Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 24 lipca 2014r.. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXXV/14
Data wydania 2014-09-12

Protokół Nr XXXV/14 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 24 lipca 2014r.. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:05 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Kazberuk Alina
 6. Kononczuk Roman
 7. Konończuk Włodzimierz
 8. Kupraszewicz Ewa
 9. Leszczuk Elżbieta
 10. Ławreszuk Halina
 11. Ostaszewski Bogusław
 12. Owsiejczyk Włodzimierz
 13. Symko Jarosław
 14. Wowk Anna

 

Nieobecni radni: Dąbrowski Piotr,

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Skarbnik - Małgorzata Golak, Kierownik MGOPS Anna Funkowska, Kierownik  Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXXV sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Pan Burmistrz zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 5 „Podjęcie uchwał”, po projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, projektu uchwały w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pan Burmistrz poinformował, że gmina na ten cel otrzymała 63 tyś zł więc należy to przyjąć.

 

O godz. 10:08 na salę narad przybył Radny Piotr Dąbrowski

 

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad po zmianach uwzględniając wniosek formalny, po czym przeszedł do jego głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli porządek:

2/ Zatwierdzenie porządku  XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/ Podjęcie uchwał w sprawie

                1/ zmian w budżecie gminy na 2014 rok

2/ w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

3/ rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Gminy Michałowo

4/ przyjęcia lokalnego programu  w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Michałowo

5/ nadania nazwy skwerkowi położonemu w Michałowie

6/ zmiany nazwy ulicy

7/zasad i trybu nadania: Honorowy Obywatel Gminy Michałowo

8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

9/ określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

10/ regulaminu portu w Rybakach

11/ uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowo

12/rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Michałowa

6/Wolne wnioski

7/Interpelacje i odpowiedzi

8/ Wypracowanie propozycji do projektu „Gmina 2020”  

9/Sprawy różne i zapytania radnych

10/Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie Elżbieta Palinowska zaprosiła zebranych na Festiwal teatralny WERTEP - 26 lipca w Michałowie oraz Prymacką Biasiedę – 2 sierpnia w Amfiteatrze w Michałowie. 

W wyniku braku innych uwag do przedstawionej informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Pani Skarbnik omówiła zmiany jakie dokonano w budżecie na 2014 rok (istota zmian ujęta jest w załącznikach do projektu uchwały).

Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej w imieniu komisji wnioskuje o przyjęcie przedstawionych zmian.

Radny Piotr Dąbrowski zaproponował, aby cofniętą kwotę na drogi powiatowe przekazać nie na rzeczy mniej ważne (kultura, sport bo to są rzeczy uboczne), a na żwirowanie dróg. Radny stwierdził, że prawie wszystkie ulice w Michałowie są  wyasfaltowane, natomiast teren „prosi się” o wykonanie dróg.

Radny Jarosław Symko zapewnił, że środków na żwirowanie nie brakuje, jedynie należy zdecydować o kolejności remontu dróg, bądź wykonania ich od nowa a które to do wykazu m.in. zgłaszali również mieszkańcy.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że pieniądze z dróg, które zdejmujemy były wprowadzone po to, aby powiat móc ogłosić przetargi, natomiast środki na kulturę były już ujęte w budżecie tylko w innym paragrafie. Odnośnie środków na żwirowanie dróg Pan Burmistrz poinformował, że od poprzedniego roku kwotę 100 tyś zł zwiększono do 300 tyś zł i gdyby przeznaczyć jeszcze więcej to i tak nie da się wykonać wszystkich dróg bo ich jest tysiące. Pan Burmistrz dodał, że na jesień wykona się drogi za 300 tyś zł a kolejne drogi będą wykonane na wiosnę również na kwotę 300 tyś zł. Pan Burmistrz kończąc dodał, że Jałówka nie jest gorsza od Michałowa co do ilości dróg asfaltowych i jeśli patrząc na środki przeznaczone na drogi w terenie to są one co najmniej dwukrotnie większe niż środki przeznaczone na ulice w Michałowie.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXXV/328/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXXV/329/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Gminy Michałowo

Pan Burmistrz stwierdził, że stworzenie podstrefy SSSE oznacza nowe miejsca pracy, ale to również wiarygodność, kwestia rozwoju jak również postrzegania gminy na zewnątrz. Pan Burmistrz dodał, że nawet na etapie prac nad powstaniem podstrefy już teraz zgłaszają się chętni inwestorzy; ponadto utworzenie podstrefy to nie tylko kwestia gruntu, ale to również przychylność Ministerstwa, Zakładu Energetycznego (zapewnienie odpowiedniej mocy) a także odpowiednie drogi i dojazd bez ograniczeń tonażowych, bo o tym mówili inwestorzy. Nie jest to kwestia tylko złożenia wniosku ale ogromu pracy, którą muszą wykonać pracownicy ale o tym na jakim etapie najlepiej opowie Pani Kierownik Rosińska.

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż działka na której znajdzie się podstrefa położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej. Pani Kierownik dodała, że jesteśmy na etapie uzyskania decyzji środowiskowej, następnym etapem będzie decyzja o warunkach zabudowy, ponadto tą inwestycję zgłoszono do Podlaskiego Planowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, ponieważ są prowadzone prace związane z terenami lotniskowymi (województwo chciało uznać nasze plany inwestycyjne w stosunku do terenów sąsiednich). Pani Kierownik poinformowała, że wszystkie dokumenty i opisy, które są niezbędne do złożenia wniosku przez Podstrefę są już wykonane, gmina z Zakładu Energetycznego ma zagwarantowaną moc zasilania w wysokości 10 MegaWatów.

Pan Robert Żyliński Prezes SSSE stwierdził, że cieszy go fakt, iż Gmina Michałowo nieustająco podąża ścieżką rozwoju, który zmienia oblicze gminy w kierunku pozyskania przedsiębiorców i utworzenia nowych miejsc pracy, ale również będzie służyć budowaniu portfela dochodów własnych ponieważ strefowi przedsiębiorcy są zwolnieni z podatku dochodowego, nie są natomiast zwolnieni z podatków lokalnych. Prezes Żyliński dodał, że po utworzeniu podstrefy będzie wnioskował do Rady, żeby przedsiębiorców strefy na okres 2-3- lat zwolnić również i z podatku lokalnego bo jak wiadomo rozruch inwestycyjny jest początkowo ciężki dla każdego przedsiębiorcy, tak jest czynione w podstrefach i w przyszłości daje dobre rezultaty (obecni przedsiębiorcy rozwijają się i pojawiają się nowi chętni do współpracy). Pan Prezes podziękował Panu Burmistrzowi, Pani Kierownik Rosińskiej za przygotowanie niezbędnych dokumentów i z góry podziękował Radzie za uchwalenie uchwały przystępującej do SSSE. Prezes dodał, że ostateczną decyzję podejmie Rząd Polski jednakże on w swoich gremiach będzie zabiegał, aby ten proces był jak najszybszy. Kończąc Pan Prezes stwierdził, że strefa to nie tylko rozwój inwestycyjny, rozwój przedsiębiorczości ale też promocja gminy na całym świecie.

Pan Marcin Romańczuk właściciel firmy „KONEKT” starający się o wejście do podstrefy SSSE przybliżył działalność firmy, która zajmuje się produkcją kominów ceramicznych (druga co do wielkości firma w kraju co do wielkości sprzedaży). Pan Romańczuk poinformował, iż na terenie strefy firma planuje wprowadzić kilka nowych produktów, zwiększyć zatrudnienie.

Pan Bartosz Bezubik prezes Zarządu zakładu przemysłu sklejek BIAFORM poinformował, iż firma również prowadzi starania o wejście do podstrefy SSSE tym bardziej, że nowa perspektywa unijna daje szereg perspektyw przedsiębiorcom. Prezes stwierdził, że obecna lokalizacja (Dojlidy) uniemożliwia dalszy rozwój firmy stąd zainteresowanie podstrefą i ważne jest aby w samorządzie mieć wiarygodnego i skutecznego partnera, który oszczędzi zbędnych i niepotrzebnych problemów a Gmina Michałowo zarządzana przez Burmistrza Marka Nazarko gwarantuje wspomnianą skuteczność i wiarygodność czego dowodem jest szereg wykonanych i realizowanych inwestycji – to jest dowód, że w Gminie Michałowo istnieją właściwe struktury, które umożliwiają wykonanie inwestycji a jak wiadomo sprawy formalne i proceduralne nie raz są dużą przeszkodą. Prezes dodał, że również i BIAFORM będzie zabiegał o zwolnienie z podatku, ponieważ korzyści społeczne z ulokowania ich firmy na terenie Gminy Michałowo będą dużo dalej idące niż okresowe zwolnienie z podatku. Michałowo zwolniło mieszkańców z podatku i o to pytali jego w każdym miejscu w Polsce w czasie jego podróży służbowych. Prezes poinformował, że na chwilę obecną firma zatrudnia ok. 300-400 osób jednak dąży się do podwojenia zakładu stąd też i zatrudnienie wzrośnie.  

Pan Burmistrz zauważył, że najważniejsze jest aby wszyscy byli dla siebie otwarci i wiarygodni zarówno strefa, samorząd i przedsiębiorcy. Pan Burmistrz stwierdził, że warty podkreślenia jest fakt, że przedsiębiorstwa o których mowa, w procesie produkcji będą wykorzystywały zasoby naturalne np. drewno, także jeśli one rozpoczną działalność na terenie gminy, to miejsca pracy nie tylko zostaną stworzone w tychże zakładach. Działające zakłady będą również usługodawcami dla różnego rodzaju podmiotów znajdujących się na terenie naszej gminy, bądź będą bodźcem to powstania takich podmiotów. Pan Burmistrz stwierdził, że nie ma lepszej reklamy gminy, niż bycie jej ambasadorem na zewnątrz poprzez firmy działające właśnie u nas.   

Radny Piotr Dąbrowski spytał przedstawicieli firm, ile osób planują zatrudnić i jakie surowce oprócz drewna mogą zostać wykorzystane w procesie produkcji i czy produkcja nie będzie szkodliwa dla środowiska.

Pan Marcin Romańczuk (KONEKT) poinformował, że oprócz drewna wykorzystywany jest również piasek i żwir a planuje się zatrudnienie ok. 50 osób.

Pan Bartosz Bezubik poinformował, że w przypadku sklejek obróbka dokonywana jest w obiegu zamkniętym (jest to krótki proces patrząc na całość produkcji)  i dotychczasowa lokalizacja w mieście świadczy o tym, że zakład jest całkowicie bezpieczny. Pan Bezubik dodał, że zakład nie będzie na siłę się wpychać z lokalizacją jeśli nie będzie zgodności na terenie danej gminy a tworzone będą problemy środowiskowe, bo ze strony zakładu to olbrzymia inwestycja (ok. 100 mln zł) i należy być pewnym co do warunków. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to wiąże się ono z ok. 150 miejscami i zapewne większość miejsc obsadziliby mieszkańcy gminy.

Prezes Robert Żyliński dodał, że podstrefy mieszczą się w dużych aglomeracjach i uwarunkowania środowiskowe są tak restrykcyjne, że nie dałoby się stworzyć fabrykę czy przedsiębiorstwo zagrażające środowisku. Pan Prezes dodał, że na 5 miejsc pracy w danej podstrefie przypada 1 miejsce pracy w otoczeniu i to nie musi być kooperator ale to mogą być usługi i nawet gdyby BIAFORM przeniósł się z 300 pracownikami to 60 miejsc pracy i tak by powstało. Pan Prezes dodał, że ze strefy wyłączone są przedsiębiorstwa wymagające koncesji tj. produkcja prądu, alkoholu, papierosów, spirytusu, materiałów wybuchowych.

Radny Jarosław Symko podziękował przybyłym prezesom za przybycie i stwierdził, że dla naszej gminy pojawia się ogromna szansa na dalszy rozwój. Radny dodał, że przedsiębiorcy muszą wiedzieć, że Rada i wszyscy pozostali są przychylni utworzeniu ich firm na naszym terenie i ze swojej strony zadeklarował pomoc na każdym etapie prac.

Radny Włodzimierz Konończuk spytał, co ze swojej strony będzie musiał przygotować samorząd aby umożliwić ulokowanie podmiotów w SSSE i jakie są to koszta, czy należy pozyskać grunt oraz czy powstanie SSSE nie będzie kolidować z planem przestrzennego zagospodarowania.

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że nie wchodzimy w teren lotniska i nie SSSE nie koliduje z planem przestrzennego zagospodarowania, natomiast samorząd musi zagwarantować infrastrukturę: sieć wodociągową i kanalizacyjną, oczyszczalnię, utwardzić drogi dojazdowe łącznie z drogą wewnętrzną, natomiast pozyskanie gruntów już nie jest zadaniem gminy.

Pan Burmistrz kończąc zapewnił obecnych prezesów o przychylności samorządu bo samorząd Gminy Michałowo nie jest samorządem, który tylko czeka na przedsiębiorcę aby sięgnąć do jego kieszeni, ponieważ finanse w gminie są stabilne, czego dowodem było zwolnienie z podatków. Pan Burmistrz dodał, że działania samorządu są perspektywiczne nakierowane nie na szybki pieniądz a na pieniądz, który wraz z potencjałem ludzi i wraz z zatrudnieniem będzie się pojawiał w naszym budżecie (im więcej osób zatrudnionych z naszej gminy, tym większy udział w dochodach budżetu państwa, który to wraca do gminy).

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXXV/330/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Pan Burmistrz podziękował Radnym za podjęcie uchwały, którą należy wywiesić w gronie najważniejszych uchwał mieszczących się na tablicy w sali narad.

Pan Przewodniczący o godz. 11:26 ogłosił 10 min przerwy. Po przerwie wznowił obrady.

Po przerwie na salę narad nie powrócił Radny Roman Kononczuk

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Michałowo

Pan Burmistrz stwierdził, że wcześniej były prowadzone rozmowy ze Starostwem Powiatowym na temat przejęcia szkoły przez gminę i gdyby to nastąpiło, wówczas z dowozu mogliby korzystać uczniowie szkoły średniej, jednak do szkół, których organem prowadzącym nie jest gmina, samorząd nie może prowadzić dowozu. Pan Burmistrz dodał, iż w celu ograniczenia kosztów dojazdu proponuje się podjęcie powyższej uchwały i pokrycie przez gminę w 50% kosztów dojazdu ucznia do szkół ponadgimnazjalnych. Pan Burmistrz zaznaczył, że tak jak program pomocy lekowej, program żywnościowy tak i dopłata do dojazdów nie jest skierowana do 100% społeczeństwa a do tych osób, które spełniają określone warunki. Pan Burmistrz dodał, że takiego typu uchwały są podejmowane przez Radę aby pomóc mieszkańcom i w kwestii dopłaty do dojazdów młodzież należy równo traktować, niezależnie od tego czy ktoś dojeżdża do Białegostoku czy do Michałowa.

Radna Anna Wowk spytała czy będzie ograniczenie dofinansowania z tytułu dochodu jakie otrzymuje rodzina – Pan Burmistrz odpowiedział, że ograniczenia nie ma.

Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że poprzez taką uchwałę promuje się aby dzieci wyjeżdżały do Białegostoku a nie uczęszczały do szkoły średniej w Michałowie – Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk wyjaśniła, że dzieciom dojeżdżającym do szkoły w Michałowie również będzie przysługiwał zwrot kosztów – Radny Dąbrowski kontynuując stwierdził, że należy rozważyć kwestię dopłaty do wynajmowanych przez uczniów mieszkań.

Radny Jarosław Symko prosił Radnego Dąbrowskiego o merytoryczne przygotowywanie się do sesji, bo w uchwale są jasno określone warunki, a jeśli Radny ma jakieś inne propozycje, niech zgłasza wniosek na komisjach.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Michałowo.

 W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXV/331/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Michałowie

Pracownik Urzędu Urszula Tarasewicz oczytała treść uzasadnienia (w załączeniu do protokołu).

Pan Burmistrz poinformował, że prośba nazwania skweru im. Św. Mikołaja wypłynęła również od Proboszcza Parafii Prawosławnej w Michałowie ks. Jana Jaroszuka.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXV/332/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy

Pracownik Urzędu Urszula Tarasewicz oczytała treść uzasadnienia (w załączeniu do protokołu).

Radna Anna Wowk stwierdziła, że nie ma nic przeciwko upamiętnianiu Papieża Jana Pawła II bo była to wybitna postać, jednak spytała czy należy zmieniać nazwę ulicy – podjęcie takiej uchwały wiąże się z kosztami wymiany dokumentów przez osoby mieszkające przy tej właśnie ulicy, więc może gmina powinna pokryć wspomniane koszta.

Radny Jarosław Symko stwierdził, że żadna z ulic nie oddaje tego kim był Jan Paweł II, ale zmiana nazwy ulicy jest swojego rodzaju hołdem oddanym Papieżowi, a że przy ul. Spadowej mieszkają 2 rodziny, to wymiana dokumentów będzie najmniej kłopotliwa i na mniejszą skalę.  

Pani Elżbieta Rusiłowicz mieszkanka ul. Spadowej stwierdziła, że nie ma nic przeciwko zmiany nazwy ulicy bo darzy szacunkiem Ojca Świętego, jednak gmina powinna pokryć koszty wymiany dokumentów co stanowi kwotę ok. 500 zł.

            Pan Burmistrz stwierdził, że wcześniej na ten koszt zwolniłby danych mieszkańców z podatków ale podatków i tak nie ma przez co już jest duża pomoc ze strony gminy. Pan Burmistrz dodał, że na ile Urząd będzie władny do pokrycia kosztów związanych z wymianą dokumentów to to uczyni, jednak tą kwestię należy skonsultować z Panią Mecenas.

            Pan Przewodniczący podkreślił, że formalności związane z wymianą dokumentów będą najmniej dokuczliwe w przypadku ul. Spadowej, jak by się sprawa miała np. w przypadku ul. Gródeckiej na której zameldowanych jest tak wielu mieszkańców? Pan Przewodniczący dodał, że ul. Spadowa mieści się przy kościele i wg niego jest to najlepsza z ulic do nadania nazwy św. Jana Pawła II.

Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że nie godzi się nazywać skrawek uliczki gdzieś w głębi Michałowa imieniem św. Jana Pawła II. Radny dodał, że jeżeli chcemy upamiętnić postać papieża, należy to zrobić w taki sposób aby nie kalać tego imienia.

Radna Elżbieta Leszczuk stwierdziła, że nazwanie jakiejkolwiek ulicy Św. Jana Pawła II nie jest kalaniem.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXV/333/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 lipca  2014 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy (w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 12:12 na salę narad przybył Radny Roman Kononczuk

 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu nadania: Honorowy Obywatel Gminy Michałowo

Pan Burmistrz wyjaśnił, że oprócz istniejącej nagrody „Orły Michałowa” należałoby podjąć uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatela Gminy Michałowo, która doceni osoby zaangażowane w pracę na rzecz lokalnej społeczności, doceni włożony trud a które to do nagrody Orły Michałowa nie za bardzo pretendują m.in. ze względu na brak charytatywności czy na brak aspektu promującego gminę    

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie zasad i trybu nadania: Honorowy Obywatel Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXXV/334/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 lipca  2014 roku w sprawie zasad i trybu nadania: Honorowy Obywatel Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 12:15 salę narad opuścił Radny Włodzimierz Konończuk

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż w związku z propozycją zakupu mieszkań na Osiedlu w Bondarach przez miasto Białystok została przygotowana stosowna uchwała. 

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXV/335/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż na ostatniej sesji była podjęta taka uchwała, jednak Urząd Wojewódzki na skutek nowej interpretacji tego typu uchwał zobowiązał do uzupełnienia uchwały i określenie warunków udzielania bonifikat. O takie warunki dotychczasowa uchwała została uzupełniona.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXV/336/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 lipca  2014 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Portu w Rybakach nad Zalewem Siemianówka

Pan Burmistrz poinformował, że w związku z przekazaniem przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Portu w Rybakach należy uchwalić stosowny regulamin.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Portu w Rybakach nad Zalewem Siemianówka.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXV/337/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu Portu w Rybakach nad Zalewem Siemianówka (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowo

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż Urząd Wojewódzki zwrócił uwagę aby nie stosować i nie powielać pewnych zapisów w regulaminie, które i tak są ujęte w ustawach i rozporządzeniach. W związku z powyższym zostały wykreślone niektóre zapisy.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXV/338/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Michałowa

Radny Piotr Dąbrowski zgłosił uwagę, iż do projektu uchwały nie dołączono treści skargi.

Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż złożone przez Pana Niemczynowicza pismo, które nazwał skargą dotyczyło zaprzestania prac remontowych przy drodze gruntowej łączącej zabudowania gospodarcze w miejscowości Pieńki. Pani Kierownik dodała, że zakres inwestycji objęty postępowaniem przetargowym jaki był do wykonania obejmował część drogi i zostało to wykonane, w związku z czym nie można zarzucić pracownikom, że zaniedbali bądź nie należycie wykonali swoje zadania. W związku z faktem, że Pan Niemczynowicz przesłał skargę do Urzędu Wojewódzkiego, Urząd przekazał nam ją z powrotem w celu rozpatrzenia według właściwości.

Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej w imieniu Komisji złożył wniosek o uznanie skargi za bezzasadną.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Michałowa.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXV/339/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Michałowa (w załączeniu do protokołu).

 

            Pan Przewodniczący o godz. 12:32 ogłosił 10 min przerwy, po przerwie wznowił obrady.

            Po przerwie na salę narad nie przybyli radni: Piotr Dąbrowski, Włodzimierz Konończuk, Jarosław Symko, Anna Wowk.

Pan Burmistrz poinformował, iż Fundacja Ecotextil Od Was dla Was poprosiła samorząd o umożliwienie uroczystego wręczenia rowerów dla dwóch niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy. Pan Burmistrz dodał, że jeden chłopiec jest w szpitalu i rower zostanie wręczony w innych okolicznościach, natomiast dziś przybyli Państwo Aksiucik z synem Kubą.

Przedstawiciel Fundacji Pan Jacek Lubas poinformował, że dzięki zbiórkom ubrań wrzucanych do pojemników z logiem „Ecotextil”, możliwy jest zakup rowerów, które trafiają do rąk dzieci niepełnosprawnych.

Pan Burmistrz wraz Panem Jackiem Lubas wręczyli rower Kubie Aksiucik.

Pani Aksiucik w imieniu syna podziękowała za otrzymany prezent.

 

Ad. 6 Wolne wnioski - brak

           

Ad. 7 Interpelacje i odpowiedzi - brak

 

Ad. 8 Wypracowanie propozycji do projektu „Gmina 2020”

            Pan Burmistrz poinformował, że w temacie projektu „Gmina 2020” zorganizowano spotkania z nauczycielami, przedsiębiorcami oraz młodzieżą i organizacjami społecznymi. Pan Burmistrz wyjaśnił, że środki w nowej perspektywie finansowej będą trudniejsze do pozyskania, dlatego też aby zawczasu przygotować się do przygotowania wniosków unijnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, należy skonsultować pomysły różnych środowisk. Pan Burmistrz na podstawie prezentacji multimedialnej, wytłumaczył założenia i cel tworzonego projektu „Gmina Michałowo 2020”.

            W dalszej kolejności Pan Burmistrz poinformował o wnioskach zgłoszonych przez wymienione wcześniej grupy społeczne a mianowicie:

 • utworzenie podstrefy SSSE,
 • zmiana planów zagospodarowania przestrzennego dające możliwość lepszego inwestowania dla przedsiębiorców oraz budowy domów dla osób prywatnych,
 • wykonanie bulwarów wzdłuż rzeki Supraślanki,
 • przedsiębiorcy zgłosili potrzebę pozyskania funduszy z UE na inwestycje i dalszą rozbudowę infrastruktury – to nakręca koniunkturę i daje większe możliwości zatrudnienia wśród podwykonawców,
 • dalsze zagospodarowanie przestrzeni centrum Michałowa
 • oświata – wspieranie i promocja istniejących talentów, termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkół,
 • współpraca przedsiębiorców w kwestii promocji,
 • polityka ukierunkowana na tworzenie nowych miejsc pracy,
 • rozbudowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka – wioska rybacka,
 • rozbudowa infrastruktury nad zalewem w Michałowie,
 • tworzenie dalszej bazy dla MOSiRu – miejsca noclegowe, sztuczne boisko, budowa kortu do tenisa, wspieranie Klubu Sportowego,
 • tworzenie ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych   

            Radny Marek Charytoniuk poinformował o propozycjach do projektu „Gmina 2020” wypracowanych na posiedzeniu Komisji Finansowej:

 • utworzenie podstrefy SSSE,
 • dalsza budowa drogi Juszkowy Gród – Jałówka,
 • budowa drogi Kuchmy – Podozierany – Jałówka,
 • budowa dróg wzdłuż granic Jałówka – Zaleszany, Jałówka – Kol. Mostowlany,
 • budowa bulwarów wzdłuż rzeki Supraślanki,
 • dalsze zagospodarowanie centrum Michałowa.

 

Sołtys Zaleszan Jadwiga Gryka zgłosiła konieczność remontu drogi Zaleszany – Jałówka.

Sołtys Tylwicy Lija Kulesza zgłosiła konieczność remontu drogi do Tylwicy, wykonania placu zabaw.

Sołtys Hieronimowa Andrzej Tarasewicz zgłosił konieczność żwirowania dróg prowadzących z Hieronimowa.

Pan Burmistrz - w temacie drogi Zaleszany wyjaśnił, że droga ta jest w pierwszej kolejności przeznaczona do asfaltowania;

-  droga do Tylwicy jest to droga powiatowa, natomiast droga do Koloni Tylwica leży mu na sercu i zapewnie zostanie załatwione; co do placów zabaw brane są pod uwagę większe miejscowości, bo nie sposób wykonać plac w każdej wsi;

-  w temacie żwirowania dróg Pan Burmistrz poinformował, że drogi te będą brane pod uwagę w następnej kadencji, ponieważ możemy liczyć na to, iż Powiat w następnej kadencji będzie składał na dwie drogi, które są połączone z obecnymi asfaltowymi drogami powiatowymi. Mogą być to drogi (wnioski obejmujące):

 1. Topolany – Hieronimowo, z Hieronimowa poprawienie z pryskanki na masę, droga z zakrętu na Nową Wolę na masę – Nowa Wola w kierunku Suszczy – ile nam wystarczy na 6 mln zł o tyle dróg będziemy lobbowali w powiecie;
 2. Poprawa już istniejących dróg typu: na Podozierany od drogi wojewódzkiej do Kuchm na masę asfaltową, lub zrobienie uliczek i drogi powiatowej w Sokolu
 3. Zaleszany – Jałówka – Kol. Mostowlany

Pan Burmistrz dodał, że powyższe drogi byłyby wykonane w proporcji: 1/4 środków gmina, 1/4 środków powiat, 50% „Schetyna”. Ponadto poinformował, iż punkty w projekcie uzyskuje się wówczas, jeśli drogę rozpoczyna się remontować od głównych ciągów komunikacyjnych tj. np. od Topolan w stronę Hieronimowa, a nie odwrotnie. Pan Burmistrz dodał, że samorząd nie może dopuścić do sytuacji, że wykonamy sami jakąś drogę, a pieniądze, które na tą samą drogę musiałby przeznaczyć Powiat przeznaczone zostaną na inne gminy. Pan Burmistrz kończąc dodał, że 4 lata temu mówił, iż w obecnej kadencji Powiat będzie musiał wykonać drogę Topolany – Zabłudów i do Narwii i tak się stało. Również w następnej kadencji Powiat będzie musiał wykonać jedną, dwie z tych dróg o których była mowa.

 

 

Ad. 9 Sprawy różne i zapytania radnych

             Pani Dorota Burak zgłosiła:

- konieczność odgrodzenia karuzeli na placu zabaw w Michałowie przy ul. Gródeckiej specjalną siatką uniemożliwiającą uderzenie dzieci wychodzących z małych placyków zabaw, przez dzieci korzystające z karuzeli, jak również uniemożliwiającej dalekie upadki dzieci użytkujących karuzelę – taki sam problem zgłosiła sołtys Bondar Maria Gryko jeśli chodzi o plac zabaw w Bondarach;

- konieczność pomocy przez gminę w remoncie domu dla pogorzelców z Bieńdziugi poprzez wymianę dachu.

            Pan Burmistrz w temacie placów zabaw stwierdził, że place wykonywała firma, wg określonych standardów, zabawki posiadają atest, jednakże temat zostanie podjęty. W temacie pogorzelców Pan Burmistrz poinformował, iż otrzymali oni mieszkanie komunalne i pomoc na czas remontu, jednak w celu dalszej pomocy powinni się udać do odpowiednich instytucji – MGOPS - z konkretną prośbą i wnioskiem.

 

Ad. 10  Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie o godz. 13:47 zamknął obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 

Bogusław Ostaszewski

 

 

Protokołowała: Urszula Tarasewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-22