Uchwała Rady Nr XXVI/234/09 z dnia 2009-02-10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2009

Data wydania 2009-02-10
Numer XXVI/234/09
w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2009

Uchwała nr XXVI/234/09

 

Rady Miejskiej w Michałowie

 

z dnia 10 lutego 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2009

Na art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 103 Statutu Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 3594 poz. 24777 z dnia 31 grudnia 2008r.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2009 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

 

Mikołaj Worona

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-06