Protokół Nr XXXI/14 z dnia 2014-03-20 - Protokół Nr XXXI/14 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 13 lutego 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Typ Z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie
Tytuł Protokół Nr XXXI/14 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 13 lutego 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXXI/14
Data wydania 2014-03-20

Protokół Nr XXXI/14 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 13 lutego 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.

 1. Borowski Jan
 2. Budnik Dorota
 3. Charytoniuk Marek
 4. Dąbrowski Piotr,
 5. Kazberuk Alina
 6. Kononczuk Roman
 7. Konończuk Włodzimierz
 8. Kupraszewicz Ewa
 9. Leszczuk Elżbieta
 10. Ławreszuk Halina
 11. Ostaszewski Bogusław
 12. Owsiejczyk Włodzimierz

 13. Jarosław Symko

 

Nieobecni radni: Ancipiuk Maria, Wowk Anna

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz Gminy – Anna Maria Dobrowolska – Cylwik, Skarbnik - Małgorzata Golak, Kierownik MGOPS Anna Funkowska, Kierownik  Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXXI sesji Rady Miejskiej w Michałowie

           

Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 5 jako dwie ostatnie projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

 

O godz. 10:10 na salę narad przybyła Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk

 

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek po zmianach, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli porządek:

 

2/  Zatwierdzenie porządku  XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/   Podjęcie uchwał w sprawie

 • Budowy pomnika
 •  Zmian w budżecie
 • Zmiany uchwały Nr XXX/278/13 z dnia 31 grudnia 2013r Rady Miejskiej w Michałowie   w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1440 na odcinku Zabłudów –Topolany
 • Funduszu soleckiego
 • Zmiany w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michalowie
 •  Upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
 • Podwyższenia kryterium dochodowego na udzielenie pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
 • Ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie udzielonego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiana „ pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
 • Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
 • Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

         6/przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michalowie za 2013 rok 

         7/przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michalowie za 2013 rok 

8/przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Planowania  Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady   Miejskiej w Michałowie za 2013 rok 

  9/przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w   Michałowie za 2013 rok 

 10/ przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych rady Miejskiej w Michałowie

        11/ Wolne wnioski

        12/ Interpelacje i odpowiedzi

     13/ Sprawy różne i zapytania radnych

        14/ Zamknięcie obrad XXXI  Sesji Rady Miejskiej

               

            W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej.

            W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

 

O godz. 10:18 na salę narad przybyła Radna Anna Wowk

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, iż Zarząd Województwa Podlaskiego wykreślił budowę lotniska w Topolanach z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w związku z tym, iż nie będzie ono finansowane-odniesiono to do ostatnich wydarzeń medialnych związanych z informacją, że Gdynia ma zwracać prawie 100 mln zł, ponieważ nowa perspektywa finansowa nie przewiduje budowy tego typu lotnisk. Pan Burmistrz dodał, że decyzję o budowie lotniska w Topolanach zaprzepaszczono 3-4 lata temu w momencie podjęcia decyzji o lokalizacji lotniska w Sannikach. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, iż może przyszłe władze wyższych szczebli (wkrótce wybory do euro parlamentu, do sejmiku województwa) zdecydują się na budowę lotniska w naszej gminie, dlatego też musimy poczekać na konkretne decyzje.

            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk skierowała pytanie do Radnego Piotra Dąbrowskiego, czym się kierował zaskarżając uchwałę dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości.

            Radny Marek Charytoniuk stwierdził, iż wyczerpano legalne starania do powiatu o drogę pomiędzy Łuplanką Nową a Łuplanką Starą i łącznik, dlatego też skierował pytanie do Radnego Włodzimierza Konończuka jako osoby zarządzającej drogami powiatowymi na ternie naszej Gminy, czy nie udałoby się mu przekonać swoich zwierzchników aby tą drogę w końcu wykonać.

            Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że nie będzie odpowiadał na pytania.

            Radny Włodzimierz Owsiejczyk wyraził refleksję czy nie należałoby podać Urząd Marszałkowski do Sądu i żądać odszkodowania w związku z przekreśleniem decyzji o budowie lotniska w Topolanach, skoro tyle czasu nasza Gmina była wprowadzana w błąd-z budową lotniska wiązaliśmy przecież sporo nadziei społeczno – ekonomicznych.  

Radna Dorota Budnik w imieniu mieszkańców-szczególnie Potoki i Hieronimowa- również prosiła o wstawiennictwo Radnego Włodzimierza Końończuka w sprawie budowy drogi między Nową a Starą Łuplanką.

Radna Elżbieta Leszczuk stwierdziła, że jest przeciwna nagłośnianiu przez media różnych tematów, jednak jeśli prośby mieszkańców w związku z budową drogi pomiędzy Nową a Starą Łuplanką nie odniosą skutku, będzie zmuszona zwrócić się do mediów o interwencję.

Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził że uznaje zasadę, że ktoś jest od polityki a ktoś jest od roboty i trzeba znać swoje miejsce w szeregu, a on jest od roboty a nie mieszania się w politykę.

Radny Piotr Dąbrowski, że skoro radny uważa, iż uchwałę podjęto z naruszeniem prawa to jego obowiązkiem jest ażeby zapytać wyższe instancje i skoro on podjął takie kroki to nie należy na Dąbrowskiego siadać czy go gnębić.

Radny Jarosław Symko stwierdził, że najsprawiedliwszym było zwolnienie wszystkich mieszkańców z podatku od nieruchomości a nie dzielenie ich na biednych i bogatych, na tych którzy mogą płacić i tych którym podatek ewentualnie możnaby było umorzyć i nawet gdyby w podjętej uchwale byłoby coś nie tak, to dziwi go fakt, że Radny Dąbrowski wystąpił przeciwko swoim mieszkańcom, bo to RIO jest od kontrolowania a nie Radny Dąbrowski.

Pan Przewodniczący stwierdził, że jeśli nawet Radny Dąbrowski miał jakieś zastrzeżenia co do podjętej uchwały, należałoby podejść do tego tematu inaczej dla dobra naszych mieszkańców, np. spytać Panią Mecenas a nie od razu kierować sprawę do RIO.

Pan Burmistrz stwierdził, że nie zna przypadku aby RIO nie opiniowało uchwał podatkowych podjętych przez jakiekolwiek gminy i nadgorliwości radnego w tym temacie nie była konieczna, chyba że jeśli coś jest komuś niewygodne z różnych względów należy dać pretekst jak to uczynił Radny Dąbrowski.

W temacie budowy drogi między Nową a Starą Łuplanką Pan Burmistrz stwierdził, że też jest za pracą jak Radny Włodzimierz Konończuk, dlatego też spytał Radnego o powód decyzji Powiatu, skoro nasza gmina chce w pełni sfinansować tą inwestycję – Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że należy o tym rozmawiać z władzami Powiatu.

W wyniku braku innych uwag do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Rani w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

            Projekt uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji pomnika „…O WOLNOŚĆ I LEPSZE JUTRO” w Michałowie

            Pan Burmistrz na podstawie wyświetlonych slajdów wskazał lokalizację pomnika i omówił szczegóły jego wyglądu zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały. Pan Burmistrz dodał, że po podjęciu uchwały rozpoczną się prace projektowe a w dalszej kolejności będzie ogłoszony przetarg na wykonanie pomnika.

            Radny Włodzimierz Owsiejczyk spytał o wartość realizacji i termin wykonania pomnika – są to niezbędne informacje aby mógł on przegłosować omawiany projekt uchwały. Radny prosił też o wypowiedzenie się Sołtysów w tym temacie. Radny stwierdził, że koncepcja postawienia pomnika jest wzniosła i jemu też podoba się projekt, jednak czy na chwilę obecną nie ma ważniejszych potrzeb i wydatków. Radny stwierdził, że jeśli zostanie przekonany do pomysłu budowy pomnika będzie głosował „za”, jeśli nie to „przeciw”.

            Radny Marek Charytoniuk poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty dot. budowy pomnika.

            Radna Anna Wowk stwierdziła, że może należałoby opisać na pomniku co oznaczają poszczególne daty, ponieważ nie każdy będzie wiedział z jakim wydarzeniem historycznym są one związane.

            Rady Włodzimierz Konończuk zauważył, że należy sprawdzić czy data 1832 – rok założenia Michałowa jest właściwa.

            Radny Roman Kononczuk spytał, gdzie zostanie umieszczony stary obelisk, który w tej chwili mieści się w parku.

            Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że budowa pomnika nie jest priorytetem na obecną chwilę, ponieważ priorytetem jest wykonanie w terenie dróg, ulic szczególnie w sołectwie Jałówka.

            Radny Jarosław Symko stwierdził, że kiedyś o ulicach jakie były w Jałówce mogło marzyć Michałowo, natomiast co do budowy pomnika jest on za tym pomysłem, będzie to ukoronowaniem dotychczasowych zmian jakie miały miejsce w naszej gminie, a kwota jaka zostanie przeznaczona nie jest aż tak wielka, że nie pozwoliłaby na realizację innych zamierzonych inwestycji.   

            Pan Burmistrz podsumowując dotychczasowe uwagi stwierdził, że zasadność budowy pomnika zależy od mentalności, od kwestii co komu jest ważniejsze, dlatego też rozpatrywanie tematu pod tym kontem jest co najmniej nieodpowiedzialne. Pan Burmistrz stwierdził, że największą wartością dla większości jest zdrowie, ale nie oznacza to że samorząd ma łożyć środki jedynie na ochronę zdrowia, bo są również inne dzieciny jak np. oświata, drogi, na które wydajemy ogromne środki, kultura itp. – samorząd jest od tego aby znaleźć właściwe proporcje do finansowania różnych aspektów działalności gminy. Pan Burmistrz dodał, że jeśli będziemy patrzeć tylko na robienie dróg to pomnik nigdy nie powstanie. Pan Burmistrz stwierdził, że na budowę pomnika zamierza się przeznaczyć ok. 200 tyś zł. i skoro powstał ratusz, powstanie park to konsekwentnie trzeba centrum dalej zagospodarowywać, żeby stworzyć odpowiedni charakter naszej miejscowości, jednak trudno o tworzenie charakteru skoro niektórym nic nie jest potrzebne. Pan Burmistrz kończąc dodał, że wszyscy wchodzący w skład Komitetu Budowy Pomnika jednogłośnie zaakceptowali koncepcję budowy pomnika w przedstawionej formie, ponadto inicjatywa jego budowy była podana szerokim wachlarzem do społeczeństwa (prasa, Internet, makieta w Ratuszu) i nie widać głosów sprzeciwu. Nikogo u mnie nie było na sesji też przeciwników budowy nie widać.

            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk zaproponowała, aby stary obelisk z parku przenieść na plac za Gminnym Centrum Kultury a tablicę do Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii – do zdania Wiceprzewodniczącej przyłączył się Radny Roman Kononczuk i Radny Jarosław Symko, który zgłosił wniosek formalny o przeniesienie obecnej tablicy z obeliska  mieszczącego się w parku do Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przegłosowali wniosek aby tablicę z obecnego pomnika mieszczącego się parku przenieść do Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie wzniesienia i lokalizacji pomnika „…O WOLNOŚĆ I LEPSZE JUTRO” w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXXI/292/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wzniesienia i lokalizacji pomnika „…O WOLNOŚĆ I LEPSZE JUTRO” w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Pani Skarbnik omówiła zmiany jakie dokonano w budżecie na 2014 rok (istota zmian ujęta jest w załącznikach do projektu uchwały).

Radna Anna Wowk spytała na co zostanie wydatkowana kwota 129 tyś zł.

Pani Sekretarz Anna Dobrowolska – Cylwik wyjaśniła, że w związku z rozwojem infrastruktury nad Zalewem Siemianówka jest intencja aby rozwijać sporty wodno – żeglarskie (kursy żeglarskie, patentowe, szkolenia dla dzieci w okresie letnim, zakup łodzi regatowej, przyczepę podłodziową, kamizelki asekuracyjne, wyżywienie, zakwaterowanie dla żeglarzy, buty, ubrania, wejścia na basen, siłowni, salę gimnastyczną). Pani Sekretarz dodała, że są przygotowane w tej kwocie dwa projekty miękkie i jeśli wszystko pójdzie pomyślnie to 70 tyś. zł z powyższej kwoty powróci do budżetu gminy.

Pan Burmistrz dodał, że w ramach powyższego projektu 30 dzieci z naszej gminy za darmo zdobędzie patenty żeglarskie, a młodzież „ciągnie” za sobą osoby dorosłe, które przybędą nad Zalew Siemianówka. Pan Burmistrz odniósł się do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1440 B na odcinku Zabłudów – Topolany” i stwierdził, że gdyby Powiat uzyskał 2mln 800 tyś zł z programu Schetynówki to nasza gmina nie musiałaby teraz nic dorzucać. Pan Burmistrz dodał że jest przeciwny budowie drogi za 6 mln zł przy 800 tyś zł dofinansowaniu jakie uzyskał powiat, tylko istnieje sytuacja, że środki te zostaną zwiększone i jest 27 mln zł w puli, także można liczyć że po przetargach zostanie 10% oszczędności a dla nas potrzeba jest 2 mln zł – ponieważ Powiat ubiegał się o 2 mln 800 tyś zł, dostał 800 tyś zł, także teraz obojętnie czy z oszczędności czy z dodatkowych środków, które mają wpłynąć z lasów – to możemy liczyć w ponad 90 % że te 710 tyś zł do Powiatu nie zostanie przekazane-ale obawa zawsze istnieje. Pan Burmistrz wyjaśnił że w związku z powyższym Pani Skarbnik zwiększyła dochody, żeby można było 700 tyś zł zabezpieczyć i podpisać porozumienie. W momencie jak przyjdą dodatkowe środki ze schetynówek, nasza gmina o tą kwotę dochody zmniejszy.  

Radny Jarosław Symko stwierdził, że chcąc mieć dobre połączenie z Białymstokiem musimy zaryzykować i wejść w budowę tej drogi – my wykonamy drogę do granicy gminy Zabłudów, a gmina Zabłudów wykona 1 czy 1,5 km drogi od swojej strony – więc jest to precedens na skalę województwa.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXXI/293/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXX/278/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1440 B na odcinku Zabłudów-Topolany”

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę nr XXX/278/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1440 B na odcinku Zabłudów-Topolany”.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXXI/294/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 lutego 2014 r. w zmieniająca uchwałę nr XXX/278/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1440 B na odcinku Zabłudów-Topolany” (w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 11:45 Pan Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy. Po przerwie wznowił obrady.

Po przerwie na salę narad nie powróciła Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk

 

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego

            Radna Halina Ławreszuk stwierdziła, z funduszem sołeckim wiążą się pieniądze i to  jest duża odpowiedzialnością dla sołtysów.

            Sołtysi, którzy byli obecni na sali nie wyrazili chęci na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.  

            Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że to, iż sołtysi nie chcą funduszu nie oznacza, że nie chcą go również mieszkańcy, po to jest fundusz aby go wyodrębnić i znajdą się środowiska, które może zechcą z      niego skorzystać.

Radny Jarosław Symko stwierdził, że fundusz rządzi się swoimi prawami i z niego trzeba się rozliczać – była o tym mowa w zeszłym roku przy uchwalaniu takiej uchwały. Radny stwierdził, że jego zdaniem nie należy wyodrębniać funduszu sołeckiego na 2015r.

Radna Elżbieta Leszczuk stwierdziła, że to wolą sołtysów jest określenie czy chcą oni fundusz czy nie, to sołtysi składają wnioski i to oni się z tego rozliczają.

Sołtys Wanda Romanowska stwierdziła, że za środki z funduszu nie można wszystkiego zrobić, są określone zadania co można a czego nie i kwota jaka przypadnie na sołectwo nie jest aż tak ogromna aby można było coś za nią dokonać, natomiast formalności związanych z rozliczaniem funduszu byłoby sporo.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego i nie wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2015.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXI/295/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

Kierownik MGOPS Anna Funkowska omówiła zasadność podjęcia powyższej i kolejnej uchwały i wyjaśniła, iż Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie realizuje ustawę o dodatkach mieszkaniowych poprzez ustalanie uprawnień mieszkańcom gminy do pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego. Na 46 posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, czyli dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy pomoc w formie dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Mając na uwadze fakt prowadzenia przez tutejszy ośrodek pomocy społecznej zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, na postawie których świadczeniobiorcy uprawnieni do otrzymywania świadczeń będą osobami uprawnionymi do dodatku energetycznego, wskazanym jest z dniem 01 stycznia 2014 roku dokonanie zmian w statucie ośrodka poprzez dodanie   zadań z zakresu realizacji ustawy – Prawo energetyczne poprzez załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w drodze decyzji dotyczących przyznawania dodatków energetycznych oraz upoważnienia kierownika MGOPS w Michałowie do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach przyznawania dodatków energetycznych.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michalowie.

 W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXI/296/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 lutego 2014 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michalowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.

 W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXI/297/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 lutego 2014 r.  w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Pani Kierownik MGOPS Anna Funkowska poinformowała, iż przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym. Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

 W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXI/298/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 lutego 2014 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego na udzielenie pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Pani Kierownik MGOPS Anna Funkowska poinformowała, iż prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2012r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie. Rządowy program ustanowiony uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 nie przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Pani Kierownik stwierdziła, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który to program był realizowany w latach 2006 –2013.  Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. Pani Kierownik dodała, że jeśli przyznawane są tego typu świadczenia (dożywianie, zasiłki celowe) powinny być ustalone zasady ewentualnego zwrotu o czym mowa w kolejnym projekcie uchwały. 

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego na udzielenie pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

 W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXI/299/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 lutego 2014 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego na udzielenie pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie udzielonego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiana „ pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Pani Kierownik MGOPS Anna Funkowska poinformowała, iż prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2012r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie. Rządowy program ustanowiony uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 nie przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Pani Kierownik stwierdziła, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który to program był realizowany w latach 2006 –2013.  Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. Pani Kierownik dodała, że jeśli przyznawane są tego typu świadczenia (dożywianie, zasiłki celowe) powinny być ustalone zasady ewentualnego zwrotu o czym mowa w kolejnym projekcie uchwały. 

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie udzielonego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiana „ pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

 W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXI/300/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 lutego 2014 r.  w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie udzielonego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiana „ pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

 W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXI/301/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 lutego 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że w czerwcu ubiegłego roku Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty dla lokali położonych przy ul Białostockiej 16, jednak w wyniku podziału nieruchomości nastąpiły zmiany powierzchni działki dla najemców budynku położonego przy ul. Białostockiej 16 w związku z czym należy podjąć stosowną uchwałę.

W obliczu braku wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

 W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXXI/302/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 lutego 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 6 Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie  za rok 2013

            Pan Przewodniczący odczytał sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2013 rok (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Michałowie  za rok 2013.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 7 Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2013

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Włodzimierz Owsiejczyk odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2013 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie  za rok 2013.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 8 Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji  Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2013

Przewodniczący Komisji Planowania Jarosław Symko odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej za rok 2013 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2013.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 9 Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2013

Przewodniczący Komisji Oświaty Marek Charytoniuk odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia za rok 2013 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2013.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 10 Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku  Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2013

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Jan Borowski odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku  Publicznego za rok 2013 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku  Publicznego za rok 2013.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 11 Wolne wnioski – brak

 

Ad. 12 Interpelacje i odpowiedzi – brak

 

Ad 13 Sprawy różne i zapytania radnych

Radna Anna Wowk zgłosiła konieczność ustawienia specjalnych pojemników z przeznaczeniem na odchody zwierzęce.

Kierownik ZGKiM w Michałowie Eugeniusz Załęski zgłosił konieczność ustalenia i rozgraniczenia kto sprząta chodniki w Michałowie, które mieszczą się przy drodze powiatowej i wojewódzkiej.

Sołtys Michałowa Krystyna Kosakowska zgłosiła konieczność rozwiązania tematu sanitaruatu przy przystanku autobusowym w Michałowie.

Radny Włodzimierz Owsiejczyk spytał o termin remontu ul. Spadowej w Michałowie.

Radna Elżbieta Leszczuk zwróciła uwagę na oznakowanie, może odnowienie cmentarzu żydowskiego mieszczącego się w Jałówce, ponieważ wielu przyjezdnych pyta o atrakcje turystyczne warte zobaczenia.

Pan Burmistrz poinformował, że cmentarze takiego typu są najlepsze dla działań Stowarzyszeń, które wpiera samorząd (cmentarz żydowski mieszczący się koło Majdanu odnawiało Stowarzyszenie Anawoj). W temacie sanitariatu Pan Burmistrz poinformował, że ten temat przedyskutowywano na komisjach i zadecydowano, że sanitariat nie będzie tworzony z racji dużych nakładów finansowych (koszty rzędu 100 tyś zł - potrzeba 4 etatów, koszty ogrzewania budynku itp.)

Radna Ewa Kupraszewicz spytała czy został zakupiony aparat do mierzenia promili alkoholu w wydychanym powietrzu – Pan Burmistrz wyjaśnił, że aparat musi zostać umieszczony w temp. pokojowej tj. w lokalu, który będzie czynny 24 godz. na dobę, a póki co na terenie gminy takiego lokalu nie ma.

 

O godz. 13:05 Pan Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy po czym wznowił obrady. 

 

Po przerwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKS w Białymstoku - Prezesem Dariuszem Wojtan, związane z kursowaniem autobusów PKS na terenie gminy Michałowo.

Obecni na spotkaniu byli:

Burmistrz Michałowa Marek Nazarko, Sekretarz Anna Dobrowolska – Cylwik, Dyrektor MOSiR Dariusz Golak, Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski, Kierownik Biblioteki Mikołaj Greś;

Radni: Borowski Jan, Budnik Dorota, Charytoniuk Marek, Dąbrowski Piotr, Kupraszewicz Ewa, Kononczuk Roman, Leszczuk Elżbieta, Ławreszuk Halina, Ostaszewski Bogusław, Owsiejczyk Włodzimierz, Symko Jarosław, Wowk Anna;

Sołtysi: Wanda Romanowska, Jadwiga Gryka, Mikołaj Krętowski, Krystyna Kosakowska, Dorota Charytoniuk, Barbara Gryc,Sławomir Łukianiuk

 

Pan Burmistrz poinformował, że na terenie gminy mamy 3 przewoźników, w tym 2 linie prywatne, których częstotliwość przewozów jest skąpa. 3ci przewoźnik tj. PKS oferuje największą liczbę kursów, które po części są dofinansowywane przez gminę. W celu zapoznania się (przez Radnych i społeczność) z zasadnością i z tematem dofinansowań ze strony gminy kursów PKS, na sesję zaproszono Prezesa PKS Białystok – Dariusza Wojtana.   

            Prezes PKS Dariusz Wojtan stwierdził, że jak kiedyś PKS był „firmą państwową” nikt nie zastanawiał się nad kosztami transportu, jednak od 20 lat sytuacja się zmieniła - PKS jest spółką i zaczęto patrzeć na koszty. Prezes dodał, że wiele rozkładów jazdy do miejscowości pozostało niezmiennych jednak są i takie, które ze względu na sytuację społeczno – ekonomiczną musiały ulec zmianie. Mimo, że na ryku istnieją prywatni przewoźnicy to ich kursy scedowane są na trasy cieszące się dużym zainteresowaniem, na trasy korzystne ekonomicznie, natomiast z mniejszymi miejscowościami jest już gorzej. Tak samo jest w Gminie Michałowo, istnieją kursy, które w ogóle się nie kalkulują i do kursów należy jeszcze dołożyć, bo oprócz paliwa i robocizny kierowcy, duże koszty stanowią koszty logistyczne. Pan Prezes stwierdził, że w momencie jak PKS musi zlikwidować jakiś kurs bo jest on nierentowny, niejednokrotnie oprócz PKS-u „cięgi” dostają również dane samorządy, których zadaniem własnym jest zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego. Pan Prezes zaproponował podpisanie wspólnego porozumienia z samorządem, które pozwoliłoby na kursowanie autobusu PKS we wszystkich potrzebnych kierunkach. Pan Prezes poinformował, że po obliczeniach PKS-u, kwota jaka wchodziłaby w grę ze strony samorządu to 13 tyś zł miesięcznie jako dopłata do kilometrów (ok. 17 tyś km miesięcznie), które PKS wyjeżdża na terenie Gminy Michałowo. Prezes dodał, że do tej pory to PKS pokrywał brakujące kwoty, stwierdził, że nie spotkał się z sytuacją aby gminy nic nie dołożyły i nie można tu mówić o konsekwencjach. PKS będzie czynił takie kroki, żeby na swoim interesie nie tracić – PKS będzie łączyć kursy, a może być i tak, że niektóre kursy zostaną wyłączone. Prezes stwierdził, że istnieje możliwość zmiany kursów autobusów jeśli są ku temu przesłanki czy sygnały mieszkańców, jednak wówczas będzie to konsultowane z samorządem i gminami sąsiednimi.

            Pan Burmistrz poinformował, że w tej chwili samorząd ma podpisane porozumienie z PKSem na kwotę 1300 zł miesięcznie czyli 10 razy mniej. Pan Burmistrz dodał, że problem, o którym mówił Pan Prezes Wojtan dotyczy miejscowości położonych na południe i wschód tj. w kierunku Nowej Woli, Juszkowego Grodu, Szymek, Kuchm, Jałówki, Bondar itp. i to właśnie do tych miejscowości mowa jest o dofinansowaniu. Gmina płaci za zbaczanie autobusów z głównych tras i zajeżdżanie bezpośrednio do niektórych miejscowości.

Pan Burmistrz podsumowując stwierdził, że problemem w naszej gminie jest brak pasażerów i samorząd musi odpowiedzieć na pytanie, czy mimo wszystko dokładać dla PKS-su czy nie. Pan Burmistrz podziękował Prezesowi PKS Dariuszowi Wojtan za przybycie i rozmowę, która pozwoli samorządowi na komisjach wypracować odpowiednie stanowisko. Pan Burmistrz dodał, że na pewno nie pozostawi się pasażerów bez żadnego kursu jednak należy zastanowić się nad ilością poszczególnych kursów (bo dla 3 osób nie można wykładać 150 tyś zł) i nad znalezieniem najlepszego rozwiązania. Pan Burmistrz kończąc zaapelował do Komisji o przedyskutowanie tego tematu na swoich posiedzeniach i wówczas wyłoni się najlepsze rozwiązanie. 

Radni po zapoznaniu się z problemem nakreślonym przez Prezesa PKS i przez Pana Burmistrza przychylili się do wniosku Pana Burmistrza i stanowisko w tej sprawie zostanie wypracowane na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Ad. 14  Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący rady Miejskiej w Michalowie o godz. 14:25 zamknął obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              w Michałowie

                                                                                         Bogusław Ostaszewski

 

Protokołowała: Jolanta Narolewska

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-07-08