Protokół Nr XVI/16 z dnia 2016-04-21 - Protokół Nr XVI/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 8 marca 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł Protokół Nr XVI/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 8 marca 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XVI/16
Data wydania 2016-04-21

Protokół Nr XVI/16  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 8 marca 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie.

O godzinie 10:03 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena – przewodniczący Rady
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Burak Dorota
 6. Charytoniuk Marek – wiceprzewodniczący Rady
 7. Dziewiątkowski Sławomir
 8. Hajduczenia Marian
 9. Kazberuk Alina
 10. Kupraszewicz Ewa
 11. Ławreszuk Halina
 12. Łuksza Sławomir
 13. Łuksza Swietłana
 14. Nos Eugeniusz
 15. Suprun Irena

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Zastępca Burmistrza - Jerzy Chmielewski, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, Mecenas – Aleksander Bojczuk, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na sesję, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XVI sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad. Przewodnicząca poinformowała, iż w związku z bezpodstawnymi zarzutami skierowanymi w stosunku do jej osoby oraz bezprawnymi działaniami Burmistrza i Zastępcy Burmistrza uniemożliwiającymi wykonywanie obowiązków Przewodniczącego, zwróciła się ona do Wojewody Podlaskiego o przeprowadzenie kontroli. Przewodnicząca odczytała treść pisma skierowanego do Wojewody Podlaskiego, w którym wnioskuje o przeprowadzenie kontroli przebiegu sesji w styczniu i lutym 2016r. Przewodnicząca dodała, że wystąpiła też z pismem do Wojewody z zapytaniem o ważność uchwały podjętej na poprzedniej sesji.

            Zgłoszono następujące wnioski formalne:

            Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obrad w pkt 5 „Podjęcie uchwał” projektu uchwał dot. odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie oraz wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie. Radna stwierdziła, że należy poczekać na opinię Wojewody w kwestii poruszonej przez Przewodniczącą.

            Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 5 „Podjęcie uchwał” po ppkt. 5 projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo oraz projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2016 roku. Burmistrz dodał, że oba projekty uchwał były tematem dyskusji na komisjach Rady.

            Radna Alina Kazberuk zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obrad w pkt 5 „Podjęcie uchwał” projektu uchwały dot. ustanowienia nagrody Orły Michałowa. Radna stwierdziła, że Komisja Oświaty nie zajmowała się tym tematem, wobec czego proponuje ona, aby w dniu dzisiejszym wycofać projekt uchwały i przedyskutować go na Komisji.

            Przewodnicząca zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad nadesłanych w przez Burmistrza (na 7 dni przed sesją) projektów uchwał dot. przyjęcia  regulaminu  głosowania w wyborach radnego na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie oraz  przyjęcia  regulaminu głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie Burmistrz wyjaśnił, że nadesłane projekty nie należy rozumieć jako wniosek z jego strony. Projekty te mogły by się okazać pomocne w przypadku wyjaśnienia pewnych spraw.

Przewodnicząca przeszła do głosowania zgłoszonych wniosków formalnych:

I-szy wniosek - radnej Ewy Kupraszewicz o wykreślenie z porządku obrad w pkt 5 „Podjęcie uchwał” projektu uchwał dot. odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie oraz wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

            II –gi wniosek - Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 5 „Podjęcie uchwał” po ppkt. 5 projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

III wniosek - Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 5 „Podjęcie uchwał” po ppkt. 5 projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2016 roku.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

IV wniosek – radnej Aliny Kazberuk o wykreślenie z porządku obrad w pkt 5 „Podjęcie uchwał” projektu uchwały dot. ustanowienia nagrody Orły Michałowa.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

V wniosekPrzewodniczącej o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 6 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” odrzucili zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

VI wniosekPrzewodniczącej o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia  regulaminu  głosowania w wyborach radnego na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za” przy 9 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Przewodnicząca przeszła do głosowania porządku obrad z przegłosowanymi zmianami.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się’ przyjęli porządek:

 

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/ Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

5/ Podjęcie uchwał w sprawie

 1. odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie
 2. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie
 3. wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2017 rok
 4. zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2016 r.
 5. powołania doraźnej Komisji Statutowej
 6. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2016 roku
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo

6/ Wolne wnioski

7/ Interpelacje i odpowiedzi

8/ Sprawy różne i zapytania radnych

9/ Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            Radna Dorota Burak odniosła się do zapisu protokołu i wypowiedzi Przewodniczącej (wypowiedzi niezgodnej z prawdą), która stwierdziła „24.02.2016r. otrzymała wniosek grupy 6 radnych wycofujący część poprzedniego wniosku (bez punktu dot. wygaszenia mandatu) i zwołanie sesji w trybie art. 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym – taki wniosek obligował ją do zwołania sesji w ciągu 7 dni, którą zwołała na dzień jutrzejszy tj. 1.03.2016r.”  - taki zapis widnieje na str. 3 protokołu. Radna stwierdziła, że ten wniosek nie dotyczył wycofania poprzedniego wniosku, tylko zwołania sesji w trybie art. 20 ust. 3 i prosiła o skorygowanie tego zapisu. Radna dodała, że pierwsze dwa wnioski: jeden z dnia 15.02, który wpłynął 16.02 o godz. 13:31 a drugi z dnia 19.02 dotyczyły tej samej sprawy – rozszerzenia porządku obrad sesji zwołanej w trybie zwyczajnym. Natomiast wniosek z dnia 23.02 został złożony o godz. 9:23 i dotyczył zwołania sesji w trybie art. 20 ust. 3, a nie wycofania poprzedniego wniosku.  

            Przewodnicząca stwierdziła, że w protokole nie ma zapisu mówiącego, iż Mecenas 3 razy stwierdził, że nie odpowie na jej pytanie, dlatego prosi o dodanie tych zapisów do treści protokołu.

 

            Przewodnicząca w związku ze zgłoszonymi uwagami do protokołu o godz. 10:37 ogłosiła 10 min przerwy w celu odsłuchania fragmentów nagrania XV sesji Rady Miejskiej. O godz. 10:47 wznowiła obrady.

            Przewodnicząca stwierdziła, że po odsłuchaniu protokołu okazało się, że zapis dot. jej wypowiedzi był zapisany prawidłowo – słowa jakie wypowiedziała, zostały tak samo zapisane.

            Radna Dorota Burak prosiła o wpisanie do dzisiejszego protokołu zapisu: „w protokole z XV sesji na stronie 3 jest podana nieprawdziwa informacja, ponieważ wniosek grupy 6-ciu radnych nie dotyczył wycofania części poprzedniego wniosku, tylko zwołania sesji w trybie art. 20 ust 3, natomiast wniosek wycofujący część poprzedniego wniosku został podpisany przez 7-dmiu radnych”.

Przewodnicząca podsumowując stwierdziła, że w dzisiejszym protokole zostanie wpisane zdanie odrębne zgłoszone przez radną Dorotę Burak, natomiast w protokole z XV sesji zostaną dodane słowa Mecenasa dot. 3krotnej odmowy odpowiedzi na pytanie.

Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie ze zgłoszonymi uwagami.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się przyjęli protokół z XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz z okazji Dnia Kobiet złożył wszystkim Paniom serdeczne życzenia. Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Radna Ewa Kupraszewicz spytała Burmistrza, czy to prawda, że Zastępca Burmistrza napisał skargę na Nadzór Prawny Wojewody i jeżeli tak, to czego dotyczyła skarga – Burmistrz stwierdził, że nic nie wie na ten temat – Przewodnicząca dodała, że o tym mówi pół Michałowa.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że też słyszał o poruszonym przez radną Kupraszewicz temacie. Zastępca dodał, że wystarczy zadzwonić, napisać maila bądź złożyć wniosek - wówczas się odpowie i należało spytać u źródła, a nie rozpowszechniać nieprawdziwe informacje.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie

Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodnicząca odczytała treść karty do głosowania dot. odwołania radnego z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie-w karcie proponuje się trzy zapisy tj. „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.

Radna Ewa Kupraszewicz spytała, na jakiej podstawie dokonuje się odwołania Przewodniczącej.

Radny Sławomir Dziewiątkowski zgłosił wniosek formalny aby na karcie do głosowania znalazły się dwa zapisy tj. „za” i „przeciw” odwołaniu Przewodniczącej.  

Przewodnicząca zarządziła głosowanie wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Sławomira Dziewiątkowskiego - aby na karcie do głosowania dot. odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego, znalazły się dwa zapisy tj. „za” i „przeciw” odwołaniu Przewodniczącej - tym samym oznacza to wykreślenie zapisu: „wstrzymuję się”.  

Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 8 głosach „wstrzymujących się” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych

Radna Swietłana Łuksza odczytała uzasadnienie wniosku, podpisanego przez 7-dmiu radnych, złożonego w Urzędzie Miejskim w dniu 16.02.2016r. dot. m. in. odwołania radej Marii Bożeny Ancipiuk z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie (treść uzasadnienia w załączeniu do protokołu). 

            W dalszej części obrad dyskutowano nad argumentami dotyczącymi odwołania Przewodniczącej z pełnionej funkcji oraz argumentami przemawiającymi za tym, aby nie odwoływać radnej Marii Ancipiuk z funkcji Przewodniczącej Rady.

            Przewodnicząca na zakończenie dyskusji stwierdziła, że robiła wszystko dla dobra mieszkańców, zgodnie z prawem a wniosek o odwołanie jest czysto personalną kwestią, gdyż jest nie wygodna i zawsze stara się mówić prawdę. Przewodnicząca dodała, że Burmistrz powinien zajmować się inwestycjami, stworzeniem miejsc pracy, czy planem zagospodarowania a nie wygaszeniem jej mandatu.

            Przewodnicząca przeszła do powołania Komisji Skrutacyjnej w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.  

            W skład Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

Radna Dorota Burak zgłosiła radną Annę Barszewską – radna Barszczewska wyraziła zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Radna Alina Kazberuk zgłosiła radną Ninę Bielenia – radna Bielenia wyraziła zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca zgłosiła Wiceprzewodniczącego Marka Charytoniuka – Wiceprzewodniczący nie wyraził zgody na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Radna Anna Barszczewska zgłosiła radnego Eugeniusza Nosa – radny Nos wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca przeszła do głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej w osobach radnych: Anna Barszczewska, Nina Bielenia, Eugeniusz Nos.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych

 

Przewodnicząca po godz. 11:47 ogłosiła przerwę, o godz. 11:54 wznowiła obrady.

 

            Radna Anna Barszczewska poinformowała, że członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali jej osobę na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.

            Wiceprzewodniczący przekazał Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej – radnej Annie Barszczewskiej 15 szt. kart do głosowania w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.

            Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – radna Anna Barszczewska po sprawdzeniu zawartości urny przeszła do tajnego głosowania. Radni na podstawie listy obecności zostali proszeni o oddanie głosu.

Po zakończonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się do przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu.

            Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – radna Anna Barszczewska oczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania nad odwołaniem radnej Marii Bożeny Ancipiuk z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie – w głosowaniu brało udział 15 radnych: „za” odwołaniem głosowało 8 radnych, „przeciw” odwołaniu głosowało 7 radnych –wobec powyższego radna Maria Bożena Ancipiuk została odwołana z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie (protokół Komisji oraz karty do głosowania – w załączeniu do protokołu).

Uchwała Nr XVI/114/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

W wyniku dyskusji nad tematem, która z osób powinna do chwili wyboru nowego Przewodniczącego przewodniczyć obradom i końcowej sugestii Burmistrza – iż obradom na ten czas powinien przewodniczyć Wiceprzewodniczący, który po wyborze nowego Przewodniczącego Rady przekazuje jemu prowadzenie obrad – Wiceprzewodniczący przejął  przewodnictwo nad prowadzeniem obrad.

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie

Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek o pozostawienie składu Komisji Skrutacyjnej w niezmienionym składzie radnych tj. Anna Barszczewska, Nina Bielenia, Eugeniusz Nos – radni wyrazili zgodę na dalszą pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego wniosek i przegłosowali skład Komisji Skrutacyjnej w osobach radych: Anna Barszczewska, Nina Bielenia, Eugeniusz Nos.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie:

Radny Sławomir Łuksza zgłosił radną Irenę Suprun – radna Irena Suprun wyraziła zgodę.

Radna Alina Kazberuk zgłosiła radną Dorotę Burak – radna Dorota Burak nie wyraziła zgody.

Radna Halina Łareszuk zgłosiła radnego Sławomira Dziewiątkowskiego – radny Sławomir Dziewiątkowski nie wyraził zgody.

Radna Maria Ancipiuk zgłosiła radnego Eugeniusza Nosa – radny Eugeniusz Nos nie wyraził zgody.

Wiceprzewodniczący prosił o przygotowanie kart do głosowania z nazwiskiem kandydatki na Przewodniczącego Rady Miejskiej radnej Ireny Suprun.

 

Wiceprzewodniczący o godz. 12:35 ogłosił przerwę, o godz. 12:45 wznowił obrady. 

 

Wiceprzewodniczący odczytał treść karty do głosowania po czym zarządził głosowanie nad jej treścią.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali treść karty do głosowania.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Radny Eugeniusz Nos członek Komisji Skrutacyjnej poinformował, iż na przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej wybrano radną Annę Barszczewską.

            Wiceprzewodniczący przekazał Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej – radnej Annie Barszczewskiej 15 szt. kart do głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – radna Anna Barszczewska po sprawdzeniu zawartości urny przeszła do tajnego głosowania. Radni na podstawie listy obecności zostali proszeni o oddanie głosu.

Po zakończonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się do przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu a Wiceprzewodniczący o godz. 12:55 ogłosił przerwę, o godz. 13:02 wznowił obrady. 

 

            Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – radna Anna Barszczewska oczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie  – w głosowaniu brało udział 15 radnych: „przeciw” wyborowi kandydatki głosowało 4 radnych, „za” wyborem kandydatki głosowało 11 radych–wobec powyższego radna Irena Suprun została wybrana na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie (protokół Komisji oraz karty do głosowania – w załączeniu do protokołu).

Uchwała Nr XVI/115/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

            Wiceprzewodniczący pogratulował wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie Irenie Suprun, po czym przekazał przewodnictwo prowadzenia obrad nowo wybranej Przewodniczącej Rady.

 

            Przewodnicząca Irena Suprun podziękowała radnym za zaufanie, stwierdziła, iż nie przekonanych spróbuje przekonać do swojej osoby. Przewodnicząca podziękowała byłej Przewodniczącej Marii Ancipiuk za miesiące pracy pod jej przewodnictwem. Przewodnicząca dodała, że wszystkim powinno zależeć na dobrej współpracy z Burmistrzem dla dobra mieszkańców. Przewodnicząca stwierdziła, że postara się spełnić oczekiwania radnych, mieszkańców i Burmistrza oraz prosiła o podpowiedzi i pomoc ze strony byłej Przewodniczącej i pozostałych radnych.

            Burmistrz pogratulował Przewodniczące i dodał, że współpraca jest konieczna dla dobra gminy.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2017 rok

            Skarbnik Małgorzata Golak poinformowała, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Rada w terminie do 31 marca każdego roku musi wyrazić, bądź nie wyrazić zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na następny rok, do którego będzie miała zastosowanie podjęta uchwała. Pani Skarbnik dodała, że w przypadku wyodrębnienia funduszu należy spełnić wiele procedur pozwalających na ujęcie ewentualnych wydatków z tego funduszu w projekcie budżetu na przyszły rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż wartość funduszu jest wyliczana na każde sołectwo a jego wielkość jest zależna od ilości mieszkańców sołectwa oraz od dochodu gminy- ustalona kwota nie może zostać przekroczona. Środki (o których przeznaczeniu decyduje Rada Sołecka) mogą być przeznaczone na szeroko pojętą realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Pani Skarbnik dodała, że wg wstępnych wyliczeń kwota dot. funduszu wyniesie ok. 380 tyś zł.

            W czasie dyskusji sołtysi sołectwa Jałówka-Piotr Dąbrowski oraz sołectwa Sokole –Jan Rożko wnioskowali o wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Wniosek sołtysów podzielił Dyrektor GOK Marcin Siekierko, który stwierdził, że wyodrębnienie funduszu sołeckiego pozwoli m.in. na odciążenie innych instytucji tj. np. GOK -sołtysi często zwracają się z prośbą o pomoc, ale instytucje nie zawsze dysponują środkami finansowymi aby takiej pomocy udzielić.

            Radny Eugeniusz Nos przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, iż Komisja stoi na stanowisku, aby nie wyodrębniać funduszu sołeckiego. Radny dodał, że na posiedzeniu Komisji zobowiązano Burmistrza do przekazania sołectwom w razie potrzeby pewnych kwot, które pozwolą zrealizować potrzeby danego sołectwa– o ile pozwoli na to budżet.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2017 rok.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVI/116/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2017 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2016 r.

Radna Alina Kazberuk przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż Komisja wnioskuje o wykreślenie z projektu uchwały w §6 zdania: „W uzasadnionych przypadkach kwota może być pokryta w większej części”.

Inspektor oświaty Krzysztof Iwaniuk zapoznał radnych z treścią uchwały.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Komisję Oświaty.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2016 r.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVI/117/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2016 r. (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Wiceprzewodniczący poinformował, iż projekt omawianej uchwały jest skutkiem sygnałów radnych związanych z dokonaniem zmian w Statucie Gminy Michałowo. Wiceprzewodniczący dodał, że zadaniem Komisji Statutowej będzie dostosowanie zapisów statutu do obecnie obowiązujących przepisów prawa, analiza statutu, czy też wypracowanie własnych propozycji.

Do prac w doraźnej Komisji Statutowej zgłaszano następujących kandydatów:

- radna Anna Barszczewska zgłosiła radną Dorotę Burak – radna Dorota Burak wyraziła zgodę;

- radna Halina Ławreszuk zgłosiła radną Marię Ancipiuk – radna Maria Ancipiuk nie wyraziła zgody;

- radna Maria Ancipiuk zgłosiła radną Ewę Kupraszwicz – radna Ewa Kupraszewicz wyraziła zgodę;

- Wiceprzewodniczący zgłosił radnego Eugeniusza Nosa – radny Eugeniusz Nos wyraził zgodę;

- radny Eugeniusz Nos zgłosił Wiceprzewodniczącego – Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk wyraził zgodę;

- radny Sławomir Łuksza zgłosił radnego Sławomira Dziewiątkowskiego – radny Sławomir Dziewiątkowski wyraził zgodę;

- radna Maria Ancipiuk zgłosiła radną Ninę Bielenia – radna Nina Bielenia wyraziła zgodę;

Przewodnicząca zarządziła głosowanie o rozszerzeniu składu doraźnej Komisji Statutowej do 6 osób.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” opowiedzieli się za rozszerzeniem składu doraźnej Komisji Statutowej do 6 osób.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

W wyniku dyskusji i propozycji Przewodniczącej o rozszerzeniu składu doraźnej Komisji Statutowej do 15 osób, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad rozszerzeniem składu do 15 osób (składu całej Rady).

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” opowiedzieli się za rozszerzeniem składu doraźnej Komisji Statutowej do 15 osób.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

            Wiceprzewodniczący zaproponował, aby Przewodnicząca Irena Suprun była przewodniczącą Komisji Statutowej.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem Wiceprzewodniczącego, aby przewodniczącym Komisji Statutowej była Przewodnicząca Rady.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” opowiedzieli się za ustanowieniem Przewodniczącej Ireny Suprun Przewodniczącym Komisji Statutowej.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVI/118/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2016 roku

Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż do podjętej w dniu 30.12.2015r. uchwały Nr XIII/94/15 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2016 roku, zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego o nieważności uchwały. Pani Kierownik odczytała treść uzasadnienia (w załączeniu do protokołu) oraz wskazała zapisy o jakie uzupełniono poprzednią uchwałę tj. w §10 wskazano konkretny adres, w §12 dodano nazwę firmy, w §15 ust.2 sprecyzowano adres.

Radny Eugeniusz Nos przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała dokonane zmiany.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2016 roku.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVI/119/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2016 roku (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż w związku z analizą wykonawcy tej zmiany, pewne obszary, które ewentualnie mogłyby być zmienione zgodnie z wnioskiem osób składających zmiany do planu, wymagają dokonania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo. Pani Kierownik dodała, że dokonanie zmiany Studium jest niezbędnym krokiem do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo. Pani Kierownik omówiła projekt uchwały.

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała dokonane zmiany.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVI/120/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 6 Wolne wnioski

 • Radna Anna Barszczewska odczytała wniosek radnej Ewy Kupraszewicz (wniosek w załączeniu do protokołu) dot. wyjaśnienia w trakcie kontroli w ZGKiM tematu spłaty zaległego czynszu pana Leszka Gryc. Radna przytoczyła treść § 95 ust. 8 Statutu Gminy (dot. ujęcia kontroli w planie pracy Komisji Rewizyjnej) i prosiła Radę o opinię w tej sprawie - Przewodnicząca kończąc dyskusję radnych przytoczyła treść § 105 Statutu Gminy (dot. zasad zwołania posiedzeń komisji nie objętych planem – aby zwołać takie posiedzenie potrzebny jest m.in. wniosek nie mniej niż 4 radnych a pod odczytanym wnioskiem podpisała się jedna radna). Przewodnicząca prosiła, aby przestrzegać zapisów Statutu.
 • Radny Marian Hajduczenia poruszył sprawę udrożnienia rzeki w Jałówce na skutek działalności bobrów i tworzonych na rzece tam. Radny przybliżył możliwości rozwiązania problemu jaką proponuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – Burmistrz poinformował, iż Urząd wystąpił do RDOŚ o odłowienie bobrów na rzece Jałówka oraz do WZMiUW o likwidację tam.
 • Sołtys sołectwa Jałówka – zgłosił potrzebę ustawienia w terenie oznaczeń dot. numeracji posesji. W tym samym temacie radna Dorota Burak zauważyła konieczność ustawienia oznaczeń dot. miejscowości Kazimierowo (szczególnie ustawienie znaku za biogazownią) oraz oznaczenie miejscowości Hieronimowo i ustawienie znaku za budynkiem fabryki. Zgłoszone wnioski podzieliła również radna Maria AncipiukBurmistrz prosił sołtysów o przygotowanie wykazów dot. miejsc, które należałoby oznaczyć, wówczas w miarę możliwości temat będzie realizowany. 
 • Radna Alina Kazberuk – zgłosiła wniosek o ustawienie lusterka przy ulicach Rolnicza-Leśna oraz wyżwirowanie ulicy Klonowej w pobliżu nowo wybudowanych domów.
 • Mieszkanka Michałowa Raisa Nazarko zaapelowała do radnych i Burmistrza aby w przypadku budowy przedszkola, nie szczędzić środków i wybudować solidny obiekt, który nie będzie potrzebował remontów przez wiele lat.
 • Mieszkanka Michałowa Maria Gryko poruszyła temat braku placu zabaw w miejscowości Topolany.

           

 

Ad. 7 Interpelacje i odpowiedzi - brak

           

Ad. 8 Sprawy różne i zapytania radnych

            Poruszono następujące kwestie:

- Wiceprzewodniczący – spytał Burmistrza, czy istnieje harmonogram prac w temacie remontu drogi Zaleszany – Jałówka – Burmistrz poinformował, że Urząd jest na etapie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie ogłaszany przetarg-etapowo (1/2 prac będzie realizowana w 2016r, a pozostałe prace w 2017r.); Urząd wystąpił również do Starostwa o zgodę na wycinkę drzew rosnących po obu stronach drogi.

- radna Maria Ancipiuk – zwróciła się do Mecenasa o odpowiedź -w temacie jego obietnicy na poprzedniej sesji-odnośnie sprawdzenia, czy Zastępca Burmistrza miał prawo podpisać wniosek o podjęcie uchwały w sprawie odwołania jej z funkcji Przewodniczącej – Mecenas odpowiedział, że nie był to wniosek o odwołanie, a wniosek o ujęcie w porządku obrad określonych uchwał-radna Maria Ancipiuk spytała Mecenasa, czy Burmistrz, bądź Zastępca Burmistrza ma prawo składać wniosek o odwołanie – Mecenas stwierdził, że takiego wniosku nie było w związku z czym nie będzie on odpowiadał na to pytanie. Mecenas dodał, że jeżeli radna chce edukacji w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, to on jest w Urzędzie w czwartki i może udzielić porad na hipotetyczne zagadnienia.

- radna Alina Kazberuk – spytała, czy ruszyły prace odnośnie działania Młodzieżowej Rady Miejskiej – Asystent Leszek Gryc poinformował, że zgodnie z regulaminem MRM rozpoczęcie prac związanych z tym tematem leży w gestii Przewodniczącej Rady –Przewodnicząca stwierdziła, że temat zostanie poruszony na następnej sesji. 

- Zastępca Burmistrza – prosił Sołtysów o odbiór takerów.

- Przewodnicząca- prosiła radnych o ustalanie z nią terminów planowanych komisji Rady.

 

Ad. 9 Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej

            W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca, o godz. 14:33 zamknęła obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

mgr Irena Suprun

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-04-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-04-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-04-28