Protokół Nr XV/16 z dnia 2016-03-08 - Protokół Nr XV/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 29 lutego 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł Protokół Nr XV/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 29 lutego 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XV/16
Data wydania 2016-03-08

Protokół Nr XV/16  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 29 lutego 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie.

O godzinie 10:05 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena – przewodniczący Rady
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Charytoniuk Marek – wiceprzewodniczący Rady
 6. Burak Dorota
 7. Dziewiątkowski Sławomir
 8. Hajduczenia Marian
 9. Kazberuk Alina
 10. Kupraszewicz Ewa
 11. Ławreszuk Halina
 12. Łuksza Sławomir
 13. Łuksza Swietłana
 14. Nos Eugeniusz
 15. Suprun Irena

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Zastępca Burmistrza - Jerzy Chmielewski, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, Mecenas – Aleksander Bojczuk, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na sesję, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XV sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            Przewodnicząca oczytała wniosek Burmistrza dot. zwołania sesji w trybie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (wniosek w załączeniu do protokołu). Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad.

            Burmistrz prosił o uczczenie pamięci zmarłego sołtysa sołectwa Bachury Włodzimierza Worony minutą ciszy. W dalszej części obrad Burmistrz poinformował, iż proponowane na dzisiejszą sesję projekty uchwał mogą być podjęte w zwykłym trybie wymagającym 7-dniowego terminu na dostarczenie materiałów – takie regulacje zawiera Statut Gminy Michałowo. Burmistrz prosił Mecenasa o wyjaśnienie kwestii, czy nie zachowanie w/w terminu nie będzie skutkować zaskarżeniem bądź nieważnością uchwał podjętych na dzisiejszej sesji.

Mecenas Aleksander Bojczuk poinformował, że co do zasady sesje nadzwyczajne są zwoływane dla spraw wpadkowych, które pojawiły się w związku z pracami Burmistrza czy Rady – i doprowadzają one do rozwiązania problemów, aby w rezultacie można było przeprowadzić zaplanowaną sesję zwyczajną. Mecenas stwierdził, że bezwzględnym wymogiem ważności uchwał sporządzonych w formie pisemnej jest dostarczenie projektów uchwał na 7 dni przed dniem sesji, dlatego też uchwały zaplanowane w dzisiejszym porządku obrad będą podjęte wadliwie (nie minęło 7 dni od doręczenia radnym projektów uchwał). Mecenas dodał, że nie ma sensu głosować nad dzisiejszymi projektami uchwał, w przypadku gdy istnieje ryzyko, że Wojewoda w trybie nadzorczym je uchyli. Mecenas stwierdził, że Kancelaria obsługująca Urząd podejmuje ostateczną odpowiedzialność za ważność podjętych uchwał, dlatego też nie rekomenduje ona dla Przewodniczącej oraz radnych głosowanie nad takimi uchwałami. Mecenas dodał, że podejmowanie w/w uchwał zależy też od sytuacji – jeżeli podjęcie uchwał jest niezbędne z punktu widzenia pracy Burmistrza (np. jutro musi on podpisać umowę – a to wymaga upoważnienia udzielonego przez Radę) to trzeba mieć 120% pewność, że taką uchwałę można podjąć. Mecenas stwierdził, że w dzisiejszym przypadku, należy zwołać sesje w możliwie najbliższym terminie zachowując 7-dniowy termin.

Przewodnicząca stwierdziła, że prosiła Mecenasa o pisemną opinię o nieważności omawianych uchwał, jednak takiej opinii nie uzyskała. Przewodnicząca poinformowała Radnych o szczegółach związanych ze zwołaniem obecnej sesji tj:

- 17.02.2016r. środa – otrzymała wniosek 7 radnych o wprowadzenie do porządku obrad 2 punktów dot. odwołania i powołania Przewodniczącego Rady, ewentualnie był zawarty 3 punkt dot. wygaszenia jej mandatu;

- otrzymała wniosek podpisany przez Zastępcę Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad uchwały dot. odwołania jej z Przewodniczącego Rady – Przewodnicząca spytała Mecenasa, czy Zastępca Burmistrza mógł podpisać taki wniosek – Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski wyjaśnił, że taki wniosek podpisał, z uwagi na nieobecność Burmistrza tego dnia w pracy, jednak następnego dnia Burmistrz Konończuk podpisał raz jeszcze taki sam wniosek. Zastępca Burmistrza zauważył, że nie był to wniosek Burmistrza o odwołanie Przewodniczącej, ponieważ był to wniosek Burmistrza ale o zwołanie sesji z porządkiem zawierającym punkty, o które wnioskowali radni. Mecenas odniósł się do pytania Przewodniczącej i stwierdził, że nie odpowie na pytanie, ponieważ musi sprawdzić jakie upoważnienia posiada pan Jerzy Chmielewski;

- 18.02.2016r. Burmistrz podpisał wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały dot. odwołania jej z Przewodniczącej Rady – Przewodnicząca spytała Mecenasa, czy Burmistrz mógł podpisać taki wniosek – Mecenas stwierdził, że wniosek Burmistrza został zainicjowany wnioskiem Radnych i złożony prawidłowo z odpowiednim wyprzedzeniem. Mecenas dodał, że Przewodnicząca jest związana takim wnioskiem i nie może nie zwołać sesji we wnioskowanym terminie i z określonym porządkiem przez Burmistrza. Mecenas stwierdził, że nie zwołując sesji Przewodnicząca naruszyła Statut Gminy i art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym;

- 19.02.2016r. rano podpisała porządek obrad wykreślając punkty dot. odwołania i powołania Przewodniczącej i wpisując punkt dot. wygaszenia mandatu, który był najdalej idącym wnioskiem; poleciła również rozesłanie materiałów radym, gdyż sesja miała się odbyć 26.02. Przewodnicząca dodała, że Zastępca Burmistrza stwierdził, że do godz. 15:00 pokreślony porządek zostanie przepisany, jednak przed godz. 15:00 w rozmowie telefonicznej Zastępca Burmistrza poinformował, że nie ma takiego porządku. Przewodnicząca dodała, że Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza przez 3 dni nie wyrażali na ten porządek zgody i nie wysłano materiałów radnym. Przewodnicząca spytała Mecenasa czy Burmistrz ma prawo nie wysłać porządku obrad – Mecenas stwierdził, że nie odpowie na to pytanie, ponieważ z tego co wie stan faktyczny był inny, niż mówi Przewodnicząca o czym może powiedzieć Zastępca Burmistrza, jednak cała sytuacja wywiązała się dlatego, że Przewodnicząca nie chciała uwzględnić wniosku Burmistrza w zakresie określonego porządku obrad. Mecenas dodał, że w sytuacjach rozstrzygania porządku obrad dot. osoby Przewodniczącego i jego interesu materialnego, Przewodnicząca powinna się wyłączać od głosowania i o takim porządku obrad powinien decydować Wiceprzewodniczący – aby nie było konfliktu interesów;

- po przepisaniu porządku obrad i podpisaniu przez nią, Burmistrz naniósł na ten porządek swoje poprawki i nadal porządek obrad nie był wysłany – Przewodnicząca spytała Mecenasa, czy Burmistrz mógł skreślać zapisy w porządku obrad – Mecenas stwierdził, że nie odpowie na to pytanie, ponieważ nie wie czy Burmistrz skreślał, nie był on świadkiem tej sytuacji i nie zna komentarza Burmistrza w tej kwestii. Mecenas stwierdził, że w sytuacjach konfliktowych ustalenie porządku obrad wynika z dyskusji pomiędzy Przewodniczącą a Burmistrzem i te ustalenia i dyskusje powinny być utrwalone w formie notatek czy protokołów z tych spotkań – wówczas na podstawie takich dokumentów, można sporządzić opinię prawną. Burmistrz dodał, że Przewodnicząca była u niego z porządkiem obrad dnia 23.02.2016r. i nie kwestionował on tego porządku, jednak na zawiadomieniu widniała data 19.02.2016r. a był to dzień 23.02.2016r. i na to nie mógł się zgodzić, dlatego też zaproponował zwołanie sesji na dzień 03.03.2016r. zachowując 7dniowy termin dostarczenia projektów uchwał;

- od grupy 7 radnych otrzymała ona kolejny wniosek dot. modyfikacji wniosku z dnia 15.02.2016r.  o rozszerzenie porządku obrad sesji w trybie sesji nadzwyczajnej;

-  24.02.2016r. wraz z Burmistrzem ustaliła zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 29.02.2016r. w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z koniecznością przyjęcia sprawozdań z prac komisji rady i podjęciem uchwał;

- 24.02.2016r. otrzymała wniosek grupy 6 radnych wycofujący część poprzedniego wniosku (bez punktu dot. wygaszenia mandatu) i zwołanie sesji w trybie art. 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym – taki wniosek obligował ją do zwołania sesji w ciągu 7 dni, którą zwołała na dzień jutrzejszy tj. 1.03.2016r. – Mecenas stwierdził, że faktycznie Przewodnicząca musiała zwołać sesję na wniosek radnych, jednak podjęcie ważnych uchwał wynikających z porządku obrad jest niemożliwe. Mecenas dodał, że nie byłoby tej sytuacji, gdyby Przewodnicząca uwzględniła wniosek radych i zwołała sesję w zwyczajnym trybie. Mecenas dodał, że sesję zwołaną na dzień jutrzejszy tj. 01.03.2016r. należy anulować stosowną uchwałą zobowiązującą Przewodniczącą do zwołania sesji zwyczajnej z porządkiem wnioskowanym przez Burmistrza, radnych i Przewodniczącą.

W wyniku dyskusji zgłoszono następujące wnioski:

Radna Dorota Burak stwierdziła, że jeżeli wnioskodawca dzisiejszej sesji tj. Burmistrz wyrazi zgodę na zmianę porządku obrad o poniższe wnioski, to prosi o ich przegłosowanie. Wnioski formalne są następujące:

 1. Wycofanie w całości pkt 8 „Podjęcie uchwał” ze względu na brak możliwości prawnych do podjęcia uchwał w dzisiejszym dniu.
 2. W pkt. 4 wprowadzić podpunkt 2 tj. Informacja Przewodniczącej Rady o pracy w okresie międzysesyjnym.
 3. W miejsce wycofanego pkt. 8 wprowadzić punkt: Stanowisko Rady w sprawie:
  1. Nieprzestrzegania przez Przewodniczącą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w szczególności art. 20 ust 1a i ust. 5 oraz nieprzestrzegania przepisów Statutu Gminy Michałowo §9, §26, §31, §40, §45 i §46 oraz brak współpracy Przewodniczącej z Burmistrzem w okresach międzysesyjnych;
  2. Zobowiązania Przewodniczącej do zwołania sesji na dzień 8.03.2016r. z porządkiem obrad uwzględniającym wnioski złożone przez Burmistrza i grupę radnych z jednoczesnym odwołaniem sesji zwołanej na dzień 1.03.2016r.

Burmistrz stwierdził, że jeżeli będzie wola radnych, to przychyla się do powyższych wniosków.

 

Na wniosek radnego Sławomira Dziewiątkowskiego Przewodnicząca o godz. 11:36 ogłosiła 5 min. przerwę, po przerwie wznowiła obrady.

 

            Burmistrz stwierdził, że w związku z tym, iż w jego kompetencji-jako wnioskodawcy sesji-leży wprowadzenie do porządku obrad zmian, to proponuje następujące zmiany:

 1. wycofanie w całości pkt. 8 „Podjęcie uchwał” z uwagi na brak możliwości prawnych do podjęcia ich w dniu dzisiejszym,
 2. jako pkt 8 wprowadzić pakiet uchwał dot.: zobowiązania Przewodniczącej do zwołania sesji na dzień 8.03 2016r. z porządkiem obrad uwzględniającym wnioski złożone przez Burmistrza i grupę radnych w dniu 24.02.2016r., których otrzymanie w tym samym dniu Przewodnicząca potwierdziła, z jednoczesnym odwołaniem sesji zwołanej na dzień 1.03.2016r. z uwagi na niepotrzebne wydawanie środków podatnika co mogłoby negatywnie wpłynąć na budżet gminy – Burmistrz poinformował, że do tego wniosku został przygotowany projekt uchwały, której zapisy zawierają czytelne, klarowne i najdalej idące zapisy związane ze zgłoszonym wnioskiem.

 

Przewodnicząca przeszła do głosowania zgłoszonych wniosków formalnych:

I-szy wniosek o wycofanie w całości pkt. 8 „Podjęcie uchwał” z uwagi na brak możliwości prawnych do podjęcia ich w dniu dzisiejszym.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że skoro wycofuje się pkt. 8 „Podjęcie uchwał” z uwagi na brak możliwości prawych do ich podjęcia, to nie należy wprowadzać projektu uchwały zobowiązującej Przewodniczącą do zwołania sesji-wg. niego takie zobowiązanie należy przyjąć, ale nie w formie uchwały.

Mecenas Aleksander Bojczuk wyjaśnił, że uchwały podejmowane są w trzech obszarach: 1-wszy obszar jest związany ze zmianą porządku obrad dzisiejszej sesji; druga uchwała - która jest uchwałą wpadkową wynikającą z dyskusji jaka się wywiązała na sesji –dotyczy odwołania sesji jutrzejszej; i trzecia uchwała dot. zwołania sesji zwyczajnej w określonym terminie z określonym porządkiem. Mecenas dodał, że są to trzy kwestie, które powinny być głosowane samodzielnie i jedna kwestia nie przekreśla drugiej z zastrzeżeniem, że przy zmianie porządku obrad musi być większość kwalifikowana.

Radna Dorota Burak zaproponowała, aby głosować nad wnioskiem w następującym brzmieniu: zobowiązania Przewodniczącej do zwołania sesji na dzień 8.03 2016r. z porządkiem obrad uwzględniającym wnioski złożone przez Burmistrza i grupę radnych w dniu 24.02.2016r.,

Przewodnicząca przeszła do głosowania II – wniosku w brzmieniu zaproponowanym przez Radną Dorotę Burak tj. - zobowiązania Przewodniczącej do zwołania sesji na dzień 8.03 2016r. z porządkiem obrad uwzględniającym wnioski złożone przez Burmistrza i grupę radnych w dniu 24.02.2016r.,

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Radna Dorota Burak zgłosiła zdanie odrębne o następującym brzmieniu: „grupa radnych wnioskująca o zwołanie sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym złożyła wniosek o odwołanie tej sesji i przełożenie punktów tam zawartych na dzień 8 marca”. Radna spytała radnych, którzy podpisali wspomniany wniosek, czy nie wnoszą uwag do jej stwierdzenia – nikt z radnych uwag nie wniósł.

Przewodnicząca przeszła do głosowania III – wniosku – o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania XVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonej na dzień 01 marca 2016r.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 0 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Radna Irena Suprun zaproponowała, aby zapis dot. zobowiązania Przewodniczącej do zwołania sesji na dzień 8.03 2016r. z porządkiem obrad uwzględniającym wnioski złożone przez Burmistrza i grupę radnych w dniu 24.02.2016r.,-zapisać jako §2 w treści proponowanej uchwały.

 

Przewodnicząca o godz. 12:35 ogłosiła 5 min. przerwę w celu zmiany treści zapisów projektu uchwały w sprawie odwołania XVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonej na dzień 01 marca 2016r. Po przerwie wznowiła obrady.

 

Przewodnicząca przeszła do głosowania porządku obrad z przegłosowanymi zmianami.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli porządek:

 

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/ Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

5/ Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 r.

6/ Przedstawienie sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miejskiej w 2015 r.

7/ Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2015 r.

8/ Podjęcie uchwały w sprawie

 1. Odwołania XVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonych na dzień 01 marca 2016r.

9/ Wolne wnioski

10/ Interpelacje i odpowiedzi

11/ Sprawy różne i zapytania radnych

12/ Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

W obliczu braku uwag do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu) do którego radni nie wnieśli uwag i zapytań.

 

Ad. 5 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 r.

            Radna Anna Barszczewska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie Komisji z działalności w 2015 r. (sprawozdanie w załączeniu do protokołu). Radni nie wnieśli uwag do odczytanego sprawozdania.

 

Ad. 6 Przedstawienie sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miejskiej w 2015 r.

            Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej przedstawiła sprawozdanie Komisji z działalności w 2015 r. (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Radna Alina Kazberuk  przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przedstawiła sprawozdanie Komisji z działalności w 2015 r. (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Radny Eugeniusz Nos przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego przedstawił sprawozdanie Komisji z działalności w 2015 r. (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 13:03 salę narad opuścił radny Marek Charytoniuk

 

Ad. 7 Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2015 r.

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2015 r. (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie

Projekt uchwały w sprawie odwołania XVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonych na dzień 01 marca 2016r

            W obliczu braku wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie odwołania XVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonych na dzień 01 marca 2016r.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XV/113/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie odwołania XVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonych na dzień 01 marca 2016r (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 9 Wolne wnioski - brak

 

Ad. 10 Interpelacje i odpowiedzi

            Zgłoszono następujące interpelacje:

            Radna Alina Kazberuk - interpelacja dot. podania na piśmie miesięcznych zarobków brutto zastępcy Burmistrza/sekretarza – pana Jerzego Chmielewskiego oraz asystentów: pana Leszka Gryc i pana Rafała Greś.

            Przewodnicząca – interpelacja dot. stanowiska sekretarza – na mocy jakich przepisów pan Jerzy Chmielewski został powołany na stanowisko sekretarza i dlaczego nie został ogłoszony konkurs. Przewodnicząca prosiła o odpowiedź na piśmie – Burmistrz wyjaśnił, że regulamin organizacyjny Urzędu pozwala na utworzenie dwóch stanowisk: zastępcy burmistrza oraz sekretarza, dlatego też w celu działań oszczędnościowych nie widział on potrzeby powołania sekretarza jako dodatkowego etatu w Urzędzie. Burmistrz dodał, że po zasięgnięciu opinii prawnej uznał, iż te dwa stanowiska można połączyć w ramach tej samej osoby (po ½ etatu na stanowisko) ze względów oszczędnościowych.

 

O godz. 13:15 salę narad opuściła radna Anna Barszczewska

 

Ad. 11 Sprawy różne i zapytania radnych

            Poruszono następujące kwestie:

- Radny Marian Hajduczenia – prosił o wsparcie i spowodowanie działań zmierzających do rozwiązania problemu podtopień działek w Jałówce, wskutek tam tworzonych przez bobry na okolicznej rzece – Burmistrz stwierdził, że rozmawiał z Dyrektorem WZMiUW w Białymstoku w temacie tam bobrowych –środków na utrzymanie rzek w roku 2016 jest bardzo mało a temat bobrów jest tematem ogólnokrajowym, niemniej jednak Urząd wystąpi w tym temacie do WZMiUW.

- Radna Ewa Kupraszewicz – czy w tym roku ujęte jest żwirowanie drogi prowadzącej do pana Masłowskiego i pana Busłowskiego w Topolanach; czy w tym roku będą organizowane place zabaw dla dzieci i jeśli tak, to w jakich miejscach – Burmistrz poinformował, że w tym roku postara się uwzględnić temat drogi do pana Busłowskiego, który od wielu lat walczy o jej remont. W kwestii drogi do pana Masłowskiego Burmistrz stwierdził, że jest to bardzo długi odcinek i jeżeli warunki finansowe pozwolą, to przejezdność tej drogi zostanie poprawiona. Burmistrz dodał, że w planie jest wykonanie 3 lub 4 placów zabaw w ramach projektów LGD w miejscowościach: Jałówka, Nowa Wola, Juszkowy Gród, Topolany.

- Radny Jan Borowski – kiedy ruszą autobusy w kierunku Suszczy – Burmistrz poinformował, że materiały PKS-u przesłane są do Urzędu Marszałkowskiego, który to dofinansowuje PKS i potwierdza zmianę tras – Radny Jan Borowski spytał redaktor Gazety Michałowa, kiedy w gazecie ukaże się druga część artykułu o miejscowości Bołtryki – redaktor Joanna Dąbrowska poinformowała, iż w najbliższym wydaniu gazety.   

- Radny Eugeniusz Nos – kiedy będzie wybudowane boisko w Szymkach – Burmistrz stwierdził, że czeka się na moment pojawienia się ktoś w temacie zagospodarowania szkoły. Inne działki, na których można byłoby stworzyć takie boisko, w znacznej mierze są porośnięte drzewostanem i wymagały by dużego nakładu finansowego, dlatego też jak już zagospodaruje się budynek byłej szkoły, będzie można budować boisko. Póki co boisko przy szkole może służyć młodzieży – Radny Eugeniusz Nos prosił o doprowadzenie boiska szkolnego do stanu użyteczności. Zgłosił potrzebę naprawienia drogi w Leonowiczach – Burmistrz stwierdził, że ustawiono już tam znak ograniczenia prędkości i oznakowano tzw. „garbem” i po przeanalizowaniu tematu w ramach bieżącego utrzymania dróg, należy poprawić nawierzchnię drogi.

- Przewodnicząca nawiązując do ostatniej sesji Rady Miejskiej wyjaśniła, że może występować jako Przewodnicząca Rady do Urzędu Wojewódzkiego z zapytaniem, czy uchwały są ważne czy nie, jednak może to czynić jedynie w swoim imieniu, a nie jako osoba występująca w imieniu radnych-stwierdziła, że wystąpiła we własnym imieniu. Przewodnicząca spytała o zasady udzielania porad prawnych w Urzędzie dla mieszkańców, gdyż nie wszystkim udzielane są takie porady– Zastępca Burmistrza poinformował, że porady prawne wynikają z ustawy o nieodpłatnych poradach prawnych, która to określa zasady i uszczegóławia, kto z tych porad może korzystać. Zastępca Burmistrza dodał, że prawnicy świadczący te usługi nie zawsze stosują się do tych ograniczeń, chyba że sprawa wymaga dużych nakładów a osoba nie jest w grupie osób ustawowo objętych pomocą prawną.    

- Radna Nina Bielenia – spytała o efekty wizyty w Wołkowysku delegacji Michałowa – Burmistrz stwierdził, że w Gazecie Michałowa była szeroka informacja na ten temat.

Ad. 10 Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej

            W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca, o godz. 13:34 zamknęła obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

Protokołowała: U. Tarasewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-03-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-03-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-03-15