Protokół Nr XII/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 26 listopada 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł Protokół Nr XII/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 26 listopada 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XII/15
Data wydania 2015-12-30

Protokół Nr XII/15  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 26 listopada 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie.

O godzinie 09:04 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Dorota Burak
 6. Dziewiątkowski Sławomir
 7. Kazberuk Alina
 8. Kupraszewicz Ewa
 9. Ławreszuk Halina
 10. Łuksza Sławomir
 11. Łuksza Swietłana
 12. Nos Eugeniusz
 13. Suprun Irena

 

Nieobecni radni: Charytoniuk Marek, Hajduczenia Marian

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Zastępca Burmistrza - Jerzy Chmielewski, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na sesję, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec obecnego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XII sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            Radna Anna Barszczewska prosiła Przewodniczącej o wyjaśnienie - czego dotyczy pkt. 7 porządku obrad tj. Wnioski do budżetu radnych i komisji – głosowanie.

            Przewodnicząca wyjaśniła, że punkt ten ma na celu umożliwienie zgłaszania przez radnych wniosków do budżetu aby zapobiec sytuacji, że będą złożone za późno. Przewodnicząca dodała, że radni składali takie wnioski, jednak nie zostały one uwzględnione w planie budżetu.

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że wnioski radnych do planu budżetu powinny być skierowane do Komisji Finansowej, która je rozpatrzy. Radny złożył wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad punktu 7 tj. „Wnioski do budżetu radnych i komisji – głosowanie.”

Burmistrz przytoczył treść uchwały nr XXXIX/354/10 z dnia 29 lipca 2010r. dot. procedury uchwalania budżetu, w której precyzyjnie określono m.in. terminy i szczegóły związane z uchwaleniem budżetu, w tym również procedurę rozpatrywania wniosków składanych do budżetu (treść powyższej uchwały w załączeniu do protokołu). Burmistrz stwierdził, że procedury zawartej w przytoczonej uchwale należy przestrzegać i nie należy wyprzedzać faktów.

Radna Nina Bielenia zgłosiła wniosek formalny o wprowadzenie w pkt 5 „Podjęcie uchwał w sprawie” jako ppkt 4, projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku rolnego na 2016 rok. Radna poinformowała, że zgłaszała ten wniosek na Komisji Finansowej, jednak komisja licząca 7 radnych wniosku nie zaakceptowała. Radna stwierdziła, że Rada liczy 15 osób, które mają prawo do wypowiedzenia się na ten temat – do wniosku radnej przychyliła się Przewodnicząca dodając, że skoro rolnicy dopytują się radnej Bielenia o podatek rolny (wynika to również z tegorocznej suszy), to radna ma obowiązek zgłosić taki wniosek.

Burmistrz poinformował, że radna Bielenia powinna była złożyć projekt uchwały w określonym terminie, natomiast w związku z brakiem akceptacji wniosku na Komisji Finansowej, projekt uchwały dot. podatku rolnego nie został przygotowany i nie został umieszczony w porządku obrad. Burmistrz dodał, że tematem zajmowała się również Komisja Rolnictwa.  

Radna Dorota Burak stwierdziła, że nie można głosować nad czymś, czego nie ma – jeżeli radna Nina Bielenia wiedziała, że chce wprowadzić taki wniosek, powinna była wcześniej przygotować projekt uchwały, z którym mogliby zapoznać się wszyscy radni. 

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej potwierdziła słowa Burmistrza w kwestii odrzucenia przez komisję wniosku radnej Niny Bielenia i dodała, że jeżeli stawka podatku rolnego jest równa stawce ustawowej, wówczas projekt uchwały nie jest wymagany.

Przewodnicząca stwierdziła, że od przygotowania projektu uchwały jest kto inny. Przewodnicząca spytała Skarbnik, ile czasu trwałoby przygotowanie projektu uchwały, gdyby większość radych głosowałaby „za” wprowadzeniem takiego projektu do porządku obrad.

Skarbnik poinformowała, że trudno stwierdzić jaki czas jest potrzebny na przygotowanie takiego projektu uchwały, ponieważ bardzo dawno nie podejmowano uchwały dot. podatku rolnego.

Przewodnicząca przeszła do głosowania zgłoszonych wniosków formalnych:

I-wszy wniosek radnego Sławomira Dziewiątkowskiego o wykreślenie z porządku obrad punktu 7 tj. „Wnioski do budżetu radnych i komisji – głosowanie.”

Radni w głosowaniu jawnym 6 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” opowiedzieli się „za” wykreśleniem ww. punku z porządku obrad.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

II-gi  wniosek radnej Niny Bielenia o wprowadzenie w pkt 5 „Podjęcie uchwał w sprawie” jako ppkt 4, projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku rolnego na 2016 rok.

Radni w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Przewodnicząca przeszła do głosowania porządku obrad z przegłosowanymi zmianami.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli porządek:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/ Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

5/  Podjęcie uchwał w sprawie

 1. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 2. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 3. Wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 4. Opłaty targowej
 5. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
 6. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo
 7. Ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i pobrania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
 8. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

6/ Przedstawienie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok.     

7/ Wolne wnioski

8/ Interpelacja i odpowiedzi

9/ Sprawy różne i zapytania radnych

10/ Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

W obliczu braku uwag do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli protokół z XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz na wstępie przedstawił mecenasa Aleksandra Bojczuka, który z początkiem roku przejmie obsługę prawną Urzędu z uwagi na fakt kończącej się z końcem grudnia umowy z dotychczasową mecenas Zofią Silwonik. W dalszej kolejności Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Zgłoszono następujące zapytania:

Radna Alina Kazberuk prosiła o przybliżenie szczegółów dot. złożonego wniosku na termomodernizację szkoły, który opiewa na kwotę 4 mln. zł, choć w pierwszej wersji była mowa o 5,5 mln zł.

Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż pierwotna kwota 5,5 mln. zł była dyskutowana na etapie przyjęcia inwestycji do planu gospodarki niskoemisyjnej i wynikała z założeń projektowych. Pani Kierownik stwierdziła, że w ostatecznej wersji kwota wynikająca z wentylacji mechanicznej uległa zmniejszeniu, ponadto doprecyzowano koszty związane z innymi zadaniami. Na inwestycję składają się prace polegające na wykonaniu: termomodernizacji budynku (docieplenie wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej), wentylacji mechanicznej (rekuperacja z odzyskiem ciepła), wymianie oświetlenia w szkole na oświetlenie ledowe, zainstalowaniu baterii fotowoltaicznych, wymiana powierzchni dachu.

Przewodnicząca spytała, czy oprócz Agencji PKO pojawili się zainteresowani wynajęciem pomieszczeń po byłym komisariacie policji.

Burmistrz wyjaśnił, że dotychczas zgłosiła się Agencja PKO, podmiot gospodarczy ze strony Białorusi zainteresowany wynajmem 2 lokali na cele handlowe oraz firma UNIA, od której ten budynek pierwotnie został odkupiony. Burmistrz dodał, że z firmą UNIA nie doszło do porozumienia z uwagi na warunek firmy jakim była wyłączność korzystania z korytarza, który jest częścią wspólną dla wszystkich pomieszczeń. Burmistrz poinformował, że lokalami zainteresowane są również organizacje pożytku publicznego i jeżeli nie znajdą się inne podmioty, wówczas będzie można wspomóc powyższe organizacje.

Przewodnicząca stwierdziła, że z posiadanych przez nią informacji wynika, iż firma UNIA była zainteresowana wynajmem całości budynku w kwocie 15 zł/m2 a nie 10 zł/m2, wobec czego gmina na tym bardzo dużo traci. Przewodnicząca dodała, że skoro było kilka zainteresowanych podmiotów należało przeprowadzić przetarg.

Burmistrz wyjaśnił, że w momencie kiedy UNIA zadeklarowała akces całego pomieszczenia, pierwsze pomieszczenie było już zarezerwowane i była tylko kwestia podpisania umowy. Burmistrz dodał, że nic nie słyszał na temat propozycji firmy UNIA co do kwoty 15 zł/m2.

Przewodnicząca stwierdziła, że nie należało się spieszyć, należało poczekać na wszystkie zgłoszenia i później ogłosić przetarg.

Burmistrz poinformował, że przetarg był ogłoszony, ogłoszenie do najmu zgodnie z procedurami o gospodarce nieruchomościami zostało zachowane, zostało spełnione 21 dni – jest to postępowanie, które jest zgodne z naszą uchwałą o gospodarce nieruchomościami.

Przewodnicząca spytała, czy pozostałe podmioty zgłosiły się po terminie wydzierżawienia pomieszczeń dla Agencji PKO. 

Burmistrz stwierdził, że wyjaśni powyższe kwestie, dodał, że tym tematem zajmuje się pracownik Urzędu.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Pracownik Urzędu Miejskiego Joanna Stpiczyńska przedstawiła zmiany w uchwale w porównaniu do uchwały ubiegłorocznej:

- stawkę od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ustalono na poziomie 0,85 zł/1m2 – stawka obowiązująca wynosi 0,81 zł/1m2

- stawkę od gruntów pozostałych, niezabudowanych ustalono na poziomie 0,40 zł/1m2– stawka obowiązująca wynosi 0,37 zł/1m2

- nowy zapis w §1, pkt 1), ppkt d) - dotyczący stawek podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji  - zapis wynikający z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  - 3 zł/1m2 powierzchni – pomimo faktu, iż takich gruntów na terenie gminy nie ma, jednak ustawa obliguje do ujęcia w uchwale stawki podatku za ww. grunty. 

Pani Joanna Stpiczyńska dodała, że pozostałe stawki podatków nie ulegają zmianie.

Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła wniosek formalny o zmniejszenie o 50% stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynoszącego 19,77 zł/1m2 do kwoty 9,89 zł/1m2. Radna stwierdziła, że obniżenie tego podatku może otworzy furtkę do zatrudniania większej ilości osób przez poszczególnych przedsiębiorców.

Burmistrz stwierdził, że jest za tym, aby podatki były niskie, jednak należy pamiętać o wskazaniu w budżecie pozycji z jakiej należy zrezygnować, opiewającej na wartość obniżonego podatku. 

Przewodnicząca dodała, że na jednej z komisji był obecny asystent Burmistrza Rafał Greś i również prosił o obniżkę ww. podatku.

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, że komisja opowiedziała się za wszystkimi stawkami podatku jakie przytoczyła pani Stpiczyńska. Radna dodała, że nikt na komisji nie proponował obniżenia stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności, ponieważ jest to znacząca kwota i obniżając należy wskazać źródło pokrycia.

Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez radną Ewę Kupraszewicz o zmniejszenie o 50% stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynoszącego 19,77 zł/1m2 do kwoty 9,89 zł/1m2.

Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” odrzucili zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami ,,za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Pracownik Urzędu Miejskiego Joanna Stpiczyńska poinformowała, że zmiana uchwały spowodowana jest zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w kwestii wysokości podatku od autobusów. Pani Stpiczyńska dodała, że dotychczas obowiązywała stawka „do 30 miejsc siedzących” i „powyżej 30 miejsc siedzących”, natomiast nowy podział w ustawie mówi o zapisie: „do 20 miejsc siedzących” i „powyżej 22 miejsc siedzących”. Pani Stpiczyńska poinformowała, że w projekcie uchwały zmianie uległa kwalifikacja miejsc - o czym mówiła powyżej - natomiast stawki podatku pozostały niezmienione w porównaniu do obecnie obowiązujących i są niezmienne od roku 2011.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Pracownik Urzędu Miejskiego Joanna Stpiczyńska wyjaśniła, że zmiana tej uchwały podyktowana jest zmianami w podjętych przed chwilą uchwałach, wobec powyższego należy dostosować wzory poszczególnych formularzy do ww. uchwał.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

Burmistrz wyjaśnił, że zmiana uchwały wynika ze zmian poczynionych w ordynacji podatkowej oraz z wniosku podmiotów gospodarczych, korzystających z naszego targowiska. Burmistrz dodał, że wniosek był przedmiotem obrad poszczególnych komisji.  

Pracownik Urzędu Miejskiego Joanna Stpiczyńska wyjaśniła, że nowym zapisem uchwały jest zapis §1 mówiący o wprowadzeniu na terenie gminy opłaty targowej; zmiany dokonano również w §2 – w odniesieniu do pierwotnej uchwały w obecnym projekcie usunięto pkt 4) tj. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wózka - 5 zł. ;

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała o wypracowanym wniosku komisji tj. usunięcie z uchwały punktu mówiącego o opłacie przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wózka.

Radna Dorota Burak poinformowała, że na Komisji Finansowej padła propozycja, aby określić tonaż samochodu i w §2 pkt 1) dopisać po słowach: „…samochodu ciężarowego” słowo: powyżej 3,5 t, natomiast w §2 pkt 2) dopisać po słowach: „…samochodu dostawczego” słowo: do 3,5 t.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały z uwzględnieniem uwagi zgłoszonej przez radną Dorotę Burak .

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie opłaty targowej.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Pracownik Urzędu Leszek Gryc poinformował, iż ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na samorządy obowiązek uchwalenia powyższego programu w terminie do końca listopada. Pan Gryc poinformował, że z zgodnie z ustawą program współpracy powinien być uchwalony na dany rok, a założenia programu opracowano po konsultacjach z zainteresowanymi.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XII/88/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok (w załączeniu do protokołu).

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo

Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, że w dn. 23 października br. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (wniosek wraz z kalkulacją w załączeniu do protokołu). Pani Kierownik dodała, że kalkulacja zawarta we wniosku była wykonana w oparciu o okres od 1.09.2014r do 31.08.2015r., a stawki przedstawiają się następująco:

- stawka za pobraną wodę dla wszystkich odbiorców – stawka obowiązująca to 2,44zł/m3 brutto, w projekcie uchwały zwiększono do kwoty 2,53zł/m3 brutto;

- stawka opłaty stałej pozostaje na niezmienionym poziomie – 2,16 zł brutto;

- stawka za wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich dostawców – stawka obowiązująca to 5,35 zł/m3 brutto, w projekcie uchwały zwiększono do kwoty 5,40zł/m3 brutto;

- stawka opłaty stałej pozostaje na niezmienionym poziomie – 3,24 zł brutto;

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała o dopłacie celowej dla ZGKiM do taryf ścieków, wynoszącej 1,36 zł/m3 brutto (dopłata pozostaje na niezmienionym poziomie).

Radna Alina Kazberuk prosiła o podanie stawek opłat za wodę i ścieki w okolicznych gminach.

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała o powyższych stawkach (zestawienie stanowi załącznik do protokołu).

Zastępca Kierownika ZGKiM Mikołaj Worona dodał, że dotacja celowa przekazana przez Urząd do stawki ścieków, spowoduje pomniejszenie kwoty opłaty za ściek o kwotę przekazanej dotacji do 1m3.

Radna Alina Kazberuk zgłosiła wniosek formalny o pozostawienie stawek wody i ścieków na dotychczasowym poziomie, zważywszy na problem suszy jaki miał miejsce w tym roku.

Radna Dorota Burak prosiła o wyjaśnienie przyczyn wzrostu stawek opłat za wodę i ścieki.

Zastępca Kierownika ZGKiM Mikołaj Worona dodał, że stawek opłat nie zmieniano od 2 lat – taką sytuację dopuszcza ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Pan Worona dodał, że lepszym jest sukcesywny i minimalny wzrost opłat co roku, niż znaczne zwiększenia cen w latach następnych – ceny wynikają m.in. ze wzrostu kosztów energii.

Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez radną Alinę Kazberuk o pozostawienie stawek wody i ścieków na dotychczasowym poziomie obowiązującym w roku 2015.

Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Burmistrz poinformował, że stan techniczny hydroforni i oczyszczalni ścieków jest bardzo zły, ponieważ nie poczyniono żadnych nakładów na tych obiektach od wielu lat. Burmistrz dodał, że decyzja Rady jest dobra, ponieważ ZGKiM musi wyasygnować środki na systematyczną odnowę powyższych obiektów.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i pobrania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

Inspektor oświaty Krzysztof Iwaniuk poinformował, że konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu zmiany zapisów ustawy o systemie oświaty. Pan Iwaniuk dodał, że w wyniku nowelizacji dokonano zmiany zapisu i uregulowań dotyczących przeprowadzenia kontroli i przyznania dodatkowych uprawnień w tym zakresie organom samorządu terytorialnego. W związku z powyższym dokonano rozszerzenia §12 oraz dodano i uszczegółowiono załączniki do uchwały.

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż komisja zwróciła uwagę na dokonanie zmiany w §8 ust. 2 i słowa „zmniejszeniu” zamienić na „zmianie” oraz „zmniejszania się” na „zmiany”.

Radna Dorota Burak poinformowała, iż na posiedzeniu komisji wnioskowano o wykreślenie w §12 ust. 2 słowa „kopii” odnosząc się do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych – w momencie zakrycia danych osobowych i skserowania dokumentu, dokument ten nie można poświadczyć za zgodność z oryginałem, ponieważ wówczas nie zawiera on wszystkich danych.  

W wyniku dyskusji radni pozostawili słowo „kopia” w zapisach §12 ust. 2.

Radna Irena Suprun spytała czemu służy załącznik nr 3 – „Oświadczenie o faktycznej licznie uczniów..”. – Inspektor oświaty poinformował, że załącznik wynika z zapisów §3 ust.2.

Radna Alina Kazberuk spytała ilu uczniów uczęszcza na język białoruski i jaka subwencja wpływa z tego tytułu - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Jan Łuksza poinformował, iż 89 uczniów uczęszcza na j. białoruski, natomiast Skarbnik wyjaśniła, że subwencję otrzymuje gmina, natomiast szkoła otrzymuje środki na wydatki, które nie są znaczone.  

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez radną Halinę Ławreszuk polegających na zamianie słów w §8 ust. 2:  słowa „zmniejszeniu” na „zmianie” oraz „zmniejszania się” na „zmiany”.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i pobrania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i pobrania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy w związku z wykupem mieszkania gminnego, o czym szerzej była mowa na poprzedniej sesji. Kierownik dodała, że powyższy projekt wycofano na poprzedniej sesji celem przedyskutowania sprawy na komisjach Rady oraz poinformowała o wysokości ewentualnego zwrotu tj. 9 tys 738,60 zł plus odsetki (ok. 500 zł).

Radny Eugeniusz Nos przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku publicznego poinformował, iż zaprosił panią Koźmian na posiedzenie komisji celem wyjaśnienia przyczyn złożenia podania dot. odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty. Radny dodał, że po zapoznaniu się z sytuacją materialną (wysokie zadłużenia, komornicy), zdrowotną oraz zważywszy na fakt niemożności zwrotu bonifikaty dla gminy, komisja jednogłośnie opowiedziała się za odstąpieniem od żądania zwrotu bonifikaty.

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż Komisja Finansowa również opowiedziała się za odstąpieniem od żądania zwrotu bonifikaty.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za”  przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty (w załączeniu do protokołu).

 

            Przed ogłoszeniem przerwy, korzystając z obecności sołtysów radna Ewa Kupraszewicz poruszyła sprawę zmuszania ludzi (na terenie powiatu białostockiego) do podpisywania umów z prawdopodobnie nową siecią energetyczną PGPro. Radna poinformowała, że przedstawiciele firmy informują o możliwości przeniesienia licznika na zewnątrz budynku w ramach środków unijnych oraz o mniejszych cenach za energię. Po podpisaniu umowy mieszkańcy muszą płacić dotychczasowy rachunek i nowy rachunek. Radna podała szczegóły postępowania w przytoczonych sytuacjach zgodnie z zaleceniami jakie otrzymała na Policji.  

            Przewodnicząca dodała, że również do niej zgłaszali się mieszkańcy z takim problemem. Radna Swietłana Łuksza poinformowała, iż komunikat przestrzegający mieszkańców przed takimi działaniami został podany w radiu, natomiast Radny Eugeniusz Nos zauważył, iż w razie wątpliwości należy kontaktować się z Elektrownią.

           

            Przewodnicząca o godzinie 11:17 ogłosiła przerwę po czy, po godz. 11:40 wznowiła obrady.

 

           

Ad. 6 Przedstawienie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok.

Skarbnik Małgorzata Golak na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawiła projekt budżetu na 2016r. (prezentacja w załączeniu do protokołu).

Burmistrz podziękował Skarbnik za przygotowanie prezentacji. Burmistrz poinformował, że rok 2016 będzie pierwszym rokiem znaczących obciążeń wynikających ze spłaty rat kredytów w wysokości 1 mln 300 tys zł. (1 mln zł pochodzi z różnicy dochodów i wydatków a 300 tys zł wynika z ewentualnego zaciągnięcia kredytu) oraz spłaty odsetek. Pan Burmistrz dodał, że na koniec roku okaże się, czy wystąpi tzw. nadwyżka budżetowa, która będzie mogła być wykorzystana w 2016r. Ponadto Burmistrz poinformował, że coraz częściej spływają podania o umorzenie podatku np. umorzenia podatku rolnikom w związku z suszą  jaka miała miejsce. Burmistrz dodał, że dochodzą zadania, które należy utrzymać w ramach trwałości projektu, np. internet, ponadto część zadań jest realizowanych wspólnie np. z Powiatowym Zarządem Dróg. Burmistrz stwierdził, że w 2016r. planuje się skorzystać ze środków rządowych (wniosek do Wojewody związany z remontem drogi Zaleszany – Jałówka); ponadto planuje się tworzyć nowe projekty: np. kanalizacja wsi Nowa Wola, potencjalna budowa wodociągów we wsiach np. Tylwica, Topolany, Kazimierowo. Burmistrz dodał, że potrzeb jest bardzo wiele, wychodzą one nieraz poza granice zadań własnych gminy; o środki finansowe w ramach pomocy zgłasza się również wiele organizacji pozarządowych. Burmistrz dodał, że omawiany projekt budżetu jest zrównoważony i możliwy do realizacji, był on wielokrotnie analizowany, ale nie oznacza to, że nie można dokonywać przesunięć. Dodał, że nie należy zawyżać dochodów aby później nie okazało się, że realizacja dochodów jest niemożliwa Burmistrz dodał, że przewiduje środki na niewielki kredyt, aby w razie potrzeby i pojawienia się jakiegoś nieoczekiwanego zadania, można by było z niego skorzystać.

            Przewodnicząca przedstawiła wnioski radnych do projektu budżetu, które nie zostały zawarte w projekcie:

- wniosek radnego Jana Borowskiego – remont chodników i drogi na Osiedlu w Bondarach;

- wniosek radnej Niny Bielenia – przeznaczenie kwoty 1 mln zł na podstrefę ekonomiczną i działania z nią związane;

- wniosek radnej Aliny Kazberuk – zapewnienie środków w kwocie 1 mln zł na budowę nowego przedszkola w Michałowie; zagospodarować teren przy budynku Przychodni Rodzinnej, wjazd do budynku gospodarczego;

- wnioski Przewodniczącej – przeznaczenie 1 mln zł na drogę Potoka – Hieronimowo – Topolany, ujęcie w dziale promocji przy UM wydatków na Gazetę Michałowa; prośba mieszkańców wsi Oziałby o wykonanie drogi asfaltowej do ich miejscowości;

- wniosek pani Krystyny Szulskiej na 5 tys 308 zł na zorganizowanie w Michałowie w 2016 roku XIV wojewódzkiego przeglądu kronik OSP;       

            Burmistrz odniósł się do zgłoszonych wniosków, stwierdził, że drobne wnioski (np. wniosek radnego Jana Borowskiego) da się zrealizować w ramach budżetu i bieżącej działalności gminy, niektóre można zrealizować w ramach działu promocji (np. wniosek p. Szulskiej). Burmistrz dodał, że cyfr milionowych niestety nie da się ująć w budżecie, bo po prostu ich nie ma. 

            Radna Ewa Kupraszewicz spytała: czy w kwocie dot. wodociągów przewidziana jest kwota na plany związane ze zwodociągowaniem wsi Tylwica; jakie zadania będą wchodziły w kwotę 700 tys zł (350 tys zł wkład gminy) przeznaczone na wieś Sokole – Burmistrz wyjaśnił, że plany co do zwodociągowania wsi Tylwica mieszczą się w kwocie dot. planów technicznych, natomiast jeśli opracowany projekt będzie miał możliwość złożenia do jakiegoś programu, wówczas włącza się środki, o których mówiła radna Kupraszewicz. Burmistrz wyjaśnił, że środki dot. Sokola są przeznaczone na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej we wsi łącznie z realizacją tj. np. wykonanie chodników, kanalizacji deszczowej.

            Przewodnicząca stwierdziła, że po przeliczeniach-w dziale 600 Transport i łączność-na inwestycje i remonty pozostaje kwota 1 mln 830 tys zł i jest to karygodne, ponieważ do tej pory zawsze widniała tam kwota 4 mln zł. Przewodnicząca spytała, skąd wynikają tak duże podwyżki na płacach-ok. 1 mln zł-skoro 2% podwyżek dla pracowników daje kwotę 170 tyś zł a nauczycielom podwyżek się nie przewiduje – Skarbnik stwierdziła, że nie można przyrównywać jednego roku do drugiego jeżeli chodzi o wydatki, ponieważ np. w 2016r. w UM 50 tyś zł wyniosą nagrody jubileuszowe. Jeśli w jednostkach pojawiają się nagrody jubileuszowe, odprawki, dodatki stażowe czy innego rodzaju wydatki, nie można tego porównać do lat ubiegłych. Skarbnik stwierdziła, że aby odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie Przewodniczącej, należy łącznie przeanalizować wszystkie dane. Skarbnik zwróciła uwagę na fakt, iż rok 2016 jest rokiem bez środków unijnych, bo chociażby w ubiegłym roku 1 mln zł były to środki na dokończenie internetu, które są wydatkami inwestycyjnymi. Ponadto należy dodać, iż budżet żyje cały rok i bywa, że kwoty z danego roku przekazywane są na rachunek bankowy w styczniu następnego roku. Skarbnik stwierdziła, że budżecie ważnym jest, aby nie zawyżyć dochodów, dlatego przygotowując plan budżetu wspólnie z Burmistrzem kierowała się zasadą ostrożności.

            Przewodnicząca prosiła o wyjaśnienie kwoty ujętej w dziale 700-gospodarka mieszkaniowa – przeznaczonej na kary i odszkodowania – Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że jest to kwota zaplanowana w związku z planowaną zamianą i pozyskaniem gruntu od osób prywatnych, leżącym pomiędzy dwoma boiskami, pomiędzy ul. Leśną a ul. Sienkiewicza.

            Przewodnicząca zauważyła, że w części opisowej wyjaśnień do budżetu w dziale 600-brakuje wyjaśnienia kwoty 330 tys zł. – Skarbnik stwierdziła, że sprawdzi.

            Radna Nina Bielenia  spytała: czy powstał zespół ekspertów do pozyskiwania środków unijnych; czy kwota 300 tys zł kredytu będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – Burmistrz wyjaśnił, że w referacie inwestycyjno – geodezyjnym pracę podjęła pani Aneta Putko, która już przygotowała wniosek do RPO dot. termomodernizacji szkoły; w kwestii kwoty kredytu – w przypadku ewentualnej niemożności wyasygnowania kwoty z nadwyżki budżetowej z 2015r. na spłatę kredytu, kwota 300 tys zł będzie wykorzystana na ten cel.

            Radna Dorota Burak spytała, dlaczego w dziale 921 nie ma przewidzianych środków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – Burmistrz stwierdził, że powróci się do tematu, jednak na chwilę obecną nie wpłynął żaden wniosek – Przewodnicząca stwierdziła, że jeśli nie ma zabezpieczenia w projekcie na ten cel, to nikt takich wniosków nie złoży a składa się je po ogłoszeniu konkursu na zabytki.

            Radny Sławomir Łuksza stwierdził, że chciałby przychylić się do wniosku złożonego przez OSP w Michałowie o dofinansowanie zakupu samochodu bojowego, który będzie służył mieszkańcom gminy.

            Radna Halina Ławreszuk spytała Skarbnik jaki procent brała pod uwagę przy założeniu waloryzacji wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim – Skarbnik wyjaśniła, że zakładała 2% , ale w przypadku UM jest to już bardziej skomplikowane liczenie, natomiast co do nagród pracownikom, to są one założone w kwocie podobnej jak w tym roku.

            Radna Alina Kazberuk prosiła o zapewnienie w budżecie 1 mln zł na budowę nowego przedszkola – Burmistrz stwierdził, że przedszkole jest potrzebne i w prognozie oraz w budżecie jest ono zapisane. Burmistrz dodał, że podtrzymuje decyzję o budowie przedszkola i zakłada rozpoczęcie inwestycji w 2017r.

            Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła potrzebę wykonania placu zabaw w Topolanach, Żedni, wykonanie drogi w Topolanach prowadzącej do pana Busłowskiego, Masłowskiego, utwardzenie terenu i przygotowanie sceny w Sokolu – Burmistrz stwierdził, że należy obiektywnie przeznaczać środki na poszczególne wsie. Dodał, że kwestia budowy placów zabaw będzie sukcesywnie realizowana w ramach posiadanych środków. Burmistrz dodał, że można liczyć na naprawę dróg w Topolanach, jednak o budowę będzie bardzo trudno.   

            Mieszkaniec Michałowa Jarosław Symko (były radny) poruszył kwestię braku wieloletniego planu inwestycyjnego, który nie został wykonany w ciągu ostatniego roku – brak planu powoduje chaos w odniesieniu do pracy nad budżetem oraz do realizacji różnego typu przedsięwzięć. Pan Symko odniósł się do budżetu i zwrócił się do radnych, aby większą uwagę poświęcili wydatkom - za duże środki na płacach możnaby było przeznaczyć na inwestycje. Pan Symko odniósł się do powstania podstrefy SSSE - stwierdził, że przeznaczenie na ten cel kwoty 100 tys zł wskazuje, że tej strefy nie będzie i nie ma dobrej woli aby ona była, ponieważ 2016 rok jest kluczowym rokiem dla firm w pozyskiwaniu środków unijnych i budowie nowych zakładów. Pan Symko stwierdził, że przez rok można było dogadać się choć z jedną firmą i poinformował, że wraz z Burmistrzem 3 miesiące temu spotkał się z przedstawicielami firmy BIAFORM – pan Symko spytał Burmistrza, czy w przeciągu 3 miesięcy Burmistrz spotkał się z nimi ponownie – Burmistrz poinformował, że nie - Pan Symko kontynuując stwierdził, że o każdego przedsiębiorcę należy walczyć, należy stworzyć warunki aby przedsiębiorca do nas przyszedł. Dodał, że aby powstała podstrefa należy mieć konkretnego przedsiębiorcę– Burmistrz stwierdził, że mowa o strefie była już od dwóch a nawet trzech kadencji i najważniejszym w powstaniu strefy jest posiadanie odpowiedniego terenu – Pan Symko stwierdził, że nawet jeśli gmina stworzy odpowiedni teren, to wówczas może już nie być przedsiębiorcy, dlatego należy z przedsiębiorcą rozmawiać. Pan Symko odniósł się do kwestii budowy przedszkola-stwierdził, że został zmarnowany rok czasu, gdyż można było poczynić kroki przybliżające do jego powstania. Dodał, że jeżeli zostanie złożony wniosek o środki w 2017 roku to gmina ich nie otrzyma bo już ich nie będzie – Burmistrz zauważył, że nie ma przewidzianych środków unijnych na budowę przeszkoli – Pan Symko stwierdził, że na budowę nie ma ale na wykończenie już tak.

            Burmistrz podsumowując stwierdził, że należy posiadać wieloletni plan inwestycyjny, także zadania inwestycyjne jakie były zamieszczone w lokalnej gazecie, mogą być obrazem do dalszych, wspólnych poczynań.  

            Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że w mediach słyszała o możliwości pozyskania środków na przedszkola – do Urzędu Marszałkowskiego, w terminie do końca grudnia należy składać stosowny wniosek.

            Zastępca Burmistrza poinformował, że plany samorządu na następną kadencję są opracowywane i miniony rok nie został stracony. W temacie budowy przedszkola Zastępca Burmistrza zauważył, że koszt jego budowy w oparciu o opracowaną w poprzedniej kadencji dokumentację okazał się bardzo wysoki. W chwili obecnej pracuje się nad nowym, lepszym rozwiązaniem, tym bardziej że środki na budowę tego typu obiektów będą, ale dopiero w następnym roku. Program z Urzędu Marszałkowskiego dotyczy środków na rozbudowę przedszkola w przypadku konieczności jego powiększenia, spowodowanej większą ilością dzieci – wówczas środki, przyznane będą na dobudowaną cześć budynku. Zastępca Burmistrza dodał, że  w najbliższym wydaniu gazety, w dodatku samorządowym wszystkie poruszone kwestie zostaną omówione, zostanie załączony raport z I-wszego roku kadencji oraz przedstawione plany na rok następny.

            Przewodnicząca stwierdziła, że mowa jest o pracy, ale nie ma informacji nad czym, ponieważ to co zostało do tej pory zaprojektowane, zostało unieważnione i traci się w ten sposób pieniądze. Przewodnicząca dodała, że można było budowę przedszkola podzielić na etapy i zauważyła, że od września 2016r. w naszym przedszkolu będzie brakowało miejsc dla dzieci.

            Dyrektor Przedszkola Jolanta Dzieniszewska poinformowała, że z końcem grudnia wejdą w życie nowe przepisy mówiące o powrocie sześciolatków do przedszkoli, dlatego okres edukacji przedszkolnej wydłuży się do 4 lat – Burmistrz zauważył, że problem sześciolatków rozwiązano w ten sposób, że umieszczono grupy w szkołach – Dyrektor Jolanta Dzieniszewska dodała, że tak, o ile w szkole jest miejsce.

            Radna Irena Suprun zwróciła się do pana Jarosława Symko z zapytaniem: dlaczego nie siedzi on wśród pozostałych radnych; dlaczego mówi, że przez rok radni zaprzepaścili różne kwestie, skoro sam był radnym przez 8 lat i w czasie tych kadencji, mając pieniądze przedszkole nie zostało wybudowane i wybierano budowę innych inwestycji np. MOSiR. Radna spytała czy budowa parku była ważniejsza od dzieci? Radna poruszyła sprawę budynku po byłej szkole w Szymkach-nic z tym nie zrobiono. Radna stwierdziła, że nie należy krytykować, gdyż mając trafne pomysły, należy się nimi podzielić i radnym oraz Burmistrzowi podpowiadać, chyba że się ma inny pomysł na siebie. W temacie utworzenia podstrefy SSSE radna spytała, co pan Symko zrobił jak był jeszcze radnym, aby podstrefą  nadal było zainteresowanych trzech przedsiębiorców a nie w ostateczności jeden - Pan Jarosław Symko stwierdził, że nie krytykuje a zadaje pytania na które radni i Burmistrz powinni odpowiedzieć. Pan Symko poinformował, że już nie będąc radnym, był w Urzędzie kilkanaście razy oferując swoją pomoc w temacie podstrefy, natomiast nikt z radnych nie pomyślał aby zorganizować spotkanie z przedsiębiorcą w tej kwestii. Pan Symko dodał, że jego obecność ma na celu zmobilizowanie radnych do działania. Stwierdził, że sprawa podstrefy jest świeża-1,5 roczna i sam był inicjatorem spotkania z jednym z przedsiębiorców. Pan Symko dodał, że naturalną sprawą jest, że przedsiębiorca w między czasie zmiany władzy (wybory samorządowe) nie tracił czasu  i szukał lokalizacji i nie można obwiniać Burmistrza za to, że firma KONEKT zmieniła swoją lokalizację. Jednak co do firmy BIAFORM i spotkań Burmistrza oraz jego z tą firmą, on jako obywatel nie mógł nic więcej poczynić. Pan Symko odniósł się do 8-letniej kadencji, w której pełnił mandat radnego – stwierdził, że to 15 radnych decyduje o całości i jeżeli był on przeciwny jakiejś inwestycji, to za nią nie głosował.

            Radna Irena Suprun spytała pana Jarosława Symko, ówczesnego przewodniczącego Komisji Finansowej, jak można było w poprzedniej kadencji ustalić tak wysokie pobory dla kierownika podległej jednostki-teraz tego nie można cofnąć. Radna dodała, że widzi się wszystko i wszystkich, a kiedyś nie widziało się samego siebie – Pan Jarosław Symko stwierdził, że pobory ustala Burmistrz a nie radni. Dodał, że tak jak i teraz, tak również za poprzednich kadencji był przeciwny i walczył z nadmiernym zatrudnianiem ludzi.

Przewodnicząca stwierdziła, że sprawa umowy i wynagrodzenia kierownika PFDiF została przekazana Komisji Rewizyjnej, która to zbada.            

Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że nie krytykowałby byłego radnego Symko a posłuchał tego co mówi, ponieważ padło tu wiele mądrych słów.

Mieszkanka Michałowa Elżbieta Zakrzewska w imieniu mieszkańców i rodziców dzieci, prosiła o zabezpieczenie w planie budżetu środków na przedszkole. Pani Zakrzewska prosiła o wyjaśnienie kwestii nowej lokalizacji przedszkola oraz kwestii głosów sprzeciwu mieszkańców i pracowników co do jego budowy przy obecnym przedszkolu (taką informację podano w lokalnej gazecie) skoro w poprzedniej kadencji były brane pod uwagę trzy lokalizacje i wybrano akurat tą.

Zastępca Burmistrza poinformował, że w kwestia lokalizacji jest sprawą nadal otwartą i głosy mieszkańców są różne, mieszkańcy są podzieleni. Zastępca Burmistrza dodał, że w propozycji lokalizacji przedszkola przy szkole chodziło o rozwiązanie jak najbardziej optymalne, które z jednej strony nie będzie tak kosztowne – inne samorządy udowodniły, że takie placówki można zbudować dwa razy taniej niż to było zaplanowane w poprzednich kadencjach. Zastępca Burmistrza stwierdził, że ważnym jest, aby ta sprawa była wypracowana wspólnie, łącznie z mieszkańcami i w zgodzie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola. Dodał, że należy skorzystać ze środków zewnętrznych, ponieważ przekazanie teraz 1 mln zł na tą inwestycję spowoduje zabranie tej kwoty z innych zadań. Zastępca Burmistrza zapewnił, że samorząd zrobi wszystko, aby przedszkole powstało. Dodał, że do pana Jarosława Symko, który troszczy się o dobro gminy ma duży szacunek. Zastępca Burmistrza stwierdził, że czasem wiedza jaka płynie od mieszkańców nie zawsze jest prawdziwa i oparta na faktach, czego przykładem są dyskusje na temat utworzenia podstrefy. Zastępca Burmistrza stwierdził, że w poprzednim roku podstrefa niepotrzebnie stała się elementem politycznego marketingu-faktycznie podpisano listy intencyjne z firmami, jednak one do niczego nie zobowiązywały. Zastępca Burmistrza stwierdził, że największym problemem jest pozyskanie terenu, a to wymaga czasu.

            Przewodnicząca w kwestii przedszkola stwierdziła, że koszty inwestycji zostały zwiększone przez działania Urzędu (przeprojektowanie, ogłoszenie przetargu), pomimo tego, że projekt już był i przedszkole w pierwotnej wersji miało kosztować niecałe 5 mln zł. Przewodnicząca stwierdziła, że sprawa przedszkola powinna być już dawno rozstrzygnięta, a przedszkole powinno stać już w stanie surowym.

            Burmistrz stwierdził, że wówczas w budżecie była kwota na 1/3 przedszkola i po rozpisaniu przetargu okazało się, że najniższa oferta opiewała na kwotę ok 6 mln 700 tys zł. W temacie podstrefy Burmistrz dodał, że można było o niej rozmawiać dopiero w kwietniu, kiedy pan Szum stwierdził, że da się rozmawiać na temat rozwiązania umowy dzierżawy gruntów, które służyłyby na podstrefę.

            Radna Ewa Kupraszewicz prosiła Zastępcę Burmistrza o podanie gmin, które wybudowały przedszkola taniej i spytała, dlaczego nie wzięto pomysłu od tych gmin – Zastępca Burmistrza poinformował, że gmina Supraśl ma wybudować dla Grabówki w Zaściankach przedszkole na ok. 200 miejsc za kwotę 5,5 mln zł. Zastępca Burmistrza dodał, że takich przedsięwzięć nie realizuje się z dnia na dzień.

            Przewodnicząca spytała, dlaczego my jeszcze przez kilka lat będziemy mówić o przedszkolu, dlaczego my na każdej sesji zajmujemy się sprawą, która powinna być już dawno rozstrzygnięta i przedszkole powinno stać w stanie surowym – Burmistrz stwierdził, że dlatego, że Pani tego chce – Przewodnicząca stwierdziła, że ma takie prawo, jeżeli jest zebranych tysiąc podpisów od rodziców, to chyba coś to oznacza, tym bardziej, że Burmistrz powiedział, że będzie zwracał uwagę i kontaktował się z mieszkańcami.

            Przewodnicząca poinformowała, iż na prośbę mieszkańców ustaliła spotkanie z mieszkańcami w dniu 13 grudnia 2015r. na godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury - tematem spotkania będzie budowa przedszkola oraz wystąpienie organizacji pozarządowych. Przewodnicząca zaprosiła na spotkanie Burmistrza, Zastępcę Burmistrza oraz wszystkich zainteresowanych.

            Radna Dorota Burak zwróciła uwagę na ustalanie terminów ważnych spotkań z Burmistrzem i Radnymi co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem – umożliwi to uczestnictwo większej liczby osób w danym spotkaniu.

Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęło pismo od Klubu Sportowego Pieńki dot. wsparcia finansowego.

            Sołtys sołectwa Jałówka Piotr Dąbrowski zwrócił uwagę na:

- ponad 50% wypowiedzi Przewodniczącej na sesji nie powinno mieć miejsca, ponieważ większość tematów można załatwić w kuluarach;

- na sesji radni nie powinni zastanawiać się nad użyciem danego słowa w uchwale – po to jest obsługa prawna, aby na sesji były przygotowane konkrety;

- brak środków z budżetu na sołectwo Jałówka i na wykonanie inwestycji w postaci dróg, wodociągów itp.; Sołtys dodał, że jeśli dojdzie do wykonania remontu parku w Jałówce, środki na ten cel będą zapewne pochodziły z LGD;

- powołanie Rady Starszych.

            Sołtys sołectwa Ciwoniuki Barbara Gryc podziękowała radnym oraz obecnemu i poprzedniemu Burmistrzowi za rozpoczęcie i zakończenie budowy drogi do Ciwoniuk.

            Przewodnicząca zgłosiła wniosek formalny o uzupełnienie wydatków o kwoty:

- 30 tys zł na straż pożarną;

- 30 tys zł na zabytki;

- 50 tys zł na żeglarzy;

- 50 tys zł na piłkarzy;

- 20 tys zł na emerytów;

- 100 tys zł dla pozostałych organizacji pozarządowych.

            Przewodnicząca zgłosiła działy, z których należy zabrać środki, aby pokryć zgłoszone przez nią propozycje tj.:

- 220 tys zł z administracji;

- 30 tys zł z promocji;

- 30 tys zł z biblioteki.

 

Ad. 7 Wolne wnioski

            Radna Anna Barszczewska zgłosiła wniosek dot. konieczności zmiany zapisów umowy z MPO odnośnie wywozu odpadów zielonych i ustalenia terminów ich wywozu – w listopadzie bioodpady nie są zabierane, dlategoteż należy na to zwrócić uwagę przy podpisywaniu nowej umowy.

            Radna Dorota Burak zgłosiła wniosek, aby w Urzędzie został ogłoszony przetarg na dostawę energii elektrycznej – i nie tylko energii – dla wszystkich jednostek gminnych. Radna dodała, że takie przetargi pozwalają osiągnąć duże oszczędności.

            Radna Alina Kazberuk przewodnicząca Komisji Oświaty  poinformowała, iż komisja również wypracowała wniosek, który zgłosiła radna Dorota Burak, dot. zorganizowanie łącznego przetargu na energię elektryczną dla wszystkich jednostek budżetowych.

            Burmistrz zauważył, że Urząd ma podpisaną umowę na dostawę energii, która obowiązuje i będzie obowiązywała jeszcze rok.

            Radny Eugeniusz Nos zgłosił konieczność przestrzegania przez Urząd zasady odpisywania na wpływające pisma i informowania na piśmie o trwających pracach, nawet w przypadkach, jeżeli w ciągu 30 dni temat jest nadal w toku.

            Radna Ewa Kupraszewicz spytała, na którą sesję zostanie przygotowane streszczenie dot. audytu – Zastępca Burmistrza poinformował, że streszczenie audytu zostanie podane do publicznej wiadomości w dodatku do gazety. Zastępca Burmistrza dodał, że każdy może się z tym dokumentem zapoznać.

 

Ad. 8 Interpelacje i odpowiedzi - brak

                       

Ad. 9 Sprawy różne i zapytania radnych

            Poruszono następujące kwestie:

            Radny Jan Borowski – prosił o podanie zakresu robót dot. remontu sanitariatów w Bondarach oraz spytał, kiedy zostaną uruchomione dodatkowe kursy autobusów – Burmistrz w temacie kursów autobusów poinformował, że trwają prace nad nowym rozkładem, który ma obowiązywać od nowego roku. Dodał, że nie ma również zmian odnośnie uruchomienia połączenia na trasie Suszcza – Odnogi – Planty.  Kierownik Elżbieta Rosińska w kwestii remontu sanitariatów poinformowała, że na dole w budynku została wyremontowana jedna z dwóch ogólnodostępnych części -znajduje się tam kompleks sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tj. wc, umywalki i prysznice.

            Radna Nina Bielenia – spytała o przyczynę zwiększenia kosztów modernizacji ul. Wyręby i fragmentu drogi od drogi wojewódzkiej do ul. Hieronimowskiej – inwestycje były objęte jednym postępowaniem przetargowym – Burmistrz poinformował, że większy zakres robót związany był z wykonaniem dłuższego odcinka drogi. Kierownik Elżbieta Rosińska dodała, że w związku z podpisaniem z Nadleśnictwem porozumienia była możliwość połączenia drogi wojewódzkiej z drogą powiatową, w związku z czym wykonano odcinek drogi na terenie Nadleśnictwa. Kierownik dodała, że w chwili obecnej trwają prace podziałowe, aby tą drogę przejąć i zamienić się z Nadleśnictwem np. na nieruchomość leśną.

            Radny Sławomir Dziewiątkowski -  spytał, czy na terenie zrekultywowanego dzikiego wysypiska śmieci, mieszczącego się za Nową Wolą możnaby było stworzyć tor off-roadowy – tematem zainteresowali się młodzi mieszkańcy. Radny dodał, że zagospodarowanie tego terenu zapobiegnie ponownemu jego zasypywaniu śmieciami – Burmistrz stwierdził, że nie ma nic przeciwko powstaniu toru, do gminy musi zgłosić się organizator takiego przedsięwzięcia, jednak gmina nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia, jakie mogą mieć tam miejsce.

            Radna Dorota Burak -  spytała obecnego na sesji mecenasa Aleksandra Bojczuka, czy dopuszczalnym jest zapisanie w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym określenia, że dostawcą usługi powinna być firma, która  znajduje się na terenie Michałowa, w przypadku jeżeli taka firma jest jedna (sprawa dot. dostawy paliw dla ZGKiM)– Mecenas Aleksander Bojczuk stwierdził, że temat wymaga przeanalizowania i on to sprawdzi, jednak jeżeli zapis w ogłoszeniu zawęża grono dostawców, to jest to niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych. Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski dodał, że każdy przetarg opiniuje radca prawny, w którego Kancelarii pracuje osoba zajmująca się tylko przetargami. 

            Radna Alina Kazberuk – spytała Burmistrza, czy podpisano akt notarialny na mieszkanie mieszczące się przy ul. Szkolnej 16 – Burmistrz odpowiedział, że tak.

            Radny Sławomir Łuksza – zgłosił prośbę od mieszkańców o utwardzenie parkingu mieszczącego się na rynku w Michałowie – Burmistrz wyjaśnił, że na tą inwestycję potrzebne są środki w kwocie 75 tys zł., więc jeśli znajdą się dodatkowe środki w przyszłym roku to zadanie zostanie zrealizowane. 

 

Ad. 11 Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca o godz. 14:11 zamknęła obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-01-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-01-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-01-29