Uchwała Rady Nr XXV/230/09 z dnia 2009-01-30 w sprawie nadania imienia „dr Leszka Nosa” Gimnazjum w Michałowie

Data wydania 2009-01-30
Numer XXV/230/09
w sprawie w sprawie nadania imienia „dr Leszka Nosa” Gimnazjum w Michałowie

UCHWAŁA NR XXV/230/09

 

Rady Miejskiej W Michałowie

 

z dnia 30  stycznia 2009 r.

 

w sprawie nadania imienia „dr Leszka Nosa” Gimnazjum  w Michałowie

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r Nr 180,poz.1111) ) i § 1 ust. 3 Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222) oraz art. 58 ust. 1 i 6, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, popz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,. Nw 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1350) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Nadaje się imię Gimnazjum w Michałowie  „ dr  Leszka Nosa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 w Michałowie            

 

Mikołaj Worona          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-06