Protokół Nr XIII/15 z dnia 2016-01-27 - Protokół Nr XIII/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 30 grudnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł Protokół Nr XIII/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 30 grudnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XIII/15
Data wydania 2016-01-27

Protokół Nr XIII/15  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 30 grudnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie.

O godzinie 10:03 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena – przewodniczący Rady
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Charytoniuk Marek – wiceprzewodniczący Rady
 6. Dorota Burak
 7. Dziewiątkowski Sławomir
 8. Hajduczenia Marian
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Ławreszuk Halina
 11. Łuksza Sławomir
 12. Łuksza Swietłana
 13. Nos Eugeniusz

 

Nieobecni radni: Kazberuk Alina, Suprun Irena

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Zastępca Burmistrza - Jerzy Chmielewski, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na sesję, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec obecnego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            Radna Halina Ławreszuk zgłosiła wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad w pkt 6 tj. „Zgłaszanie wniosków do budżetu na 2016 rok przez Komisje Rady – głosowanie” słowa „głosowanie”. Radna stwierdziła, aby rozpatrzeć i przegłosować wniosek należy posiadać pokrycie w środkach budżetowych. Radna dodała, że Komisja Finansowa 5 stycznia 2016r. będzie rozpatrywać wszystkie wnioski zgłoszone do projektu budżetu.

Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła wniosek formalny o wykreślenie w pkt. 5 –Podjęcie uchwał – projektu uchwały dot. Powołania Młodzieżowej  Rady Miejskiej w Michałowie”. Radna stwierdziła, że było jedno spotkanie z radnymi dotyczące tego tematu, na którym było powiedziane, że radni spotkają się ponownie, zanim projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie. Radna stwierdziła, że uważa, iż należy się spotkać i wspólnie przedyskutować zapisy proponowanej uchwały.

Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk podzielił zdanie radnej Ewy Kupraszewicz, dodał, że wszyscy radni-członkowie Komisji, na której we wrześniu temat był poruszany, byli za powołaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej, jednak ustalono, że po przeprowadzonych ankietach wśród młodzieży do tematu się powróci i omówi w szerszym gronie. 

Przewodnicząca przeszła do głosowania zgłoszonych wniosków formalnych:

I-wszy wniosek radnej Haliny Ławreszuk o wykreślenie z porządku obrad w pkt 6 tj. „Zgłaszanie wniosków do budżetu na 2016 rok przez Komisje Rady – głosowanie” słowa „głosowanie”.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” opowiedzieli się „za” wykreśleniem słowa „głosowanie” z ww. punku z porządku obrad.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

II-gi  wniosek radnej Ewy Kupraszewicz o wykreślenie w pkt. 5 –Podjęcie uchwał – projektu uchwały dot. Powołania Młodzieżowej  Rady Miejskiej w Michałowie”.

Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Przewodnicząca przeszła do głosowania porządku obrad z przegłosowanymi zmianami.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli porządek:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/ Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

5/  Podjęcie uchwał w sprawie

 1. Zmian w budżecie na 2015 rok   
 2. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
 3. Uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Michałowo na 2016 rok
 4. Przystąpienia do sporządzenia zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo
 5. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Topolany w gminie Michałowo
 6. Wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
 7. Powołanie Młodzieżowej  Rady Miejskiej w Michałowie
 8. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora GOK w Michałowie 
 9. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016
 10.  Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
 11.  Przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2016
 12.  Przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2016
 13.  Przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2016

 

6/ Zgłaszanie wniosków do budżetu na 2016 rok przez Komisje Rady.

7/ Wolne wnioski

8/ Interpelacja i odpowiedzi

9/ Sprawy różne i zapytania radnych

10/ Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

W obliczu braku uwag do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Zgłoszono następujące zapytania:

Przewodnicząca spytała, czy istnieje szansa, aby otrzymać jakiekolwiek środki na złożony wniosek dot. drogi Jałówka – Zaleszany.

Burmistrz wyjaśnił, że trudno w tej chwili powiedzieć, ponieważ jest czas na odwołanie i nie wiadomo jak zakończą się postępowania przetargowe. Burmistrz stwierdził, że istnieje 50% szans, aby takie dofinansowanie otrzymać – w przypadku nieotrzymania środków i tak gmina zamierza tą drogę zrealizować.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Skarbnik Małgorzata Golak przedstawiła zmiany jakich dokonano w budżecie (istota zmian zawarta jest w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).

Radna Ewa Kupraszewicz spytała:

 • czy zapis dotyczący Lokalnego Transportu Zbiorowego należy rozumieć jako zwiększenie dofinansowania dla PKS – Skarbnik wyjaśniła, że w ciągu roku umowa, która została zawarta wcześniej uległa zmniejszeniu i zwiększeniu i w konsekwencji za mało jest o kwotę 6 600 zł. Skarbnik dodała, że płatności nastąpią w roku 2016, natomiast w sprawozdaniach środki te bierze się do zaangażowania i zobowiązań – dlatego też należy zabezpieczyć powyższą kwotę;
 • jak należy rozumieć środki dot. budowy przedszkola w załączniku-Zadania inwestycyjne w 2015r – Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż kwota 12 300 zł był to wydatek związany z doprojektowaniem instalacji fotowoltaicznej.

            W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/92/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Inspektor oświaty Krzysztof Iwaniuk omówił projekt uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).

Radna Dorota Burak zgłosiła propozycję naniesienia poprawki w projekcie uchwały polegającej na wpisaniu w rozdziale 3, w pkt. 7 – zamiast: „Metody pracy”, zapis:  „Miejsca i metody pracy” – Radna wyjaśniła, że świetlica wiejska jest miejscem a nie metodą pracy, dlatego też należy dodać słowo „Miejsca”. Ponadto radna zaproponowała, aby w tym samym punkcie po słowach: „Świetlice wiejskie” dodać zapis: „szkoły i placówki oświatowe”, i na końcu tego samego punktu dodać zapis: „organizowanie wyjazdów profilaktycznych itp.”. Radna wyjaśniła, że powyższe zapisy umożliwią pozyskanie środków szkołom i placówkom oświatowym, które będą chciały zorganizować wyjazdy o charakterze profilaktycznym.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zgłoszoną przez Radną Dorotę Burak poprawką do projektu uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” opowiedzieli się za naniesieniem do projektu uchwały zgłoszonej poprawki.

W obliczu braku innych uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Michałowo na 2016 rok

Kierownik Elżbieta Rosińska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).

Radna Anna Barszczewska zgłosiła uwagę dot. poprawienia zapisu Programu – w §3 ust. 2, pkt. 5 – zamiast Komisariatu Policji w Michałowie jako miejscowość wpisać Zabłudów.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Michałowo na 2016 rok.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Michałowo na 2016 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo

Burmistrz poinformował, że w 2016 roku kończy się okres ochronny związany z nabywaniem gruntów przez członków Unii Europejskiej, w związku z czym Rząd przygotował nowelizację ustawy o ustroju rolnym. Zmiana ustawy spowoduje, iż nabycie gruntów do celów nierolniczych będzie trudniejsze z uwagi na większy stopień ochrony gruntów, dlatego też należy przygotować odpowiednie dokumenty i przystąpić do m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo oraz przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Topolany w gminie Michałowo (kolejny projekt uchwały). Burmistrz dodał, że działania te wiążą się m.in. z utworzeniem specjalnej suwalskiej strefy ekonomicznej oraz zabezpieczą teren pod przyszłe działania związane z rozwojem gospodarczym.

Kierownik Elżbieta Rosińska dodała, że zmiana obejmuje część areałów wsi Topolany, które obecnie są przeznaczone pod użytki rolnicze i będzie polegała na przeznaczeniu terenu pod teren zabudowy: przemysłowej, produkcyjnej, usługowej, magazynów i składów. 

Przewodnicząca w obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/95/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Topolany w gminie Michałowo

Przewodnicząca w obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Topolany w gminie Michałowo.

 W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/96/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Topolany w gminie Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż w związku z podaniami najemców o kupno lokalu mieszkalnego i sporządzeniem operatów szacunkowych, Rada Miejska w drodze uchwały wyraża zgodę na sprzedaż lokalu, określając przy tym wysokość udzielonej bonifikaty. Pani Rosińska poinformowała o szczegółach (wielkość, lokalizacja itp.) związanych z lokalami mieszkalnymi.

Przewodnicząca w obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

 W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/97/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie

Pracownik Urzędu Leszek Gryc poinformował, iż prace nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej (dalej: MRM) zapoczątkowano kilka miesięcy temu spotykając się z radnymi-radni do dziś nie zgłaszali uwag. Pan Gryc dodał, że do prac włączyła się organizacja pozarządowa, dzięki której przeprowadzono badania wśród młodzieży. Pan Gryc stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały jakiś czas temu, w między czasie odbywały się posiedzenia komisji i nikt nie zapraszał go na posiedzenie komisji w celu omówienia przedstawionego projektu uchwały. Pan Gryc przybliżył szczegółu statutu MRM. Dodał, że projekt uchwały poprzedzono konsultacjami i ankietą wśród młodzieży szkolnej w Michałowie – 76,2% uczestników ankiet opowiedziało się za powołaniem MRM.

Radni poruszyli następujące kwestie:

Radna Ewa Kupraszewicz – co będzie z uczniem, który ukończy 19 lat i nie będzie uczniem szkoły w Michałowie – radna Dorota Burak jako odpowiedź na pytanie radnej Kupraszewicz wskazała na §48 ust 1 statutu MRM, który wskazuje w jakich okolicznościach wygasza się mandat – radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że na wspomnianej komisji ustalono, iż odbędzie się kolejne spotkanie z radnymi zanim przystąpi się do podjęcia omawianej uchwały- spotkania nie było – zdanie radnej podzieliła Przewodnicząca.

Wiceprzewodniczący – w związku z faktem, że nasz samorząd przeciera szlaki w kwestii utworzenia MRM, należało wcześniej szczegółowo przedyskutować wątpliwe kwestie (np. czy najpierw nie należy dokonać zmiany statutu gminy zanim powoła się MRM, dlaczego odbiera się młodzieży możliwość pracy w Radzie, jeżeli uczeń nie podejmie nauki na terenie naszej gminy), a na sesji przedstawić gotowy projekt. Wiceprzewodniczący dodał, że każdy widzi potrzebę powstania MRM, jednak na pierwszym spotykaniu radnych, na komisji, ustalono, iż po uzyskaniu wyników konsultacji radni spotkają się jeszcze raz i omówią szczegóły – spotkania nie było. Wiceprzewodniczący stwierdził, że wszystkie niejasności należy wyjaśnić uprzednio na komisjach, zanim uchwała trafi pod obrady i głosowanie Rady – Mecenas Aleksander Bojczuk stwierdził, że analizując statuty Młodzieżowych Rad  Miejskich w innych miastach to jest duża ich różnorodność i w kwestiach działania MRM jest pewna dowolność. Mecenas dodał, że najważniejsze jest zacząć i zainicjować powstanie MRM, natomiast zmiana statutu MRM będzie wynikała z potrzeb działającej młodzieży. Mecenas odniósł się do zmiany statutu gminy – stwierdził, że można go zmienić pod kątem MRM ale takiego wymogu nie ma. Pan Leszek Gryc w kwestii pytania - dlaczego odbiera się młodzieży możliwość pracy w Radzie, jeżeli uczeń nie podejmie nauki na terenie naszej gminy- wyjaśnił, że związane jest to ze sposobem wybierania do MRM i wówczas należałoby zorganizować wybory na kształt wyborów powszechnych. Pan Gryc dodał, że w związku z brakiem wiedzy na temat zainteresowania uczestnictwem w MRM – biorąc pod uwagę szkoły spoza Michałowa- ograniczono się do naszych szkół.

Radna Swietłana Łuksza stwierdziła, że na ostatnim posiedzeniu komisji radna Kupraszewicz czy Wiceprzewodniczący nie poruszyli tematu dot. utworzenia MRM. Radna stwierdziła, że skoro nikt nie wniósł zastrzeżeń, stwierdziła, że z uchwałą jest wszystko w porządku.

Wiceprzewodniczący – stwierdził, że nie posiadał projektu uchwały na posiedzeniu Komisji Oświaty i dziwi się, że radni, którzy posiadali już ten projekt, nie zgłosili uwag.

Pan Leszek Gryc – od organizacji pracy Rady są Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący, natomiast pracę komisji organizują poszczególni przewodniczący komisji – te osoby decydują kiedy i kogo zaproszą a jego nikt nie zapraszał na komisję w celu omówienia szczegółów związanych z uchwałą – Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski nie był zaproszony na posiedzenie ostatniej komisji, jednak mając inny temat sam przybył na komisję - to samo mógł uczynić pan Leszek Gryc w temacie MRM.

Wiceprzewodniczący – prosił o przedstawienie szczegółowych wyników konsultacji (na co młodzież chce mieć wpływ itp.) – pan Leszek Gryc stwierdził, że w chwili obecnej nie posiada szczegółowych wyników - uważał, że skoro komisja nie prosiła o wyjaśnienia stwierdził, że Rada też ich nie potrzebuje.

Przewodnicząca zgłosiła wniosek formalny aby punkt 7 w bloku uchwał tj. projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej wycofać z porządku obrad i przenieść na kolejne posiedzenie Rady po uprzednim przedyskutowaniu go na posiedzeniach komisji.

Radny Sławomir Dziewiątkowski – zaproponował, że skoro wszyscy radni są za powołaniem MRM, należy podjąć uchwałę w otrzymanym brzmieniu, natomiast wątpliwe kwestie trzeba będzie omówić na komisjach Rady i zawsze będzie można wprowadzić zmiany do podjętej uchwały – zdanie radnego podzieliła radna Dorota Burak, dodała, że zmiany jakie należy poczynić w statucie nie wykluczają podjęcia uchwały o powołaniu MRM i wyrażenia chęci co do współpracy z MRM – Przewodnicząca stwierdziła, że błędna uchwała nie powinna być przyjmowana. 

Burmistrz stwierdził, że należy podjąć decyzję, czy taką uchwałę podejmujemy czy nie. Burmistrz dodał, że ta uchwała ma na celu pobudzenie młodych ludzi do działania w samorządzie i trzeba dać im szansę. Burmistrz stwierdził, że należy rozpocząć działania aby móc to dalej kontynuować.

Pan Wojciech Pappai – Stowarzyszenie ANAWOJ- stwierdził, że zmiany statutu można dokonywać w późniejszych terminach, ponieważ żaden statut nie jest idealny. Pan Pappai dodał, że wg niego należy zainicjować utworzenie MRM.

Radny Eugeniusz Nos zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie wniosku formalnego zgłoszonego wcześniej przez Przewodniczącą bez zbędnej dyskusji.

Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez siebie, aby punk 7 w bloku uchwał tj. projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej wycofać z porządku obrad i przenieść na kolejne posiedzenie Rady, po uprzednim przedyskutowaniu go na posiedzeniach komisji.

Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” opowiedzieli się za odrzuceniem zgłoszonego wniosku.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Radna Dorota Burak zgłosiła uwagę co do numeracji ustępów w zapisie uchwały i zapisanie w następujący sposób: §1.1 W celu wspierania (…) 2. Młodzieżowa Rada (…).

W obliczu braku innych uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk zgłosił zdanie odrębne: „Mój głos „za” jest tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym żeby przy naszym samorządzie istniała Młodzieżowa Rada, żeby młodzież mogła się wypowiedzieć i uczyć się brać sprawy w swoje ręce, żebyśmy wychowali godnych następców. Tylko od razu chciałbym tu zastrzec, że będę wnioskować do przewodniczącego Komisji Oświaty o zaproszenie autora projektu, młodzież zainteresowaną, pana Wojtka, abyśmy w pewnych kwestiach dopracowali ten statut”. 

 

Przewodnicząca o godzinie 11:58 ogłosiła przerwę po czym o godz. 12:14 wznowiła obrady.

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na Dyrektora GOK w Michałowie 

Radna Ewa Kupraszewicz wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty odczytała stanowisko komisji w sprawie skargi na Dyrektora GOK w Michałowie (stanowisko komisji i skarga w załączeniu do protokołu). Komisja uznała skargę za bezzasadną.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora GOK w Michałowie i uznali ją za bezzasadną.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/99/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenie skargi na Dyrektora GOK w Michałowie (w załączeniu do protokołu

 

            Radni zapoznali się z planami pracy Rady i poszczególnych Komisji tj:

 • Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2016

Przewodnicząca odczytała plan pracy Rady Miejskiej na rok 2016 (plan w załączeniu do protokołu).

            Radna Dorota Burak zgłosiła propozycję naniesienia poprawki w planie pracy – aby w II kwartale początek pkt 3 brzmiał:  „Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat…” oraz

aby w III kwartale pkt 4 brzmiał: „Informacja Burmistrza w sprawie przyszłych działań co do zagospodarowania pustostanów na terenie Gminy Michałowo”.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli plan pracy Rady Miejskiej na rok 2016 z uprzednio zgłoszonymi uwagami.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

 • Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

Radna Anna Barszczewska przewodnicząca Komisji odczytała plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 (plan w załączeniu do protokołu).

Przewodnicząca prosiła o umieszczenie w planie pracy komisji punktu: „Kontrola wydatków wynikających ze świadczenia pracy i usług w Urzędzie Miejskim”.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 z uprzednio zgłoszonymi uwagami.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

 • Plan pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2016

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji odczytała plan pracy Komisji Planowania na rok 2016 (plan w załączeniu do protokołu).

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli plan pracy Komisji Planowania na rok 2016.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

 • Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2016

Radna Ewa Kupraszewicz wiceprzewodnicząca Komisji odczytała plan pracy Komisji Oświaty na rok 2016 (plan w załączeniu do protokołu). Radna dodała, że I kwartale w pkt 5 należy dopisać słowa „Gazety samorządowej” w następujący sposób: „Analiza i ocena działalności Gazety samorządowej za II kwartał…”. Ponadto w I kwartale jako pkt 9 wpisać: „Wypracowanie wniosków do statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej”.

Wiceprzewodniczący zaproponował aby w I kwartale pkt 8 brzmiał: „Wypracowanie formy współpracy Komisji…” oraz w III kwartale w proponowanym pkt 13 (po zmianach 14) wykreślić słowa: „…kończącego szkołę podstawową”.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli plan pracy Komisji Oświaty na rok 2016 z uprzednio zgłoszonymi uwagami.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

 • Plan pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2016

Radny  Eugeniusz Nos przewodniczący Komisji odczytał plan pracy Komisji Rolnictwa na rok 2016 (plan w załączeniu do protokołu).

Radna Dorota Burak zgłosiła propozycję naniesienia poprawki w planie pracy polegającej na zmianie brzmienia pkt 1 w I kwartale na: „Przegląd zadań realizowanych w poszczególnych sołectwach w gminie”.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli plan pracy Komisji Rolnictwa na rok 2016 z uprzednio zgłoszoną poprawką.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Przewodnicząca przeszła do głosowania uchwał dot. przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej i poszczególnych komisji Rady.

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016 (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że przy planie pracy Komisji Rewizyjnej głosował „za” ale stanowczo jest zdania, że Komisja Rewizyjna nie może mieć tak rozbudowanego planu pracy aby planowało się 11 posiedzeń. Radny dodał, że posiedzeń powinno być maksymalnie 6 i nie należy tworzyć dodatkowych kosztów dla Gminy. Radny zaapelował do wszystkich komisji, aby posiedzeń było mniej a były one dłuższe z racji zwiększenia ilości tematów poruszanych na komisjach.

Radna Anna Barszczewska stwierdziła, że Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu uchwalonego przez Radę, jednak Komisja nie musi zrealizować całego planu. Radna dodała, że na komisji zgłaszano wiele tematów jakimi powinna się zająć komisja a rozbudowany plan miał na celu ujęcie wszystkich potrzeb i zabezpieczenie się przed ewentualną koniecznością zajęcia się określonym tematem.

Radny Sławomir Dziewiątkowski zgłosił wniosek formalny o zmniejszenie posiedzeń komisji rewizyjnej z 11 spotkań do 6.

Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że nad planem pracy już raz głosowano i nie można już go więcej zmieniać.

W związku z powyższym Radny Sławomir Dziewiątkowski wycofał wniosek formalny.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2016

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2016.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2016 (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2016

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2016.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/103/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2016 (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2016

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2016 .

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2016 (w załączeniu do protokołu)

 

Ad. 6 Zgłaszanie wniosków do budżetu na 2016 rok przez Komisje Rady

            Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej odczytała złożone wnioski do budżetu na rok 2016 (wnioski w załączeniu do protokołu).

            Skarbnik uzupełniła wypowiedź radnej Haliny Ławreszuk przedstawiając inne nieodczytane wnioski (wnioski w załączeniu do protokołu).

Radna Swietłana Łuksza zgłosiła wniosek mieszkańców Kazimierowa o budowę sieci wodociągowej.

Radna Ewa Kupraszewicz odczytała wnioski Komisji Oświaty złożone do projektu budżetu (wnioski w załączeniu do protokołu).

Radny Eugeniusz Nos zgłosił następujące wnioski:

- przeznaczenie środków w kwocie 15 tys zł na remont cerkwii w Jałówce;

- przedłużenie wodociągu do wsi Budy;

- przystosowanie boiska szkolnego dla młodzieży okolicznych wsi;

- wyasfaltowanie dróg we wsi Łuplanka Nowa i Stara

Burmistrz poinformował o złożonych a nie przedstawionych wnioskach tj:

-budowa wodociągów: Tylwica, Tylwica Majątek, Budy, Topolany, Zajma, Kazimierowo, Bondary, Jałówka, Kondratki;

-wniosek Izby Wytrzeźwień w Białymstoku o wsparcie finansowe z racji pobytów w Izbie mieszkańców gminy Michałowo; 

-oświetlenie ulic: Sokole, Michałowo ul. Sosnowa, Młynowa, Jaworowa, Gródecka, Fabryczna, Klonowa;

- budowa wiaty i sceny w Sokolu;

- budynek w Potoce;

- wiaty na przystankach PKS w Bondarach, Lesance;

- naprawa parkingu na targowicy;

- budowa studni chłonnych przy cmentarzu na ul. Piaskowej;

- budowa i remont dróg na terenie całej gminy.

Burmistrz dodał, że w projekcie budżetu widnieje kwota 200 tys zł na prace projektowe – sukcesywnie prace projektowe będą realizowane (potrzeby ul. Klonowej m.in. likwidacja oczyszczalni i utworzenie kanału bocznego i przepompowni). Burmistrz dodał, że w planach jest: droga do Oziabł, droga Zaleszany – Jałówka, przebudowa mostku w Sokolu lub Pieńkach, kanalizacja Nowa Wola, prośba o kanalizację części ul. Fabrycznej. Burmistrz dodał, że jeżeli uda się pozyskać środki, będą modernizowane istniejące przepompownie.

Przewodnicząca spytała Burmistrza dlaczego radni nie otrzymali „opisówek” budżetów jednostek podległych – Skarbnik wyjaśniła, że kiedyś tak było ale od kilku lat budżety jednostek nie są dołączane do materiałów – jednakże w każdej chwili są one dostępne.

            Radny Marian Hajduczenia zgłosił wniosek o naprawę drogi z Jałówki do Nowosad – po opadach jest miejsce, po którym nie da się przejechać.

 

Przewodnicząca o godzinie 13:58 ogłosiła przerwę po czym o godz. 14:07 wznowiła obrady.

Radny Sławomir Łuksza zgłosił wniosek o zakup autobusu do ZGKiM.

 

Ad. 7 Wolne wnioski

            Radny Marian Hajduczenia spytał Burmistrza kiedy i jakimi środkami będzie realizowana droga Podozierany – Jałówka oraz czy wiadomo jakie kursy PKS z Białegostoku do Jałówki zostaną odwołane – Burmistrz odpowiedział, że droga Podozierany – Jałówka ma trzech administratorów: Powiat, gminę Michałowo i Gródek. W budżecie zabezpieczono kwotę 30 tys zł z przeznaczeniem na opracowanie map do celów projektowych, każda gmina posiada swój odcinek drogi i planuje się ubiegać o środki z PROW. W kwestii kursów PKS Burmistrz stwierdził, że trudno określić, które kursy zostały odwołane, aczkolwiek nowy rozkład jest już w posiadaniu gminy.

            Radna Anna Barszczewska zgłosiła wniosek o dostarczenie mieszkańcom informacji w kwestii terminów wywozu odpadów zielonych.

           

Ad. 8 Interpelacje i odpowiedzi

            Radna Nina Bielenia zgłosiła interpelację dotyczącą udzielenia odpowiedzi, czy przy remoncie drogi Żednia – Juszkowy Gród wynegocjowany został jakiś zakres robót dla naszych jednostek i ile zarobiły jednostki budżetowe jako podwykonawcy przy budowie tej drogi. Radna na ręce Przewodniczącej złożyła pisemną interpelację i prosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie.

                       

Ad. 9 Sprawy różne i zapytania radnych

            Poruszono następujące kwestie:

            Radna Halina Ławreszuk zwróciła się do asystenta Burmistrza Leszka Gryca z zapytaniem, co miał na myśli nazywając radnych Małej Ojczyzny „trollami” w swoim artykule zamieszczonym w ostatnim numerze „Gazety Michałowa”, ponieważ nie zna ona takiego słowa – pan Leszek Gryc stwierdził, że nie zna żadnego radnego z „Małej Ojczyzny” ponieważ taki klub nie istnieje. Pan Gryc wyjaśnił, że „trollami” nazwał internetowych tchórzy, którzy nieustannie powtarzają kłamstwa na blogu „Nasze Michałowo”.

            Radna Ewa Kupraszewicz spytała pana Leszka Gryca, co oznacza skrót „MO” zawarty we wspomnianym artykule. Radna dodała, że dlaczego w tym artykule „Prawdy, półprawdy, kłamstwa” nie ma żadnej wzmianki o kwocie np. nie prawda, bo wydano tyle a tyle. Radna zgodziła się z podaną w artykule informacją przez pana Gryca odnośnie dużego wkładu finansowego w remont mieszkania, jednak stwierdziła, że każdy kto ma mieszkanie ponosi koszty i o nie dba. Radna zgłosiła interpelację: czy panu Gryc zostały umorzone odsetki i w jakiej wysokości za zaległy czynsz płacony nieterminowo. Radna dodała, że skoro pisze się o poniesionych kosztach na remont, należy wspomnieć o umorzeniach.

            Radna Ewa Kupraszewicz poruszyła temat artykułu w Gazecie Michałowa dot. audytu przeprowadzonego w Urzędzie i stwierdziła, że w artykule jest mowa również o kontroli wewnętrznej, pomimo, że od trzech sesji prosiła o podanie wyniku audytu. Radna prosiła o podanie kosztów przeprowadzonego audytu.

            Pan Leszek Gryc stwierdził, że jest zażenowany tym, iż każdy jego artykuł jest tematem obrad sesji oraz tym, że radni chcą chronić ludzi anonimowych posługujących się potwarzą i kłamstwem. Pan Gryc odniósł się do swojego domu i stwierdził, że zapłacił wszystko co do 1 gorsza i to wszystko, to jest znacznie więcej niż zapłacił każdy mieszkaniec czy lokator gminy Michałowa mieszkający w mieszkaniu komunalnym.

            Przewodnicząca stwierdziła, że publikacja dot. audytu powinna być rozstrzygana z panią Skarbnik i kierownikami jednostek bo to stricte rachunkowe sprawy. Przewodnicząca dodała, że również poczuła się urażona stwierdzeniem „trolle”. Dodała, że do gazety oprócz pani redaktor piszą tylko pracownicy Ratusza i w ten sposób gazeta samorządowa nie powinna działać.

            Radna Dorota Burak skierowała zapytanie do kierownika ZGKiM - czy agregaty prądotwórcze trafiły do Szymek i Jałówki zgodnie z ustaleniami Rady – Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski poinformował, iż w porozumieniu z Burmistrzem jeden agregat został zamontowany w Szymkach a drugi w Sokolu, natomiast w Jałówce wydano polecenie dla Zakładu Energetycznego o sporządzenie przyłącza, aby w każdej chwili móc podłączyć agregat. Burmistrz dodał, że wyszedł on z założenia, że miejscowości Szymki i Jałówka są obok siebie, natomiast Sokole jest bardzo daleko.

            Radna Dorota Burak stwierdziła, że jeżeli nie ma prądu w Szymkach to i również w Jałówce, ponieważ jest to ta sama linia energetyczna, natomiast Sokole zasilane jest inną linią. Radna dodała, że łatwiej jest w razie potrzeby przewieźć agregat z Szymek czy Jałówki do Sokolego, dlatego agregaty powinny być w Szymkach i Jałówce.

            Kierownik Eugeniusz Załęski poinformował, że w Sokolu jest DPS i każde wyłączenie prądu jest problemem. Kierownik dodał, że ZGKiM w razie awarii dysponuje jeszcze jednym agregatem prądotwórczym.

            Radny Marian Hajduczenia zauważył, że pomimo, iż DPS Jałówka ma swój agregat i swoje ujęcie wody, to często są u nich awarie i wówczas DPS korzysta z gminnego ujęcia wody.

            Przewodnicząca spytała Burmistrza, czy ukłonem do przedsiębiorców jest zwiększenie opłaty za użytkowanie wieczyste aż o 300%-stwierdziła, że to jest tragedia.

            Burmistrz odpowiedział, iż nie będzie twierdził, że jest to ukłon, jednak niepodnoszenie opłat przez wiele lat świadczy o tym, że gmina pozbywała się dochodu i nie realizowała ustawy. Burmistrz dodał, że nie dotyczy to jedynie przedsiębiorców ale wszystkich, którzy nie mają uregulowanego stanu władania – wszyscy podlegają tej samej procedurze. 

            Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że w innych miejscowościach podwyżki są o wiele większe. Dodał, że uważa iż należy podnieść tą opłatę i trzeba było to zrobić wcześniej.

            Wiceprzewodniczący spytał od ilu lat nie były podnoszone stawki – Burmistrz poinformował, że od 10 lat.

            Radny Sławomir Łuksza prosił o przygotowanie na najbliższą Komisję Finansową danych finansowych dot. użytkowania wieczystego.

            Radny Jan Borowski spytał, kiedy będzie wykonywana kanalizacja wsi Bondary – Burmistrz stwierdził, że problem polega na odnowieniu wszystkich map zasadniczych na tych terenach i w przyszłym roku zamierza się zająć tym tematem.

            Radna Nina Bielenia odniosła się do artykułu umieszczonego w Gazecie Michałowa dot. wyników audytu m.in. brak zaplecza dla wykonawców – Radna stwierdziła, że takie pomieszczenia są w budynku za sceną, w którym również znajdują się sanitariaty. Radna odniosła się do stwierdzenia zaniedbanego centrum Michałowa i budynków gospodarczych z tyłu pokomunalnych budynków- Radna stwierdziła, że nic nie stoi na przeszkodzie aby je wyremontować i pomysł można zawsze znaleźć.

            Przewodnicząca spytała Burmistrza, jaka jest obecnie realizowana inwestycja w naszej gminie – Burmistrz stwierdził, że należy sięgnąć do załącznika projektu budżetu i tam są wymienione, o obecnie realizowanych była mowa w sprawozdaniu z pracy w okresie międzysesyjnym.

W dalszej części obrad głos zabrali mieszkańcy, którzy odnieśli się do spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie w dniu 13 grudnia 2015r. m.in. pan Adam Rusiłowicz, który poruszył temat umieszczanych na blogu Nasze Michałowo obraźliwych stwierdzeń pod adresem „Michałowskiej Loży Szyderców”.

           

Ad. 11 Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Burmistrz złożył życzenia noworoczne wszystkim mieszkańcom gminy oraz zaprosił na zabawę sylwestrową, która będzie miała miejsce pod Ratuszem. Burmistrz złożył również życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim wyznawcom Prawosławia. Życzenia świąteczno – noworoczne złożyła również Przewodnicząca, która o godz. 14:51 zamknęła obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-02-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-02-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-02-04