Protokół Nr V/15 z dnia 2015-03-13 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 23 stycznia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 23 stycznia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer V/15
Data wydania 2015-03-13

Protokół Nr V/15  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 23 stycznia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:00 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Burak Dorota
 6. Charytoniuk Marek
 7. Dziewiątkowski Sławomir
 8. Hajduczenia Marian
 9. Kazberuk Alina
 10. Kupraszewicz Ewa
 11. Ławreszuk Halina
 12. Łuksza Sławomir
 13. Nos Eugeniusz
 14. Suprun Irena
 15. Symko Jarosław Lucjan

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, radny powiatowy Jan Kaczan, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji. Przewodnicząca złożyła wyrazy współczucia radnemu Eugeniuszowi Nos z powodu śmierci mamy i sołtys Leonile Ostapczenia z powodu śmierci męża.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku IV sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodnicząca przedstawiła Radnym porządek, w obliczu braku uwag przeszła do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli porządek:

                 1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

                 2/ Zatwierdzenie porządku obrad V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

                 3/ Przyjęcie protokołu z IV  Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

                 4/  Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym

                 5/  Podjęcie uchwał w sprawie:

 • Uchwalenie budżetu Gminy Michałowo na rok 2015
 • Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

-  Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku

 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
 • Określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2015 roku
 • Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
 • Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
 • Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie

                     6/  Wolne wnioski

                     7/ Interpelacja i odpowiedzi

                     8/ Sprawy różne i zapytania radnych

                     9/ Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            W obliczu braku wniosków do protokołu Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Burmistrz uzupełnił informację dodając, że: spotkał się z Prezesem Robertem Żylińskim w sprawie utworzenia podstrefy SSSE; spotkał się z Krzysztofem Wolframem ze Stowarzyszenia Zielone Płuca Polski dot. projektu z zakresu ochrony drzewostanu na terenie gminy Michałowo, w pasach drogowych szczególnie ul. Białostocka. Burmistrz poinformował, iż spotkał się również z Prezesem Spółki Biaform, która jest zainteresowaniem ulokowaniem działalności gospodarczej w podstrefie SSSE. Ponadto Pan Bezubik podczas spotkania zapoznał z działalnością spółki pn. „Zielona Energia Michałowo”, poinformował o liście intencyjnym z 2012 roku o odbiorze energii cieplnej z biogazowi przez Zespół Szkół i MOSiR w Michałowie i projekcie związanym z tym tematem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za”, przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na rok 2015

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany jakich dokonano w budżecie pomiędzy projektem jaki został złożony pierwotnie a obecnym projektem budżetu Gminy Michałowo na 2015 rok (zmiany w załączeniu do protokołu).

Burmistrz dodał, że poczynione zmiany sprowadzają się do zrównoważenia budżetu, aby zaplanowane środki i wydatki były realne; to co zostało stwarza szanse realizacji budżetu w przedstawionej wersji. Burmistrz dodał, że jeżeli pojawią się jakieś zadania w ciągu roku to budżet będzie się zmieniał.

Wiceprzewodniczący Jarosław Symko odczytał opinię RIO odnośnie budżetu na 2015 rok oraz opinię w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo (opinie w załączeniu do protokołu).

Przewodnicząca prosiła przewodniczących Komisji o przedstawienie proponowanych zmian. Dodała, że w związku z tym, iż nie było możliwości przegłosowania wniosków, zobliguje się Burmistrza do naniesienia zmian na kolejną sesję.

Przewodniczący Komisji Oświaty Marek Charytoniuk przedstawił wnioski komisji:

- zaakceptowanie przez Radę Miejską zmniejszenia dotacji podmiotowej na działalność statutową GOK o kwotę 270 tyś zł. Komisja po uzgodnieniach, w ramach oszczędności widzi możliwość zmniejszenia dotacji o 50 tyś zł na imprezach oraz 85 tyś 560 zł na działalności GOK i CPL. Ponadto komisja wnioskuje o wykreślenie zadania w ramach zmniejszenia dotacji dot. redagowania i wydawania gazety lokalnej na kwotę 35 tyś 88zł. W sumie daje to oszczędności w wysokości ok. 170 tyś zł. Pozostałą kwotę zmniejszenia dotacji tj. 100 tyś zł komisja pozostawia do uzgodnienia w gestii burmistrza i dyrektora GOK.

Dyrektor GOK Elżbieta Palinowska poinformowała, że zabranie z budżetu GOK 270 tyś zł oznacza: nie zatrudnienie świetlicowej w Juszkowym Grodzie i w Sokolu, nie ma środków na masowe imprezy tj. Prymacka Biasieda, Dni Michałowa, Święto Grzyba, trzeba będzie zwolnić 2 osoby.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że budżet nie jest sztywny i w ciągu roku jeszcze wiele razy będzie się zmieniał. w imieniu przewodniczącej Komisji Finansowej Haliny Ławreszuk stwierdził, że komisja nie miała wielu uwag, wnioskuje aby w najbliższym czasie wyodrębnić w budżecie 40 tyś zł na udzielenie dotacji kościołom (20 tyś. zł Parafii Rzymskokatolickiej w Michałowie i 20 tyś. zł Parafii Prawosławnej w Michałowie), oraz uwzględnienie środków związanych z utworzeniem podstrefy SSSE. Wiceprzewodniczący dodał, że wola Burmistrza w tych tematach jest, więc dziś nie należy wprowadzać tych zmian, będą wprowadzone wkrótce.

Burmistrz stwierdził, że wnioski o których mówił Wiceprzewodniczący zostaną uwzględnione w całości, ponieważ jeśli chodzi o dotacje dla parafii to w zmienionej wersji budżetu nie pojawiła się kwota na ten cel, gdyż nie posiadał on wiedzy komu to miało służyć. Jeśli chodzi o środki na utworzenie podstrefy SSSE Burmistrz stwierdził, że w budżecie są środki na cele projektowe w kwocie 50 tyś zł. i z tych środków można korzystać. Nie ma przeszkód do działań w tym kierunku. Jak będzie taka potrzeba aby zwiększyć środki zostaną one wprowadzone do budżetu.

Przewodnicząca dodała, że o dotacje do zabytków mogą zwracać się wszystkie parafie a komisja to rozstrzyga, jednak w poprzednim budżecie założono środki dla parafii w Michałowie.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Eugeniusz Nos poinformował, że komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt budżetu, pomimo uszczuplenia środków w dziale „Transport i łączność”. Radny dodał, że zapewne w trakcie roku wraz z Burmistrzem będzie dyskutowało się w temacie naprawy dróg.

Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek formalny o 10 min przerwy.

 

Przewodnicząca o godz. 11:10 ogłosiła 10 min przerwę po czym wznowiła obrady.

 

Przewodnicząca postanowiła przegłosować zgłoszone przez komisje wnioski, aby na następną sesję przygotować stosowną uchwałę. Przewodnicząca dodała, że jeśli Burmistrz zechce to wnioski uwzględni, jeśli nie to nie uwzględni.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że nie należy nad tym głosować, ponieważ kwota jest zawarta w budżecie, a wnioski komisji nie muszą być w projekcie budżetu na 2015r.

Burmistrz stwierdził, że to zostało uwzględnione, zaopiniowane i nie ma konieczności głosowania.

Po dyskusji głos zabrała Pani Mecenas Zofia Silwonik, która wyjaśniła, iż nad wnioskami nie ma potrzeby głosowania bo musi być konkretna zmiana tj. zmieniamy konkretny zapis u projekcie uchwały budżetowej polegający na wskazaniu jaką kwotę zabieramy z jakiego paragrafu i na jaki paragraf ją przesuwamy. Nie można głosować nad punktem z pisma przewodniego dot. budżetu. Pani Mecenas dodała, że należy głosować nad konkretną zmianą a nie wnioskami komisji. Dodała, iż przegłosowywanie w obecnej chwili zmian i uwzględnianie źródła ich pokrycia, spowoduje konieczność przerobienia uchwały budżetowej-a jest to technicznie trudne i czasowe-i może zajść potrzeba np. odroczenia sesji. Pani Mecenas stwierdziła, że należy przegłosować uchwałę w przygotowanej wersji a na następną sesję wprowadzić uchwałę w sprawie zmian w budżecie o które wnioskowały komisje.

Burmistrz raz jeszcze zapewnił, że zmiany komisji uwzględni przy najbliższej uchwale dot. zmian w budżecie.

Pani Skarbnik dodała, że pismo przewodnie do budżetu przedstawiła jedynie zmiany jakich dokonano w budżecie pomiędzy projektem jaki został złożony pierwotnie a obecnym projektem budżetu Gminy Michałowo na 2015 rok. Jeśli dąży się do zmiany wydatków i przeznaczenia np. 40 tyś zł na ochronę zabytków, to należy podać źródło finansowania.

 

Przewodnicząca po dyskusji nad zasadnością przegłosowywania wniosków komisji o godz. 11:50 ogłosiła 10 min przerwę po czym wznowiła obrady.

 

Pani Mecenas Zofia Silwonik poinformowała, że Statutem Gminy Michałowo inicjatywę uchwałodawczą posiada Burmistrz, Przewodniczący Rady, w kwestiach dotyczących organizacji Rady, Komisje Rady, radni w ilości co najmniej 4 radnych chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. Pani Mecenas dodała, że kwestii przygotowania budżetu inicjatywę posiada wyłącznie Burmistrz, natomiast zmiany w budżecie może zgłosić Przewodniczący Rady.

Radna Halina Ławreszuk zgłosiła wniosek formalny o przegłosowanie projektu uchwały budżetowej w formie przedstawionej przez Burmistrza.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na rok 2015.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwaleni budżetu na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

Burmistrz podziękował Radnym za przyjęcie budżetu, podziękował pani Skarbnik za przygotowanie budżetu i poinformował, iż zgłoszone wnioski zostaną uwzględnione.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Pani Skarbnik poinformowała, że powyższa uchwała towarzyszy budżetowi i jest tzw. uchwałą krocząca; obrazuje ona prognozę finansową na przyszłe lata.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 (w załączeniu do protokołu).

 

Kierownik Elżbieta Rosińska przedstawiła wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku. Poinformowała, iż przyjęcie wykazu daje możliwość m.in. przygotowywania postępowań przetargowych a jeżeli wartość nieruchomości przekroczy 20 tyś zł. wówczas zostanie przedstawiona radnym stosowna uchwała dot. sprzedaży nieruchomości.

Przewodnicząca spytała, czy nie należałoby umieścić w wykazie sanitariatów mieszczących się w Bondarach.

Burmistrz wyjaśnił, że sprzedaż sanitariatów i tak będzie wymagała zgody rady, ponieważ wartość przekracza 20 tyś zł., natomiast jeśli będzie wola komisji i rady to wykaz nieruchomości zawsze można uzupełnić.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

Pani Skarbnik poinformowała, że powyższa uchwała wynika z uchwalonego budżetu i WPF jednak w kwestii udzielenia pomocy innym podmiotom należy podjąć odrębną uchwałę upoważniającą Burmistrza do dalszych działań.

Wiceprzewodniczący w imieniu Komisji Finansowej poinformował o pozytywnej i jednogłośnej opinii komisji dot. udzielenia pomocy Powiatowi.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli 2024 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2015 roku

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż powyższy program uchwalany jest rok rocznie i jego zadaniem jest ograniczenie bezdomności zwierząt. Pani Kierownik dodała, iż w treści uchwały należy umieścić zapis, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2015 roku.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2015 roku (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Pan Aleksander Apiecionek inspektor oświaty zapoznał radnych z założeniami programu.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

Radny Marian Hajduczenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok (plan w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 15 radnych

Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie

Radny Marek Charytoniuk jako członka do Komisji Rolnictwa zgłosił Radnego Sławomira Łukszę – Radny Sławomir Łuksza wyraził zgodę.

Radna Alina Kazberuk jako członka do Komisji Rolnictwa zgłosiła Radną Dorotę Burak – Radna Dorota Burak nie wyraziła zgody.

Przewodnicząca przeszła do głosowania kandydatury radnego Sławomira Łukszy jako członka Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” zaakceptowali kandydaturę Radnego Sławomira Łuszy jako członka do Komisji Rolnictwa.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie.

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 6 Wolne wnioski

            Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że dla dobra współpracy Rady nie należy pomijać radnej Doroty Burak, która nie należy do żadnej komisji i wypracować wspólny wniosek na następną sesje. Radny dodał, że prosi o zastanowienie się radnych w tej kwestii i podjęcie kroków w celu naniesienia zmian w jakiejkolwiek komisji i umożliwienia pracy radnej Doroty Burak w komisjach Rady.

            Przewodnicząca stwierdziła, że była taka możliwość ale radna Dorota Burak nie wyraziła zgody a nie można zmusić radnego do pracy w komisji.

            Radna Dorota Burak dodała, że nie wyraziła zgody na pracę w Komisji Rolnictwa, ponieważ jak już wcześniej mówiła nie jest specjalistką w dziedzinie rolnictwa i w związku z tym, że na tym się nie zna i nie potrafi czegoś robić, to na to się nie decyduje.

           

Ad. 7 Interpelacje i odpowiedzi – brak

 

Ad. 8 Sprawy różne i zapytania radnych

            Przewodnicząca poinformowała, iż Burmistrz zaskarżył do Wojewody uchwały dot. powołania Wiceprzewodniczącego Rady i składów komisji Rady, stwierdziła, że dziwi się takiej sytuacji. W związku z otrzymaną odpowiedzią z Urzędu Wojewódzkiego chciałaby zapoznać wszystkich ze stanowiskiem Wojewody w tej kwestii.

            Wiceprzewodniczący odczytał treść pisma od Wojewody (pismo w załączeniu do protokołu). Wiceprzewodniczący prosił wszystkich o rozstrzyganie spraw w swoim gronie i jeśli nie ma takiej konieczności o nie wynoszenie ich poza gminę, aby nie była ona źle postrzegana.

            Burmistrz stwierdził, że społeczeństwo chciało wiedzieć czy wybór wiceprzewodniczącego i powołanie składów komisji na sesji w dniu 28 listopada 2014r. nie narusza prawa. Burmistrz dodał, że teraz mamy sprawę wyjaśnioną i mamy jednoznaczną wykładnię Wojewody, która mówi, że prawo jednak nie zostało naruszone.

            Radna Irena Suprun poinformowała, że to grupa radnych poszła do Burmistrza ponieważ miała wątpliwości i to była ich decyzja. Radna stwierdziła, że radni mieli do tego prawo, teraz temat został wyjaśniony a wszelkie wątpliwości rozwiane.

            Przewodnicząca stwierdziła, że pod pismem do Wojewody podpisał się Burmistrz a nie grupa radnych a takie sytuacje wg niej nie powinny mieć miejsca.

            Radna Ewa Kupraszewicz w imieniu swoich wyborców spytała, co z obiecanymi obniżkami podatku rolnego i ulgach w podatku dla przedsiębiorców. Radna zwróciła się do Komisji Finansowej i Komisji  Rolnictwa o rozpatrzenie tego tematu.

            Radny Marian Hajduczenia w imieniu rodziców dzieci dowożonych z Jałówki prosił, aby najmniejsze dzieci były odwożone do domu odrębnym kursem, ponieważ w chwili obecnej dzieci przywożone są na Kolonię Mostowlany o godz. 17:00.

            Radny Jan Borowski spytał, czy w związku z trwającymi pracami projektowymi dot. przebudowy drogi wojewódzkiej Juszkowy Gród – Hajnówka są planowane obwodnice Bondar i Bagniuk. Radny spytał, kiedy będzie rozpoczęta budowa kanalizacji wsi Bondary.

            Radny Sławomir Łuksza zgłosił zapytania dot. następujących kwestii:

- czy będzie dofinansowanie z Urzędu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- czy Burmistrz wystąpił z pismem do Dyrekcji Poczty o przywrócenie Poczty w Michałowie,

- co z przystankami PKS, czy i kiedy zostaną one przeniesione do centrum Michałowa,

- czy istniałby możliwość zapalania w nocy 2 lamp przy rynku w Michałowie (przy głównej drodze w kierunku Krynic) oświetlona byłaby przy okazji wiata rekreacyjna,

- czy radca prawny pracujący w Urzędzie Miejskim mógłby udzielać porad mieszkańcom,

- jak można pomóc mieszkańcom jeżdżącym do Powiatowego Urzędu Pracy po oferty pracy, cze te oferty można by było uzyskać w naszym Urzędzie,

- czy jest możliwe wstawienie zaworów wodociągów aby w przypadku awarii nie było odcinane od wody całe Michałowo,

- czy istnienie możliwość pomocy gminy w naprawie chodników przy blokach.

            Radna Dorota Burak spytała, czy dalej będzie udzielana pomoc do leków i czy rodziny w których są dzieci niepełnosprawne albo jakieś choroby mogą uczestniczyć w tej pomocy pomimo iż dochód przekracza 20-30 zł.

            Przewodnicząca spytała dlaczego oświadczenie Małej Ojczyzny z podziękowaniami dla wyborców zostało umieszczone w gazecie prywatnej mimo prośby i zaznaczenia aby ukazało się to w gazecie samorządowej. Przewodnicząca w związku z prośbami mieszkańców zgłosiła, aby sesje Rady Miejskiej były nagrywane i puszczane on-line na stronie internetowej Michałowa. Przewodnicząca podziękowała osobom dotychczas nagrywającym posiedzenia rady. Dodała, że koszt zakupu kamery i dodatkowe opłaty wyniosą ok. 1500 zł. Przewodnicząca korzystając z obecności Pani Mecenas prosiła o wyjaśnienie kwestii poruszanej na poprzednich sesjach czy komisja rewizyjna jest komisją stałą.

            Kierownik Gminnej Biblioteki w Michałowie Julita Niepłoch – Sitnicka zaprosiła wszystkich na ferie do biblioteki i prosiła o rozpropagowanie tej wieści wśród dzieci.

            Burmistrz prosił sołtysów o rozpropagowanie ankiet dot. planu gospodarki niskoemisyjnej. Burmistrz odniósł się do poruszonych kwestii:

- podatek rolny – Burmistrz stwierdził, że podatek rolny jest w tym roku niższy o 11% w stosunku do roku ubiegłego, wysokość ta została ustalona na podstawie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, podatek został przyjęty ustawowo i przyjęcie w grudniu nie było możliwe. Obecnie stawka wynosi 61,37 zł za 1 kwintal żyta, poprzednia stawka wynosiła 69,28 zł. za 1 kwintal żyta,

- obniżka podatku dla podmiotów – należy to przemyśleć i zastosować odpowiednią politykę podatkową jednak jest to zadanie na przyszłość i będzie dot. podatku na 2016 rok

- dowożenie dzieci Kol. Mostowlany – Burmistrz stwierdził, że musi zapoznać się z tematem i na przerwie prosił o uszczegółowienie,

- projekty obwodnic – nikt do tej pory z projektantów nie zjawił się w Urzędzie i nie przedstawił projektu obwodnicy Bondar – zapewne jest to w trakcie opracowywania,

- kanalizacja wsi Bondary – jest w fazie projektu,

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – nadal są prowadzone dofinansowania w tym temacie,

- przywrócenie Poczty w Michałowie – do tego momentu działania nie zostały podjęte, Burmistrz dodał, że sprawdzi czy i jakie kroki w tym temacie zostały poczynione przez poprzedniego Burmistrza, jeśli takich działań nie było to sprawdzi, co można w tej kwestii poczynić,

- oświetlenie przy targowicy – należy porozmawiać z konserwatorem oświetlenia ulicznego, czy lampy - o których była mowa - będzie można odłączyć od oświetlenia ulicznego aby świeciły się odrębnie

- udzielanie porad prawnych w Urzędzie – pani Mecenas nie odmówi, jeśli ktoś przyjdzie z zapytaniem o prostą poradę prawną. Burmistrz dodał, że kiedyś była w Urzędzie stosowana praktyka porad prawnych dla mieszkańców (kosztowała gminę 650 zł) jednak zainteresowanie było znikome i z tego zrezygnowano,


- zapory wodne – wstawianie zasów będzie systematycznie realizowane, w przypadku ul. Białostockiej również przyzwolenie finansowe jest,

- remont chodników przy blokach –jeśli teren jest mieniem gminy, bądź jest udziałem gminy wraz ze wspólnotą to drobne naprawy będą możliwe, natomiast jeśli gmina nie jest właścicielem to  takich prac się nie wykona,

- pomoc lekowa – program jest nadal realizowany,

- narywanie sesji – Rada Gminy dysponuje środkami finansowymi i jeżeli jest wola opłaty to nie będzie on robił przeszkód,

- przystanki – w związku z remontem ul. Białostockiej poczynione zostały kroki aby przystanki zlokalizować przy tej ulicy i najbardziej realną możliwością będzie stworzenie przystanku dla wsiadających i wysiadających na wysokości ratusza, do końca nie wiadomo czy zostanie to wdrożone ale takie założenia są,

            W dalszej części obrad wyjaśniano kolejne kwestie:

- opublikowanie w „Głosie Michałowa” oświadczenia Małej Ojczyzny   

            Dyrektor GOK Elżbieta Palinowska poinformowała, iż temat gazety samorządowej od momentu wyborów samorządowych jest tematem otwartym. Wraz z Burmistrzem uzgodniono, iż ze względów na emocje związane z wyborami najlepiej by było aby redaktorem była osoba nie związana ani z Gazetą Michałowa ani z Głosem Michałowa, dlatego też gazetą miał się zająć Tomasz Wiśniewski. Pani Palinowska poinformowała, iż wszystkie materiały, wraz z listem od poprzedniego burmistrza Marka Nazarko przesłała do pana Wiśniewskiego z zastrzeżeniem aby treść nie ukazała się w Głosie Michałowa a Gazecie Michałowa. Dodała, że o fakcie przekazania materiałów do Głosu Michałowa dowiedziała się od Tomasza Wiśniewskiego.

            Pan Rafał Greś wyjaśnił, iż redakcja Głosu Michałowa otrzymała od pana Wiśniewskiego mail z treścią listu Małej Ojczyzny i z treścią listu pana Marka Nazarko i dlatego to opublikowano. Pan Greś stwierdził, że być może gdyby nie opublikowano tych listów, to padłby zarzut o cenzurowanie i brak publikacji. Pan Greś dodał, że Głos Michałowa nie jest gazetą prywatną, ponieważ jest wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Michałowskiej, ponadto 22.02 o godz. 12:00 w PFDiF odbędzie się spotkanie w sprawie przyszłości gazety.

- komisja rewizyjnaMecenas Zofia Silwonik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą samorządzie gminnym komisja rewizyjna jest komisją obligatoryjną i musi ona funkcjonować. Ustawa również mówi, że rada gminy może powoływać komisje stałe i doraźne i podział opiera się ze względu na przedmiot i czas działania, komisja doraźna jak sama nazwa wskazuje powoływana jest na okres doraźny. Komisja Rewizyjna jest uregulowana w odrębnym artykule „lex specialis” i jeśli bierzemy pod uwagę jej obligatoryjność i charakter działania jest ona komisją stałą, ponieważ przez okres trwania rady musi ona funkcjonować. 

            Wiceprzewodniczący odniósł się do poruszonych podczas dyskusji tematów i zapytań:

- zapory wodne – w każdym budżecie co roku przeznaczano środki na wykonanie 2- 3 zasów, temat jest znany i sukcesywnie będzie realizowało się ich wstawianie,

- przystanki – Wiceprzewodniczący prosił o niepodejmowanie decyzji pochopnie (co do lokalizacji przystanków) ponieważ ul. Białostocka po remoncie będzie główną arterią komunikacyjną i umiejscowienie przystanków obok ratusza może zatrzymać ruch. Ponadto umiejscowienie ich na uboczu zwiększa bezpieczeństwo.

- dopłata do leków – program działa nadal i są w nim szczegółowo zawarte kryteria udzielenia tej pomocy,

- poczta w Michałowie – na koniec poprzedniej kadencji były prowadzone rozmowy z przedstawicielami poczty jednak nie oznacza to, że nowy Burmistrz nie powinien dalej dopytywać się i dobijać się w tej sprawie,

- obniżenia podatków – należy zwrócić uwagę na to, aby budżet był zrównoważony i jeżeli coś się obniża to jakimś innym kosztem, dlatego też temat obniżki podatków jest tematem do pracy komisji rady

- obwodnica Bondar – w tym temacie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

            Radny Sławomir Dziewiątkowski odniósł się do poruszanego przez Przewodniczącą tematu dot. nagrywania sesji i  stwierdził, że nic nie wiedział o pomyśle Przewodniczącej. Dodał, że puszczanie sesji on-line jest złym pomysłem, ponieważ gdyby puścić dzisiejszą sesję to będzie się ona cieszyła popularnością ale zapewne z powodu śmieszności, braku powagi czy z powodu profesjonalizmu wszystkich.  

            Przewodnicząca stwierdziła, że do tej pory sesje były nagrywane przez obecnych na sali panów i w związku z tym, że panowie tracą swój czas i trzeba im płacić wynagrodzenie, to poczyniła rozmowy z Burmistrzem dot. nagrywania sesji z ramienia gminy i aby z rady pokryć 1500zł. Przewodnicząca dodała, że wcześniej wspominała o tym na komisjach.

            Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że nie ma nic przeciwko upublicznianiu wiadomości ponieważ społeczeństwo ma prawo wiedzieć, tylko własne sprawy należy załatwiać na swoim podwórku a nie puszczać on-line sesję, bo upublicznianie sesji na youtube też nie jest dobre.

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że świat idzie do przodu i nie widzi nic złego w nagrywaniu i upublicznianiu sesji, jest to temat do dyskusji. Ponadto dodał, że należy się wspólnie szanować i szanować zdanie innych, na posiedzenia komisji natomiast prawem jest burzliwa wymiana zdań, jednak na sesji powinno mieć się wyrobione zdanie i dogrywać podjęte wcześniej decyzje. 

            Radna Dorota Burak stwierdziła, że gdyby sesja szła on-line byłoby to na niekorzyść. Radna stwierdziła, że Przewodnicząca nie powinna zwracać uwagi dla radnych, którzy bardzo cicho odwracają się w kierunku publiczności.

            Burmistrz odnośnie upubliczniania sesji stwierdził, że wszystko można zrealizować, jednak ludzie oglądają posiedzenia sesji i będąc na różnych spotkaniach, w różnych środowiskach słyszał, że nienajlepszą opinię wystawia sobie samorząd.

            Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że póki samorządowa gazeta nie jest wydawana to dobrym pomysłem jest publikowanie sesji on-line.

            Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że skoro teraz się nagrywa sesję to ona i tak jest zamieszczana w Internecie, więc po co wydawać pieniądze, żeby ktoś inny to robił?

            Przewodnicząca stwierdziła, że panowie którzy nagrywają obecnie, powinni za to otrzymać wynagrodzenie.

            Radny Sławomir Dziewiątkowski dodał, że Przewodnicząca powinna dać szansę suwerennego myślenia dla obecnych panów nagrywających sesję, niech porozmawiają z Burmistrzem i może dojdzie do ustaleń.

            Dyrektor GOK Elżbieta Palinowska zaprosiła obecnych na koncert kolęd do GOK-u (25.01) oraz do świetlicy do Jałówki (1.02).

            Rady powiatowy Jan Kaczan złożył wszystkim serdeczne życzenia noworoczne, jak też przekazał życzenia i gratulacje nowej radzie od starosty i zarządu powiatu, oraz dodał, że gmina Michałowo liczy się w powiecie. Radny stwierdził, że cieszy się że rada przyjęła budżet, którego wielkość jest marzeniem wielu samorządów. Dodał, że burzliwe wymiany zdań i opinii powinny mieć miejsce na posiedzeniach komisji, natomiast na sesji należy podejmować na spokojnie merytoryczne decyzje, które wynikają z posiedzeń komisji.

            Wiceprzewodniczący prosił radnego powiatowego o przyszłe sygnały co do możliwości wykonania wspólnie z powiatem dróg powiatowych oraz o „naciskanie” gminy Zabłudów co do zrobienia pozostałego odcinka drogi Michałowo – Zabłudów.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca o godz. 14:05 zamknęła obrady V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-06-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-06-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-06-07