Uchwała Rady Nr XXVI/231/09 z dnia 2009-02-10 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Data wydania 2009-02-10
Numer XXVI/231/09
w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Uchwała nr XXVI/231/09

 

Rady Miejskiej w Michałowie

 

z dnia 10 lutego 2009 r.

 
             w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Na podst. art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 153, poz. 1271,  nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 167, art. 168, art. 173, art. 175, art. 176, art. 182, art.184 i art.188, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560, Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 95 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Michałowo Nr XXIV/226/08 z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie budżetu gminy na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Michałowo XXIV/226/08 z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie budżetu gminy na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Michałowo XXIV/226/08 z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie budżetu gminy na 2009 rok rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-        Plan dochodów ogółem 20 022 447 zł,

-        Plan wydatków ogółem 20 117 447 zł.

Żródło sfinansowania deficytu w kwocie 95 000 zł  stanowi nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Mikołaj Worona

 
 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-06