Protokół Nr XXX/13 z dnia 2014-02-13 - Protokół Nr XXX /13 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 31 grudnia 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Typ Z Posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie
Tytuł Protokół Nr XXX /13 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 31 grudnia 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXX/13
Data wydania 2014-02-13

Protokół Nr XXX /13 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 31 grudnia    2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 9:00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.

 1. Borowski Jan
 2. Budnik Dorota
 3. Charytoniuk Marek
 4. Dąbrowski Piotr,
 5. Kononczuk Roman
 6. Konończuk Włodzimierz
 7. Kupraszewicz Ewa
 8. Leszczuk Elżbieta
 9. Ławreszuk Halina
 10. Ostaszewski Bogusław
 11. Owsiejczyk Włodzimierz
  12. Jarosław Symko
  13. Anna Wowk

Nieobecni radni:

1. Maria Bożena Ancipiuk

2. Alina Kazberuk

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Zastępca Burmistrza – Anna Maria Dobrowolska – Cylwik, Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

 

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXX sesji Rady Miejskiej w Michałowie

 

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, zwrócił się z pytaniem czy ktoś z radnych ma jeszcze inne wnioski.

 

2/  Porządek XXX  Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1/  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/  Zatwierdzenie porządku  XXX  Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z XXVIII  sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/  Przedstawienie i dyskusja nad projektem budżetu na 2014 rok

6/  Podjęcie uchwał w sprawie

        1. Zmian w budżecie na 2013 rok

                    2.Uchwalenie  budżetu na 2014 rok

           - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku

        3.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 -2024 rok

 4. Pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1440 na odcinku Zabłudów –Topolany

5. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na   dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

6.Zwolnienia samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Michałowo

7 / Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości  ciekłych i składowanie odpadów dopuszczonych do składowania na gminnym wysypisku

8 / W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

9/.  Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

10.Uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Michałowo na 2014 rok

11. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zespołu rekreacyjnego „Bołtryki” w gminie Michałowo

12.Sprostowania błędu

13. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014

14. Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

15. Przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2014

16. Przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2014

17. Przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2014

        

     8/ Wolne wnioski

          9/ Interpelacje i odpowiedzi

         10/ Sprawy różne i zapytania radnych

         11/ Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej

 

            Pan Przewodniczący – Po zapoznaniu radnych z porządkiem obrad XXX Sesji Rady  Miejskiej i braku wniosków  przeszedł do głosowania nad porządkiem obrad .

 

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”  ” przyjęli porządek

 

W glosowaniu uczestniczyło 13 radnych

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Wobec braku uwag do protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej  Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad  przyjęciem protokołu

 

            Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.

 

            W głosowaniu brało udział 13  radnych. 

 

Ad. 4  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).Na zakończenie sprawozdania podziękował radnym, kierownikom i pracownikom urzędu, kierownikom zakładów za ciężką  pracę w  mijającym roku.

 

Po zakończonym przedstawieniu informacji przez Burmistrza, Pan Przewodniczący zaproponował zgłaszanie pytań.

 

Radny P. Dąbrowski – w swojej wypowiedzi raz jeszcze powrócił do zwolnień w podatku od nieruchomości. Uważa, że to nie jest rozsądne wyjście, żeby wszystkich zwalniać z płacenia podatków, ci których stać na to powinni płacić, podatki ,bo to jest podstawa naszego bytu, a teraz  jak zwalniamy to on tego nie rozumie, to jest nielogiczne, wcześniej były powoływane komisje do  mierzenia  nieruchomości, które chodziły po całej gminie i przemierzały budynki ,jaki był w tym cel, chyba przede wszystkim znalezienie pieniędzy, raptem mija parę miesięcy i widzimy wspaniałomyślny gest  pana Burmistrza wszystkich zwalnia - dodał, że on też był za zwolnieniem  podnosił rękę „za” zwolnieniem i według niego zwalnianie z podatku jest to kiełbasa wyborcza.

Radny J.Symko – przypomniał radnemu, że to wszyscy radni, łącznie z nim  głosowali „za” zwolnieniem z podatku to nie jest decyzja Burmistrza, uchwała ta dotyczy wszystkich mieszkańców gminy tych bardziej zamożnych i mniej  jeśli ktoś się z tym nie zgadza ,ma do tego prawo ale on jest bardzo zadowolony i cieszy się  że my jako pierwsza gmina podjęliśmy taką uchwałę. Osobiście wie ,że w innych gminach nam zazdroszczą i może podjęcie tej uchwał będzie przykładem dla innych gmin.

Pan Burmistrz –  uważa, że każdy ma inne podejście do tematu płacenia podatku i czemu one mają służyć dla niego najważniejsze rzeczy do których dąży to  dbałość  o rozwój gminy  i dbałość o pomoc dla mieszkańców gminy, dla których wszystkie obciążenia są uciążliwie I  dlatego zrobiliśmy wszystko aby ceny za wodę, ścieki  śmieci były niskie.  Tak powinna działać władza ,z jednej strony działając prorozwojowo a z drugiej strony  pomagając mieszkańcom, Ale jeżeli niektórzy tak jak radny Dąbrowski uważa, że podatki to podstawa naszego bytu to Burmistrz się z tym nie zgadza i nie będzie tego komentował, bo każdy z nas obecnych sam może osądzić takie postępowanie. Należy zadać tu pytanie komu to umorzenie pomoże ? oczywiście osobom zamożnym nie robi to różnicy czy on zapłaci 500zł rocznie czy nie, ale większość w naszej gminie  to sa gospodarstwa jednoosobowe 33% czyli 1/3 to już pomoże tej części mieszkańców i z tych 2/3 to na pewno połowa to nie są osoby które można by uznać za zamożne i tej części też się pomoże ,  a co się tyczy  kontroli o której tu radny mówił , po to była ta kontrola rok temu, bo zwolnienie z podatków to nie jest decyzja, która może zapaść ot tak sobie  ale w odpowiedniej sytuacji finansowej naszego budżetu. Rok temu mieliśmy wiele inwestycji, rozliczenie tych inwestycji i ta stabilizacja finansowa nie była tak oczywista i moje  wcześniejsze wypowiedzi ,że ta kadencja powinna być przeznaczona na ustabilizowanie finansów publicznych i cieszy się, że udało to się w tym roku osiągnąć i do ostatniego momentu dopóki pani Skarbnik nie przedstawiła mi całości budżetu jak to w całości bilansu wychodzi nie był w stanie podjąć takiej decyzji  o przedstawieniu radnym takiej propozycji , to nie jest sprawa chciejstwa czy Burmistrz czy jakakolwiek władza chce, ale raz to chęci i dwa możliwości za tym płynące. Dlaczego była kontrola przypominał, że mówił o tym na spotkaniach z mieszkańcami ,sołtysami ,że nikt inny jak mieszkańcy przychodzili i mówili, że jeden sąsiad deklaruje do podatku stodołę a drugi nie i śmieje się  i ,że taki mądry to niech płaci. Przedstawiałem skutki tej kontroli ( tak w przybliżeniu 30tys,dokladnie nie pamiętam)  i jeżeli do naszego budżetu jest to jakiś wpływ znaczący to ktoś musi nie znać naszego budżetu, są to sumy znikome. I tu chodzi bardziej o uczciwość społeczną bo nie może być tak ,że jeden mieszkaniec ma obowiązek płacenia podatku, a drugi przez cwaniactwo nie płaci. Postępowanie uczciwe jest ,że płacą wszyscy ,a jeżeli decydujemy się na zwolnienia to też ,żeby objął jak najszerszą liczbę mieszkańców. Kończy się kadencja, każdy Wójt ,Burmistrz który poważnie myśli o wykonywaniu swoich obowiązków ,to u każdego z nich kampania wyborcza zaczyna się na drugi dzień po wyborach  i trwa każdego dnia przez cztery lata bo cokolwiek nie robi to ponosi za to konsekwencje. Robimy to dla mieszkańców jesteśmy oceniani za to każdego dnia, a co 4 lata są tylko wybory, gdyby to była kampania wyborcza to można byłoby to ustalić za rok. Taką uchwałę o zwolnieniu z podatku można podjąć każdego miesiąca na przyszły rok i nie trzeba czekać do listopada czy grudnia .Ale tu wychodzi, ze niektórzy zrobią wszystko łącznie z tym, żeby uczciwi ludzie pracownicy byli skazani, łącznie z tym, żeby mieszkańcy płacili podatki, żeby nie można było zwolnić  z podatku bo wtedy czy uchwała została wysłana jeden dzień wcześniej czy później  - jaka to „ważna „ sprawa Dlatego zrobiliśmy to wcześniej Takie same zarzuty były odnośnie programu lekowego i dzięki bogu działa to już cztery czy pięć lat i też kampania wyborcza dawno minęła, a ludzie korzystają i też w  wyborach ludzie będą mogli powiedzieć „Panie Burmistrzu sprawdzamy”, czy będziemy dalej zwolnieni czy będziemy płacić .

 

     

O godzinie 10,00 na obrady przybyła radna Alina Kazberuk

 

W wyniku braku dalszych pytań i uwag do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

W głosowaniu uczestniczyło 14  radnych

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

 

Projekt uchwały  sprawie  Zmian w budżecie na 2013 rok

 

Pani  Skarbnik –przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmian jakie dokonano w budżecie na 2013 rok –  poinformowała radnych, że 30 grudnia po południu wpłynęła subwencja ogólna i nastąpiła zmiana w załącznikach   ( istota zmian przedstawiona jest w załącznikach projektu uchwały )

Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej  i Komunalnej Jarosław Symko – stwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniach 17 i 19 grudnia zapoznała się ze zmianami w budżecie i pozytywnie opiniuje przedstawione zmiany

 

Wobec braku pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 3 głosach  „wstrzymujących” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Uchwała nr XXX/ 275/ 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

 

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2014 rok

 

Pani Skarbnik – omówiła zmiany jakie zostały poczynione w budżecie w porównaniu z projektem budżetu, który otrzymali radni

 

Odczytała  opinię  z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, która pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt budżetu Gminy Michałowo na 2014 rok

 

Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej  i Komunalnej Jarosław Symko – stwierdził, że obecny budżet jest skonstruowany bardzo dobrze i wnioskuje w imieniu Komisji o przyjecie budżetu w całości

 

Dyskusja:

 

Radny Dąbrowski – zwrócił się z pytaniem odnośnie zapisu inwestycjach – jest tu budowa pomnika 100 tys. Nie rozumie celu i przyczyny stawiania jakiegoś tam pomnika. Czy w naszej gminie już nie mamy na co wydawać pieniędzy. Proponuje żeby za te pieniądze za które ma powstać pomnik przeznaczyć na remont drogi Mostowlany. Zwrócił się do radnych z prośbą o poważne potraktowanie tematu bo jego zdaniem, nie jest ważniejszy jakiś tam kamień postawiony w parku zamiast drogi, druga sprawa to  dlaczego pchamy tyle pieniędzy  milion na drogę powiatową, skoro w gminie jest tyle dróg do zrobienia. Bo jak można dawać komuś ot tak milion złotych na drogę? Dodał, że pamięta jak była mowa o dofinansowaniu drogi w stronę  Narwi i jak p, Burmistrz powiedział, że nie będziemy pchać pieniędzy na takie drogi, gdzie wg. radnego są to drogi priorytetowe powiatu, uważa, że w naszej gminie jest jeszcze wiele do zrobienia  Następnie zgłosił formalny wniosek o przesunięcie środków finansowych z budowy pomnika na drogę na Mostowlany.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że propozycja budżetu nie różni się od pierwszej wersji nie przeznaczyliśmy środków na nic innego. Tu tylko kwoty unijne zostały rozpisane na poszczególne wnioski, natomiast jeśli chodzi o pomnik, to jego zdaniem społeczeństwo powinno dbać o  aspekt historyczny, społeczny, niepodległościowy, a teraz jest dobry momenty 5-lecie nadania praw miejskich,10 lat wstąpienia do UNI, 25 lat transformacji systemowej , remont parku zmiana formy estetycznej, nowy wygląd my ,nigdy wcześniej w żadnej kadencji  nie przeznaczaliśmy środków na takie cele, na drogi zawsze były pieniądze i  w tym budżecie jest też znacząca kwota na drogi i to nie tylko, na żwirowanie, asfaltowanie ale także na drogi gminne , wszyscy jednogłośnie zgodziliśmy się na budowę drogi Topolany – Zabłudów, bo na 6 mln. Tylko 1 mln nasz, drogę do Narwi sfinansowaliśmy w minimalnym stopniu,( 70 tys.) a sprzeciwiałem się również wówczas jak Powiat chciał ja robić za 2,7 mln. Po 1,3 mln. Gmina i Starostwa a pan jak sobie przypominam wówczas był za wydaniem 1,3 mln .bez środków zewnętrznych a teraz jest pan przeciw wydaniu 1 mln przy 5 mln. Pozyskanych niech się pan zastanowi. drogę Kuchmy-Podozierany też starostwo  będzie chciało zrobić ponieważ łączy dwie gminy, znajdują się tam obiekty gospodarki leśnej ,ponadto nadleśnictwo będzie nas wspierało i stąd moja inicjatywa ,żeby łącznie z gminą Gródek i Starostwem tę drogę wykonać, przeprowadził już wstępne rozmowy z dyr. Jedrzejewskim jest szansa i trzeba to wykorzystać bo nikt nam nie będzie robił drogi gminnej ponieważ droga do Jałówki jest tylko częścią drogi powiatowej reszta jest droga gminna ,dlatego uważam ,że drogi te na pewno będą zrobione przy udziale Schetyny i dwóch samorządów. Nie możemy podpisywać porozumienia na budowę drogi Topolany Zabłudów, a później się wycofywać  ,i mówić ,że źle się stało to są decyzje poważne i tego trzeba się trzymać I w pana wypowiedzi trudno dopatrzeć się logiki.. Dodał ,że w związku z tym ,że radny Dąbrowski na poprzedniej sesji klękał i prosił go o zmniejszenie środków na turystykę to postanowił na jednej z następnych j sesji  już w przyszłym roku wycofa  100 tys. złotych z wniosku „Zalew z pasją”(  plaża nie będzie zrobiona do końca  tak jak trzeba) zmiany te zostaną dokonane w WPF – dzisiaj mamy to ujęte, ale żeby to zmienić to jest bardzo dużo pracy technicznej p. Skarbnik i dlatego przygotuje  to na jedna z następnych  sesji, bo znowu będzie zarzut że wniosków opozycji nie  bierze się pod uwagę. .

Radny J.Borowski – powiedział, że przez propozycje radnego Dąbrowskiego nie będziemy mieć plazyt, zalewu takiego jak byśmy chcieli  jego zdaniem to jest zły pomysł, bo tyle lat wszyscy czekaliśmy na to, że w końcu coś się  ruszy i teren wokół zalewu się zmieni.

Radna E.Leszczuk – powiedziała, że radny Dąbrowski klękał, a ona nie będzie klękała bo nie rozumie takiego postępowania radnego ,uważa, że wszyscy tak długo czekali na plażę i dlaczego teraz mamy rezygnować z czegoś z czego mogą korzystać wszyscy ludzie. Jest pełna oburzenia na takie działanie radnego. Walczyliśmy o to składaliśmy wnioski i teraz co mamy to zostawić

Radna E.Leszczuk zwróciła się z pytaniem do radnego Dąbrowskiego czy kiedykolwiek była ta droga Podozierany-  kol. Mostowlany  zgłaszana na spotkaniach Burmistrza z mieszkańcami

Odpowiedział Burmistrz że nigdy nie była zgłaszana

Radny M.Charytoniuk – nie widzi w działaniu radnego konsekwencji, ponieważ tyle lat jest radnym, i wie pan jak wyglądały drogi do Michałowa, że gdyby nie nasza partycypacja to byśmy nigdy tych dróg nie mieli ,a z pana wypowiedzi wynika, że drogę do Michalowa powinniśmy robić od końca. radny uważa, że na początku należy robić drogi do Michałowa a później resztę  Natomiast droga do Jałówki to jest droga wojewódzka i jak my możemy zmusić zarządcę do naprawy.

Radny J.Symko – jest zdania, że wszystkie drogi na terenie gminy są ważne czy jest to droga powiatowa, wojewódzka  czy gminna. Drogi powiatowe, no to tu musimy dokładać bo wszyscy dokładają,  inaczej tych dróg by nie było. Sami wiemy ile tych dróg już od nich przejęliśmy, bo inaczej powiat by ich nie zrobił, bo nie ma na to pieniędzy   Wspomniana droga przez pana do Narwi to my byliśmy przeciwni, a pan był za tym żeby ją robić i dać 2,5 miliona złotych  Do tego nie można podchodzić  na łapu  - capu, wszystko musi być przemyślane. A ponadto dodał, że był na wiosnę  w Jałówce na spotkaniu Burmistrza z mieszkańcami i tam nie słyszał żadnego wniosku o budowę drogi, a pan jest z tego terenu radnym i nigdy nie słyszałem od pana wniosku ,propozycji  remontu tej drogi

Radny W.Owsiejczyk – uważa, że droga Zabłudów- Michałowo jest bardzo potrzebna tyle razy Starosta Pusz zrobił nas w konia i tu trzeba uważać kiedy Burmistrz ma przekazać pieniądze dla Starostwa.

Radna E.Leszczuk – zwróciła się z prośbą do pana Burmistrza  aby wziąć pod uwagę przy wiosennych remontach budowę drogi do Mostowlan.

Radny W.Konończuk – zgłosił formalny wniosek o zamkniecie dyskusji

Radny P.Dąbrowski – jemu nie podoba się budowa pomnika za nasze pieniądze 100 tys. złotych to są nasze pieniądze czyste pieniądze na jakiś kamień ,przy budowie pomnika jest jakaś zbiórka organizacja która to prowadzi, a u nas to prowadzi Burmistrz za nasze pieniądze..

Pan Przewodniczący  - przerwał dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Dąbrowskiego w sprawie przeniesienia środków z budowy pomnika na drogę na Mostowlany.

Radni w głosowaniu jawnym 2 głosami „za” przy 11 głosach „przeciw” „i 1 głosie wstrzymującym” odrzucili wniosek radnego Dąbrowskiego

 

Pan Burmistrz –odniósł się do wypowiedzi radnego Dąbrowskiego w sprawie komitetu budowy pomnika, powiedział, że w sprawie budowy zebrało się grono  szacownych ludzi księża, Przewodniczący Rady, pani Nina Gorbacz dyr. Przedszkola ,Banku, Przewodniczący zarządu Sybiraków ludzie z różnych środowisk  i jakoś wszyscy są za budową pomnika bo trudno jest wypracować wygląd pomnika, który zaakceptowali  wszyscy ,jak ktoś chce nazywać kamień polny z tablicą pomnikiem to proszę bardzo niech nazywa, my musimy robić rzeczy solidne rzeczy które przetrwają przez pokolenia, miniatura pomnika stoi w ratuszu i można zgłaszać swoje uwagi, spostrzeżenia i propozycje. Na następnej sesji w lutym będzie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej  odnośnie postawienia pomnika. A co się tyczy wypowiedzi radnego bycia grzecznym lub niegrzecznym w jakich środowiskach jest to popularne ,to Burmistrz zauważył, że dawno już  Polska dzieli się na ludzi mądrych i głupich. Tu chodzi o wnioski mądre konstruktywne ,a  tu u pana nie chodzi o to żeby  coś zrobić, tylko pokazać jaki Pan jest. Trudno pana zrozumieć

 

Po zakończonej wypowiedzi Burmistrza Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcom z okolic Jałówki.

 

Mieszkaniec który zabrał głos  w sprawie drogi do Mostowlan ,zauważył, że droga do Mostowlan jest przedmiotem sporu, jest on od tego jak najdalszy ,on  jako historyk docenia wagę budowy pomnika, sfery symbolicznej, ale nawiązał do wypowiedzi pana Burmistrza który zachwalał urodę gminy , że ludzie będą przyjeżdżali i osiedlali się ,  ale żeby ludzie chcieli się tu osiedlać to muszą mieć drogi i Internet. Droga do Mostowlan jest w tej chwili  przejezdna z wielkim trudem ,a momentami nieprzejezdna. Prosi bardzo aby wziąć pod uwagę potrzeby ludzi starszych, nie może dojechać sklep czy karetka pogotowia , młodzieży która musi dojechać do szkoły no i ludzi którzy muszą dojechać do pracy. Jeśli  rada nie słyszała o tym  to on właśnie  składa taki wniosek ,bardzo prosi i apeluje o wykonie tej drogi.

 

Pan Burmistrz -  podziękował za zabranie głosu i powiedział, że  wszyscy wiedzą, że wszystkie drogi trzeba robić ale tu chodzi o kolejność żwirowania tych dróg ( a to się nie kłócimy)Nie jest tak, że Burmistrz jest wszechwiedzący ,nasz samorząd przeznacza na remonty dróg olbrzymie kwoty, to żaden inny samorząd nie ma takiej możliwości

Na spotkaniach w maju i czerwcu z mieszkańcami gminy nikt mi nie zgłosił tej drogi. Tutaj na sesji mówił, że każda droga zgłoszona na zebraniach  zostanie zrobiona,  i tak jest ,tej drogi  nikt nie zgłosił   Na tym grudniowym spotkaniu obiecywałem że zrobimy te drogę i dotrzymam słowa, dziwi mnie to, że radnemu Dąbrowskiemu, zajęło to 11 lat ( mówi tu tylko o swojej kadencji) i teraz jak została zgłoszona zostanie szybciej zrobiona niż zajęło radnemu jej zgłoszenie.  Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, co trzeba będzie ująć, żeby zrobić tę drogę. Przejedziemy się na tę drogę zobaczymy co należy zrobić, jaki jest zakres prac na tej drodze, czy potrzebne będą jakieś porozumienia z Nadleśnictwem, o tym wszystkim mówiłem na spotkaniu z mieszkańcami. Zapraszam Państwa na rozmowę już po tym jak wszystko sam sprawdzę i jakiego rzędu będą koszty naprawy tej drogi. A z dojazdem to nie należy przesadzać bo do Mostowlan prowadzi droga powiatowa.

 

Po zakończonej dyskusji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały

 

Radni w głosowaniu jawnym 13  głosami „za” przy 1 głosie ”przeciw” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych

 

Pan Burmistrz podziękował radnym  w imieniu swoim, pani Skarbnik i pracowników za przyjecie budżetu na 2014 rok

 

Uchwała Nr XXX / 276 /13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2014 rok ( w załączeniu do protokołu)

 

Po zakończonym glosowaniu Pani Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego przedstawiła radnym wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku

 

Radni w glosowaniu jawnym 14 głosami „za” przyjęli przedstawiony wykaz  nieruchomości do sprzedaży

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

 

Pani Skarbnik -  omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową  na lata 2014- 2024 ,w porównaniu z projektem została  dostosowana do zmian. Następnie przedstawiła stanowisko RIO pozytywnie opiniującą  Wieloletnią Prognozę Finansową  na lata 2014- 2024  

 

O godzinie 11,09 salę opuścił radny P. Dąbrowski

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, „wstrzymującym się przyjęli uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Uchwała nr XXX/277/ 13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 ( w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie  Pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1440 na odcinku Zabłudów –Topolany

 

Pani Skarbnik -  wyjaśniła radnym, że dotacje na dofinansowanie przebudowy drogi i pomocy finansowej na działalność warsztatów są ściśle związane z budżetem zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych  ,pomoc finansowa, lub rzeczowa może być  udzielona tylko muszą być podjęte oddzielne uchwały i tak właśnie jest to przygotowane

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 13  głosami „za”,  przyjęli uchwałę w sprawie Pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1440 na odcinku Zabłudów –Topolany

 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Uchwała nr XXX/278/ 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie  Pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1440 na odcinku Zabłudów –Topolany ( w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na   dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 13. głosami „za”,  przyjęli uchwałę w sprawie Pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli 

 

W głosowaniu brało udział 13  radnych.

 

 

Uchwała nr XXX/279/ 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na   dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli ( w załączeniu do protokołu)

 

 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Michałowo

 

Pani Skarbnik  - wyjaśniła radnym, że w ustawie o finansach publicznych  art.15 ust 7 mówi, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych ustalona na koniec okresu sprawozdawczego, chyba, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej  tj. podejmie taką uchwałę

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”,  przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Michałowo

 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Uchwała nr XXX/280/ 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w w sprawie zwolnienia samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Michałowo ( w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie  Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości  ciekłych i składowanie odpadów dopuszczonych do składowania na gminnym wysypisku

 

Pani Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego – wyjaśniła radnym że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku właścicieli, którzy nie podpisali ww. umów, Gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych. W takich przypadkach burmistrz wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wysokość opłat, jakie należy uiścić, wyliczone z zastosowaniem górnych stawek, określonych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy przez Radę Miejską.

 

 

Po przedstawieniu projektu uchwały i  wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”,  przyjęli uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości  ciekłych i składowanie odpadów dopuszczonych do składowania na gminnym wysypisku

 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

 

Uchwała nr XXX/281/ 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w  sprawie Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości  ciekłych i składowanie odpadów dopuszczonych do składowania na gminnym wysypisku ( w załączeniu do protokółu)

 

 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przyjecie darowizny

 

Pani Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego  - wyjaśniła radnym ,że  niedawno podjęliśmy uchwalę w sprawie przejęcia dróg powiatowych  - po analizie przebiegu dróg  okazało się część działki która jest własnością powiatu nie leży w ciągu drogi powiatowej i powiat wystąpił do nas o przejecie tej drogi  jako darowizny -    jest to droga prowadząca do wsi Lewsze, pierwszy odcinek  drogi 1448 B  Kobylanka  - Kuchmy-Podozierany –Wiejki -  Bielewicze podjecie tej uchwały jest zasadne

 

Pan Burmistrz dodał, że regulujemy te sprawy ,pomagamy Powiatowi ,wychodzimy naprzeciw bo tam mieszkają nasi mieszkańcy i  dobrze by było, żeby tak samo było z ich strony.

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 13  głosami „za”,  się przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny

 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Uchwała nr XXX/282/ 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w  sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny ( w załączeniu do protokółu)

 

Projekt uchwały - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i  Zdrowia   - Marek Charytoniuk  –wnioskuje o przyjecie   Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – Jan Borowski – wnioskuje o przyjęcie Gminnego  Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

 

O godzinie 12.35 na salę  powrócił radny P. Dąbrowski

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14  głosami „za”, przyjęli uchwałę w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

W głosowaniu brało udział 14  radnych.

 

Uchwała nr XXX/283 / 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok ( w załączeniu do protokołu )

 

Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Michałowo na 2014 rok

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”,  przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Michałowo na 2014 rok

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Uchwała nr XXX/284 / 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Michałowo na 2014 rok ( w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zespołu rekreacyjnego „Bołtryki” w gminie Michałowo

 

Pan Burmistrz –powiedział, że jest to sprawa która leżała na sercu wielu mieszkańcom  i naszemu  samorządowi . Podlaskie Biuro Planowania przestrzennego  opracowało nam ten plan za darmo, my za to nic nie zapłaciliśmy. Cieszy się bardzo, że wejście w życie tego planu ożywi ten teren. Mieszkańcy będą mogli korzystać z podstawowych rzeczy – wody, prądu. Jak będzie ogłoszony termin naboru na uzbrojenie terenu to zaraz wystąpimy do Urzędu Marszałkowskiego o środki na wyasfaltowanie drogi do tzw.” Rybakówki”

 

Radny J. Borowski – podziękował za ten plan, i uważa, że dobrze byłoby nadać nazwę  tę miejscowość, bo tam  przyjeżdżają i będą przyjeżdżali ludzie z całej Polski.

 

Pan Burmistrz – uważa, że to jest dobry pomysł i popiera go

 

O godzinie 11,45 obrady opuścił radny P. Dąbrowski

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 13  głosami „za”,  przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zespołu rekreacyjnego „Bołtryki” w gminie Michałowo

 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Uchwała nr XXX/285 / 13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zespołu rekreacyjnego „Bołtryki” w gminie Michałowo ( w załączeniu do protokółu)

 

          O godzinie 11,50 na salę powrócił  radny P. Dąbrowski

 

Projekt uchwały  w Sprawie Sprostowania błędu

 

                        Pan Burmistrz -  wyjaśnił radnym, że w przypadku tego projektu uchwały chodzi o to że przy przesyłaniu drogą elektroniczną do publikacji w Dzienniku Urzędowym rozstrzelił  się nam zapis z tabeli i trzy ulice  i wieś zostały wpisane nie do tego obwodu glosowania

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”,  przyjęli uchwałę w sprawie Sprostowania błędu

 

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Uchwała nr XXX/286 / 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie  sprostowania błędu ( w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały – w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014

 

Pan Przewodniczący   - zapoznał radnych z planem pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”,  przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014

 

W głosowaniu brało udział 14  radnych.

 

Uchwała nr XXX/287 / 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014 ( w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały – w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

na rok 2014

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” się przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych .

 

Uchwała nr XXX/288/ 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014 ( w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały – w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2014

 

Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej – zapoznał radnych z planem pracy Komisji na 2014 rok

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”,  przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2014

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

 

Uchwała nr XXX/289 / 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2014  ( w załączeniu do protokołu)

 

 Projekt uchwały - w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2014

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia przedstawił plan pracy Komisji na 2014 rok

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”,  przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2014

 

W głosowaniu brało udział 14  radnych.

 

Uchwała Nr XXX/ 290 /13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 grudnia   2013r. w sprawie   przyjęcia planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2014( w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji  przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2014

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego – przedstawił plan prac y Komisji na 2014 rok

 

Wobec  braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przyjęli  uchwałę w  sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2014

 

W głosowaniu brało udział 14  radnych.

 

Uchwała Nr XXX/291/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 grudnia 2013r w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2014   ( w załączeniu do protokołu)

 

 

Ad. 7 Wolne wnioski –

 

Na zakończenie obrad Pan Przewodniczący odczytał pismo z Politechniki Białostockiej zapraszającej pana Burmistrza do rady programowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB –złożył gratulacje w imieniu swoim i radnych za tak zaszczytną propozycję.

 

 

Pan Burmistrz podziękował za gratulacje i powiedział, że odbiera to jako uznanie i zaproszenie nie jako Marek Nazarko, ale  jako działalność  Burmistrza Michałowa i naszego samorządu

 

 

Ad. 8, 9  Interpelacje i odpowiedzi, Sprawy różne i zapytania radnych

           

Radny J. Borowski – poprosił o sprawdzenie czym zajmuje się pan A.Miruć ponieważ z budynku który kupił na osiedlu Bondary unosi się nieprzyjemny zapach przez cały dzień i noc

 

Ad. 10  Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej

 

 

Radny W.Owsiejczyk – złożył życzenia wszystkim obecnym na sali najlepsze życzenia Noworoczne, i  żeby wszyscy żyli według starej maxymy „Zgoda buduje ,niezgoda rujnuje”

 

Radny J.Symko- podziękował wszystkim za współpracę, przede wszystkim  radnym, członkom swojej Komisji Finansowej za ciężką pracę za cały rok ,no i przede wszystkim pan Burmistrzowi, za to że słucha radnych  i działa tak, że widać rozwój naszej gminy.

 

Radny R. Kononczuk – powiedział, że on rzadko zabiera głos ale dzisiaj jest taki moment, że słuchając radnego Dąbrowskiego jak dyskutował o pomniku to chce mu przypomnieć ,że w Jałówce też postawiliśmy pomnik króla ( radny Dąbrowski wtrącił, że prawdziwego króla) a pomnik który ma stanąć w parku w Michałowie będzie jednoczył ludzi. Następnie złożył wszystkim radnym Burmistrzowi i pracownikom za ciężką prace najlepsze życzenia Noworoczne.

 

Prezes Suwalskiej Strefy Ekonomicznej pan R.Żyliński – również złożył najserdeczniejsze życzenia Noworoczne Burmistrzowi wszystkim radnym i pracownikom urzędu.

 

Zastępca Burmistrza – podziękowała za miniony rok na tym stanowisku za współpracę z radnymi, za  pomoc i  wspieranie panu Burmistrzowi i życzyła wszystkim wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

 

Radna E.Leszczuk -  powiedziała, że chce serdecznie wszystkim podziękować , Panu Burmistrzowi za pomoc bo przyjeżdżała i prosiła i tak za pierwszym razem jak była - spodziewała się ze Burmistrz pokaże jej drzwi, a ku jej zdziwieniu spędziła w gabinecie Burmistrza około godziny i jej prośbą została wysłuchana i cieszy się z tego masa ludzi i dzieci rodzice, nauczyciele, dziękuje raz jeszcze. Podziękowała radnym przede wszystkim radnej .D. Budnik która od początku w nią wierzyła, radnej E.Kupraszeiwcz, że była z nią, radnemu M..Charytoniukowi za pomoc w tej nieszczęsnej Łuplance wszystkim innym podziękowała za wsparcie i cierpliwość a sobie życzy żeby miała zawsze wokół siebie tylko życzliwych ludzi  i takich którzy naprawdę chcą jej pomoc, współpracować  z nią mimo jej braku doświadczenia ,podziękowała za wszystkie cieple słowa. W przyszłym roku chce życzyć wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze i abyśmy spotykali się jak najdłużej w tym gronie i żebyśmy się zaczęli rozumieć. Podziękowała również z a krytykę i nieprzyjemne chwile, bo one ją ukształtowały ( wbrew pozorom)  jest silniejsza, więcej umie i więcej wie. Jeszcze raz dziękuje i chyli czoło. 

 

Pan Burmistrz podziękował za tak miłe słowa ,powiedział, że zawsze ma gabinet otwarty dla każdego, że rozmawia z każdym nawet jeśli ktoś go zatrzyma na ulicy to rozmawia 15 minut, godzinę, zawsze stara się być w terenie ,wiadomo, że nie dotrze się do każdego bo jedna osoba nie jest w stanie ,ale uważa, że zawsze dla mieszkańców i dla wszystkich jest dostępny, nigdy nikogo nie traktował  z góry ,źle i nigdy tego nie zrobi, chce ze wszystkimi żyć w zgodzie, bo to jest w jego interesie , no bo jak burmistrz będzie się kłócił ze wszystkimi to krótki jego żywot, a tu do pani Eli słowa podziękowania i ukłony, bo tu chodzi o to, żeby dwoje chciało naraz, bo jeżeli ktoś chce, to zawsze się ze mną dogada, tak było jest i będzie.

Wy często jako radni informujecie mnie jakie problemy mają mieszkańcy, co trzeba zrobić jak nas postrzegają radnych burmistrza ludzie  z boku. I właśnie po usłyszeniu takiego zdania na temat radnych chcę Wam pogratulować ,że ludzie nie postrzegają  was radnych jakbyście  pracowali w drogówce ,bo nie mówicie  już tak jak kiedyś wszędzie i dookoła  tylko o drogach, a zaczęliście  się w końcu zajmować poważnymi sprawami budowaniem, inwestycjami ,przyjmowaniem Prezydenta RP ( pomimo  kliku  artykułów nieprzyjemnych o których ludzie dawno zapomnieli) a pamiętają  tylko i  są dumni że w Michałowie był Prezydent Polski, tym że zwalniacie  ludzi z podatków , i zajmujecie się sprawami takimi jakimi powinien zajmować się samorząd. Uważam, że jest to bardzo wielki komplement dla radnych – pomijając niektóre nieprzyjemności i przykre sytuacje które nas spotykają po drodze. W mediach i innych gminach stawiani jesteśmy za przykład za te działania których dokonujemy bez względu na to czy to wymyślił burmistrz, czy w czasie spotkań rozmów wymyśliliśmy to wspólnie to nie jest ważne, ale ważne jest że te decyzje  które podejmujemy służą wszystkim  i wytyczają ścieżki innym. Uważa, że rok 2013 był rokiem  bardzo pracowitym dal podstawy do działań bardzo odważnych i przyszłościowych które w roku 2014 i latach następnych , będziemy mogli śmiało realizować nasze plany. Jeżeli ktoś tego nie rozumie zapraszam do siebie na godzinę, dwie  na rozmowy.

Na Nowy Rok życzę Wam zdrowia, życzliwości, szacunku , rozmów i samych życzliwych ludzi  wokół siebie i żebyśmy za rok tu  się spotkali i powiedzieli, że warto było, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, bo pomimo trudu każdy z nas potrzebuje usłyszeć, że zrobiliśmy dobrą robotę.

 Pan Przewodniczący na zakończenie obrad złożył życzenia wszystkim obecnym na sali życzył pomyślności szczęścia i zdrowia i w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 12.20 zamknął obrady XXX  Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              w Michałowie

                                                                                      Bogusław Ostaszewski

           

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-07-08