Protokół Nr XI/15 z dnia 2015-11-26 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 29 października 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 29 października 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XI/15
Data wydania 2015-11-26

Protokół Nr XI/15  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 29 października 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 08:38 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Burak Dorota
 6. Dziewiątkowski Sławomir
 7. Kazberuk Alina
 8. Kupraszewicz Ewa
 9. Ławreszuk Halina
 10. Łuksza Sławomir
 11. Łuksza Swietłana
 12. Suprun Irena

 

Nieobecni radni: Charytoniuk Marek, Hajduczenia Marian, Nos Eugeniusz

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na sesję, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 12 radnych, co wobec obecnego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XI sesji Rady Miejskiej w Michałowie

W związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku Przewodnicząca przeszła do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami ,,za” przyjęli porządek:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/ Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

5/  Podjęcie uchwał w sprawie

 1. Zmian w budżecie na 2015 rok
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2015-2024
 3. Zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
 5. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowo na lata 2015-2030
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 7. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Michałowo
 8. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 9. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
 10. uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowo na lata 2015-2020
 11. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

6/ Informacja o stanie oświaty w Gminie Michałowo za rok 2014/2015

7/ Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2014                         

8/ Wolne wnioski

9/ Interpelacja i odpowiedzi

10/ Sprawy różne i zapytania radnych

11/ Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

W obliczu braku uwag do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli protokół z X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 8:54 na salę narad przybył radny Marek Charytoniuk

 

Przewodnicząca odniosła się do odczytanej przez Burmistrza informacji i stwierdzenia, że nie ma w jej sprawie decyzji Wojewody w kwestii wygaszenia mandatu. Przewodnicząca spytała Burmistrza, czy coś się już wyjaśniło.

Burmistrz stwierdził, że to pytanie należy kierować do Nadzoru a nie do niego, ponieważ dla niego to się wyjaśniło i sytuacja jest taka jaką odczytał w tej chwili.

Przewodnicząca stwierdziła, że też chce wyrazić swoje stanowisko, ponieważ uważa, że jest zupełnie inaczej niż przeczytał Burmistrz. Przewodnicząca prosiła Burmistrza o odczytanie treści pisma jakie wpłynęło do Urzędu od Wojewody. Burmistrz odczytał treść pisma Wojewody (pismo w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 9:01 na salę narad przybył radny Eugeniusz Nos

 

Przewodnicząca spytała, czy nie jest więc jasne, że Wojewoda Podlaski wydał ostateczne stanowisko w przedmiocie braku podstaw do wygaszenia mandatu.

Burmistrz stwierdził, że stanowisko jest jasne ale nie ma ono formy decyzyjnej.

Przewodnicząca stwierdziła, że decyzja nie jest aby ją odwoływać, tylko jest to ostateczne stanowisko Wojewody. Przewodnicząca dodała, że to co się pisze na oficjalnej stronie Michałowa jest kolejnym kłamstwem-pisze się że: „Wojewoda nie wydał jeszcze decyzji administracyjnej w sprawie wygaszenia mandatu Przewodniczącej Rady Miejskiej” – Przewodnicząca odczytała treść informacji umieszczonej na facebooku Gminy Michałowo (treść w załączeniu do protokołu) oraz fragment pisma nadesłanego przez Wojewodę-które odczytywał Burmistrz-mówiący, iż wykonywaną do 30.06.2015r. pracę w sklepiku szkolnym należy w ocenie tutejszego organu nadzoru zaliczyć jedynie do faktycznych czynności sprzedawcy. Przewodnicząca stwierdziła, że te informacje są sprzeczne i się z nimi nie zgadza, więc prosi o wyjaśnienie.

Burmistrz zwracając się do Przewodniczącej stwierdził, że mogą się nawzajem nie zgadzać i mieć odmienny pogląd ale stanowisko co do omawianej kwestii zostało już przedstawione.

Przewodnicząca spytała, czy należy rozumieć, iż stanowisko wydane przez Wojewodę jest ostatecznie – Burmistrz odpowiedział, że uważa, iż Wojewoda powinien nie pismem a decyzją bądź postanowieniem określić to stanowisko.

Przewodnicząca prosiła o opinię Mecenas Urzędu w tym temacie i dodała, że gdyby chodziło o wygaszenie mandatu, wówczas byłaby inna forma pisma.

Burmistrz stwierdził, że omawiany temat nie jest przedmiotem obrad sesji.

Przewodnicząca stwierdziła, że temat jest przedmiotem obrad sesji, ponieważ Burmistrz w swojej informacji z pracy w okresie międzysesyjnym o tym poinformował. Przewodnicząca odczytała swoje stanowisko: „To co robicie to jest nagonka na moją osobę, przez ostatnie pół roku zniesławialiście mnie, pomawialiście, kierowaliście nieprawdziwe oszustwa. Na skutek donosu Burmistrza odbywała się nagonka na moją osobę. Dziś już sprawa jest ostatecznie zakończona, oskarżenia były bezpodstawne. W piśmie od Wojewody czytamy, że zgodnie z prawem nie można mi zarzucić i mogę dalej służyć swoim wyborcom. Burmistrz, Zastępcy chcieli mnie wyeliminować ze strony politycznej i podejmowali wszelkie działania a opinia pani Mecenas złożona na żądanie Burmistrza jest zgodnie z jego wolą była błędna. W gazecie na ostatniej stronie Gminy Michałowa pomawialiście mnie, byłam posądzona o działania niezgodne z prawem, które poniżało mnie w opinii publicznej i naraziło na brak zaufania. Informacje te są ewidentnie nieprawdziwe wskutek jednoznacznie zajętego stanowiska Wojewody potwierdzającego brak podstaw do wygaśnięcia mandatu radnej. Dlatego też żądam sprostowania nieprawdziwej informacji oraz przeprosin na oficjalnej stronie Michałowa oraz w najbliższym numerze Gazety Michałowa. Dość już kłamstw, perfidnych zagrań, dajcie mi działać na rzecz moich wyborców a sami róbcie coś dla ludzi a nie przeciw nim”. Przewodnicząca dodała, że była nagonka, były nagabywania ażeby wygasić mandat.

Przewodnicząca prosiła Mecenas Zofii Silwonik o ustosunkowanie się do pisma Wojewody skierowanego do Burmistrza w sprawie wygaszenia mandatu, spytała czy stanowisko Wojewody jest ostateczne.

Mecenas Zofia Silwonik stwierdziła, że nie ocenia ona Wojewody, ponieważ jest to jego stanowisko a stanowisko gminy w tej sprawie zostało już podjęte. Dodała, że Wojewoda w tej spawie nie wydaje decyzji a gdyby były podstawy do wygaszenia mandatu to wydałby zarządzenie zastępcze a takiego nie ma. Pani Mecenas dodała, że natomiast czas na wydanie zarządzenia po upływie tego pisma jeszcze nie upłynął, choć należy domniemywać, że zarządzenie zastępcze nie będzie wydane, ponieważ nie ma przesłanek.

Przewodnicząca spytała jaki jest czas uprawomocnienia się pisma Wojewody - Pani Mecenas, że tu nie ma żadnego uprawomocnienia się, ponieważ jest to zwykłe pismo, które mówi, że w obecnej kadencji brak dowodów do wygaszenia mandatu.

Przewodnicząca prosiła Pani Mecenas o zapoznanie się z informacją jaką umieszczono na facebooku Gminy Michałowo – Pani Mecenas stwierdziła, że informacja ta jest błędna, ponieważ w tej sprawie nie wydaje się żadnej decyzji. Dodała, że decyzję wydaje się w spawach administracyjnych, natomiast w kwestii mandatu wydaje się zarządzenie zastępcze.

Burmistrz stwierdził, żeby nie przedłużać dyskusji i realizować porządek nie widzi problemu aby sprawdzić i upewnić się jaką formę powinno mieć pismo Wojewody. Burmistrz dodał, że gdyby było zarządzenie zastępcze jasno określające stanowisko Wojewody wówczas nie ma sprawy-zostanie ono uszanowane.

Radna Halina Ławreszuk spytała czy stanowisko Wojewody jest ostateczne – Pani Mecenas stwierdziła, że to jest stanowisko Wojewody wyrażone pismem, do którego nie przysługuje ani odwołanie ani kwestionowanie, natomiast jeśli Radni albo kto inny ma wątpliwość czy to już zamyka sprawę, proponuje ona wystąpić do Wojewody z zapytaniem czy stanowisko jest ostateczne.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że skoro jest pismo mówiące, iż organ nadzoru nie dopatrzył się przesłanek do wygaszenia mandatu, to wydaje się, że sprawa jest już zamknięta a stanowisko Wojewody jest jednoznaczne. Wiceprzewodniczący dodał, że informacja umieszczona na facebooku jest całkowicie sprzeczna z treścią pisma Wojewody i należy ją sprostować. Wiceprzewodniczący dodał, że należy zakończyć przepychankę, odłożyć tą sprawę, którą żyje się parę miesięcy i wziąć się do roboty.

Burmistrz stwierdził, że nie ma nic przeciwko aby wystąpić do Wojewody o wyjaśnienie, ponieważ w jego przekonaniu z tego pisma jednoznacznie nie wynika. Burmistrz dodał, że jeśli byłoby to zarządzenie zastępcze niewygaszające mandat radnej, wówczas nic by nie kwestionował.

Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk spytał panią Mecenas, czy Wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze w sprawie nie wygaszania mandatu.

Mecenas Zofia Silwonik stwierdziła, że stanowiska są różne np. podejmuje się uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu ale są też uchwały w sprawie niewygaszenia mandatu. Mecenas stwierdziła, że wg niej skoro nie ma przesłanki do wygaszenia a przepis mówi kiedy się wygasza mandat, to podejmowanie uchwały o niewygaszaniu jest zbędne – tak samo jest w przypadku zarządzenia zastępczego, jednak nie wie ona jakie stanowisko ma w tym temacie Wojewoda. Mecenas dodała, że nie widziała zarządzeń zastępczych Wojewody w sprawie niewygaszenia mandatu – Wiceprzewodniczący stwierdził, że też nie spotkał się z takimi zarządzeniami zastępczymi o niewygaszeniu mandatu, dlatego uważa, że nie rozumie w jakim celu należałoby słać kolejne pismo o wyjaśnienie do Wojewody.

Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że Radną Ancipiuk oraz wszystkich pozostałych radnych wybrało społeczeństwo Michałowa i należy tą wolę uszanować, bo skoro zostało się radnym, to jest się radnym dla wszystkich, nie tylko dla Michałowa.

Adwokat Magdalena Choruży pełnomocnik Przewodniczącej Marii Ancipiuk stwierdziła, że wielokrotnie na stronach internetowych Gminy Michałowo jak i w Gazecie Michałowa ujawniają się nieprawdziwe informacje dot. radnej Marii Bożeny Ancipiuk w kwestii wygaszenia mandatu. Pani Choruży dodała, że wielokrotnie namawiała mamę do założenia sprawy dla Burmistrza dot. zniesławienia, pomówienia jednak mama stwierdziła, że nie ma czasu zajmować się takimi kwestiami bo ona chce działać dla społeczeństwa, na rzecz budowy przedszkola oraz rozwoju i działalności społeczeństwa. Pani Choruży dodała, że mama na forum Rady prosi o sprostowanie nieprawdziwych informacji i zakończenie nagonki, ponadto mama wskazała, że nie będzie podejmowała żadnych czynności w stosunku do Burmistrza, ponieważ chodzi o to aby działać na rzecz społeczeństwa a nie załatwiać lokalne kwestie związane z tym, że zarówno Burmistrz jak i Zastępca dążą do tego, aby wyeliminować osoby działające na rzecz społeczności lokalnej.

Burmistrz stwierdził, że chcieliśmy jedynie wyjaśnić i nikt nie żądał odwołania. Burmistrz dodał, aby nikogo nie posądzać, bo dąży się do wyjaśnienia aby było klarowne i jasne stanowisko-czy była, czy też nie działalność na mieniu gminnym.

Adwokat Magdalena Choruży stwierdziła, że stanowisko Wojewody jest jednoznaczne i powinna ukazać się informacja, że 19 października Wojewoda zajął jednoznaczne stanowisko i żeby miał wydać zarządzenie zastępcze to by to zrobił. Dodała, że doszukiwanie się i pisanie kolejnych pism gminę będzie ośmieszało.

Burmistrz stwierdził, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji co do dalszego pisania.

Radna Nina Bielenia poruszyła temat:

- zalegającego eternitu na ul. Fabrycznej i spotkania wiejskiego, na którym Zastępca Burmistrza poinformował, iż w tym temacie złożono stosowny wniosek lecz nie otrzymano środków. Radna spytała, dlaczego Urząd nie otrzymał środków i prosiła o wyjaśnienie tematu;

- tworzenia podstrefy SSSE – jakie konkretne działania zostały podjęte w kwestii utworzenia podstrefy, czy są projekty na drogę i sieć wodnokanalizacyjną, jakie firmy chcą inwestować.

Burmistrz poinformował, że temat podstrefy zostanie wyjaśniony w punkcie „Sprawy różne, natomiast w temacie eternitu stwierdził, że eternit nie jest gminny-jest właściciela, natomiast co do środków finansowych to na początku roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska została nieduża suma i Urząd złożył wniosek na pozyskanie środków na utylizację eternitu  jako gmina, natomiast nie otrzymano środków z uwagi na ich skromność – stąd też nie zostało to zrealizowane. Burmistrz dodał, że gmina będzie zbierała zapotrzebowania finansowe i będzie składać je przełomie roku i wówczas będzie ogłaszany przetarg. Burmistrz stwierdził, że gmina nie ma w swoim zadaniu utylizacji eternitu a jedynie realizuje zadania WFOŚ.

Przewodnicząca stwierdziła, że należy się do tego przygotować, ponieważ jeżeli wniosek będzie złożony tak jak ostatnio tj. w marcu, to gmina też nic nie dostanie. Przewodnicząca dodała, że czas ogłoszony na składanie wniosku był 5.03 i liczy się „kto pierwszy ten lepszy”, natomiast gmina wniosek złożyła 13.03, dlategoteż nie było pieniędzy na zabranie eternitu.

Burmistrz poinformował, że rozmawiał z panem Piotrem Dzierżanowskim z WFOŚ i to nie jest tak, że o przyznanych środkach decyduje kolejność i godzina złożenia wniosku, ponieważ wszystkie wnioski są rozpatrywane. Burmistrz dodał, że nie należy nikogo o nic posądzać.

Przewodnicząca stwierdziła, że jedynym kryterium jest czas złożenia wniosku-gmina Gródek złożyła w pierwszy dzień ogłoszenia i środki otrzymała.

Burmistrz dodał, że gmina posiada ogromne ilości eternitu i faktycznie jedynie gmina Gródek otrzymała.

Przewodnicząca zgłosiła prośbę o przygotowanie następnego wniosku, aby w momencie ogłoszenia móc go od razu złożyć.

Radna Ewa Kupraszewicz spytała, dlaczego w zmianach są środki związane z azbestem, skoro na ten rok nie ma już naboru wniosków – Burmistrz poinformował, że jest to zwrot dofinansowania poniesionego przez gminę w ramach złożonego projektu na rok 2014.

W obliczu braku innych pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. 

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Skarbnik przedstawiła zmiany jakich dokonano w budżecie (istota zmian zawarta jest w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).

Radna Ewa Kupraszewicz odniosła się do kwoty 54 tyś zł – wypłata rocznych nagród oraz składki i pochodne pracowników. Radna spytała  - dlaczego to wcześniej nie zostało ujęte w planie, a teraz aż tyle brak na Urząd Miejski?

Burmistrz wyjaśnił, że poprzednio były wykonywane zmiany i jak się okazało środków na fundusz nagród nie było-wyczerpały się. Burmistrz dodał, że mając na uwadze, iż pozostałe zakłady i inne nasze jednostki gospodarcze otrzymają nagrody, zaproponował on pani Skarbnik wyasygnowanie środków, aby pracownicy Urzędu Miejskiego jak co roku otrzymali nagrodę z okazji Święta Niepodległości.

Przewodnicząca spytała, jak należy rozumieć kwestię wyczerpania środków.

Burmistrz wyjaśnił, że poprzednio uzupełniano regulacje płacowe, które miały miejsce w ubiegłym roku, natomiast tu musieliśmy płacić pani Sekretarz – bardzo długo była pracownikiem i z 30.09 br. rozwiązano umowę. Burmistrz dodał, że miała miejsce odprawa.

Przewodnicząca spytała pani Skarbnik, czy w nowym budżecie ujęła ona wydatki na nagrody dla pracowników Urzędu, bo zapewne nagrody wypłacane w tym roku musiały być przewidziane w budżecie na 2015r. 

Skarbnik wyjaśniła, że dokonała ona analizy planu Urzędu w zakresie wynagrodzeń i nie ma środków na wypłatę nagród – Przewodnicząca spytała, czy środki te były przewidziane w projekcie budżetu na 2015r. -Skarbnik wyjaśniła, że w projekcie na 2015r. środki, które zaplanowano na wynagrodzenia i tak w pełni nie zabezpieczały tych wynagrodzeń na podstawie zawartych umów. Pani Skarbnik dodała, że być może nie doliczyła się czegoś szczegółowo ze względu na duży ruch kadrowy i może powinna była zwiększyć kwotę jeszcze o te środki.

Przewodnicząca stwierdziła, że pani Skarbnik wraz z Burmistrzem na poprzedniej sesji zapewniali, że nie będą podejmowane żadne zmiany w budżecie –Skarbnik stwierdziła, że na ostatniej sesji powiedziała, że ma nadzieję, że nie będą wykonywane już zmiany. Dodała, że zmiany w zakresie wynagrodzeń występowały każdego roku i były przyjmowane, więc nie jest to ewenement, ponieważ takie sytuacje w historii Michałowa miały miejsce.

Przewodnicząca stwierdziła, że zgadza się z panią Skarbnik, jednak nie zgadza się z tym, żeby na każdej sesji były nieprzewidziane zmiany – Skarbnik stwierdziła, że dla swojego jak też i Burmistrza komfortu-nie ważne czy obecnego czy poprzedniego Burmistrza -  mogłaby usiłować zabezpieczyć plany wydatków w każdym rozdziale tak aby nie było braków nakładając 10% zwyżkę na to, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć w ciągu roku. Pani Skarbnik dodała, że niestety nie da się do końca tego uczynić, ponieważ budżet ma ograniczone środki.

Radna Halina Ławreszuk spytała panią Skarbnik, czy przy planowaniu budżetu wiedziała o odprawach jak np. odprawie dla pana Apiecionka – Skarbnik odpowiedziała, że nie, ponieważ było to w trakcie roku –Radna Ławreszuk kontynuując stwierdziła, że nie wszystko zależy od pani Skarbnik, nagrody mogła zaplanować ale już dodatkowe zatrudnienia czy odprawy zależą od pana Burmistrza. Radna dodała, że środki na nagrody mogły zostać przeznaczone na inny cel.

Skarbnik poinformowała, że np. zmiany w dziale związanym z mieniem komunalnym nie mogły zostać przewidziane wcześniej a się wydarzyły (np. naprawa zabawek, które zniszczyła burza, remont schodów w ośrodku zdrowia; w dziale tym przygotowuje się nieruchomości gminne do sprzedaży-wyceny, opisy, mapy-koszty po sprzedaży nieruchomości wracają do budżetu, jednak w tym roku więcej środków wydano niż powróciło, natomiast w przypadku sprzedaży, koszty poniesione w 2015r. odciążą budżet 2016r.). Skarbnik dodała, że dąży się do zabezpieczenia planu wydatków do końca roku tak, aby ich realizacja przebiegała bezproblemowo.

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że budżet był, jest i musi być elastyczny – są to wypadki losowe czy nieprzewidziane sytuacje, dlatego nielogicznym jest żądanie potwierdzenia, że nie będzie zmian, ponieważ budżet będzie zapewne wielokrotnie zmieniany.

Burmistrz stwierdził, że inwestycja dot. budowy drogi wojewódzkiej pociągnęła za sobą znaczne koszty w budżecie z uwagi na konieczność przebudowy infrastruktury – np. wodociągów, infrastruktury elektrycznej – i nie da się do końca wszystkiego przewidzieć, nie da się np. przewidzieć ile będzie jeszcze posiedzeń komisji Rady, ponieważ zależy to od potrzeb. Burmistrz dodał, że zmiany w budżecie były, są i będą konieczne.

Radna Nina Bielenia nawiązała do działu 921 Kultura i stwierdziła, że w styczniu zdjęto z tego działu środki, wiedząc że te które pozostały nie wystarczą na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki i GOKu. Radna spytała, na co teraz będą przeznaczone środki dla Biblioteki i GOK i dlaczego po zwolnieniu pani Julity Niepłoch – Sitnickiej płacono dwóm kierownikom jednocześnie.

Radna Swietłana Łuksza stwierdziła, że tą sprawę poruszano na Komisji Finansowej i wydaje jej się, że radnych praca na tej komisji była niepotrzebna skoro radna Bielenia zadaje takie pytania, także niech wypowie się w tym temacie przewodnicząca Komisji Finansowej.

Radna Halina Ławreszuk poinformowała, że na posiedzeniu komisji przeanalizowano wszystkie projekty uchwał, w tym budżetowej i szczegółowo przedstawiła stanowisko komisji co do poszczególnych zmian. Radna nawiązała do poruszonego działu 921-Kultura i stwierdziła, że zwiększenie dotacji wynika z wniosku złożonego przez Dyrektora GOK i będzie przeznaczona na: imprezę Święto Grzyba – 15 tyś zł i redagowanie Gazety Michałowa – 10 tys. zł.; dotacja dla Gminnej Biblioteki zostanie przeznaczona na pokrycie braków w wynagrodzeniach osobowych – 23 tys. zł. (pokrycie odpraw w związku z rozwiązaniem umowy o pracę dla pana Gresia i pani Niepłoch – Sitnickiej). Radna dodała, że w kwestii budowy przedszkola Burmistrz na komisji wyjaśnił, że budowa będzie ale jest wstrzymana do czasu spłaty zadłużenia, zapewnił, że planując budżet na 2016r. budowa  będzie ujęta w WPF na lata 2017, 2018r.

Burmistrz wyjaśnił, że zabranie w styczniu środków z budżetu GOK było konieczne w celu spięcia budżetu gminy. Burmistrz dodał, że budżet był tak przeszacowany, że wręcz nierealny, dlategoteż szukano niezbędnych środków, aby budżet wykonać. Burmistrz potwierdził, że WPF w ramach projektu budżetu na 2016r. znajdzie się zapis odnośnie budowy przedszkola. Burmistrz nawiązał do wydatków na termomodernizacje budynku Gminnego Zespołu Szkół i poinformował, że mimo iż kwota termomodernizacji wynosi 5,5 mln zł to środków własnych będzie 1 mln 400 tys zł. (kwota zostanie rozłożona na 3 lata), reszta będzie pochodzić z dofinansowania. Burmistrz poinformował o szerokim zakresie robót w ramach planowanej termomodernizacji.

Radna Alina Kazberuk prosiła o niezabieranie środków na budowę przedszkola i zapewnienie ich na 2016r. w tym również w WPF.

 

O godz. 10:00 na salę narad przybył radny Marian Hajduczenia

 

Przewodnicząca spytała panią Skarbnik, czy w planowanym budżecie były przygotowane wszystkie opłaty na drogi – Skarbnik poinformowała, że do budżetu wprowadzono tyle środków na ile pozwalały dochody, natomiast z umów wynika, że w 2016r. trzeba będzie opłacić dwie drogi: ul. Wyręby i Kazimierowo oraz ul. Wierzbowa, ponadto w roku 2016 przypadną płatności związane z realizacją i zakończeniem budowy drogi – Ciwoniuki.

Burmistrz dodał, że w styczniu 2015r. wpłynęły dwie faktury za wykonanie w 2014r. drogi do wsi Bieńdziuga oraz Barszczewa, na kwotę 550 tys zł.  

Przewodnicząca prosiła Kierownik MGOPS o wyjaśnienie działów związanych z działalnością MGOPS w jakich zostały dokonane zmiany.

Kierownik MGOPS Anna Funkowska wyjaśniła, że działy dotyczą: opłat poniesionych na dom dla osób bezdomnych, opłaty za przebywanie dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych, opłaty związane z utrzymaniem MGOPS, dożywianiem dzieci w szkołach, pomocą lekową i biletową, pomoc FEA, opłaty związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych.

Przewodnicząca odniosła się do działu 900 i zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 tys zł, stwierdziła, że zawsze w tym dziale było ok 120 tys zł, teraz doszły opłaty za wysypisko MPO i myśli, że teraz jest ok 300 tys zł więc dlaczego na tym dziale są braki.

Skarbnik wyjaśniła, że w kwestii dochodów związanych z korzystaniem ze środowiska to wpływają one do budżetu gminy w określonej kwocie, szacowanej każdego roku i ujmowanej w budżecie i w załączniku związanym z ochroną środowiska, kwoty zmieniają jedynie swoją klasyfikację – z wydatków bieżących na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni.

Przewodnicząca prosiła o wyjaśnienie działu dot. mienia komunalnego – Skarbnik poinformowała, że już wyjaśniała ten dział i powtórzyła związane z tym działem zmiany.

Radna Swietłana Łuksza stwierdziła, że aby w przyszłości zapobiec takiej dyskusji to należy odczytywać protokoły z posiedzeń komisji, ponieważ komisje kwestiami poruszanymi na sesji zajmują się wcześniej na komisjach – takie czytanie protokołów było praktykowane w poprzednich kadencjach i wg niej było to dobre. Radna dodała, że w dniu dzisiejszym wygląda na to, że Komisja Finansowa nic nie ustaliła a obradowała 4 godz.

Przewodnicząca stwierdziła, że nie wszyscy radni biorą udział w posiedzeniu komisji i też mają oni pytania. Dodała, że niedawno było powiedziane, że 4 osoby na komisji nie będzie podejmowało decyzji odnośnie pewnych spraw, dlategoteż, jeśli na sesji jest dyskusja to należy dyskutować. 

Radna Alina Kazberuk dodała, że na komisji nie było ustaleń co do głosowania i było ustalone, że będzie się dyskutować na Radzie. 

Wiceprzewodniczący prosił o przedstawienie wniosku Komisji Finansowej w sprawie zmian w budżecie, ponieważ po to się zbiera komisja, aby dla Rady i radnych, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu komisji wypracować wniosek.

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej stwierdziła, że nie pisała wniosku, ale na przyszłość będzie to czynić.

Radna Nina Bielenia stwierdziła, że mimo udziału w posiedzeniu komisji zabiera głos w dyskusji po to, aby m.in. mieszkańcy wiedzieli co się dzieje w organach Rady.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że odczytywanie protokołów jest zasadne, przyspieszy to pracę posiedzeń Rady, tym bardziej, że na posiedzenie komisji może przyjść każdy radny, zadać pytania, które znajdą się również w protokole. Radna dodała, że mimo, iż nie jest członkiem Komisji Oświaty uczestniczy w posiedzeniach tej komisji.

Przewodnicząca stwierdziła, że w takim razie na posiedzenia komisji potrzebny jest protokolant, ponieważ przewodnicząca Komisji Finansowej była zajęta pisaniem protokołu.

Wiceprzewodniczący dodał, że na poprzedniej sesji proszono Zastępcę Burmistrza o protokolanta do każdej komisji i miał się on do tego ustosunkować – to ułatwiłoby pracę przewodniczącemu komisji. Wiceprzewodniczący powrócił do dyskusji w kwestii budżetu i podzielił zdanie radnego Dziewiątkowskiego co do płynności i elastyczności budżetu jednak dodał, że są pewne paragrafy, w których środki można przewidzieć. Wiceprzewodniczący spytał, czy kwota przeznaczona na nagrody odnosi się do pracowników Urzędu, czy do wszystkich pracowników jednostek budżetowych i jaki procent tej kwoty to nagrody a jaki składki i pochodne.

Skarbnik wyjaśniła, że nagrody dot. pracowników Urzędu i stanowią one kwotę podobną do lat ubiegłych tj. 45 tys zł z całej kwoty wynoszącej 54 tys zł.  

Mieszkanka Michałowa Elżbieta Zakrzewska na ręce Burmistrza złożyła podpisy mieszkańców popierających budowę nowego przedszkola oraz prosiła Przewodniczącą o odczytanie w „Sprawach różnych” artykułu rodziców, który nie został umieszczony w Gazecie Michałowa.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami ,,za”, przy 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XI/74/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

            Burmistrz podziękował za przyjęcie powyższej uchwały.

 

            Przewodnicząca o godz. 10:25 ogłosiła przerwę po czym o godz. 10:45 wznowiła obrady.

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2015-2024

Skarbnik poinformowała, że powyższa uchwała jest uchwałą „kroczącą” do uchwały budżetowej a konieczność zmiany WPF wynika z podejmowanej uchwały dot. planu gospodarki niskoemisyjnej. Skarbnik zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały omówiła planowane przedsięwzięcia. Dodała, że z WPF w związku z odłożeniem w czasie budowy nowego przedszkola zostało ono usunięte z tego dokumentu.

Wiceprzewodniczący spytał, dlaczego w WPF nie ma przedsięwzięcia dot. budowy przedszkola. Dodał, że nie przypomina sobie, aby była podejmowana uchwała bądź decyzja o niebudowaniu przedszkola, była mowa o przesunięciu w czasie, natomiast odwołując się do WPF do roku 2019 tej inwestycji nie ma. Wiceprzewodniczący prosił o przybliżenie tematu związanego z przeznaczeniem środków na zakup ekologicznego samochodu do ZGKiM.

Burmistrz stwierdził, że na Komisji Finansowej była mowa o WPF i faktycznie przyznaje się, że należało przedszkole zostawić w zapisach, jednak z uwagi na zbyt krótki okres czasu niezbędny do przygotowania prognozy wspólnie na komisji podjęto stanowisko, iż planując budżet na 2016r. przedszkole znajdzie się w WPF - taką deklarację wszyscy zaakceptowali i od tego nie ma odstępstwa.

Kierownik Elżbieta Rosińska stwierdziła, że zmiany w WPF są konieczne w związku z przygotowaniem projektu uchwały dot. planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest konsekwencją uchwały podjętej w 2013 o przystąpieniu do sporządzenia takiego planu. Pani Kierownik dodała, że na Komisji Finansowej były przedstawione propozycje zadań związanych z gospodarką niskoemisyjną i w obliczu możliwości pozyskania środków wpisano do WPF propozycję zakupu ekologicznego samochodu-jest to autobus a nazwa „ekologiczny” związana jest z poparciem przez program przedsięwzięć niskoenergetycznych.

Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że nie wie czy gminę stać na wydatek 5,5 mln zł z budżetu na termomodernizację a tym samym niezapewnienia się środków na budowę przedszkola. Radna dodała, że za taką kwotę można zbudować nowe przedszkole.

Radna Swietłana Łuksza stwierdziła, że na komisji była mowa, że z naszego budżetu pójdzie tylko 1 mln 400 tys zł  na termomodernizację a nie cała kwota 5,5 mln zł., reszta będzie pochodzić z dofinansowania.

Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że nie ma pewności, że wniosek będzie napisany poprawnie i gmina pozyska środki na ten cel.

Burmistrz wyjaśnił, że jeśli gmina nie otrzyma środków z zewnątrz, to nikt nie zobowiąże gminy do tego, aby zadanie było realizowane. Burmistrz stwierdził, że w takim przypadku trzeba będzie zmienić podejście do zagadnienia.

Radna Dorota Burak spytała Radną Kazberuk, czy jest przeciwko polepszeniu warunków w szkole – Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że w szkole są bardzo dobre warunki i aby do szkoły mogły uczęszczać dzieci, najpierw należy zapewnić dzieciom odpowiednie warunki i zbudować przedszkole.

Radny Sławomir Dziewiątkowski, przypomniał o złożonej przez Burmistrza deklaracji co do budowy przedszkola. Radny nie zgodził się z radną Kazberuk co do warunków panujących w szkole, ponieważ wg niego szkoła jest w fatalnym stanie, dlategoteż zarówno szkoła jak i przedszkole jest ważne.

Przewodnicząca prosiła o wyjaśnienie zadań jakie wchodzą w skład kwoty 5,5 mln zł., ponieważ nikt na komisji na to pytanie nie odpowiedział. Przewodnicząca dodała, że wg niej za tą kwotę można zbudować nową szkołę, dlatego po co wkładać środki w to co jeszcze działa, skoro priorytetem jest budowa przedszkola i raz się mówi że będzie ono budowane, natomiast w gazetach pisze się m.in., że budowy nie będzie.

Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że kwestia termomodernizacji budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie rozpoczęła się w roku 2013 w związku z ogłoszonym naborem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i w tym celu został wykonany audyt energetyczny, w którym były zaplanowane koszty związane z termomodernizacją (wymiana okien, ocieplenie budynku, budowanie pomp ciepła jako formy pozyskania źródła ogrzewania). Pani Rosińska stwierdziła, że projekt ten ze względu na bardzo wysokie kryteria nie został złożony, gdyż nie było szans na pozyskanie środków. Z chwilą pojawienia się tego projektu w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Podlaskiego wrócono do tematu, w związku z faktem, że termomodernizację szkoły rozpoczęto poprzez wymianę okien w szkole. Obecnie zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie wiąże się z głęboką termomodernizacją, która obejmuje: wymianę okien i ocieplenie, orynnowanie i obróbki blacharskie – koszt ok. 1 mln 700 tys zł.; wymiana oświetlenia wewnątrz budynku – 500 tys zł.; wentylacja i rekuperacja tj. pozyskanie odzyskanie ciepła wytworzonego wewnątrz budynku – ok. 2 mln zł; ustawienie baterii fotowoltaicznych – wytworzenie energii elektrycznej na potrzeby budynku i wymiana nawierzchni dachu – ok 500 tys zł. Podsumowując środki zewnętrzne wyniosą 4 mln 100 tys zł, przy wkładzie własnym w kwocie 1 mln 450 tys zł.

Radna Nina Bielenia spytała, czy wiadomo jakie będą przewidywane oszczędności roczne, po wprowadzeniu projektu w życie.   

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że termin złożenia wniosku upływa 6 listopada i trwają prace związane z przygotowaniem projektu, także trudno odpowiedzieć na to pytanie, jednakże w przypadku rekuperacji czas zwrotu całości kwoty to okres 15 lat i patrząc na wkład własny należy to proporcjonalnie podzielić. 

Przewodnicząca słysząc dyskusję radnych stwierdziła, że chodzi jedynie o punktację a nie o to czy coś jest potrzebne czy niepotrzebne. Przewodnicząca zgłosiła wniosek aby nie przyjmować WPF, ponieważ my nie spojrzymy ludziom w oczy, że przyjmujemy termomodernizację szkoły a nie budujemy przedszkola.

Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że projekt termomodernizacji jest bardzo dobry i trafny, ponieważ koszty jakie poniesie gmina nie są takie duże jak na taką inwestycję; dzieci będą siedziały w wywietrzonych klasach. Radny dodał, że może ktoś powie, że termomodernizację można wykonać za niższą kwotę, ale nawiązując do budowy parku też można było powiedzieć, że można było wykonać taniej – koszty były wysokie ale park jest bardzo ładny, dlategoteż szkołę również należy zrobić dobrze.

Przewodnicząca stwierdziła, że popiera Radnego Nosa, że projekt jest trafny ale usłyszała, że taki projekt jest dlatego aby dostać więcej punktów. Przewodnicząca stwierdziła, że należy porównać warunki panujące w szkole i przedszkolu, natomiast w kwestii szkoły nie należy ponosić aż tak wielkich kosztów, aby budynek doprowadzić do porządku, wystarczającym jest wymiana okien i dachu.

Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że jeśli zostaną wymienione okna i nie będzie wentylacji to z tego powodu szkoła również będzie niszczeć.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że nikt nie kwestionuje potrzeby termomodernizacji szkoły ale należy zwrócić uwagę na warunki panujące w przedszkolu;  ponadto zapis w WPF, gdzie przy budowie przedszkola na wiele lat widnieje cyfra 0, sugeruje, że tego przedszkola nie będzie. Wiceprzewodniczący stwierdził, że może należy zastanowić się nad zupełnie inną koncepcją budowy przedszkola, które powstałoby przy szkole i MOSiR, byłaby wówczas dostępna stołówka itp. i obniżyłoby to koszty budowy. Wiceprzewodniczący zaapelował aby nie rezygnować z budowy przedszkola.

Burmistrz potwierdził, że zostanie ujęty zapis odnośnie budowy przedszkola w WPF przy projekcie budżetu na 2016r. a koncepcja utworzenia przedszkola w lokalizacji, o której mówił Wiceprzewodniczący jest bardzo trafna.

Radny Stanisław Dziewiątkowski stwierdził, że należy podjąć omawianą uchwałę i termomodernizować szkołę, a koncepcja utworzenia przedszkola przy szkole jest rewelacyjna. Radny stwierdził, że skoro jest deklaracja Burmistrza o wprowadzeniu do WPF przy budżecie na 2016r. budowy przedszkola to należy w to wierzyć i sobie ufać, a jeśli tak nie będzie to on również nie podniesie ręki w sprawie budżetu na 2016r. 

Radna Irena Suprun stwierdziła, że należy wykonać termomodernizację szkoły jeśli pojawiła się szansa pozyskania środków z zewnątrz i zrobić ją na miarę XXI wieku, tym bardziej, że do tej szkoły uczęszczają uczniowie z całej gminy. Radna dodała, że wg niej warunki w szkole są w chwili obecnej tragiczne i w tej kwestii powinno się oddać głos Dyrektorowi tej szkoły. Radna stwierdziła, że wszyscy radni są za budową przedszkola i skoro Burmistrz mówi „tak”, to należy mu zaufać i dać szansę aby się wykazał.  

Radny Sławomir Łuksza poinformował, iż na Komisji Finansowej wszyscy radni byli „za” budową przedszkola, aby budowę rozpocząć w 2016r. i Burmistrz się do tego przychylił.

Burmistrz poprawił, że mowa była o roku 2017, ponieważ w roku 2016 należy zrobić projekt.

Przewodnicząca spytała, jak ma wyglądać nowe, mniejsze przedszkole, o którym była mowa na komisji – Burmistrz stwierdził, że te kwestie należy pozostawić projektantom – Przewodnicząca stwierdziła, że Burmistrz powinien być na takie pytania przygotowany i znać odpowiedź – Burmistrz wyjaśnił, że koncepcja budowy przedszkola przy Gminnym Zespole Szkół narodziła się przedwczoraj.

Radna Ewa Kupraszewicz spytała, czy dziś nie można w WPF dopisać kwoty na przedszkole, ponieważ może wyjść tak jak z utworzeniem podstrefy, która najprawdopodobniej na dzień dzisiejszy przepadła – Burmistrz zauważył, że aby wypowiadać się w tych temat należy posiąść odpowiednią wiedzę.

Przewodnicząca stwierdziła, że radni powinni mieć przygotowane pewne rzeczy a nie głosować w ciemno – Burmistrz stwierdził, że w temacie termomodernizacji radni wiedzą bardzo wiele a Dyrektor Łuksza jeszcze poinformuje o tym ze swojej strony.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Jan Łuksza poinformował, że o termomodernizację zabiegał wiele lat i ma na to stosowną dokumentację. Dyrektor poinformował, że stan okien jest straszny, zanim w zeszłym roku wymieniło się część okien na korytarzu było ciepło a w salach zimno, teraz jest odwrotnie; ponadto  dach wygląda jak sito. Dyrektor dodał, że po ociepleniu budynku oszczędność na opale będzie jeszcze wyższa a budynek będzie wyglądał jak szkoła.

Przewodnicząca spytała, ile kosztowała dotychczasowa wymiana okien a ile będzie kosztowała teraz – Dyrektor odpowiedział, że licząc również halę sportową koszt wymiany okien wyniesie ok 140 tys zł. - Przewodnicząca stwierdziła, że gmina ma zamiar przekazać 10x więcej i to jest wystarczająca kwota aby zrobić wszystko to, co jest niezbędne w szkole– Dyrektor wyjaśnił, że na kwotę 1 mln 400 tys zł składa się wymiana dachu, orynnowanie, termomodernizacja i nie należy czekać z termomodernizacją, ponieważ wokół dotychczas wymienionych okien, pianka będzie się kruszyć i znowu będzie zimno.

Burmistrz stwierdził, że Przewodnicząca trafnie zauważyła, że za 1 mln 400 tys zł to tylko ocieplimy i wymienimy stolarkę a jeżeli skorzystamy ze środków pozostałych to zrobimy wentylację, dach i rynny.

Przewodnicząca spytała po co na siłę wymieniać to, co nie jest potrzebne, dodała, że jak mówił Dyrektor wymiana okien wyniesie 140 tyś zł i zostanie jeszcze 10x tyle aby wymienić dach.

Radna Irena Suprun spytała Dyrektora ilu uczniów jest w szkole – Dyrektor Jan Łuksza odpowiedział, że 433 – Radna Irena Suprun kontynuując stwierdziła, że przedszkole liczy 90 przedszkolaków, dodała że 15 lat temu w szkole w Szymkach wymieniała 60 okien i wówczas płaciła 100 tys zł, dlatego sądzi, że Dyrektor wstawiając okna posiłkował się swoimi pracownikami – Dyrektor potwierdził, że okna wstawiali pracownicy szkoły, tak jak na bieżąco wykonują oni niezbędne remonty – Radna Irena Suprun stwierdziła, że Przewodnicząca mówi, iż w szkole jest super, dlatego radna poprosiła Dyrektora o potwierdzenie słów Przewodniczącej. Kontynuując stwierdziła, że jeżeli projekt termomodernizacji nie dojdzie do skutku, Dyrektor nadal będzie prosił gminę o pomoc i będzie nadal posiłkował się swoimi pracownikami aby móc jak najwięcej zrobić. Radna dodała, że zlikwidowano dwie szkoły więc w jednej która została należy zapewnić wspaniałe warunki dla uczniów i wykonać termomodernizację. Radna stwierdziła, że przedszkole też należy wykonać, jednak należy zadać sobie pytanie, kto doprowadził do takiego stanu obecne przedszkole. Radna dodała, że teraz toczy się walka o termomodernizację jedynej szkoły, natomiast należy zadać pytanie co radni zrobili ze szkołą w Szymkach, w którą włożono miliony złotych, a która dziś jest zerem.

Dyrektor Jan Łuksza podsumowując stwierdził, że ta szkoła jest dla dzieci i ani on, ani Burmistrz ani radni tego nie zabiorą a dzieci będą tam się uczyć przez wiele lat.
            Przewodnicząca stwierdziła, że szkoła nie wymaga tak głębokiej termomodernizacji, natomiast przedszkole jest w takim stanie, że w każdej chwili może dojść do dużego nieszczęścia. Przewodnicząca dodała, że należy robić przedszkole i termomodernizację i ona nie jest temu przeciwna, tylko cały czas jest za tym aby nie zdejmować środków z przedszkola.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że i szkoła i przedszkole jest dla dzieci, dzieci ze szkoły są równie ważne jak dzieci z przedszkola, także należy wykonać termomodernizację i skrupulatnie pilnować aby na rok 2016 w budżecie znalazły się środki na przedszkole, choć na projekty.

Przewodnicząca stwierdziła, że tyle razy radni zostali wprowadzeni w błąd, z przedszkolem, z podstrefą, mówiło się tak a później robiło się inaczej-dlatego ona nie wierzy.

Wiceprzewodniczący zaproponował, aby radni przyjęli deklaracje o dopilnowaniu przeznaczenia środków finansowych przez Burmistrza na przedszkole.

Burmistrz stwierdził, że szkoła jest wizytówką a co do budowy przedszkola on też jest „za” i nie ma nic przeciwko deklaracji o przeznaczeniu środków w budżecie na 2016r związanych z budową przedszkola i przygotowaniem dokumentacji. Burmistrz dodał, że dlatego teraz środki z przedszkola uległy przesunięciu, ponieważ chce zabezpieczyć środki na inne zadania inwestycyjne tj. np. schetynówka i droga Zaleszany – Jałówka, gdzie wkład własny wynosi 50%.

Skarbnik stwierdziła, że WPF jest bardzo ważnym dokumentem dot. finansów następnych lat i budżetu, dlatego należy się zastanowić, czy radni dziś są w stanie zadeklarować, że znajdą się środki już w 2016r. na budowę przedszkola, ponieważ należy wziąć pod uwagę wiele aspektów np. kredyt, spadek podatku rolnego o 30%, bieżące inwestycje.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu 8 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2015-2024.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2015-2024 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Skarbnik odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dn. 3.09.2015r., która poprzednio podjętą uchwałę uznała za nieważną (uchwała RIO w załączeniu do protokołu). Skarbnik dodała, że jedynym naruszeniem było niezgłoszenie tej uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, natomiast wszystkie inne zapisy znalazły się w uchwałach innych gmin i nikt tego nie podważył, natomiast nasza uchwała została zbadana przez RIO bardzo dokładnie. Skarbnik kończąc dodała, że wszystkie uwagi RIO znalazły się w obecnym projekcie uchwały a projekt został wysłany do Prezesa Urzędu OKK.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Burmistrz poinformował, że treść uchwały jest taka sama co na poprzedniej sesji.

Radny Eugeniusz Nos zgłosił wniosek formalny, aby wysokość bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul . Szkolnej 16 wynosiła 60%. Radny dodał, że jest to jedyna możliwa wartość. Radny stwierdził, że mając dwie nieruchomości w uchwale nie można odróżniać jednego nabywcy od drugiego, bo wg. konstytucji mają równe prawa.

Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła wniosek formalny, aby wysokość bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul . Szkolnej 16 wynosiła 10%. Radna dodała, że należy to rozpatrywać pod kątem wysokości kwoty.

Przewodnicząca wyjaśniła, że organ stanowiący ma prawo wielokrotnie zmieniać kwestię bonifikaty, jeżeli zmieniają się okoliczności. Dodała, że do radnych docierało wiele informacji od społeczeństwa (60% wartość bonifikaty wyniesie 50 tys zł), które skłoniły do ponownego podjęcia uchwały co do wysokości bonifikaty. Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami bonifikata może być udzielona od 0 do 60% i przytoczyła przepisy mówiące o zasadach udzielania bonifikat. Przewodnicząca zgłosiła wniosek formalny, aby nie sprzedawać nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 16, ponieważ jest tu wiele nieczystych spraw a pan Gryc jest urzędnikiem i są podstawy, ażeby to było unieważnione.

Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że do udzielenia bonifikaty i upoważniony jest tylko Burmistrz a Rada wskazuje kryteria.

Przewodnicząca przypomniała, że jeśli wartość działki przekracza 20 tys zł to Rada jest zobowiązana podjąć stosowną uchwałę.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że wiele przy tej uchwale zostało już powiedziane, uchwała ta była przedmiotem dyskusji dwóch sesji, budzi ona wiele emocji, wobec czego należy przejść do głosowania wniosków według swojego sumienia i uznania. Radna dodała, że na Komisji Finansowej była mowa o nieruchomościach (dom z działką), które były kiedyś sprzedane i wartość bonifikaty wynosiła również 60%.

Przewodnicząca przeszła do głosowania zgłoszonych wniosków formalnych.

I-wszy wniosek radnego Eugeniusza Nos aby wysokość bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul . Szkolnej 16 wynosiła 60%.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami ,,za”, przy 3 głosach „przeciw” i 4 głosach  „wstrzymujących się” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

II-gi wniosek radnej Ireny Suprun aby wysokość bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul . Białostockiej 7 wynosiła 60%.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu 12 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XI/77/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (w załączeniu do protokołu).

 

Przewodnicząca o godz. 12:17 ogłosiła przerwę po czym o godz. 12:26 wznowiła obrady.

Po przerwie na salę narad nie powróciła radna Dorota Burak.

 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowo na lata 2015-2030

Kierownik Elżbieta Rosińska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowo na lata 2015-2030.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowo na lata 2015-2030 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

            Burmistrz poinformował, że wpłynęło podanie od Spółki Zielona Energia dot. sprzedaży nieruchomości i jest to działka znajdująca się obok obwodu drogowego, na zapleczu ZGKiM. Burmistrz dodał, że wartość działki przekracza 20 tys zł, w związku z czym wymagalna jest zgoda Rady.

 

 

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Michałowo

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że taka uchwała była podejmowana na sesji, jednak firma przeoczyła jedną działkę na której leży ciepłociąg. Pani Kierownik dodała, że uchwała jest potrzebna w celu możliwości ustalenia kwoty dot. odpłatnej służebności przesyłu.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XI/80/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

            Kierownik Elżbieta Rosińska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż aktem notarialnym pani Halina Koźmian nabyła lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Gródeckiej 9. Uchwałą Rady udzielono pani Koźmian bonifikaty 60% przy sprzedaży lokalu, która wyniosła 9738,60 zł. (obecne odsetki to 464,25 zł). Pani Kierownik dodała, że 30.05.2014r. pani Koźmian sprzedała lokal osobom, które w myśl art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie są osobami bliskimi, ponadto od zakupu lokalu do jego sprzedaży nie minął okres 5 lat, więc zgodnie z przepisami udzielona bonifikata podlega zwrotowi. Pani Kierownik poinformowała o sytuacjach, w których bonifikata musi zostać zwrócona oraz sytuacjach w których bonifikata nie podlega zwrotowi. Dodała, że pani Halina Koźmian zwróciła się z podaniem o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty argumentując złą sytuacją finansową, zdrowotną i rodzinną, która zmusiła ją do sprzedaży własnego lokalu i zamieszkania w lokalu matki, który stanowi współwłasność w części 1/2, jest osobą bezrobotną a sytuacja finansowa nie pozwala na zwrot udzielonej bonifikaty. Kierownik dodała, że obowiązujące przepisy dopuszczają okoliczność odstąpienia Burmistrza od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący spytał, czy takie sytuacje w historii miały miejsce.

Kierownik Elżebieta Rosińska poinformowała, że dokładnie takiej sytuacji nie było, miała miejsce jedna sytuacja, w której w przeciągu 1,5 miesiąca od kupna lokal został sprzedany i sam właściciel zwrócił gminie bonifikatę.

Radny Marian Hajduczenia spytał o różnicę w wartości zakupu od gminy a potem sprzedaży lokalu przez panią Koźmian- Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że pani Koźmian nabyła lokal od gminy (licząc bonifikatę) za kwotę 6492,40 zł a sprzedała za 37 tys zł.

Przewodnicząca stwierdziła, że sytuacja pani Koźmian jest bardzo trudna, dlatego zwróciła się z prośbą o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty i to Radni o tym zadecydują. Przewodnicząca dodała, że Rada stosuje 60% bonifikaty o wartości 50 tys. zł, dlatego należy zastanowić się nad 9 tys. zł w obliczu trudnej sytuacji.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że on osobiście nic nie wie na temat trudnej sytuacji pani Koźmian i podjęcie ww. uchwały będzie precedensem, dlatego gdyby zapoznał się z sytuacją, może zmieniłby zdanie. Wiceprzewodniczący zauważył, że istnieje prawdopodobieństwo, że każdy kto nabędzie od gminy nieruchomość i ją sprzeda będzie zwracał się z prośbą o odstąpienie od zwrotu bonifikaty. 

Radny Sławomir Dziewiątkowski spytał, czy istnieje możliwość sprawdzenia trudnej sytuacji pani Koźmian, może np. zasięgnąć wiedzy w MGOPS. Radny dodał, że należy zwrócić uwagę na cenę sprzedaży mieszkania, gdyż nawet odliczając bonifikatę, jakaś kwota pani Koźmian pozostała. Radny stwierdził, że każdy ma jakieś zobowiązania, kredyty i nie znając sytuacji nie wie, czy przychyli się on do tego wniosku. 

Radna Irena Suprun stwierdziła, że patrząc na czas od nabycia do sprzedaży lokalu przez panią Koźmian tj. 2 lata, może należałoby zwrócić bonifikatę proporcjonalnie do lat, ale musi być to zgodne z przepisami.

Radna Alina Kazberuk zaproponowała, aby przełożyć temat na następną sesję i do tego czasu zapoznać się z sytuacją pani Koźmian.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że może należy zwrócić się do MGOPS i poprosić o rozeznanie tematu.

Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że może pracownicy MGOPS orientują się, czy pani Koźmian podlega opiece lekarskiej i wydaje na to środki.

Pracownik Urzędu Leszek Gryc stwierdził, że on to jest on i można wycierać usta i podłogę jego nazwiskiem, natomiast prosi o aby nie szargać nazwiska innych ludzi bo to są dane niejawne.

Kierownik MGOPS Anna Funkowska poinformowała, że jeśli chodzi o dane wrażliwe, a imię i nazwisko wchodzą w takie dane, to nie jest ona w stanie podać żadnych informacji w tym zakresie.

Przewodnicząca poinformowała, że zainteresowana osoba złożyła podanie, które podpisała swoimi imieniem i nazwiskiem i odpowiada za treść tego co napisała.

Pracownik Urzędu Leszek Gryc stwierdził, że prawo stanowi kiedy występuje odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań i osoba składająca zeznania musi być poinformowana o tym i musi złożyć podpis pod klauzulą mówiącą o świadomości odpowiedzialność składania fałszywych zeznań zgodnie z Kodeksem karnym-w innym przypadku może pisać co chce i nie będzie pociągnięta do odpowiedzialności.

Przewodnicząca stwierdziła, że teraz ważniejsze jest oświadczenie osoby – Pan Leszek Gryc dodał, że faktycznie ważniejsze jest świadome oświadczenie.

Radny Eugeniusz Nos zgłosił wniosek formalny aby przenieść omawiany projekt uchwały na następną sesję. Radny dodał, aby na Komisję Socjalną bądź na sesję zaprosić panią Koźmian w celu wyjaśnienia jej sytuacji socjalno –bytowej. 

Wiceprzewodniczący spytał, czy w akcie notarialnym występuje zapis o zwrocie bonifikaty w razie sprzedaży nieruchomości w określonym czasie – Kierownik Elżbieta Rosińska potwierdziła.

Przewodnicząca przeszła do głosowania zgłoszonego wniosku formalnego.

Wniosek formalny radnego Eugeniusza Nos – aby projekt omawianej uchwały przenieść na następne posiedzenie Rady Miejskiej.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie  „wstrzymującym się” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowo na lata 2015-2020

Kierownik Elżbieta Rosińska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowo na lata 2015-2020.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowo na lata 2015-2020 (w załączeniu do protokołu).

Radna Irena Suprun prosiła aby na przyszłość nie drukować tak olbrzymich załączników do uchwał, ponieważ jest to marnotrawstwo pieniędzy, papieru, tuszu – można w Urzędzie zapoznać się z takiego typu dokumentami.

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

            Zastępca Burmistrza poinformował, że w dniu 6.10.2015r. Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała do Urzędu Miejskiego pismo ze wskazaniem załatwienia wg. właściwości dot. skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie. Zastępca Burmistrza poinformował, że zgodnie z przepisami i procedurą, skargą na dyrektora jednostki organizacyjnej zajmuje się Rada Miejska. Dodał, że w ubiegłym tygodniu ze skargą zapoznali się członkowie Komisji Oświaty oraz zainteresowane strony, wpłynęła ona od Pani Edyty Wołejszo – Szlesińskiej właściciela Gabinetu Stomatologicznego w Michałowie a skarga dotyczy problemów z uzyskaniem zgody na wynajem lokalu na utworzenia gabinetu stomatologicznego w szkole w związku z nowymi przepisami Ministra. Zastępca poinformował, że Komisja Oświaty wypracowała swoje stanowisko i prosił o zabranie głosu przewodniczącej Komisji Oświaty.

            Radna Alina Kazberuk przewodnicząca Komisji Oświaty odczytała fragment protokołu z posiedzenia komisji (treść w załączeniu do protokołu) informując, iż komisja uznała skargę za bezzasadną.

            Przewodnicząca poinformowała, że przeanalizowała pisma i dokumentację jakie miały miejsce pomiędzy Dyrektorem Janem Łukszą a Gabinetem państwa Szlesińskich (dokumentację otrzymała od Dyrektora GZSz) i wg. niej są w nich nieprawidłowości. Przewodnicząca spytała Burmistrza jakie ma zdanie na ten temat – Burmistrz stwierdził, że w uzasadnieniu do uchwały, zaakceptowanym przez panią Mecenas, skargę należy uznać za bezzasadną.

            Przewodnicząca stwierdziła, że wg. niej skarga jest bezzasadna, ponieważ Dyrektor miał prawo do swojej decyzji, choć nie mógł posiłkować się wnioskiem Rady Rodziców, która jest organem doradczym. Przewodnicząca dodała, że chciałaby wiedzieć, czy Dyrektor miał ustaloną stawkę za który wynająłby ten gabinet, bo procedury muszą być jasne i przejrzyste   

            Radna Irena Suprun stwierdziła, że skoro Komisja Oświaty i pani Mecenas w uzasadnieniu do uchwały stanęli na stanowisku uznania skargi za bezzasadną, to nie ma nad czym się zastanawiać.

            Przewodnicząca stwierdziła, że o tym czy pismo należy uznać za skargę czy nie, decyduje treść pisma a nie jego forma. Przewodnicząca zgłosiła wniosek formalny o uznanie skargi za bezzasadną i zawarcie w uchwale decyzji nakazującej Dyrektorowi wynajęcia pomieszczenia w ciągu 2 tyg. na gabinet stomatologiczny.

            Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że Rada nie może uchwalać stawki i umowy sporządzanej przez Dyrektora, który działa w imieniu Burmistrza, Rada nie może wchodzić w kompetencje Burmistrza a w dniu dzisiejszym Rada jedynie podejmuje decyzję czy skarga jest zasadna czy nie. Radny dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie aby Dyrektor zapoznał się z opinią Komisji w kwestii wysokości stawek.

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że Rada ma podjąć decyzję o zasadności bądź braku zasadności skargi i mając opinię Komisji Oświaty, znając stanowisko pani Mecenas należy przejść do głosowania nad uchwałą i jest to jego wniosek formalny. Wiceprzewodniczący stwierdził, że deklaracja o której mówiła Przewodnicząca nie może zostać zawarta w jednym dokumencie.

            Dyrektor Jan Łuksza stwierdził, że opinia Rady Rodziców w różnych kwestiach jest bardzo ważna bo to ich dzieci uczęszczają do szkoły i po zgłoszeniu się do szkoły jednego oferenta, zawierając umowę dżentelmeńską wstępnie zaakceptowała utworzenie gabinetu w szkole. W momencie pojawienia się drugiego oferenta wystosowano informacyjne pisma do obu podmiotów i od tego momentu rozpoczęła się walka, która przeniosła się również na teren szkoły, Rada Rodziców również została skłócona. Dyrektor poinformował, że po dogłębnym przeanalizowaniu warunków lokalowych okazało się, że nie ma stosownego pomieszczenia pod gabinet stomatologiczny. Dyrektor dodał, że nie było żadnych umów co do kwot.

            Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że w rozmowie z Dyrektorem potwierdził on, że początkowo było ustne zapewnienie lokalu dla pierwszego oferenta, natomiast już na komisji Dyrektor stwierdził, że nie posiada bazy lokalowej pod taki gabinet. Radna dodała, że w planach budowy szkoły było pomieszczenie pod gabinet, były doprowadzone media, a teraz znajduje się tam gabinet logopedy. Radna spytała, czy nasze dzieci nie zasługują aby były objęte opiekę stomatologiczną w szkole.

            Dyrektor Jan Łuksza odpowiedział, że dzieci są objęte opieką stomatologiczną w naszym ośrodku zdrowia i wychowawcy w ramach swoich godzin mogą dzieci prowadzić do ośrodka. Dyrektor potwierdził, że na początku istnienia szkoły był przeznaczony gabinet pod gabinet stomatologiczny, jednak potrzeby wynikające na przestrzeni lat zmusiły do przystosowania różnych pomieszczeń na inne cele.

            Radna Alina Kazberuk w imieniu radnych prosiła o wygospodarowanie takiego pomieszczenia pod gabinet stomatologiczny w myśl najnowszej ustawy.

            Dyrektor Jan Łuksza stwierdził, że zastanowi się nad możliwością wygospodarowania pomieszczenia i jeśli będzie taka możliwość to tak się zrobi, jednak warunek jest taki, że z gabinetu będą korzystały jedynie dzieci a nie cała gmina.

            Wiceprzewodniczący raz jeszcze zgłosił wniosek formalny o uznanie skargi za bezzasadną a kwestię utworzenia gabinetu stomatologicznego w szkole przenieść na posiedzenie Komisji Oświaty, na którą zaprosi się zainteresowanych tą kwestią.

            Radna Irena Suprun stwierdziła, że Dyrektor jest dla ucznia a nie odwrotnie, ponieważ  zrozumiała ona, że Radna Kazberuk zarzuca Dyrektorowi, iż nie dba on o dzieci a nie jest to prawdą.

            Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że prawo obliguje do objęcia opieką stomatoliczną dzieci a NFZ ma zapewniony kontrakt ze Specjalistycznym Gabinetem Dentystycznym.

            Pani Magdalena Jurczuk przedstawiciel Rady Rodziców, występujący jako rodzic podziękowała, że samorząd dba o dobro dzieci, stwierdziła że w szkole są wspaniali nauczyciele i prosiła, aby pozostawić kwestię opieki zdrowotnej dzieci- rodzicom.

 

O godz. 13:46 na salę narad powróciła radna Dorota Burak

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 3 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”  przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie i uznanie jej za bezzasadną.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XI/83/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

            W dalszej części obrad głos zabrali: Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski Krzysztof Wolfram oraz pani Anna Kasjaniuk którzy przedstawili projekt pn. „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” (prezentacja w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 14:10 salę narad opuścił radny Jan Borowski

 

Ad. 6 Informacja o stanie oświaty w Gminie Michałowo za rok 2014/2015

            Inspektor oświaty Krzysztof Iwaniuk odczytał informacja o stanie oświaty w Gminie Michałowo za rok 2014/2015 (w załączeniu do protokołu).

            Radna Irena Suprun stwierdziła, że inspektor nie podał informacji o najlepszych wynikach w województwie. Radna prosiła, aby na przyszłość, informację o stanie oświaty dołączać do materiałów na sesję.

            Inspektor Krzysztof Iwaniuk poinformował, że dane, które przedstawił otrzymał od Dyrektora GZSz i nie dysponuje tak szczegółowymi informacjami.

            Dyrektor Jan Łuksza poinformował, że w związku ze złymi wynikami sprawdzianów zwłaszcza z matematyki, jest realizowany program naprawczy.

            Radna Dorota Burak spytała Dyrektora, jakie problemy zdiagnozował w związku z realizowanym planem naprawczym.

            Dyrektor Jan Łuksza stwierdził, że w przyszłym tygodniu odbędzie się rada pedagogiczna i plan będzie omawiany.  

            Radna Dorota Burak stwierdziła, że aby wprowadzić plan naprawczy najpierw należy zdiagnozować problem.

            Dyrektor Jan Łuksza poinformował, że problem ma różne podłoże, np. środowisko rodzinne, opinie z poradni psychologiczno –pedagogicznej, czy podejście samych uczniów do sprawdzianu tj. niezależnie od wyników zostanie się przyjętym do gimnazjum-taki tok myślenia należy u dzieci wyeliminować.

            Radna Dorota Burak stwierdziła, że problem tkwi głębiej, ponieważ dzieci muszą być kształcone już od klasy I-wszej. Radna poinformowała, że na koniec ubiegłego roku szkolnego rodzice uczniów kl. I-wszej napisali do Dyrektora prośbę o wprowadzenie dodatkowych zajęć matematyki dla wszystkich uczniów. Radna stwierdziła, że zajęcia są, ale tylko dla zdolnych uczniów, są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, natomiast nie ma dodatkowych zajęć dla całych klas i nie zostało to ujęte ani w arkuszu organizacyjnym ani w aneksie. Radna dodała, że może takie działanie pozwoliłoby na polepszenie wyników sprawdzianu z matematyki.

            Dyrektor Jan Łuksza stwierdził, że ten temat sprawdzi. Dodał, że takie godziny byłyby potrzebne we wszystkich klasach I-wszej, II-giej itd. i jeśli organ prowadzący przydzieli na ten cel środki, dodatkowe zajęcia zostaną wprowadzone.

            Radna Irena Suprun zwróciła się do inspektora oświaty o nadzór oświaty w gminie i kierowanie ewentualnych wniosków na posiedzenie komisji oświaty.

 

Ad. 7 Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2014

            Pracownik Urzędu Urszula Tarasewicz odczytała informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2014.

 

Ad. 8 Wolne wnioski

            Przewodnicząca prosiła o zgłaszanie wniosków do budżetu i poinformowała o wpłynięciu pism dot. ww. wniosków oraz petycji mieszkańców ul. Szkolnej w Michałowie dot. naprawy ulicy i chodników.

            Burmistrz poinformował, że wpłynęło pismo od Wojewody dot. przyjęcia uchodźców i warto by było się nad tym zastanowić i podjąć dyskusję. 

           

Ad. 9 Interpelacje i odpowiedzi

            Radna Nina Bielenia złożyła interpelację dot. podania danych na temat ul. Wyręby, Wierzbowej, odcinka drogi od drogi wojewódzkiej na Hieronimowo oraz drogi przy wsi Ciwoniuki.

 

O godz.  14:40 salę narad opuściła radna Alina Kazberuk

 

            Burmistrz stwierdził, że nie uznaje tego za interpelację, ponieważ są projekty, są ludzie, są zmiany czy uzasadnienia a interpelacja musi posiadać charakter interpelacji. Burmistrz dodał, że interpelację składa się wówczas, jeżeli coś nie zostało zrobione.

            Radna Nina Bielenia stwierdziła, że ma prawo złożyć interpelację i oczekuje na pisemną odpowiedź w ustawowym terminie.

           

Ad. 10 Sprawy różne i zapytania radnych

            Poruszono następujące kwestie:

            Radny Marian Hajduczenia prosił o podanie szczegółów związanych z tematem składowania i odbioru eternitu i przydomowymi oczyszczalniami ścieków – Burmistrz poinformował, że w sprawie eternitu, będzie ogłoszony nabór i należy składać wnioski; w sprawie oczyszczalni – wniosków przybywa i są one realizowane. Zastępca Burmistrza dodał, że każdy mieszkaniec może ubiegać się o pomoc finansową do WFOŚ, związaną z budową oczyszczalni ścieków oraz ujęć pomp głębinowych.

            Wiceprzewodniczący – czy zakupiono agregaty prądotwórcze, o których mowa była na jednej z poprzednich sesji – Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski, poinformował, że agregaty zakupiono i znajdują się one na terenie Zakładu.

            Radny Eugeniusz Nos – jak sprawuje się zakupiony autobus szkolny - Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski, poinformował, że był problem z łożyskiem, jednak zostało naprawione, dostawca w ramach gwarancji pokrył koszty i autobus jest sprawny.

            Radna Nina Bielenia – jaki wyrok zapadł w sprawie pani Julity Niepłoch – Sitnickiej i jakie będą tego koszty – Burmistrz poinformował, że nie otrzymano postanowienia jednak wyrok jest niekorzystny.

            Wiceprzewodniczący – w związku z zamykaniem kursów przez PKS, może należało by zastanowić się nad alternatywnym transportem np. świadczenie przez ZGKiM usług przewozowych mieszkańcom; ponadto prośba o autobus np. w środę w kierunku wschodniej części gminy np. Zaleszany  - Burmistrz poinformował, że jeśli ZGKiM świadczyłoby przewozy nieodpłatnie, licencja nie jest wymagana. Burmistrz poinformował o liczbie osób korzystających z połączeń np. na trasie Kuchmy Stare – Ciwoniuki – Gorbacze, które jest znikome, stwierdził, że takie dane nie są korzystne w rozmowach z PKS. Burmistrz dodał, że zostanie przywrócony kurs na trasie Suszcza – Odnoga – Planty, natomiast PKS nie jest zainteresowany jednodniowymi kursami. Burmistrz dodał, że padła propozycja PKS-u aby autobusy kursujące Michałowo – Szymki były kierowane na okoliczne wsie tj. Nowosady, Zaleszany, Jałówkę, w związku z czym Burmistrz zgłosił prośbę o realizację drogi gminnej Zaleszany – Jałówka.

            Radny Eugeniusz Nos -  prośba o wzięcie pod uwagę wsi: Leonowicze, Nowa Łuplanka, Stara Łuplanka w obliczu kierowania autobusu na trasie do Michałowo – Szymki, o której mówił Burmistrz.

            Radna Dorota Burak – prośba o podanie wyników audytu przeprowadzonego w Urzędzie, czy będzie to podane do wiadomości – Zastępca Burmistrza poinformował, że raport jest obszerny i zostanie przygotowane jego streszczenie, które zostanie podane radnym oraz dołączone do dodatku samorządowego Gazety Michałowa. Dodał, że raport dot. gospodarki finansowej z budżetu gminy, wykazał on pewne rzeczy, których nie było a musimy się do nich dostosować.  

            Radna Ewa Kupraszewicz – prośba o skierowanie kursów autobusów przez wieś Sokole, oraz o kursy w weekendy.

            Radna Nina Bielenia – odniosła się do uroczystości otwarcia drogi wojewódzkiej nr 686 i zwróciła uwagę na: brak ogłoszeń o uroczystości, brak mediów, które promowałyby Michałowo i gminę w województwie i kraju, brak zaproszenia poprzedniego burmistrza z uwagi na fakt rozpoczęcia przez niego tej inwestycji. Radna poruszyła kwestię zwiększenia informacji turystycznej np. foldery itp. – Burmistrz poinformował, że otwarcie drogi łączyło się ściśle z wizytą Marszałka i na 3 dni przed, w ostatniej chwili Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił jedynie przygotowanie nożyc, wstążek i tac, a Dyrektor Sulima poinformował, że całość uroczystości organizuje PZDW, natomiast brak ogłoszeń wynikał również z faktu, że samorządu również wcześniej nie poinformowano. Burmistrz dodał, że podczas uroczystości podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej drogi, natomiast skromność uroczystości wynikała z faktu, iż PZDW nie chciał, aby otwarcie drogi zostało powiązane z kampanią wyborczą do parlamentu.

            Przewodnicząca stwierdziła, że media mogły zrobić materiał wcześniej lub później, nie pokazując wizerunku Marszałka – Burmistrz zaznaczył, że te kwestie należy kierować do dyrektora Sulimy, który jest inwestorem i kwestie organizacyjne zarezerwował PZDW – Przewodnicząca stwierdziła, że tu chodzi o promocję gminy i należy chwalić się drogą jaka powstała.

            Radny Marian Hajduczenia dodał, że uroczyste otwarcie odbędzie się wówczas, jak zostanie ona doprowadzona do Jałówki – Burmistrz stwierdził, że Dyrektor Sulima poinformował, że plany co do dalszego odcinka drogi zmierzają w kierunku Hajnówki.

            Pracownik Urzędu Leszek Gryc poinformował, że wpływ na informację turystyczną, w zakresie promocji będzie możliwy od przyszłego roku. Pan Gryc stwierdził, że materiałów promocyjnych jest obecnie dosyć sporo, jednak nie można ich nikomu przekazać, z uwagi na fakt obecności wizerunku i podpisu poprzedniego Burmistrza. Pan Gryc nawiązał do uroczystości otwarcia drogi, zwrócił się do Przewodniczącej z pytaniem, czy pozwoliłaby ona aby ktokolwiek wszedł na jej inwestycję i się rządził - tak samo w tym przypadku inwestor nie pozwolił wchodzić w jego gestie. Pan Gryc poruszył kwestię informacji dotyczących utworzenia Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej mówiących o zaprzepaszczeniu strefy – pan Gryc spytał Przewodniczącej i radnych poprzedniej kadencji, co zrobiono aby strefa powstała i co teraz mogłoby być zaprzepaszczone. Pan Gryc stwierdził, że radni poprzedniej kadencji podjęli uchwałę o rozszerzeniu granic SSSE, natomiast nikt nie złożył stosownego wniosku do Marszałka, bo na to jest potrzebne studium uwarunkowań, wydanie decyzji środowiskowych itd. Pan Gryc stwierdził, że na skutek działań obecnego Burmistrza można mówić o początkach powstawania strefy, ponieważ doszedł on do porozumienia z dzierżawcami, które były niezbędne aby rozpocząć działania, do tego czasu nikt nic nie mógł zrobić więc nic nie mogło zostać zaprzepaszczone.

            Przewodnicząca stwierdziła, że minął rok czasu a poczyniono jedynie ustalenia z państwem Szum – Pan Leszek Gryc stwierdził, że w odróżnieniu od Przewodniczącej, respektuje przepisy o ochronie danych osobowych. Dodał, że działania dot. podstrefy w poprzedniej kadencji było działaniem propagandowym – Przewodnicząca poinformowała, że nie zgadza się z takim stwierdzeniem, ponieważ było podpisane porozumienie z firmami, z Agencją, byli przedstawiciele firm, był obecny prezes SSSE Robert Żyliński i były ustalenia z zakładem energetycznym a obecny Burmistrz wie o tym, ponieważ był wówczas radnym – Burmistrz potwierdził słowa Przewodniczącej jednak dodał, że chcąc rozpocząć jakieś działania należy posiadać zgodę sąsiadów, którzy są stroną postępowania i mają własne interesy – w związku z zawarciem porozumienia z sąsiadami zostały dokonane podziały działek, została wydzielona droga i zlecone opracowanie dokumentacji na tą drogę; Urząd oczekuje na decyzję środowiskową i wówczas będą wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Burmistrz dodał, że jest deklaracja Agencji Nieruchomości Rolnych, że ich działki zostaną wystawione do sprzedaży w drodze przetargu.

            Przewodnicząca stwierdziła, że do tej pory gmina posiadała dogodną sytuację, ponieważ prezesem SSSE był pan Robert Żyliński, który po zmianie układu politycznego w najbliższych dniach nie będzie prezesem.

            Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że informacja o działaniach związanych z utworzeniem SSSE powinna znaleźć się w informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym – Burmistrz stwierdził, że informacji do przekazania jest tyle, że mógłby mówić do chwili obecnej, dlatego należy przedstawiać je krótko i zwięźle.

            Wiceprzewodniczący spytał Burmistrza czy istnieje szansa na powstanie SSSE – Burmistrz zadeklarował, ze zrobi wszystko aby nie przeszkodzić i aby takie przedsięwzięcie powstało - nie ma obecnie w tym temacie przeszkód. Burmistrz dodał, że ostatnie rozszerzenie SSSE nastąpiło o wnioski złożone w 2014r.  

            Radny Sławomir Łuksza-mieszkańcy ul. Gródeckiej zwrócili się o założenie lamp oświetleniowych (na nowym osiedlu gdzie mieszkają: pan Malski, pan Urbanowicz, pan Mackiewicz), ponoć jest projekt – kiedy on będzie realizowany – Burmistrz poinformował, że takich wniosków jest dużo a proces decyzyjny też ma swój czas. Pracownik Urzędu Roman Kalinowski poinformował, że wszelkie działania muszą zostać uzgodnione z zakładem energetycznym i na podstawie wniosku określa się możliwości techniczne; w dalszej części wykonywany jest projekt techniczny, pozwolenia na budowę, przetargi -jeśli wymaga tego sytuacja –i sama kwestia budowy, to wszystko wymaga czasu. Pan Kalinowski dodał, że na końcu ul. Młynowej w okolicach ul. Topolowej, Wierzbowej zakład energetyczny uzyskał pozwolenie na budowę i będzie wykonana modernizacja całej linii energetycznej. 

            Radna Swietłana Łuksza – w imieniu mieszkanki spytała, dlaczego nie jest realizowany program dożywiania na lata 2014-2020 w związku z podjętą uchwałą w czerwcu 2014 – Pracownik Urzędu Leszek Gryc stwierdził, że uchwała ta była podjęta przed wyborami samorządowymi, ponoć wynikała ona z braku pomocy żywnościowej z banku żywności. Pan Gryc poinformował, że w tej chwili pomoc żywnościowa z banku żywności realizowana jest przez organizacje pozarządowe w pełnym zakresie i jest przydzielana osobom zakwalifikowanym przez MGOPS. Dodał, że Gmina Michałowo przystąpiła do porozumienia z bankiem żywności i podpisała stosowną umowę, która wcześniej nie była podpisana.  

            Radna Dorota Burak dodała, że zgodnie z podjętą uchwałą miały być wypłacane bony pieniężne i mieszkańcy domagają się realizacji uchwały w formie finansowej.

            Przewodnicząca stwierdziła, że do realizacji kwestii podjętej przez Radną Dorotę Burak zobowiązany jest Burmistrz. Przewodnicząca poinformowała, że redaktor Gazety Michałowa Joanna Dąbrowska, poprosiła ją o przekazanie artykułu, który zostanie umieszczony w gazecie, jak też prosiła poprzez jej osobę o zwrócenie się do rodziców i napisanie przez nich artykułu dot. przedszkola. Przewodnicząca stwierdziła, że w rozmowie telefonicznej pani redaktor obiecała, że artykuł Przewodniczącej oraz artykuł Rady Rodziców zostaną umieszczone w październikowym wydaniu gazety – oba artykuły nie zostały zamieszczone, pomimo ich podpisania.

            Redaktor Gazety Michałowa Joanna Dąbrowska poinformowała, że zwracała się z prośbą do Przewodniczącej o dwa zdania w kwestii tematu związanego z pozbawieniem ją mandatu i był to również jej ukłon w stronę Przewodniczącej, gdyż sama przychodząc do Przewodniczącej o to zabiegała, ponadto wówczas minął już termin przyjmowania artykułów do opublikowania. Redaktor dodała, że zamiast dwóch zdań otrzymała dwie i pół strony tekstu-nie jest ona w stanie na kilka godzin przed zamknięciem składu gazety zamieścić artykuł o tak obszernej treści; nie może ona trzymać 2-3 stron wolnych z założeniem, że ktoś w ostatniej chwili prześle do zamieszczenia określony tekst, ponieważ wydanie gazety planuje na miesiąc wcześniej. Redaktor stwierdziła, że taka sama sytuacja dot. artykułu rodziców, który również był obszerny i nie chcąc „ciąć” artykułu i być jak najbardziej obiektywnym, postanowiła zamieścić artykuł w całości w następnym wydaniu gazety. Redaktor poinformowała, że w artykule nie będzie zawartego zdania rodziców protestujących, ponieważ oni tego nie życzą, natomiast dotarła ona do innych rodziców, którzy opublikują swoje zdanie podpisane swoim nazwiskiem. Redaktor dodała, że pisanie w internecie o powyższych kwestiach w inny sposób, jest to manipulowaniem informacją. 

            Przewodnicząca stwierdziła, że ten artykuł nie musi się już ukazywać bo jest za późno, sprawa jest już wyjaśniona i ona sobie tego nie życzy. Dodała, że Gazeta Michałowa jest gazetą ratuszową i finansowanie gazety należy przenieść pod Urząd a nie jest w GOKu, który nie ma nic do powiedzenia – Redaktor Dąbrowska poinformowała, że tekst przed ukazaniem się w gazecie widzi ona, Marcin Siekierko, który robi korektę tekstów oraz Dariusz Waśko, który gazetę składa.

            Przewodnicząca poinformowała, że pisma adresowane do Przewodniczącej Rady i Rady Miejskiej, nie są jej przekazywane. Przewodnicząca odniosła się do pisma RIO, która przesłała skargę na działania Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół do załatwienia wg właściwości w dniu 7.10 br., natomiast ona przez przypadek zauważyła to pismo na Komisji Oświaty w dniu 21.10 br. Przewodnicząca stwierdziła, że gdyby pisma nie zauważyła, na pewno nikt by jej tego nie udostępnił i to jest kolejna nieprawidłowość, ponieważ albo pismo jest schowane w szufladzie, albo jest zgubione, albo nie jest jej udostępniane. Przewodnicząca prosiła o przekazywanie porządku sesji wraz z projektami uchwał na 24h przed wysłaniem

 

materiałów w celu zapoznania się. Przewodnicząca poinformowała, że w środę jest cały dzień w Urzędzie, jednak w czwartek jeździ do Urzędu, ponieważ w ostatniej chwili jest coś zmieniane.     

Zastępca Burmistrza poinformował, że w zakresie obowiązków posiada on dekretację pism wpływających do Urzędu Miejskiego i pisma skierowane do Rady Miejskiej są przekazywane Przewodniczącej, żadne przepisy nie są łamane i wszelkie procedury są dochowywane, dlatego prosił aby Przewodnicząca nie wprowadzała nikogo w błąd, ponieważ nie było pisma którego by Przewodnicząca nie otrzymała. Zastępca Burmistrza dodał, że Urząd nie jest listonoszem aby na następny dzień  przekazywać pisma Przewodniczącej, odwrotnie, Urząd jest zobowiązany aby zapewnić obsługę Rady Miejskiej jak najbardziej fachowo i to że pisma są kierowane na Radę Miejską nie oznacza, że Burmistrz nie powinien z nimi się zapoznawać, bo powinien się zapoznawać i ewentualnie reagować. Zastępca Burmistrza dodał, że jeśli są sprawy pilne to Przewodniczącą informujemy przez telefon, że należy coś podpisać czy odpowiedzieć. Zastępca Burmistrza poinformował, że w kwestii pisma i skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół był czas miesiąca na rozpatrzenie tej skargi, a Przewodnicząca otrzymała po tygodniu bądź niecałych dwóch.

            Przewodnicząca stwierdziła, że pismo otrzymała na Komisji Oświaty 21.10 br. a wcześniej nie widziała pisma.

Zastępca Burmistrza poinformował, że skarga zgodnie z terminem została skierowana pod obrady Rady Miejskiej, ponieważ co do zasady skargi kieruje się pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej, natomiast Urząd dodatkowo na Komisji Oświaty zapoznał radnych i Przewodniczącą z tą sprawą. Zastępca Burmistrza dodał, że podobnie jest z innymi sprawami i Urząd swoje obowiązki i powinności wykonywać zgodnie z prawem.

Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgadza się ze słowami Zastępcy Burmistrza, ponieważ przypadkowo na komisji zapoznała się z pismem, a w przeciągu 2 tygodni była w urzędzie 10-15 razy. Dodała, że w każdą środę pełni ona dyżur a bez przerwy przyjeżdża do Urzędu ponieważ jest wzywana. Stwierdziła, że gdyby nie była na posiedzeniu Komisji Oświaty skargę otrzymałaby dziś, albo otrzymałaby z materiałami na sesję.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że w kwestii skargi terminy i procedury zostały dochowane, ponadto poinformował on Przewodniczącą o tej sprawie jak była ona na dyżurze więc wiedziała. Zastępca Burmistrza dodał, że temat ten należało również sprawdzić pod względem prawnym.

 Radna Dorota Burak stwierdziła, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wszelkie skargi na kierowników jednostek, kieruje się za pośrednictwem Burmistrza-czyli do Burmistrza-do odpowiedniej instytucji. Radna dodała, że żadną odpowiednią instytucją nie jest Rada Gminy, a to że w naszym Urzędzie jest taki przepis, że wszystkie skargi kierowane są do Rady Miejskiej w celu ich rozpatrzenia, należy rozumieć, że są one kierowane za pośrednictwem Burmistrza.

            Przewodnicząca dodała, że skoro za pośrednictwem Burmistrza to dlaczego nie można poinformować również jej.

            Burmistrz stwierdził, że jest to nieporozumienie, ponieważ skoro skarga trafiła na Komisję i Komisja się tym zajęła to przepływ informacji był niewłaściwy.

            Dyrektor MOSiR Dariusz Golak zaprosił wszystkich na zawody pływackie-Mistrzostwa Michałowa w pływaniu pod patronatem Burmistrza Michałowa-które odbędą się w dniu 7.11.

 

 

 

 

 

Ad. 11 Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca o godz. 15:31 zamknęła obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-12-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-12-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-12-21