Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 6 sierpnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer IX/15
Data wydania 2015-09-17

 Protokół Nr IX/15  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 6 sierpnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:05 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 14 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Burak Dorota
 6. Charytoniuk Marek
 7. Dziewiątkowski Sławomir
 8. Kazberuk Alina
 9. Ławreszuk Halina
 10. Łuksza Sławomir
 11. Nos Eugeniusz
 12. Suprun Irena

 

Nieobecni radni: Hajduczenia Marian, Kupraszewicz Ewa

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski, Skarbnik - Małgorzata Golak, radni powiatowi: Anna Grycuk i Jan Kaczan, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na sesję, po czym ogłosiła uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych, którzy w nocy z 5tego na 6stego sierpnia zginęli w wypadku samochodowym na trasie Michałowo-Gródek.

 

 Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 12 radnych, co wobec obecnego składu Rady wynoszącego 14 osób (z mandatu zrezygnował Jarosław Symko) stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku IX sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodnicząca przedstawiła Radnym porządek.

Rada Dorota Burak zgłosiła uwagę, aby w punkcie dot. nieodpłatnego przekazania przez Starostę budynków Zespołu Szkół, dopisać słowo „ewentualnego” nieodpłatnego, ponieważ Starosta jeszcze się jasno nie określił, że chce przekazać nieodpłatnie, a po do dodaniu słowa „ewentualnego” radni wówczas będą mogli dyskutować o różnych możliwościach przekazania a nie jedynie przekazania w formie nieodpłatnej – Burmistrz wyjaśnił, że temat ten znajduje się jeszcze w sferze dyskusji i rozważań i nie jest to forma uchwały.

 

W związku z brakiem innych uwag do przedstawionego porządku Przewodnicząca przeszła do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami ,,za” przyjęli porządek:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/ Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym     

5/ Podjęcie uchwał w sprawie

 • Zmian w budżecie
 • Zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 • Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
 • Wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019
 • Zwolnienia  z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora  Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie
 • Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć kierownika świetlicy szkolnej z dożywianiem Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie
 • Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie

6/ Stanowisko w sprawie zasadności przygotowania projektu uchwały o wygaszeniu mandatu radnej Marii  Bożeny  Ancipiuk

7/ Stanowisko w sprawie propozycji Starostwa Powiatowego w Białymstoku dot. nieodpłatnego przekazania budynku Zespołu Szkół w Michałowie Gminie Michałowo na cele oświatowe.e

8/ Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.

9/ Wolne wnioski

10/ Interpelacja i odpowiedzi

11/ Sprawy różne i zapytania radnych

12/ Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Radna Dorota Burak prosiła o umieszczenie na początku protokołu zapisu mówiącego o tym, że Przewodnicząca „rozpoczęła sesję” a nie jak jest „otworzyła”, a po przywitaniu gości dopisać, że obrady zostały otworzone – odsłuchane nagranie z sesji potwierdziło taki przebieg zdarzeń.

W obliczu braku innych wniosków do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie ze zmianą zgłoszoną przez radną Dorotę Burak.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Radni zgłosili zapytania:

Radny Jan Borowski – dlaczego nie było Burmistrza Konończuka na „Bandarouskiej Haściouni” – Burmistrz wyjaśnił, że w tym czasie przebywał z delegacją w Wołkowysku a że nie był tam poprzednio, nie mógł odmówić ponieważ Wołkowysk jest również miastem partnerskim. Burmistrz stwierdził, że jak mieszkańcy będą podsumowywać imprezę postara się dojechać i uczestniczyć w spotkaniu z mieszkańcami.

Radny Sławomir Łuksza – czy wiadomo kiedy nastąpi oddanie drogi Żednia-Juszkowy Gród– Burmistrz stwierdził, że wstępnie ustalono termin 12 sierpnia br.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami ,,za” przyjęli sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany jakich dokonano w budżecie (istota zmian zawarta jest w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).

Radna Dorota Burak spytała, czy na rezerwie celowej zostały jakieś środki i czy zmiany w wydatkach dot. wynagrodzeń starczą do końca roku – Skarbnik wyjaśniła, że środki z rezerwy celowej zostały już rozdysponowane, natomiast w kwestii wynagrodzeń na chwilę obecną zaplanowanych środków wystarczy.

            Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk prosił o konkretne wyjaśnienia w kwestii zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w dziale administracja – Skarbnik wyjaśniła, że zwiększenia w planie wydatków na ten cel wynikają z podwyżek jakie miały miejsce w grudniu ubiegłego roku oraz z wynagrodzeń przysługujących nowo zatrudnionym osobom.

Przewodnicząca zgłosiła zapytania:

            - pytania do Burmistrza:

 • jak to jest, że nie mając pieniędzy wydajemy kolejne 339 tyś zł na zmiany nie mając programu inwestycji, nie wiedząc ile trzeba będzie przeznaczyć na wkład w ewentualne programy zewnętrzne; czy były prowadzone rozmowy z firmami, które wcześniej zgłosiły chęć działań w suwalskiej specjalnej strefie ekonomicznej– Burmistrz wyjaśnił, że pieniądze były, są i będą i środki na specjalną strefę ekonomiczną są zarezerwowane a inwestycje, które są w planie są niezmienialne. W kwestii projektów jedynie LGD Puszcza Knyszyńska zgłosiła się o złożenie potencjalnych inwestycji i przedsięwzięć, które będą przez nich realizowane, co zostało poczynione. Co do strefy ekonomicznej i potencjalnych inwestorów to dotychczasowi inwestorzy są nadal zainteresowani i często do nas zaglądają. W dalszym ciągu trwają prace podziałowe i projektowe.
 • czy prawdą jest, że od 1.09 br. w Urzędzie będzie pracował jako asystent pan Rafał Greś – Burmistrz wyjaśnił, że decyzja nie zapadła ale nie wyklucza, że tak może być, natomiast zwiększenie środków na wynagrodzenia nie było z myślą o panu Gresiu.

            - pytanie do Dyrektora MOSiR – Przewodnicząca prosiła o wyjaśnienie tematu zasad wypłat za odbyte mecze dla zawodników z Klubu Sportowego – Dyrektor Dariusz Golak wyjaśnił, że czym innym jest MOSiR a czym innym Klub Sportowy którego jest jedynie członkiem. Dodał, że szczegóły były przedstawione na posiedzeniu połączonych komisji Rady i wynagrodzenia piłkarzom są uzależnione od wyników jakie oni osiągają a tego nie da się przewidzieć, będzie ustalone stałe wynagrodzenie za udział w meczu a reszta będzie uzależniona od wyniku meczu. Dyrektor dodał, że jeżeli kwota nie będzie wykorzystana wróci do budżetu gminy.  

            Radna Nina Bielenia stwierdziła, że mieszkańcy zarzucają, że radni wydają pieniądze na drobne potrzeby a nie na priorytetowe zadania inwestycyjne.

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że wydatki o których mówi radna Bielenia wynikają z wcześniejszych ustaleń Rady. Spytał Dyrektora MOSiR czy dobrze rozumie, że dotacja wynika z awansu ale również potrzebna jest do zgłoszenia drużyn do rozgrywek – Dyrektor Golak potwierdził jak również potwierdził stwierdzenie radnego Sławomira Łukszy, że dotacja w kwocie 80 tyś zł starczy na cały rok.

            Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej stwierdziła, że w wyniku głosowania członkowie komisji (2 głosy „za” i 5 „wstrzymujących się”) opowiedzieli się za przedstawionymi zmianami.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami ,,za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Uchwała Nr IX/63/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Burmistrz wyjaśnił, że uchwała jest przeniesiona z poprzednich obrad i jest pomniejszona o pkt 2 tj. „w tym i budowle w przypadku ich rozbudowy, nadbudowy lub adaptacji do celów prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem handlu, usług i warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy”. Punkt wycofano ze względu na jego różną interpretację.

Przewodnicząca prosiła o wyjaśnienie zapisu dot. nowowybudowanych budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą z wyłączeniem handlu detalicznego i usług – kogo ta pomoc będzie dotyczyć?

Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że dotyczy to zakładów przemysłowych a nie np. małych usług krawieckich czy handlu spożywczego. Pani Rosińska dodała, że chodzi tu o zakłady zatrudniające większą ilość osób, natomiast co do strefy ekonomicznej kieruje się ona swoimi zasadami związanych z ulgami, dlatego też ta uchwała dot. naszych przedsiębiorców, którzy wybudują zakłady przetwórcze.

W wyniku dyskusji Radna Dorota Burak zgłosiła wniosek formalny aby w §2 ust 1 pkt 1 i 2 wykreślić słowa „ i usług”. Radny Sławomir Dziewiątkowski przychylił się do wniosku radnej Doroty Burak.

Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku formalnego radnej Doroty Burak aby w §2 ust 1 pkt 1 i 2 wykreślić słowa „i usług”.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przegłosowali zgłoszony w wniosek.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Uchwała Nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Inspektor oświaty Aleksander Apiecionek wyjaśnił, że zmiana uchwały dotyczy zmiany wynagrodzenia przewodniczącego GKRPA, który w chwili obecnej otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak pozostali członkowie komisji choć zakres działań ma większy tj. np.: uczestniczy nieodpłatnie w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego w MGOPS, przygotowuje posiedzenie GKRPA, reprezentuje komisję na różnego typu imprezach, które są sponsorowane z funduszu komisji.

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej stwierdziła, że komisja nie wypracowała jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja Finansowa zobligowała panią Skarbnik do podania wyliczeń innych propozycji niż zaproponowanych w projekcie uchwały i tak np. 171 zł brutto/140 zł netto; 183 zł brutto/150 zł netto i 195zł brutto/160 zł netto.

 Przewodnicząca zaproponowała, żeby wziąć pod uwagę środkową kwotę tj. 183 zł brutto/150 zł netto.

W obliczu braku innych propozycji wynagrodzenia przewodniczącego GKRPA Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem o ustalenie wynagrodzenia w kwocie 183 zł brutto/150 zł netto.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przegłosowali zgłoszony w wniosek.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Uchwała Nr IX/65/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 6 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019

Radna Anna Barszczewska poinformowała, że zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników zweryfikował zgłoszone kandydatury. Wpłynęły dwa zgłoszenia na dwa przewidziane miejsca. Zespół pozytywnie zaopiniował zgłoszone kandydatury w osobach: Halina Owsiejczyk i Stefan Wowk-spełniają oni kryteria wymagane Rozporządzeniem.

Radna Anna Barszczewska - przewodnicząca zespołu - poinformowała, że wyboru kandydatów Rada dokonuje w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.

Radna Irena Suprun zgłosiła radną Annę Barszczewską jako członka komisji skrutacyjnej – radna Anna Barszczewska wyraziła zgodę.

Radna Halina Ławreszuk zgłosiła radnego Sławomira Dziewiątkowskiego jako członka komisji skrutacyjnej – radny Sławomir Dziewiątkowski wyraził zgodę.

Radna Anna Barszczewska zgłosiła radną Ninię Bielenia jako członka komisji skrutacyjnej – radna Nina Bielenia wyraziła zgodę.

            Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Anna Barszczewska odczytała protokół z głosowania na ławników na kadencję 2016-2019 (w załączeniu do protokołu) – pani Halina Owsiejczyk otrzymała 11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”; pan Stefan Wowk otrzymał 11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały, w którym na ławników wybrano panią Halinę Owsiejczyk i pana Stefana Wowk.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Uchwała Nr IX/66/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora  Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

Radna Alina Kazberuk przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż komisja opowiedziała się za tym, aby Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół zwolnić z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, natomiast w przypadku kolejnego projektu uchwały dot. kierownika świetlicy szkolnej – utrzymać ilość godzin na dotychczasowym poziomie.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora  Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Uchwała Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora  Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć kierownika świetlicy szkolnej z dożywianiem Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

Dyskusja radnych skupiła się głównie na braku uchwały, która mogłaby tą kwestię regulować. Jak wyjaśnił inspektor oświaty Aleksander Apiecionek, wcześniej organ prowadzący regulował te kwestie, w chwili obecnej nie należy patrzeć jak było, ale należy zrobić właściwie.

Burmistrz dodał, że błędy zostały naprawione i prosił o kontynuowanie obrad.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć kierownika świetlicy szkolnej z dożywianiem Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Uchwała Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć kierownika świetlicy szkolnej z dożywianiem Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodnicząca wyjaśniła, że na poprzedniej sesji popełniła błąd i wprowadziła do porządku obrad punkt dot. zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie, pomimo że nie był on przegłosowany bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Przewodnicząca prosiła o podanie kandydatur na członka Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

Radna Irena Suprun na członka Komisji Planowania zgłosiła radną Dorotę Burak – radna Dorota Burak wyraziła zgodę.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem z uwzględnieniem jako członka komisji radnej Doroty Burak.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Uchwała Nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 6 sierpnia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 6 Stanowisko w sprawie zasadności przygotowania projektu uchwały o wygaszeniu mandatu radnej Marii  Bożeny  Ancipiuk

            Przewodnicząca przekazała przewodnictwo obrad Wiceprzewodniczącemu Markowi Charytoniuk.

            Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk poinformował, że Wojewoda Podlaski zwrócił się do niego z pismem obligującym do dokonania stosownych kroków i zbadania sprawy oraz do podjęcia na sesji stanowiska w kwestii wygaszenia mandatu radnej Marii Bożeny Ancipiuk. Wiceprzewodniczący prosił Burmistrza o przypomnienie jak rozpoczęła się sprawa z radną Ancipiuk.

            Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski poinformował, że sprawa została zasygnalizowana na posiedzeniu Komisji Oświaty oraz w związku z analizą oświadczenia majątkowego Przewodniczącej. Burmistrz stwierdził, że sprawę należało zbadać w związku z czym wystąpiono do organu nadzoru, aby wydano opinię w tym temacie. Burmistrz dodał, że Wojewoda wskazał Radę jako organ, który w pierwszej kolejności ma prawo do zajęcia stanowiska.

            Wiceprzewodniczący odczytał pismo Wojewody Podlaskiego (pismo w załączeniu do protokołu) oraz odczytał informację o poczynionych przez siebie krokach w tej sprawie (informacja w załączeniu do protokołu).

            Mecenas Zofia Silwoniuk odczytała opinię prawną dot. zasadności podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w odniesieniu do radnej Marii Bożeny Ancipiuk w świetle zapisu 24f ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (opinia w załączeniu do protokołu.

            Wiceprzewodniczący zapoznał radnych z oświadczeniem z dnia 10.07.2015r.  radnej Marii Bożeny Ancipiuk (w załączeniu do protokołu).

            Przewodnicząca stwierdziła, że pisząc powyższe oświadczenie nie znała treści drugiego pisma złożonego przez Dyrektora GZSz Jana Łukszy. Przewodnicząca stwierdziła, że odpowiedź Dyrektora wykracza poza jego wiedzę i kompetencje i Dyrektor kłamie, ponieważ jej syn, właściciel sklepiku szkolnego był codziennie w szkole, to on a nie ona ustalał z Dyrektorem kwestie dot. sponsorowania imprez. Przewodnicząca dodała, że nie reprezentowała syna i jego firmy w żadnych urzędach i żałuje, iż na sesji nie ma osobiście Dyrektora w celu wyjaśnienia powyższych kwestii.

            Adwokat Magdalena Choruży pełnomocnik Przewodniczącej Marii Ancipiuk stwierdziła, że w tej sprawie nie mamy do czynienia z czynnościami zarządczymi o których jest mowa w art., 24f ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ radna Ancipiuk nie dysponuje upoważnieniem ani pełnomocnictwem. Pani Choruży dodała, że z informacji z Urzędu Skarbowego wynika, iż radna Ancipiuk nigdy nie była osobą reprezentującą czy pełnomocnikiem firmy wobec US, dlatego przedstawiona przez Mecenas Urzędu opinia prawna jest błędna i będzie podlegała weryfikacji. Ponadto opiera się ona jedynie na wyjaśnieniach Dyrektora GZSz, który nie potrafi odróżnić czynności zarządzających od czynności faktycznych.

            Mecenas Zofia Silwonik dodała, że w swojej opinii opierała się również na fakturach oraz umowie, które imiennie podpisała Przewodnicząca.

            Wiceprzewodniczący zarządził dyskusję w wyniku której stwierdzono:

Radny Eugeniusz Nos – radny może prowadzić działalność na mieniu gminy w przypadku kiedy podnajmuje np. od szkoły, o tym mówi orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Radny Nos dodał, że należy to przedyskutować bo może on się mylić ale takie jest orzeczenie, dodał, że Rada jedynie wygasza mandat a to w ostateczności Sąd Administracyjny II Instancji pozbawia mandatu. Ponadto tu nie ma mowy o korupcji.

Radna Irena Suprun spytała, czy w obliczu słów radnego Nosa pani Mecenas pisząc taką opinię oszukała radnych. Radna dodała, że to ona prosiła na Komisji Oświaty o wyjaśnienie kwestii dot. prowadzenia działalności na mieniu gminy przez radną Ancipiuk, każdy ma prawo zapytać

Mecenas Zofia Silwonik stwierdziła, że ogólna zasada jest taka, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mowa jest o mieniu gminnym i żadna instytucja tj. np. szkoła czy GOK nie jest właścicielem tego mienia. Co do słów radnego Nosa to należałoby sprawdzić jakiego przypadku dotyczy orzeczenie Sądu, natomiast orzeczenia jakie zastosowała ona w swojej opinii zostały przeanalizowane i można je odnieść do przypadku radnej Ancipiuk.

Radny Sławomir Dziewiątkowski – pismo od Wojewody zobligowało Radę do określenia stanowiska, można dyskutować długo, dlatego też każdy radny powinien określić swoje stanowisko.  

Wiceprzewodniczący - radna Ancipiuk dostała mandat od wyborców a teraz stawia się kilkunastu radnych aby zadecydowali czy wygasić mandat czy nie. Dodał, że radna Ancipiuk nie jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej bo działalność o której mowa należy do jej syna. Radny stwierdził, że żałuje, iż nie ma obecnego na sesji Dyrektora, ponieważ w jego piśmie są niejasności i nasuwa się wiele pytań. Stwierdził, że w wielu firmach zamiast właściciela to pracownik podpisuje faktury.

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że to nie radni wygaszają mandat i ta kwestia nigdy na sesji nie powinna być poruszona. To Wojewoda podejmuje decyzje i należy skompletować wszelkie dokumenty, podjąć stanowisko i całość przesłać to do Wojewody.

Mecenas Zofia Silwonik stwierdziła, że Rada ma przygotować stanowisko czy wygaszenie mandatu jest zasadne czy nie – tak zobligował Radę Wojewoda.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że stanowisko będzie obligowało Radę do podjęcia stosownej uchwały, a przecież Wojewoda posiada kompetencje aby bez udziału Rady wygasić bądź nie mandat.

            Burmistrz stwierdził, że należy sięgnąć do ustawy o samorządzie gminnym, która określa 4 przypadki w których Rada wygasza mandat.

Adwokat Magdalena Choruży stwierdziła, że art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, mówi, że Rada winna jest wygasić mandat w ciągu miesiąca od terminu ewentualnej rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej a ten termin już minął. Pani Choruży dodała, że teraz to Wojewoda powinien podjąć decyzję.

            Radna Dorota Burak spytała, czy radni mają bazować się na opinii przedstawionej przez Mecenas Zofię Silwonik. Radna dodała, że może w piśmie do Wojewody napisać, że termin podjęcia przez Radę decyzji o wygaśnięciu mandatu już minął i wówczas to Wojewoda będzie władny do podjęcia stosownych działań.

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że interpretacje opinii mogą być różne, tak jak różne interpretacje są danego słowa w słowniku. 

            Radna Halina Ławreszuk spytała, że skoro radni mają podjąć decyzję czy wygaśnięcie mandatu jest zasadne czy nie, to kto w takim razie podjął decyzję o umieszczeniu w porządku obrad punktu, który w dalszej mierze sprowadza się do podjęcia stosownej uchwały.

            Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że porządek obrad jak też wszelkie kwestie związane z tym tematem były konsultowane z Mecenas Urzędu.

            Mecenas Zofia Silwonik wyjaśniła, że z art. 383 Kodeksu Wyborczego wynika, że w tym przypadku organem kompetentnym do wygaszenia mandatu jest Rada Gminy. Mecenas dodała, że jeśli stanowisko będzie zasadne, to skutkuje to przygotowaniem uchwały na następną sesję.

            Radna Irena Suprun spytała, co będzie jak Rada nie podejmie żadnego stanowiska – Mecenas Silwonik w odpowiedzi stwierdziła, że Wojewoda nie wyciągnie żadnych konsekwencji do Rady w tym zakresie. Mecenas dodała, że jeśli radni na następnej sesji podjęliby uchwałę o wygaszeniu mandatu to istnieje tryb trzyinstancyjny co do oceny poprawności tej uchwały.

            Radny Sławomir Łuksza stwierdził, że jest mu przykro, że wieloletniemu Dyrektorowi Janowi Łuksza (jego bratu), byłemu radnemu gminy i radnemu powiatowemu zarzuca się kłamstwo. Radny spytał się Zastępcy Burmistrza, że skoro pismo Dyrektora było adresowane do Zastępcy Burmistrza, to jak doszło do napisania tego pisma, spytał, czy Zastępca zmuszał Dyrektora, czy to Dyrektor sam napisał to pismo.

            Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że pierwsze pismo skierował do Dyrektora Burmistrz, ponieważ rozpoczęto procedurę, natomiast drugie pismo skierował Wiceprzewodniczący. Zastępca dodał, że Burmistrz nie występował do Wojewody z wnioskiem o wygaszenie mandatu, występował jedynie o opinię.

            Po zakończeniu dyskusji Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek formalny o treści: „Rada po zapoznaniu się z materiałem w sprawie, oświadczeniem Przewodniczącej Rady Marii Bożeny Ancipiuk przyjmuje oświadczenie i stanowisko braku podstaw co do wygaszenia mandatu”.

Radni w głosowaniu wniosku formalnego w głosowaniu jawnym 7 głosami ,,za” (w tym głos radnej Marii Bożeny Ancipuk), przy 5 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali zgłoszony wniosek formalny i przyjęli oświadczenie i stanowisko braku podstaw co do wygaszenia mandatu radnej Mari Bożeny Ancipiuk.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Wiceprzewodniczący przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącej.

            Przewodnicząca o godz. 13:54 ogłosiła 10 min przerwy po czym wznowiła obrady.

 

Ad. 7 Stanowisko w sprawie propozycji Starostwa Powiatowego w Białymstoku dot. nieodpłatnego przekazania budynku Zespołu Szkół w Michałowie Gminie Michałowo na cele oświatowe.

            Burmistrz poinformował, że Starosta Powiatu zainicjował zorganizowanie wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Starostwa i Komisji Oświaty Rady Miejskiej w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie infrastruktury oświatowej -do takiego spotkania doszło, w którym Starosta zaproponował kilka wariantów. Burmistrz dodał, że w kolejnych dniach miało miejsce posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miejskiej w celu wypracowania stanowiska. Burmistrz poinformował, że oświata na terenie gminy jest ważna, należy też zwrócić uwagę na fakt, iż coraz mniej społeczeństwa się rodzi a coraz więcej ubywa. Burmistrz stwierdził, że my jako społeczeństwo stajemy przed dylematem-budżet gminy na budowę nowego przedszkola przewiduje 4 mln zł, natomiast po przetargu najniższa oferta wyniosła 5 mln zł, pozostałe oscylowały w granicach 7-8 mln ,zł. - dylemat polega na tym: czy podejmując decyzję o uzupełnieniu środków na rozstrzygnięcie przetargowe nie zamknie się tematów, które są do realizacji na terenie Gminy Michałowo. Burmistrz dodał, że infrastruktura w terenie również wymaga nakładów np. oczyszczalnia w Bagniukach ma 35 lat i żadnych nakładów tam nie poczyniono-dlatego też czy należy kontynuować proces rozstrzygania przetargowego dot. budowy przedszkola, czy też ukierunkować się w innym kierunku.

            Radna Alina Kazberuk przewodnicząca Komisji Oświaty stwierdziła, że komisja długo dyskutowała nad propozycją Starostwa dot. przekazania gminie budynków szkolnych Zespołu Szkół przy ul. Sienkiewicza 5. Opinia jaką wypracowano to: wystosować pismo do Starostwa lub pojechać w sprawie dot. przekazania budynku wraz z zadaniem oświatowym co oznaczałoby, że organem prowadzącym byłaby gmina. Radna dodała, że komisja zajmowała się punktami dot. wstrzymania przeniesienia Gimnazjum do budynku Zespołu Szkół oraz wstrzymania budowy przedszkola do momentu ogłoszenia konkursu na pozyskiwanie środków unijnych i ewentualnie unieważnić przetarg. Radna poinformowała, że nie wszyscy członkowie komisji byli co do tego zgodni, uważali że nie było głosowania w tym miejscu, więc w protokole dopisano, iż w związku z zastrzeżeniem członków komisji co do zapisów, w związku z tym że nie było głosowania, dokonuje się wykreślenia powyższego zapisu a sprawa będzie przedmiotem obrad kolejnej komisji. 

            Wiceprzewodniczący prosił o wyjaśnienie, kto z członków miał zastrzeżenia.

            Radna Alina Kazberuk wyjaśniła, że ona sama zastanowiła się nad tym, jak również rozmawiała z radną Ewą Kupraszewicz – członkiem komisji oświaty.

            Radna Irena Suprun stwierdziła, że ona również należy do komisji oświaty więc jak po komisji można coś dopisywać i skreślać. Radna prosiła Przewodniczącą o wpłynięcie na radną Kazberuk aby nie czyniła w ten sposób bo jest to niezgodne z przepisami. 

            Wiceprzewodniczący podzielił zdanie Radnej Suprun i stwierdził, że nie bardzo rozumie tą sytuację, ponieważ do propozycji jaką wysunął na komisji oświaty członkowie się przychylili, więc jak teraz wygląda to stanowisko?

            Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że od niedawna jest przewodniczącą komisji i też pewnych kwestii jeszcze nie wie, jednak od następnej komisji będzie wszystko przegłosowywała.

            Radna Irena Suprun stwierdziła, że radna Kazberuk mówiła, że jest wieloletnią radną więc teraz powinna mieć wiedzę.

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że skoro nie było głosowania nad zgłoszonym wnioskiem a radni nie wnieśli wówczas sprzeciwu to można uznać wniosek przyjęty przez aklamację.

            Radna Dorota Burak dodała, że należało ewentualnie dopisać kto był za bądź nie, a nie skreślać z protokołu.

            Wiceprzewodniczący prosił o zamknięcie tej dyskusji i przejścia do meritum sprawy. Wiceprzewodniczący stwierdził, że jeśli będzie brane pod uwagę przecięcie budynku to należy to czynić łącznie z zadaniem oświatowym – wówczas samorząd miałby realny wpływ na szkołę średnią. Dodał, że przejmowanie budynku bez zadania oświatowego i przeniesienie Gimnazjum do budynku na ul. Sienkiewicza 5 wg. niego nie jest celowe i uzasadnione, chyba że jedynie chodzi o aspekt ekonomiczny, ponieważ wówczas Przedszkole mogłoby zostać ulokowane na ul. Sienkiewicza 21 i zrezygnowano by z budowy nowego Przedszkola. Wiceprzewodniczący stwierdził, że aby dyskutować należy mieć rys kosztorysowy jak to wszystko mogłoby wyglądać i kosztować, należy to przedyskutować i przekalkulować jak też znać uzgodnienia Powiatu.

            Burmistrz stwierdził, że jakie podjął Wiceprzewodniczący są słuszne, jednak aby dyskutować z Powiatem, Rada musi wypracować swoje stanowisko, aby Starosta tym tematem zajął się dalej.

 

O godz. 14:25 salę narad opuściła Radna Nina Bielenia.

 

            Przewodnicząca Rady Powiatu Anna Grycuk stwierdziła, że najbardziej kompetentnym w omawianej kwestii jest Radny Powiatu Jan Kaczan, który jest członkiem Zarządu, a propozycje Starosty, które padły na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty to propozycje wypracowane przez Zarząd. Przewodnicząca dodała, że temat ten był omawiany między gminą a powiatem przez wiele lat, jednak nie doszło do porozumienia, ponieważ poprzednie władze chciały przejąć szkołę średnią pod gminę, natomiast powiat uważał, że szkoła średnia to zadanie własne powiatu. Przewodnicząca stwierdziła, że budynki są własnością powiatu jednak leżą na terenie gminy Michałowo, dlatego też należy wspólnie zastanowić się co zrobić z budynkami, które stanowią pewną wartość. Dodała, że kwestia przekazania szkolnictwa średniego gminie nie była w ogóle dyskutowana na Radzie Powiatu i nie jest powiedziane, że powiat chce to uczynić, jednakże co do kwestii samych budynków i ich zagospodarowania należy porozmawiać i jest to dopiero otwarcie tematu.

            Radny Powiatu Jan Kaczan poinformował, że kwestie budynków były omawiane przez poprzednie władze powiatu i gminy, jednak w finale nie doszło do kupna budynków przez samorząd Michałowa. Radny stwierdził, że należy zamknąć historię co było i iść w przyszłość. Poinformował, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu poprosił on członków Zarządu o wyrażenie zgody na przekazanie obiektów po byłej szkole przy ul. Gródeckiej, wraz z budynkiem internatu dla Urzędu Miasta w Michałowie z przeznaczeniem na cele publiczne lub statutowe jako darowiznę-Zarząd wyraził na to zgodę. Radny dodał, że jeśli gmina by nie chciała, Powiat musi tym się zająć i nawet padła propozycja „wpuszczenia buldożerów” aby znieść budynki i mieć 1,5 ha plac, który można by było np. sprzedać. Radny stwierdził, ze Zarząd nie wypracowywał nic więcej w tym temacie a dał gminie pierwszeństwo do zadecydowania-stąd posiedzenie połączonych Komisji Oświaty. 

            Radna Dorota Burak stwierdziła, że nie może być jedno stanowisko Rady, ponieważ komisja oświaty wypracowała wniosek aby przejąć budynek i zadanie ale to nie jest takie proste, gdyż w tym budynku funkcjonuje wiele kierunków i zakres działań z tym związanych jest ogromny. Radna dodała, że nie zna w gminie specjalistów, którzy specjalizowali się w prowadzeniu takiego typu szkoły, natomiast w powiecie jest kadra, która doskonale się na tym zna. Radna podsumowując stwierdziła, że nie należy przekazywać budynku wraz z zadaniem, ponieważ  szkolnictwo ponadgimnazjalne zgodnie z ustawą należy do zadań własnych powiatu, należy zastanowić się jedynie nad kwestią budynku.      

            W imieniu rodziców uczniów głos zabrała Pani Elżbieta Zakrzewska członek Rady Rodziców przy Gminnym Zespole Szkół w Michałowie, która poruszyła kwestię przeniesienia placówek oświatowych – Przedszkola do budynku na ul. Sienkiewicza 21 i Gimnazjum do budynku na ul. Sienkiewicza 5. Stwierdziła, że rodzice się na to nie zgadzają i przekazała Przewodniczącej pisma od Rady Rodziców Gminnego Zespołu Szkół i Rady Rodziców Przedszkola.

            Przewodnicząca odczytała powyższe pisma (w załączeniu do protokołu).

            Burmistrz stwierdził, że również jest zwolennikiem budowy nowego przedszkola jednak należy rozpatrzeć sytuację demograficzną, przy której za kilka lat kolejny obiekt taki jak budynek LO może być obiektem stojącym, jak ma to miejsce w przypadku budynków przy ul. Gródeckiej. Burmistrz dodał, że potrzebne są również środki na inne ważne inwestycje, których dużo jest w terenie, dlatego też należy osiągnąć kompromis i wykorzystać szansę i nie chciałby aby było to kosztem dzieci bo jest od tego daleki, jednak pewne bariery należy przełamać. Burmistrz dodał, że właśnie na sesji wysłuchiwane są strony i nie podejmuje się decyzji za zamkniętymi drzwiami, należy się zastanowić na tematem pod wieloma aspektami i nie przekreślać propozycji Powiatu. Burmistrz dodał, że decydując się na budowę przedszkola należy jasno powiedzieć, że nie będzie środków na dofinansowania w innych tematach. Burmistrz stwierdził, że przejmując gminę w grudniu ubiegłego roku, deficyt budżetowy wynosił 2,5 mln zł.

            Radna Dorota Burak zauważyła, że w piśmie od rodziców padły stwierdzenia, że Zespół Szkół osiąga bardzo złe wyniki z egzaminów a nie jest to prawdą, można to sprawdzić.

            Radna Anna Barszczewska stwierdziła, że rodzice w przedstawionych pismach w swojej opinii przeholowali i przejaskrawili sytuację, ponieważ dyskusja nad tematem dot. szkolnictwa w gminie dopiero została rozpoczęta.

            Radny Sławomir Łuksza zgłosił wniosek formalny aby przegłosować stanowisko w sprawie propozycji Starostwa Powiatowego w Białymstoku dot. nieodpłatnego przekazania budynku Zespołu Szkół w Michałowie Gminie Michałowo na cele oświatowe. Radny dodał, że nie chodzi mu o temat dot. przeniesienia Gimnazjum i Przedszkola a jedynie tak jak w zgłoszonym wniosku o temat dot. budynku przy ul. Sienkiewicza 5.

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że demografia jest nieubłagalna i przenosząc Gimnazjum do budynku na ul. Sienkiewicza 5 również nie mamy wpływu na to co będzie działo się w szkole średniej i nie ma gwarancji że za parę lat Powiat będzie utrzymywał kilkunastu uczniów. Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek aby tą sprawą zająć się jeszcze raz na posiedzeniu połączonej Komisji Oświatowej i Finansowej, spotkać się z Radą Rodziców i zapoznać się z kosztorysem ewentualnego dostosowania budynków.

            Przewodnicząca stwierdziła, że tak jak zauważył Radny Jan Kaczan, nie można z góry przegłosowywać jednego stanowiska, ponieważ dyskusje dopiero zostały rozpoczęte i należy rozpatrzeć różne aspekty.        

            Radny Powiatu Jan Kaczan prosił o wycofanie zgłoszonego wniosku formalnego, ponieważ dyskusja nad budynkami w rozumieniu Powiatu nie zbiega się jedynie z budynkiem na ul. Sienkiewicza 5.

            Radny Sławomir Łuksza wycofał wcześniej zgłoszony wniosek formalny.

            Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że każdemu zależy na budowie nowego przedszkola jednak budowa przedszkola z własnych środków jest na chwilę obecną nie do ogarnięcia. Radny dodał, że póki co może należałoby zastanowić się nad wyremontowaniem obecnego przedszkola. 

            Przewodnicząca prosiła Burmistrza o przygotowanie wstępnego kosztorysu związanego z ewentualną adaptacją budynków i zarządziła głosowanie nad zgłoszonym przez Wiceprzewodniczącego wnioskiem aby temat powrócił na posiedzenie połączonej Komisji Oświatowej i Finansowej.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 11 głosami „za” przegłosowali wniosek aby tematem budynków należących do powiatu zająć się na połączonym posiedzeniu Komisji Oświatowej i Finansowej.

            W głosowaniu brało udział 11 radych.

 

Ad. 8 Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że jest to jej skarga i wyraźnie napisała, że skarga dotyczy naruszenia przez pana Dyrektora trzech ustaw: ustawy o ochronie danych osobowych, konwencji praw dziecka i karty nauczyciela. Radna stwierdziła, że tak jak napisała w tej skardze wnioskuje ona o skierowanie tego do rozpatrzenia na komisję dyscyplinarną dla nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim, ponieważ zgodnie z procedurą taką skargę należy kierować przez ręce Burmistrza jako organu prowadzącego dla dyrektora. Radna zgłosiła wniosek formalny, żeby Rada przegłosowała skierowanie skargi na działania dyrektora Jana Łukszy do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim.

Przewodnicząca stwierdziła, że Radni nie znają tej skargi i nie wiedzą o co chodzi, dlatego poprosiła Burmistrza o przybliżenie tematu.

Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski wyjaśnił, że skarga o której mowa wpłynęła 20.07.2015r. i jest ona dość obszerna więc nie będzie jej czytał, jest to skarga radnej jako rodzica. Rodzic skarży pana Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół Jana Łukszę, o to że publicznie poniżył dziecko-ucznia na wspólnym posiedzeniu komisji, które odbyło się w lipcu i tam rzekomo padły stwierdzenia  z ust pana Dyrektora poniżające ucznia, które są krzywdzące. Skarżąca wnioskuje, aby tą skargę skierować do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim za naszym pośrednictwem z tym, że procedura jest taka - skarga, która wpływa do burmistrza powinna być rozpatrzona przez Radę, Rada może ją odrzucić albo skierować na komisję. Zastępca Burmistrza dodał, że pytaliśmy się pana Łukszę czy to miało miejsce, pan Dyrektor Łuksza zdecydowanie zaprzeczył, że z jego ust takie słowa padły. Zastępca Burmistrza dodał, że wie, iż Dyrektor Łuksza kontaktował się z członkami komisji z niektórym z państwa  radnych i też przekazywał im, że zostały te słowa przeinaczone. Zastępca Burmistrza stwierdził, że od Rady zależy dalszy los tej skargi, czy my mamy ją dalej rozpatrywać, dodał, że my oczywiście przekazać ją możemy tylko generalnie trzeba ją rozpatrzyć.

Burmistrz Włodzimierz Konończuk zwrócił się do Radnej Doroty Burak i stwierdził, że skargi na kierowników jednostek są kierowane zawsze do Rady, a ponieważ Jan Łuksza jest kierownikiem jednostki to my jesteśmy zobowiązani. Rada z kolei może szybciutko jednym pociągnięciem w głosowaniu skierować skargę na wniosek zainteresowanej do rzecznika czy tam do Wojewody, natomiast my-jako Burmistrz-nie możemy, Rada może to zrobić na wniosek pani Doroty, tak proceduralnie powinno nastąpić.

Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez radną Dorotę Burak ażeby skargę skierować do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim.

            Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 7 głosami „wstrzymującymi się” opowiedzieli się za skierowaniem skargi radnej do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim.

 

Ad. 9 Wolne wnioski

            Zgłoszono:

            Radny Sławomir Dziewiątkowski – umieszczenie w remizach strażackich skrzynek przeciwpożarowych z wężamiwniosek poparł również Wiceprzewodniczący.

            Sołtys Sołectwa Nowej Woli Katarzyna Monach – w związku z powyższym należy również naprawić nieczynne hydranty.

            Radna Dorota Burak – aby w budżecie na przyszły rok zastanowić się nad wymianą niektórych trakcji energetycznych, z których zwisają zagrażające bezpieczeństwu linki.

            Anna Barszczewska – należy wyjaśnić sprawę związaną z osobą Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół ponieważ na sesji padły słowa, które nie godzą się z imieniem Dyrektora, jest to nie na miejscu.

            Radna Alina Kazberuk – czy jest planowany Punkt obsługi interesanta w związku z brakiem Komisariatu Policji – Burmistrz poinformował, że wystąpiono do Komendanta Wojewódzkiego Policji o powstanie punktu informacyjnego na miejsce Komisariatu i czekamy na odpowiedź.

            Wiceprzewodniczący – czy jest pomysł na zagospodarowanie budynku po komisariacie policji – Burmistrz poinformował, że zainteresowanie budynkiem przez instytucje (Biblioteka), firmy (bank PKO) i inne organizacje (np. Związek Emerytów, Grupa AA, Sybiracy, Niepełnosprawni) jest duże.  

            Radny Sławomir Łuksza – brak oświetlenia na końcu ul. Fabrycznej i końcu ul. Gródeckiej, Radny prosił o interwencję.

           

Ad. 10 Interpelacje i odpowiedzi - brak

             

Ad. 11 Sprawy różne i zapytania radnych

            Radny Sławomir Łuksza – prośba mieszkańców o utwardzenie parkingu przy amfiteatrze/rynku oraz zakupu dodatkowych koszy na śmieci – Burmistrz odpowiedział, że w kwestii parkingu nie widzi problemu jeśli Radni przewidzą na ten cel środki w budżecie; w kwestii koszy – zostały już zakupione.

            Radna Dorota Burak – Radna poruszyła kwestię braku złożenia przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół do organu prowadzącego wniosku o wprowadzenie przedmiotu dodatkowego z godzin przyznanych przez organ prowadzący dot. nauczania języka rosyjskiego w kl. IV-VI SP.

            Radna Anna Barszczewska – prośba mieszkańców o ustawienie tablic informacyjnych w większej ilości miejsc w Michałowie.

            Zastępca Burmistrz Jerzy Chmielewski w imieniu nieobecnej radnej Niny Bielenia a sołtysa sołectwa Michałowo I poinformował, że jesienią zostanie zwołane zebranie sołeckie w celu ponownego wyboru rady sołeckiej w związku z protestem wyborczym dot. wyboru rady sołeckiej jakie miało miejsce w kwietniu br.

            Radny Jan Borowski – czy wiadomo coś w kwestii propozycji PKS-u aby dowozić wspólnie mieszkańców i dzieci do szkół – Burmistrz wyjaśnił, że temat upadł ze strony PKS jak okazało się, że będą musieli zmienić trasy stałych kursów, aby dojechać do ewentualnych uczniów mieszkających poza dotychczasowymi trasami.

            Przewodnicząca zwróciła się do Burmistrza z pytaniami:

- na ostatniej komisji Burmistrz obiecał zmienić wystrój sali jednak nic w tej kwestii nie poczyniono – Burmistrz wyjaśnił, że zlecono pracownikowi przygotowanie postaci kolejno wszystkich wójtów i burmistrzów jakie były od początku samorządu do dnia dzisiejszego;

- radni są zbulwersowani, dlaczego został zakupiony autokar do ZGKiM skoro na ostatniej sesji zadecydowano aby decyzja ta została wstrzymana i przedyskutowana na komisjach – Burmistrz stwierdził, że nie słyszał aby wstrzymać zakup, dodał, że pieniędzy wystarczyło, został zakupiony i odebrany autokar;

- mieszkańcy ul. Wyręby oraz przy dokończonej ulicy przy rejonie dróg pytają, czy zakres prac w stosunku do przetargu został rozszerzony, czy ograniczony jeśli tak to w  jakim zakresie – Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż w ubiegłym roku został podpisany protokół uzgodnień dot. zwiększenia realizacji inwestycji w stosunku do przetargu, w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych

 

Ad. 12 Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca o godz. 16:15 zamknęła obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-09-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-09-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-09-30