Protokół Nr II/14 z dnia 2014-12-15 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 8 grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 8 grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer II/14
Data wydania 2014-12-15

Protokół Nr II/14  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 8 grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

O godzinie 11:00 Przewodnicząca Rady Maria Bożena Ancipuk zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku Bogdana Łaszkiewicza z dnia 3 grudnia 2014r. otworzyła obrady II Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Barszczewska Anna
 3. Bielenia Nina
 4. Burak Dorota
 5. Charytoniuk Marek
 6. Dziewiątkowski Sławomir
 7. Hajduczenia Marian
 8. Kazberuk Alina
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Ławreszuk Halina
 11. Łuksza Sławomir
 12. Nos Eugeniusz
 13. Suprun Irena
 14. Symko Jarosław Lucjan

 

Nieobecny radny: Jan Borowski

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz elekt – Włodzimierz Konończuk, Skarbnik gminy – Małgorzata Golak, Posłowie na Sejm RP Aleksander Sosna i Dariusz Piontkowski, Dyrektor Biura Poselskiego Damiana Raczkowskiego Konrad Wnorowski, Anna Grycuk – przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan i Wiesław Pusz – radni powiatowi, Andrzej Kasperowicz – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie, Jerzy Chmielewski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w  Gródku, Eugeniusz Siemieniuk z Biura Powiatowego ARiMR, mecenas Aleksander Bojczuk, księża, dyrektorzy i kierownicy szkół i gminnych jednostek budżetowych, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, sołtysi, mieszkańcy gminy 

Przewodnicząca Maria Ancipiuk na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie wyników wyborów na Burmistrza Michałowa
 3. Wręczenie Burmistrzowi Michałowa zaświadczenia o wyborze
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Michałowa
 5. Dyskusja
 6. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli porządek obrad. W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Sekretarz Anna Dobrowolska odczytała list Burmistrza Michałowa Marka Nazarko (list w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 2 i 3

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzej Kasperowicz przypomniał zebranym wyniki wyborów na radnych oraz przedstawił wyniki wyborów Burmistrza Michałowa, które miały miejsce 16 listopada 2014r. oraz 30 listopada 2014r. – II tura. Następnie Pan Kasperowicz wręczył Burmistrzowi – elektowi Włodzimierzowi Konończukowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Michałowa.

 

Ad. 4

Burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk złożył ślubowanie odczytując rotę ślubowania:

„Obejmując urząd Burmistrza Michałowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Michałowo”. Tak mi dopomóż Bóg.”

 

Ad. 5

            Burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk – Pani Przewodnicząca, wysoka Rado, szanowni Państwo. Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Michałowo pragnę raz jeszcze podziękować wyborcom, którzy powierzyli mi ten mandat szczególnego zaufania publicznego. I pragnę zapewnić, że będę sprawować tę odpowiedzialną funkcję dla dobra wszystkich mieszkańców ziemi michałowskiej jak tylko to będzie możliwe. W swojej codziennej pracy kierować się będę przesłaniem z nazwy mego komitetu wyborczego, starając się aby nasza gmina była gospodarna, praworządna. Mój program wyborczy będę realizował konsekwentnie, z pełną odpowiedzialnością i świadomością aby nie zawieść mieszkańców. Jako burmistrz poczynię starania abyśmy mieli w naszej gminie coraz to lepsze warunki do życia. Jako samorząd podejmiemy działania aby stworzyć dobry klimat dla przedsiębiorczości. W miarę możliwości będziemy pomagać przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie naszej gminy i podejmiemy działania w celu przyciągnięcia nowych inwestorów i pracodawców. Będziemy intensywnie zabiegać aby na terenie naszej gminy powstała podstrefa specjalna. Dołożymy wszelkich starań aby podstrefa była atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych pracodawców. Moja kadencja zbiega się w czasie z nową perspektywą finansową unii europejskiej. Do naszego regionu w najbliższych latach zostaną skierowane bardzo duże fundusze, także na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwalczania bezrobocia. Podejmiemy intensywne działania aby te środki trafiły także do naszej gminy. My jako samorząd wystąpimy o takie fundusze na wspólne projekty w ramach partnerstwa publiczno – prawnego. To dla mnie jako burmistrza będzie nadzwyczaj ważne aby realny wpływ mieszkańców na to w jaki sposób rada zarządzać będzie finansami gminy. Władze samorządowe nie mogą bowiem odwracać się od mieszkańców i być obojętne na ich problemy. Musimy być blisko ludzi i blisko ich problemów aby móc je rozwiązać. Dlatego też zaproponuję stworzenie budżetu obywatelskiego, który doskonale sprawdza się w wielu miastach i gminach w całej Polsce. Cały zaś nasz budżet chciałbym, aby przed jego uchwaleniem był przedstawiany nie tylko radnym ale szerszemu gronu mieszkańców i każdy mógł wnieść swoje opinie i propozycje. Jako burmistrz będę pilnował by każda złotówka naszego budżetu była wydawana w sposób przemyślany, sprawiedliwy dla jej mieszkańców. Jako samorząd lokalny będziemy rozwijać i ulepszać infrastrukturę gminną a w szczególności drogową, poprawić musimy transport publiczny, utrzymać ulgi podatkowe, dopłaty do biletów dla młodzieży uczącej się poza Michałowem a także wprowadzić nowe ulgi o ile pozwoli na to budżet gminy. Będziemy też pomagać najsłabszym, starając się większą opieką otoczyć ludzi starszych i wspierać opiekę zdrowotną. Nasz samorząd z całych sił będzie sprzyjać inicjatywom lokalnych sołectw i organizacji pozarządowych. Wyjdziemy też naprzeciw oczekiwaniom naszej wspaniałej młodzieży, która przed wyborami tak bardzo się zaktywizowała. Spróbuję powołać Młodzieżową Radę Miejską aby głos naszej młodzieży też liczył się w michałowskim życiu publicznym. Panie i Panowie, przedstawiłem jedynie zarys przepisu na gospodarną i praworządną gminę Michałowo. Zarys ma pokazać, że wspólnie możemy zrobić wiele i że wiele jeszcze jest do zrobienia. Zapewniam Państwa, że każda dobra inicjatywa na rzecz naszych mieszkańców spotka się z pełną akceptacją i poparciem. W samorządzie będziemy też kontynuować dotychczasowe, pozytywne kierunki działań nadal stawiając na gminne inwestycje służące poprawie życia mieszkańców. W tym miejscu chcę podziękować ustępującemu burmistrzowi Panu Markowi Nazarko za jego 12-letnią pracę w naszym samorządzie i duże zaangażowanie społeczne. Motywem pozytywnych działań jest zgoda, wytrwałość oraz rzetelna i uczciwa współpraca. Myślę, że tak właśnie będzie układała się moja współpraca z wami szanowni radni. Wyborcy wybrali was demokratyczną większością głosów po raz pierwszy jako reprezentantów okręgów jednomandatowych. Myślę, że nie miało to dla nich decydującego znaczenia kto z jakiego komitetu kandydował. Zarówno wy szanowni radni jak i ja burmistrz powinniśmy teraz się zjednoczyć by nasza powinność i obowiązek służyć wszystkim mieszkańcom także tym, którzy na was lub na mnie nie głosowali. Niezwykle istotna jest dobra współpraca z powiatem, sąsiednimi gminami, samorządem wojewódzkim, parlamentarzystami i kościołami. Zapewniam, że z mojej strony zrobię wszystko by ta współpraca układała się jak najlepiej. Na koniec chciałbym z całego serca podziękować wszystkim bez których nie byłoby mnie na tym miejscu. Dziękuję mojej rodzinie, szczególnie żonie i całemu komitetowi wyborczemu i komitetowi Honorowemu a także sztabowi wyborczemu tej wspaniałej michałowskiej młodzieży. Bardzo wielu z was jest tu dziś razem ze mną, dziękuję za wasze wsparcie, dziękuję że jesteście ze mną.

           

            W dalszej kolejności życząc powodzenia w pracy na rzecz gminy Michałowo głos zabrali:

- Aleksander Sosna – poseł na Sejm RP

- Dariusz Piontkowski – poseł na Sejm RP

- Konrad Wnorowski - Dyrektor Biura Poselskiego Damiana Raczkowskiego

- Wiesław Pusz – radny Powiatu Białostockiego

- Anna Grycuk – przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego

- Barbara Pacholska – prezes Towarzystwa Przyjaciół Sokola

- Jerzy Chmielewski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku

- młodzież z Zespołu Szkół w Michałowie

           

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca o godz. 13:50 zamknęła obrady II Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-02-16