Uchwała Rady Nr XXXV/316/10 z dnia 2010-02-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 5 800 330 zł

Data wydania 2010-02-11
Numer XXXV/316/10
w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 5 800 330 zł

UCHWAŁA NR XXXV/316/10

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

gminy w 2010 roku w wysokości 5 800 330 zł

Na podst. art.18 ust. 2 pkt. 9, lit „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr

172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr

173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 89, ust. 1, pkt

2, art.. 91, ust. 1 i art. 262, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz.1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 5 800 330 zł (słownie: Pięć milionów,

osiemset tysięcy, trzysta trzydzieści złotych) na sfinasowanie planowanego deficytu budżetowego gminy

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majatkowe, w tym: budowę pływalni w Michałowie, pomoc

finansową dla Województwa Podlaskiego i Powiatu Białostockiego.

§ 2.

Spłata kredytu nastapi w latach 2011 - 2015 z dochodów własnych budżetu gminy, z uwzględnieniem

w budżecie spłat w kolejnych latach.

§ 3.

Wybór banku udzielajacego kredytu nastapi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do dokonania czynności prawnych polegajacych na zaciagnięciu kredytu.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Mikołaj Worona

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-21