Protokół Nr X/15 z dnia 2015-10-29 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 17 września 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Typ z posiedzenia Rady Miejskiej
Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 17 września 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer X/15
Data wydania 2015-10-29

Protokół Nr X/15  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 17 września 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:07 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Burak Dorota
 6. Charytoniuk Marek
 7. Dziewiątkowski Sławomir
 8. Hajduczenia Marian
 9. Kazberuk Alina
 10. Ławreszuk Halina
 11. Łuksza Sławomir
 12. Łuksza Swietłana
 13. Nos Eugeniusz
 14. Suprun Irena

 

Nieobecni radni: Kupraszewicz Ewa

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski, Skarbnik - Małgorzata Golak, radny powiatowy Jan Kaczan, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na sesję, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec obecnego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

Burmistrz wraz z przedstawicielem PCK Oddział w Białymstoku Tadeuszem Wądołowskim wręczyli rowery ufundowane przez PCK osobom niepełnosprawnym z terenu gminy Michałowo.

            Przewodnicząca przedstawiła Radnym porządek obrad.

 

Ad. 2 Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie

Pan Andrzej Kasperowicz przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie odczytał wyniki wyborów radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie po czym wręczył Pani Swietłanie Łuksza zaświadczenie o wyborze na radną.

Przewodnicząca odczytała treść ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i dobro mieszkańców”.

Radna Swietłana Łuksza powtórzyła treść ślubowania dodając: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

            Radna Swietłana Łuksza podziękowała wyborcom za wybór i zadeklarowała, że obowiązki radnego będzie wykonywała sumiennie w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro mieszkańców gminy.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku X sesji Rady Miejskiej w Michałowie

W związku z brakiem innych uwag do przedstawionego porządku Przewodnicząca przeszła do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli porządek:

2/ Złożenie ślubowania przez  nowo wybranego radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie 

3/ Zatwierdzenie porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/ Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

5/ Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

6/  Podjęcie uchwał w sprawie

 1. Zmian w budżecie na 2015 rok
 2. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października  2015 roku
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie
 4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 5. Przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Michałowo na lata 2015-2020

 

7/ Wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku w sprawie nowego PROW 2014 – 2020.                         

8/ Wolne wnioski

9/ Interpelacja i odpowiedzi

10/ Sprawy różne i zapytania radnych

11/ Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

W obliczu braku uwag do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Burmistrz na ręce sołtysa sołectwa Hieronimowo Stanisława Szczepańczuka złożył podziękowanie całej rodzinie Szczapańczuk za zorganizowanie dożynek jakie odbyły się w Hieronimowie.

Radny Eugeniusz Nos podziękował sołtysowi sołectwa Jałówka Piotrowi Dąbrowskiemu a radna Irena Suprun rademu Marianowi Hajduczenia za zorganizowanie żniw. Do podziękowań dołączył się Burmistrz.

Radny Jan Borowski przypomniał, że Burmistrz był również uczestnikiem spotkania z mieszkańcami wsi Bołtryki – Burmistrz dodał, że wyświęcono tablicę i krzyż we wsi Bołtryki. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy wsi, która obecnie znajduje się pod wodą.

Radna Anna Barszczewska podziękowała radnemu Janowi Borowskiemu za zorganizowanie powyższej uroczystości.

Radny Sławomir Łuksza spytał Burmistrza czego dotyczyło spotkanie z Wiceprzewodniczącym w Starostwie – Burmistrz odpowiedział, że spotkanie dotyczyło funkcjonowania oświaty na terenie gminy Michałowo o czym szerzej powie w punkcie sprawy różne.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany jakich dokonano w budżecie (istota zmian zawarta jest w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).

Radna Alina Kazberuk spytała ilu uczniów uczy się w Niepublicznym Gimnazjum w Michałowie – Pani Skarbnik poinformowała że 6-ściu.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Na salę narad przybyła radna Ewa Kupraszewicz

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października  2015 roku

Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski poinformował, iż zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego zachodzi potrzeba utworzenia odrębnych obwodów głosowania, w miejscach, w których w dniu wyborów przebywa co najmniej 15 osób – w naszej gminie wymogi te spełniają Domy Pomocy Społecznej w Garbarach i w Jałówce.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października  2015 roku.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr X/71/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października  2015 roku (w załączeniu do protokołu).

 

Przewodnicząca o godz. 10:52 ogłosiła 5 min przerwy po czym wznowiła obrady.

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodnicząca poinformowała, iż Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk 9.09.2015r. złożył pismo o rezygnacji z Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Michałowie, natomiast w dniu 15.09.2015r. Radna Ewa Kupraszewicz złożyła pismo, iż na wskutek wakatu jaki pojawił się w Komisji Planowania prosi o przeniesienie do Komisji Planowania i w przypadku przyjęcia zrezygnuje z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

 Wiceprzewodniczący poinformował, że jego decyzja wynika z wcześniejszej deklaracji o rezygnacji z członkowska w jednej z komisji w celu umożliwienia pracy w komisji nowowybranemu radnemu.

Radna Irena Suprun prosiła radną Ewę Kupraszewicz o umotywowanie swojej rezygnacji z Komisji Rewizyjnej i czy można po pół roku zmieniać członkostwo w komisjach.

Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że nigdy nie zmieniała komisji a jej decyzja wynika z faktu, że jeśli członkiem Komisji Planowania zostanie radna Swietłana Łuksza, wówczas w komisji będą oboje małżonkowie. Radna stwierdziła, że wg niej małżeństwo nie powinno być w jednej komisji rady i o ile Rada przyjmie, że może ona przejść do Komisji Finansowej, wówczas Radna Swietłana Łuksza będzie miała miejsce w Komisji Rewizyjnej.

Radny Sławomir Łuksza stwierdził, że radna wielu kadencji nie powinna tak mówić.

Radna Swietłana Łuksza prosiła o opinię Mecenas w sprawie członkowska małżeństwa w jednej komisji. Dodała, że ona również decyduje o tym, czy wyraża zgodę na pracę w komisji czy nie.

Radna Irena Suprun prosiła o zaprzestanie jątrzenia, blokowania miejsc w komisji i możliwość podjęcia normalnej pracy.

            Radna Anna Barszczewska stwierdziła, że jako przewodniczącej Komisji Rewizyjnej jest jej przykro i czuje afront do swojej osoby – Radna Ewa Kupraszewicz odpowiedziała, że nie miała takiego zamiaru.

            Burmistrz stwierdził, że w dzisiejszym porządku obrad nie ma punktu dot. zmiany Komisji Rewizyjnej i może to dopiero zostać postawione pod obrady najbliższej sesji, dlatego dziś nie należy tego rozważać.

            Radna Dorota Burak poparła słowa Burmistrza i stwierdziła, że skoro prawo dopuszcza aby w Radzie mogło zasiadać np. małżeństwo to uważa, iż mają oni prawo również zasiadać w jednej komisji.

Przewodnicząca stwierdziła, że to Rada zadecyduje i nic nie stoi na przeszkodzie aby na następną sesję przygotować uchwałę dot. Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca dodała, że mając dwie rezygnacje przedstawiła je radnym.

Wiceprzewodniczący potwierdził słowa Burmistrza, że składem Komisji Rewizyjnej można zająć się na następnej sesji.

Radny Sławomir Łuksza spytał, kiedy wpłynęła rezygnacja radnej Ewy Kupraszewicz.

Przewodnicząca poinformowała, iż w dniu 15 września br.

Mecenas Zofia Silwonik stwierdziła, że w stosunku do radnych nie ma podległości służbowej więc nie ma żadnych przeszkód, aby małżeństwo należało do jednej komisji.

Przewodnicząca prosiła o podanie kandydatur na członka Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

Radna Dorota Burak na członka Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie zgłosiła radną Swietłanę Łuksza – radna Swietłana Łuksza wyraziła zgodę.

Radna Alina Kazberuk na członka Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie zgłosiła radną Ewę Kupraszewicz– radna Ewa Kupraszewicz nie wyraziła zgody.

Przewodnicząca przeszła do głosowania nad zgłoszoną kandydaturą.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” opowiedzieli się za kandydaturą radnej Swietłany Łuksza na członka Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem z uwzględnieniem jako członka komisji radnej Swietłany Łuksza.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 września 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż na poprzedniej sesji  rada podjęła uchwałę w sprawie określania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, dotyczyło to lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym na ul. Białostockiej 7 oraz lokalu położonego na ul. Szkolnej 16. Pani Rosińska dodała, że w celu dopełnienia procedury przygotowania powyższych lokali do zbycia i dostosowania do § 3 uchwały ramowej Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015r., przygotowano uchwałę, która umożliwi sprzedaż lokali, ponieważ w uchwale podjętej na ostatniej sesji, nie znalazły się zapisy związane z § 3.

Radny Eugeniusz Nos spytał, czy można udzielić bonifikaty przed uchwałą o sprzedaży nieruchomości, ponieważ wg. niego nie jest to możliwe. Radny dodał, że jest za tym aby tą nieruchomość sprzedać ale o formie sprzedaży decyduje Burmistrz.

Burmistrz prosił o nie cedowanie spraw, które do niego nie należą, ponieważ o powyższe kwestie są uregulowane ustawą oraz uchwałą Rady.

Mecenas Zofia Silwonik stwierdziła, że w poprzedniej uchwale została pominięta zgoda na sprzedaż, jednakże nie ma tu naruszenia prawa, ponieważ zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i przepisem 68 ust. 1, właściwy organ może udzielić bonifikaty na podstawie uchwały Rady, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana.  Pani Mecenas dodała, że nie ma wymogu, czy jest to zamiar sprzedaży czy już jest sprzedane; ponadto dotychczas lokale mieszkalne zawsze były sprzedawane bez zgody Rady, natomiast teraz obowiązuje zapis, że sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych powyżej 20 tys. zł wymaga każdorazowej zgody Rady. Pani Mecenas stwierdziła, że wobec podjęcia uchwały dot. udzielenia bonifikaty, należy podjąć uchwałę o sprzedaży, dodała, że przepis ustawy nie uzależnia kolejności podjęcia uchwał o bonifikacie i sprzedaż i nie ma żadnych przeciwskazań, choć winne te uchwały być podjęte jednocześnie.

Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że podjęcie uchwały o bonifikacie to błąd Rady i on też się do tego przyznaje. Radny spytał pani Mecenas, skąd wiadomo, że nieruchomość będzie sprzedawana, ponieważ dopóki dziś sesja nie zostanie zamknięta, ta działka jest nie na sprzedaż- Mecenas Zofia Silwonik stwierdziła, że Radni udzielając bonifikaty wiedzieli, że nieruchomość będzie sprzedawana, ponadto jeśli nie byłoby sprzedaży, to wiadomo, że dana bonifikata nie będzie zastosowana.

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że to nie był błąd Rady, ponieważ rozmawiano na poprzedniej sesji o bonifikacje jak też i o sprzedaży, gdyż te kwestie są wiążące, dlatego też należy dopełnić formalności.

Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że na następną sesję należy przygotować uchwałę mówiącą o sprzedaży i o bonifikacie.

Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że w momencie przedłożenia dokumentów do notariusza, to notariusz zwrócił uwagę dot. zapisów uchwały w związku z czym ustalono, że należy dopełnić formalności w postaci podjęcia uchwały o sprzedaży. Pani Rosińska stwierdziła, że nie musi być poprawiana uchwała, nie ma wpływu kolejność podejmowania uchwał, ponadto w uchwale o bonifikacie widnieje wyraźny zapis, że będzie ona zastosowana przy sprzedaży. Pani Rosińska dodała, że w naszej gminie udziela się bonifikaty indywidualnie, dla każdego lokalu, natomiast w innych gminach takie uchwały podejmowane są dla całości jako zasady bez wyszczególnienia poszczególnych lokali.

Wiceprzewodniczący spytał, że skoro poprzednią uchwałę podjęto bez stosownego zapisu to czy ona jest ważna – Mecenas wyjaśniła, że poprzednia uchwała jest prawidłowa – mówiła ona o bonifikacie nad którą radni głosowali i określiła ona warunki, natomiast teraz należy podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na sprzedaż. Mecenas dodała, że na poprzedniej sesji nikt nie mówił o tym, że nie wyraża zgody na sprzedaż.

Kierownik Elżbieta Rosińska dodała, że gdyby nie zapisy uchwały o ogólnych zasadach zbywania nie byłoby problemu aby notariusz zawarł umowę. Pani Rosińska dodała, że w związku z tym, iż ogólna uchwała została podjęta w kwietniu i weszła w życie w maju przeoczyła i nie wpisano tego warunku w uchwale o bonifikacie. Pani Rosińska stwierdziła, że do tej pory lokale były sprzedawane bez żadnej zgody.  

Radna Swietłana Łuksza spytała czy ewentualna sprzedaż jest ewenementem w naszej gminie, czy będzie ona prowadzona na innych warunkach niż innym mieszkańcom, czy sprzedawano podobne nieruchomości.

Przewodnicząca stwierdziła, że zawsze sprzedawano lokale mieszkalne i przy 60% zniżce bonifikata wynosiła ok. 9 tyś. zł., natomiast w omawianym przypadku bonifikata wyniesie ok 50 tyś. zł i jest to różnica. Przewodnicząca dodała, że jest to nieruchomość wolnostojąca (posesja, mieszkanie) a nie lokal.

Radna Dorota Burak zwróciła się do radnego Eugeniusza Nos – czy jak on kupuje jakiś towar, to czy najpierw patrzy na cenę, czy bierze do koszyka i dowiaduje się o cenie towaru przy kasie – Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że najpierw pyta czy towar jest do sprzedaży.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że dobrze skoro ludzie wiedzą za ile mogą kupić a później się na to decydują. Radna dodała, że jako najemcy mają prawo pierwokupu .

Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że jest za tym, aby sprzedać tą nieruchomość dla pana Gryca tak jak jest do tej pory i udzielić bonifikaty i pierwszy zagłosuje nad udzieleniem bonifikaty i sprzedażą działki dla pana Gryca, jednak chce aby odbyło się to normalnie.  

            Wiceprzewodniczący prosił o wyjaśnienie co zakwestionował notariusz.

            Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że notariusz nie zakwestionował uchwały, tylko stwierdził, że zgodnie z ramową uchwałą Rady z kwietnia br. potrzebna jest jeszcze jedna uchwała dot. sprzedaży. Pani Rosińska dodała, że nigdzie nie jest zapisane aby kwestie dot. bonifikaty i sprzedaży były w jednej uchwale i nie ma przeciwskazań do sprzedaży nieruchomości w przypadku podjęcia uchwały na dzisiejszej sesji.  

            Wiceprzewodniczący spytał, czy podjęta na poprzedniej sesji uchwała dot. bonifikaty jest ważna czy nie – Mecenas wyjaśniła, że uchwała jest ważna i tam nie ma błędu.

            Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że notariusz zakwestionował, ponieważ ta nieruchomość do dnia dzisiejszego nie jest na sprzedaż i po dzisiejszym głosowaniu może okazać się, że nie będzie ona na sprzedaż.

            Radna Swietłana Łuksza zgłosiła zapytania: czy oceniono stan techniczny budynku, czy szacowano koszt remontu budynku i kto musiałby przeprowadzić kapitalny remont (wymiana więźby, pokrycia dachowego, instalacji CO łącznie z piecem, wzmocnienie fundamentu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz czym będzie skutkowało pozostawienie budynku we władaniu gminy.

Burmistrz wyjaśnił, że budynek znajduje się w zasobach mienia gminnego, które jest zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski wyjaśnił, że Zakład może przeprowadzać drobne remonty aby lokal był użytkowy, natomiast generalny remont należy do właściciela czyli Urzędu Miejskiego. Kierownik stwierdził, że z tego co wie, budynek o którym mowa wymaga kapitalnego remontu i jeśli budynek pozostanie w zasobach gminy, gmina musi ponieść olbrzymie koszty jego utrzymania.

Radna Dorota Burak spytała Kierownika Załęskiego, czy koszt remontu budynku będzie wyższy czy niższy niż ewentualne 60% bonifikaty – Kierownik Eugeniusz Załęski stwierdził, że nie może tego określić, jednak wie, że budynek wymaga kapitalnego remontu – potwierdza to ekspertyza, która była wykonana jeszcze za czasów poprzedniej Rady – Radna Dorota Burak spytała, czy kapitalny remont można wykonać za 40 tyś zł  na co Kierownik Eugeniusz Załęski stwierdził, że nie sądzi.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że nikt nie ma wątpliwości co do sprzedaży mieszkania, jednak zachodzi wątpliwość co do treści i formy uchwały, czy znowu nie trzeba będzie czegoś zmieniać – Mecenas wyjaśniła, że jest ustalone, że Rada nic nie musi zmieniać. Wiceprzewodniczący kontynuując stwierdził, że padło pytanie czy takiego typu nieruchomości (dom, działka) zbywano, ponieważ jest to chyba pierwszy taki przypadek. 

Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że treść uchwały została ustalona z notariuszem, natomiast zbywano już takiego typu nieruchomości - dla pani Oczko przy ul. Białostockiej i nieruchomość w Juszkowym Grodzie.

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że na poprzedniej sesji była mowa o wysokości bonifikaty, była mowa o widełkach i mowa, że można udzielić bonifikaty 0 bądź 60% niezależnie od sprzedawanej nieruchomości, dlatego też jeśli prawo jest po stronie najemcy i można mu sprzedać nieruchomość, jakim prawem Rada ma się zastanawiać-skoro była ustalona wartość bonifikaty-czy ma wziąć więcej czy mniej. Radny dodał, że jak tak dalej będzie to niedługo sprzedając nieruchomość trzeba będzie żądać od nabywcy oświadczenia majątkowego aby wiedzieć ile od niego wziąć.

Przewodnicząca stwierdziła, że na ostatniej sesji była mowa, że bonifikata może wynosić od 0 do 60%, że nie musi być tylko 60%.

Kierownik Elżbieta Rosińska stwierdziła, że jak dobrze pamięta mówiła, że do tej pory stosowano bonifikaty o wartości 60%.

Radna Dorota Burak zgłosiła wniosek formalny aby przejść do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodnicząca stwierdziła, że należy przegłosować oddzielnie nieruchomość przy ul. Białostockiej i przy ul. Szkolnej – Mecenas stwierdziła, że jest to jedna uchwała i należy głosować w jednym głosowaniu.

Radny Eugeniusz Nos zgłosił wniosek formalny aby na następną sesję przygotować jedną uchwałę o sprzedaży i bonifikacie.

Radna Dorota Burak spytała panią Mecenas, czy można podejmować uchwałę o sprzedaży i bonifikacie, skoro poprzednia uchwała o bonifikacie jest obowiązująca i zgodna z prawem, ponieważ Wojewoda jej nie uchylił– Mecenas stwierdziła, że nie ma podstaw do uchylania uchwały o bonifikacie nikt nie stwierdził jej nieważności i może wystąpić problem w postaci obowiązywania dwóch uchwał.

Radny Sławomir Łuksza zwrócił się do radnego Eugeniusza Nosa i spytał, dlaczego tak przekonywująco nie mówił na poprzedniej sesji i te wypowiedzi nie padły wówczas. Radny dodał, że radny powinien teraz głosować tak jak głosował na poprzedniej sesji, ponieważ przeczy on swoim wypowiedziom.

Przewodnicząca przeszła do głosowania zgłoszonych wniosków formalny.

I-wszy wniosek Radnej Doroty Burak aby rozpocząć głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami ,,za”, przy 7 głosach „przeciw” i 1 głosie  „wstrzymującym się” odrzucili zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

II-gi wniosek Radnego Eugeniusza Nos aby na następną sesję przygotować jedną uchwałę o sprzedaży i bonifikacie.

Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami ,,za”, przy 6 głosach „przeciw” i 2 głosami  „wstrzymującymi się” przyjęli zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Michałowo na lata 2015-2020

Kierownik MGOPS Anna Funkowska poinformowała, iż powyższy program jest realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którą program powinien być wdrożony w gminie. 

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Michałowo na lata 2015-2020.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr X/73/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Michałowo na lata 2015-2020 (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 7 Wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku w sprawie nowego PROW 2014 – 2020.                         

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Białymstoku Andrzej Pleszuk odczytał list Dyrektora ARiMR, w którym przedstawiono założenia nowego PROW 2014-2020. Kierownik dodał, że istnieje możliwość organizacji szkoleń skierowanych do rolników w siedzibach gmin m.in. w celu uniknięcia kolejek przed biurem ARiMR. Kierownik ponadto poruszył temat suszy oraz wyjaśnił szczegóły załatwienia wszelkich formalności.

 

Przewodnicząca o godz. 12:17 ogłosiła 10 min przerwy po czym wznowiła obrady.

 

Ad. 8 Wolne wnioski

            Zgłoszono:

            Radna Anna Barszczewska – propozycja ustalenia terminarza sesji – Burmistrz poinformował, że jeśli radni wskażą określony dzień tygodnia, to Urząd będzie się starał do tego dostosować, czy to się uda trudno powiedzieć, ponieważ sytuacje czasem zmuszają do organizowania sesji w różnych terminach.

            Radna Alina Kazberuk – prośba Komisji Oświaty o oddelegowanie pracownika do protokółowania posiedzeń komisji – Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski stwierdził, że jeśli jest potrzeba to urząd zapewni obsługę, ponadto Urząd dysponuje urządzeniami do nagrywania, które można wykorzystać.

            Przewodnicząca - odczytała pismo Sołtys Agaty Gryko dot. nielikwidowania połączeń komunikacyjnych PKS (pismo w załączeniu do protokołu) oraz pismo skierowane przez PKS (w załączeniu do protokołu). Przewodnicząca prosiła Burmistrza o wyjaśnienie tematu i przybliżenie treści pisma, na które PKS przysłał odpowiedź – Burmistrz poinformował, że komunikacja PKS zaproponowała również dowożenie dzieci i powiązanie jej z obecną trasą jaka tam funkcjonowała. Burmistrz dodał, że pracownik Urzędu Pan Stanisław Grabiak był w Dyrekcji PKS, która temat widzi w taki sposób, iż: po obecnie obowiązujących trasach będzie możliwe przewożenie młodzieży szkolnej, po opłaceniu biletów dla dzieci przez Urząd Miejski, bez możliwości opiekowania się dziećmi ze strony Urzędu. Burmistrz dodał, że dzieci mające więcej niż 3 km, musiałyby być dowożone przez rodziców do przystanku. Burmistrz poinformował, że na kolejnej wizycie pracownika Urzędu zaproponowano PKS-owi zmianę kursowania autobusu jadącego z Hajnówki (aby zajeżdżał do Suszczy i Plant) i na następny tydzień jest planowane spotkanie z przedstawicielami PKS - Przewodnicząca stwierdziła, że poprzednie pismo wskazywało, iż gmina zaoszczędzi w ciągu roku 300 tyś zł na tym, że PKS będzie dowoził dzieci i mieszkańców i ponadto możliwe jest uzgodnienie dodatkowego kursu. Przewodnicząca dodała, że należałoby zorganizować przetarg, w którym gmina określiłaby zasady dowożenia – Burmistrz stwierdził, że gmina nie podjęła decyzji o przekazaniu dowozu dzieci przez PKS czy inne podmioty, ponieważ gmina dysponuje swoim transportem szkolnym wraz z opieką, dlatego też nie widzi na dzień dzisiejszy potrzeby przekazania takiego typu usług. Burmistrz dodał, że nie wie skąd informacja o możliwości zaoszczędzenia przez gminę kwoty 300 tyś zł. jeśli PKS przejmie dowóz uczniów do szkół - Przewodnicząca stwierdziła, że informacja ta ujęta była w poprzednim piśmie PKS, gdzie wskazano na zatrudnienie naszych kierowców i opiekunek. Dodała, że uważa, iż PKS będzie zamykał wszystkie linie albo będzie żądał od gminy zwiększenia dotacji aby trasy zostały zachowane – Burmistrz stwierdził, że nikt nie mówi że PKS zawiesza wszystkie linie a jeżeli PKS się do nas zwróci, to tylko w temacie odcinka Planty – Suszcza – Odnoga.

            Radna Ewa Kupraszewicz - od 1.09 został zlikwidowany jeden kurs autobusu PKS w Sokolu na trasie do Białegostoku.

            Radny Jan Borowski – może należałoby przeprowadzić rozmowy z prywatnym przewoźnikiem co do kursów na problematycznych trasach – Burmistrz stwierdził, że nie widzi w tym problemu.  

            Radny Marian Hajduczenia – środowy autobus z Białegostoku do Zaleszan (godz. 10:20) również został wycofany a był bardzo korzystny mieszkańcom – Burmistrz stwierdził, że zostaną przeprowadzone rozmowy z PKS aby ten kurs przywrócić.

            Sołtys Zaleszan Jadwiga Gryka podziękowała OSP za uratowanie wsi i ugaszenie pożaru.

            Sołtys Jałówki Piotr Dąbrowski prosił o zwoływanie sesji w terminach, które nie kolidują z większymi świętami w parafiach (tak jak to było przy poprzedniej sesji). Sołtys poruszył temat drogi do Kolonii Mostowlany i zastanowienie się nad przejęciem tej drogi od Powiatu, co umożliwi szybszy jej remont przez gminę. 

 

Ad. 9 Interpelacje i odpowiedzi – brak

 

Ad. 10 Sprawy różne i zapytania radnych

            Radna Dorota Burak poruszyła następujące kwestie:

 • dowóz dzieci do szkół – Radna poinformowała, iż Dyrektor Jan Łuksza miał podać radnym liczbę dowożonych dzieci z poszczególnych miejscowości w celu racjonalnego zaplanowania dowożenia. Radna dodała, że rodzice nalegają aby młodsze dzieci były odwożone wcześniej. Ponadto nie jest wiadomym, kto ustala harmonogram dowożenia i odwożenia dzieci. Radna stwierdziła, że może należy się zastanowić czy np. dzieci z Jałówki nie mógłby dowozić kierowca z Jałówki-odeszłoby połowa trasy i wówczas zorganizować jeszcze jeden kurs na odwiezienie najmłodszych dzieci – Burmistrz stwierdził, że dane liczbowe i szczegóły związane z dowozem są dostępne u niego jak i u Dyrektora – Przewodnicząca dodała, że Dyrektor miał takie dane dostarczyć na posiedzenie komisji stąd pytanie Radnej Doroty Burak – Burmistrz stwierdził, że na następne posiedzenie komisji ww. dane zostaną dostarczone, natomiast w kwestii dodatkowego kursu na odwożenie najmłodszych dzieci decyzja zależy od Rady i wyasygnowania kwoty na ten cel.
 • Sprawa przejęcia budynków od Starostwa-na poprzedniej sesji do Komisji Oświaty i Finansów skierowano pod obrady ten temat, jednak nie był on przedmiotem dyskusji obu komisji, Radna spytała czy temat będzie jeszcze dyskutowany – Burmistrz poinformował o obecnej sytuacji dot. oświaty w gminie a mianowicie: przetarg na budowę przedszkola został unieważniony. Po spotkaniu ze Starostą pojawiła się propozycja przeniesienia Gimnazjum do budynku Zespołu Szkół przy ul. Sienkiewicza 5, w związku z czym w dniu wczorajszym doszło do spotkania w Gminnym Zespole Szkół przy ul. Sienkiewicza 21 z Radą Rodziców, z dyrekcją i Radą Przedszkola. Burmistrz poinformował, że najdalej idącym wnioskiem było pozostawienie Gimnazjum w dotychczasowym budynku z uwagi na bardzo dobre warunki a temat budowy przedszkola odłożyć w czasie i nie zaniechać zamiaru budowy po to, aby środki unijne można było aplikować w oparciu o własne posiadane zasoby finansowe i nie blokować możliwości rozwojowych. Burmistrz poinformował, iż rozpisany jest nabór wniosków na termomodernizację i bardzo możliwym jest złożenie wniosku na termomodernizację budynku Gminnego Zespołu Szkół, ponieważ projekt jest już gotowy – koszt przedsięwzięcia to ok. 1,5 mln zł, z czego środki własne wyniosą ok 300 tyś zł. Burmistrz podsumowując stwierdził, że tematy o których poinformował na pewno trafią pod obrady Komisji.
 • Mieszkańcy sąsiadujący z Biogazownią zgłaszają problem uciążliwego zapachu związanych z pracą Biogazowni i twierdzą, że nie byli poinformowani o jej budowie – Burmistrz wyjaśnił, że samorząd nie ma wpływu na tą inwestycję, która przygotowywana była kilka lat temu i zawsze można sięgnąć do dokumentacji w tej sprawie (pozwolenia, wymagania, oddziaływanie na środowisko itp.)
 • Czy budynek w którym mieścił się Komisariat Policji został już odebrany i dlaczego policja nie odebrała napisu mieszczącego się na budynku oraz masztu – Burmistrz stwierdził, że obiekt ten należy do Gminnej Biblioteki i skoro plonowany jest tam punkt obsługi interesantów to napis na budynku będzie potrzebny.

Radna Nina Bielenia – czy jest odpowiedź Policji na pismo Burmistrza w kwestii uruchomienia Punktu Interwencyjnego obsługi interesantów – Burmistrz poinformował, że odpowiedzi na pismo jeszcze nie ma ale z tego co wie, Policja nadal jest zainteresowana tym pomieszczeniem.

            Przewodnicząca przypomniała Radnym i Sołtysom aby zastanowili się i zgłaszali wnioski do budżetu na nowy rok – Radna Dorota Burak poinformowała, że mieszkańcy Kobylanki proszą o wybudowanie odcinka chodnika przy obwodnicy i umiejscowienie tam choć jednej lampy oświetleniowej. Radna dodała, że w Kazimierowie znajdują się jeszcze nie zwodociągowane gospodarstwa – Przewodnicząca prosiła o zgłoszenie tych propozycji na piśmie.

            Radna Alina Kazberuk – kiedy w Ośrodku Zdrowia będzie dokończony remonty schodów – Burmistrz prosił, aby szanować czas i z prostymi pytaniami i kwestiami zgłaszać się bezpośrednio do niego, np. w kwestii remontu schodów musi rozpoznać temat i wówczas odpowie na pytanie – Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski wyjaśnił, że zabrakło kilku płytek i po ich zakupie remont zostanie dokończony.

            Wiceprzewodniczący – czy jest możliwość wpływu na zachowanie bezpieczeństwa i zachowanie czystości na drodze wojewódzkiej Michałowo – Juszkowy Gród, ponieważ w okolicy przedsiębiorstwa wydobywającego torf, wyjeżdżające ciągniki pozostawiają na szosie rozsypany torf i sam był świadkiem jak samochód jadący przed nim wpadł w poślizg. Ponadto na zakręcie spływająca woda z opadów płynie w poprzek szosy stwarzając ogromne zagrożenie dla jadących pojazdów – Burmistrz stwierdził, że każdy kto wyjeżdża na drogę i stwarza zagrożenie, za to zagrożenie odpowiada, także zauważywszy taki fakt należy powiadomić użytkownika, administratora bądź policję. Radna Dorota Burak dodała, że taka sama sytuacja jest na drodze przy Biogazowni, gdzie droga zanieczyszczona jest resztkami kukurydzy także prosi o interwencję. Przewodnicząca zauważyła, że jest taka droga również w Hieronimowie, druga jadąc na Kazimierowo.

            Radny Eugeniusz Nos zwrócił się do Przewodniczącej z zapytaniem, dlaczego wycofała z porządku obrad wniosek Burmistrza dot. wygaśnięcia mandatu, ponieważ zgodnie z ustawą Rada musi podjąć uchwałę o wygaśnięciu bądź nie wygaszaniu mandatu radnej-to należy do kompetencji Rady, dopiero po otrzymaniu stosownej uchwały Wojewoda rozpoczyna swoją procedurę. Radny zaproponował, aby na następną sesję taką uchwałę podjąć– Przewodnicząca wyjaśniła, że na ostatniej sesji Rada wyraziła stanowisko (Statut Gminy dopuszcza wyrażanie przez Radę stanowisk), o które prosił Wojewoda w swoim piśmie.

            Radna Irena Suprun spytała, że co może zrobić Rada skoro Przewodnicząca zablokowała ten temat – Przewodnicząca stwierdziła, że jeśli będzie taka wola, to trzeba będzie podjąć stosowną uchwałę –Radna Irena Suprun kontynuując stwierdziła, że Przewodnicząca miała na to 7 dni i pomimo dochowania terminów i przygotowania przez Burmistrza projektu uchwały na 7 dni przed sesją Przewodnicząca nie uwzględniła wniosku i nie wprowadziła uchwały do porządku obrad.

            Wiceprzewodniczący odczytał fragment pisma z dn. 6 lipca br. od Wojewody mówiący o podjęciu przez Radę stanowiska co też uczyniono, po czym tuż po sesji wysłano odpowiedź  do Wojewody z opisem co Rada postanowiła, jakie kroki poczyniono, dołączając całą zebraną dokumentację. Wiceprzewodniczący dodał, że od Wojewody wpłynęły jeszcze pisma, na które jeszcze raz odesłano odpowiedź co do kroków podjętych przez Radę. W efekcie to Wojewoda zobligował Burmistrza co do podjęcia uchwały.

            Zastępca Burmistrza poinformował, że Wojewoda zobligował Burmistrza do przedłożenia Radzie uchwały w tej sprawie, w związku z czym projekt uchwały został przygotowany i przedłożony do wprowadzenia do proponowanego porządku obrad. Zastępca Burmistrza dodał, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady ma obowiązek wprowadzić do porządku obrad przedłożony projekt uchwały, jednak Przewodniczący nie dostosował się do powyższych przepisów i taka odpowiedź zostanie przekazana Wojewodzie.

            Radna Ewa Kupraszewicz – jak postępują prace w związku z utworzeniem podstrefy suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej, czy zgłaszają się nowi przedsiębiorcy i czy ci dotychczasowi nie zrezygnowali – Burmistrz poinformował, że zainteresowanie jest np. Hospicjum Nowa Wola poszukuje terenu do utworzenia całodobowego ośrodka. Ponadto gmina przymierza się do projektowania na tym terenie dróg i pierwsze działania dot. utworzenia projektów zostały już zlecone – Przewodnicząca dodała, że o ile wie, firma KONEKT wycofała się z lokalizacji firmy na naszym terenie i zakupiła ziemię w Suwałkach – Burmistrz stwierdził, że nic nie wie na temat rezygnacji powyższej firmy.

            Radny Sławomir Dziewiątkowski – poruszył temat możliwości korzystania przez społeczność lokalną ze świetlic wiejskich, m.in. w Nowej Woli – w chwili obecnej taką świetlicę należy wynająć w GOK-u, płacąc przy tym bezzwrotną kaucję – Burmistrz stwierdził, że o tym temacie porozmawia z Dyrektorem GOK.

            Radny Marian Hajduczenia - poruszył temat udrożnienia i konserwacji rzeki w Jałówce, która jest blokowana przez tamy tworzone przez bobry

            Radna Anna Barszczewska zwróciła się do Przewodniczącej z uwagą, aby artykuły które kieruje do gazety z opisem Małej Ojczyzny podpisywała swoim nazwiskiem a nie podpisem z pełnioną funkcją Przewodniczącej Rady Miejskiej. Radna dodała, że Przewodnicząca reprezentuje wszystkich radnych i ona z tekstami Przewodniczącej się nie utożsamia – Przewodnicząca stwierdziła, że pani redaktor napisała, iż takie informacje nie będą publikowane w gazecie, dlatego też nie będzie już takich informacji. 

            Radny Sławomir Łuksza – co z mieszkaniem na ul. Sienkiewicza 2 i dlaczego nie ma telebimu – Burmistrz poinformował, że mieszkanie zostało już przydzielone młodzieży, która tworzy rodzinę zastępczą dla swojego rodzeństwa. W kwestii telebimu Burmistrz wyjaśnił, że nie należy on do gminy i gmina nie ponosi żadnych kosztów. Radna Irena Suprun podziękowała Burmistrzowi za przydział mieszkania tej właśnie rodzinie, która jest bardzo biedna i znalazła się w tak trudnej sytuacji.

            Radna Swietłana Łuksza – poruszyła temat budek przystankowych na ul. Białostockiej i na Kobylance, które zostały zabrane oraz udostępnienia sali na koła gospodyń  – Burmistrz wyjaśnił, że dwie budki będzie można ponownie zamontować a kolejne dwie należałoby zakupić z nowego budżetu. W kwestii sali dla koła gospodyń Burmistrz prosił o złożenie w tym temacie stosownego pisma.

            Radna Irena Suprun spytała panią Skarbnik, czy prawdą jest, że gmina płaci za inwestycje z 2014 roku, bo jeśli tak, to gmina ponosi konsekwencje finansowe poprzedniego Burmistrza– Skarbnik poinformowała, że o tym fakcie Burmistrz informował już w grudniu, ponadto umowy zostały skonstruowane w taki sposób, że nie można powiedzieć do końca, że są to zobowiązania z 2014 r. Pani Skarbnik wyjaśniła, że te zobowiązania zostały zawarte na piśmie na rok 2015. Kierownik Elżbieta Rosińska dodała, że inwestycja z roku 2013-2014 była jedna i dotyczyła remontu drogi Barszczewo – Bieńdziuga, ostatnia faktura wpłynęła w listopadzie i płatność przypadła na 2015 rok. Przewodnicząca dodała, że na Facebooku została umieszczona informacja, że gmina musi opłacać faktury dot. drogi Barszczewo – Bieńdziuga na kwotę 550 tyś zł, na ul. Wyręby i ulicę przy drogówce na kwotę 239 tyś zł oraz na ul. Wierzbową w kwocie 58 tyś zł –razem 847 tyś zł, natomiast w bilansie za 2014 rok w pozycji „środki pieniężne” zostało 873 tyś zł. - Skarbnik wyjaśniła, że po analizie sprawozdań budżetowych wynika, że w tej kwocie zawiera się 400 tyś zł zaliczki, którą przeznacza się na budowę internetu, ponadto jest też subwencja oświatowa, która w grudniu wpłynęła na 2015 rok i musi to zostać na rachunku bankowym. Pani Skarbnik dodała, że środki na rachunku bankowym trudno przełożyć do środków pieniężnych do dyspozycji na wydatki.

            Przewodnicząca – czy pozyskano i jeśli tak to ile środków na budowę wodociągu w Maciejkowej Górze; czy odebrano boisko przy Gminnym Zespole Szkół w Michałowie, ponieważ mieszkańcy zwracają uwagę, że boisko nie wykonano zgodnie z planem; w ostatniej gazecie umieszczono informację, że gmina nie może pozyskać kredytu ponieważ dochodzi do granicy 60% - o ile ona pamięta kwota zadłużenia na koniec 2014 roku wynosiła 26-27%; na facebooku pojawiła się informacja, że Burmistrz spłacił 2 mln 736 tyś zł długi – czy pozyskane w poprzedniej kadencji środki na plażę w Rudni i park zostały w to wliczone – Burmistrz stwierdził, że boisko zostało odebrane a jeżeli są uwagi obiekt podlega gwarancji -ewentualne uwagi zostaną zgłoszone. W kwestii dróg w roku 2015 dokonano częściowych płatności za drogi: Bieńdziuga, Barszczewo, Ciwoniuki, Kazimierowo, ul. Wierzbowa i żadna z tych dróg nie została w całości opłacona do końca 2014r., ponieważ faktury spłynęły później. W kwestii wodociągu Maciejkowa Góra na Komisji Finansowej środki przydzielono w całości, ponieważ nie było możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne z uwagi na to, że była to już „stara” sprawa, a że był projekt to inwestycję wykonano. Odnośnie granicy zadłużenia – Burmistrz stwierdził, że w chwili obecnej każda gmina ma indywidualne wyliczenia co do możliwości zaciągania kredytu i nie uważa, że gmina ma aż tak wielkie zadłużenie aby nie można było kredytu zaciągnąć.  Burmistrz dodał, że w najbliższych 3 latach wielkość rat związanych ze spłatą kredytu będzie największa i wg niego nie warto zadłużać się dalej, warto korzystać ze środków unijnych i realizować przedsięwzięcia z własnym dofinansowaniem.

            Sołtys Sołectwa Ciwoniuki Barbara Gryc – czy do końca tego roku zakończy się remont drogi do wsi Ciwoniuki – Burmistrz odpowiedział, że raczej tak.

            Mieszkaniec Michałowa Pan Ryszard Mitręga złożył pismo z podpisami korzystających z targowiska gminnego z prośbą o obniżenie opłat targowych. 

 

Ad. 11 Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca o godz. 13:50 zamknęła obrady X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-11-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-11-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-11-04