Uchwała Rady Nr XXVI/240 /2009 z dnia 2009-02-10 w sprawie ustalenia diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Data wydania 2009-02-10
Numer XXVI/240 /2009
w sprawie w sprawie ustalenia diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
UCHWAŁA NR XXVI/240 /2009
RADY MIEJSKIEJ W Michałowie
z dnia  10 lutego 2009
 w sprawie ustalenia diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
 Na podstawie art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami :z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r nr 181,poz.1337 i z 2007r. nr 48,poz.327, nr 138,poz.974,nr 173,poz.1218.), Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:
 
§ 1. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 130,00 zł miesięcznie za pełnienie funkcji sołtysa i wykonywanie zadań do niego należących
 
§ 2. Tracą moc: uchwała Nr XXXI/174/02 Rady Gminy Michałowo z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie określenia wysokości diet przysługujących sołtysom oraz uchwała nr XIII/112/07 Rady Gminy Michałowo  z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa
                                         
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od dnia 1 stycznia 2009.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Michalowie

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-12