Protokół Nr IV/14 z dnia 2015-01-23 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 30 grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 30 grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer IV/14
Data wydania 2015-01-23

Protokół Nr IV/14  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 30 grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:00 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Burak Dorota
 6. Charytoniuk Marek
 7. Kazberuk Alina
 8. Kupraszewicz Ewa
 9. Ławreszuk Halina
 10. Łuksza Sławomir
 11. Nos Eugeniusz
 12. Suprun Irena
 13. Symko Jarosław Lucjan

 

Nieobecni radni: Dziewiątkowski Sławomir, Hajduczenia Marian

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku IV sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodnicząca przedstawiła Radnym porządek, w obliczu braku uwag przeszła do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli porządek:

    1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

                2/ Zatwierdzenie porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

                3/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

                4/ Przyjęcie protokołu z III  Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

                5/ Podjęcie uchwał w sprawie

 • Zmian w budżecie na 2014 rok.
 • Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
 • Zasad wypłacania diet oraz zwrotu podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady
 • ustanowienia zasad przyznawania diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
 • Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2015 rok
 • Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
 • Przyjęcie planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i komunalnej na 2015 rok
 • Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na 2015 rok
 • Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa ,Ochrony Środowiska Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na 2015 rok

                 6/ Wolne wnioski

                 7/ Interpelacja i odpowiedzi

                 8/ Sprawy różne i zapytania radnych

                 9/ Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 3 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            Radna Dorota Burak prosiła, aby Przewodnicząca traktowała wszystkich radnych jednakowo, ponieważ zgodnie z art. 19 ust 2 przewodniczący prowadzi obrady a w przypadku nieobecności przewodniczącego obrady prowadzi wiceprzewodniczący i taki sam zapis jest w § 25 Statutu Gminy. Radna dodała, że jeśli Przewodnicząca z protokołu z I-wszej sesji wykreśliła jej zdanie, ponieważ nie został jej udzielony głos, to powinno tak samo traktować się pozostałych radnych i Wiceprzewodniczący w czasie obecności Przewodniczącej jest takim samym radnym jak każdy inny i też powinien zabierać głos po udzieleniu głosu przez Przewodniczącą.

            Wiceprzewodniczący Jarosław Symko stwierdził, że będzie zabierał głos po wskazaniu przez Przewodniczącą, dodał, że jeśli jest taka potrzeba to prosi o wykreślenie z protokołu wypowiedzianych przez siebie słów.

            Radna Anna Barszczewska zgłosiła uwagę, iż protokół jest dokumentem i powinien być pisany językiem urzędowym i dla niej bulwersujące jest zamieszczanie w protokole prymitywnych sformułowań. Radna dodała, że nie mówi tego pod adresem pani Urszuli, która protokołuje zgodnie z przebiegiem sesji, tylko apeluje do radnych aby każdy posługiwał się w miarę językiem urzędowym podczas obrad sesji.

            Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli protokół z III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Przewodnicząca spytała Panią Skarbnik, czy pieniądze, które należą się Panu Markowi Nazarko zostały przelane na jego konto – Pani Skarbnik potwierdziła, że tak.

Przewodnicząca stwierdziła, że jest zbulwersowana, ponieważ w jakim celu jest m.in. dzisiejsza uchwała skoro radni zostali wprowadzeni w błąd – Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały był przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady, na której radni przegłosowali prawie jednogłośnie przedstawione zmiany. Pani Skarbnik dodała, że nie pierwszy raz na koniec roku występuje taka sytuacja, że po zaopiniowaniu właściwych komisji realizowane są wydatki, ponieważ zostaje nam jeden dzień. Jeśli chodzi o wypłatę należności to z przepisów wynika, że powinno się uregulować te pieniądze w momencie odejścia i wydać świadectwo pracy.

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z przepisami, Pani Skarbnik miała prawo przekazać należność w styczniu, o co prosił Pan Nazarko i jeżeli jest zgoda obu stron to tak należało uczynić, dla przykładu tak była regulowana wypłata należności dla Pana Jośki. Przewodnicząca stwierdziła, że ostrzega Panią Skarbnik, ponieważ jest to naruszenie i nie może to się powtarzać, dodała, że radni mogą tą uchwałę przegłosować i ona nie przejdzie.

Pani Skarbnik dodała, że ona w uchwale uzupełnia środki co nie oznacza, że tych środków nie było.      

Przewodnicząca prosiła o przedstawienie uchwały i zaapelowała do radnych aby głosowano tak, jak uczynili to na posiedzeniu komisji.

Pani Skarbnik omówiła zmiany jakie dokonano w budżecie na 2014 rok (istota zmian ujęta jest w załącznikach do projektu uchwały).

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Burmistrz zapoznał zebranych z treścią uchwały.

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż stawki ustalane są co roku i gdyby właściciele takiego obowiązku nie wykonywaliby, wówczas gmina jest zobowiązana przejąć ten obowiązek we własnym zakresie. Obowiązek na właściciela nakłada wydana decyzja, która jest ważna rok czasu i zawiera stawkę opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Kierownik dodała, że kalkulacja określonej stawki opiera się na kalkulacji dot. wywozu nieczystości płynnych sporządzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, której kwota jest tak sama jak w roku poprzednim tj. 150 zł netto za wywóz jednej beczki i określając górną stawkę przyjęto ją o 20% większą w stosunku do kwoty wyliczonej przez ZGKiM.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że jest to wysoka stawka i gdyby te gospodarstwa zostały podłączone do oczyszczalni to płaciłyby niecałe 5 zł/m3 a za wywóz jest 40 zł/m3.

Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że ta kwota wynika z kalkulacji wykonanej przez ZGKiM na podstawie rzeczywistych kosztów jakie Zakład wykonując taką usługę ponosi (koszt pracy kierowcy, paliwa, oczyszczenia ścieku).

Przewodnicząca stwierdziła, że dużo osób mając możliwość podłączenia się do kanalizacji nie robi tego na własne życzenie.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że bez względu na ilość osób podłączonych do kanalizacji, znajdzie się choć jedna osoba, którą omawiana uchwała będzie obejmować.

            Radny Sławomir Łuksza spytał, jakie stawki będą obowiązywały tych, którzy podpiszą umowę.

            Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż po uchwaleniu powyższej uchwały zostanie sporządzone zarządzenie Burmistrza, regulujące stawki usług wykonywanych przez ZGKiM i w tym przypadku jest to kwota 150 zł netto za wywóz jednej beczki o pojemności 4,5 m3.

            Przewodnicząca dodała, że mieszkaniec podpisujący umowę na wywóz nieczystości będzie dysponował dokumentem i nie posądzi się go o wylewanie nieczystości np. do lasów, rzek itp.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie

 

W związku z brakiem zgłoszeń członków do Komisji Rolnictwa, radni nie podjęli uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie

 

Projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż po wspólnym posiedzeniu komisji Rady wypracowano wniosek o pozostawieniu diety w kwocie 250 zł.

Radna Dorota Burak prosiła o omówienie kwoty dot. diety radnym pełniącym funkcję Przewodniczących Komisji Stałych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że kwota zwrotu kosztów podróży służbowych jest określona Rozporządzeniem Ministra i Rada nie ma kompetencji do określania stawek.

Radna Irena Suprun zapytała czy należy rozumieć, że radny otrzymuje dietę 250 zł i jeszcze jedną dietę za bycie przewodniczącym komisji stałej.

 Przewodnicząca wyjaśniła, że do tej pory radny otrzymywał dietę 250 zł i jeśli pełnił funkcję przewodniczącego komisji to otrzymywał dodatkowo dietę 100 zł – wynikało to z faktu większej ilości obowiązków spoczywających na przewodniczącym m.in. również protokołowania posiedzenia komisji.

Radny Marek Charytoniuk dodał, że nie jest to dieta jedynie za pisanie protokołu, ponieważ na przewodniczącym ciążą inne obowiązki: np. ustalenie i przygotowanie posiedzenia komisji, udanie się i rozmowa z kierownikami jednostek itp.

Radna Irena Suprun stwierdziła, że wszyscy członkowie danej komisji winni pracować wspólnie i np. na ostatniej komisji oświaty, w której brała udział, tak samo się przygotowała i miała swój pomysł na rozwój i uważa, że wszyscy członkowie powinni pisać protokół. Radna dodała, że 100 zł to nie są wygórowane pieniądze ale nie powinno się zrzucać całej odpowiedzialności na jedną osobę. 

Przewodnicząca stwierdziła, że każdy członek komisji winien przeczytać protokół z posiedzenia i jeśli ma jakieś uwagi, powinny być one w protokole odnotowane. Przewodnicząca dodała, że nie podobało jej się ostatnie wspólne posiedzenie komisji, ponieważ nie przyniosło ono oczekiwanego rezultatu – omówiono jedynie dział oświaty, a można było w tym samym czasie, na posiedzeniach pojedynczych komisji zająć się właściwymi tematami.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że przewodniczący komisji m.in. pełnią rolę reprezentantów danej komisji w spotkaniach z Burmistrzem, bądź z innymi przedstawicielami czy organami zewnętrznymi.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że na poprzedniej sesji wnioskowała o obniżenie diet dla radnych i jest dalej tego samego zdania i uważa, że radny - a teraz jest modne określenie wolontariatu - mógłby popracować jako wolontariusz dla dobra gminy.  

Przewodnicząca spytała radną Dorotę Burak czy jest to wniosek formalny aby obniżyć diety radnym

Radna Dorota Burak odpowiedziała, że jest za tym.

Wiceprzewodniczący poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji była mowa o stawkach diet i on nie ma nic przeciwko aby je obniżyć, czy przekazywać na cele charytatywne i na komisji wszyscy za wyjątkiem nieobecnej Radnej Burak byli za tym, aby nie obniżać i kwestia jest tylko tego rodzaju czy ktoś chce uczciwie pracować za te pieniądze czy nie, a później wyborcy tą pracę ocenią. Wiceprzewodniczący dodał, że na posiedzeniu wspólnych komisji ustalono, że aby obniżyć wydatki radni równie dobrze mogą przyjeżdżać i pracować od godz. 8:00 do 16:00 i komisji w roku nie musi być 13 a 5. 

Radna Halina Ławreszuk stwierdziła, że niektórzy radni są z daleka (np. Jałówka, Nowosady) i obniżając diety krzywdziło by się tych, którzy ponoszą koszty dojazdu.

Radna Dorota Burak zgłosiła wniosek formalny, aby diety radnym obniżyć o 40%.

Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku formalnego o obniżenie diety radnym o 40%.

Radni 1 głosem „za”, przy 12 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” nie przegłosowali wniosku formalnego.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem z kwotami diet: 250 zł radnym za udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji oraz 100 zł radnym pełniącym funkcję Przewodniczącego Komisji Stałej.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej poinformowała, iż po wspólnym posiedzeniu komisji Rady wypracowano wniosek o pozostawieniu diety w kwocie 130 zł. Radna dodała, że była propozycja 150 zł ale w związku z oszczędnościami postanowiono jak wyżej.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (w załączeniu do protokołu).

 

Przewodnicząca o godz. 11: 10 ogłosiła 5 min przerwę, po przerwie wznowiła obrady

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2015 rok

Przewodnicząca odczytała plan pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2015 rok (plan w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

 

W związku z nieobecnością na sesji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mariana Hajduczenia i brakiem planu pracy komisji, radni nie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej na 2015 rok

Radna Halina Ławreszuk przewodnicząca Komisji Finansowej odczytała plan pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej na 2015 rok (plan w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej na 2015 rok

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na 2015 rok

Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Oświaty odczytał plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na 2015 rok (plan w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na 2015 rok

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na 2015 rok

Radny Eugeniusz Nos przewodniczący Komisji Rolnictwa odczytał plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na 2015 rok (plan w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na 2015 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 6 Wolne wnioski – brak

 

Ad. 7 Interpelacje i odpowiedzi – brak

 

Ad. 8 Sprawy różne i zapytania radnych

            Radna Dorota Burak w imieniu pań z okolic Michałowa zapytała czy w Michałowie będzie zatrudniony ginekolog, ponieważ nie każdy ma możliwość dojazdu do Białegostoku – w odpowiedzi radna Alina Kazberuk wyjaśniła, że to wszystko zależy od Narodowego Funduszu Zdrowia i wcześniej w Ośrodku Zdrowia był zatrudniony ginekolog ale nie otrzymał kontraktu. Radna dodała, że może w nowo otwierającym się w Michałowie Zakładzie Opieki Zdrowotnej będzie zatrudniony ginekolog.

            Radna Dorota Burak w imieniu rodzica dziecka uczącego się w szkole podstawowej spytała o stypendium lub nagrodę burmistrza dla dzieci uczących się od IV klasy szkoły podstawowej do końca gimnazjum – kto i w jaki sposób zgłasza dzieci do takiej nagrody. Radna dodała, że takie informacje powinny być umieszczone na stronie internetowej szkoły i stronie Gminy Michałowo. Dodała również, że zainteresowana osoba składała do Urzędu wniosek o udostępnienie informacji i dostała odpowiedź, która ją nie satysfakcjonuje.

            Przewodnicząca stwierdziła, że powyższe zapytanie powinno być złożone na piśmie jako interpelacja i powinna się do tego ustosunkować dyrekcja Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.

            Wiceprzewodniczący podzielił zdanie Przewodniczącej i dodał, że od uchwał radnych zależy, czy to stypendium będzie czy nie, bo to radni przeznaczają środki poprzez uchwałę, także Komisje Rady powinny wziąć to pod uwagę.   

Radny Sławomir Łuksza zgłosił zapytania dot. następujących kwestii:

- jak wygląda sprawa dot. składowania i odbioru eternitu, który leży w różnych miejscach w Michałowie

- czy są prowadzone działania zmierzające do przywrócenia działalności Poczty w Michałowie na dawnych zasadach,

-  co z kluczami do świetlicy w Jałówce, dlaczego strażacy nie dysponują kluczem

Burmistrz w sprawie Poczty odpowiedział, że ta instytucja rządzi się swoimi prawami, rozmawiać można pytając o przyczynę. W sprawie kluczy Burmistrz wyjaśnił, że w obiekcie w Jałówce jest zarówno świetlica jak również remiza i do świetlicy kluczami dysponuje Sołtys. Dodał, że organizacyjnie udostępnienie świetlicy wymaga pisemnej zgody Dyrektor GOKu, ponieważ świetlica jest obiektem GOKu, w związku z czym zainteresowany musi podpisać umowę przekazania obiektu. 

Kierownik Elżbieta Rosińska w sprawie dot. eternitu wyjaśniła, iż Gmina ma opracowany program gospodarki eternitem i dwukrotnie występowano o środki na dofinansowanie jego zbiórki. Sukcesywnie w ramach zgłoszonych wniosków jest tworzone i wysyłane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zestawienie, na co otrzymuje się dofinansowanie prawie w 100%. Kierownik dodała, że wnioski składane są w chwili ogłoszenia konkursu i że zainteresowanie mieszkańców w tym temacie nie spada. W tym momencie oczekuje się na ogłoszenie kolejnego konkursu. Kierownik poinformowała, że wybór firmy odbierającej eternit podlega przetargowi i w tym roku szacowana wartość zbiórki eternitu nie przekraczała kwoty 30 tyś Euro więc dokonano zapytania ofertowego – najtańszą firmą okazało się MPO. Kierownik dodała, że od wszystkich osób objętych wnioskiem zabrano już eternit, natomiast ten eternit, który jeszcze leży może pochodzić od osób zamierzających dopiero złożyć wniosek. Osoby te proszono o zabezpieczenie eternitu i złożenie go w takim miejscu, aby był on jak najmniej uciążliwy dla otoczenia.

Wiceprzewodniczący dodał, że odbioru i przewożenia eternitu dokonują firmy posiadające stosowne upoważnienia bądź koncesje. 

Radna Irena Suprun spytała, dlaczego na sesji nie jest obecna pani Mecenas.

Burmistrz poinformował, że pani Mecenas jest w Urzędzie, ma dużo obowiązków i pracuje, jednak jeśli zaszłaby taka konieczność w każdej chwili pojawi się na sali.

Radna Dorota Burak spytała skąd się wzięły roboty dodatkowe przy wieży widokowej w Bondarach na ponad 80 tyś zł. 

Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że projekt dotyczący budowy wieży widokowej został opracowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska w ramach większego projektu stworzenia pewnych powtarzalnych obiektów, które będą realizowane na terenie działania LGD. Kierownik dodała, że projekt wraz z pozwoleniem na budowę został przekazany przez LGD i po ogłoszeniu przetargu i po przystąpieniu do realizacji okazało się, że ten projekt budowlany nie może być zrealizowany bez sporządzenia projektu konstrukcji danej wieży. Wykonawca na własny koszt sporządził taki projekt w uzgodnieniu z projektantem w wersji budowlanej. Po przeliczeniu i konstrukcji nastąpiły pewne zmiany i okazało się, że należy zużyć więcej materiału tj. drzewa aby wieża była bezpieczna. Kierownik dodała, że projekt został sprawdzony przez projektanta, konstruktora, inspektora nadzoru i nie było możliwości zrealizowania tego obiektu bez zmiany tej konstrukcji.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że jeśli zostało wydane pozwolenie na budowę to nie powinno być tutaj żadnych problemów z bezpieczeństwem. Radna dodała, że nie wyobraża, że instytucja wydaje pozwolenie na budowę na budowlę, która nie spełnia wymogów.

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że ta inwestycja mieści się w katalogu obiektów, które do pozwolenia na budowę nie wymagają projektu konstrukcyjnego i projektu wykonawczego tak jak np. w przypadku krytej pływalni czy przedszkola. Kierownik dodała, że projekt budowlany nie zawsze można sprawdzić pod względem konstrukcyjnym na podstawie tylko samego projektu budowlanego.

Radna Dorota Burak spytała, kto poniósł koszty źle wybudowanych ław fundamentowych.

Kierownik Elżbieta Rosińska odpowiedziała, że gmina, ale nie są to koszty o których ona mówi - te koszty które są teraz wskazane, nie obejmują tych pierwszych ław fundamentowych.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że skoro tak, to są jeszcze jedne dodatkowe koszty – Kierownik Rosińska odpowiedziała, że te koszty już zostały opłacone i poniesione.

Przewodnicząca w związku z wydaniem nowej gazety stwierdziła, że gazeta jest stekiem kłamstw, dodała że nie ma pretensji jeśli chodzi o jej osobę bo jest ona osobą publiczną. Stwierdziła, że na poprzedniej sesji pani Skarbnik podawała wynagrodzenie poprzedniego burmistrza Marka Nazarko – 11 tyś 200 zł i wynagrodzenie obecnego burmistrza – 9 tyś 400 zł, w gazecie podano, że różnica wynosi 3 tyś zł. Przewodnicząca stwierdziła, że nie wie kto to liczył i nie życzy aby w gazecie były zamieszczane takie paszkwile. Dodała, że gazeta ta będzie analizowana ponieważ, na komisji Burmistrz powiedział, że nie udzieli informacji, więc będzie ona o wszystko pytać na sesji. Przewodnicząca odniosła się także do umieszczenia w gazecie informacji, że na odprawę w kwocie ponad 70 tyś zł dla Marka Nazarko zrzucą się podatnicy. Przewodnicząca stwierdziła, że nie jest to tylko odprawa, która przecież należy się każdemu kto odchodzi-jest to odprawa 3 miesięczna i wynosi 27 tyś 700 zł; na kwotę ponad 70 tyś zł składa się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 18 tyś 300 zł i jubileuszówka – więc cała kwota to nie jest jedynie odprawa. Przewodnicząca prosiła o umieszczenie w gazecie sprostowania dot. poruszonych przez nią kwestii. 

Wiceprzewodniczący dodał, że każdy odchodzący Burmistrz dostaje podobne kwoty, ponieważ są to sprawy ustawowe, regulowane odgórnie, tu doszła jubileuszówka wynikająca również z przepisów.

Pan Rafał Greś poinformował, że umieszczona w gazecie kwota 74 tyś zł jest faktem i cyfrą i nie napisał tego w kontekście, że on to potępia. Dodał, że nie krytykował tego i uważa, że czytelnicy mieli prawo o tym się dowiedzieć.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że w kodeksie pracy jest zapis, że urlop z roku 2013 powinien być wykorzystany do końca sierpnia 2014 roku, natomiast jeśli w tym tekście jest prawda to znaczy, że burmistrz dostał też ekwiwalent za urlop z 2013 co nie powinien dostać, bo powinien wykorzystać urlop do sierpnia, miał taką możliwość, jest to obowiązek pracownika.

Radna Ewa Kupraszewicz poinformowała, że po nowym roku przy wyborach sołtysa będzie zgłoszony do Komisji Finansowej wniosek o rozpatrzenie wypłaty sołtysom dodatkowych 30 zł przez 4 miesiące w roku przy inkasowaniu podatku.

            Przewodnicząca stwierdziła, że tym tematem zajmą się komisje rady.

Burmistrz złożył wszystkim serdeczne życzenia noworoczne a wyznawcom prawosławia życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

Do życzeń przyłączyła się Przewodnicząca, która w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 11:55 zamknęła obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-02-16