Protokół Nr XXXII/14 z dnia 2014-04-24 - Protokół Nr XXXII/14 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 20 marca 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Typ Z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie
Tytuł Protokół Nr XXXII/14 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 20 marca 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXXII/14
Data wydania 2014-04-24

Protokół Nr XXXII/14 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 20 marca 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:13 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Dąbrowski Piotr,
 6. Kazberuk Alina
 7. Kononczuk Roman
 8. Konończuk Włodzimierz
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Leszczuk Elżbieta
 11. Ławreszuk Halina
 12. Ostaszewski Bogusław
 13. Owsiejczyk Włodzimierz

Nieobecni radni: Symko Jarosław, Wowk Anna

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz Gminy – Anna Maria Dobrowolska – Cylwik, Skarbnik - Małgorzata Golak, Kierownik MGOPS Anna Funkowska, Kierownik  Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, kierownicy zakładów budżetowych, Komendant Komisariatu Policji w Michałowie Adam Baczyński, p.o. Komendanta Straży Granicznej w Michałowie Artur Sieńko, delegacja nauczycieli z Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXXII sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Radny Marek Charytoniuk zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dopłaty do zakupu okularów i szkieł korekcyjnych dla mieszańców Gminy Michałowo, ponieważ Komisja Oświaty i Zdrowia jest w trakcie opracowywania programu zdrowotnego i m.in. temat okularów zostanie zawarty w ww. programie.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku formalnego o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dopłaty do zakupu okularów i szkieł korekcyjnych dla mieszańców Gminy Michałowo.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przegłosowali zgłoszony wniosek.

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek po zmianach, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli porządek:

2/  Zatwierdzenie porządku  XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/   Podjęcie uchwał w sprawie

 • zmian w budżecie na 2014 rok
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024
 • utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 • podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej
 • przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki na lata 2013-2017
 • •   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

6/ Wolne wnioski

7/ Interpelacje i odpowiedzi

8/ Sprawy różne i zapytania radnych

9/ Zamknięcie obrad XXXII  Sesji Rady Miejskiej

           

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Pan Przewodniczący uczcił minutą ciszy pamięć zmarłego Ś.P. Tadeusza Bobla – Przewodniczącego Rady Gminy Michałowo IV kadencji.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej.

W głosowaniu brało udział 13 radnych. 

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Pan Burmistrz przedstawił dane dot. gospodarki śmieciowej za półrocze do 31.12.2014r. – do kalkulacji brano pod uwagę 2400 gospodarstw, jest 2380 deklaracji, minus 80 (osoby złożyły oświadczenia że nie zamieszkują w gminie)-daje 2300 deklaracji z czego 150 osób (6%) nie złożyło deklaracji, z czego połowa to zwroty nie otrzymane, odebrano ale nikt nie złożył deklaracji – 66 szt.  Pan Burmistrz dodał, że do kwota jaką wzięto do kalkulacji była również dobrze wyliczona. Ponadto ilość śmieci branych do kalkulacji była o połowę większa niż uzyskano w rzeczywistości w związku z czym należy przypuszczać, że cena śmieci przy przetargu nie ulegnie zwiększeniu.

Pan Burmistrz poruszył temat spotkania w posiedzeniu Komisji Oświaty w Starostwie Powiatowym odnośnie propozycji przejęcia szkoły średniej przez gminę (w spotkaniu uczestniczył Radny Marek Charytoniuk – Przewodniczący Komisji Oświaty oraz Radny Jarosław Symko – przewodniczący Komisji Finansowej). Pan Burmistrz stwierdził, że rozmowa była budująca, gdyż Przewodniczący Rady Powiatu zauważył, że propozycja gminy jest warta rozważenia jest konkretna i rzeczowa. Pan Burmistrz dodał, że na posiedzeniu Dyrektor Zespołu Szkół Dorota Burak poinformowała, że opinia Rady Pedagogicznej jest w tym temacie negatywa i tylko jeden pracownik spoza grona nauczycielskiego był za przekazaniem szkoły gminie i nikt z grona pedagogicznego nie chce rozmawiać z samorządem. Pan Burmistrz stwierdził, że przejęcie przez gminę szkoły średniej nie jest celem samym w sobie, ponieważ i tak gmina ma wystarczającą ilość zadań. Celem gminy było stworzenie dwóch bardzo silnych placówek oświatowych oraz rozwój tej szkoły, ponieważ nie istnieje możliwość jej dźwignięcia bez uprzedniego połączenia. Pan Burmistrz stwierdził, że na dowód tej sytuacji nie trzeba było długo czekać, ponieważ jak się wszyscy dowiedzieli przez Fundację (Prezesem jest Dyrektor Dorota Burak, z-cą-nauczyciel szkoły a członkiem zarządu-księgowa) działającą przy Zespole Szkół tworzone jest społeczne gimnazjum więc jest to dowód na odchodzenie od szkolnictwa średniego. Pan Burmistrz dodał, że był w tej kwestii u Kuratora Oświaty, ponieważ uważa że jest to doskonały przykład na rozbijanie oświaty publicznej. Oświata to nie tylko kształcenie a całe zadanie z tym związane tj. opieka, dożywianie, transport  a takie stowarzyszenie przyjmie tylko młodzież i subwencję, nic więcej. Kurator Oświaty stwierdził, że w Kuratorium sprawdzany jest jedynie statut a inne kwestie Kuratorium nie dotyczą.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie Jan Łuksza stwierdził, że szkoła średnia zamiast rozwijać szkolnictwo wyższe szuka sobie pracy. Dyrektor poinformował, że jako dyrektor a jednocześnie radny powiatowy wystosował pismo do Kuratora Oświaty i Starosty z protestem. Pan Dyrektor w imieniu nauczycieli reprezentowanych przez delegację nauczycieli z Gminnego Zespołu Szkół, poprosił samorząd o pomoc i interwencję aby nie dopuścić do powstania społecznego gimnazjum w gminie i nie szkodzić dzieciom.

Zastępca Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół Wioletta Gryko odczytała apel skierowany przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie do samorządu gminy (apel w załączeniu do protokołu).

Pedagog Gminnego Zespołu Szkół Anna Rasiuk poinformowała, że szkoła nie tylko dysponuje bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych ale również zapewnia szeroko pojętą pomoc psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowane w tym zakresie, w szkole odbywają się też zajęcia z socjoterapii-ciekawe czy przyszłe gimnazjum również będzie posiadało taką ofertę.

Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że na Komisji w Starostwie radni powiatowi byli zainteresowani ofertą gminy i zobligowali Starostę do kontaktu z Burmistrzem w ciągu 10 dni. Radny spytał Pana Burmistrza czy Starosta podjął temat.

O godz. 10:57 salę narad opuścił Radny Piotr Dąbrowski

 

Pan Burmistrz poinformował, że nikt z nim się nie kontaktował. Pan Burmistrz dodał, że w tej całej historii nie chodziło o szkołę średnią a o budynek w którym ma się mieścić gimnazjum i jak mówią w dalszej kolejności szkoła podstawowa więc o szkole średniej można zapomnieć bo od tego jak widać się odchodzi. Należy dodać, że ustawodawca jasno określił jakie zadania ma gmina a jakie powiat i należy realizować powierzone zadania, ale nie co innego i takim to sposobem szuka się sposobu na sięgnięcie po finanse gminne, dlatego teraz wiadomo po co było 4 miesiące zwłoki i teraz kolejny miesiąc-żeby Pani Dyrektor mogła utworzyć gimnazjum.

 

O godz. 11:02 na salę narad powrócił Radny Piotr Dąbrowski

 

Radny Włodzimierz Owsiejczyk stwierdził, że w oparciu o opinię dr Leszka Nosa utworzenie społecznego gimnazjum ma swoje uzasadnienie bo wystąpiłaby rywalizacja między gimnazjami i może podniósł by się poziom nauczania. Radny twierdzi, że Dyrektor Burak informowała, że do szkoły średniej przychodzą osoby po gimnazjum, które mają ogromne trudności z matematyką, a po maturze osiągają bardzo dobre wyniki-Radny spytał, o co chodzi z matematyką w gimnazjum. Radny spytał Pana Przewodniczącego czy Dyrektor Burak była poinformowana o dzisiejszej sesji.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Dyrektor Burak nie chce współpracować z samorządem, jak zapraszano ją na Komisje bywała tylko chwilę. Przewodniczący dodał, że jest całym sercem za szkołą średnią i należy zrobić wszystko aby ona funkcjonowała.

Pan Burmistrz stwierdził, że to Dyrektor danej jednostki powinien zabiegać o spotkania z samorządem, o jednanie ludzi wokół szkoły, o uczniów, a Dyrektor Burak nie przychodzi na zaproszenia, nie chce rozmawiać albo wpada jak po ogień. Pan Burmistrz dodał, że należy zauważyć, iż odchodzi się od szkolnictwa średniego i jeśli chodzi o rozmowy w tym temacie to samorząd jest otwarty a w chwili obecnej szkoła średnia zmierza w kierunku szkolnictwa prywatnego a to już jest zupełnie inna płaszczyzna. Ponadto nasze gimnazjum kiedyś było najgorsze w województwie, obecnie znajduje się w czołówce i młodzież wybiera szkoły w Białymstoku a najsłabsi trafiają do szkoły w Michałowie, więc to nie nasza wina, że Dyrektor Burak nabiera uczniów o niższym poziomie, dlatego też dla zdolniejszych uczniów należy stworzyć ofertę z liceum ogólnokształcącym natomiast słabszym kierunki zawodowe-i o tym należy dyskutować.

Zastępca Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół Wioletta Gryko zauważyła, że do egzaminu gimnazjalnego przystępuje 100% uczniów, natomiast do niedawna na maturze matematyka nie była obowiązkowa i jeśli w szkole średniej przystępuje do matury z matematyki trzech uczniów, umiejących matematykę to oczywiście wyniki będą wysokie. Pani Gryko dodała, że będąc na spotkaniu w szkole średniej Pani Dyrektor Burak podawała wiele nieprawdziwych danych.

Radny Włodzimierz Owsiejczyk spytał Dyrektora Jana Łukszę dlaczego w Powiecie, na spotkaniu nie „uderzono” w Dyrektor Burak aby zweryfikować jej wypowiedź.

Dyrektor Jan Łuksza stwierdził, że trudno się rozmawia z Dyrektor Burak, ponadto twierdzi ona, że z gimnazjum nie ma żadnej współpracy, a przecież młodzież chodzi na dni otwarte a nauczyciele z gimnazjum uczestniczą w maturach.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Dyrektor Dorota Burak powinna była sama dziś przyjść na sesję. 

Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że obecnie szkoły białostockie same przyjeżdżają do gimnazjum prowadząc rekrutację, nasza szkoła średnia o to nie zabiega. Radny skierował pytanie do Pana Burmistrza czy gmina ma obowiązek dowożenia do społecznego gimnazjum.

Pan Burmistrz odniósł się do poruszonych kwestii, stwierdził, że sesje są publiczne i każdy może przyjść. Dodał, że gimnazjum zrezygnowało z prowadzenia szkoły dla dorosłych pod Siedlecką kuratelą (była propozycja) bo nie chciano robić konkurencji szkole średniej z Michałowa. Pan Burmistrz zauważył, że pomimo zaproszenia pisemnego i telefonicznego na sesję nie przybyli radni powiatowi a piastując funkcję publiczną należało przybyć wiedząc o temacie dyskusji. Dodał, że na komisji w powiecie co najmniej trzykrotnie próbowano sprowokować kłótnię jednak fakt, że nasz samorząd nie dał się sprowokować spowodował, że efekty ze spotkania były bardzo dobre. Ponadto przyjmując 99% uczniów naszego gimnazjum Dyrektor Burak nie powinna mówić o złej współpracy z gimnazjum.

W sprawie dowożenia Pan Burmistrz odczytał fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.01.2010r. z którego wynika, iż gmina nie ponosi kosztów związanych z  dowozem dzieci do społecznego gimnazjum.

Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że bzdurą jest otwieranie drugiego gimnazjum w tej samej miejscowości i zapewne chodzi tu o dopełnienie etatów w szkole średniej a zwolnienie nauczycieli z Gminnego Zespołu Szkół. Radna dodała, że likwidacja szkoły średniej doprowadzi do tego, że dzieci, których rodziców nie stać na posłanie dziecka do szkoły w Białymstoku poprzestaną jedynie na wykształceniu gimnazjalnym.

Radna Elżbieta Leszczuk stwierdziła, że jako rodzic jest bardzo zadowolona z oferty jaką proponuje Gminny Zespołu Szkół w związku z czym należy uświadamiać rodziców, że Pani Burak otwiera gimnazjum nie dzieciom, rodzicom, czy nauczycielom Gminnego Zespołu Szkół walczącym o swoje etaty a otwiera je sobie. Radna zaapelowała, aby radni zrobili wszystko żeby nie dopuścić do powstania prywatnego gimnazjum i szkoły podstawowej a rodzice aby dążyli do zapewnienia swoim dzieciom jak najlepszych warunków w szkole, bo szkoła prywatna tego nie zagwarantuje.

Radna Dorota Budnik stwierdziła, że 2 lata temu Dyrektor Dorota Burak na Komisji Oświaty obiecała, że w szkole zostaną utworzone 2 klasy z  kierunkami zawodowymi, radni wówczas zadeklarowali swoją pomoc – do dnia dzisiejszego klas zawodowych niestety nie ma.      

Pan Burmistrz poinformował, że wczoraj byli w urzędzie przedstawiciele firmy „Pronar” z ofertą pracy m.in. dla osób posiadających zawód ślusarz-spawacz, od jutra mogą zatrudnić 50 osób – starczyłoby w szkole średniej utworzyć odpowiedni kierunek i zapewnić po szkole pracę bo nie ma lepszego prezentu więc gdzie są te kierunki? Pan Burmistrz zauważył, że nasz samorząd dołożył do szkoły średniej 300 tyś. zł a nie musiał tego robić i to był wkład do szkoły średniej a nie do nowo tworzonego gimnazjum i szkoły podstawowej, bo przecież mamy już takie placówki – więc gdzie jest honor, brać cudze pieniądze a otwierać konkurencyjne gimnazjum. Pan Burmistrz stwierdził, że oświata to całość począwszy od przedszkola poprzez podstawówkę, gimnazjum i szkołę średnią i w naszej gminie staramy się żeby zapewnić odpowiedni standard (stołówka, sala gimnastyczna, kryta pływalnia, boiska, bieżnia tartanowa itp.) . Za 1,5 roku będą obowiązkowe 4-latki, więc w przedszkolu będą dwie grupy 4-latków i dwie 5-latków, a co z 3-latkami? Nie przyjmujemy bo brak miejsc? a jeśli tak to należy zwiększyć ofertę i zatroszczyć się o warunki lokalowe i tylko powiat nas powstrzymuje, dlatego o tym należy myśleć już dziś. Pan Burmistrz dodał, że szkoła średnia i Starostwo zachowuje się tak jak gospodarz któremu nie idzie prowadzenie swojego gospodarstwa i zamiast unowocześniać je, rozwijać to leci z wiadrami na pastwisko sąsiada doić jego krowy.

Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że Dyrektor Burak powinna była zostać zaproszona na sesję bo żeby coś ustalić potrzebne są dwie strony, dodał, że nie należy się dziwić nauczycielom ze szkoły średniej iż chcą tworzyć sobie miejsca pracy i należy ich wspierać a nie krytykować. Radny stwierdził, że powstanie drugiego gimnazjum oparte było na prawie i legalności. Radny dodał, że problem wynika z braku uczniów, spytał Pana Burmistrza co Burmistrz przez 12 lat zrobił aby było więcej dzieci.

 

O godz. 11:40 na salę narad przybyli Dyrektor Zespołu Szkół Dorota Burak, Rafał Greś, salę narad opuściła Radna Dorota Budnik

 

Pan Burmistrz stwierdził, że nowe miejsca pracy powinny jak najbardziej powstawać ale po pierwsze należy robić wszystko, aby nie tracić istniejących miejsc pracy-a nie ma drugiego takiego zakładu pracy jak Zespół Szkół z którego tyle ludzi zwolniło się w ciągu ostatniego roku. To szkoła średnia doprowadza do zwalniania ludzi, nauczycieli i pracowników. Pan Burmistrz stwierdził, że w ostatnich latach z inicjatywy jego i radnych „Małej Ojczyzny” zaczął działać prywatny przedsiębiorca, tworząc Dom Pomocy Społecznej w Bondarach gdzie pracuje 150 osób i nie kto inni jak zwolennicy i poplecznicy Radnego Dąbrowskiego chodzili i opowiadali, że po Bondarach będą chodzić wariaci, mówili że nie trzeba sprzedawać w Michałowie parkingów żeby powstał w Michałowie hotel. Pan Burmistrz poinformował, że również za czasów kadencji „Małej Ojczyzny” firma WOKAS kupiła Imszar, sprywatyzowała i dała miejsca pracy wielu ludziom, powstał MOSiR, Pracownia Filmu, GOK i ZGKiM zwiększył zatrudnienie – można przytoczyć jeszcze wiele innych przykładów. Pan Burmistrz odniósł się do szkół i stwierdził, że gdyby połączono przedszkole z podstawówką zyskały by dzieci, ponieważ funkcjonowałyby w podobnej grupie wiekowej, tak samo gdyby połączono gimnazjum ze szkołą średnią.

O godz. 11:50 na salę narad powróciła Radna Dorota Budnik

 

Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że współpracy z powiatem dowodzi fakt, że powiat na drogę Planty – Narew chciał od naszego samorządu kwotę 1 mln 350 tyś a zrobiono ją za 570 tyś zł – więc gdzie tu mowa o jakiejś współpracy?

Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk odczytała treść skargi skierowaną do Rady Powiatu Białostockiego na działania Dyrektor Doroty Burak  (w załączeniu do protokołu).

Radny Piotr Dąbrowski zgłosił wniosek formalny o udzielenie głosu Dyrektor Dorocie Burak.

Radni w głosowaniu jawnym 2 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw” odrzucili zgłoszony wniosek.

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.

 

O godz. 12:01 salę narad opuściła Radna Elżbieta Leszczuk

 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w punkcie „Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym” głos zabiera Burmistrz albo osoba przez niego wskazana oraz Pan Przewodniczący. Dodał, że nie wyobraża sobie aby nie udzielić komukolwiek głosu.

 

O godz. 12:03 na salę narad powróciła Radna Elżbieta Leszczuk

 

W wyniku braku innych uwag do przedstawionej informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Pan Przewodniczący o godz. 12:13 ogłosił przerwę,  po czym wznowił obrady.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Pani Skarbnik omówiła zmiany jakie dokonano w budżecie na 2014 rok (istota zmian ujęta jest w załącznikach do projektu uchwały).

Radny Piotr Dąbrowski spytał Pana Burmistrza jakie są alternatywy w przypadku jak Rosja zakręci gaz, co z podatkiem.

Pan Burmistrz odpowiedział, że podatek jest płacony od budowli a nie od przesyłu. W dalszej kolejności Pan Burmistrz w oparciu o prezentację multimedialną (prezentacja w załączeniu do protokołu) omówił kwestię dopłat do kursów autobusów i częstotliwości korzystania przez mieszkańców. Temat był poruszony na poprzedniej sesji, ponadto był przedmiotem dyskusji Komisji Finansowej i Komisji Socjalnej – obie Komisje postanowiły aby jeśli zajdzie konieczność zrezygnować z kursu 2 i 4 ponieważ te kursy nie cieszą się zainteresowaniem. Pan Burmistrz stwierdził, że będzie rozmawiał z Prezesem o zmniejszeniu kwoty dofinansowania z 13 tyś zł na kwotę niższą bo w razie konieczności Komisje dały zielone światło o rezygnacji z dwóch kursów-co nie znaczy, że tak się stanie i będzie on o to zabiegał, ponieważ PKS-owi likwidacja kursów może być również niedogodna ze względu chociażby na ustawienie pracy kierowców.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXXII/303/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Pan Burmistrz poinformował, iż nasz samorząd przeznaczył 326 tyś zł na zakup budynku po szkole na ul. Gródeckiej i z tego co przedtem przekazywano Komisja Finansowa Rady Powiatu udzieliła 50% bonifikaty i 376 tyś zł stanowi właśnie te 50%. Pan Burmistrz dodał, że teraz dostał nieoficjalną wiadomość od Przewodniczącego Komisji Finansowej Rady Powiatu Pana Jana Kaczana, że sprzedaż została wstrzymana bo podobno jakiś strażak ma problemy co do podziału działki. Pan Burmistrz stwierdził, że w maju na  sesji trzeba będzie podjąć decyzję, czy będziemy budować nowe przedszkole i zaczynać prace projektowe. Pan Burmistrz spytał Panią Skarbnik o kwotę nierozdysponowanej nadwyżki – Pani Skarbnik poinformowała, że po dzisiejszych zmianach zostaje kwota 569 879 zł. Pan Burmistrz kontynuując dodał, że było wpisane 137 584 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ale też te pieniądze nie będą rozdysponowane, ponieważ musieliśmy je gdzieś przypisać ponieważ one są znaczone, pochodzą z opłat środowiskowych i muszą tylko na ten cel zostać wydane ale licząc jedne i drugie środki to mamy ponad 700 tyś zł nadwyżki do rozdysponowania. Pan Burmistrz dodał, że właśnie dlatego czekamy a tą decyzję, ponieważ jak dodamy jeszcze kwotę 376 tyś zł to będzie już ponad 1 mln zł środków a to stanowi 1/3 funduszy na budowę przedszkola więc jeszcze w tym roku będzie można rozpocząć inwestycję. Pan Burmistrz dodał, że mamy jeszcze zabezpieczone 100% środków na inwestycje unijne i może być tak, że Urząd Marszałkowski w tym roku nie zdąży rozliczyć i zwrot części środków może zostać przesunięty na rok następny, więc jest to rezerwa dla nas, że na jakieś nieoczekiwane sytuacje będą środki, ponadto jeśli radni życzą, można spłacić np. 500 tyś zł zobowiązań w postaci kredytu – dlatego też istnieją środki na różne sytuacje.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany budżetu powodują konieczność dokonania zmian w WPF, która jest uchwałą kroczącą przy uchwale budżetowej.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXXII/304/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Pan Burmistrz poinformował, że jak przy każdych wyborach mając dwa obwody zamknięte należy przyjąć stosowną uchwałę o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXXII/305/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej

Kierownik MGOPS Anna Funkowska omówiła zasadność podjęcia powyższej uchwały i wyjaśniła, iż stan istniejący w dziedzinie (która ma być unormowana) wynikający z ustawy o pomocy społecznej przedstawia się następująco - prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2012r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2012 r., poz. 823). Uchwałą Nr XXXVII z dnia 29 kwietnia 2010 roku Podjęła nasza Gmina uchwałę w treści której kryterium podwyższono do kwoty 200%.  Analiza dotycząca przyznawanej pomocy celowej, wynikającej z ustawy o pomocy społecznej wskazuje iż odbiorcami wymienionej pomocy są osoby i rodziny spełniające kryterium w wysokości 150% kwot wynikających z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, czyli 813 zł. na jedną osobę w rodzinie oraz 684 zł na osobę w rodzinie.  Osoby, zaś które znajdą się w trudnej sytuacji materialnej, a u których dochód zostanie przekroczony w zakresie w/w kryterium, będą mogły nabyć prawo do specjalnego zasiłku celowego. Pani Kierownik dodała, że nie przewiduje się dodatkowych skutków finansowych w związku z realizacją uchwały.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXXII/306/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki na lata 2013-2017

Pan Burmistrz stwierdził, że projekt uchwały był tematem obrad Komisji Oświatowej więc jak są jakieś wnioski bądź pytania to należy je zgłaszać.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki na lata 2013-2017.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXXII/307/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki na lata 2013-2017 (w załączeniu do protokołu).

 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej podziękował za przyjęcie strategii i poinformował, że rezygnuje z funkcji Redaktora Naczelnego Gazety Michałowa, że jest to jego protest przeciwko wolności słowa.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, że w przypadku gdy wartość nieruchomości przekracza kwotę 20 tyś zł potrzebna jest zgoda Rady na jej sprzedaż.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXXII/308/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (w załączeniu do protokołu).

 

            Pan Przewodniczący o godz. 13:03 ogłosił 10 min przerwy, po przerwie wznowił obrady.

Po przerwie na salę narad nie powróciły radne: Alina Kazberuk i Maria Ancipuk

 

Ad. 6 Wolne wnioski – brak

 

Ad. 7 Interpelacje i odpowiedzi – brak

 

Ad 8 Sprawy różne i zapytania radnych

            Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie Dorota Burak stwierdziła, że w związku z niżem demograficznym nie tylko jej szkoła przyjmuje wszystkich, którzy się do szkoły zgłoszą. Pani Dyrektor dodała, że od paru lat chętnych do zasadniczej szkoły zawodowej nie było. Co do rozmów z firmą „Pronar” rozmowy zostały wstrzymane na czas uruchomienia fabryki. Pani Dyrektor stwierdziła, że w statucie Fundacji działającej przy szkole, zatwierdzonego przez fundatora Eugeniusza Charyło jest zapis aby prezesem zarządu był każdorazowo dyrektor szkoły, w skład rady fundacji wchodzi przewodniczący, którym jest dr Jerzy Gryko (absolwent szkoły, wykładowca Politechniki Białostockiej). Pani Dyrektor poinformowała, że Fundacja przez blisko 4 lata zastanawiała się nad otworzeniem niepublicznego gimnazjum w Michałowie i w związku z dążeniem gminy Michałowo do przejęcia szkoły Rada Fundacji postanowiła złożyć dokumenty o utworzeniu Gimnazjum do Kuratora Oświaty z prośbą o opinię uprawniającą w dalszej kolejności Radę Fundacji do prowadzenia niepublicznego gimnazjum. Pani Dyrektor poinformowała, że wiedziała o tych działaniach, dodała że Kurator wydał opinię pozytywną. Ponadto stwierdziła, że jako rodzic żałuje że to gimnazjum nie zostało utworzone wcześniej ponieważ posyłając dziecko miałaby możliwość wyboru. Pani Dyrektor stwierdziła, że jeśli będzie organizowane spotkanie z przedsiębiorcami chciałaby aby zaproszono jej męża, który również jest przedsiębiorcą i będzie mógł on powiedzieć jaką pomoc uzyskał od gminy jako młody przedsiębiorca.

            Radny Piotr Dąbrowski spytał czy są konkretne plany co do remontu drogi na Kolonię Mostowlany.

            Pan Burmistrz poinformował, że konkretnych planów nie ma, ponieważ będzie utworzona lista dróg, koszty i na komisjach Rady zapadną decyzje, o kolejności remontu dróg, które drogi przeznaczyć do przetargu, bo może radni również będą chcieli zapoznać się ze stanem dróg wcześniej je objeżdżając.

 

Ad. 9  Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Burmistrz z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył serdeczne życzenia zdrowych i wesołych Świąt.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie przyłączył się do życzeń i o godz. 13:23 zamknął obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

 

Protokołowała: Urszula Tarasewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-07-08