Protokół Nr I/14 z dnia 2014-12-15 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 28 listopada 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 28 listopada 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer I/14
Data wydania 2014-12-15

Protokół Nr I/14  z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 28 listopada 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

O godzinie 13:00 Halina Ławreszuk najstarszy radny wybrana w wyborach dnia 16 listopada 2014r. otworzyła obrady I Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Borowski Jan
 3. Barszczewska Anna
 4. Bielenia Nina
 5. Burak Dorota
 6. Charytoniuk Marek
 7. Dziewiątkowski Sławomir
 8. Hajduczenia Marian
 9. Kazberuk Alina
 10. Kupraszewicz Ewa
 11. Ławreszuk Halina
 12. Łuksza Sławomir
 13. Nos Eugeniusz
 14. Suprun Irena
 15. Symko Jarosław Lucjan

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Skarbnik - Małgorzata Golak,, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

 

Pani Halina Ławreszuk – przywitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzej Kasperowicz przedstawił wyniki wyborów w poszczególnych okręgach i wręczył zaświadczenia wszystkim wybranym na radnych w wyborach, które odbyły się 16 listopada 2014 roku

Pani Halina Ławreszuk odczytała treść ślubowania „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Pan Sławomir Dziewiątkowski zgodnie z listą obecności odczytał imiona i nazwiska poszczególnych radnych, po czym każdy z nich odpowiedział słowo „ślubuję” bądź „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Radna Halina Ławreszuk przedstawiła porządek obrad I Sesji Rady Miejskiej VII kadencji sesji przygotowany przez Komisarza Wyborczego pana Bogdana Łaszkiewicza tj:

1/ Otwarcie obrad

2/ wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze

3/złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy

4/ przyjęcie porządku obrad

5/ wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady

6/ Wybór Przewodniczącego rady

            W związku z realizacją trzech pierwszych punków porządku Radna Halina Ławreszuk prosiła o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

 

Ad 4. Przyjęcie porządku obrad

 

            Radny Marek Charytoniuk zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad po wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie następujących projektów uchwał:

- wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego rady

- wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie

- wyboru członków Komisji Rewizyjnej

- wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

- wyboru członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej

- wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia

- wyboru członków Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

            Radny Sławomir Dziewiątkowski zgłosił wniosek formalny aby przerwać sesję i przesunąć ją na poniedziałek 1.12.2014r. na godzinę 13:00. Radny stwierdził, że radni są po to aby służyć mieszkańcom i jednoczyć siły dla dobra mieszkańców naszej gminy. Radny dodał, że sesję należy przesunąć ze względów moralnych, ze względu na opinię społeczną, która zgłasza zapytania dlaczego radnym tak się spieszy. Radny zaapelował, aby poczekać do wyboru nowego burmistrza, pogratulowali mu i wspólnie zasiedli przy stole i podjęli głosowanie nad przewodniczącym rady i przewodniczącymi poszczególnych komisji. Radny dodał, że przerwanie sesji jest możliwe zgodnie z § 36 ust.2 Statutu Gminy Michałowo.

            W związku z brakiem innych wniosków Radna Halina Ławreszuk przeszła do głosowania wniosku Radnego Sławomira Dziewiątkowskiego aby przerwać sesję.

            Radni w głosowaniu jawnym 5 głosami „za”, 9 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się” odrzucili wniosek.

            W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Radna Halina Ławreszuk przeszła do głosowania wniosku Radnego Marka Charytoniuka o wprowadzenie do porządku obrad po wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie następujących projektów uchwał:

- wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego rady

- wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie

- wyboru członków Komisji Rewizyjnej

- wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

- wyboru członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej

- wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia

- wyboru członków Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” przy 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli wniosek.

            W głosowaniu brało udział 15 radnych

Radna Halina Ławreszuk zarządziła głosowanie nad każdym pojedynczym projektem uchwały wprowadzanym do porządku obrad.

 Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” przyjęli wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego rady”. W głosowaniu nie brała udziału Radna Irena Suprun.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” przyjęli wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie”. W głosowaniu nie brała udziału Radna Irena Suprun.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” przyjęli wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „wybór członków Komisji Rewizyjnej”. W głosowaniu nie brała udziału Radna Irena Suprun.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” przyjęli wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”. W głosowaniu nie brała udziału Radna Irena Suprun.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” przyjęli wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „wybór członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej”. W głosowaniu nie brała udziału Radna Irena Suprun.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” przyjęli wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „wybór członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia”. W głosowaniu nie brała udziału Radna Irena Suprun.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” przyjęli wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „wybór członków Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. W głosowaniu nie brała udziału Radna Irena Suprun.

Radny Sławomir Dziewiątkowski stwierdził, że § 36 ust. 3 wskazuje że sesje można przerwać również ze względu na potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów.

Radna Halina Ławreszuk zarządziła głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad:

5/  Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady

6/  Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie

7/ Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady

8/  wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie

9/ wybór członków Komisji Rewizyjnej

10/  wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

11  wybór członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej

12/  wybór członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia

13/ wybór członków Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

            Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw”  przyjęli porządek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

O godz. 13:40 salę narad opuścił Radny Sławomir Dziewiątkowski i Radna Irena Suprun

Ad. 5 Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady

            Do Komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych: Eugeniusza Nos, Ewę Kupraszewicz, Annę Barszczewską. Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

 

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie

            Zgłoszono następujących kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie:

            Radny Jarosław Symko zgłosił Radną Marię Bożenę Ancipiuk – radna Ancipiuk wyraziła zgodę.

Radny Sławomir Łuksza zgłosił Radną Annę Barszczewską – radna Barszczewska wyraziła zgodę.

W związku z faktem, iż kandydat na Przewodniczącego Rady nie może zasiadać w komisji skrutacyjnej, Radna Ewa Kupraszewicz na miejsce Radnej Anny Barszczewskiej zgłosiła zmianę członków komisji skrutacyjnej – za Radną Annę Barszczewską zgłosiła radnego Sławomira Łuksza – radny wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

 

 

             

            Radna Halina Ławreszuk odczytała skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Radny Eugeniusz Nos, Radna Ewa Kupraszewicz, Radny Sławomir Łuksza.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przyjęli skład komisji skrutacyjnej.

Po głosowaniu Radna Halina Ławreszuk zarządziła 5 min przerwę. Po przerwie wznowiła obrady.  

 

Po przerwie na salę narad powróciła Radna Irena Suprun

 

            Radna Ewa Kupraszewicz przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała o zasadach głosowania, po czym rozdała poszczególnym radnym karty do głosowania.

            Po dokonanym tajnym głosowaniu prowadząca obrady Radna Halina Ławreszuk  ogłosiła 5 min przerwę. Po przerwie wznowiła obrady. 

            Radna Ewa Kupraszewicz odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej (w załączeniu do protokołu) z którego wynika, iż 10 głosów ważnych oddano „za” kandydaturą radnej Marii Bożeny Ancipiuk na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie a  4 głosy ważne oddano „za” kandydaturą radnej Anny Barszczewskiej na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.

            Radna Halina Ławreszuk  przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

Radna Halina Ławreszuk pogratulowała nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie Marii Bożenie Ancipiuk, która ze swojej strony dziękując Radnym za wybór objęła przewodnictwo nad obradami.

 

O godzinie 14:09 salę narad opuścili radni: Dorota Burak, Irena Suprun, Anna Barszczewska, Sławomir Łuksza

 

Ad. 7 Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady

            Członkowie komisji skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady tj. radni: Ewa Kupraszewicz, Eugeniusz Nos wyrazili zgodę na dalszą pracę w komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono w miejsce Radnego Sławomira Łukszy Radnego Jana Borowskiego – radny wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

 

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie

            Przewodnicząca Maria Ancipiuk na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie zgłosiła Radnego Jarosława Lucjana Symko – radny Symko wyraził zgodę.

            W obliczu braku zgłoszenia innych kandydatur Radna Ewa Kupraszewicz przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej rozdała poszczególnym radnym karty do głosowania.

            Po dokonanym tajnym głosowaniu Pani Przewodnicząca ogłosiła 5 min przerwę. Po przerwie wznowiła obrady. 

Radna Ewa Kupraszewicz odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej (w załączeniu do protokołu) z którego wynika, iż z 10 głosów ważnych 10 głosów  oddano „za” kandydaturą radnego Jarosława Lucjana Symko na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.

Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania projektu uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 10 radnych.

Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie     

Radny Marek Charytoniuk w imieniu Klubu Radnych „Mała Ojczyzna” zgłosił następujących kandydatów:

 • Radną Ewę Kupraszewicz – radna wyraziła zgodę.
 • Radnego Jana Borowskiego – radny wyraził zgodę.
 • Radnego Mariana Hajduczenia– radny wyraził zgodę.

 

Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania poszczególnych kandydatur.

Radni w głosowaniu jawnym jako członków Komisji Rewizyjnej wybrali:

 • Radną Ewę Kupraszewicz – 10 głosów „za”,
 • Radnego Jana Borowskiego - 10 głosów „za”,
 • Radnego Mariana Hajduczenia – 10 głosów „za”,

 

Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania projektu uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.

W głosowaniu brało udział 10 radnych.

Uchwała Nr I/3/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie

            Radna Alina Kazberuk jako kandydata na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosiła radnego Mariana Hajduczenia – radny wyraził zgodę. 

Pani Przewodnicząca w obliczu braku uwag przeszła do głosowania projektu uchwały.

 Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W głosowaniu brało udział 10 radnych.

Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Planowania Gospodarki  Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie

            Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła następujących kandydatów

 • Radnego Jarosława Lucjana Symko – radny wyraził zgodę,
 • Radną Alinę Kazberuk – radna wyraziła zgodę,
 • Radną Ninę Bielenia – radna wyraziła zgodę
 • Radną Halinę Ławreszuk – radna wyraziła zgodę
 • Radnego Marka Charytoniuka – radny wyraził zgodę,
 • Radnego Eugeniusza Nos – radny wyraził zgodę

 

Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania poszczególnych kandydatur.

Radni w głosowaniu jawnym jako członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej wybrali:

 • Radnego Jarosława Lucjana Symko – 10 głosów „za”
 • Radną Alinę Kazberuk – 10 głosów „za”
 • Radną Ninę Bielenia – 10 głosów „za”
 • Radną Halinę Ławreszuk – 10 głosów „za”
 • Radnego Marka Charytoniuka – 10 głosów „za”
 • Radnego Eugeniusza Nos – 10 głosów „za”

 

Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania projektu uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Planowania Gospodarki  Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 10 radnych.

Uchwała Nr I/5/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie

Wiceprzewodniczący Symko zgłosił następujących kandydatów

 • Radną Alinę Kazberuk – radna wyraziła zgodę
 • Radną Ewę Kupraszewicz – radna wyraziła zgodę,
 • Radnego Marka Charytoniuka – radny wyraził zgodę,
 • Radnego Mariana Hajduczenia – radny wyraził zgodę,

 

Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania poszczególnych kandydatur.

Radni w głosowaniu jawnym jako członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia wybrali:

 • Radną Alinę Kazberuk – 10 głosów „za”
 • Radną Ewę Kupraszewicz – 10 głosów „za”
 • Radnego Marka Charytoniuka – 10 głosów „za”
 • Radnego Mariana Hajduczenia – 10 głosów „za”

 

Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania projektu uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 10 radnych.

Uchwała Nr I/6/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie  (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Radny Marek Charytoniuk  zgłosił następujących kandydatów

 • Radną Ninę Bielenia – radna wyraziła zgodę
 • Radną Halinę Ławreszuk – radna wyraziła zgodę,
 • Radnego Jana Borowskiego – radny wyraził zgodę
 • Radnego Eugeniusza Nos – radny wyraził zgodę,

 

Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania poszczególnych kandydatur.

Radni w głosowaniu jawnym jako członków Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego wybrali:

 • Radną Ninę Bielenia – 10 głosów „za”
 • Radną Halinę Ławreszuk – 10 głosów „za”
 • Radnego Jana Borowskiego – 10 głosów „za”
 • Radnego Eugeniusza Nos – 10 głosów „za”

 

Pan Przewodnicząca przeszła do głosowania projektu uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 10 radnych.

Uchwała Nr I/7/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie  (w załączeniu do protokołu).
 

Burmistrz Marek Nazarko pogratulował Radnym wyboru na Radnych Gminy Michałowo, pogratulował Przewodniczącej Rady i Wiceprzewodniczącemu Rady wyboru na stanowiska oraz wyboru członków do poszczególnych Komisji Rady Miejskiej życząc radnym owocnej pracy na rzecz mieszkańców gminy.

Skarbnik Małgorzata Golak rozdała obecnym radnym projekt budżetu na 2015 rok.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca o godz. 14:50 zamknęła obrady I Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Maria Bożena Ancipiuk

 

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-02-16