Protokół Nr XIV/16 z dnia 2016-02-29 - Protokół Nr XIV/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 27 stycznia 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł Protokół Nr XIV/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 27 stycznia 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XIV/16
Data wydania 2016-02-29

Protokół Nr XIV/16  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 27 stycznia 2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie.

O godzinie 10:02 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena – przewodniczący Rady
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Charytoniuk Marek – wiceprzewodniczący Rady
 6. Burak Dorota
 7. Dziewiątkowski Sławomir
 8. Hajduczenia Marian
 9. Kazberuk Alina
 10. Kupraszewicz Ewa
 11. Ławreszuk Halina
 12. Łuksza Sławomir
 13. Łuksza Swietłana
 14. Nos Eugeniusz
 15. Suprun Irena

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Zastępca Burmistrza - Jerzy Chmielewski, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, Mecenas – Aleksander Bojczuk, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na sesję, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XIV sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Burmistrz zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 5 - Podjęcie uchwał - po projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo, kolejny projekt uchwały o takim samym tytule tj. wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo. Burmistrz dodał, że uchwała dotyczy gruntów położonych w miejscowości Tajnica Górna a w między czasie pojawiła się chętna osoba do wydzierżawienia tych gruntów.

Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła wniosek formalny o wykreślenie w pkt. 5 –Podjęcie uchwał – projektu uchwały dot. trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie i przeniesienie uchwały na następną sesję. Radna stwierdziła, że projekt uchwały nie został przedyskutowany na komisjach.

Asystent Burmistrza Leszek Gryc poinformował, że na spotkanie z organizacjami pozarządowymi byli zaproszeni wszyscy radni-przybyło 1/3 radnych ze składu Rady, natomiast Komisja Oświaty pomimo posiadanych materiałów na sesję - na posiedzeniu nie poruszyła tego tematu. Pan Gryc dodał, że uchwałę rozpatrywała Komisja Planowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwała powinna być przyjęta na 3 lata (kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego) a nie na 2 lata tak jak jest obecnie w projekcie uchwały. Przewodnicząca prosiła Mecenasa o sprawdzenie tej kwestii.

Przewodnicząca przeszła do głosowania zgłoszonych wniosków formalnych:

I-wszy wniosek radnej Ewy Kupraszewicz o wykreślenie z porządku obrad w pkt. 5 –Podjęcie uchwał – projektu uchwały dot. trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie i przeniesienie uchwały na następną sesję.

Radni w głosowaniu jawnym 2 głosami „za” przy 11 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

II-gi  wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 5 - Podjęcie uchwał - po projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo kolejny projekt uchwały o takim samym tytule tj. wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo.   

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Przewodnicząca przeszła do głosowania porządku obrad z przegłosowanymi zmianami.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli porządek:

 

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/ Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

5/  Podjęcie uchwał w sprawie

 1. Uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok
 2. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
 3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
 4. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024
 5. Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo
 6. Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo
 7. planowania w budżecie Gminy Michałowo środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowo
 8. Trybu powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie

6/ Wolne wnioski

7/ Interpelacje i odpowiedzi

8/ Sprawy różne i zapytania radnych

9/ Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

W obliczu braku uwag do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Zgłoszono następujące zapytania:

Przewodnicząca spytała, czy maszyny z ZGKiM zostaną sprzedane w drodze przetargu? – Burmistrz wyjaśnił, że maszyny zgodnie z procedurą zostaną wycenione i w drodze postępowania przetargowego sprzedane - Przewodnicząca kontynuując dodała, że cieszy się, iż liczba ludności w 2015 nie uległa zmianie co jest konsekwencją działań promocyjnych prowadzonych przez poprzednią radę i Burmistrza.

Radna Dorota Burak spytała, jaka jest podstawa prawna tego, iż należy głosować nad informacją Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym - Mecenas Aleksander Bojczuk wyjaśnił, że głosuje się nad projektem uchwały czy protokołem, natomiast głosowanie nad informacją jest nieuregulowane - Radna Dorota Burak dodała, że np. w Starostwie nie głosuje się nad informacją, ponieważ takie głosowanie nie spowoduje zmiany tej informacji i cofnięcia czasu.

W wyniku dyskusji Przewodnicząca zrezygnowała z głosowania nad informacją Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i  przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok

Burmistrz poinformował, iż budżet był długo przygotowywany, potem omawiany, wpłynęła duża ilość wniosków. Burmistrz dodał, że Komisja Finansowa wprowadziła dużo zmian i do wszystkich się przychylił, co zostało uwzględnione w załączniku zmiany do uchwały w sprawie budżetu na rok 2016.

Skarbnik Małgorzata Golak odczytała uchwałę nr II/0310/10/15 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 24 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Michałowo na rok 2016 (uchwała w załączeniu do protokołu), zgodnie z którą RIO wydało pozytywną opinię w temacie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2016r.

W temacie projektu uchwały poruszono następujące kwestie:

 • Przewodnicząca zwróciła się do Burmistrza z pytaniem, jakie wnioski radnych oraz sołtysów wprowadzono jako autopoprawki do projektu budżetu.

Burmistrz prosił o wyjaśnienie tematu panią Skarbnik.

Skarbnik Małgorzata Golak poinformowała, że wszystkie zmiany zostały rozpisane i dołączone radnym do projektu budżetu i są to wypracowane podczas obrad wnioski Komisji Finansowej - Burmistrz dodał, że wszystkie środki o które dokonano zmniejszeń, przeznaczono na zwiększenie wydatków:

- 70 tys zł - w dziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – rozpoczęcie projektu technicznego w miejscowościach Tylwica, Topolany, Kazimierowo;

- 60 tys zł na zadanie związane z budową Przedszkola;

- 30 tys zł na nadanie zlecone w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

- 30 tys zł na zadanie związane z Ochroną i opieką nad zabytkami.

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, że wniosków do projektu budżetu było bardzo wiele a zmiany wypracowane przez Komisję zostały przedstawione przez Burmistrza.

 • Radna Ewa Kupraszewicz spytała Burmistrza, czy można się wstrzymać z pożyczką w wysokości 300 tys zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki. Radna stwierdziła, że mogą pojawić się środki z nadwyżki budżetowej - Burmistrz stwierdził, że wszystko się zgadza a te 300 tys zł przewidziano na zamknięcie budżetu i nie zamierza się zaciągania pożyczki w takiej wysokości.
 • Radna Nina Bielenia spytała Burmistrza, czy samorząd jest właścicielem gruntów przeznaczonych na utworzenie podstrefy suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej, kiedy planuje się złożyć wniosek do Ministra o utworzenie podstrefy i czy jest zainteresowanie ze strony przedsiębiorców inwestowaniem w naszej gminie, jakie działania podjęto w tym temacie - Burmistrz wskazał pana Rafała Greś – pracownika UM zajmującego się tematem utworzenia podstrefy – do wyjaśnienia poruszonej kwestii.

Asystent Rafał Greś poinformował, że gmina nie jest właścicielem gruntów, właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Teren nie jest uzbrojony, natomiast droga do Zabłudowa na odcinku 5 km jest niewyremontowana. Pan Rafał Greś poinformował, że w listopadzie 2014 roku Zarząd Województwa Podlaskiego złożył wniosek do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dot. rozszerzenia podstrefy o 11gmin-nie było tam Michałowa. Pan Greś dodał, że aby złożyć wniosek powinny być co najmniej 4 gminy – te gminy, które były zainteresowane już weszły. Pan Greś poinformował o działaniach, które zostały podjęte a mianowicie:

- zmniejszono obszar na którym planowane jest utworzenie podstrefy z 35 do 20 ha;

- uzyskano zgodę sąsiada gruntów na utworzenie podsrefy;

- odbyło się spotkanie Bumistrza z panem Bartoszem Bezubikiem – prezesem Zarządu firmy BIAFORM – Pan Bezubik na chwilę obecną nie wie czy firma będzie mogła zainwestować na terenie gminy Michałowo, ponieważ firma chce sprzedać działki w Dojlidach i zrobić „developerkę”; ponadto o firmę BIAFORM walczą miejscowości Michałowo, Łapy i Białystok;

- odbyło się spotkanie Burmistrza z prezesem SSSE panem Robertem Żylińskim;

- podjęto uchwałę dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Topolany – gdyby taka uchwała została podjęta 2 lata temu, byłaby już podstrefa w Topolanach;

- wykonano wizualizację tych działek;

- działki pod tereny inwestycyjne zostały umieszczone na stronie internetowej: tereny inwestycyjne info.

Pan Rafał Greś dodał, że aby ubiegać się o wejście do podstrefy należy uzbroić teren, aby go uzbroić należy być właścicielem gruntów. Pan Greś wyjaśnił, że istnieje problem zakupu tych gruntów, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa wystosowało informację o projekcie ustawy dot. wstrzymania sprzedaży nieruchomości i zasobów własności Skarbu Państwa – jeśli ta ustawa wejdzie w życie, wówczas będzie obowiązywał zakaz sprzedaży ziemi rolnej na okres 5 lat. Pan Greś stwierdził, że należy wyczekać z działaniami, do momentu rozstrzygnięcia sytuacji prawnej w Polsce.

Mecenas Aleksander Bojczuk wyjaśnił, że jest deklaracja ze strony Rządu (na temat projektu ustawy dotyczącej obrotu ziemią rolną o której mówił pan Greś), iż nie będzie ograniczeń w temacie pozyskania przez gminy gruntów pod inwestycje. Mecenas dodał, że jeżeli gmina przedstawi propozycję rozwoju określonego obszaru objętego przestrzennym planem zagospodarowania, będzie to priorytet do przekazania gruntów pod inwestycje, czy podstrefy dla samorządów- jednak w tej kwestii musi nastąpić legislacja. Mecenas stwierdził, że dotychczas nie było przeszkód, aby próbować pozyskać grunty atrakcyjne pod względem inwestycyjnym od ANR przez samorząd, jednak należało posiadać plan lub chociażby studium przestrzennego zagospodarowania. Mecenas dodał, że istnieje możliwość uzbrojenia terenu w oparciu o środki zewnętrzne – projekty Urzędu Marszałkowskiego przewidują dofinansowanie do 85% wartości uzbrojenia terenu. Mecenas kończąc stwierdził, że najekonomiczniej jest pozyskać własny grunt, aplikować o uzbrojenie i jeżeli będzie oferta dla przedsiębiorców to działki na pewno zostaną rozsprzedane.

 • Radna Alina Kazberuk odniosła się do działu infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - spytała, ile będą wynosiły prace na dokumentację projektu wsi Nowa Wola oraz na wtórnik przy ul. Klonowej- to dotyczy oświetlenia, drogi – Burmistrz wyjaśnił, że ceny wynikną w drodze zapytania o cenę, bądź z procedur przetargowych. Burmistrz dodał, że nie jest w stanie dokładnie odpowiedzieć ile kosztuje projekt dot. Nowej Woli, ponieważ ten projekt jest już wykonany - Radna Alina Kazberuk poruszyła kwestię zasięgnięcia opinii wśród mieszkańców Nowej Woli odnośnie ilości przyłączy - Burmistrz poinformował, że tak szczegółowe kwestie będą wyjaśniane na komisjach.

Przewodnicząca stwierdziła, że dziś radni przyjmują budżet i stąd szczegółowe pytania – Burmistrz stwierdził, że w załączniku do budżetu są określone środki na zadania inwestycyjne, natomiast o tym co ma ile kosztować decydują przetargi. Burmistrz dodał, że własne środki będą przeznaczone na przygotowanie projektów w oparciu o które będzie się aplikować o środki  zewnętrzne.

 • Przewodnicząca spytała Burmistrza jaka inwestycja będzie zrealizowana w grudniu 2016r. – Burmistrz odpowiedział, że chciałby życzyć aby wszystkie inwestycje zostały zrealizowane.

Po wyczerpaniu zapytań do projektu budżetu na 2016 rok Przewodnicząca stwierdziła, że latami dochodzono aby osiągnąć wysoki poziom inwestycji i jest ona przeciwna temu, aby jednym skreśleniem długopisu wszystko zaprzepaścić. Dodała, że był to wysiłek nie tylko Burmistrza ale również radnych, kierowników, dyrektorów, pracowników Urzędu i Rady Miejskiej. Przewodnicząca stwierdziła, że jest temu przeciwna i nie dołoży ręki aby pobory były podniesione o 1 mln zł na nowe etaty kosztem naszych dzieci, zostały zabrane pieniądze ze sportowców, strażaków i są to pieniądze trwonione. Przewodnicząca stwierdziła, że będzie przeciwko budżetowi.

            W obliczu braku wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok (w załączeniu do protokołu).

Burmistrz podziękował radnym, którzy są „za” przyjęciem budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok i dodał, że będziemy się starać go realizować, aby wszyscy jednakowo mogli z niego korzystać.

 

            O godz. 11:13 salę narad opuściła radna Swietłana Łuksza

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

            Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych może być udzielana pomoc finansowa w postaci dotacji celowych lub pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z faktem, iż w planie wydatków budżetu na 2016 rok znalazły się dotacje dla Powiatu na dokumentację projektową dwóch dróg oraz na wsparcie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli (kolejny projekt uchwały), należy podjąć stosowne uchwały.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XIV/106/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 11:16 na salę narad powróciła radna Swietłana Łuksza

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIV/107/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

Pani Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały dot. WPF jest ściśle związany z budżetem – odzwierciedla dochody i wydatki lat poprzedzających dany rok budżetowy oraz planowane dochody i wydatki na kolejne lata budżetowe. Pani Skarbnik dodała, że ważnym i integralnym elementem uchwały jest załącznik dot. przedsięwzięć.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIV/108/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 (w załączeniu do protokołu).

 

Przewodnicząca o godzinie 11:20 ogłosiła przerwę po czym o godz. 11:40 wznowiła obrady.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo

Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego Elżbieta Rosińska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu) – uchwała dot. nieruchomości o nr 598/2 i 599/2 położonych w obrębie 41 Rybaki.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIV/109/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo

Burmistrz poinformował, że zgłosił się podmiot zainteresowany wydzierżawieniem nieruchomości z uwagi na jej powierzchnię. Burmistrz dodał, że nieruchomość wymaga rekultywacji w związku z czym okres dzierżawy jest dłuższy, ponadto projekt uchwały był analizowany przez Komisję Planowania.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIV/110/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie planowania w budżecie Gminy Michałowo środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowo

Inspektor oświaty Krzysztof Iwaniuk podziękował radnym Irenie Suprun i Dorocie Burak za pomoc w przygotowaniu projektu uchwały (podziękowania podzieliła również radna Alina Kazberuk-przewodnicząca Komisji Oświaty) i omówił główne założenia projektu uchwały zgodnie z jej treścią.

Radna Irena Suprun zwróciła się do dyrektorów placówek oświatowych aby dyrektorzy wspólnie z inspektorem oświaty ustalali założenia regulaminu a radni to przyjmą. Radna dodała, że opracowując projekt uchwały, główne kompetencje przydzielania funduszu zdrowotnego przekazano dyrektorom, którzy najlepiej wiedzą, komu należy się omawiana pomoc. Radna stwierdziła, że należy przygotować i podjąć również uchwałę dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że taki regulamin powinien być już od dawna, ponieważ go nie było. Radna dodała, że zgodnie z uchwałą to szkolna komisja zdrowotna uchwala regulamin własnej działalności – także w tym regulaminie można zawrzeć szczegóły pod kątem każdej placówki oddzielnie.

Dyrektor Jan Łuksza podziękował, za sprecyzowanie założeń udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i dodał, że w jego placówce taki regulamin był i jest, jednakże nie było stosownej uchwały.

 

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie planowania w budżecie Gminy Michałowo środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowo.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIV/111/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie planowania w budżecie Gminy Michałowo środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie trybu powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie

Asystent Leszek Gryc poinformował, iż o powstanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wnioskowały organizacje pozarządowe. Pan Gryc dodał, że Przewodnicząca na wstępie sesji słusznie zauważyła błąd i zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w §2 ust 7 kadencja GRDzPP powinna wynosić 3 lata a nie 2 lata tak jak jest obecnie w projekcie uchwały. Pan Gryc poinformował, że do tej pory radni nie zgłaszali innych uwag do projektu uchwały.

Radna Irena Suprun spytała, na jakiej zasadzie będzie zorganizowana oraz na jakiej podstawie będzie działać GRDzPP - Pan Leszek Gryc wyjaśnił, iż na Komisji ustalono, że Regulamin pracy GRDzPP scedowano na samą Gminną Radę (§9 ust.1), która opracuje swój regulamin-wówczas Rada Gminy Michałowo nie będzie musiała podejmować kolejnych uchwał. Pan Gryc dodał, że w skład GRDzPP wejdą przedstawiciele organu stanowiącego tj. radni, organu wykonawczego tj. Burmistrza oraz  przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Mecenas Aleksander Bojczuk stwierdził, że w kwestii powołania osób wchodzących do Zarządu i uregulowania kwestii działalności tego organu są dwie szkoły – jedne gminy decydują się aby tego nie robić a inne aby robić. Mecenas stwierdził, że wg niego należy jedynie uchwalić zasady powoływania członków, ponieważ wniosek o powołanie GRDzPP „wypłynął” od organizacji pozarządowych a nie od Burmistrza, natomiast kwestie regulaminu działania pozostawić GRDzPP. Mecenas dodał, że jeśli coś będzie niezgodne z prawem wówczas Rada Miejska zareaguje.

Przewodnicząca stwierdziła, że jest za wszystkim co robią organizacje pozarządowe i za ich działalnością, tylko obawia się czy GRDzPP ustalając regulamin, nie zawrze punktu, którego Rada bądź Burmistrz nie będą mogli zaakceptować.

Mecenas Aleksander Bojczuk stwierdził, że można by było wypośrodkować sytuację ustalenia regulaminu, jednak on odradza całościowe określanie regulaminu przez Radę Miejską, ponieważ ani radni ani Burmistrz nie wiedzą w jaki sposób inicjatywa organizacji pozarządowych chce działać. Mecenas dodał, że można by było zawrzeć w regulaminie zapis, że ma on zostać poddany do akceptacji np. Komisji.

Radna Dorota Burak spytała, czy w przypadku gdyby GRDzPP działała wbrew prawu, bądź wbrew obyczajom to czy można ją rozwiązać – Mecenas stwierdził, że Rada Miejska nie powołuje a tylko określa tryb powołania.

Pan Leszek Gryc dodał, że GRDzPP jest jedynie organem doradczym, opiniodawczym (np. w przypadku uchwał wymagających opinii społecznej czy opinii organizacji) i działa społecznie i nie ma możliwości, aby działała ona bez wiedzy Rady Miejskiej.

W obliczu braku wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie trybu powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIV/112/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie trybu powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 7 Wolne wnioski

 • Sołtys sołectwa Jałówka Piotr Dąbrowski zgłosił potrzebę rozważenia możliwości i sposobu udzielania przez gminę poręczeń dla osób rozpoczynających działalność.

Mecenas stwierdził, że rozwiązań należy szukać w programach wsparcia-jakie są dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy, w dotacjach z programów Urzędu Marszałkowskiego. Mecenas dodał, że nie spotkał się z tematem utworzenia w gminie funduszu poręczeniowego i temat należałoby przeanalizować.

Burmistrz dodał, że temat poręczeń został poruszony również przez organizacje pozarządowe, jednak na to muszą być wydzielone środki w budżecie gminy. Burmistrz dodał, że w naszym Urzędzie są realizowane staże pracownicze, ponadto Urząd Marszałkowski planuje przeszkolenie podmiotów gospodarczych w temacie możliwości pozyskania środków zewnętrznych – szkolenie odbędzie się w ratuszu a jego termin zostanie podany do wiadomości.

 • Sołtys Sołectwa Nowa Wola Katarzyna Monach poruszyła kwestię wodociągu we wsi Nowa Wola, stwierdziła, że struktura gruntu uniemożliwia budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Sołtys dodała, że nasze Państwo zobowiązało się do skanalizowania całego społeczeństwa i w tamtym roku minął już termin i niezależnie od ilości pobranej wody kanalizację należy wykonać.
 • Radna Alina Kazberuk spytała Burmistrza czy ostatnio zatrudnieni pracownicy (stanowisko w sekretariacie i stanowisko pana Rafała Greś) są zatrudnieni w drodze konkursu – Burmistrz wyjaśnił, że stanowiska te nie są stanowiskami urzędniczymi i nie wymagają konkursu.

 

Ad. 8 Interpelacje i odpowiedzi

            Radna Ewa Kupraszewicz odczytała odpowiedź na interpelację przez nią złożoną dot. zaległości oraz spłaty czynszu przez pana Leszka Gryca (treść w załączeniu do protokołu). Radna stwierdziła, że z treści pisma nie wynika, czy 23 tys zł zostało spłacone – prosiła o podanie na piśmie, bądź ustnie odpowiedzi na zadane pytanie – pan Leszek Gryc stwierdził, że zapłacił on wielokrotnie więcej niż powinien i wielokrotnie więcej niż wynikałoby to z regulacji prawnych. Pan Gryc stwierdził, że zapłacił wszystko, nie patrząc na to, że ponosi nieuzasadnione koszty, zapłacił również za okres w którym nie mógł użytkować lokalu. Pan Gryc poinformował, że Przewodnicząca zaskarżyła uchwałę dot. sprzedaży nieruchomości zakupioną przez niego i odczytał fragment pisma Wojewody, który nie stwierdził nieprawidłowości.

            Przewodnicząca stwierdziła, że miała prawo wystąpić do Wojewody i upewnić się, czy uchwała była podjęta zgodnie z prawem czy nie.

            Radna Swietłana Łuksza spytała się Przewodniczącej, czy konsultowała ona wystąpienie do Wojewody z którymś z radnych. Radna dodała, że podpisując pismo jako „Przewodnicząca” wystąpiła ona w imieniu radnych – Przewodnicząca odpowiedziała, że wystąpiła w swoim imieniu, prosiła również Mecenasa o zabranie stanowiska w kwestii: czy mogła wystąpić do Wojewody jako Przewodnicząca – Mecanas stwierdził, że temat wymaga analizy, jednak co do zasady funkcja Przewodniczącej jest funkcją wewnętrzną służącą do ustalenia pracy Rady. W kwestiach występowania na „zewnątrz” możliwość Przewodniczącego jest bardzo ograniczona (tylko w zakresie kompetencji, o których mówi statut gminy, bądź ustawa o samorządzie gminnym).

            Radny Eugeniusz Nos przytoczył zapisy art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym mówiącym o kompetencjach przewodniczącego, w związku z którym Przewodnicząca nie miała uprawnień aby coś organizować bez opinii Rady.

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że skoro radna Ewa Kupraszewicz ma jakiekolwiek wątpliwości w kwestii sprzedaży lokalu i temat po raz kolejny powraca na sesję, to powinna go skierować do Komisji Rewizyjnej.

            Radna Irena Suprun prosiła Przewodniczącą o odczytanie treści pisma jakie skierowała ona do Wojewody – Przewodnicząca stwierdziła, że odczyta pismo w późniejszym czasie, ponieważ nie jest przygotowana.

 

Ad. 9 Sprawy różne i zapytania radnych

            Poruszono następujące kwestie:

            Radna Ewa Kupraszewicz spytała czy prawdą jest, że w Bibliotece jest powołany zastępca Kierownika Biblioteki – Kierownik Biblioteki Teresa Rybińska wyjaśniła, że zastępca Kierownika jest powołany w uzgodnieniu z panami Burmistrzami, na mocy uchwały Sądu, od dnia 1 lipca 2015r. - Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20 października 2015r. było powiedziane, że osoba jest zatrudniona na etacie starszego bibliotekarza a nie z-cy kierownika, Radna prosiła o wyjaśnienie.

            Radna Alina Kazberuk spytała, czy w statucie Biblioteki jest przewidziane stanowisko zastępcy kierownika biblioteki.

            Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski stwierdził, że ta sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż wiąże się ze sprawą pana Mikołaja Greś w Sądzie.

Mecenas stwierdził, że sprawę pana Gresia w Sądzie prowadziła poprzednia pani Mecenas i w jego ocenie, jak również ocenie pani Mecenas, pan Greś był w nieprawidłowy sposób zwolniony przez poprzedniego Burmistrza. W związku z ryzykiem Gminy przed jeszcze większymi następstwami przegranego procesu, obecny Burmistrz w porozumieniu zapewne z poprzednią Mecenas na jednej z kolejnych rozpraw zwarł ugodę, która określiła konieczność zatrudnienia osoby na danym stanowisku. Mecenas dodał, że ugoda sądowa ma charakter wyroku sądowego, który gmina musi respektować i Sąd zgodził się jedynie na takie same warunki płacowe jak przed zwolnieniem.

Przewodnicząca stwierdziła, że w związku z przepisami KPK m.in. na organach samorządowych ciąży obowiązek informowania organów ścigania o stwierdzonych nieprawidłowościach. Przewodnicząca dodała, że na Komisji Finansowej Rada powzięła informację, że pan Mikołaj Greś na podstawie ugody zawartej z Burmistrzem został przywrócony na stanowisko, którego nie przewiduje statut Gminnej Biblioteki Publicznej. Przewodnicząca spytała Mecenasa, czy w związku z powyższym po stronie organu wykonawczego tj. Burmistrza nie doszło do przekroczenia uprawnień – Mecenas wyjaśnił, że jeśli treść ugody byłaby niezgodna z prawem, wówczas Sąd odmówiłby „wciągnięcia” treści ugody do protokołu rozprawy – a tak się nie stało i po upływie 14 dni ugoda stała się prawomocnym wyrokiem.

Przewodnicząca stwierdziła, że w chwili obecnej mamy 3 kierowników i 1 pracownika, ponieważ nie jest zakończona sprawa pani Julity Niepłoch – Sitnickiej, jest powołana na Kierownika pani Rybińska a na zastępcę kierownika pan Greś.

Mecenas stwierdził, że mimo iż Biblioteka jest małą jednostką, to wg. niego funkcja zastępcy kierownika jest wskazana. Mecenas dodał, że w kwestii logiki w tym wszystkim i patrząc na sytuację procesową przed procesem pana Gresia, to takie pytanie należy zadać dla poprzedniego Burmistrza, ponieważ to on dokonywał zwolnienia pana Gresia. W kwestii zawartej ugody z panem Gresiem Mecenas stwierdził, że ugoda była jedynym sposobem zakończenia sporu związanego z niewłaściwym zwolnieniem pana Gresia, który i tak byłby przywrócony do pracy a gmina przegrałaby z kretesem. Mecenas dodał, że za zgodą pana Gresia i za zgodą Burmistrza można przeanalizować protokoły i wszystkie pisma z rozprawy.

Wiceprzewodniczący spytał w jakim czasie została podpisana ugoda z panem Mikołajem Greś, czy przed czy po wyborze Kierownika Biblioteki - Zastępca Burmistrza poinformował, że konkurs ma Kierownika Biblioteki był ogłoszony później.

Wiceprzewodniczący spytał, że skoro była podpisana ugoda na podstawie której pan Greś miał zostać przywrócony na stanowisko kierownika, to dlaczego był ogłaszany konkurs na kierownika – Zastępca Burmistrza poinformował, że w wyniku ugody sądowej pan Mikołaj Greś nie został przywrócony na stanowisko kierownika, tylko został przywrócony do pracy na poprzednich warunkach organizacyjnych i finansowych. Zastępca Burmistrza dodał, że ponieważ odpowiednie przepisy - w tym regulamin wynagradzania - regulują wynagrodzenie odpowiednimi „widełkami”, więc aby postanowienia ugody były spełnione i zrealizowane (głównie w kwestii wynagrodzenia-wynagrodzenie musi być stosowne do funkcji i na zwykłym stanowisku nie może być wynagrodzenia, które przysługuje kierownikowi), uznano i zaproponowano stanowisko zastępcy kierownika, traktując je jako stanowisko równorzędne.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że chyba w tym czasie była zatrudniona również pani Julita Niepłoch – Sitnicka, więc ma on wrażenie, że sami sobie narobiliśmy „bigosu” – Zastępca Burmistrza dodał, że pani Julita Niepłoch - Sitnicka była zwolniona z końcem stycznia nie licząc okresu wypowiedzenia.

Przewodnicząca stwierdziła, że było wiadome, iż pani Niepłoch – Sitnicka odwoła się, dlatego też należało poczekać.

Radny Sławomir Dziewiątkowski poruszył kwestię ciągłego odwoływania się do zapisów w Statucie Gminy Michałowo, który jest sporządzony nierzetelnie, błędnie i niezgodnie z prawem i prosił Przewodniczącą o zajęcie się tematem rozpoczęcia prac nad zmianą Statutu – Przewodnicząca zaproponowała Wiceprzewodniczącemu aby zajął się tematem zmiany Statutu Gminy Michałowo.

Radna Irena Suprun poruszyła kwestię braku w porządku dzisiejszych obrad sprawozdań z prac poszczególnych Komisji Rady – Przewodnicząca poinformowała, że termin przedłożenia sprawozdań upływa 28 lutego. Dodała, że w związku z tym, iż dzisiejsza sesja przewidywała przyjęcie budżetu postanowiła, iż tematy sprawozdań zostaną przesunięte na kolejną sesję.

Radna Irena Suprun spytała, czy prawdą jest, że GOK jest czynny od godz. 7:15 i komu to służy – Zastępca Burmistrza poinformował, że godziny pracy GOKu pozostały takie jakie były i GOK pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Zastępca Burmistrza dodał, że na posiedzeniach komisji oraz od mieszkańców były propozycje, aby zmienić godziny pracy i aby GOK był otwarty również w soboty albo i niedziele, ponieważ mieszkańcy nie mogą w sobotę korzystać z obiektu. Zastępca Burmistrza dodał, że Dyrektor GOKu pan Siekierko twierdzi, że praca w soboty nie będzie miała racji bytu, ponieważ to już było praktykowane poprzednio i nie było zainteresowania. Zastępca Burmistrza dodał, że powróci się do tego tematu, ponieważ Dyrektor obiecał, że zainteresuje się tym i będzie miał nową wiedzę w tej kwestii.

            Radna Irena Suprun stwierdziła, że Dyrektor GOKu powinien słuchać swoich mieszkańców a przede wszystkim Komisję Oświaty, na której wielokrotnie było mu mówione, aby dostosował godziny pracy dla mieszkańców a nie dla „widzi mi się” swoich pracowników.  Radna dodała, że w sobotę i w niedzielę dzieci mają wolny czas, który mogą spędzać w GOKu skoro wydajemy tak duże pieniądze, a nie ma być to 7:15 skoro dzieci są w szkole, więc komu to służy. Radna stwierdziła, że Dyrektor GOKu jest już tyle czasu, że jak nie chce słuchać opinii Komisji Oświaty to niech posłucha woli mieszkańców a przede wszystkim uczniów. Radna stwierdziła, że karygodnym jest, że GOK pracuje do godz. 15:00. Radna zwróciła się do Burmistrza i stwierdziła, że od tego są kierownicy jednostek, aby byli obecni na sesji do końca jej trwania, ponieważ pada wiele pytań, na które nie można uzyskać odpowiedzi.

            Zastępca Burmistrza stwierdził, że GOK pracuje dłużej niż do godz. 15:00, ponieważ zajęcia odbywają się później, ale większość pracowników pracuje do godz. 15:00. W kwestii dni pracy GOKu Zastępca Burmistrza stwierdził, że w różnych gminach są różne praktyki, w niektórych GOK jest czynny w sobotę, w innych gminach nie. Zastępca Burmistrza dodał, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty powyższy temat zostanie przedyskutowany, skonfrontuje się argumentację Dyrektora i wnioski mieszkańców, ponieważ ze strony gminy nie ma przeszkód, aby GOK był czynny w soboty – chodzi o to, aby z tego korzystali mieszkańcy.  

            Radna Dorota Burak zwróciła się z prośbą do Zastępcy Burmistrza, aby uzyskał informację od Dyrektora GOK, jakie zajęcia z dziećmi odbywają się od godz. 7:00 do godz. 12:00.

            Burmistrz stwierdził, że za chwilę przybędzie Dyrektor GOKu i wyjaśni temat na bieżąco. Burmistrz potwierdził, że na Komisji Oświaty był postulat o zmianie godzin pracy GOKu.

            Radna Nina Bielenia spytała Burmistrza co zamierza on zrobić w temacie budżetu obywatelskiego, który to obiecał wyodrębnić, czy są jakieś przymiarki prac.

            Burmistrz stwierdził, że jest to postulat z kampanii wyborczej i żeby brać udział w wyborach trzeba obiecywać, niemniej jednak za mało jest środków, choć budżet obywatelski jest piękną inicjatywą m.in. stosuje go miasto Białystok. Burmistrz dodał, że na przyszły rok i tak dość dużo jest demokracji społecznych w postaci Młodzieżowej Rady Miejskiej, Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

            Dyrektor GOK Marcin Siekierko poinformował, że GOK jest faktycznie czynny od godz. 7:15 i w godz. 7:15 – 12:00 niekoniecznie są zajęcia dla młodzieży, ponieważ w tych godzinach pracują pracownicy administracyjni - sprzątaczka, księgowa, kadrowa oraz on. Dyrektor dodał, że GOK jest czynny każdego dnia inaczej: jednego dnia do godz. 19:30 drugiego do 20:30 więc godziny zamknięcia GOKu każdego dnia są inne. Dyrektor poinformował, że od stycznia w niedzielę odbywają się zajęcia teatralne i na pewno potrwają do końca czerwca. Dyrektor odniósł się do posiedzenia Komisji, na którym wówczas powiedział, że zajęcia pozostałe zostaną zaoferowane już po feriach, dlatego po feriach planuje on inne zajęcia i otwarcie GOKu w weekendy.

            Radna Irena Suprun spytała Dyrektora Siekierko czy jest zainteresowanie otwarciem GOKu w sobotę i niedzielę – Dyrektor Siekierko odparł, iż raczej nie ma takiego zainteresowania – Radna Irena Suprun stwierdziła, że wg niej kiedy uczeń kończy zajęcia może pójść do GOKu aniżeliby miałby palić, pić itp. i nigdy nie uwierzy w to, że uczeń nie zechce przyjść do GOKu w sobotę czy niedzielę, chyba że GOK ma złą ofertę. Radna spytała czy oferta GOK jest zgodna z potrzebami uczniów oraz mieszkańców – Dyrektor Siekierko stwierdził, że w jego przekonaniu oferta jest zgodna z oczekiwaniami, ponieważ tą informację posiada od rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. Dodał, że większość rodziców uważa, że niedzielę należy poświęcić dla rodziny i z dziećmi spędzić wolny czas, ponieważ dzieci uczęszczają w tygodniu, czy to na zajęcia pozalekcyjne do szkoły, czy też do GOKu.  Dyrektor prosił, aby rodzice czy też radni zgłaszali swoje uwagi, na podstawie których GOK będzie uzupełniał i dostosowywał swoją ofertę.

            Radna Irena Suprun stwierdziła, że jej wystąpienie służy temu (ponieważ bardzo dużo ludzi zgłasza fakt takiej a nie innej pracy i organizacji GOKu) aby rozwiać wątpliwości. Radna dodała,  że jest kamera, wypowiedział się Dyrektor i niech każdy wie, że jest dobra wola GOKu do dostosowania godzin pracy GOK do potrzeb mieszkańców. Radna ponadto podziękowała Burmistrzowi za zorganizowanie właściwej obsługi prawnej Urzędu.

            Radna Swietłana Łuszka na prośbę Urzędu Pocztowego poinformowała o nowych godzinach pracy Poczty. Radna w imieniu mieszkańców działek przy ul. Fabrycznej podziękowała Burmistrzowi za obniżenie stawek czynszu dzierżawnego.

            Pan Leszek Gryc poinformował o możliwości udziału w 3-dniowym szkoleniu, które odbędzie się w Augustowie dot. demokracji i podejmowania decyzji w formie konsensusu.

           

Ad. 10 Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej

            W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca, o godz. 13:30 zamknęła obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-03-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-03-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-03-01