Protokół Nr VI/15 z dnia 2015-04-23 - Protokół Nr VI/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 12 marca 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł Protokół Nr VI/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 12 marca 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer VI/15
Data wydania 2015-04-23

Protokół Nr VI/15  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 12 marca 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:00 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Burak Dorota
 6. Charytoniuk Marek
 7. Dziewiątkowski Sławomir
 8. Kazberuk Alina
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Ławreszuk Halina
 11. Łuksza Sławomir
 12. Nos Eugeniusz
 13. Suprun Irena
 14. Symko Jarosław Lucjan

 

Nieobecni radni: Hajduczenia Marian

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

Przewodnicząca przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do dnia 30.04.2015r.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku VI sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodnicząca przedstawiła Radnym porządek.

Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po bloku uchwał a przed wolnymi wnioskami punktu dot. rozpatrzenia skargi Kierownika Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

Radny Sławomir Dziewiątkowski spytał Przewodniczącą czy nieobecność radnego Mariana Hajduczeni jest usprawiedliwiona.

Przewodnicząca poinformowała, że obecność radnego Hajduczenia jest usprawiedliwiona, ponieważ przebywa on w szpitalu, jest po zabiegu i prawdopodobnie w sobotę wraca do domu.

Przewodnicząca przeszła do głosowania zgłoszonego przez Burmistrza wniosku formalnego dot. wprowadzenie do porządku obrad po bloku uchwał a przed wolnymi wnioskami punktu dot. rozpatrzenia skargi Kierownika Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” wprowadzili zgłoszony punkt do porządku obrad.

Przewodnicząca przeszła do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli porządek:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

            2/ Zatwierdzenie porządku obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            3/ Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            4/ Informacja  Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

            5/ Podjęcie uchwał w sprawie

 • Zmian w budżecie na 2015 rok
 • Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2015-2024
 • funduszu sołeckiego na 2016 rok
 • Zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
 • Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
 • Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania
 • Ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej dla których Gmina Michałowo jest organem prowadzącym
 • Ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
 • Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu Opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w  2015 rok

6/ Rozpatrzenia skargi Kierownika Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

            7/ Wystąpienie przedstawiciela Izb Rolniczych w Białymstoku ( pani Ewa Łempicka)

            8/ Wolne wnioski

            9/ Interpelacja i odpowiedzi

           10/ Sprawy różne i zapytania radnych

           11/ Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            W obliczu braku wniosków do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli protokół z V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz na wstępie przedstawił Jerzego Chmielewskiego, którego z dniem 1.03.2015r. powołał na zastępcę Burmistrza.

Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski przedstawił obecnym swoją osobę, deklarując jak najlepszą pracę ze swojej strony na rzecz samorządu Michałowa.  

Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany jakich dokonano w budżecie (istota zmian zawarta jest w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu) oraz poinformowała o konieczności podjęcia uchwały o WPF, która jest uchwałą kroczącą przy zmianach budżecie.

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż komisja jednogłośnie zaakceptowała zmiany w budżecie na 2015r.

Radna Irena Suprun spytała, czy gmina pozyskuje subwencję na dzieci z innych gmin, które w naszej gminie realizują obowiązek szkolny.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że subwencji nie można pozyskać, można odzyskać koszty. Pani Skarbnik dodała, że kosztów nie odzyskiwano, ponieważ nie miała ona wiedzy na temat obecności ww. dzieci w naszych placówkach oświatowych.

Radna Irena Suprun stwierdziła, że tę sprawę regulują przepisy, są to ogromne pieniądze i inspektor oświaty powinien to sprawdzać a dyrektorzy szkół winni składać do organu prowadzącego stosowne informacje.

Wiceprzewodniczący potwierdził słuszność uwagi radnej Ireny Suprun, bo skoro my płacimy za dzieci, które uczą się poza naszą gminą, tak samo powinniśmy otrzymywać pieniądze za dzieci z innych gmin, które uczą się u nas.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że każdy dyrektor jest zobowiązany do złożenia stosownej informacji do organu prowadzącego o dzieciach z innych gmin realizujących obowiązek u nas. Radna dodała, że inspektor oświaty powinien był takie informacje przekazać dla pani Skarbnik.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Jan Łuksza stwierdził, że przekazuje on informacje o ww. dzieciach do organu prowadzącego, zawartą w arkuszu organizacyjnym i taką wiedzą dysponuje inspektor oświaty.

Rada Irena Suprun dodała, że z tego wynika, iż gmina płaci za swoje dzieci uczące się w innych gminach, a sama takich opłat nie pobiera jeśli chodzi o dzieci z innych gmin, które uczą się u nas.

Burmistrz stwierdził, że temat zostanie dogłębnie wyjaśniony i na pewno gmina zwróci się do innych gmin o zwrot poniesionych kosztów.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 (w załączeniu do protokołu).

 

Przewodnicząca o godz. 10:45 ogłosiła 5 min przerwę, po przerwie wznowiła obrady.

 

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 rok

Pani Skarbnik poinformowała, iż co roku Rada Miejska zobowiązana jest podjąć uchwałę do 31 marca w sprawie wyodrębnienia bądź nie środków na fundusz sołecki na kolejny rok budżetowy. Pan Skarbnik dodała, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć będących zadaniami gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i mają one służyć poprawie warunków życia mieszkańców. Korzyścią z funduszu są dodatkowe środki z budżetu państwa z tytułu wykonanych prawidłowo rozliczonych i uznanych wydatków, natomiast koszty obsługi tego funduszu nie są dla gminy korzystne.

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż komisja jest za tym, aby nie wyodrębniać funduszu sołeckiego na 2016 rok. 

Wiceprzewodniczący stwierdził, że zdania w Polsce o funduszu są podzielone w związku z ich skomplikowanym charakterem i w większości gmin fundusz nie zostaje wyodrębniony. Wiceprzewodniczący dodał, że w naszej gminie próbowano wyodrębnić fundusz, jednak sołtysi nie wyrazili chęci a jeżeli pojawiają się jakieś potrzeby w sołectwach, to gmina stara się je zaspokoić.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że jednak społeczności lokalne powinny jakimiś środkami dysponować i teraz jeśli tutaj jest takie negatywne nastawienie wielu radnych na ten fundusz sołecki to radna stwierdziła, że chciałaby poznać zdanie sołtysów na ten temat. Radna spytała, czy w zamian funduszu sołeckiego, można by było „coś” innego zaoferować sołtysom.

Burmistrz stwierdził, że też chce poznać opinię sołtysów, jednak osobiście wolałby przeznaczyć te środki jako udział w przedsięwzięciach do pozyskania dodatkowych środków, które są odpowiednio większe, np. środki na place zabaw itp. Burmistrz zadeklarował, że jeśli pojawią się jakiekolwiek potrzeby w sołectwach, wówczas w budżecie odszuka się środki na ten cel.

Radna Dorota Burak spytała, czy w celu pozyskania środków np. aktywna grupa mieszkańców musiałaby sama napisać projekt i kontynuować dalsze procedury z tym związane.

Burmistrz wyjaśnił, że za takie prace odpowiedzialny jest pracownik Urzędu a inicjatywa może wyjść od mieszkańców.

Wiceprzewodniczący dodał, że zawsze tak to działało, że pomysł wypływał od mieszkańców a Urząd realizował zadanie i lepiej środki z funduszu sołeckiego przeznaczyć na pozyskanie większych środków unijnych.

Sołtysi jednogłośnie stwierdzili, aby nie wyodrębniać funduszu sołeckiego.

Przewodnicząca w obliczu braku uwag i innych wniosków formalnych do projektu uchwały zarządziła głosowanie nad projektem uchwały pytając radnych „kto jest za tym aby wyodrębnić fundusz sołecki”.

Radni w głosowaniu jawnym 0 głosami ,,za”, przy 10 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego nie wyrażając zgody na jego wyodrębnienie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 rok 2024 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski poinformował, że konieczność zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich wynika ze statutów sołectw i zawsze odbywały się one na początku nowej kadencji Rady. Burmistrz poinformował, że terminy zebrań były konsultowane z mieszkańcami, sołtysami ale jeżeli są jeszcze jakieś uwagi to należy je zgłaszać.

Burmistrz na zakończenie kadencji urzędowania sołtysów, wręczył sołtysom „Album Michałowa w starej fotografii”.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zastępca Burmistrza Jerzy Chmielewski poinformował o konieczność utworzenia odrębnych obwodów głosowania w DPS Garbary i DPS Jałówka.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

Burmistrz poinformował o konieczność zmiany nazwiska reprezentanta Gminy Michałowo w LGD „Puszcza Knyszyńska”, którym jest Burmistrz Michałowa. 

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania (w załączeniu do protokołu).

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej dla których Gmina Michałowo jest organem prowadzącym

Inspektor oświaty Aleksander Apiecionek poinformował, że aby dzieci przyjąć do przedszkola należy przeprowadzić rekrutację i w pierwszej kolejności do przedszkola są przyjmowane dzieci z terenu gminy Michałowo na podstawie odgórnych kryteriów rekrutacji. Jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa a są jeszcze wolne miejsca, wówczas przeprowadza się dodatkową rekrutację, w której należy ustalić dodatkowe kryteria rekrutacji różniące się od siebie punktacją. Pan Inspektor zaproponował kryteria, które w porozumieniu z  Dyrektor Przedszkola zostały przedstawione w projekcie uchwały. 

Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Oświaty stwierdził, że komisja wnioskuje o przyjęcie uchwały.

            W wyniku dyskusji Radna Dorota Burak zgłosiła wniosek formalny o zmianę kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie rekrutacji, które wyglądałyby następująco:

1) objęcie rodziny dziecka nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 5 pkt;

2) samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym bądź prowadzenie przez rodziców/opiekunów gospodarstwa rolnego – 4 pkt;

3) pozostawanie rodziców/opiekunów w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej – 3 pkt;

4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola – 2 pkt.

            Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosków formalnych:

 1. objęcie rodziny dziecka nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 5 pkt; - Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali zgłoszony wniosek.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

2) samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym bądź prowadzenie przez rodziców/opiekunów gospodarstwa rolnego – 4 pkt; - Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali zgłoszony wniosek.

     W głosowaniu brało udział 14 radnych.

3) pozostawanie rodziców/opiekunów w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej – 3 pkt; - Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali zgłoszony wniosek.

     W głosowaniu brało udział 14 radnych.

4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola – 2 pkt. - Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali zgłoszony wniosek.

     W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków formalnych.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej dla których Gmina Michałowo jest organem prowadzącym.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej dla których Gmina Michałowo jest organem prowadzącym (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Inspektor oświaty Aleksander Apiecionek poinformował, że subwencję tworzy się na podstawie informacji (o liczbie uczniów na dzień 30 września oraz liczbie etatów nauczycieli) od istniejących na terenie gminy placówek oświatowych. Powyższe dane tzw. SIO gmina przesyła do kuratorium a ono dalej do Ministerstwa. W oparciu o SIO tworzona jest subwencja. Dotacja natomiast są to środki finansowe z budżetu państwa bądź z budżetu jednostek samorządu terytorialnego czy z funduszy celowych, które w oparciu o ustawę o systemie finansów są przeznaczane na realizację zadań publicznych. Na ucznia jest przyznawana subwencja, bez względu na to z jakiej gminy pochodzi dziecko. Inspektor dodał, że mechanizmy związane z podziałem subwencji są ujęte w projekcie omawianej uchwały.

Radny Marek Charytoniuk spytał, co z subwencją jeśli dziecko przyjdzie do szkoły w trakcie roku szkolnego.

            Pani Skarbnik poinformowała, że subwencja oświatowa jest ustalana 2 razy – pierwszy raz na podstawie sprawozdań z sierpnia, drugi raz jest ustalana kwota ostateczna i nie ma znaczenia czy w ciągu roku uczniów przybywa czy też ubywa. Pani Skarbnik dodała, że subwencja jest instrumentem wspomagającym, natomiast dotacja ściśle zależy od ilości dzieci.

            Inspektor oświaty dodał, że jeśli uczniowie z innych gmin a uczący się u nas zostali ujęci w Systemie Informacji Oświatowej, to subwencja na tych uczniów wpływa do gminy.

            Radna Irena Suprun spytała dlaczego tak późno podejmuje się omawianą uchwałę, ponieważ Niepubliczne Gimnazjum te pieniądze powinno dostać w styczniu. Radna dodała, że uchwałę należało przyjąć w listopadzie, ponadto spytała dlaczego gmina nie występowała o refundację dotacji dzieci z innych gmin uczących się w naszym przedszkolu.

Wiceprzewodniczący w związku z zawiłością tematu poprosił Inspektora o przygotowanie dogłębnej informacji na najbliższą Komisję Oświaty dot. refundacji dotacji.  

            Radna Dorota Burak spytała, czy omawiana uchwała będzie miała moc sprawczą od 1 stycznia br., ponieważ jeżeli Niepubliczne Gimnazjum złożyło SIO w określonym terminie a uchwała będzie obowiązywała po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, to wówczas kto zapłaci Niepublicznemu Gimnazjum za miesiąc styczeń, luty i marzec. Radna dodała, że Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum dopełnił formalności, jednak w związku z tym, że uchwała nie była wcześniej przyjęta i nie było wzoru wniosku o udzielenie dotacji to wniosek nie mógł być wcześniej złożony.

            Inspektor oświaty poinformował, że projekt uchwały był przygotowany w październiku i nie dysponuje on wiedzą dlaczego nie wszedł pod obrady wcześniej.

            Pani Mecenas Zofia Silwonik stwierdziła, że nie ma przeszkód aby w treści uchwały dopisać, że będzie obowiązywała z mocą od 1 stycznia 2015.

            Radna Irena Suprun spytała, czy Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum złożył wniosek o udzielenie dotacji na 2015 rok – Inspektor Oświaty poinformował, że nie – Radna kontynuując stwierdziła, że skoro nie złożył, to nic się tej szkole nie należy, ponieważ dyrektor składa wniosek do Burmistrza w określonym terminie tj. do 30.09. Radna dodała, że takiego typu uchwały należy omawiać wcześniej na Komisji Oświaty.

            Pani Mecenas dodała, że uchwałę należy przyjąć, ponieważ będzie ona służyć na następne lata. 

            Radna Dorota Burak poinformowała, że Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum, była u Inspektora Apiecionka, złożyła SIO i wg niej Dyrektor złożyła pisemny wniosek dot. dotacji – o to trzeba by było zapytać Pana Inspektora bądź Panią Dyrektor - Inspektor oświaty poinformował, że taki wniosek nie został złożony - Radna Dorota Burak kontynuując spytała, na podstawie czego szkoła mogła złożyć wniosek jak nie było uchwały.

            Pani Mecenas wyjaśniła, że wzór wniosku nie jest wymagalny, opracowany (tak jak ma to miejsce przy uchwale) ułatwia jedynie realizację tematu i Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum mogła złożyć taki wniosek dowolnym pismem, ponieważ leży to w jej interesie jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Pani Mecenas dodała, że omawianą uchwałę należy podjąć, ponieważ na przyszłość gmina powinna posiadać opracowane procedury udzielania dotacji.

            Radny Marek Charytoniuk spytał, czy dwoje uczniów z Niepublicznego Gimnazjum zostało uwzględnione w SIO – Inspektor oświaty potwierdził, że tak.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały z dopiskiem, że uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania (w załączeniu do protokołu).

 

            Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu Opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w  2015 rok

            Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że zgodnie z zaleceniami Urzędu Wojewódzkiego należy uzupełnić podjętą na poprzedniej sesji uchwałę o adres i siedzibę schroniska.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu Opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w  2015 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu Opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w  2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 6 Rozpatrzenie skargi Kierownika Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

            Zastępca Burmistrza poinformował, że 5.03 br. wpłynęła skarga Pana Tomasza Wiśniewskiego Kierownika PFDiF na Panią Dyrektor GOK Elżbietę Palinowską. Skarga dotyczy braku zaufania Dyrektor GOK do Kierownika PFDiF i braku warunków kadrowych do funkcjonowania Pracowni. Burmistrz Chmielewski poinformował o trybie rozpatrywania skarg na kierownika jednostki tj. skargę przedstawia się Radzie, która w dalszej kolejności skargę przekazuje właściwej komisji. Burmistrz dodał, że na komisję powinny być zaproszone obie strony w celu mediacji, komisja wypracowuje stanowisko o zasadności skargi i wówczas przedstawia się je Radzie na kolejnej sesji. Skarga powinna być rozpatrzona 30 dni od jej złożenia czyli do dnia 5.04 br.

            Radna Irena Suprun stwierdziła, że po ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, na której były obie strony i p. Wiśniewski i p. Palinowska wątpi czy strony uda się pogodzić. Radna dodała, że wg niej decyzję o zasadności skargi powinien podjąć Burmistrz.

            Przewodnicząca stwierdziła, że skarga zostanie przekazana do Komisji Oświaty, na którą zostaną zaproszone obie strony.

            Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Oświaty stwierdził, że tak jak mówiła Radna Suprun na poprzednim posiedzeniu komisji dążono do pogodzenia dwóch stron, jednak skoro skarga wpłynęła, to zostanie ona rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu komisji.

            Wiceprzewodniczący zauważył, że skoro termin na rozpatrzenie skargi wynosi 30 dni to trzeba będzie zwoływać tylko na tą sprawę kolejną sesję.

            Radna Dorota Burak stwierdziła, że zgodnie z KPA istnieje możliwość o poinformowaniu osoby składającej skargę, że w związku z trudnością sprawy termin można przedłużyć.

            Zastępca Burmistrza poinformował, że termin rozpatrzenia skargi można wydłużyć ze względu na zawiłość sprawy – tak stwierdziła również pani Mecenas.

            Przewodnicząca podsumowując stwierdziła, że skarga trafi do Komisji Oświaty, na kolejnej sesji temat zostanie podjęty, a Zastępca Burmistrza poinformuje p. Tomasza Wiśniewskiego o terminie i sposobie rozpatrzenia skargi.

 

 Przewodnicząca o godz. 12:42 ogłosiła 10 min przerwę, po przerwie wznowiła obrady.

 

Ad. 7 Wystąpienie przedstawiciela Izb Rolniczych w Białymstoku

            Pani Ewa Łempicka przedstawiciel Izby Rolniczej zapoznała obecnych z tematem nowej kampanii dot. dopłat bezpośrednich. 

 

Ad. 8 Wolne wnioski

            Radna Irena Suprun zgłosiła wniosek rozważenia możliwości utworzenia specjalnego funduszu dla ofiar dotkniętych kataklizmem (np. pożar itp.).

            Wiceprzewodniczący przychylił się do wniosku Radnej Suprun i stwierdził, że Komisja Finansowa powinna zająć się tym tematem.

 

Ad. 9 Interpelacje i odpowiedzi

            Radna Nina Bielenia złożyła interpelację dot. podania przyczyn odwołania Julity Niepłoch – Sitnickiej ze stanowiska Kierownika Biblioteki w Michałowie (interpelacja w załączeniu do protokołu) oraz zapytała Burmistrza jakie konkretne działania zostały podjęte w związku z utworzeniem podstrefy SSSE.

            Radna Alina Kazberuk złożyła interpelację dot. podania zakresu obowiązków zastępcy Burmistrza Jerzego Chmielewskiego oraz asystenta Leszka Gryca, podania ich kompetencji zawodowych i kwalifikacji oraz podania wymiaru etatu osoby zajmującej się promocją w gminie (interpelacja w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 10 Sprawy różne i zapytania radnych

            Burmistrz poinformował o decyzji jaka zapadła jeszcze w roku 2014 w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku dot. przeniesienia Komisariatu Policji z Michałowa do Zabłudowa. W Michałowie będzie jedynie Posterunek Policji, w którym będzie pracowała jedna osoba, w nocy nie będzie nikogo. Burmistrz stwierdził, że przyczyn przeniesienia komisariatu jest wiele ale główne powody to nieprzekazanie obiektu obecnego komisariatu dla Komendy Miejskiej Policji przez co poniesienie nakładów przez Policję na cudzy obiekt nie mogło dojść do skutku. Nakłady zostały przeniesione do Zabłudowa. Burmistrz poinformował, że na następną sesję przybędzie Komendant Komisariatu Piotr Zdrodowski.

            Radny Jan Borowski stwierdził, że przeniesienie komisariatu do Zabłudowa wydłuży czas reakcji Policji w związku z interwencją w naszej gminie. Radny podał przykład ostatniego incydentu jaki miał miejsce w Bondarach – osoba pod wpływem alkoholu groziła wysadzeniem bloku w powietrze, także liczy się każda minuta.

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że jest zbulwersowany przeniesieniem komisariatu do Zabłudowa, ponieważ decyzja o utworzeniu komisariatu w Michałowie zapadła w porozumieniu z Komendą Policji. Radny dodał, że Michałowo leży pośrodku gmin Zabłudów – Michałowo – Gródek, których dotyczy Komisariat, dlatego też przeniesienie do Zabłudowa jest nielogiczne. Radny dodał, że nie należy pozostawiać tego tematu, ponieważ gmina za dużo zainwestowała aby teraz poszło to w niepamięć. W obecnym komisariacie niczego nie brakuje, dlatego mowa o ponoszeniu nakładów na budynek jest niestosownym tłumaczeniem.

            Burmistrz stwierdził, że zgadza się ze słowami Wiceprzewodniczacego, jednak te pytania należy kierować do poprzedniego Burmistrza.

            Radna Dorota Burak spytała, w jakim miejscu będzie pracował jeden funkcjonariusz policji, który pozostanie w posterunku – Burmistrz wyjaśnił, że zostanie wygospodarowanie pomieszczenie w obecnym Komisariacie.

            Przewodnicząca stwierdziła, że na następną sesję należy zaprosić Komendanta Komisariatu Policji w Michałowie w celu dogłębnego wyjaśnienia tematu.

            Radny Marek Charytoniuk spytał, czy Komenda Miejska wystąpiła z propozycją przejęcia budynku komisariatu – Burmistrz stwierdził, że Komendant przekazał, iż chciano budynek odkupić.

            W temacie utworzenia funduszu dla ofiar dotkniętych kataklizmem Burmistrz poinformował, że pani Iwacewicz, która ucierpiała w pożarze domu wypłacono zasiłek jednorazowy w kwocie 5 tyś zł. Burmistrz dodał, że jeżeli będzie możliwość utworzenia funduszu dla ofiar kataklizmu i będzie to zgodne z przepisami, nic nie stoi na przeszkodzie aby taki fundusz utworzyć.

            Burmistrz poinformował, że odpowiedź na interpelacje zostanie udzielona na piśmie, natomiast w kwestii podstrefy SSSE w następnym tygodniu planowane jest spotkanie z prezesem Robertem Żylińskim, ponadto został zlecony podział działek z wydzieleniem drogi dojazdowej i należy to jeszcze doprecyzować.

            Radna Dorota Burak poruszyła kwestię złożenia do dnia 28.02 sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły, czy ktoś będzie mógł przedłożyć takie sprawozdanie Radzie.

            Przewodnicząca poinformowała, że Radny Marian Hajduczenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej przebywa w szpitalu i jak wróci zobowiązuje się ona udać do niego osobiście i ustalić dalszy tok pracy Komisji Rewizyjnej. 

            Radna Ewa Kupraszewicz poinformowała, że sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2014 rok zostało sporządzone przez poprzedniego przewodniczącego komisji na koniec kadencji i na następnej sesji zostanie przedstawione.

 

            W dalszej części obrad poruszono następujące tematy:

- Radna Dorota Burak – wykonania chodników i oświetlenia na terenie Kobylanki i Kazimierowa oraz ustawienie oznakowania związanego z numeracją domów – Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej we wsiach nie planuje się budowy chodników; temat oświetlenia jest znany, dotyczy to również oświetlenia ulic w Michałowie, próbuje się pozyskać mapy i rozpocząć prace projektowe instalacji technicznych; znaki z numeracją domów-tabliczek byłoby setki a utrzymanie słupków na których by one wisiały byłoby trudne w związku z czym proponuje się zrealizowanie tematu częściowo i ustawienie znaków w obrębie zabudowań wieloposesjowych.

- Radna Nina Bielenia – naprawy starej kanalizacji na ul. Sienkiewicza, Fabrycznej i osiedlu, (niedziałające studzienki, zalewanie piwnic) – Burmistrz stwierdził, że temat jest znany, wymaga interwencji, trudno określić konkretny termin wykonania, jednakże w planie zostanie temat ujęty.

- Radna Anna Barszczewska – ujęcia w planach budowy kanalizacji osiedla przy SKR i strażnicy – Burmistrz wyjaśnił, że istnieje problem w dojeździe do ul. Klonowej ponieważ jest tam działka, której stan prawny nie jest uregulowany i należy wystąpić do Sądu z wnioskiem o przeniesienie własności; droga prowadząca do osiedla jest za wąska aby móc coś tam wykonać.

- Radny Marek Charytoniuk – kiedy rozpocznie się proces równania dróg w terenie; naprawę przejezdności drogi Jałówka – Zaleszany – Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski poinformował, że proces równania dróg już się rozpoczął i równiarka wyruszyła na wschód gminy. Droga z Nowosad do Jałówki i z Jałówki do Zaleszan też zostanie poprawiona.

- Radny Sławomir Dziewiątkowski – otwarcie świetlicy szkolnej od września od godz. 7:00 – jest to apel rodziców najmłodszych dzieci rozpoczynających naukę w szkole aby najmłodsi mogli bezpiecznie spędzić czas do zajęć lekcyjnych. Radny dodał, że Dyrektor Łuksza obiecał funkcjonowanie świetlicy od godz. 7:00.

- Radny Sławomir Łuksza – naprawy, utwardzenia parkingu przy targowicy – Burmistrz wyjaśnił, że temat jest znany i należy znaleźć na to środki finansowe.

- Maria Gryko mieszkanka Michałowa zgłosiła zapytania:

 1. dlaczego w Michałowie są sołtysi skoro Michałowo to miasto;
 2. kiedy zostanie zdjęta dekoracja z sali narad dot. poprzedniej kadencji i burmistrza;
 3. dlaczego żwirownia została sprzedana w ręce prywatne;
 4. kto tworzył Album Michałowa i dlaczego w Albumie nie ma jej taty skoro był przewodniczącym

            Ad. 1Burmistrz stwierdził, że należy sprawdzić regulacje prawne dot. obecności sołtysów w miastach.

            Ad. 2Przewodnicząca wyjaśniła, że w sali narad przeznaczone jest miejsce na zdjęcia radnych i burmistrza kilku kadencji i obecna również zostanie umieszczona, tak jak np. w gimnazjum są zawieszone zdjęcia poprzednich roczników.

            Ad. 3Wiceprzewodniczący poinformował, że gmina podejmuje decyzje jakie działki przeznacza do sprzedaży. Radny stwierdził, że gdyby były przeciwwskazania prawne co do możliwości kupna przez radnego jakiejkolwiek działki gminnej, nigdy nie przystąpiłby do przetargu, ale takich przeciwwskazań nie było i do przetargu mógł przystąpić każdy bo przetargi są jawne i przeprowadzane zgodnie z procedurą. Radny poinformował, że z trzech działek kupił najmniejszą i nie była ona żadną żwirownią, była to działka rolna. Radny dodał, że sam wykonał dokumentację jednak nie było go stać aby uruchomić produkcję żwiru. Z tejże przyczyny wydzierżawił tą działkę. Dodał, że koszty związane z wydobyciem żwiru liczy się w milionach i dla gminy taniej jest kupić żwir niż posiadać swoją żwirownię, a w przypadku tej konkretnej działki koszty wydobycia żwiru przy tak małych zasobach jakie tam są, przekroczyłyby potencjalne zyski.    

            Ad. 4Przewodnicząca poinformowała, że Album opracowała pani Nina Gorbacz, pan Mikołaj Greś, pan Aleksander Apiecionek.

 

- Mateusz Czerniawski mieszkaniec Michałowa odczytał a następnie na ręce Przewodniczącej i Burmistrza złożył pismo dot. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez radnego Jarosława Symko polegającego na niewykazaniu w oświadczeniu majątkowym nabytej działki w Barszczewie od gminy (pismo w załączeniu do protokołu).

            Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że niezależnie który radny będzie brał udział w przetargu, konflikt na zewnątrz zawsze będzie.       

            Przewodnicząca poinformowała, że jak wynika z oświadczenia działka ta została w nim ujęta pod pozycją „Inne nieruchomości”. Przewodnicząca stwierdziła, że temat zostanie wyjaśniony.  

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że czasem ma dość bycia radnym, dość zawiści, nienawiści jeden do drugiego i zazdrości. Dodał, że wszystko co zrobił było zgodne z prawem, natomiast w kwestii oświadczenia majątkowego działka ta została w nim ujęta.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca o godz. 14:07 zamknęła obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-06-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-06-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-06-07