Protokół Nr III/14 z dnia 2014-12-30 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 15 grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 15 grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer III/14
Data wydania 2014-12-30

Protokół Nr III/14  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 15 grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 11:00 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzyła obrady III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Borowski Jan
 5. Burak Dorota
 6. Charytoniuk Marek
 7. Dziewiątkowski Sławomir
 8. Hajduczenia Marian
 9. Kazberuk Alina
 10. Kupraszewicz Ewa
 11. Ławreszuk Halina
 12. Łuksza Sławomir
 13. Nos Eugeniusz
 14. Suprun Irena
 15. Symko Jarosław Lucjan

 

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Skarbnik - Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku III sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodnicząca przedstawiła Radnym porządek, w obliczu braku uwag przeszła do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli porządek:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z I-wszej i z II-giej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

4/ Informacja o stanie gminy

5/ Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie
 • zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie
 • ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie
 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa

6/ Rozpoczęcie dyskusji nad budżetem gminy na 2015 rok

7/ Wolne wnioski

8/ Interpelacje i odpowiedzi

9/ Sprawy różne i zapytania radnych

10/ Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z I-wszej i z II-giej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

            Przyjęcie protokołu z I-wszej sesji

            Przewodnicząca stwierdziła, że jest za wykreśleniem słów Radnej Doroty Burak, która zgłosiła osobie protokołującej sesję, aby wpisać wypowiedziane przez siebie słowa na sesji. Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie ze statutem Przewodniczący udziela głosu Radnemu, a w tym przypadku głos nie został udzielony, więc taki zapis nie powinien znajdować się w protokole.   

            Radna Dorota Burak prosiła o wskazanie zapisu w statucie, który mówiłby, iż w protokole znajdują się tylko te zapisy, które są wypowiedziane po uprzednim udzieleniu głosu przez Przewodniczącego. Radna dodała, że w swojej wypowiedzi na I-wszej sesji mówiła, iż nie otrzymano projektów uchwał i w związku z tym nie powinny być one podejmowane.

           

            Przewodnicząca o godz. 11:10 ogłosiła 5 min. przerwę, po przerwie wznowiła obrady.

 

            Przewodnicząca wskazała § 45 ust. 3 – „Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego obrad”. Przewodnicząca dodała, że podczas obrad każdy może rozmawiać między sobą poza wystąpieniem, a Radna Dorota Burak o głos przewodniczącego wówczas nie prosiła.

Radna Dorota Burak przytoczyła treść § 55 – „Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg”.

Przewodnicząca zgodziła się ze słowami Radnej Doroty Burak, jednak dodała, że protokół nie może być pisany na zasadzie „jedna baba drugiej babie”.

            Wiceprzewodniczący Jarosław Symko stwierdził, że osoba pisząca protokół nie jest w stanie odzwierciedlić każdej rozmowy między Radnymi jak to miało miejsce, bo nie są to najważniejsze sprawy, należy pisać sprawy konkretne. Wiceprzewodniczący zaproponował Radnej Dorocie Burak aby zgrała nagranie z sesji w wersji elektronicznej.

            Radna Dorota Burak stwierdziła, że prosi o nagranie dodając, iż jej wypowiedź na sesji była konkretna ponieważ art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że każdy radny przed sesją powinien dostać projekty uchwał, my tych projektów nie dostaliśmy, dlatego też nie powinny być one podejmowane.

            Wiceprzewodniczący stwierdził, że podczas kadencji będą nie raz sytuacje, że w trakcie sesji trzeba będzie wprowadzić np. projekt uchwały i to nie jest wyjątek. Radny dodał, że wówczas jak radni coś przegłosują, to sporządza się stosowne dokumenty i gdyby radni zostali na I-wszej sesji i poczekali chwilę to te dokumenty by były.

            Radna Dorota Burak stwierdziła, że zgodnie ze statutem projekty uchwał powinny być dostarczane na 4 dni przed sesją, nie mogą być dostarczane w trakcie sesji. W związku z tym jeśli sprawy nie dotyczą uchwał mogą być włączane do porządku obrad, w innych przypadkach nie.

            Wiceprzewodniczący poinformował, że radni mają prawo w trakcie sesji wprowadzić projekt uchwały i to przegłosowują.  

            Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Michałowie z wykreśleniem słów Radnej Doroty Burak.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Przewodnicząca przeszła do głosowania protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z II Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 4 Informacja o stanie gminy

            Burmistrz Włodzimierz Konończuk poinformował, że burmistrz nie powinien siedzieć pośród radnych i stół przy którym zasiadają radni należy tylko i wyłącznie do nich, natomiast dla organów wykonawczych powinno być wydzielone odrębne miejsce obok. Burmistrz stwierdził, że na sesji na której składał on ślubowanie poprzedni burmistrz zgodnie ze statutem winien był złożyć informację o stanie gminy. Burmistrz przedstawił raport otwarcia na dzień 8.12.2014r. w którym poinformował o: stanie rachunku bankowego, stanie zadłużenia, umowach inwestycyjnych w realizacji, opracowanych dokumentacjach, dokumentacjach w opracowaniu, mapach do celów projektowych, umowach bieżących ciągłych z referatu inwestycyjno-geodezyjnego, o umowach zlecenie na kwotę 250 tyś zł w skali roku (dokumentacja w załączeniu do protokołu). Burmistrz podsumowując stwierdził, że dużo jest do zapłacenia za rok 2014 z budżetu na 2015r., dodał, że budżet na 2015r. musi zostać bardzo dogłębnie przeanalizowany. Ponadto Burmistrz poinformował o istniejących umowach na reklamę gminy Michałowo w Białymstoku, które są niekorzystnie sprecyzowane i zdjęcie ich dziś - przy zapisie, że mają funkcjonować do maja 2015r. - tworzy koszta podwójne, ponieważ przy zdjęciu oprócz kosztów dzierżawy trzeba byłoby zapłacić jeszcze taką samą kwotę.

            Radna Dorota Burak spytała, jakie były roboty dodatkowe przy wieży widokowej w Bondarach – Burmistrz odpowiedział, że musi to sprawdzić. Radna kontynuując spytała gdzie był robiony wodociąg w Kazimierowie – Burmistrz wyjaśnił, że na ulicy łączącej obręby ul. Hieronimowskiej w kierunku Kobylanki. Radna Dorota Burak stwierdziła, że tam był wodociąg, który mieszkańcy robili na swój koszt.

            Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że ten wodociąg był robiony przed żwirowaniem drogi i jest on podciągnięty do drogi Michałowo -  Juszkowy Gród, natomiast co do kosztów poniesionych przez mieszkańców, był to koszt wykonania przyłącza.  

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie

Radna Dorota Burak zgłosiła Radną Annę Barszczewską oraz Radnego Sławomira Łukszę jako członków do Komisji Rewizyjnej – Radna Anna Barszczewska wyraziła zgodę, Radny Sławomir Łuksza nie wyraził zgody.

Wiceprzewodniczący zgłosił Radnego Sławomira Dziewiątkowskiego jako członka do Komisji Rewizyjnej – Radny Sławomir Dziewiątkowski wyraził zgodę.

            Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku Radnej Doroty Burak aby Radna Anna Barszczewska była członkiem Komisji Rewizyjnej.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku Wiceprzewodniczącego Jarosława Symko aby Radny Sławomir Dziewiątkowski był członkiem Komisji Rewizyjnej.

  Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie

Wiceprzewodniczący zgłosił Radnego Sławomira Łukszę jako członka do Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej – Radny Sławomir Łuksza wyraził zgodę.

Radna Anna Barszczewska zgłosiła Radną Irenę Suprun jako członka do Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej – Radna Irena Suprun wyraziła zgodę.

Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku Wiceprzewodniczącego Jarosława Symko aby Radny Sławomir Łuksza był członkiem Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że Statut Gminy Michałowo w § 23 ust. 1 mówi, że Radny zobowiązany jest do pracy, w co najmniej jednej komisji stałej, natomiast w § 21 statutu są wymienione komisje stałe, Radna dodała, że nie wie jak 5 osób można zmieścić w trzy komisje i trzy miejsca jakimi komisje dysponują. Radna stwierdziła, że radnych, którzy nie należą do żadnych komisji jest 6-ściu, ponieważ Przewodnicząca też jest radną i zgodnie ze statutem również powinna pracować w komisji stałej.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna również jest komisją stałą i jeżeli Radna Dorota Burak ma inne zdanie i chce to podważyć, to ma prawo udać się z tym do sądu. Wiceprzewodniczący dodał, że do tej pory Przewodniczący czy Wiceprzewodniczący uczestniczył i pracował na posiedzeniach komisji, wpisywał się na listę obecności ale nie pobierał z tego tytułu diet, dlatego teraz również radni, nie będący w danej komisji będą mogli przychodzić na posiedzenia komisji i wspólnie pracować nie pobierając diet.

Przewodnicząca stwierdziła, że będzie brała udział we wszystkich posiedzeniach komisji.  

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że skoro w statucie są zapisy należy się ich trzymać, bo sami sobie zaprzeczamy.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że zapis w § 21 i ujęcie Komisji Rewizyjnej w odrębnym punkcie jest po to, że przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w odróżnieniu od innych komisji wybiera cała rada, gdyby natomiast było inaczej, wówczas rada musiałaby wybierać przewodniczącego każdej komisji na sesji.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że gdyby Komisja Rewizyjna była komisją stałą byłaby wymieniona w tym samym punkcie, gdzie są wymienione komisje stałe, a jest wymieniona w innym i wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie jest zapisany w § 21 statutu.

Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja Rewizyjna jest komisją stałą.

Wiceprzewodniczący poprosił o opinię prawną.

 

Przewodnicząca o godz. 11: 38 ogłosiła 5 min przerwę, po przerwie wznowiła obrady

 

Przewodnicząca poinformowała, że po konsultacji z Panią Mecenas wynika, iż Komisja Rewizyjna jest komisją stałą.

Radna Anna Barszczewska stwierdziła, że nie usatysfakcjonowała ją odpowiedź, ponieważ w statucie jest wyraźny zapis i albo pracujemy zgodnie ze statutem albo ustalamy nowy statut. Radna dodała, że należy być konsekwentnym, ponieważ w punkcie obrad dot. przyjęcia protokołu radni nie chcieli wprowadzić zapisu głosu radnej dlatego, że nie jest to zgodne ze statutem, no to gdzie jest tutaj zgodność ze statutem w sprawie komisji, kiedy w statucie w § 21 widnieje wyraźny zapis, które komisje są komisjami stałymi

Wiceprzewodniczący stwierdził, że co do protokołu, to jest on dostępny w wersji elektronicznej aby nikt do nikogo nie miał pretensji, natomiast skoro Pani Mecenas bezdyskusyjnie wyraża opinię, że Komisja Rewizyjna jest komisją stałą, to są to podstawy aby jej wierzyć. 

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 grudnia 2014 roku zmieniający uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie

Wiceprzewodniczący zgłosił Radną Irenę Suprun jako członka do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie – Radna Irena Suprun wyraziła zgodę.

Radny Sławomir Dziewiątkowski zgłosił Radną Dorotę Burak jako członka do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie – Radna Dorota Burak wyraziła zgodę.

Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku Wiceprzewodniczącego Jarosława Symko aby Radna Irena Suprun była członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali wniosek.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 grudnia 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie

Radna Dorota Burak zgłosiła Radnego Sławomira Dziewiątkowskiego jako członka do Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie – Radny Sławomir Dziewiątkowski wyraził zgodę.

Przewodnicząca stwierdziła, że Radna Dorota Burak twierdziła, iż każdy radny powinien pracować w jakiejś komisji więc jedyną osobą, która nie należy do żadnej komisji jest Radna Burak.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że jest specjalistką od oświaty, zna się na oświacie, kulturze, finansach, na planowaniu, natomiast nie na rolnictwie, więc w Komisji Rolnictwa pracować nie będzie i nie wyraża zgody na pracę w komisji. 

Przewodnicząca stwierdziła, że uważa, iż Radna Dorota Burak zna się na rolnictwie skoro startowała na radną z bardzo rolniczego okręgu.

Radna Irena Suprun zwróciła się do radnych z prośbą o rezygnację któregoś z członków Komisji Oświaty i nie należy mówić „ty jesteś chora” do najstarszej Radnej Halinki. Radna kontynuując prosiła o rozsądek i o logiczne myślenie bo nas powołali ludzie.

Wiceprzewodniczący również zaapelował o rozsądek dodając, że nie można zmuszać któregoś radnego żeby się wycofał, bo ktoś chce gdzieś pracować. Wiceprzewodniczący dodał, że skoro Radna Dorota Burak nie chce pracować w Komisji Rolnictwa to należy poczekać, bo może za tydzień czy za miesiąc zmieni zdanie, bo radni nie mogą być pod wpływem jednej czy dwóch osób bo komuś się nie podoba.

Radna Halina Ławreszuk wyjaśniła, że nie należy do Komisji Oświatowej a do Komisji Finansowej i Komisji Rolnictwa.  

Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku Radnej Doroty Burak aby Radny Sławomir Dziewiątkowski był członkiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami ,,za”, przy 8 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Radni nie podjęli uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodnicząca Komisji Finansowej Radna Halina Ławreszuk poinformowała o wniosku komisji, aby ustalić dietę miesięczną Przewodniczącemu Rady w kwocie - 1200 zł (taką dietę otrzymywał Przewodniczący poprzedniej kadencji) a Wiceprzewodniczącemu Rady - 750 zł (bez odpłatności za udział w komisjach). Radna Halina Ławreszuk poinformowała, iż komisja wnioskuje o pozostawienie diet radnych na niezmienionym poziomie tj. 250 zł.

Radna Dorota Burak zgłosiła wniosek o obniżenie wszystkich stawek diet o 40% w porównaniu do diet obowiązujących w poprzedniej kadencji. Radna stwierdziła, że po przejrzeniu projektu budżetu będzie to bardzo wskazane i prosiła o przygotowanie na najbliższą sesję projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.   

Przewodnicząca spytała Radną Dorotę Burak, czy kierownikom jednostek pomocniczych również należy obniżyć diety.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że kierownicy jednostek w ogóle nie powinni dostawać diet za udział w sesjach.

Burmistrz zwrócił uwagę aby nie mylić pojęć, ponieważ za kierowników jednostek pomocniczych należy traktować sołtysów, dlatego że jednostką pomocniczą jest sołectwo a jednostki gospodarcze, budżetowe to co innego.

Radna Dorota Burak stwierdziła, że sołtysi powinni dostać zwrot kosztów podróży.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższymi tematami zajmą się komisje rady.

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że przychyla się do wniosku Radnej Doroty Burak, ponieważ budżet jest zadłużony i nie należy szastać pieniędzmi, należy zacząć coś robić aby tych pieniędzy przybyło i aby oddłużyć gminę i to jest podstawowy obowiązek radnych, więc należy zacząć od siebie, od góry.

Przewodnicząca przeszła do głosowania wniosku formalnego o obniżenie diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady o 40%.

 W związku z faktem, iż liczba oddanych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” nie była zgodna z liczbą radnych, Przewodnicząca o godz. 12:00 ogłosiła 5 min przerwy, po przerwie wznowiła obrady i powtórzyła głosowanie.

Radni 4 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” nie przegłosowali wniosku formalnego.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem ze stawkami diet zaproponowanych przez Komisję Finansową.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami ,,za”, przy 4 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa

Przewodnicząca zaproponowała stawki wynagrodzenia Burmistrza tj. wynagrodzenie zasadnicze – 5000 zł brutto, dodatek funkcyjny – 1500 zł brutto, dodatek specjalny – 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1950 zł brutto.

Burmistrz poinformował, że proponowane stawki zaakceptował na Komisji Finansowej, prosił o podanie stawek poprzedniego burmistrza.

Przewodnicząca o godz. 12:15 ogłosiła 5 min przerwy, po przerwie wznowiła obrady.

Skarbnik Małgorzata Golak przedstawiła obecnym wynagrodzenie poprzedniego burmistrza tj. wynagrodzenie zasadnicze – 5550 zł brutto, dodatek funkcyjny – 1700 zł brutto, dodatek specjalny – 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2900 zł brutto oraz dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa (w załączeniu do protokołu).

 

Burmistrz podziękował radnym za uchwalenie wynagrodzenia.

 

Ad 6. Rozpoczęcie dyskusji nad budżetem gminy na 2015 rok

            Skarbnik Małgorzata Golak na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawiła przedłożony RIO projekt budżetu na 2015r. (prezentacja w załączeniu do protokołu).

Burmistrz prosił radnych aby za tydzień zebrali się na Komisjach Rady i rozpoczęli prace nad projektem budżetu na 2015 rok. Burmistrz stwierdził, że po analizie prace będą zmierzać w kierunku bezwzględnego nie zaciągania nowych kredytów, kredytów na finansowanie wydatków oraz spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan wydatków zostanie dostosowany w zakresie wydatków do sytuacji aby różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi (nadwyżka budżetowa) wystarczyła na pokrycie zobowiązań w postaci spłat rat kredytów i pożyczek przewidzianych w harmonogramie na 2015 rok. Dokonane zostaną niezbędne przesunięcia oraz zmniejszenia wydatków, które doprowadzą do zrównoważenia budżetu. Dalsze decyzje o zmianach będą przebiegały w konsultacjach w poszczególnych komisjach rad. Burmistrz dodał, że jego wstępna analiza budżetu przewiduje brak 2,5 mln zł po stronie dochodów i nie należy liczyć wirtualnych pieniędzy a realnie stąpać po ziemi, dlatego też może jedna, bądź dwie inwestycje, które są w założeniu budżetowym zostaną wycofane z realizacji.

Wiceprzewodniczący prosił radnych o zapoznanie się z budżetem, co ułatwi pracę na wspólnym posiedzeniu komisji rady.

Radna Dorota Burak zgłosiła zapytania i uwagi do następujących kwestii:

- duża kwota na promocję,

- duża kwota energii elektrycznej w Gminnym Zespole Szkół

- duża kwota 100 tyś zł na sanitariaty,

- jakie osoby są zatrudnione na umowę zlecenie w MGOPS, ponieważ wydatki bezosobowe są znaczące,

- podróże służbowe są zawyżone,

- wynagrodzenia bezosobowe w obiektach sportowych czy chodzi o pracowników, czy sportowców

Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że powyższe i inne wątpliwości zostaną wyjaśnione na komisjach.

 

Ad. 7 Wolne wnioski – brak

 

Ad. 8 Interpelacje i odpowiedzi – brak

 

Ad. 9 Sprawy różne i zapytania radnych

            Radna Anna Barszczewska zgłosiła prośbę o zmianę wystroju sali narad polegającego na usunięciu ze ściany zdjęć radnych i burmistrza poprzedniej kadencji.

            Przewodnicząca zgłosiła zapytanie do Burmistrza czy to prawda, że w GOK-u jest łamana gazeta Michałowa – Burmistrz wyjaśnił, że jest składana gazeta, ponieważ zbliżamy się do okresu świątecznego a przed wyborami była wydana gazeta, która utworzyła kampanię, a gazeta o właściwych treściach, służąca lokalnej społeczności będzie wydana przed świętami.

Przewodnicząca poinformowała, że ten temat skieruje na Komisję Oświaty.

Burmistrz złożył obecnym i wszystkim mieszkańcom życzenia świąteczne, zdrowych, rodzinnych, miłych Świąt Bożego Narodzenia. Podziękował również pracownikom ZGKiM za świąteczny wystrój Michałowa.

Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący również złożyli wszystkim serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt. Przewodnicząca odczytała życzenia od kierownictwa ZGKiM w Michałowie.

Pan Andrzej Kasperowicz w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Sokola zaprosił Przewodniczącą na spotkanie przy choince do Domu Ludowego w Sokolu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca o godz. 13:00 zamknęła obrady III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-02-16