Protokół Nr XXXVI/14 z dnia 2014-11-06 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 12 września 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 12 września 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXXVI/14
Data wydania 2014-11-06

Protokół Nr XXXVI/14 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 12 września 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 11:05 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Dąbrowski Piotr
 5. Kazberuk Alina
 6. Kononczuk Roman
 7. Konończuk Włodzimierz
 8. Kupraszewicz Ewa
 9. Leszczuk Elżbieta
 10. Ławreszuk Halina
 11. Ostaszewski Bogusław
 12. Owsiejczyk Włodzimierz
 13. Symko Jarosław
 14. Wowk Anna

 

Nieobecni radni: Charytoniuk Marek

 

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Skarbnik - Małgorzata Golak, Kierownik MGOPS Anna Funkowska, Kierownik  Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXXVI sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 0 głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli porządek:

2/  Zatwierdzenie porządku XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/   Podjęcie uchwał w sprawie

 1. zmian w budżecie na 2014 rok          
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014 – 2024 rok
 3. pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na: budowę drogi powiatowej Nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka – opracowanie map do celów projektowych
 4. określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania,   ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 6. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
 7. wyrażenia zgody na działalność w zakresie telekomunikacji
 8. rozstrzygnięcia skargi na Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Michałowo

                  6/  Wolne wnioski

                  7/ Interpelacje i odpowiedzi

               8/ Sprawy różne i zapytania radnych

                  9/ Zamknięcie obrad XXXVI  Sesji Rady Miejskiej

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Pan Burmistrz ponadto dodał, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO wydało pozytywną decyzję o realizacji budżetu) oraz radnym informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 1-wsze półrocze, która była przedmiotem obrad Komisji Finansowej

 

O godz. 11:41 na salę narad przybył Radny Marek Charytoniuk

 

Radny Włodzimierz Owsiejczyk spytał na jakiej podstawie nałożono podatek na Zespół Szkół i o jakie budynki chodzi.

Pan Burmistrz stwierdził, że w ciągu roku gmina prowadzi wiele postępowań podatkowych i nie jest to nic nowego. Pan Burmistrz wyjaśnił, iż RIO w swoim piśmie stwierdziła, że jeżeli budynek nie jest zajęty i wykorzystywany pod działalność oświatową wówczas podlega opodatkowaniu. Pan Burmistrz dodał, że każdy wie i nie ma wątpliwości, że szkoła przy ul. Gródeckiej bądź internat nie jest zajęta pod działalność oświatową – Radny Owsiejczyk potwierdził, że działalności oświatowej w tych budynkach nie ma – Pan Burmistrz kontynuując stwierdził, że tam gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, a tak jest w przypadku warsztatów i stacji diagnostycznej, bez względu na to, czy odbywają się tam zajęcia oświatowe czy nie, to podatek od działalności gospodarczej należy płacić. W związku z powyższym, iż podatek nie był nigdy płacony wszczęto postępowanie i Zespół Szkół tak jak każdy podatnik, został wezwany do dostarczenia stosownych dokumentów w tym przypadku poświadczających prowadzenie działalności oświatowej w budynkach szkolnych mieszczących się przy ul. Gródeckiej. Pan Burmistrz dodał, że to co można załatwić stricte merytorycznie, u nas zawsze opiera się o media i biciu piany dla samego bicia piany. Pan Burmistrz kończąc dodał, że jeżeli jest to budynek oświatowy i jest on wykorzystywany na cele oświatowe, a na warsztatach nie ma stacji diagnostycznej i nie prowadzona jest działalność gospodarcza no to nikt podatku nie nałoży, jednak trzeba to wyjaśnić. A czy tam jest stacja diagnostyczna, czy w internacie jest młodzież, czy zajęcia odbywają się w budynkach przy ul.Gródeckiej to przecież każdy wie.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Jan Łuksza odniósł się do poruszonej w informacji Burmistrza kwestii społecznego gimnazjum w Michałowie i poinformował, że zgłaszają się do niego rodzice ze skargą na Panią Dorotę Burak dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie, która przestępuje im drogę i namawia na przeniesienie ich dzieci do społecznego gimnazjum obiecując stypendia naukowe. Dyrektor Łuksza stwierdził, że to są działania wręcz nieetyczne, bezzasadne, krzywdzące dzieci i rodziców i wręcz żenujące.

Radna Anna Wowk odniosła się do kwestii wysokich opłat pobieranych od handlujących na rynku w Michałowie, stwierdziła, że handlujących nie jest aż tak wielu aby cisnęli się oni na jednym stanowisku i skoro jest miejsce to niech zajmą i trzy stanowiska.

Pan Burmistrz stwierdził, że wszystkich handlujących należy traktować równo na tych samych zasadach (stanowisko handlującego zajmuje 6 m bądź dwa miejsca parkingowe a nie jedno) a jeśli chodzi o stawki opłat to radni uchwalili opłaty na sesji i one od jakiegoś czasu są niezmienne, na podstawie uchwalonych stawek pracownik ZGKiM pobiera stosowne opłaty. Pan Burmistrz dodał, że jeżeli radni widzą konieczność zmiany opłat to niech złożą odpowiedni projekt uchwały poparty czteroma podpisami – wówczas można zmienić stawki – słowa Pana Burmistrza potwierdził Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski, który dodał, że każdy handlujący jest świadom ile metrów zajmuje i jakie wynikają z tego opłaty, dlatego wszystkich należy traktować identycznie, identycznie, bo inaczej będzie bałagan i nie dwóch handlujących a dwudziestu przyjdzie za skargą.

Radny Roman Kononczuk spytał, czy zostało zakończone postępowanie na posesji przy ul. Szkolnej u Pana Gryca.

Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski poinformował, że wobec Pana Gryca jest prowadzone postępowanie, jeden wyrok uprawomocnił się w stosunku do żony Pana Gryca, komornik rozpoczął egzekucję, w między czasie Pan Gryc wpłacił 11,5 tyś zł –okazało się, że za mało. Pan Kierownik dodał, że są prowadzone jeszcze dwa postępowania, które po uprawomocnieniu się przejmie komornik. 

Radny Włodzimierz Konończuk zwrócił uwagę na realizację porządku obrad, przegłosowanie informacji burmistrza a poruszanie innych kwestii przenieść do spraw różnych.

Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że na rynku brak jest miejsc parkingowych, w Zespole Szkół na warsztatach są uczniowie – Pan Burmistrz wyjaśnił, że uczniowie mogą być ale od działalności gospodarczej (stacja diagnostyczna) płaci się podatek, którego nie płacono. Radny Dąbrowski kontynuując poruszył temat remontu parku, wyjaśnił, że do Stowarzyszenia Lepsze Jutro zgłosili się mieszkańcy, którzy jako osoby fizyczne nie były stroną a chciały poznać temat. Radny spytał Pana Burmistrza ile powstało bilbordów z wizerunkiem Burmistrza i za jaką cenę – Pan Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy wisi jeden bilbord a cena całej kampanii „Zamieszkaj w Michałowie” w tym roku wyniesie około 50 tyś zł. Radny Dąbrowski spytał czy Burmistrz startuje do sejmiku – Pan Burmistrz odpowiedział, że nie ma jeszcze ustalonych list i nie wie czy będzie startował. Pan Burmistrz dodał, że wolałby startować jedynie na Burmistrza jednak czuje on odpowiedzialność, że wiele środowisk i wielu ludzi pomaga naszemu samorządowi i jeżeli będzie do niego wystosowana taka prośba-a wolałby aby jej nie było-to byłoby czymś nieludzkim aby odmówić tym, którzy nam pomagają. Pan Burmistrz zaznaczył, że czym innym jest zasilenie listy a czym innym dostanie się i jeżeli będzie miał zamiar pójść gdzieś indziej to po prostu to powie bo ludziom należy się jasny przekaz a nie gmatwanie, ale teraz nie zamierza nigdzie iść i jeśli mieszkańcy na to pozwolą zamierza jeszcze przez 2-3 kadencje być Burmistrzem Michałowa.

Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk potwierdziła słowa Dyrektora Jana Łukszy dot. nagabywania przez Panią Dorotę Burak rodziców co do przejścia dzieci do społecznego gimnazjum bo również do niej zgłaszali się rozżaleni rodzice. Wiceprzewodnicząca podziękowała w imieniu mieszkańców redaktor naczelnej Gazety Michałowa Pani Julicie Niepłoch – Sitnickiej oraz wydawcy tj. GOK reprezentowanej przez Panią Elżbietę Palinowskiej za rzetelne wydawanie gazety, która jest poczytalna i sumienna.

Radna Elżbieta Leszczuk prosiła o wzajemny szacunek i jeśli zacznie się oceniać kogokolwiek należy zacząć od siebie.

Pan Burmistrz zwrócił się do wszystkich radnych i zaprosił ich do wykonania pamiątkowego zdjęcia w celu upamiętnienia VI kadencji Rady Miejskiej w Michałowie.

W wyniku braku innych uwag do przedstawionej informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Przewodniczący Bogusław Ostaszewski odczytał pismo „donos”, który wpłynął na jego ręce dot. Radnego Włodzimierza Konończuka (pismo w załączeniu do protokołu).

Radny Włodzimierz Konończuk zwrócił się do Pana Przewodniczącego aby kończył i oszczędził wstydu bo to są elementy kampanii wyborczej.

Radny Jarosław Symko poinformował, że w jego firmie zaczęła się dziś czwarta kontrola oparta na donosach.

Radna Anna Wowk spytała, dlaczego na sesji nie odczytuje się treści skarg jakie rozpatruje Rada a czyta się donosy.

 Pan Przewodniczący stwierdził, że skoro to wpłynęło do niego musiał to przeczytać, bo gdyby tego nie zrobił, wówczas on mógłby mieć prokuraturę.

 Radny Włodzimierz Owsiejczyk zwrócił się do Radnego Włodzimierza Konończuka o ustosunkowanie się do poruszonego tematu jeśli uważa on to za stosowne.

 

Pan Przewodniczący o godz. 12:25 ogłosił 10 min przerwy po czym wznowił obrady.

Po przerwie na salę narad nie przybyły radne: Anna Wowk, i Ewa Kupraszewicz.

 

Radny Włodzimierz Konończuk odniósł się do odczytanego donosu i przyznał, że działki nabył ale nie stanowiły one mienia gminny a mienie skarbu państwa tj. państwowego funduszu ziemi. Do przetargu mógł stanąć każdy, również on wpłacając wadium.

Radny Jarosław Symko odniósł się do swojej prywatnej sprawy i działki, którą również nabył zgodnie z prawem, w przetargu w którym mogli brać udział również radni, natomiast redaktor Greś w swojej gazecie bezczelnie kłamie na ten właśnie temat.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Pani Skarbnik omówiła zmiany jakie dokonano w budżecie na 2014 rok (istota zmian ujęta jest w załącznikach do projektu uchwały).

 

O godz. 12:45 na salę narad powróciła Radna Ewa Kupraszewicz

 

Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej w imieniu komisji wnioskuje o przyjęcie przedstawionych zmian oraz przyjęcie kolejnej uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/340/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014 – 2024 rok

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/341/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na: budowę drogi powiatowej Nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka – opracowanie map do celów projektowych

Pan Burmistrz poinformował, że sprawa drogi pomiędzy Łuplankami była dyskutowana wielokrotnie, pisaliśmy petycje i pisma do Powiatu zobowiązując się przeznaczyć środki na remont drogi jednak nasza deklaracja Powiatowi nie wystarczała. Pan Burmistrz zauważył, że postawa Powiatu była identyczna jak z drogą na Marynkę – Powiat potrzebował środków w wysokości 2 mln 700 tyś zł, połowę żądał od gminy, a w konsekwencji jak wykazał odrobinę dobrej woli i zechciał ją robić to okazało się, że droga będzie kosztowała 570 tyś zł. Pan Burmistrz stwierdził, że w przypadku drogi do Łuplanki był problem w kwestii kosztowności i jakości wykonania tej drogi. Powiat chciał wykonać w nadmiernie kosztochłonny sposób a jak wiadomo na drodze do Łuplanki nie ma nie ogromnego natężenia ruchu i „pryskanka” w zupełności by starczyła. Pan Burmistrz dodał, że robienie jednej drogi za 3krotnie większą cenę, uniemożliwi wykonanie dróg do innych wsi a należy zadbać o to, aby również i inni mieli dobre drogi. Pan Burmistrz poinformował, że Starostwo zgodziło się wykonać drogę pomiędzy Nową a Stara Łuplanką taką samą zasadą jak droga na Marynkę, dobrze że doszło się do porozumienia, bo droga będzie służyć mieszkańcom.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na: budowę drogi powiatowej Nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka – opracowanie map do celów projektowych.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/342/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 września 2014 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na: budowę drogi powiatowej Nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka – opracowanie map do celów projektowych (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego poinformowała, że w celu udzielenia bonifikaty na dany lokal, potrzebna jest zgoda rady. Pani Kierownik dodała, że bonifikata udzielona będzie w wysokości 60% taki jak to do tej pory było praktykowane.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

 W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/343/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Radny Piotr Dąbrowski spytał, czy nie za późno podejmuje się tego typu uchwałę.

Radny Jarosław Symko wyjaśnił, że ta uchwała jest konsekwencją ostatnio podjętych działań, a mianowicie zmiany nazwy ulicy Spadowej na ul. św. Jana Pawła II, którą również należy zmienić w danym obwodzie.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/344/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Radny Jarosław Symko poinformował, że przed każdymi wyborami podejmuje się uchwałę o w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/345/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 września  2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działalność w zakresie telekomunikacji

Maciej Woźniewski informatyk Urzędu wyjaśnił, że podjęcie ww. projektu uchwały jest niezbędne do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Michałowo” i wystąpienia o koncesję telekomunikacyjną.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na działalność w zakresie telekomunikacji.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/346/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na działalność w zakresie telekomunikacji (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Michałowo

Maciej Woźniewski informatyk wyjaśnił, że skarga dotyczyła Kierowników Jednostek, którzy nie umieścili swoich BIP-ów na głównej stronie www.bip.gov.pl. Pan Woźniewski dodał, że temat został załatwiony i każdy BIP poszczególnej jednostki, znajduje się już na stronie głównej tj. www.bip.gov.pl.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dariusz Golak dodał, że pomimo, iż BIP nie był zarejestrowany na głównej stronie BIP to każda procedura przetargowa którą prowadzi MOSiR była publikowana w BIP zgodnie z przepisami, publikowana na stronach MOSiR i stronach Urzędu Miejskiego. Procedury były kontrolowane i nie było zastrzeżeń i nikt nie miał trudności w odnalezieniu danych. 

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Michałowo

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/347/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 września 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 6 Wolne wnioski - brak

           

Ad. 7 Interpelacje i odpowiedzi - brak

 

Ad. 8 Sprawy różne i zapytania radnych

            Radny Jarosław Symko wręczył Panu Mikołajowi Greś redaktorowi gazety „Głos Michałowa” oraz Pani Julicie Niepłoch – Sitnickiej redaktorowi gazety „Gazeta Michałowa” pisemną odpowiedź na obraźliwy artykuł dot. prowadzonej przez niego żwirowni,  zamieszczony przez Pana Mikołaja Gresia w redagowanej przez siebie gazecie. Radny prosił o wydrukowanie treści jego odpowiedzi w obu gazetach.

            Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie poinformował o planowanych szkoleniach związanych z tematami dot. obszarów wiejskich i płatności z tego tytułu.

             

Ad. 9  Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie o godz. 13:28 zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Bogusław Ostaszewski

 

 

Protokołowała: Urszula Tarasewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-11-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-11-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-11-10