Protokół Nr VII/15 z dnia 2015-06-18 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 23 kwietnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 23 kwietnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer VII/15
Data wydania 2015-06-18

Protokół Nr VII/15  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 23 kwietnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:05 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Burak Dorota
 6. Charytoniuk Marek
 7. Dziewiątkowski Sławomir
 8. Hajduczenia Marian
 9. Kazberuk Alina
 10. Kupraszewicz Ewa
 11. Ławreszuk Halina
 12. Łuksza Sławomir
 13. Nos Eugeniusz
 14. Suprun Irena
 15. Symko Jarosław Lucjan

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję i pogratulowała nowo wybranym sołtysom wyboru. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku VII sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodnicząca przedstawiła Radnym porządek i poinformowała o wpłynięciu protestu wyborczego dot. wyborów sołtysów sołectwa Michałowo II do Burmistrza Michałowa od pani Swietłany Łuksza. Przewodnicząca zaproponowała, aby tym tematem zająć się w sprawach różnych. W związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku Przewodnicząca przeszła do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli porządek:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

            2/ Zatwierdzenie porządku obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            3/  Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            4/ Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

            5/  Podjęcie uchwał w sprawie

 • Zmian w budżecie na 2015 rok
 • Pomocy finansowej województwu podlaskiemu z przeznaczeniem na częściowe opłacenie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród
 • Odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie
 • wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie
 • Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo
 • Członkostwa Gminy Michałowo  w Lokalnej Grupie Działania - Puszcza Knyszyńska
 • Zmieniająca uchwałę Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego
 • Określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

             6/ Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014

             7/ Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Michałowie

 8/ Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności MGOPS w Michałowie za rok 2014 i potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.

             9/ Wolne wnioski

            10/ Interpelacja i odpowiedzi

            11/ Sprawy różne i zapytania radnych

            12/ Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            W obliczu braku wniosków do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Radni zgłosili zapytania:

Radna Ewa Kupraszewicz – który z mostów będzie budowany – Burmistrz wyjaśnił, że przebudowa dotyczy mostów w Sokolu i w Pieńkach. 

Radny Sławomir Łuksza – dlaczego Burmistrz nie pozwolił głosować dla mieszkańców Michałowa, Radny dodał, że o tym decydować powinna komisja a Burmistrz nie powinien w tym temacie zabierać głosu – Burmistrz stwierdził, że na chwilę obecną sprawa jest bezprzedmiotowa.

Radny Sławomir Dziewiątkowski zaapelował o przestrzeganie ustalonego porządku obrad i podejmowanie dyskusji we właściwych punktach tego porządku.

Przewodnicząca – czy Radni będą uczestniczyć w spartakiadzie samorządowej – Burmistrz wyjaśnił, że na komisji zostanie to ustalone i jeśli będzie dobra wola co do uczestnictwa w spartakiadzie wówczas zostanie wystawiona reprezentacja; Przewodnicząca – czy delegacja z Armeni była zadowolona z obiektów jakie zwiedziła w naszej gminie – Burmistrz stwierdził, że delegacja była zdziwiona i zaskoczona jak tak małą gminę stać na tak dużo, jednak jak dowiedziała się o znaczących wpływach podatkowych to się uspokoili; Przewodnicząca odniosła się do szkolenia radnych i stwierdziła, że była na początku szkolenia i uzyskując odpowiedź na zadane pytania nie brała udziału w jego dalszej części. 

Wiceprzewodniczący Jarosław Symko prosił o informowanie radnych o spotkaniach dot. spraw samorządowych – o wizycie delegacji z Gruzji radni nie wiedzieli. Burmistrz wyjaśnił, że przed spotkaniem z delegacją również nie było wiadomo co będzie ją interesować i czego się spodziewać, okazało się że istotne im były sprawy samorządowe.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Radna Dorota Burak zgłosiła zapytanie do Pani Mecenas: czy w związku z faktem, iż jest ona Prezesem Niepublicznego Gimnazjum w Michałowie a zmiany w budżecie dot. m.in. subwencji dla ww. gimnazjum, to czy powinna się wyłączyć z głosowania – Mecenas Zofia Silwonik wyjaśniła, że analizując art. 25 ustawy o samorządzie gminnym uważa, że radna powinna wyłączyć się z głosowania, jednak decyzja należy do radnej-Radna Dorota Burak zgłosiła Przewodniczącej, że wyłącza się z głosowania nad omawianą uchwałą.

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany jakich dokonano w budżecie (istota zmian zawarta jest w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).

Dyskusja radnych dot. zmian w budżecie skupiła się głównie na zwiększeniu planu wydatków budżetowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na zakup używanego autobusu służącego dowożeniu dzieci do szkół 150 000 zł.

 Burmistrz poinformował, że temat był poruszany na Komisji Finansowej, rozważano różne warianty i utrzymując dowożenie przy ZGKiM istnieje konieczność wymiany taboru z uwagi na ich wiek i stan techniczny. Burmistrz dodał, że w ubiegłym roku były próby tej wymiany i należy coś zacząć w tym temacie robić.

Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że wg niego należy zainwestować w nowy, bądź prawie nowy (roczny) autobus, może mniejszy 30 osobowy – które można nabyć za 220-250 tyś. zł– Przewodnicząca przychyliła się do słów radnego Charytoniuka aby kupować nowy sprzęt, nie kupować używanego do którego trzeba będzie dokładać.

Burmistrz stwierdził, że podziela zdanie radnych i należy iść w kierunku nowego sprzętu, jednak należy przeanalizować, czy przydatne jest kupowanie mniejszego pojazdu i czy dzieci pomieszczą się w nim na określonych trasach. 

Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski poinformował, że autobus, który jest planowany do wymiany obsługuje linię, którą nie obsłuży mały autobus ze względu na liczbę miejsc. Dodał, że można kupić autobus szkolny, z małym przebiegiem, rocznik 2008 w kwotach od 120 do 180 tyś zł.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że Komisja Finansowa jednogłośnie opowiedziała się za pozostawieniem dowozu w gestii ZGKiM, ponieważ z tym wiąże się m.in. zapewnienie pracy dla 4 kierowców. Dodał, że koszt dowozu od paru lat kształtuje się na podobnym poziomie i w przyszłości należy dążyć do pozyskania środków unijnych na wymianę taboru, natomiast teraz zakup autokaru jest pierwszym krokiem do tej wymiany.

Radny Marek Charytoniuk zaproponował rozważenie możliwości przeorganizowania tras na których dowożone są dzieci – to da obraz co do potrzeb jakiej wielkości autobusy są nam potrzebne.

Radna Dorota Burak zwróciła się do dyrektora Gminnego Zespołu Szkół i dyrektora Przedszkola o przedstawienie ilości przewożonych dzieci na poszczególnych trasach – wówczas na podstawie danych będzie można zadecydować, jakiej wielkości autobusy powinny być brane pod uwagę i w jaki sposób wymieniać sprzęt aby zapewnić właściwy dojazd.

Rady Sławomir Łuksza stwierdził, że odpowiedzialną osobą za dowóz dzieci jest Kierownik ZGKiM i wie co ma kupić.

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że co nowy sprzęt to nowy, spytał czy istnieje możliwość „zamrożenia” tych środków, bo nie powiedziane w jakiej chwili ta gotówka będzie potrzebna aby kupić autokar.

Przewodnicząca poinformowała, że to właśnie Rada decyduje na co przeznaczone są środki. Przewodnicząca poruszyła temat przeznaczenia środków na samochód dla Policji- stwierdziła, że Rada wielokrotnie przekazywała środki na zakup ww. samochodów, ponadto zabierany jest z Michałowa komisariat – Przewodnicząca prosiła o przybliżenie tematu.

Burmistrz wyjaśnił, że nie tylko gmina Michałowo wspiera Policję w zakupie aut, czynią to również wszystkie sąsiednie gminy i jest to zakup wiązany, każda gmina wspiera policję taką samą kwotą i samochody te będą służyły do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego gmin.

Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski stwierdził, że zakup dużego autokaru jest konieczny „na już” ponieważ kolejnego sezonu on już nie przepracuje i to dzięki inwencji kierowców został przepchnięty przez wszystkie komisje. Kierownik zauważył, że w kolejnych latach będzie konieczna wymiana następnych autobusów i to wówczas można będzie się zastanawiać nad ich wielkością, natomiast teraz potrzebny jest duży autokar, który robi 1,5 trasy.

Burmistrz poinformował, że wieś również oczekuje wielu postulatów i jeżeli będziemy zbierać kwotę na nowy autobus, to szybko nie da się pomóc i zrealizować potrzeb wsi.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że może zastanowić się nad zakupem dwóch mniejszych busów i wówczas dzieci ze wsi uczęszczające do przedszkola, odwozić wcześniej.

Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek o wycofanie z budżetu 150 tyś zł przeznaczonych na zakup autobusu i przekazanie sprawy na Komisję.

Mecenas Zofia Silwonik stwierdziła, że kwota 150 tyś zł nie jest ujęta w odrębnym paragrafie nad którym można by było głosować i tą kwotę wycofać.

W związku z powyższym Wiceprzewodniczący wycofał zgłoszony wniosek.

Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że samochód używany równie dobrze jak nowy może przewozić dzieci, ponieważ przechodzi szczegółowe przeglądy a za stan techniczny odpowiada kierownik ZGKiM.

 Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, że komisja zaakceptowała proponowane zmiany.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” (w tym głos radnej Doroty Burak) przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej województwu podlaskiemu z przeznaczeniem na częściowe opłacenie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej województwu podlaskiemu z przeznaczeniem na częściowe opłacenie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród .

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie pomocy finansowej województwu podlaskiemu z przeznaczeniem na częściowe opłacenie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród (w załączeniu do protokołu).

 

Przewodnicząca o godz. 11:21 ogłosiła 10 min przerwę, po przerwie wznowiła obrady.

Po przerwie na salę narad nie powrócił radny Sławomir Łuksza.

 

Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodnicząca poinformowała, iż w dniu 26.03 br. wpłynęło oświadczenie radnego Mariana Hajduczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (pismo w załączeniu do protokołu).

Przewodnicząca w obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie

Wiceprzewodniczący Jarosław Symko zgłosił kandydaturę radnej Anny Barszczewskiej na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – radna Anna Barszczewska wyraziła zgodę.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem w którym jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera się radną Annę Barszczewską.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo

Inspektor oświaty Aleksander Apiecionek przybliżył radnym podstawy prawne, które brano pod uwagę tworząc projekt uchwały oraz przedstawił radnym uzasadnienie (w załączeniu do protokołu).

            Radna Irena Suprun zgłosiła zapytania:

- jak rozumieć zapis dot. ustalenia limitu punktów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – Pan Apiecionek wyjaśnił, że są to punkty tj. Gospoda, czyli miejsca w których można spożywać alkohol; w chwili obecnej są dwa takie punkty.

- jak ma się odległość  GOKu od PRIMU – Pan Apiecionek poinformował, że w projekcie uchwały GOK nie jest ujęty, decydują o tym Komisje i Rada. Zacytował art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazujący miejsca w których zabrania się sprzedaży i spożycia alkoholu.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

            Projekt uchwały w sprawie członkostwa Gminy Michałowo  w Lokalnej Grupie Działania - Puszcza Knyszyńska

            Urszula Tarasewicz pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie członkostwa Gminy Michałowo  w Lokalnej Grupie Działania - Puszcza Knyszyńska.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

            Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie członkostwa Gminy Michałowo  w Lokalnej Grupie Działania - Puszcza Knyszyńska (w załączeniu do protokołu).

 

            Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały przewiduje podniesienie o 2 % wskaźnika wynagrodzenie za inkaso w następującej wysokości:

 • z 4% zwiększa się do 6% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych kwot na konto Urzędu Miejskiego w Michałowie dla sołectw Michałowo I i Michałowo II;
 • z 6% zwiększa się do 8 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych kwot na konto Urzędu Miejskiego w Michałowie dla pozostałych sołectw.

            W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

            Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego

            Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, że po uzyskaniu operatu szacunkowego przygotowano projekt uchwały na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 2 o powierzchni użytkowej 56,40 m2 w budynku położonym przy ul. Gródeckiej 1 w Michałowie – lokal bo byłym sklepie Husqvarna.

            Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, że komisja wyraziła zgodę na sprzedaż ww. lokalu.

            Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza czy lokal próbowano przeznaczyć na wynajem pod działalność – Burmistrz potwierdził, że tak jednak nie udało się wynająć lokalu, podmiotom zainteresowanym lokal nie spełniał oczekiwanych warunków i parametrów.

            W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

            Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że uchwały które do tej pory w tym temacie obowiązywały, muszą zostać dostosowane do obowiązujących przepisów. Dodała, że uchwała ta umożliwia cały proces sprzedaży nieruchomości i główne założenia jakie obowiązywały w poprzedniej uchwale nie uległy zmianie (np. rada musi wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości o wartości powyżej 20 tyś zł.).

            W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie Określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (w załączeniu do protokołu).

 

            Burmistrz prosił o możliwość zabrania głosu przez przybyłych gości w osobach Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku inspektora Andrzej Łapińskiego i Komendanta Komisariatu Policji w Michałowie Piotra Zdrodowskiego i tym samym przesunięcia punktów w porządku obrad.

 

Ad. 7 Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Michałowie

Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Andrzej Łapiński poinformował, iż na w skutek działań modernizacyjnych dot. obiektów Policji tj. komisariatów, wstępnie w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji, zapadła decyzja o przeniesieniu Komisariatu z Michałowa do Zabłudowa. Komendant uzasadniając wyjaśnił, iż budynek w Zabłudowie jak również w Gródku są własnością Policji, która może tymi budynkami dowolnie dysponować, natomiast budynek, w którym mieści się Komisariat w Michałowie nie stanowi własności Policji i jest użytkowany na podstawie umowy użyczenia. Powyższe decyzje zapadły również dlatego, iż Policja uzyskała dofinansowanie ze środków UE na termomodernizację i remont budynków i z oczywistych powodów środków nie można było wykorzystać na budynek nie stanowiący własności Policji. Ponadto od 1 lipca zmieniają się przepisy (Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Wykroczeń itp.)., które powodują również reorganizację struktur Policji. Komendant stwierdził, że Policja będzie starała się dostosować do potrzeb społecznych i wstępnie planuje się, aby w Michałowie wygospodarować miejsce na przesłuchania świadków, itp. Komendant zapewnił, że pod względem bezpieczeństwa mieszkańców gminy nic się nie zmieni dodał, że sezonowo posterunek wodny pozostanie w niezmienionej formie.

            Przewodnicząca spytała Komendanta, czy prawdą jest że do tego, iż nie będzie Komisariatu w Michałowie przyczynił się poprzedni burmistrz, ponieważ padł taki zarzut.

            Komendant Andrzej Łapiński stwierdził, że trudno powiedzieć że się przyczynił. Budynek, którym policja dysponuje od 3 lat miano na zasadzie użyczenia, czyli policja jest lokatorem; jeżeli byłaby to funkcja stała doszłoby do przeniesienia własności a co legło u podstaw deklaracji poprzedniego burmistrza to on nie chce się wypowiadać, ponieważ nie jest do tego uprawniony. Komendant dodał, że dochował on należytej staranności przed podjęciem decyzji, którą mógł podjąć bez żadnych konsultacji. Komendant poinformował, że

planowane są działania zmierzające do konsultowania się z Burmistrzami w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa w danej gminie, stanów zagrożenia itp., oraz podjęcia kroków eliminujących potencjalny problem.

            Dyrektor GOK Elżbieta Palinowska spytała, gdzie się będzie mieścił Posterunek Policji? – Burmistrz poinformował, że Posterunku nie będzie a Komendant Łapiński dodał, że będzie obecny punkt obsługi interesanta. Komendant odniósł się do tematu zakupu samochodów służbowych, których policja używałaby do pracy na terenie całego powiatu. Wyjaśnił, że policja potrzebuje wkładu finansowego również z innych gmin na zakup radiowozów, które służyłyby policji do działań m.in. na terytorium powiatu.

            Radna Dorota Burak odniosła się do słów Komendanta Łapińskiego i spytała, czy gdyby w październiku doszłoby do przekazania budynku (w którym mieści się komisariat) dla Komendy, to czy komisariat pozostałby w Michałowie. 

            Komendant Łapiński wyjaśnił, że wówczas rozmawiałby z Komendantem Wojewódzki odnośnie tego, w jakich okolicznościach i kiedy podjąć decyzję o przekazaniu ewentualnym budynku w Gródku ale nie musiał on stawać przed tym dylematem ponieważ w Gródku policja posiada swój obiekt.

 

Ad 6 Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014

            Pracownik Urzędu Urszula Tarasewicz odczytała sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 (w załączeniu do protokołu).

            Radna Dorota Burak spytała czy na GOK w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi są przewidziane tylko działania sportowe czy też jakieś inne.

            Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że sprawozdanie dot. rok 2014 więc nie wpływa ono na działania prowadzone w roku 2015r.

 

Ad. 8 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności MGOPS w Michałowie za rok 2014 i potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok

            Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Funkowska zapoznała z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności MGOPS w Michałowie za rok 2014 i potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok (ocena i sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

            Radna Irena Suprun spytała o zasadność wydania środków finansowych na 3 dniową imprezę dla seniorów, Radna stwierdziła, że wydaje się środki na tą imprezę (choć ona nie twierdzi, że nie) to dlaczego przeznacza się tylko 300 zł dla pogożelca.

            Kierownik Anna Funkowska wyjaśniła, że dni seniora były zaplanowane w ramach współpracy z innymi jednoskami i nie za każdy dzień MGOPS ponosił koszty. Pierwszy dzień był organizowany przez GOK – występy dzieci i młodzieży, przedstawienie pensjonariuszy z DPS Garbary – kosztem był zakup herbaty i ciastek. Kierownik poinformowała, że główny koszt był związany z wynajęciem sali i zakupem artykułów spożywczych przeznaczonych na kolację. Kierownik odniosła się do wypłaty środków dla pogożelców, wyjaśniła, iż roku ubiegłym miało miejsce jedno zdarzenie, w wyniku którego uległ zepsuciu piec i oczekiwania rodziny dot. naprawy pieca, być może dlatego, że osoba otrzymała duże wsparcie ze swego zakładu pracy.

            Radna Irena Suprun spytała, czy o kwotach dla pogożelców i kwotach na dni seniora decyduje Kierownik MGOPS – Kierownik Funkowska wyjaśniła, że tak, dla pogożelców są to kwoty uznaniowe, natomiast kwoty za dni seniora wynikają z bieżących zakupów.    

            Wiceprzewodniczący dodał, że w tabeli przedstawionej przez Kierownik MGOPS kwota 19 tyś zł to nie jest to kwota jedynie na dzień seniora. Kierownik Funkowska dodała, że w kwocie zawiera się m.in. np. wigilia. 

 

Przewodnicząca o godz. 13:00 ogłosiła 10 min przerwę, po przerwie wznowiła obrady.

 

Ad. 9 Wolne wnioski – brak

 

Ad. 10 Interpelacje i odpowiedzi

            Radna Alina Kazberuk podziękowała Burmistrzowi za udzielenie odpowiedzi na interpelację złożoną na poprzedniej sesji, radna spytała czy ma odczytać otrzymane odpowiedzi dot. zakresu czynności z-cy burmistrza Jerzego Chmielewskiego i asystenta Leszka Gryca.

            Przewodnicząca stwierdziła, że skoro była odczytana interpelacja należy również odczytać odpowiedzi.

            Burmistrz stwierdził, że interpelacja jest radnemu a nie dla Rady – słowa Burmistrza podzielił Wiceprzewodniczący.

            Zgłoszono następujące interpelacje:

- radna Ewa Kupraszewicz – co było powodem złożenia przez ZGKiM wniosku o odroczenie rozprawy w sprawie długów czynszowych najemcy Leszkowi Gryc obecnego asystenta burmistrza. Poprzednie rozprawy zakończone zostały orzeczeniami Sądu korzystnymi dla gminy. Czy pan Burmistrz zamierza egzekwować długi swego asystenta;

- radna Nina Bielenia – ruszyła nowa perspektywa unijna 2014-2020, z informacji podanych przez Urząd Marszałkowski wynika, że pierwsze rozdanie będzie pod koniec bieżącego roku i należy się do tego przygotować. Zwracam się z interpelacją na jakie inwestycje i w jakiej wysokości Burmistrz planuje pozyskać środki z Unii Europejskiej.

            Przewodnicząca odczytała prośbę mieszkańców ul. Białostockiej w związku z przebudową ul. Białostockiej o interwencję w sprawie przebudowy chodnika (pismo w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 11 Sprawy różne i zapytania radnych

            Radna Ewa Kupraszewicz podziękowała burmistrzowi za szybką interwencję dot. naprawy bocianiego gniazda we wsi Tylwica Majątek.

            Radny Marek Charytoniuk poinformował, że Komisja Oświaty zajmowała się skargą złożoną na Dyrektor GOK, w wyniku mediacji pan Tomasz Wiśniewski skargę wycofał.  

            Radna Irena Suprun spytała Przewodniczącą, czy obrady komisji są objęte tajemnicą, czy można plotkować wszem i wobec.

            Przewodnicząca wyjaśniła, że każdy ma prawo zapoznać się z wnioskami wypracowanymi przez komisje.

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że wypływ informacji z obrad komisji nie regulują żadne przepisy, dodał, że na komisji trwają „robocze” dyskusje, które nie muszą być od razu podawane do opinii publiczny. Wiceprzewodniczący zaapelował do radnych o to, aby informacje poruszane na komisjach nigdzie się nie ukazywały, bo to świadczy o radnych, którzy czasem niesłusznie mogą być „wplątywani”.

            Radna Irena Suprun stwierdziła, ze na blogu „Nasze Michałowo” pisze się nieprawdę, które szkaluje w dobre imię. Radna dodała, że jak komuś zależy na upublicznieniu informacji to niech wiarygodnie odtwarza usłyszane treści.

            Wiceprzewodniczący dodał, że oprócz bloga są inne blogi i gazety ale jeżeli chcemy budować wspólnotę w Michałowie to musimy mówić sobie prawdę i nie zasłaniać się nie podpisanymi e-mailami. Wiceprzewodniczący pogratulował nowej redaktor Gazety Michałowa  wyboru  i zaapelował do wszystkich o podpisywanie się pod nadesłanymi do redakcji listami i e-mailami, aby uniknąć kłótni itp.

            Radna Alina Kazberuk zwróciła się do Dyrektor GOK z następującymi zapytaniami:

- czy GOK jest nadal wydawcą gazety – Dyrektor GOK Elżbieta Palinowska poinformowała, że wydawcą jest GOK a siedzibą PFDiF;

- czy Dyrektor widziała gazetę przed drukiem – Dyrektor Palinowska wyjaśniła, że ostatniego numeru nie widziała przed drukiem;

- dlaczego w gazecie nie ma herbu Michałowa – Dyrektor Palinowska wyjaśniła, że w ostatnim numerze jest wiele niedociągnięć o czym rozmawiała z panią redaktor, rozmawiała również, aby gazeta nie była wydawana w ciągu 3 dni. Dyrektor dodała, że omówiła i ustaliła z panią redaktor kształt gazety.

            Radny Sławomir Dziewiątkowski zwrócił się do Kierownika ZGKiM o przedstawienie sytuacji niemożliwości naprawy drogi, która była równana we wsi Nowa Wola – czy jest możliwa i kiedy naprawa w rozmiarze zadawalającym mieszkańców.

            Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski wyjaśnił, że sytuacja finansowa zakładu pozwala jedynie na wyrównywanie drogi równarką, zebrać z pobocza i nawieść na drogę, inne metody bardziej efektywne wymagały by ogromnych nakładów finansowych. Kierownik dodał, że jest to droga do łąk, po której głównie poruszają się pojazdy rolnicze.

            Burmistrz stwierdził, że droga ta była profilowana bardzo dawno temu i dotychczas nie była ona utrzymywana dobrze i nie będzie łatwo przywrócić jej choć zbliżonych parametrów za jednym bądź dwoma podejściami, wymaga to systematycznych prac i żwirowania. Burmistrz odniósł się do poruszonych kwestii:

- przebudowa chodników na ul Białostockiej – przebudowa musi być dokonana zgodnie z projektem i tego już się nie zmieni, można zaradzić skutkom tj. zabezpieczyć skarpy, zjazdy aby wyeliminować zagrożenia. Burmistrz dodał, że pismem przekaże prośbę mieszkańców do Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jako realizatora zadania.

- interpelacja dot. pozyskania środków z UE – nie prawdą jest że już ruszyła kampania 2014-2020 ponieważ jutro będzie on na pierwszej naradzie u Marszałka, gdzie cokolwiek powiedzą na temat nowej perspektywy. Burmistrz obiecał, że wszyscy rozpoczną prace nad nową perspektywą i poinformował, że rozpoczęto opracowanie projektu technicznego kanalizacji wsi Nowa Wola. Burmistrz dodał, że będą opracowywane i aktualizowane dokumentacje techniczne, aby mogły być one w każdej chwili wykorzystane do wniosków, w chwili obecnej opracowuje się mapy tj. w Topolanach, Juszkowym Grodzie, Jałówce.

- odroczenie rozprawy w sprawie długów czynszowych najemcy Leszkowi Gryc – Burmistrz poinformował, że interpelacja zostanie przekazana wg właściwości Kierownikowi ZGKiM.

            Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załeski poinformował. że zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej dot. wynajmowania lokali w przypadku spłaty pełnego zadłużenia na wniosek najemcy można przywrócić umowę najmu i taka umowa została przywrócona, ponieważ długu już nie ma, w związku z czym wycofano sprawy sądowe.

            Pracownik Urzędu Leszek Gryc stwierdził, że sprawa dotyczy go już dłuższy czas i dodał, że dzisiejsza interpelacja radnej Kupraszewicz jest spowodowana właściwym zachowywaniem się pracowników i brakiem wypływu informacji niejawnych. Pan Gryc dodał, że od dłuższego czasu długu nie ma i skoro pracownicy nie donoszą gdzie nie trzeba, dlatego o tym nieuprawnieni nie wiedzą. Pan Gryc stwierdził, że to jego decyzja wbrew własnemu interesowi doprowadziła do tego, że budynek stał się własnością gminy, żeby nie jego decyzja wycofująca sprawę z sądu ten budynek nie byłby gminny i nie wiadomo czy kiedykolwiek by taki był. Dodał, że zawsze obiecywał, że ureguluje dług wobec właściciela i z chwilą wycofania spraw z sądu należności zostały uregulowane. Pan Gryc dodał, że jest obciążony nadmiernym czynszem wynikającym z uchwały podjętej przez Radę, która to uchwała łamie prawo i która została podjęta w poprzednich kadencjach, dlatego też prosi radnych o „pochylenie się” nad tą uchwałą.

            Przewodnicząca stwierdziła, że obecny burmistrz też był w poprzednich kadencjach radnym i może również przyczynił się do omawianej sytuacji, skoro radnych o to się posądza.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że omawiając kształt gazety była mowa o jej niezależności, dlatego też czy umieszczenie herbu ma gazecie nie zostanie odebrane przez niektórych, że jest to gazeta „ratuszowa”. Radna stwierdziła, że mogłaby polemizować czy herb umieszczać czy nie, ale decyzja powinna należeć do wydawcy i redaktor naczelnej. Radna prosiła, aby informacje o komisjach, które się odbywają były wysyłane do wszystkich radnych, ponieważ nieraz sprawdzała na stronie internetowej, tam nic nie było umieszczone a komisje się odbyły. Radna poruszyła kwestię złożonego do Przewodniczącej pisma (przed poprzednią sesją) na które do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedz. Zgodnie z KPA jest termin 30 dniowy na odpowiedź.

Przewodnicząca wyjaśniła, że pismo dotyczyło gotowości radnej Burak do pracy w komisji, jednak nie ma wolnego wakatu. Dodała, że udzieli odpowiedzi na piśmie.

            Radny Sławomir Dziewiątkowski prosił o zajęcie się tematem zgłoszonym na początku sesji przez panią Swietłanę Łuksza i określenie się radnych czy komisja rewizyjna powinna zajmować się tą sprawą.

            Przewodnicząca odniosła się do tematu umieszczenia herbu na gazecie – odnosząc się do słów radnej Doroty Burak, uważa, iż herb na gazecie był i powinien być, ponieważ jest to gazeta samorządowa. Przewodnicząca stwierdziła, że chciałaby zobaczyć rachunek sporządzenia makiety gazety, kto ją przygotował i spytała wydawcę do kiedy można składać materiały do gazety – Dyrektor GOK wyjaśniła że do 20stego dnia każdego miesiąca. Przewodnicząca dodała, że panie z Gminnego Zespołu Szkół stwierdziły, że nie będą więcej dostarczać materiałów do gazety, ponieważ po dostarczeniu ich do Urzędu nie zostały one opublikowane.

            Radna Irena Suprun stwierdziła, że nowej redaktor należy dać szansę a nauczyciele niech się nie obrażają i dalej przygotowują materiały do gazety bo warto promować swoją szkołę. 

            Przewodnicząca spytała burmistrza, czy nagranie z kamery, która rejestruje przebieg sesji będzie na stronie urzędu – Burmistrz potwierdził, że tak.

            Przewodnicząca poruszyła kwestię listu jaki otrzymali radni od burmistrza, stwierdziła, że burmistrz w liście przekroczył swoje uprawnienia i nie powinien rozliczać radnych – Burmistrz wyjaśnił, że chciał wyeliminować pewne zjawisko i mieć klarowną i czystą sytuację, która dotyczy również i jego, celem pisma było samookreślenie się radnych.

            Rady Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że minął już jakiś okres i nie jest to pierwsza sesja i radni współpracują w coraz to lepszym kierunku dla dobra naszej gminy. Radny dodał, że czas pana Nazarko i wycieku pewnych informacji minął. Jeżeli ma być dobrze i mamy współpracować dla tej gminy zakończmy pewien rozdział tej gminy, który już odszedł, ma on nadzieję że bezpowrotnie i już nie wróci. Radny skierował, zapytanie do Przewodniczącej, że skoro uważa, że kierowanie listu do radnych jest niezasadne, to czy haniebne opisywanie gminy – bo to jest działanie na szkodę gminy -  bez określenia się nazwiskiem i imieniem, czy jest to godne zachowanie? – Przewodnicząca stwierdziła, że są to przekroczone uprawnienia burmistrza i zostały powołane pewne osoby, które dalej jątrzą.

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że w gminie jest miejsce dla wszystkich mieszkańców tak samo jak dla Nazarki, Symko czy Konończuka i wypominanie sobie różnych rzeczy nic nie zmieni. Należy rozmawiać do skutku. On również otrzymał list od burmistrza ale nie oznacza to, że ma się rozpowiadać o tym dla całej gminy bo to nie o to chodzi. Wiecprzewodniczący dodał, że wyciąganie niektórych rzeczy to właśnie jątrzenie i nie należy komuś zwracać uwagi skoro samemu tak się postępuje. Dodał, że skoro burmistrz w sprawozdaniu porusza temat wniosków unijnych to on o nich wie, konkretów nie ma jeszcze z Ministerstwa, więc należy dać burmistrzowi czas a nie składać wniosek z zapytaniem o konkretne projekty.

            Przewodnicząca spytała pana Leszka Gryca, na którą było zaplanowane spotkanie z radymi, które miało miejsce jakiś czas temu, ponieważ jedni radni byli zaproszeni na 16:00 a inni na 17:00.

            Pan Leszek Gryc poinformował, że zapraszał na godz. 17:00, dodał, że burmistrz jest otwarty i niezależnie o której kto przybędzie z tym porozmawia. Pan Gryc dodał, że są sprawy indywidulane o których ze wszystkimi nie musi omawiać.

            Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że nie była poinformowana o spotkaniu dlatego chce spytać czy to było karą czy nagrodą, dodała że nawet jak nie ma zasięgu przychodzi sms o próbie połączenia a takiego smsa nie dostała– Pan Leszek Gryc wyjaśnił, że radna Kupraszewicz nie odbierała telefonu i nie oddzwaniała i może udowodnić wszystkie próby połączenia.

            Radna Dorota Burak stwierdziła, że od jakiegoś czasu są prowadzone prywatne dyskusje i najczęściej jest tak, że pani Przewodnicząca rozpoczyna dyskusję i swoje uwagi i aluzje do pana burmistrza. Radna stwierdziła, że jest to w ogóle nie na miejscu, ponieważ jeśli Przewodnicząca ma swoje osobiste uwagi do burmistrza, to jest dyżur a i burmistrz jest codziennie w pracy i te sprawy można załatwić. Radna kończąc stwierdziła, że sesja nie jest miejscem na takie dyskusje.

            Przewodnicząca przeszła do tematu protestu wyborczego dot. wyborów sołtysów sołectwa Michałowo II złożonego przez panią Swietłanę Łuksza oraz złożonego przez nią pisma dot. przeprowadzenia czynności kontrolnych w związku z powyższą sprawą.

            Pani Swietłana Łuksza poinformowała, że w dniu wczorajszym złożyła do burmistrza protest wyborczy, jednak po niedługim czasie ta wieść została „wyniesiona” z Urzędu, w związku z czym w dniu dzisiejszym złożyła kolejne pismo skierowane do radnych. Pani Łuksza stwierdziła, że nie wstydzi się tego co napisała, nie chodzi, nie komentuje i skoro ma wątpliwości to składa pismo i się pod nim podpisuje, prosząc radnych o ustosunkowanie się to tematu.

            Mecenas Zofia Silownik wyjaśniła, że w statucie sołectwa sprawa protestów nie jest uregulowana, w związku z powyższym należy stosować przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym, w której również nie ma jasno uregulowanej kwestii protestów dot. wyboru sołtysa. Dlatego też należy posiłkować się orzecznictwem sądowym i powrócić do ustawy, która wskazuje, iż organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy i docelowo Komisja Rewizyjna. Po zbadaniu sprawy przez Komisję Rada podejmie określone stanowisko w formie uchwały. Jeśli decyzja Rady nie będzie satysfakcjonowała strony skarżącej wówczas strona można złożyć skargę do Sądu Administracyjnego.                                          Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek formalny o powołanie doraźnej Komisji Rewizyjnej do zbadania sprawy.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” opowiedzieli się za przekazaniem sprawy do Komisji Rewizyjnej.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

W dalszej części obrad asystent Leszek Gryc odczytał pismo od Marszałka Województwa Podlaskiego dot. przyznania tytułu Podlaskiego Samorządowca 25 lecia (pismo w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 14:02 salę narad opuściła radna Anna Barszczewska

 

W dalszej części obrad głos zabrali:

- pan Dawid Konończuk (syn burmistrza) – poruszył temat wyborów sołtysa sołectwa Michałowo II i podanej informacji na blogu „Nasze Michałowo” na którym podano, że rzekomo, on sfałszował wybory. Pan Konończuk poinformował, że spóźnił się on na zapisy na listę do głosowania, listy zostały zamknięte, więc postanowił nie głosować jednak został aby zobaczyć jak przebiegną wybory. Pan Konończuk zwrócił się do radnych „Małej Ojczyzny”, kto jest odpowiedzialny za podanie tej fałszywej informacji oraz zaapelował aby nie pisać na blogu oszczerstw i przestać się wzajemnie oczerniać. Pan Konończuk prosił o umieszczenie na blogu „Nasze Michałowo” sprostowania co do jego osoby, dodał, że pisanie e-maili na adres boga mija się z celem, ponieważ i tak nie jest udzielana odpowiedź zwrotna.

            Przewodnicząca stwierdziła, że blog pisze wiele osób a Mała Ojczyzna to mieszkańcy gminy.

            Radna Dorota Burak stwierdziła, że wcześniej Przewodnicząca zapraszała wszystkich do wchodzenia na blog „Nasze Michałowo” i odpowiada za to co w nim jest – Przewodnicząca stwierdziła, że z jej ust nie padło że odpowiada za blog, a że go popiera to tak, ponieważ tam pisze się prawdę.

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że nie tylko na blogu „Nasze Michałowo” ale również na innych pisało się nieprawdę, więc on to potępia, nie ma i nie chce mieć z tym nic wspólnego. Dodał, że można mieć różne poglądy ale nie należy się wzajemnie obrażać.

            Radna Irena Suprun dodała, że należy zgodnie z sentencją umieszczoną na ścianie Sali narad- „…radny powinien godnie reprezentować…” – godnie reprezentować gminę, więc należy zacząć od siebie i np. nie nosić i nie wtykać ludziom do mieszkań broszur „Nasze Michałowo”.

 

- Radny Eugeniusz Nos stwierdził, że nikt nie może sfałszować wyników wyborów sołtysa, ani burmistrz ani premier, może jedynie sfałszować przewodniczący komisji bądź komisja skrutacyjna wybrana na przeprowadzenie ww. wyborów. To przewodniczący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów i komisja skrutacyjna, którzy podpisując się swoim nazwiskiem biorą na siebie pełną odpowiedzialność.

- Mateusz Czerniawski mieszkaniec Michałowa spytał radnych kto utożsamia się z blogiem Nasze Michałowo, poruszył temat Komisariatu Policji w Michałowie pytając m.in. kto jest właścicielem tego budynku – Burmistrz wyjaśnił, że użytkownikiem jest skarb państwa, władającym w użytkowaniu wieczystym Gmina Michałowo. Wiceprzewodniczący w temacie Komisariatu Policji dodał, że parę lat temu, kiedy Policja zwróciła się z wnioskiem o utworzenie Komisariatu, Gmina Michałowo zrobiła wszystko, natomiast teraz zmieniły się realia i gmina nie jest odpowiedzialna za reorganizację Policji. Radny Sławomir Dziewiątkowski zaapelował o zakończenie rozpatrywania zamierzchłych spraw i przejście do działań i współpracy.

- sołtys sołectwa Jałówka Piotr Dąbrowski – prosił o zabezpieczenie pism (ofoliowanie), które wpływają do sołtysów a są przeznaczone na tablicę ogłoszeń, poruszył temat naprawy dróg lokalnych, oraz herbu gminy i Gazety Michałowa.

- Pani Swietłana Łuksza odniosła się do wypowiedzi pana Dawida Konończuka, stwierdziła, że na wyborach sołtysów, osobiście słyszała wraz z mężem jak Przewodnicząca Rady powiedziała, że widziała jak pan Dawid Konończuk zagłosował. Pani Łuksza kończąc stwierdziła, że jak będzie taka potrzeba poświadczy wraz z mężem w Sądzie. Przewodnicząca stwierdziła, że wiedziała, że pan Dawid nie został wpisany na listę ale o tym, że zagłosował nie mówiła ona a ludzie.

- Dyrektor GOK Elżbieta Palinowska zaprosiła obecnych na obchody 1 maja do GOK  i 3 maja do parku na obchody

- Burmistrz zaprosił na obchody 25-lecia samorządu, które organizowane będą w Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii.

- sołtys Krystyna Kosakowska podziękowała wszystkim za przybycie na wybory sołtysów.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca o godz. 14:32 zamknęła obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-07-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-07-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-07-02