Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 18 czerwca 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer VIII/15
Data wydania 2015-08-06

Protokół Nr VIII/15  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 18 czerwca 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:10 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - rozpoczęła obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 14 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Burak Dorota
 5. Charytoniuk Marek
 6. Dziewiątkowski Sławomir
 7. Hajduczenia Marian
 8. Kazberuk Alina
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Ławreszuk Halina
 11. Łuksza Sławomir
 12. Nos Eugeniusz
 13. Suprun Irena

 

Nieobecny radny: Jan Borowski

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 14 osób (z mandatu zrezygnował Jarosław Symko) stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji. Przewodnicząca otworzyła obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku VIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Przed przyjęciem proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski formalne o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał dot.:

 1. Burmistrz-  jako 16 pkt. w bloku uchwał - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego i jako 17 pkt. w bloku uchwał- utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku;
 2.  Radna Dorota Burak – zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie;
 3. Przewodnicząca - rozpatrzenia skargi na p.o. kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie – skarga wpłynęła do Burmistrza i do Rady więc należy ją rozpatrzeć;
 4. Radny Sławomir Dziewiątkowski – zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. Oświadczenie rady w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zwolnienia Dyrektor GOKu Elżbiety Palinowskiej i Kierownika Biblioteki Julity Niepłoch – Sitnickiej i przeniesienie tego tematu do punktu Sprawy różne

Radna Dorota Burak uzasadniła wniosek twierdząc, że do Przewodniczącej 26.02 br. wystosowała pismo dot. chęci pracy w Komisji Finansowej bądź Komisji Oświaty, na które w dniu 7.05 br. otrzymała odpowiedź, że nie można dołączyć jej do ww. komisji, ponieważ nie ma wakatu. Radna stwierdziła, że skoro wakat pojawił się, prosi o wprowadzenie do porządku obrad, po projekcie uchwały dot. wyboru wiceprzewodniczącego rady projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansowej.

Radny Sławomir Dziewiątkowski uzasadniając wniosek stwierdził, iż Rada nie powinna się zajmować sprawami personalnymi ponieważ pracownicy odpowiadają przed Burmistrzem. Radny dodał, że Radni nie wiedzieli i nie wiedzą czego dotyczy ten punkt i w jakim celu został wprowadzony.

Przewodnicząca wyjaśniła, że punkt ten wprowadziła do porządku na prośbę rodziców, którzy przybędą na sesję. W dalszej części zarządziła głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami formalnymi:

 1. Wprowadzenie do porządku jako 16 pkt. w bloku uchwał – wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przegłosowali zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 1. Wprowadzenie do porządku jako 17 pkt. w bloku uchwał- utworzenie odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przegłosowali zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 1. Wprowadzenie do porządku po projekcie uchwały dot. wyboru wiceprzewodniczącego rady projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie;

Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami ,,za”, przy 4 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 1. Wprowadzenie do porządku obrad po bloku dot. rozpatrzenia skargi na p.o. kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie

Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 1. Wykreślenie z porządku obrad punktu: Oświadczenie rady w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zwolnienia Dyrektor GOKu Elżbiety Palinowskiej i Kierownika Biblioteki Julity Niepłoch – Sitnickiej.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.     

 1. Przeniesienie punktu: Oświadczenie rady w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zwolnienia Dyrektor GOKu Elżbiety Palinowskiej i Kierownika Biblioteki Julity Niepłoch – Sitnickiej.- do spraw różnych.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przegłosowali zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Przewodnicząca przeszła do głosowania porządku obrad po zmianach.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli porządek:

    

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

                    2/ Zatwierdzenie porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

     3/  Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

                   4/  Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

                   5/  Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok
 2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok
 3. Zmian w budżecie na 2015 rok
 4. zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 5. Powołania zespołu wyboru ławników
 6. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie
 7. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie;
 8. Udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo
 9. Zmieniająca uchwałę Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
 10. Przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Michałowo na lata 2015-2030” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 11. obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
 12. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 13. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
 14. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 15. Wprowadzenia regulaminu korzystania z Plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka
 16. Określenia warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
 17. wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
 18. utworzenie odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

6/ Rozpatrzenia skargi na p.o. kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie

7/ Wolne wnioski

                    8/ Interpelacja i odpowiedzi

                    9/ Sprawy różne i zapytania radnych

                   10/ Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            W obliczu braku wniosków do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli protokół z VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

O godz. 10:35 na salę narad przybył radny Jan Borowski

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Radna Dorota Burak podziękowała Burmistrzowi za umieszczenie na sali narad godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Radny Marek Charytoniuk prosił Burmistrza o przybliżenie wspomnianej kwestii dot. lotniska i Komisariatu Policji w Michałowie w nawiązaniu do spotkania z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

Burmistrz poinformował, że Marszałek jasno określił, że nie będzie budowy lotniska a teren zablokowany jest przez studium uwarunkowań i rozwoju województwa podlaskiego, rozmowy i próby odblokowania tego terenu zostaną poczynione. W kwestii Komisariatu Policji, opiniowano kandydaturę komendanta Piotra Zdrodowskiego na komendanta Komisariatu w Zabłudowie co jest następstwem likwidacji Komisariatu w Michałowie, którego likwidację podtrzymuje Komendant Miejski Policji. Burmistrz dodał, że Urząd wystosował pismo o pozostawieniu Komisariatu w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli informację z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok

Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem opisowym budżetu, natomiast kolejny projekt uchwały dot. udzielenia absolutorium, z którym to tematem wszelkie proceduralne kwestie zostały zachowane.

Przewodnicząca prosiła o podanie kosztu projektu i zasypania wykopów związanych z budową miejsc noclegowych, które miały zostać utworzone przy MOSIRze w Michałowie.

Przewodnicząca odczytała uchwałę RIO dot. wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Michałowa sprawozdaniu z wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok (w załączeniu do protokołu), uchwałę dot. wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Michałowie wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2014 rok (w załączeniu do protokołu) oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Michałowa za 2014 rok (w załączeniu do protokołu).

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2014 rok (w załączeniu do protokołu).

Burmistrz podziękował Radnym za przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium.

Przewodnicząca podziękowała Pani Skarbnik za realizację budżetu.

Skarbnik dodała, że na wykonanie budżetu pracują wszyscy pracownicy jednostek budżetowych i jest to zasługa ich wszystkich.

 

Przewodnicząca o godz. 11:06 ogłosiła 10 min przerwę, po przerwie wznowiła obrady.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany jakich dokonano w budżecie (istota zmian zawarta jest w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).

Radny Marek Charytoniuk prosił o wyjaśnienie z czego wynika zwyżka o 10.000 zł w kwestii zakupu autobusu i 10.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego.

Burmistrz poinformował, że do rozstrzygnięcia przetargu na autobus zabrakło kwoty 10.000 zł i przetarg unieważniono i ogłoszono kolejny, dlatego o tą kwotę należy zabezpieczyć cały wydatek gdyby była taka potrzeba. W kwestii agregatu prądotwórczego przeznaczona do tej pory kwota nie wystarczy na agregat o mocy, która pozwoliłaby nie tylko na zasilanie jednej hydroforni ale również na wykorzystanie agregatu do obsługi imprez stąd zwiększenie dotacji, która w pierwotnej wersji została źle zaplanowana.

Dyskusja radnych dot. zmian w budżecie skupiła się głównie na zwiększeniu planu wydatków budżetowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na zakup używanego autobusu służącego dowożeniu dzieci do szkół i zakup agregatu prądotwórczego.
            Wnioski z dyskusji przedstawiają się następująco:

Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że przedkładając Radzie projekty uchwał, należy znać kwotę potrzebnych środków na planowane zakupy aby na kolejnych sesjach nie trzeba było znowu zwiększać dotacji. Radny proponował aby powrócić raz jeszcze do rozważenia kwestii sposobu dowożenia (jakimi autobusami, jakie trasy, jaki typ autokarów zakupić), ponieważ radni nie chcą zabierać 150 tyś zł., bo autobus jest potrzebny.

Przewodnicząca stwierdziła, że nie można pracować bez planu inwestycyjnego, ponieważ radni nie wiedzą na co i kiedy mogą przeznaczać środki finansowe. Przewodnicząca dodała, że poprzez głosowanie nad zmianami w budżecie na każdej sesji, rozdysponowując środki doprowadzi się do sytuacji, że nie będzie środków na wkład własny jeśli taki będzie potrzebny przy jakiejś inwestycji.

            Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że trzeba kupić dwa nowe małe autobusy i podczas wakacji zastanowić się nad rozwiązaniem kwestii dowozu dzieci.

Burmistrz stwierdził, że w tej chwili nie znajdzie się najlepszego rozwiązania i nie rozwiąże kwestii dowożenia, dlatego w obecnej chwili zakup autobusu jest konieczny a dalsze kwestie dot. dowożenia, zakupu autobusów raz jeszcze należy przedyskutować na Komisji Oświaty.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że należy rozważyć kwestię, czy autobusy, które są w lepszym stanie technicznym nie poradzą sobie z większymi trasami i może na dzień dzisiejszy należałoby zakupić jeden mniejszy autokar, który poradzi sobie z mniejszą trasą. Radna dodała, że skoro dzieci jeżdżą też na wycieczki to może duży autokar powinien być lepszej klasy (klimatyzacja itp.).

Radna Irena Suprun stwierdziła, że może należałoby zdjąć godziny świetlicy w Gminnym Zespole Szkół aby dzieci wcześniej wyjeżdżały. Radna dodała, że temat na spokojnie, na komisjach trzeba rozważyć.

Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że należy rozważyć możliwość pozyskania środków z UE na zakup autokaru, który woziłby dzieci niepełnosprawne a zarazem mógłby służyć do dowozu dzieci.

Radny Marian Hajduczenia zaapelował, aby nie wiązać rąk i przegłosować zmiany, ponieważ agregat jest bardzo ważny i istotny. Radny w kwestii autokaru stwierdził, że należy go zakupić skoro jest potrzebny a na przyszłe lata rozważyć kwestię zakupu kolejnych.

Przewodnicząca stwierdziła, że wszyscy radni chcą, aby agregaty były w każdych hydroforniach, aby były zakupione autobusy, aby dzieci zabierano z domów jak najpóźniej i aby były one w domu jak najwcześniej to możliwe, jednak należy to przeanalizować.

Radna Dorota Burak zgłosiła wniosek formalny, aby w załączniku 3 do projektu uchwały - w wydatkach, w dziale 900 - pozostawić kwotę 40 tys. zł ale zamiast 10 tys. zł na zakup używanego autobusu, zwiększyć plan wydatków budżetowych o 20 tys. zł z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych. Radna dodała, że zaraz będą wakacje i jest czas, aby komisje przedyskutowały zakup autobusu, wówczas będzie możliwość podjęcia decyzji na najbliższej sesji przed początkiem roku szkolnego.

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, że członkowie komisji co do zmian w budżecie wypowiedzieli się 3 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem formalnym.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przegłosowali wniosek zgłoszony przez Radną Dorotę Burak, a decyzję o zakupie autokaru odłożyli na następne posiedzenie sesji.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

            Burmistrz wyjaśnił, że uchwała jest formą pomocy publicznej dla podmiotów gospodarczych, projekt był rozważany na Komisji Finansowej i ma on na celu pobudzenie i stworzenie nowych miejsc pracy.

            W związku z faktem, iż radni mieli wiele wątpliwości odnośnie wprowadzenia uchwały w życie i zapisów zawartych w projekcie uchwały, Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie projektu i skierowanie go w celu dopracowania na komisje rady.

            Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zgłoszonym przez Burmistrza wnioskiem.

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przegłosowali zgłoszony wniosek i w efekcie nie podjęli uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

            W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników

Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski poinformował, że w związku z upływem kadencji ławników do 31 października br. należy przeprowadzić wybory na następną kadencję. W tym celu należy powołać zespół do wyboru ławników. Informacje dot. wyboru ławników są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej, BIP i tablicy ogłoszeń. 

Do zespołu zgłoszono następujących kandydatów:

Przewodnicząca zgłosiła radne: Ninę Bielenia i Alinę Kazberuk.

Radna Dorota Burak zgłosiła radną Annę Barszczewską.

Radna Irena Suprun zgłosiła radnego Eugeniusza Nos.

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w zespole do przeprowadzenia wyboru ławników.

 

Przewodnicząca o godz. 12:48 ogłosiła 10 min przerwę, po przerwie wznowiła obrady.

 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie powołania zespołu wyboru ławników w składzie: Nina Bielenia, Alina Kazberuk, Anna Barszczewska, Eugeniusz Nos.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodnicząca odczytała Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Michałowie w okręgu wyborczym nr 4 (w załączeniu do protokołu).

Zgłoszono następujących kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie:

            Radna Dorota Burak zgłosiła Radną Irenę Suprun – radna Suprun wyraziła zgodę.

Przewodnicząca zgłosiła Radnego Marka Charytoniuka – rady Charytoniuk wyraził zgodę.

Przewodnicząca stwierdziła, że Radny Charytoniuk jest wieloletnim samorządowcem, był wiceprzewodniczącym, przewodniczącym komisji, ponadto zamieszkuje teren więc w tym temacie również będzie pomocny.

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że Radna Suprun jest wieloletnim dyrektorem, bywa w różnych środowiskach kierowniczych i zapewne jej doświadczenie zaowocuje również na gruncie wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej.

Radna Dorota Burak dodała, że dobrą praktyką we wszystkich samorządach jest, że jeśli Przewodniczący wywodzi się z jednego komitetu, to wiceprzewodniczący jest z innego komitetu.

Do Komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych: Ewę Kupraszewicz, Annę Barszczewską, Mariana Hajduczenia. Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej w osobach jak wyżej.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli skład komisji skrutacyjnej.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Radna Anna Barszczewska przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała o zasadach głosowania, po czym rozdała poszczególnym radnym karty do głosowania.

            Po dokonanym tajnym głosowaniu komisja skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów i po sporządzeniu protokołu Radna Anna Barszczewska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej (w załączeniu do protokołu) z którego wynika, iż 9 głosów ważnych oddano „za” kandydaturą radnego Marka Charytoniuka na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie a  5 głosów ważnych oddano „za” kandydaturą radnej Ireny Suprun na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.

Radny Marek Charytoniuk podziękował za wybór i zapewnił, że będzie działał dla dobra samorządu i pracował, aby relacje wśród radnych były jak najlepsze.

            Przewodnicząca  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych

            Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

            Radna Irena Suprun zgłosiła jako członka do Komisji Planowania radną Dorotę Burak – radna Burak wyraziła zgodę.

            Przewodnicząca stwierdziła, że niektórzy radni uważają, że członek komisji powinien zostać wybrany z pełnego składu rady.

            Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że taka szansa nie była dana radnej Dorocie Burak a teraz jest wakat.

            Przewodnicząca stwierdziła, że taka szansa była dana radnej Burak, jednak to ona się nie zgodziła na bycie członkiem komisji rolnictwa.

            Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk spytał, czy nie można odłożyć omawianego punktu, ponieważ chciałby porozmawiać z radną Dorotą Burak, ponieważ zapewne z jednej komisji on zrezygnuje.

            Radna Dorota Burak zaznaczyła, że czuje się kompetentna do pracy w komisji finansowej bądź oświaty, natomiast nie czuje się kompetentna do pracy w komisji rolnictwa i nie wyraziła na to zgody.

            Radna Irena Suprun prosiła o dostrzeżenie kompetencji radnej Burak i przegłosowanie jej kandydatury.

Przewodnicząca  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 0 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

            Uchwała Nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo

Z-ca burmistrza Jerzy Chmielewski poinformował, że wpłynęły dwa wnioski: Parafii Rzymskokatolickiej w Michałowie (Parafia wnioskowała o pełną kwotę dotacji tj. 50 tys. zł) i Parafii Prawosławnej w Nowej Woli (Parafia wnioskowała o 10 tys. zł), wnioskami zajmowała się Komisja Oświaty, która zaproponowała aby Parafii Rzymskokatolickiej przydzielić 40 tys. zł a Parafii Prawosławnej 10 tys. zł.

            Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk poinformował, że Komisja Oświaty jednogłośnie opowiedziała się za propozycją podziału dotacji.

Przewodnicząca  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

            Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

            Burmistrz wyjaśnił, że zmiana polega na zróżnicowaniu wynagrodzenia dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w stosunku do pozostałych członków komisji. 

            W związku z faktem, iż radni mieli wątpliwości odnośnie zasadności zwiększenia wynagrodzenia przewodniczącemu GKRPA oraz w związku z  brakiem koordynatora, który wyjaśniłby wątpliwe kwestie, Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk zgłosił wniosek o wycofanie projektu i skierowanie go na obrady następnej sesji.

            Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zgłoszonym przez Radnego wnioskiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przegłosowali zgłoszony wniosek i w efekcie nie podjęli uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

            W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Michałowo na lata 2015-2030” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, że gmina jako jednostka samorządowa, na podstawie zapisów ustawy-prawo energetyczne, jest zobowiązana do sporządzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Pani Kierownik zapoznała radych z zapisami projektu uchwały.

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych Przewodnicząca  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Michałowo na lata 2015-2030” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

            Uchwała Nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Michałowo na lata 2015-2030” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Burmistrz poinformował, że chodzi tu o odpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Michałowo i dotyczy to ciepłociągu, który będzie realizowany w obecnie budowanej biogazowni, Będzie on zasilać nasze obiekty tj. Gminny Zespół Szkół i MOSiR. Burmistrz dodał, że firma chce zabezpieczenia w postaci ustalenia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, na których będzie przebiegał ciepłociąg.

Radni zgłosili zapytania:

Radny Eugeniusz Nos – ile będzie wynosiła opłata za przesył – Burmistrz wyjaśnił, że wysokość opłaty za służebność przesyłu będzie ustalona przez rzeczoznawcę.

Radny Marian Hajduczenia – jak się kalkuluje opłacalność podłączenia (kosztów przeróbek) do biogazowni w stosunku do obecnego opalania olejem.

Radna Dorota Burak – czy ewentualne zyski dla gminy zrekompensują osobiste straty mieszkańców (nieprzyjemny zapach).

Burmistrz wyjaśnił, że koszty przeróbek poniesie firma, nas będzie interesowała cena 1 GJ energii. Na dzień dzisiejszy firma „Zielona energia” zaproponowała 10% niższą cenę niż ponosimy teraz. 

 

O godz. 13:50 salę narad opuścił radny Sławomir Łuksza

 

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że w trakcie opracowania dokumentów dla Biogazowni było przeprowadzone postępowanie środowiskowe i do publicznej wiadomości były na ten temat umieszczone na stronie internetowej komunikaty i obwieszczenia, był wgląd do raportu oddziaływania na środowisko i inwestycja przeszła całą wymagalna procedurę.

Radny Sławomir Dzięwiątkowski spytał, czy nie można by było zmienić zapisu dot. czasu ustanowienia służebności tj. z „czasu nieoznaczonego” na czas określony.

 

Przewodnicząca o godz. 14:00 ogłosiła 10 min przerwę, po przerwie wznowiła obrady.

 

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż po przeanalizowaniu z panią Mecenas przepisów, nie znalazły wytycznych dot. czasu ustanowienia służebności, jednak biorąc pod uwagę charakter tej opłaty należy ustalić czas jako nieokreślony, ponieważ później służebność jest zawierana aktem notarialnym, czyli jest pewną formą umowy, którą można zawsze zmienić. Ponadto to urządzenie będzie służyło do prowadzenia działalności gospodarczej tej firmy, więc dopóki to urządzenie będzie leżało w ziemi, inwestor będzie musiał o nie dbać, w związku z czym potrzebne jest ustanowienie odpłatności przesyłu. Ponadto urządzenie będzie leżeć w pasie drogowym gminy przez co będą wpływać opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych Przewodnicząca  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 6 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”, przyjęli uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

            Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że działka 939 należąca do 6ciu właścicieli położona jest pomiędzy boiskami sportowymi położonymi przy MOSiR, zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania teren ten jest przeznaczony pod teren oświaty sportu i rekreacji. W przypadku trzech właścicieli dokona się zamiany na nieruchomość gruntową, w pozostałych trzech przypadkach nabycie tej nieruchomości nastąpi poprzez wykup od tych osób tych części.

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych Przewodnicząca  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

            Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że w związku z tym, iż wartość nieruchomości przekracza kwotę 20 tys. zł potrzebna jest zgoda Rady na ich sprzedaż.

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych Przewodnicząca  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

            Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że w związku z uregulowaniem stanu prawnego działek położonych przy Placu 11 listopada, możliwa jest zamiana nieruchomości i za cząstkę w budynku gospodarczym, mieszkaniec budynku nr 7 będzie miał cząstkę w tej nieruchomości, na której są jego budynki gospodarcze.

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych Przewodnicząca  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

            Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że każdy obiekt użyteczności publicznej powinien posiadać regulamin korzystania z danego miejsca. Ponadto do projektu uchwały i regulaminu zostanie dopisane boisko do piłki plażowej, które jest tworzone.

Radni poruszyli następujące kwestie:

Radna Alina Kazberuk – od kiedy będą zatrudnieni ratownicy na plaży w Rudni oraz kiedy zostanie posprzątana plaża i jej otoczenie– Burmistrz – czekamy na wyniki badań wody z kąpielisk oraz na zamontowanie zakupionego wyposażenia plaży, wówczas zostaną zatrudnieni ratownicy; Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski – plaża i otoczenie zostało już uprzątnięte.

 Radny Jan Borowski – w otoczeniu Zalewu Siemianówka należy zwiększyć patrole policji szczególnie w weekend.

Radny Marian Hajduczenia – należy zwołać Komisję Rolnictwa, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, spotkać się z przedstawicielami policji wodnej w celu przedyskutowania kwestii bezpieczeństwa nad Zalewem Siemianówka.

Radna Dorota Burak – należy rozważyć kwestię monitoringu nad zalewem, który byłby pewną formą kontroli – Kierownik Rosińska poinformowała, że monitoring będzie zamontowany.

W wyniku braku innych uwag i wniosków formalnych Przewodnicząca  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

            Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że w związku z wpłynięciem wniosków lokatorów o możliwość nabycia lokali na własność, zlecono dokonanie wyceny lokali i przygotowano omawiany projekt uchwały. Pani Kierownik wyjaśniła, że lokal położony na ul. Białostockiej 7 jest ostatnim w budynku i jego sprzedaż spowoduje zejście budynku ze stanu gminy. Wycena wynosi 26.845zł. Drugi lokal mieści się na ul. Szkolnej 16 i wyceniono go na kwotę 88.200 zł. Pani Kierownik dodała, że dotychczas Rada udzielała bonifikat w wysokości 60%.

Dyskusja radnych skupiła się głównie na udzieleniu bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszczącego się na ul. Szkolnej 16, którego lokatorem jest pan Leszek Gryc.

Poruszono następujące kwestie dot. ww lokalu:

Przewodnicząca – kiedy wypowiedziano umowę najmu, kiedy była zawarta ostatnia umowa, czy była opinia Komisji Mieszkaniowej co do sprzedaży lokalu? – Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski poinformował, iż umowa została wypowiedziana, jak lokator przestał płacić, w momencie jak lokator uregulował zobowiązania radca prawny zdecydował, że można wznowić umowę najmu na starych zasadach.

Pan Leszek Gryc poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy obowiązuje bonifikata o wartości 60%. Lokal ten zamieszkuje od 1993 roku i zamienił on mieszkanie w bloku na dom przy ul. Szkolnej, który z ruiny doprowadził do stanu użyteczności. Pan Gryc poinformował, że chcąc wyremontować dach i występując do gminy dowiedział się, że sytuacja prawna tego lokalu nie jest unormowana, ponieważ własność lokalu nie należy do gminy a do osoby trzeciej w związku z czym gmina, prawie wcale nie dokładała się do napraw. Ponadto gmina podwyższyła czynsz do kwoty przekraczającej pozwolenie ustawowe, przez co zaprzestał on płacić czynsz licząc na uregulowanie kwestii własności, zobowiązując się zapłaty zobowiązań z chwilą ustalenia właściciela nieruchomości. Pan Gryc dodał, ze on wycofując sprawę z Sądu podjął decyzję, że lokal stanie się własnością gminną. Pan Gryc zaznaczył, że dokonano również uregulowania zobowiązań, dodał że rzeczoznawca dokonał wyceny stanu faktycznego, w którym zawarty jest osobisty wkład związany z doprowadzeniem budynku do użytku.

Radna Dorota Burak – w związku z tym, że ustalenie własności miało miejsce niedawno, to na podstawie jakich przepisów ZGKiM pobierał czynsz za nie swoje mieszkanie – Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski wyjaśnił, że aby pobierać czynsz wystarczy być administratorem, a ZGKiM takim administratorem było, ponadto wyroki Sądu były na korzyść ZGKiM.

Wiceprzewodniczący Marek Charytoniuk – czy kierownik miał powinność przywrócić umowę najmu? – Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski poinformował, że zdaniem Mecenas, jeśli główna przyczyna rozwiązania umowy najmu ustała, to można przywrócić umowę najmu.   

Wiceprzewodniczący stwierdził, że temat powinien zostać przeanalizowany przez Komisję Mieszkaniową.

Mecenas Zofia Siliwonik poinformowała, iż sprawa o zasiedzenie była prowadzona na wniosek gminy, która była samoistnym posiadaczem działki przez wiele lat i nie było tu żadnego ukrywania dokumentów. Sąd jednoznacznie stwierdził, że to gmina zasiedziała i apelacja pana Gryca jako najemcy i tak nie byłaby uwzględniona, dlatego, że najemca nigdy nie może nabyć własności, ponieważ jest to tzw. posiadanie zależne, a działkę zasiedzieć może jedynie posiadacz samoistny i taki był wyrok Sądu. Natomiast apelacja została wycofana przede wszystkim z tego faktu, że pan Gryc stał się pracownikiem Urzędu i nie chcieliśmy aby ten proces toczył się dalej aby nie było, że pracownik sądzi się z pracodawcą. Sąd potwierdził, że gmina była samoistnym posiadaczem tego mieszkania, które było mieszkaniem zakładowym gminy – zapewne apelacja by to potwierdziła.

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że dom ten należy się panu Grycowi, który mieszkał tam tyle lat i przede wszystkim włożył w dom swoje środki finansowe zwiększając jego wycenę. Radny dodał, że należy znaleźć środki prawne np. ogłosić ograniczony przetarg aby ten budynek mógł przejąć właśnie pan Gryc – Przewodnicząca stwierdziła, że właśnie, można ogłosić przetarg a nie udzielać bonifikaty i brać odpowiedzialność moralną przed społeczeństwem i sprzedać dom z placem za 30 tyś zł. 

Radna Dorota Burak stwierdziła, że biorąc pod uwagę wycenę nieruchomości z przed 5 lat i obecną wycenę, udzielając 60% bonifikaty i tak wyjdzie na to, że pan Gryc uiści różnicę - Przewodnicząca stwierdziła, że pomimo wkładu pana Gryca w dom,  po tylu latach zmieniły się ceny działek i należy wziąć to pod uwagę.

Radna Irena Suprun stwierdziła, że pan Gryc powinien kupić tą nieruchomość z bonifikatą bo ona się jemu należy.

Kierownik Elżbieta Rosińska uszczegółowiła informacje dot. wyceny, kwota wyceny jaka miała miejsce kilka lat temu wynikała z ekspertyzy budynku na okoliczność jego ewentualnego remontu i wyceniany wówczas był jedynie budynek mieszkalny. Obecna wycena dotyczy nie tylko budynku mieszkalnego ale również budynku gospodarczego oraz gruntu. Wartość gruntu została wyceniona na 19 tys. 150 zł, wartość trzech pozostałych budowli na kwotę 69 tys. 50 zł.

Pan Leszek Gryc dodał, że zgodnie z obowiązującą uchwałą wartość bonifikaty może wynieść 0% bądź 60%.

Pani Mecenas stwierdziła, że wartość bonifikaty jest uznaniowa.

 

Przewodnicząca o godz. 15:23 ogłosiła przerwę w celu upewnienia się co do kwestii wielkości bonifikaty jaką może zastosować Rada. Po przerwie wznowiła obrady. Na salę narad nie powrócili radni: Alina Kazberuk, Jan Borowski.

 

Pani Mecenas poinformowała, iż 30 marca 2006 roku podjęto uchwałę w której była mowa o wartości bonifikaty, następnie 22 czerwca 2006 roku podjęto uchwałę, w której nie było zapisu o wysokości bonifikaty i zapisu, że poprzednia uchwała z marca traci moc, jednak zasadą jest, że obowiązuje uchwała ostatnia tj. z 22 czerwca 2006.  Podejmując uchwałę w 2015 roku uchylono uchwałę z 22 czerwca 2006 roku. Pani Mecenas dodała, że w 2009 roku zmienił się przepis ustawy o gospodarce nieruchomości w ten sposób, że Rada Gminy ustala bonifikaty ale nie jest wskazana jej wysokość. Wysokość bonifikaty ustalana jest do każdego lokalu indywidualnie, także 0% czy 60% to nie jest oblig. Pani Mecenas dodała, że pan Gryc spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do ubiegania się o bonifikatę, należy tylko ustalić jej wielkość i przetarg tu nie wchodzi w grę, ponieważ pan Gryc jest nadal najemcą.

Przewodnicząca przeszła do głosowania nad wysokością bonifikat dla poszczególnych lokali:

 1. bonifikata 60% dla lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 39,19m2 w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie, ul. Białostocka 7

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, opowiedzieli się za udzieleniem bonifikaty o wartości 60%.

W głosowaniu brało udział 11 radnych.

 1. bonifikata 60% dla lokalu mieszkalnego o pow. 70,00m2 w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie, ul. Szkolna 16

Radni w głosowaniu jawnym 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”, opowiedzieli się za udzieleniem bonifikaty o wartości 60%.

W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Przewodnicząca  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

W głosowaniu brało udział 11 radnych.

            Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że projekt uchwały reguluje sprawę związaną z wykupem użytkowania wieczystego i dotyczy nieruchomości zajmowanej przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych.

W wyniku braku innych uwag i wniosków formalnych Przewodnicząca  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 11 głosami „za” uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

W głosowaniu brało udział 11 radnych.

            Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 15:57 na salę narad przybyła radna Alina Kazberuk

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenie odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski poinformował, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia referendum, należy utworzyć odrębne obwody głosowania.

W wyniku braku innych uwag i wniosków formalnych Przewodnicząca  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie utworzenie odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

            Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 6 Rozpatrzenia skargi na p.o. kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie

            Radna Irena Suprun stwierdziła, że zgodnie z art. 49 ust.1 Statutu Gminy „sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej. Ust. 2 – Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.” Radna dodała, że pana Mikołaja Gresia nie ma dziś na sesji.

            Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski poinformował, że w dniu 5 czerwca br. radna Ewa Kupraszewicz złożyła skargę na działalność p.o. kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie Mikołaja Gresia. Dodał, że Rada może od razu rozpatrzyć tą skargę, bądź przekazać ją do właściwej komisji. Z-ca Burmistrza odczytał skargę (skarga w załączeniu do protokołu), dodał, że pan Greś poinformował Burmistrza o zmianach godzin pracy Biblioteki i suma godzin pracy w poszczególne dni nie uległa zmianie, jak również godziny pracy pana Gresia są zgodnie z Kodeksem Pracy.

            W wyniku dyskusji radni postanowili podjąć uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie.

            Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uznaniem skargi za zasadną.

Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się” przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie i uznali ją za bezzasadną.

            Wprowadzona do porządku obrad uchwała przedstawia się jak niżej.

 

„Uchwała Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 ,z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 229 pkt. 3, art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267, z 2014 r. poz.183 oraz z 2015r. poz.211) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi pani Ewy Kupraszewicz z dnia 5 czerwca 2015r na p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie Mikołaja Gresia dotyczącą:

- umieszczenia dnia 15 maja 2015r. na facebooku Michałowska Loża Szyderców pod wpisem: „I co teraz, kto zastąpi pana Symko” wpisu: „…może i inni radni pójdą tą drogą. Odwagi!!!”, który wg. skarżącej nawołuje radnych do złożenia za przykładem pana Symki mandatu radnego,

- ograniczeniu mieszkańcom dostępu do biblioteki skracając godziny jej funkcjonowania bez konsultacji z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miejska w Michałowie uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie i zobowiązuje się do poinformowania skarżącego o sposobie jej załatwienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk

Załącznik do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej w Michałowie odnośnie skargi pani Ewy Kupraszewicz na p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie złożonej w dniu 5 czerwca 2015r.

Zgodnie z art. 229 i art. 231 Kodeksu Postepowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z 2014 r. poz.183 oraz z 2015r. poz.211 ) została przekazana według właściwości do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Michałowie skarga dotycząca działalności p. o. kierownika jednostki organizacyjnej.

Rada po zapoznaniu się z zarzutami stwierdziła, że wpis na facebooku pana Mikołaja Gresia nie nosi znamion nawoływania radnych do zrzeczenia się mandatu, stanowi  wyłącznie jego pogląd osobisty na ten temat i jednocześnie nie dotyczy sprawowanej  przez jego funkcji i wykonywanych zadań.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 29 października 2004 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn.zm.) i zapisami statutu Gminnej Biblioteki w Michałowie dyrektor biblioteki zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz. W zakresie organizacji pracy bibliotek, w tym ustalania godzin pracy podejmuje samodzielnie decyzje. Natomiast w odniesieniu do skrócenia godzin pracy w zakresie objętym przedmiotem skargi Burmistrz Michałowa jako organizator został dodatkowo poinformowany.”

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 7 Wolne wnioski

            Radna Nina Bielenia poinformowała, że wybory rady sołeckiej jakie miały miejsce w sołectwie Michałowo I, w kwietniu br. zostały przeprowadzone z naruszeniem prawa. Wybory przeprowadzono niezgodnie ze statutem sołectwa oraz ustawą o samorządzie terytorialnym. Radna dodała, że w wyniku rozmów na ten temat z Burmistrzem i asystentem Burmistrza oraz brakiem wiążącej odpowiedzi zgłasza wniosek, aby do najbliższej sesji Rady przeprowadzić wybory do rady sołeckiej sołectwa Michałowo I.

 

Ad. 8 Interpelacje i odpowiedzi

            Radna Alina Kazberuk odczytała otrzymaną od Burmistrza odpowiedź na interpelację dot. zapytania, czym zajmuje się z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski i asystent Leszek Gryc.

            Radna Nina Bielenia poinformowała, że w dniu 23 kwietnia złożyła interpelację dot. określenia na jakie inwestycje i w jakiej wysokości Burmistrz planuje pozyskać środki z Unii Europejskiej. Radna stwierdziła, że interpelację złożyła na piśmie i oczekiwała pisemnej odpowiedzi, której nie uzyskała.

            Burmistrz poinformował, że na interpelację radnej Niny Bielenia udzielił odpowiedzi ustnej na sesji w dniu 23 kwietnia br. i radna wówczas nie wniosła uwag do takiej formy odpowiedzi.

 

Ad. 9 Sprawy różne i zapytania radnych

            Przewodnicząca poruszyła następujące kwestie:

- odczytała pismo Radnego Województwa Podlaskiego Mikołaja Janowskiego dot. dotychczasowej polityki rządu przy realizacji zadań drogowych na terenie województwa podlaskiego, dotyczące realizacji warunkowej drogi krajowej S19 odcinki Białystok – Lublin oraz granica państwa – Białystok na terenie województwa podlaskiego (pismo i proponowane stanowisko Radnego Janowskiego w załączeniu do protokołu). Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” opowiedzieli się za odczytanym stanowiskiem;

- odczytała pismo Zarządu OSP w Michałowie dot. udzielenia wsparcia finansowego na zorganizowanie XIV Wojewódzkiego Przeglądu Kronik OSP (pismo w załączeniu do protokołu) – Radni postanowili przekazać pismo do rozpatrzenia do właściwej komisji rady;

- poinformowała o złożonej petycji przez Uczniowskie Klub Żeglarski Michałowo dot. funkcjonowania klubu, jego rozwoju i finansowania (pismo w załączeniu do protokołu) – Radni postanowili przekazać pismo do rozpatrzenia do właściwej komisji rady.

            Przewodnicząca stwierdziła, że przed podpisaniem porządku obrad nie otrzymała projektów uchwał, że wymusza się na niej wprowadzenie do porządku obrad punktów, które nie są w kompetencji Burmistrza i nie pozwala jej się wprowadzić do porządku punktów jakie ona by chciała, uchwały nie są opiniowane przez komisje przed podpisaniem porządku obrad.

            Burmistrz odniósł się do słów Przewodniczącej i stwierdził, aby nie wmawiać rzeczy nieprawdziwych, ponieważ to ona z porządku obrad wykreśliła projekt uchwały dot. wyboru członka Komisji Finansowej a Przewodnicząca nie może sama wykreślić punktu z porządku, ponieważ może to zrobić jedynie Rada.

            Przewodnicząca stwierdziła, że ma również pretensję, że na wczorajsze spotkanie do Burmistrza nie zostali zaproszeni wszyscy radni, dodała, że pomimo rozmowy w gminie z Burmistrzem w tym samym dniu, Burmistrz jej o tym nie poinformował. Przewodnicząca dodała, że to nie ona ustalała ilość uchwał na dzisiejszą sesję i nie odpowiada za tak obszerny porządek, dlatego też sesje powinny być częściej.

            Burmistrz w odpowiedzi na słowa Przewodniczącej stwierdził, że to ona powinna była zacząć odpowiednio wcześniej rozmawiać w tym temacie, ponieważ pracami Rady kieruje Przewodnicząca. Burmistrz dodał, że należy przyjąć zasadę aby sesje były raz na miesiąc.

            Przewodnicząca stwierdziła, że Burmistrz kierując swoim zespołem pracowników jest zobowiązany aby sprawnie przygotować obrady i radni niesłusznie mają do niej pretensję o zwołanie sesji z tak wielkim porządkiem.

            Radna Dorota Burak poruszyła następujące kwestie:

- Przewodnicząca mogłaby sama zaprosić radnych na spotkanie i zaprosić wszystkich skoro Burmistrz kogoś pomija, Radna dodała, że liczy na organizację takich spotkań;

- mieszkańcy bloku przy ul. Sienkiewicza pytają jakie będą dalsze losy mieszkania służbowego jakie zajmowała pani Dobrowolska – Burmistrz odpowiedział, że właściwa komisja zajmie się tym tematem, jednak należy brać pod uwagę wystąpienia różnych zdarzeń losowych i potrzeby dysponowania wolnym lokalem;

- temat budowy przedszkola – nikt nie kwestionuje budowy przedszkola, że jest ono potrzebne, ale jeśli budowa ma wynieść 8 mln zł (jak ostatnio się słyszy) to dla setki dzieci jest to bardzo wygórowana kwota. Radna stwierdziła, że należałoby się zastanowić nad odstąpieniem od budowy przedszkola w takiej postaci jak zostało ono zaprojektowane i albo wykonać nowy projekt bardziej standardowego przedszkola, którego budowa i późniejsze użytkowanie będzie tańsze, albo drugi wariant i przeniesienie gimnazjum do Zespołu Szkół przy ul. Sienkiewicza, a w Gminnym Zespole Szkół zaadoptowanie sal na przedszkole.

- choroba ASF u świń – apel do Komisji Rolnictwa o spotkanie z poszkodowanymi rolnikami i znalezienie sposobu aby usuwano jak najwięcej zarażonych dzików a nie zdrowych świń.

- radna prosiła Przewodniczącą aby podczas czytania uchwał, Przewodnicząca czytała również podstawę prawną tj. nazwę ustawy, Radna stwierdziła, że uchwały się przyjmuje a nie że one przechodzą;

            Radna Irena Suprun stwierdziła, że Przewodnicząca jest nieprzygotowana do sesji, ponieważ nie bywa na komisjach i nie posiada wiedzy o czym dyskutowano na komisjach, poprzez takie działania sesja trwa tak długo – Przewodnicząca stwierdziła, że na poprzedniej sesji padł zarzut od radnej Suprun, że z komisji są wynoszone informacje, dlatego postanowiła, że nie będzie brała udziału w posiedzeniach komisji, jednak skoro są takie sugestie to będzie uczestniczyła w posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodnicząca przeszła do tematu: Oświadczenie rady w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zwolnienia Dyrektor GOKu Elżbiety Palinowskiej i Kierownika Biblioteki Julity Niepłoch – Sitnickiej. Przewodnicząca poinformowała, że ta kwestia została poruszona na prośbę rodziców, którzy dziś mieli przybyć na sesję, jednak wczoraj rodzice zostali zastraszeni i powiedziano im, że jeśli przyjdą na sesję będą mieli problemy. Przewodnicząca stwierdziła, że Rada powinna zająć stanowisko pozytywne bądź negatywne odnośnie zwolnienia ww. Pań.

Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski stwierdził, że sesje są otwarte i każdy może w nich uczestniczyć a jeśli ktoś zastrasza to należy powiadomić odpowiednie organy bo są to praktyki niedopuszczalne.

Burmistrz stwierdził, że należało projekt takiego oświadczenia przygotować radnym aby było można nad czymś dyskutować. Burmistrz zwrócił się do radnych aby nie wchodzili w kompetencje władzy wykonawczej i skupili się na władzy uchwałodawczej. Dodał, że prawo daje mu przywilej korzystania z kadencyjności stanowisk i skoro Panie były zatrudnione z powołania, to skorzystał ze swego uprawnienia i ogłosił konkurs. Panie, które zostały zwolnione mogą przystąpić do konkursu. Burmistrz dodał, że zabolał go kwestia, że te panie nie zawsze potrafiły się znaleźć w nowych realiach i współpracować.

Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski dodał, że aby ogłosić konkurs musi być wolne stanowisko.

            W wyniku dyskusji radni stanęli na stanowisku, że nie będą podejmować oświadczenia, ponieważ nie mają jednoznacznego projektu oświadczenia, ponadto to do kompetencji Burmistrza należy zwalnianie i zatrudnianie osób.

            W dalszej części obrad Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski odczytał wystąpienie Burmistrza, które zostanie skierowane do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. podejrzenia naruszenia art. 24f ustawy o samorządzie gminnym przez Przewodniczącą Marię Bożenę Ancipiuk, która zarządza działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminny (treść wystąpienia w załączeniu do protokołu). Przewodnicząca stwierdziła: Po pierwsze nie powiedziałam Panu, że jestem pełnomocnikiem. Po drugie ustosunkowując się do Pana zapytania powiedziałam „Jestem zatrudniona jako sprzedawca w firmie Alek” i chcę Panu powiedzieć, oświadczyć tutaj wszystkim radnym, że podczas obecnej kadencji radnego nie byłam osobą umocowaną w imieniu i na rzecz pracodawcy. Nie podjęłam żadnych czynności władczych ani zarządczych w imieniu czy na rzecz pracodawcy. Moim zakresem na stanowisku sprzedawcy, jest wydawanie towaru  i wystawianie dokumentów fiskalnych co w żaden sposób nie wypełnia przesłanek i wygaśnięcie mandatu z uwagi na powoływany się przepis antykorupcyjny, który Pan tutaj przedstawił. Nie jestem przedsiębiorcą, powtarzam, nie jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na mieniu komunalnym. I to jest moje zdanie i ja mam prawo takie oświadczenie wyrazić. A Pan został to tego powołany, ażeby inwigilować dalej radnych. I proszę bardzo. Ja do tego jak zadecyduje Pan Wojewoda ja się podporządkuję i nie ma tutaj żadnego problemu.

Z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski stwierdził, że Przewodnicząca, użyła określenia niedopuszczalnego, to co powiedziała o jego osobie. W odpowiedzi Przewodnicząca stwierdziła: wy tylko to robicie, zrobiliście wobec radnego Jarosława Symko i od razu powiedzieliście, że następną osobą jest Maria Ancipiuk. Z-ca Burmistrza dodał, że w obliczu sygnałów jakie docierały odnośnie działalności Przewodniczącej, skonsultowano temat z panią Mecenas i nadano biegu procedurze aby wyjaśnić sytuację. 

Radna Alina Kazberuk prosiła o sprawdzenie na jakich zasadach funkcjonuje bank w Gminnym Ośrodku Kultury (czynsz, opłaty, itp.).

Sołtys Piotr Dąbrowski zwrócił uwagę na:

- zapraszanie na posiedzenia komisji np. przedsiębiorców, którzy dają miejsca pracy, a których interesów dotyczy dany projekt uchwały, wówczas można zapoznać się z ich punktem widzenia;

- zmianę znaków drogowych, których nazwy są niewłaściwie napisane i dostawienie znaków drogowych;

- wykonanie oznaczeń adresowych we wsi Jałówka i sołectwie Jałówka;

-brak utrzymania we właściwym stanie drogi dojazdowej do tłoczni gazu w Kondratkach;

- nierówne traktowanie mieszkańców przy zakupie nieruchomości i udzielaniu bonifikaty - co było widoczne na dzisiejszych obradach.

Na zakończenie obrad Burmistrz zaprosił wszystkich na obchody dni Michałowa oraz na seminarium dot. 25lecia samorządu, które będzie miało miejsce w Ratuszu.

 

Ad. 10 Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca o godz. 17:35 zamknęła obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-09-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-09-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-09-30