Protokół Nr XXV/16 z dnia 2017-01-31 - Protokół Nr XXV/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 29 grudnia 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł Protokół Nr XXV/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 29 grudnia 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXV/16
Data wydania 2017-01-31

Protokół Nr XXV/16  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 29 grudnia 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Irena Suprun - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie.

O godzinie10:08 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.

 1.  Ancipiuk Maria Bożena
 2.  Barszczewska Anna
 3.  Bielenia Nina
 4.  Borowski Jan
 5.  Burak Dorota
 6.  Charytoniuk Marek – wiceprzewodniczący Rady
 7.  Dziewiątkowski Sławomir
 8.  Hajduczenia Marian
 9.  Kupraszewicz Ewa
 10.  Ławreszuk Halina
 11.  Łuksza Sławomir
 12.  Łuksza Swietłana
 13.  Nos Eugeniusz
 14.  Suprun Irena – przewodniczący Rady

 

Nieobecni radni: Kazberuk Alina

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, Mecenas – Aleksander Bojczuk, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

Burmistrz wyraził słowa uznania za osiągnięcia sportowe ucznia Zespołu Szkół w Michałowie Wojciecha Kaczmarka (członka narodowej kadry olimpijskiej Tokio 2020). Burmistrz wręczając upominek podziękował Wojciechowi za promocję Gminy Michałowo poprzez osiągnięcia sportowe w strzelectwie.

Przewodnicząca po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXV sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Radna Maria Ancipiuk zgłosiła wniosek formalny o odczytanie procedury prac nad budżetem i uchwalania budżetu gminy, ponieważ uważa, iż budżet gminy powinien być procedowany na kilku sesjach przed jego ostatecznym przyjęciem.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem formalnym, aby odczytać procedurę prac nad budżetem i uchwalania budżetu gminy.

Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Przewodnicząca przeszła do głosowania porządku obrad.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się’ przyjęli porządek:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Zatwierdzenie porządku obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3/ Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4/ Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

5/ Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

6/ Budżet Gminy Michałowo na 2017 rok,

a)     opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  na lata 2017-2024;

b)     opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2017 r.;

c)      opinia Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie;

d)     podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  na lata 2017-2024;

e)      podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Michałowo na 2017 r.

7/ Podjęcie uchwał w sprawie:

 1.  pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo Etap I),
 2.  pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa)
 3.  pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (na zadanie: przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole),
 4.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli,
 5.  zmian w budżecie na 2016 rok.
 6.  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
 7.  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo
 8.  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9.  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 10.  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

8/ Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9/ Sprawy różne.

10/ Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

             W obliczu braku uwag do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

             W obliczu braku uwag do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 5 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Radna Maria Ancipiuk prosiła o wyjaśnienie tematu ustawienia dwóch słupów pośrodku ul. Wierzbowej w Michałowie – Burmistrz poinformował, iż temat wyjaśni w  punkcie sesji „Sprawy różne”.

Przewodnicząca powróciła do tematu zgłoszonego przez radną Marię Ancipiuk odnośnie procedury uchwalania budżetu – Burmistrz stwierdził, że procedura ta jest dokładnie zawarta w uchwale Rady Miejskiej. Przewodnicząca dodała, że procedura uchwalenia budżetu oraz terminy były poruszone m.in. na wspólnym posiedzeniu komisji; ponadto ustalenie procedury uchwalania budżetu należy wyłącznie do Rady. Przewodnicząca przychyliła się do wniosku radnej Marii Ancipiuk i prosiła panią Skarbnik oraz Burmistrza o przestrzeganie norm czasowych zawartych w uchwale Rady dot. procedury uchwalania budżetu.

 

Ad. 6 Budżet Gminy Michałowo na 2017 rok,

a)     opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  na lata 2017-2024;

b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2017 r.;

c)     opinia Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie;

Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017 – 2024 (uchwała RIO w załączeniu do protokołu) oraz Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie budżetu Gminy Michałowo na rok 2017 (w załączeniu do protokołu).

Skarbnik Małgorzata Golak na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawiła projekt budżetu na 2017r. i  omówiła główne jego założenia (prezentacja w załączeniu do protokołu).

            Poruszono następujące kwestie:

-Radna Ewa Kupraszewicz – radna spytała:

 •  dlaczego w budżecie nie został ujęty wniosek sołectwa Żednia dot. budowy placu zabaw –  Skarbnik wyjaśniła, iż w rozdziale 70005 są przewidziane środki na budowę placu zabaw i zgodnie z wnioskiem złożonym do funduszu sołeckiego na plac zabaw w Żedni zabezpieczono środki w kwocie 13 839 zł. Skarbnik dodała, że  wszystkie zaakceptowane wnioski złożone w ramach funduszy sołeckich zostały ujęte w budżecie.
 •  dlaczego jest mniej środków o 25 tyś zł na dowożenie dzieci – Przewodnicząca stwierdziła, że środków jest tyle samo.
 •  czy budżet biblioteki przewiduje wypłatę pensji dla dwóch kierowników – Burmistrz wyjaśnił, że skoro stosunek pracy jest obowiązujący, to jest przewidziana wypłata wynagrodzenia, natomiast dwóch kierowników na pewno nie będzie – Radna Maria Ancipiuk spytała, czy pani Julita Niepłoch – Sitnicka będzie pobierać pobory jako kierownik. Radna zwróciła się do Mecenasa z pytaniem, czy można płacić pobory dla dwóch kierowników w przypadku, gdy statut przewiduje jedno stanowisko kierownicze – Burmistrz dodał, że temat leży w gestii pani Kierownik Biblioteki i problemy będą rozwiązywane na bieżąco. Mecenas stwierdził, że na pytanie radnej nie da się odpowiedzieć tu i teraz, ponadto pod nieobecność pani Niepłoch – Sitnickiej musi być osoba, która wypełnia funkcję kierowniczą w danej jednostce. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że statut Gminnej Biblioteki nie przewiduje sytuacji, aby było dwóch kierowników i takiej sytuacji nie będzie. W tym przypadku chodzi o wysokość wynagrodzenia i należy dostosować Regulamin Organizacyjny Biblioteki do obecnej sytuacji –  będzie ona klarowna dopiero po powrocie pani Niepłoch – Sitnickiej do pracy co nastąpi nie wcześniej niż w marcu 2017r. Radna Dorota Burak przybliżyła historię zwolnień i powołań byłych i obecnych kierowników Biblioteki i stwierdziła, że wg. niej decyzją Sądu kierownikiem Biblioteki powinien być pan Mikołaj Greś a wszystkie pozostałe decyzje powinny zostać uchylone, ponieważ zostały one przedwcześnie podjęte i były niezgodne z prawem. 

- Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że jest przeciwna cięciom jakie zostały dokonane w budżecie: Przedszkole –zmniejszenie budżetu o 70 tyś zł (w tym o 42 tyś zł mniej na wynagrodzenia), Gminny Zespół Szkół – mniej o 300 tyś zł (w tym o 62 tyś zł mniej na wynagrodzenia), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mniej o 140 tyś zł  (w tym o 27 tyś zł mniej na wynagrodzenia), Gminny Ośrodek Kultury – mniej o 70 tyś zł, OSP – mniej o 30 tyś zł. Radna prosiła o podanie przyczyn dokonanych obniżek w związku z obniżką kwot na płacach oraz na co zostały dokonane pozostałe zmniejszenia. Radna prosiła o wyjaśnienie zmian dokonanych w innych działach - Burmistrz stwierdził, że każdy budżet musi być zrównoważony, w przypadku naszej gminy największe dochody stanowią dochody podatkowe. Burmistrz dodał, że po uchwale o przyjętych stawkach nie było można przewidzieć, że dochody podatkowe zostaną osiągnięte. Dlatego też na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowej i Oświatowej w obecności kierowników dokonano analizy wydatków poszczególnych jednostek budżetowych; na wspólnym posiedzeniu Komisji po określeniu kwot obniżek budżetów jednostek, zalecono dokonanie zmian; kierownicy i dyrektorzy jednostek przygotowali budżety decydując, w których działach i paragrafach dokona się zmian - Przewodnicząca stwierdziła, że radna Ancipiuk oraz inni radni opowiedzieli się za nie wprowadzaniem podatków, w związku z czym Przewodnicząca poprosiła radną Ancipiuk o podanie źródła zrównoważenia budżetu o kwotę 600 tyś zł. - Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że obowiązkiem Przewodniczącego i Burmistrza jest przygotowanie porządku obrad, natomiast Skarbnik odpowiada jedynie za cyfry a nie za przygotowanie sesji. Radna jako źródło zrównoważenia budżetu wskazała zdjęcie 600 tyś zł z zadania dot. rewitalizacji parku w Jałówce.

- Radna Nina Bielenia – spytała, czy zaniechano działań w kierunku utworzenia podstrefy ekonomicznej w związku z tym, iż w projekcie budżetu i WPF - w tabelach zadań inwestycyjnych - nie ma o tym mowy – Burmistrz wyjaśnił,  iż w opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo obejmującym teren w Topolanach, teren ten przewidziany jest pod działalność przedsiębiorców; po przyjęciu studium będzie opracowany plan przestrzennego zagospodarowania, dlatego też na chwilę obecną trudno powiedzieć, czy powstanie tam strefa czy nie. 

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż Komisja 3 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017r. Radna dodała, że Komisja zgłosiła następujące wnioski:

 1.  Pan Burmistrz i Pani Skarbnik powinni czuwać, aby kierownicy jednostek planując swoje budżety robili to realnie tzn. nie zaniżali dochodów i nie zawyżali wydatków. Nie może być takiej sytuacji, że jednostka w roku bieżącym osiągnęła dochód 400 tyś zł a na przyszły rok planuje 300 tyś zł.
 2.  Należy pilnować, aby w przypadku zrealizowania dochodów  przez jednostkę  w trakcie roku budżetowego niezwłocznie dokonywać zmian w budżecie gminy zwiększając plan dochodów co umożliwi wykorzystanie środków w danym roku budżetowym (bez ich blokowania).
 3.  Dołożyć większych starań w celu zwiększenia ściągalności należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych (od nieruchomości, środków transportu itp.) oraz za odbiór odpadów komunalnych.

- Przewodnicząca -  spytała Burmistrza, ile zostało spłaconych długów poprzedniego Burmistrza – Burmistrz poinformował, iż w grudniu 2014r. łącznie z kredytem wyprzedzającym dofinansowanie przedsięwzięć było ok. 12 mln zł a na koniec roku 2016 przewidywane jest zadłużenie rzędu ok. 6 mln 200 tyś zł a na przyszły rok przewiduje się 5 mln 700 tyś zł. Skarbnik wyjaśniła, iż w roku 2014 spłata rat wynosiła 881 tyś zł; w roku 2015 – 3 mln 224 tyś 936 zł z czego był spory kredyt ponad 2 mln zł na prefinansowanie i rok 2016 – 1 mln 301 tyś zł i w 2017 roku przewiduje się spłatę 1 mln 301 tyś zł. Podsumowując do roku 2016 spłacono 4 mln 500 tyś zł łącznie z kredytem na prefinansowanie – Wiceprzewodniczący stwierdził, że niektóre inwestycje muszą być wsparte kredytem i każdy kto chce skorzystać ze środków zewnętrznych przewiduje taką sytuację; ponadto wielkość kredytów się zmniejsza i  z tego należy się cieszyć.

- Sołtys sołectwa Jałówka Piotr Dąbrowski – poruszył temat konieczności remontu drogi Jałówka – Kolonia Mostowlany i przydzielenia wozu strażackiego do Jałówki.

d)    podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  na lata 2017-2024;

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”  przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  na lata 2017-2024.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/162/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  na lata 2017-2024 (w załączeniu do protokołu).

 

 

e)     podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Michałowo na 2017 r.

W obliczu braku innych uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”  przyjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Michałowo na 2017 r.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/163/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Michałowo na 2017 r.

Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie budżetu oraz pani Skarbnik za trud i wysiłek przy sporządzaniu budżetu na 2017 rok.

 

Przewodnicząca o godz. 12:00 ogłosiła przerwę, o godz. 12:25 wznowiła obrady.

 

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie

            Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo Etap I)

            Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/164/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

 

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa)

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/165/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

 

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole)

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/166/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/167/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja natomiast miała uwagi tj. do planu dochodów nie wprowadzono zwiększonych dochodów uzyskanych przez MOSiR-stąd wniosek komisji przy opinii budżetu.

            W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/168/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

Burmistrz poinformował, iż wpłynął wniosek z Urzędu Gminy Narew w sprawie zawarcia porozumienia dot. przewozu i opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszej gminy tj. z Hoźnej (NIK zakwestionowała brak stosownego porozumienia). Burmistrz dodał, że w pierwszej wersji gmina Narew wystąpiła o odpłatny dowóz, jednak po wystosowaniu pisma o podanie podstawy prawnej dot. opłaty Gmina Narew przysłała porozumienie z którego wynika, iż Gmina Michałowo z tytułu dowozu nie będzie ponosić kosztów dowozu i opieki nad dziećmi.

Wiceprzewodniczący odczytał treść nadesłanego przez Gminę Narew porozumienia (w załączeniu do protokołu).

Przewodnicząca odczytała opinię eksperta w ww. temacie, z której m.in. wynika, że jeżeli rodzic dziecka z Gminy Michałowo wybrał szkołę w Gminie Narew zamiast szkoły obwodowej w Gminie Michałowo, to Gmina Narew nie ma podstaw prawnych do organizowania dowozu dzieci z terenu Gminy Michałowo, ani tym bardziej zwrotu kosztów tego dowozu. Ponadto jeżeli dzieci z Gminny Michałowo  realizują obowiązek szkoły w Gminie Narew z własnego wyboru, to ani Gmina Narew ani Gmina Michałowo nie ma obowiązku finansowania dowozy tych uczniów do szkoły w Gminie Narew. Sytuacja jest inna w przypadku, gdy Gmina Michałowo w porozumieniu z Gminą Narew ustali realizację obowiązku szkolnego dzieci z Gminy Michałowo w Gminie Narew – wówczas takie porozumienie powinno określać kwestię dowozu dzieci do szkoły oraz rozliczania kosztów organizacji tego dowozu. Przewodnicząca spytała Mecenasa, czy podejmując dzisiejszą uchwałę nasza Gmina będzie płacić za dowóz dzieci, czy nie będzie płacić.

Mecenas stwierdził, że z treści porozumienia wynika, iż Gmina Michałowo płacić nie będzie. Mecenas zauważył, że powyższe sytuacje są w Polsce bardzo powszechne i są podyktowane względami praktycznymi. Dodał, że śmiało można podjąć tą uchwałę.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/169/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż wśród członków komisji są również członkowie Komisji Rolnictwa; komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący poinformował o pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku odnośnie projektu uchwały.

Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż w  odniesieniu do regulaminu z 2012 roku dokonano zmian dot. zwiększenia częstotliwości wywozów zmieszanych odpadów komunalnych z terenów miejskich, z terenów wielorodzinnych (bloki) w okresie letnim (od kwietnia do listopada) – zmiany wynikają ze zmiany przepisów.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/170/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/171/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż zmiana terminu uiszczania opłaty polega na wyznaczeniu dnia uiszczania opłaty do 15stego. Druga zmiana dot. zapisu wnoszenia opłat z dołu.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/172/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Radny Eugeniusz Nos poinformował, iż Komisja Rolnictwa nie zwoływała posiedzenia, jednakże powyższy projekt uchwały podejmuje się rok rocznie, jest on podobny do programu przyjętego w roku ubiegłym, natomiast sprawami związanymi z GKRPA Komisja zajmie się po nowym roku.

Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż pracownik Urzędu pani Anna Ławreszuk na komisji omówiła projekt uchwały – wg. nowych przepisów ze środków GKRPA nie mogą być finansowane obiady dla dzieci.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXV/173/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych – brak

 

Ad. 9 Sprawy różne

Poruszono następujące tematy:

- Radna Dorota Burak poinformowała, iż do Komisji Finansów wpłynęło podanie Sołtysa Plant o uwzględnienie w budżecie kosztów związanych z naprawą drogi łączącej drogę wojewódzką od Julianki z drogą powiatową Planty – Sacharki.  Radna poinformowała, że  Burmistrz zobowiązał się do naprawy tej drogi w ramach bieżącej naprawy dróg.

- Radny Marian Hajduczenia – spytał, czy znane są plany inwestora, który dokonał od Powiatu zakupu działki i budynku na ul. Gródeckiej - plany dot. zagospodarowania działki – Burmistrz poinformował, że nabywca jeszcze nie ma sprecyzowanych planów, jednakże podtrzymał wniosek Starostwa o zmianę planu przestrzennego zagospodarowania tego terenu – z oświatowego na inną możliwość wykorzystania terenu. Kierownik Elżbieta Rosińskapoinformowała, aby zmienić plan to w pierwszej kolejności należy zmienić studium, a zmiany w studium można dokonywać do 28 lutego; w  kwestii zmiany planu przewiduje się termin na koniec marca.

 - Radny Eugeniusz Nos – czy istnieje możliwość, aby to gmina otrzymywała pomoc od Powiatu na różne inwestycje, a nie ja na odwrót – Burmistrz wyjaśnił, iż Powiat wychodzi z założenia, że to on pomaga gminom i współfinansowuje inwestycje, których mógłby nie robić.

- Radna Ewa Kupraszewicz poruszyła następujące kwestie:

* nagrywanie sesji – radna prosiła o rozważenie możliwości przywrócenia od nowego roku nagrań z sesji w takiej formie, aby kamera zwrócona była tylko na radnych, którzy są osobami publicznymi. Radna dodała, że wielu mieszkańców prosi o przywrócenie nagrań.

* sytuacja jaka miała miejsce w sklepie Biedronka – radna stwierdziła, iż uważała, że temat padnie z drugiej strony, gdyż zawsze Przewodnicząca mówi, iż należy zło karać a dobro nagradzać. Radna stwierdziła, że wiele ludzi mówi o tym co się stało na przełomie listopada i grudnia w Biedronce. Radna stwierdziła, że przeczytała w gazecie nieprawdę, że czegoś takiego nie odnotowano – jest to informacja Komendy w Zabłudowie. Radna stwierdziła, że napisano w gazecie nieprawdę, gdyż wcześniej w gazecie rzecznik Policji Andrzej Baranowski poinformował, iż ochrona danych osobowych nie zezwala na udzielanie takich informacji – także nie zostało powiedziane, że takiego zajścia nie było. Radna dodała, że aby temat nie ciągnął się za radnymi i o ile nie ma innej możliwości, można złożyć wniosek radnych do  Komendy Miejskiej w Białymstoku, która ma za zadanie dać odpowiedź i ujawnić dane z uwagi, że radny jest osobą publiczną i nie ma ochrony. Radna stwierdziła, że skoro podajemy swoje PITy i ile zarabiamy, to czy nie można podać innych rzeczy. Radna złożyła wniosek formalny o wystąpienie do Komendy Miejskiej z pismem o wyjaśnienie sprawy.

Przewodnicząca stwierdziła, że radna Kupraszewicz ma też prawo napisać pismo do Komendy Miejskiej. Przewodnicząca dodała, że to są tylko domniemania, a radna operuje plotkami, których nie będzie ona tolerowała i jeżeli radna Kupraszewicz ma pytanie to do radnego, a nie do niej.

Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że wobec powyższego ma bezpośrednie pytanie do pana Sławomira Łukszy o wyjaśnienie zajścia. Radna dodała, że zbliża się koniec roku i jeżeli są to plotki-a ona też tak uważa, to należy je wyjaśnić i zamknąć sprawę, która dotyczy wszystkich radnych.

Przewodnicząca dodała, że ona jako Przewodnicząca Rady Miejskiej nie dostała żadnego zawiadomienia – Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że Przewodnicząca wypowiadała się w gazetach – Przewodnicząca prosiła o podanie, w którym miejscu w gazecie była jej wypowiedź, gdyż radna Kupraszewicz bazuje na plotkach. Przewodnicząca stwierdziła, że w żadnej gazecie nie było jej wypowiedzi. Ponadto dodała, że ona jako Przewodnicząca jest od zwołania i prowadzenia sesji i nie można od niej wymagać karania radnych.

Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że radni nie są od tego, aby dziś o tym mówić i osądzać. Radny dodał, że do osądzania są właściwe organy i jeżeli taki incydent miał miejsce, to pewne organa tym się zajęły albo się zajmą. Radny dodał, że jeżeli są to plotki -bo nie ma na to dokumentów- to radni powinni dziś powiedzieć, że jest to plotka. Radny prosił, aby nie dyskutować już na ten temat.  

Przewodnicząca prosiła o zaprzestanie jątrzenia i robienia czegoś, czego sami nie chcielibyśmy, aby nam tego robiono. Przewodnicząca dodała, że w człowieku należy poszukiwać dobra, a nie dolewać oliwy do ognia. 

            Radny Sławomir  Łuksza zwrócił się do radnej Kupraszewicz i podziękował za publiczne wymienienie jego imienia i nazwiska i oskarżanie, ponieważ w żadnej prasie nie padły jego dane. Radny stwierdził, że na swój temat w ostatnim czasie słyszał dużo kłamstw, jakim to jest on złym człowiekiem. Radny stwierdził, że odczuł to bardzo boleśnie za co niektórym ludziom dziękuje. Dodał, że zrozumiał, jak być radnym i mieszkać w Michałowie.

            Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że wcale nie oskarża radnego Łukszę a tak jak powiedziała, jest koniec roku i należy wyjaśnić wszystkie plotki. Radna stwierdziła, że jak ją o to zapytano to też była zaskoczona i sama stwierdziła, że „Sławek? Niemożliwe”. Radna stwierdziła, że jeszcze niedawno Przewodnicząca oskarżała koleżankę Ancipiuk o kradzież w szkole i o inne rzeczy – radna spytała, czy wtedy było wszystko w porządku – Przewodnicząca stwierdziła, że nikogo nie oskarża bo nie jest ona prokuratorem i to raczej ona jest wzywana do prokuratorów.

            Radny Sławomir Łuksza zwrócił się do Przewodniczącej ze stwierdzeniem, że dzwoniła ona chyba na Policję -Przewodnicząca potwierdziła, że dzwoniła i powiedziano jej, że  nie jest to prawda. Przewodnicząca dodała, że radna Kupraszewicz doskonale wie, że policjant powiedział wyraźnie, iż nie było takiego zgłoszenia i nie ma takiego nazwiska – także nie do radnych należy ocena.

            Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że brak dowodów w jakiejkolwiek sprawie sprowadza radnych do milczenia, a zachowanie radnej Kupraszewicz jest naganne.

            Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że padł wniosek formalny. Radna dodała, że to nie jest złośliwość i należy złożyć pismo do Policji w celu oczyszczenia osoby.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem formalnym radnej Ewy Kupraszewicz, aby wystąpić do Komendy Miejskiej z pismem o wyjaśnienie sprawy.

Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” odrzucili zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Radna Ewa Kupraszewicz dodała, że gdyby to jej dotyczyła taka sytuacja, to na pierwszej sesji wyjaśniłaby, czy jest to plotka czy nie.

Radna Swietłana Łuksza prosiła o udostępnienie jej nagrania z fragmentu sesji - z tego co powiedziała radna Ewa Kupraszewicz – być może to wykorzysta, ponieważ nigdzie nie padło nazwisko jej męża i nie pozwoli na pomawianie na sesjach.

 

Z innych tematów poruszono następujące kwestie:

- Przewodnicząca – zapoznała radnych z wnioskiem sołtysów o wypłatę im comiesięcznej  zryczałtowanej diety. Radna Dorota Burak przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowej i Oświaty radni opowiedzieli się za pozostawieniem zasad wypłaty diet na dotychczasowych zasadach.

- Radna Maria Ancipiuk – prosiła o wyjaśnienie tematu słupów ustawionych na ul. Wierzbowej oraz spytała, czy był u Burmistrza przedsiębiorca Miruć w kwestii rozmów co do ulokowania fabryki na terenie gminy Michałowo, gdyż fabrykę buduje w gminie Narewka – Burmistrz – w kwestii słupów wyjaśnił, iż projekt techniczny sieci energetycznej był dużo wcześniej opracowany i jak się okazało w trakcie wykonania- dwa słupy znalazły się w drodze. W chwili obecnej trwają rozmowy z właścicielami działek, celem ulokowania słupów na sąsiednich działkach, aby słupy nie kolidowały z funkcją drogi. Burmistrz również poinformował, iż pan Miruć nie przychodził do niego w kwestii ulokowania fabryki w Gminie Michałowo.

-Wiceprzewodniczący – prosił o przybliżenie koncepcji projektowej odnośnie budowy przedszkola – Burmistrz poinformował, że temat jest do wglądu w referacie inwestycyjno – geodezyjnym, a ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczy opracowania koncepcji.

- Sołtys Bachur Zdzisław Worona zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmiany w statucie sołectwa Bachury polegającej na nadaniu uprawnień dla jednostki pomocniczej sołectwa Bachury i do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Urzędu Miejskiego w Michałowie. 

- Przewodnicząca – prosiła przewodniczących komisji Rady o przygotowywanie planów pracy na 2017 rok oraz sprawozdań z pracy komisji za 2016r.

- Pan Edmunt Chociej mieszkaniec Michałowa -  poruszył temat informacji podawanych na blogu Nasze Michałowo i umieszczanie tam m.in. jego nazwiska.

- Pan Piotr Dąbrowski sołtys sołectwa Jałówka -  spytał jak szybko będzie można korzystać z funduszu sołeckiego Burmistrz wyjaśnił, iż do każdego działania musi zostać przygotowana dokumentacja i fundusz będzie sukcesywnie realizowany przez gminę.

 

Ad. 10 Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej

            W związku z wyczerpaniem porządku o Przewodnicząca złożyła życzenia świąteczno – noworoczne. Burmistrz również złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku oraz Świąt Bożego Narodzenia wyznawcom prawosławia. Burmistrz zaprosił wszystkich na zabawę sylwestrową przy ratuszu oraz zachęcił do uczestnictwa w referendum lokalnym, które odbędzie się 15 stycznia 2017r. dot. lokalizacji portu lotniczego w woj. podlaskim.

Przewodnicząca o godz. 13:50 zamknęła obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

mgr Irena Suprun

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-02-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-02-19