Protokół Nr XXXIII/14 z dnia 2014-06-18 - Protokół Nr XXXIII/14 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 24 kwietnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Typ Z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie
Tytuł Protokół Nr XXXIII/14 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 24 kwietnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXXIII/14
Data wydania 2014-06-18

Protokół Nr XXXIII/14 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 24 kwietnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:13 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Dąbrowski Piotr,
 6. Kazberuk Alina
 7. Kononczuk Roman
 8. Kupraszewicz Ewa
 9. Leszczuk Elżbieta
 10. Ławreszuk Halina
 11. Ostaszewski Bogusław
 12. Owsiejczyk Włodzimierz
 13. Wowk Anna

Nieobecni radni: Konończuk Włodzimierz, Symko Jarosław

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Skarbnik - Małgorzata Golak, Kierownik MGOPS Anna Funkowska, Kierownik  Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXXIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie

W obliczu braku wniosków Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad po czym przeszedł do jego głosowania.

 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli porządek:

2/  Zatwierdzenie porządku  XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/   Podjęcie uchwał w sprawie

 • Zmian w budżecie na 2014
 • Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z terenu Gminy Michałowo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 • określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowane prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • wskazania miejsca wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowo

6/ Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013

7/Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności MGOPS w Michałowie za rok 2013 i potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok.

8/Rezygnacja – wniosek do Starostwa w związku z odstąpieniem od rozmów w sprawie przejęcia Zespołu Szkół w Michałowie

9/ Opina Rady  w sprawie połączenia Gmin -  Gródek, Michałowo, Supraśl w celu utworzenia okręgu wyborczego nr 1 w wyborach do Rady Powiatu

           10/ Wolne wnioski

           11/ Interpelacje i odpowiedzi

        12/ Sprawy różne i zapytania radnych

           13/ Zamknięcie obrad XXXIII  Sesji Rady Miejskiej 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej.

W głosowaniu brało udział 13 radnych. 

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Pan Burmistrz dodał, że w związku z wyborami do Europarlamentu istnieje możliwość zapewnienia przez samorząd dowozu mieszkańców do lokali wyborczych. Pan Burmistrz poinformował obecnych o planowanych godzinach i trasach kursów autobusów oraz prosił o ewentualne uwagi. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości.  

            Radny Piotr Dąbrowski spytał dlaczego Burmistrz nie przedłuża umowy z Bankiem Żywności, oraz prosił Pana Burmistrza o ustosunkowanie się do ulotki Pana Mikołaja Gresia, którą rozdano na poprzedniej sesji.

            Pan Burmistrz wyjaśnił, że z Bankiem Żywności umowę podpisuje MGOPS a nie Burmistrz i na całe województwo byliśmy wśród dwóch gmin które takie umowy podpisały.

            Radny Włodzimierz Owsiejczyk Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów poinformował, iż za 2013 rok pomoc z Unii Europejskiej w postaci darów należy się bezpłatnie i gminy nie mają obowiązku wpłacać. Radny poinformował, że Pan Turczyński z Suwałk zajmujący się rozwożeniem paczek żywnościowych, widział w tym swój interes i brał datki od gminy na sfinansowanie działalności związanej z tym tematem. Paczki jakie były rozdawane to pozostałości z roku 2013 i Stowarzyszenie „Lepsze jutro” taką pomoc na początku roku uzyskało, inni ze względu na termin składania oświadczeń o dochodach takiej pomocy nie uzyskali. W chwili obecnej przekazywanie darów za 2014 rok zostało wstrzymane, organizowane jest spotkanie z Wojewodą, Panem Turczyńskim w sprawie sposobu przekazywania darów i całej procedury. Wznowienie wydawania darów nastąpi nie wcześniej niż we wrześniu br.  

            Pan Burmistrz dodał, że procedury związane z nową perspektywą finansową dot. pomocy z Unii Europejskiej oddalają termin wydania paczek, których tak jak powiedział Radny Owsiejczyk należy spodziewać się na koniec roku. Pan Burmistrz poinformował, że na następną sesję szykowany jest projekt uchwały, który uzupełni działalność stowarzyszeń i skoro teraz nie ma paczek żywnościowych, to gmina powinna w jakiś sposób wyjść z inicjatywą aby tą lukę uzupełnić. 

            W temacie ulotki Pana Gresia Pan Burmistrz stwierdził, że komentarz z jego strony został umieszczony w ostatnim wydaniu Gazety Michałowa, tak samo Pani Sekretarz ze swojej strony także wyjaśniła ten temat. Pan Burmistrz dodał, że publicznie nie będzie polemizował ze swoim pracownikiem bo każdy może mieć zastrzeżenia do szefa ale to jest relacja pracownik – przełożony.

            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk stwierdziła, że Rada nie powinna zajmować się tematem czy Pan „X” (bo to może dotyczyć każdego) zrezygnował z funkcji naczelnego gazety, ponieważ Radni, Burmistrz, pracownicy Urzędu mają tyle pracy, że powinni się na niej skupić.

            Radna Elżbieta Leszczuk stwierdziła, żeby zwrócono uwagę również na to, jakie profity Pan „X” otrzymywał z tytułu redagowania gazety.

W wyniku braku innych uwag do przedstawionej informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Pani Skarbnik omówiła zmiany jakie dokonano w budżecie na 2014 rok (istota zmian ujęta jest w załącznikach do projektu uchwały).

Pan Burmistrz dodał, że z kwoty 376 tyś zł która była przeznaczona na zakup budynku przy ul. Gródeckiej po byłej szkole planuje się przeznaczyć: 50 tyś zł na renowację zabytków (będzie ogłoszony konkurs), 250 tyś zł przeznacza się na rozpoczęcie budowy przedszkola – Pan Burmistrz stwierdził, że jest to ostatni budynek z budynków gminnych, który wymaga nowej siedziby, ponieważ obecny budynek jest już stary (budowa przedszkola-przełom lat 70-80 tych). Dodał, że zamierzenie co do nowego przedszkola było inne-wcześniej chciano połączyć przedszkole ze szkołą podstawową a gimnazjum ze szkołą średnią-temu miało służyć przejęcie budynku od Starostwa, wówczas byłyby dwie silne jednostki oświatowe i więcej miejsc pracy. Pan Burmistrz poinformował, iż budowa przewidziana jest na 6 kwartałów i rozpocznie się jeszcze w tym roku, skończy w pierwszym kwartale 2016 roku – związane jest to z finansowaniem tej inwestycji. Nowe przedszkole będzie mieściło się na sąsiedniej działce obecnego przedszkola, działce bliżej ul. Gródeckiej. Zamierza się stworzyć 7 sal na 7 oddziałów – 2 oddz. 5-cio latków, 2 oddz. 4-ro latków, 1 oddz. 3 latków, 1 oddz. 2,5-3 latków. Jeden odział pozostanie w rezerwie. Pan Burmistrz poinformował o planach budowy (w czasie 6 kwartałów) bazy rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowej (budynek z 52 miejscami noclegowymi, z przeznaczeniem na grupy zorganizowane, do wynajęcia za odpłatnością, z którego będzie korzystać nie tylko gmina, ale również stowarzyszenia, instytucje, itp), która pozwoli w pełni wykorzystać MOSiR, krytą pływalnię, halę sportową, oraz 2 boiska, które powstaną. Pan Burmistrz dodał, że planowano bazę utworzyć na ul. Gródeckiej w budynku po szkole średniej, jednak przedłużanie przez Powiat procedury przekazania budynku, przyczynił się do lokalizacji bazy w innym miejscu, tj. na boisku przy szkole podstawowej. Pan Burmistrz dodał, że budowa bazy przyczyni się do polepszenia wyniku ekonomicznego MOSiRu i poszerzenia jego działalności, przez co gmina będzie dokładała mniej środków do jego funkcjonowania.

Radny Włodzimierz Owsiejczyk stwierdził, że budowa nowego przedszkola jest droższym wydatkiem, niż wyremontowanie budynku po byłej szkole średniej przy ul. Gródeckiej. Radny dodał, że dziwi go fakt mówienia przez powiat o trudnościach w podziale działki na której znajdują się budynki po szkole średniej, ze względu na udział w działce jakiegoś strażaka. Radny dodał, że zasięgał opinii ludzi, którzy pamiętają dawne czasy i okazuje się, że żaden strażak tam nie mieszkał. Radny stwierdził, że może należałoby się wstrzymać z decyzją o budowie przedszkola do następnej sesji, bo może powiat jednak poczyni jakieś kroki.

Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że to nasz samorząd od kilku lat wyciągał rękę do powiatu i proponował, kwota za jaką powiat wcześniej chciał sprzedać budynki padły z jego strony a nie ze strony samorządu, więc ile jeszcze czasu nasza gmina ma czekać? Radny dodał, że każdy miesiąc czekania oddala nas od budowy nowego przedszkola a nie możemy tego zaprzepaścić, ponieważ obudzimy się z ruiną nie tylko na ul. Gródeckiej ale również z ruiną obecnego przedszkola, więc powinniśmy dbać o swoje mienie i zostawić mienie powiatu.

Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk dodała, że nie możemy czekać z budową nowego przedszkola, ponieważ w roku 2016 przychodzą nowe roczniki dzieci i mieszkańcy od samorządu będą wymagali aby wszystkie dzieci przyjąć a nie jak jest w sąsiednich gminach, że nie wszystkie dzieci są przyjęte a grupy liczą ponad 30 dzieci. Wiceprzewodnicząca Ancipiuk dodała, że również z bazą rekreacyjną czekano na decyzję powiatu, chciano zagospodarować budynki na ul. Gródeckiej aby nie straszyły one mieszkańców.

 

O godz. 10:57 na salę narad przybył Radny Jarosław Symko.

 

Pan Przewodniczący stwierdził, że historia uczy, że należy liczyć na siebie. Dodał, że chciałby aby Starostwo przekazało gminie budynki, wówczas remont kosztowałby raczej mniej niż budowa nowych obiektów jednak skoro nie ma dobrej woli ze strony powiatu to trzeba już to pozostawić.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” (Radny Pior Dąbrowski) i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXIII/309/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola Jolanta Dzieniszewska w imieniu swoim, pracowników, dzieci i rodziców podziękowała za przekazanie środków na budowę nowego przedszkola.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany budżetu powodują konieczność dokonania zmian w WPF tj. zmienił się deficyt budżetu gminy w 2014 roku i korekcie ulega załącznik dot. przedsięwzięć – budowa przedszkola i bazy rekreacyjnej, usunięto pozycję o nazwie „Renowacja zabytkowych cerkwi, kościołów podlaskiego szlaku sakralnego na terenie gminy Michałowo” w związku z faktem braku akceptacji złożonego wniosku i braku dofinansowania.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXIII/310/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z terenu Gminy Michałowo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Pan Burmistrz poinformował, że na wniosek Komendanta OSP Krzysztofa Oczko istnieje możliwość zwiększenia stawki dla strażaków za udział w działaniu ratowniczym z kwoty 16,87 zł do kwoty 21,90 zł. a za udział w szkoleniu wysokość ekwiwalentu wyniesie 11 zł.

Radny Włodzimierz Owsiejczyk spytał jak się rozlicza czas pracy strażaka – Komendant OSP Krzysztof Oczko wyjaśnił, że od momentu zgłoszenia do momentu zakończenia akcji.

Radna Anna Wowk spytała, skąd wynika tak duża podwyżka.

Komendant Krzysztof Oczko wyjaśnił, że jest to uzależnione od zmian wysokości średniej krajowej.

Pan Burmistrz dodał, że ostatnia regulacja stawek miała miejsce w 2008 roku.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z terenu Gminy Michałowo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXIII/311/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z terenu Gminy Michałowo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (w załączeniu do protokołu).

Komendant OSP Krzysztof Oczko podziękował za podwyższenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu naszej gminy.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji sfinansowane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo

             Nastąpiły dwie zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały: w poprzedniej uchwale dofinansowanie wynosiło do 70%, obecnie do 90% aby wkład parafii mógł być mniejszy, oczywiście w zależności od kwoty dofinansowania i ogłoszonego konkursu; drugą zmianą jest termin – w poprzedniej uchwale był termin do listopada, teraz termin wyznaczy Burmistrz – daje to możliwość parafiom nie czekanie z decyzjami do listopada a możliwość remontów w każdym czasie.  

            Radna Anna Wowk zaproponowała określenie dolnych widełek np. od 10%, żeby kwota dofinansowania nie była niższa niż 10% - Pan Burmistrz odpowiedział, że kwota dofinansowania nigdy nie była niższa niż 70%.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji sfinansowane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXIII/312/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji sfinansowane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że w związku z budowaną targowicą i wyodrębnieniem części działki pod targowicę należy uregulować stan prawy nieruchomości.

Pan Burmistrz dodał, że są to działki które wcześniej mieszkańcy użytkowali pod ogródki i w związku z chęcią kupna nieruchomości przez tych mieszkańców należy podjąć stosowną uchwałę.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXIII/313/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że pod koniec marca wpłynęło pismo od PKS Białystok w związku z faktem, iż spółka przygotowuje się do wprowadzenia nowego zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób i zarzuciła nam, że na terenie gminy nie ma przystanków symetrycznych (przystanków dla osób wsiadających i wysiadających tj. z prawej i lewej str. drogi). Pani Rosińska dodała, iż 14 kwietnia odbyła się Komisja z udziałem przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg i zostały przygotowane przystanki symetryczne – jedna uchwała dot. dróg gminnych, druga uchwała dot. dróg powiatowych.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXIII/314/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowo

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wskazania miejsca wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXIII/315/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wskazania miejsca wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowo. (w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 11:22 Pan Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy. Po przerwie wznowił obrady.

Po przerwie na salę narad nie powróciła Radna Anna Wowk.

 

Ad. 6 Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013

Pani Jolanta Narolewska odczytała sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli ww. sprawozdanie.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 7 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności MGOPS w Michałowie za rok 2013 i potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok

            Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Funkowska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności MGOPS w Michałowie za rok 2013 i potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok (w załączeniu do protokołu).

            Radny Marek Charytoniuk spytał o kwotę jaką gmina wydatkuje w ciągu roku na pobyt mieszkańców w DPS-ach – Pani Kierownik Anna Funkowska poinformowała, że jest to kwota ok. 500 tyś zł.

            Radny Włodziemierz Owsiejczyk spytał jakie osoby swoją działalnością obejmuje psycholog zatrudniony w MGOPS, jak wygląda jej praca, jaka jest forma kontroli nad MGOPS-em, kto dokonuje kontroli jednostki oraz czy starczy środków na pomoc podopiecznym MGOPS, czy podopiecznych przybywa.

            Kierownik Anna Funkowska poinformowała, psycholog przyjmuje w różnych miejscach dogodnych dla podopiecznych (MGOPS, Komisariat Policji, Szkoła), ewidencja osób zgłaszających się po pomoc prowadzona jest w specjalnym rejestrze, prowadzone są indywidualne karty. Pani Kierownik dodała, że psycholog uczestniczy w grupach roboczych, w zespole interdyscyplinarnym i trudno ocenić wartość pracy psychologa, ponieważ jest to bardzo ciężka praca, której nie można określić cyframi. W temacie kontroli  nad MGOPS Pani Kierownik poinformowała, że w ubiegłym roku miała miejsce kontrola NIK i dwukrotna kontrola Urzędu Wojewódzkiego – nie stwierdzono większych uchybień. W temacie potrzeb na środki finansowe Pani Kierownik poinformowała, iż zadania MGOPS realizowane są w oparciu o środki z budżetu państwa i budżetu gminy, w przypadku ewentualnych braków jednostka zwraca się do Wojewody czy do Rady Miejskiej i zawsze jednostka spotyka się z przychylnością. 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy MGOPS za 2013r.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 8 Rezygnacja – wniosek do Starostwa w związku z odstąpieniem od rozmów w sprawie przejęcia Zespołu Szkół w Michałowie

            Pan Burmistrz poinformował, że zważywszy na fakt podjęcia dzisiejszej uchwały dot. zmian w budżecie i przeznaczenia środków na budowę przedszkola i bazy rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowej, wraz z Komisją Finansową wypracowano pismo do powiatu odnośnie odstąpienia od rozmów w sprawie przejęcia Zespołu Szkół w Michałowie. Pan Burmistrz odczytał propozycję pisma, prosił o ewentualne wnioski i uwagi (pismo w załączeniu do protokołu).

            Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że wysłanie pisma z rezygnacją jest zasadne, skoro nie ma woli powiatu do współpracy – do zdania radnego przyłączył się Radny Roman Kononczuk, który stwierdził, że już i tak wystarczająco długo nasz samorząd ubiegał się o przejęcie budynków od powiatu. Radny Marek Charytoniuk dodał, że program w „Obiektywie” pokazał komu zależy na młodzieży a komu na innych aspektach, Starosta mówił o rurze z gazem, o mieniu, o budynkach a Dyrektor Zespołu Szkół Dorota Burak mówiła o mieszaniu się gminy do władzy i chęci rządzenia, natomiast naszemu samorządowi reprezentowanemu przez Pana Burmistrza chodziło właśnie o młodzież.

            Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag do odczytanego przez Pana Burmistrza pisma przeszedł do jego przegłosowania.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” zaakceptowali przedstawioną treść pisma do Rady Powiatu Białostockiego.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Pan Burmistrz dodał, że Zespół Szkół nie powinien już się obawiać, że gmina będzie ich niepokoić i nie dawać im spokoju jak można było słyszeć, jednak Pan Burmistrz stwierdził, aby nie był to dla szkoły „święty spokój”.

 

Ad. 9 Opina Rady  w sprawie połączenia Gmin -  Gródek, Michałowo, Supraśl w celu utworzenia okręgu wyborczego nr 1 w wyborach do Rady Powiatu

            Pani Jolanta Narolewska poinformowała, iż od Starosty Powiatu Białostockiego wpłynęło pismo (pismo w załączeniu do protokołu) dot. zaopiniowania przez Radę Miejską propozycji połączenia gmin: Gródek, Michałowo i Supraśl w okręg wyborczy Nr 1 w wyborach do rady powiatu białostockiego. Pani Narolewska dodała, że w przypadku naszego okręgu do Rady Powiatu wybieranych będzie 5-ciu radnych tak jak było dotychczas.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali propozycję połączenia gmin: Gródek, Michałowo i Supraśl w okręg wyborczy Nr 1 w wyborach do rady powiatu białostockiego.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 10 Wolne wnioski – brak

 

Ad. 11 Interpelacje i odpowiedzi – brak

 

Ad. 12 Sprawy różne i zapytania radnych

            Radny Włodzimierz Owsiejczyk spytał, kiedy zacznie się remont drogi Żednia – Michałowo.

            Pan Burmistrz poinformował, że w przypadku drogi powiatowej do Zabłudowa to wczoraj przekazany został plac budowy i droga będzie wykonywana. Środki, które uzupełnialiśmy na pewno nie będą potrzebne ponieważ wiemy że Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki” został dofinansowany – remont zostanie skończony w miesiącach wrzesień-październik. W temacie remontu drogi Żednia – Michałowo na najbliższej sesji temat zostanie dokładnie przedstawiony ponieważ są zapewnienia o remoncie drogi jeszcze w tym roku.

Pan Burmistrz poinformował, iż we wrześniu będziemy składali wniosek do „schetynówek” na drogę Podozierany – Jałówka i tu powiat powinien przystąpić i partycypować w kosztach remontu drogi na odcinki Kuchmy – Podozierany (4 km drogi), ten odcinek nie wymaga wielkich nakładów. Pan Burmistrz stwierdził, że tak jak w przypadku budynków stanowisko powiatu jest co najmniej złośliwe tym bardziej, że ta droga nie pójdzie w całości z puli powiatu bo środki ze „schetynówek” są dzielone na pół (pół wkładu gminy, pół powiatu) i jeżeli to gmina składa, nie powiat to odcinek z Podozieran do Jałówki pójdzie z puli gminy a nie powiatu i będzie realizowane w następnym roku. Pan Burmistrz stwierdził, że liczy również na inicjatywę i monitowanie Radnych w tym temacie, ponieważ przygotowywanie dokumentacji należy zamknąć do końca września (dokumentację sporządza nasza gmina oraz gmina Gródek). Pan Burmistrz poinformował, że finansowanie omawianej drogi wyglądałoby następująco: gm. Michałowo – 1,5 mln zł, gm. Gródek 750 tyś zł, powiat Białostocki – 750 tyś zł. oraz „schetynówki” – 3 mln zł.

Radna Elżbieta Leszczuk stwierdziła, że powiat przyzwyczaił się wszystko robić połowicznie – tak samo zrobiono z drogą do Łuplanki, gdzieniegdzie sypnięto żwirem, gdzieniegdzie przetoczyła się równiarka i wyrwała głazy pozostawiając wyrwy. Radna stwierdziła, że powstał tylko lej, którym w przypadku większych opadów nie będzie można przejechać.

Radny Jan Borowski w imieniu mieszkańców Osiedla Bondary oraz wsi Bondary zgłosił konieczność naprawy chodników.

Pan Burmistrz stwierdził, że nie mówi nie, trzeba zajechać zobaczyć ale na naprawę przypadł zły czas, ponieważ na ten rok zaplanowano wiele inwestycji (na ok. 30 mln zł) i na pracowników już nie da się więcej położyć. Pan Burmistrz dodał, że oczywiście jest to do zaplanowania ale na następny rok.

           

Ad. 13  Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie o godz. 12:35 zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

 

Protokołowała: Urszula Tarasewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-07-08