Protokół Nr XXIX/13 z dnia 2013-12-31 - Protokół Nr XXIX /13 z posiedzenia Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 16 grudnia 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Typ Z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie
Tytuł Protokół Nr XXIX /13 z posiedzenia Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 16 grudnia 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXIX/13
Data wydania 2013-12-31

Protokół Nr XXIX /13 z posiedzenia

Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 16 grudnia 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 13:30 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Dąbrowski Piotr,
 6. Kazberuk Alina
 7. Kononczuk Roman
 8. Konończuk Włodzimierz
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Leszczuk Elżbieta
 11. Ławreszuk Halina
 12. Ostaszewski Bogusław
 13. Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Jarosław Symko
 15. Anna Wowk

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Zastępca Burmistrza – Anna Maria Dobrowolska – Cylwik, Skarbnik Gminy Małgorzata Golak.

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

 

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

Poinformował, radnych, że XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej została zwołana na wniosek Pana Burmistrza

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

 

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad,

 

         1 /  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

                    2/  Zatwierdzenie porządku XXIX  Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej                                              
                    3/         Podjęcie uchwał w sprawie :

 

 1. Zmieniająca uchwałę Nr XXVIII /261/13 z dnia 21 listopada 2013 w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości
 2. Zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
 3. Zmieniająca uchwałę nr XXVIII/263/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

               4/  Zamknięcie obrad XXIX  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej   

Radny P. Dąbrowski poruszył sprawę braku dołączonych projektów uchwał do porządku obrad, jego zdaniem zdarzało się wcześniej, że były takie sytuacje. Uważa, że gdyby były dołączone projekty do porządku obrad to on by tego nie negował, a nie że, teraz rzuca się ot tak radnemu uchwały i on ma je przyjąć, dlatego wnioskuje aby przedłużyć termin sesji

Przewodniczący – poinformował radnego ,że w tym przypadku nie było możliwości dołączenia projektów

Pan Burmistrz – odniósł się do wypowiedzi radnego, mówiąc, że można przedłużyć termin sesji, ale uchwały te nie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, chodzi tu głównie o uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Wniosek radnego uważa, za „ rewelacyjny” w porównaniu z tym co straciliby ludzie . Te uchwały nie zmieniają nic tu chodzi tylko o techniczne zmiany i wydaje mu  się ,że można ,jeżeli techniczna zmiana  jest dla pana za trudna ma pan prawo do tego podchodzić w taki sposób i może pan głosować jak pan chce.

Przewodniczący – wyjaśnił radnemu, że tu chodzi o termin publikacji tych uchwał w Dzienniku Urzędowym ,tak aby zostały opublikowane do 17 grudnia i weszły w życie 14 dni od daty publikacji tj. od 01 stycznia 2014 roku.

Radny W. Konończuk – stwierdził, że ma mieszane uczucia w związku z powołaniem się na art.30  Statutu Gminy o sesji nadzwyczajnej ponieważ jego zdaniem to nie jest podstawą do zwołania sesji nadzwyczajnej. W Statucie jest jasno określone, że rada pracuje na sesjach zwyczajnych  i nadzwyczajnych. Nadzwyczajne sa wtedy, gdy to przewiduje ustawa, i czy to nosi znamiona nadzwyczajności. Według radnego stawki podatkowe nie są rzeczą nadzwyczajną , nie ma tam znamion nadzwyczajności

Pan Burmistrz  zwrócił się radnego aby zapoznał się z art.20 ust.3 i 4  ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli w statucie jest mowa o ustawie to ma się na myśli ustawę o samorządzie gminnym i jeżeli chce się coś powiedzieć to trzeba sięgnąć do wszystkich przepisów  - następnie porosił o doniesienie ustawy o samorządzie gminnym i przeczytał radnemu o czym stanowi art. 20 ust.  3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym

3. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim.

4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

 

Dodając  na zakończenie wypowiedzi żeby wiedzieć o czym się mówi  ,to trzeba się zapoznać  z przepisami i później   zabierać głos i mieć pretensje.

 

            Radna Anna Wowk –dodała, że przedstawienie projektów uchwał powinno być 7 dni wcześniej prze sesją.

Nie w tym przypadku, ale gdyby padło pytanie od radnej czy z sali , czy nie można było ich przysłać w piątek? zauważył Burmistrz , otóż nie można było skoro w poniedziałek -  dzisiaj o godzinie 10,było posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej i to byłoby słuszne pytanie a nie oskarżanie ,że trzeba było w piątek

Radny J.Symko – powiedział, że tu już zaczyna się kłótnia, rozmawialiśmy o tym już wcześniej, że może  zajść taka potrzeba  ,że jeżeli RIO będzie miało jakieś uwagi czy zastrzeżenia ,to trzeba będzie zrobić sesję.

Jeżeli radni nie chcą nie muszą przegłosowywać tych projektów uchwał,  ale musza się liczyć ,że nie będzie zwolnienia  dodał Burmistrz

Pan Przewodniczący przerwał dyskusje i przypomniał radnym, że na poprzedniej  sesji jak podejmowaliśmy te uchwały to była mowa o tym, że są to pierwsze takie uchwały w kraju i że mogą być jakieś zastrzeżenia ,no i oczywiście były ale nie rozumie o co tu chodzi, jeśli ktoś nie będzie chciał głosować to nie musi, następnie zaproponował przegłosowanie zaproponowanego porządku obrad

 

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” 1 głos „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący”” przyjęli porządek obrad

 

W glosowaniu uczestniczyło 15 radnych

 

Ad. 3 Podjęcie uchwał

 

Projekt uchwaly   Zmieniająca uchwałę Nr XXVIII /261/13 z dnia 21 listopada 2013 w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości

 

Pani Burmistrz wyjaśnił radnym ,że z RIO otrzymaliśmy pismo w uwagami–  do uchwał podjętych na ostatniej sesji  - odnośnie wysokości stawek  i zakwestionowania zapisu  klasyfikacji gruntów W uchwale dotyczącej określenia wysokości stawek zastrzeżenia dotyczyły  zapisu ,że  w paragrafie 1 pkt. Był zapisane dwa punkty c i d , a te zapisy  powinny  być zawarte w jednym punkcie czyli zapis z punktu „d” powinien być zawarty w  zapisie punktu  „c ” i to wszystko techniczna zmiana.

 

   Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący  przeszedł do głosowania nad projektem  uchwały Zmieniającej  uchwałę Nr XXVIII /261/13 z dnia 21 listopada 2013 w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości.

 

Radni w głosowaniu jawnym 13  głosami „za”, przy 2 głosach  „wstrzymujących”  przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXVIII /261/13 z dnia 21 listopada 2013 w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości

 

W głosowaniu brało udział  15  radnych.

 

Uchwała Nr XXIX / 272 /13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII /261/13 Rady Miejskie w Michalowie z dnia 21 listopada 2013 w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości ( w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 

Pani Skarbnik -  W piśmie, które wszczynało postępowanie nadzorcze w sprawie naszych uchwał zakwestionowano nam w tej uchwale  możliwość zapisu w paragrafie 1 dotyczącego zapisu klasyfikacji gruntów oznaczonych symbolami, i 3 ,że  ze zwolnienia nie mogą korzystać osoby zalegajace z innymi opłatami do budżetu gminy

Pan Burmistrz dodał, że tu jest rozbieżność pomiędzy zapisami w geodezji ,i zapisami w  Rozporządzeniu – w rozporządzeniu nie ma takich zapisów jak używa się w geodezji   ponadto zakwestionowano nam paragraf 3 mówiący  o tym iż „zwolnienie nie obejmuje podatników posiadających zaległości podatkowe” My nie wiedzieliśmy w jaki sposób zapisać to w uchwale, aby RIO zaakceptowało  wiemy, że jest to bardzo trudna uchwała  pierwsza i sami pracownicy z RIO mówili różnie i tu nie ma niczyjej winy , w tym jaki ma być  konkretny zapis  W związku z tym, że rozstrzygniecie miało nastąpić dzisiaj o godzinie 10,to pani Skarbnik i pani Mecenas postanowiły pojechać do RIO na posiedzenie Kolegium Orzekającego  i usłyszeć jaki  powinien być ten zapis. No i  okazało się ,ze zapis o „zwolnieniu  nie obejmujących podatników posiadających zaległości podatkowe” powinien być. Nie mogliśmy później zwołać sesji , żeby w ciągu 14 dni ta uchwała  się uprawomocniła, bo wojewoda dzisiaj albo jutro ją opublikuje , bo wiemy że uchwały na korzyść mieszkańców mogą wejść ostatniego dnia tj. 31 grudnia ale  tu chodzi też o to, żeby się nikt nie odwołał bo wiemy jaką mamy opozycję ,mogli zrobić to specjalnie, żeby dokuczyć, zrobić na złość ,że nie będzie jednak tak jak my chcemy i  dodał że woli wysłuchać tu wielu uszczypliwości i oskarżeń  nie mających nic wspólnego z  merytoryką niż żeby mieszkańcy  nie byli zwolnieni. I tak jak w poprzedniej uchwale są  też tylko zmiany techniczne   i  nic nie wnoszą  nowego gdyż wykreślamy jedynie symbole klasyfikacji gruntów, reszta zostaje.

Pan Przewodniczący – jest zadania, że w tym przypadku termin zwołania sesji to nie była żadna złośliwość , ale najlepsze rozwiązanie.

 

Wobec braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie  „wstrzymującym” się przyjęli uchwałę sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała nr XXIX/273/ 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie  zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości ( w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały Zmieniająca uchwałę nr XXVIII/263/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Pani Skarbnik –  przedstawiła  projekt uchwały dotyczący określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  podatkowych

 

Wobec  braku  pytań i wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 14  głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym ” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

W głosowaniu brało udział 15  radnych.

 

Uchwała nr XXIX/ 274/ 13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 grudnia 2013 roku  Zmieniająca uchwałę nr XXVIII/263/13 z dnia 21 listopada 2013 w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Po zakończonym glosowaniu i wyczerpaniu porządku XXIX nadzwyczajnej Sesji rady Miejskiej w Michalowie pan przewodniczący  o godzinie 14.00 .zamknął obrady i złożył życzenia świąteczne wszystkim obecnym na sali do życzeń dołączył się również pan Burmistrz

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący  Rady Miejskiej
w Michałowie
Bogusław Ostaszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-07-08