Uchwała Rady Nr XXVI/ 239 /09 z dnia 2009-02-10 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009

Data wydania 2009-02-10
Numer XXVI/ 239 /09
w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009
Uchwała Nr XXVI/ 239 /09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 10 lutego2009 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r Dz.U.Nr 209,poz.1316) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa
§ 3. Traci moc Uchwala nr XIV/129/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie przyjecia Programu Wspólpracy Gminy Michałowo z organizacjamui pozarządowymi na rok 2008
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009r.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
 
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-12