Protokół Nr XXVIII/13 z dnia 2013-12-16 - Protokół Nr XXVIII/13 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 21 listopada 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Typ Z Posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie
Tytuł Protokół Nr XXVIII/13 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 21 listopada 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXVIII/13
Data wydania 2013-12-16

Protokół Nr XXVIII/13 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 21 listopada   2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Dąbrowski Piotr,
 6. Kazberuk Alina
 7. Kononczuk Roman
 8. Konończuk Włodzimierz
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Leszczuk Elżbieta
 11. Ławreszuk Halina
 12. Ostaszewski Bogusław
 13. Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Anna Wowk
 15. Symko Jarosław

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Zastępca Burmistrza – Anna Maria Dobrowolska – Cylwik, Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXVIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad,

 

Pan Burmistrz poprosił o głos i zaproponował wprowadzenie jeszcze dwóch  projektów uchwał do porządku obrad - jeden projekt uchwały  w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości, treść tego projektu dość długo uzgadnialiśmy z RIO przy okazji podejmowania uchwały w sprawie   wysokości stawek od podatku i tej wprowadzonej w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości pani mecenas wyjaśni to bardziej szczegółowo

i drugi projekt   w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ponieważ w tych wzorach i informacjach ujęliśmy zróżnicowane stawki i zwolnienia ,te projekty uchwal były przedmiotem obrad Komisji Finansowej. Pan Burmistrz zaproponował wprowadzenie tych projektów w pkt. 6 po projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy ktoś z radnych ma jeszcze inne wnioski. Wobec braku wniosków i pytań poddał wniosek Burmistrza pod głosowanie – radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli wprowadzenie projektów  uchwał zgłoszonych  przez Burmistrza

Wobec wprowadzenia nowych projektów uchwał Przewodniczący przedstawił radnym porządek obrad XXVIII Sesji po zmianach

2/  Porządek XXVIII  Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1/  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/  Zatwierdzenie porządku  XXVIII  Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/  Przedstawienie i dyskusja nad projektem budżetu na 2014 rok

6/  Podjęcie uchwał w sprawie

1/ zmian w budżecie

2/ Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

3/ w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

4/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

5/ Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo

6/ Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo

7/przyjęcia i zatwierdzenia  planu Odnowy Miejscowości Bondary, Rudnia, Garbary

8/Zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo    

9/ Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

10/ Określenia opłaty  targowej

11/ Zmieniająca uchwalę w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do dróg gminnych

12/ Przyjęcia strategii Rozwoju  gminy Michałowo na lata 2014-2021

     7/ Wolne wnioski

          8/ Interpelacje i odpowiedzi

         9/ Sprawy różne i zapytania radnych

       10/ Zamknięcie obrad XXVIII  Sesji Rady Miejskiej

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za”  ” przyjęli porządek obrad po zmianie

W glosowaniu uczestniczyło 15 radnych

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Wobec braku uwag do protokółu z XXVII Sesji Rady Miejskiej  Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad  przyjęciem protokołu

            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej.

            W głosowaniu brało udział 15  radnych. 

 

 

Ad. 4  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

 

Po zakończonym przedstawieniu informacji przez Burmistrza, Pan Przewodniczący zaproponował zgłaszanie pytań.

 

Radny P. Dąbrowski – powiedział, że Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi poinformował radnych, ze gmina chce przejąć budynek po byłej szkole średniej przy ul. Grodeckiej i że jest on w opłakanym stanie wobec tego jego pytanie dotyczy budynku po byłej szkole w Szymkach co będzie z nim dalej on jest w gorszym stanie rozkradziony zdewastowany? Następne pytanie dotyczyło Domu Ludowego w Sokolu – radni otrzymali pisma, że Dom Ludowy zostaje zamknięty na sezon zimowy. Co jest przyczyną że się zamyka Dom Ludowy. Budowa lotniska w Topolanach co jest naszym priorytetem, a co jest zagrożeniem czy innymi skutkami? W dalszej kolejności poruszył sprawę wspomnianej przez pana Burmistrza drogi tzw. Trakt Podozierański. Radny poinformował, że rozmawiał już wstępnie z ludźmi i ma wniosek podpisany przez mieszkańców sołectwa Jałówka o utwardzenie drogi Podozierany -Mostowlany –Kolonia w związku z czym autokar szkolny będzie mógł jeździć trasa Michałowo –Podozierany - Mostowlany – Kolonia i dalej do Jałówki, a nie jak dotychczas Michałowo - Juszkowy - Gród- Jałówka – Mostowlany Kolonia i proponowana przez niego trasa jest krótsza i dzieci będą wcześniej przyjeżdżały i następnie przedstawił kolejny wniosek mieszkańców Jałówki z bieżącymi potrzebami mieszkańców.

Radna E. Leszczuk – zwróciła się z pytaniem do radnego Dąbrowskiego, że według jego wyliczeń trasa krótsza będzie ,ale co z dziećmi z Cisówki ,moim dzieckiem? Co ja mam je dowozić do Jałówki? To niepoważne co Pan tu mówi .

Pan Burmistrz – powiedział, że rozkład dowozu dzieci jest znany wszystkim  jeśli ktoś nie wie może to sprawdzić, wziąć  u p. inspektora Apiecionka. Jeżeli mówimy o dojeździe to nie ma to żadnego wpływu na dzieci, ponieważ bo jeżeli autobus jedzie do najdalej wysuniętego miejsca z którego zbiera dzieci to najwyżej kierowca wstaje najwcześniej, a dla dziecka nie ma to żadnego  wpływu ponieważ to jest to i tak ta sama trasa, chyba, że ktoś chce zbierać dzieci tam gdzie bliżej i żeby cały autokar  jechał do Kolonii Mostowlany  tam gdzie dale, ale proszę o konkretne  przedstawienie trasy Odnośnie remontu tej drogi to uważam, że to mieszkańcy tych wszystkich miejscowości  powinni się wypowiedzieć i stad decyzja Komisji  Finansowej o konsultacjach w tej sprawie. W przypadku tej drogi musimy jednak pamiętać, że ta droga nie będzie  robiona tylko z naszych środków, ale  jest planowana z  Gminą Gródek i Starostwem Powiatowym .Następnie odniósł się do budynku po byłej szkole w Szymkach. Pan Burmistrz uważa, że robione jest wszystko aby zabezpieczyć budynek, no, ale wandale i złodzieje robią swoje, my składamy zawiadomienia na Policję ,żeby sprawy były prowadzone  oni  szukają sprawców ale uważa ,że najlepiej wiedzą sami mieszkańcy z Szymek  kto? co? I jak? Nie ma  potrzeby podawać nazwisko, informując policję, czy kogoś od nas, i można to załatwić a nie patrzeć jak dewastowany jest budynek, bo nam z odległości 20 km ciężko jest dopilnować ale mieszkańcy mogą to zrobić. My robimy wszystko co w naszej mocy, natomiast inna sprawa jest z budynkiem po byłej szkole w Michałowie ,on stoi w centrum a  Szymki oddalone są ponad 20 km i tu nie chodzi o zdewastowanie tylko o to ,że ten budynek w Michałowie niszczeje na wskutek nieogrzewania przez kilka lat i mówi to w kontekście, kupna tego budynku przez gminę ,żebyście jako radni to wiedzieli, bo jeśli będziemy wyceniać wówczas zawsze można tą kwestię  podnieść, żeby uzyskać jak najlepszą cenę. W dalszej kolejności poruszył sprawę Domu Ludowego w Sokolu padło pytanie dlaczego jest zamknięty,  otóż na okres zimowy wszystkie świetlice bez ogrzewania są zamknięte nie tylko Sokole, ale i Nowa Wola, Pieńki, Topolany – na sezon zimowy zostaje spuszczona woda , a wszelkie spotkania mieszkańców, sołeckie mogą odbywać się w GOKu w Michałowie, bo jeśli  jest to  spotkanie  trwa godzinę – dwie i ludzie się  rozchodzą to i owszem. A w tych świetlicach   robiąc spotkanie czy imprezę, przedłużają się -  to  jak się coś rozwali kto za to będzie odpowiadał? Lotnisko -  o korzyściach  było  już wielokrotnie mówione, konsultacje były przeprowadzone niemal 100% mieszkańców opowiedziało się za budową lotniska i myślę ,że więcej nie ma co tu mówić.

 

W wyniku braku dalszych pytań i uwag do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Rani w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” i 1 przeciw przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

 

Ad. 5   Przedstawienie i dyskusja nad projektem budżetu na 2014 rok

Pani Skarbnik – przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą projektu budżetu gminy na 2014 rok .

Pan Burmistrz-  podziękował pani Skarbnik za przygotowanie i przedstawienie projektu budżetu. Poprosił radnych o wyjęcie załącznika do projektu  budżetu na 2014 rok pt. „Inwestycje i zadania remontowe 2014 rok”. Burmistrz omówił kolejne punkty z załącznika – określając sposób realizacji i finansowania poszczególnych zadań inwestycyjno- remontowych zaplanowanych na przyszły rok.. Następnie wyjaśnił radnym, iż dochody zostały zaplanowane bardzo rozsądnie, a wydatki bardzo oszczędnie. Zauważył również iż wydatki jednostek organizacyjnych nie przekroczyły wydatków z poprzedniego roku. Burmistrz ocenił budżet  pod kątem inwestycji jako odważny i konsekwentny. Liczby mówią same za siebie- cały budżet ma 28 mln. zł, a na inwestycje w 2014  jest zaplanowanych 4 mln 250 tys. zł przy dużych ulgach dla mieszkańców ( w 2013 było 3mln 600 tys. , a w 2012 – 2 mln 600 tys. środków własnych na inwestycje). W sumie na inwestycje w roku 2014 mamy ok. 12 mln zł na inwestycje (43 % budżetu).Na tą kwotę składa się. 4.250.000 zaplanowanych w budżecie , 2.650.000 zł – środki zabezpieczone w roku 2013 które przechodzą na rok 2014, 4.950.000 zł – środki unijne zaplanowane na inwestycje w 2014 roku. Do tych 12 mln na inwestycje należałoby jeszcze doliczyć ok 2 mln. środków zewnętrznych, które planujemy pozyskać dodatkowo w innych konkursach. Mamy bardzo stabilną sytuację ( zadłużenie gminy to tylko 28% przy 60 % możliwych).

Radny W. Konończuk – uchwałą z 29 lipca 2010 przyjęliśmy zasady uchwalania budżetu. Do 15 listopada powinniśmy otrzymać projekt budżetu. Mieliśmy zbyt mało czasu by zapoznać się z projektem budżetu.

Radny J. Symko – procedury zostały zachowane, otrzymaliśmy w terminie. To jest tylko przedstawienie projektu i będzie on analizowany w komisjach.

Burmistrz -  na wstępie zaznaczył,  że budżet  powstawał na komisji finansowej rady, na wielu jej posiedzeniach.

Radny P. Dąbrowski – projekt budżetu przewiduje tylko inwestycje w sport, turystykę, kulturę. Nam się żyje gorzej, bo inwestujemy nie w to co należy. Na turystykę wydajemy 5-6 mln., a na pomnik aż 100 tys. Z czego będzie ten pomnik? To tylko kawałek przeciętej skały.

Radny P. Dąbrowski wyszedł zza stołu i ukląkł przed Burmistrzem z prośbą, aby się pan Burmistrz zreflektował.

 

Radny J. Symko – od wielu lat staramy się w gminie  jak najwięcej korzystać ze środków unijnych i zajęliśmy 2 lata temu 17 miejsce w Polsce pod względem wykorzystania dotacji unijnych. Wszystkie pozyskiwane fundusze są inwestycyjne na terenie całej gminy. Jeśli chodzi o inwestycje w sport to jest to inwestycja w zdrowie naszych dzieci. 1.300.000 zł środków własnych gmina przeznacza na pomoc najbiedniejszym mieszkańcom (zasiłki, dopłaty do mieszkań, pomoc lekowa). Wszelkie uwagi do budżetu rozpatrzymy na komisji finansowej.

Przewodniczący – wszystkie ościenne gminy zazdroszczą nam inwestycji. Inwestowanie w turystykę służy i mieszkańcom i przyjezdnym. Co roku jest lepiej a budżet jest idealny.

Burmistrz zauważył że komisja finansowa nie otrzymała żadnego wniosku. Burmistrz przeanalizował najwyższe pozycje w budżecie. Największe wydatki to :pozycja 1. – oświata (co  świadczy o dbaniu o przyszłość), pozycja 2.-  transport i łączność (świadczy to o dbaniu o rozwój, pozycja 4. pomoc społeczna (dbanie o najsłabszych). Inwestycje w turystykę to podnoszenie atrakcyjności gminy i służy to nie tylko turystom ale przede wszystkim mieszkańcom (rozwój handlu, gastronomii, kwater turystycznych). Drogi buduje się też dla mieszkańców. Niektórych, zwłaszcza Radnego Dąbrowskiego nie stać na rzetelną ocenę. Pan proponuje abym się zreflektował. Proszę się zapytać wszystkich radnych kto uchwala budżet. Ja go tylko proponuję, rada uchwala. Każdy radny może zgłaszać swoje propozycje do budżetu. To nie  jest budżet Rady Miejskiej jednej osoby. Prosimy o jakieś wnioski do planu budżetu i przekonanie wszystkich do ich słuszności. Chodzi o to by ludziom żyło się lepiej. Będziemy o tym rozmawiać przy następnej uchwale. Budżet uchwalają radni i to jest moment w którym pan jako radny może wiele zdziałać ,bo już zmiany w uchwalonym budżecie bez zgody Burmistrza już się nie da  zmienić.

Radna E. Lewszuk – słucham i widzę pewną niekonsekwencję. Niedawno rozmawialiśmy o tej plaży w Bondarach, że brudna i w fatalnym stanie, nikt nie chce przyjeżdżać. Z całym szacunkiem to pan Panie Piotrze (Radny Dąbrowski) mówił że ta plaża jest w fatalnym stanie i trzeba ją zrobić. Teraz jest właśnie ma być  robiona, to pan jest przeciw rozbudowie i uważa, że za dużo przeznaczamy środków na turystykę. Czegoś tu nie rozumiem

Po zakończonej wypowiedzi radnej Leszczuk i braku innych uwag i wniosków Przewodniczący ogłosił  20 minut przerwy

Przerwa 11.45 – 12.10

 

Po zakończonej przerwie Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad

 

Ad. 6 Podjęcie uchwał

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie

 

Pani Skarbnik -  omówiła zmiany jakie dokonano w budżecie na 2013 rok . Projekt uchwały zawiera dwa rodzaje zmian. Zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę 13 tys. złotych i zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o 2,500 złotych.

Wobec braku pytań Pan przewodniczący przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Następnie przeszedł do głosowania nad projektem uchwały

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

W głosowaniu brało udział 15  radnych.

 

Uchwała nr XXVIII/ 260/ 13 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie  zmian w budżecie na rok 2013 ( w załączeniu do protokołu)

 

Projekty uchwały  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Pan Burmistrz poprosił o zabranie głosu panią mecenas w celu  wyjaśnienia radnym tematu związanego z projektami uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i drugiego projektu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

Pani Mecenas – wyjaśniła radnym, że zostały przygotowane dwa projekty uchwał jeśli chodzi o kwestie podatkowe i  pierwszy projekt dotyczy określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, natomiast drugi projekt uchwały jest w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Obniżenie stawek zostało przygotowane na podstawie art. 5 ust.2,3,4  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednocześnie został przygotowany projekt w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w odniesieniu  do wysokości stawek od podatku. To zostało dokonane w oparciu o art.7 ustawy o opłatach i podatkach lokalnych ust.3. Artykuł ten stanowi, że  Rada Gminy może z uwagi na ten przepis dokonywać zwolnień przedmiotowych. Zwolnienia mogą dotyczyć tylko przedmiotu opodatkowania, a nie podmiotu (tj. podatnika). W naszym przypadku zwalniany jest tylko przedmiot  (tj. nieruchomość).

Pan Burmistrz – nie możemy zatem zapisać kogo zwalniamy, np. emeryta, rolnika. Możemy zapisać za co  przedmiotu– np. grunt, budynek mieszkalny, gospodarczy. Jako pierwsi zwalniamy z podatku i nie wiemy jak do tego podejdzie Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) . W ustawie jest jasno napisane, że możemy takie zwolnienie stosować. Na wypadek gdyby RIO uchyliło nam tą uchwałę przygotowaliśmy tą drugą w której stawka podatku wynosi 1 gr. czyli praktycznie to samo. Zwolnieniem będzie objęte : mieszkanie, plac  na którym to mieszkanie czy dom stoi (np. budynki gospodarcze służące mieszkańcom za garaże). Chcieliśmy tymi zwolnieniami objąć jak największą grupę. Nie ma gospodarstwa w całej gminy, które na tym zwolnieniu nie skorzysta. Na takie zwolnienie pozwala nam  doskonała sytuacja finansowa gminy. Następną uchwałą związaną z tym tematem jest uchwała dotycząca zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Michałowa, w którym olbrzymie tereny przeznaczymy na budownictwo mieszkaniowe. Ruszamy z dużą kampanią „Zamieszkaj w Michałowie”, aby zachęcić kolejnych ludzi do mieszkania w Michałowie. To też  przyczyni się do rozwoju naszej gminy. Statystycznie, z każdego  z mieszkańca  mamy siedmiokrotnie większy udział w  jego dochodach  ma nasza  gmina niż podatek który płaci. W dłuższej perspektywie dochody gminy wzrosną. Aby sprawnie to realizować zostanie wyznaczony w urzędzie pracownik, którego obowiązkiem będzie udzielanie wszelkich informacji potencjalnym mieszkańcom odnośnie zakupu działek itp. Te dwie uchwały są na pewno odważne, a wręcz rewolucyjne.

Zastępca Przewodniczącego Rady  M.Ancipiuk – Cieszę się, że nie kłóciliśmy się z burmistrzem tak jak niektórzy nam zarzucali, a wymagaliśmy od siebie nawzajem. Dwie poprzednie kadencje upłynęły pod znakiem kłótni i donoszenia do prokuratury, czyli tym co serwowała nam opozycja,  teraz możemy pracować dla ludzi zamiast zajmować się ciągłymi donosami, kropkami, przecinkami, prostowaniem kłamstw i sztucznie stwarzanych problemów. Zwolnienie z podatków jest efektem naszej pracy. Pytam, co powinni robić radni? Czy działać przeciwko sobie czy burmistrzowi? My chcemy działać w zgodzie dla dobra mieszkańców. Dlatego też teraz jestem całkowicie za za zwolnieniem zaproponowanym przez burmistrza. Te zwolnienia posłużą wszystkim mieszkańcom. Jestem za tym, żeby ten projekt został przez radnych zaakceptowany. Kiedyś Burmistrz, w 2002 r przed pierwszymi wyborami jak jeszcze startował na wójta przyszedł do mnie i do wielu z nas radnych i powiedział , że nie wie jak będzie , ale nie będziemy się jego wstydzić. Dzisiaj mogę powiedzieć w imieniu całej Małej Ojczyzny ale i w imieniu mieszkańców, że jesteśmy z niego dumni.

Radny  J . Symko – Komisja Finansowa wnioskuje o przyjęcie uchwał. Wiele lat jak jestem radnym wielokrotnie podejmowaliśmy trudne decyzje. Między innymi podejmowaliśmy decyzje o zamknięciu szkół. Teraz po wielu latach okazało się, że był to słuszny krok . W wielu gminach w Polsce brakuje pieniędzy na pensje nauczycieli. . To nas też by czekało, gdybyśmy nie podjęli tej decyzji. Dziś wiemy, że to była słuszna decyzja.

Propozycja zwolnienia z podatków była z jednej strony szokiem, a z drugiej doszedłem do wniosku, że  nie ma lepszej pomocy mieszkańcom niż zwolnienia z podatków.

Jest to bardzo ważna decyzja. W skali gminy są to poważne pieniądze, które muszą być zaoszczędzone. Budżet musi być pod ogromną dyscypliną finansową. Nie możemy pozwolić sobie na ekstrawagancję. Musimy pilnować każdej złotówki i starać się o jak najwięcej funduszy unijnych.

My jako radni, większości staramy się podejmować wszystkie naprawdę razem, bez kłótni i w spokoju. Tam gdzie są kłótnie nie ma takich budżetów W  wielu gminach są kłótnie, rozwalone budżety, nie ma pieniędzy na nic.

Z czystym sumieniem uważam, że gdyby inicjatywa nie wyszła od Burmistrza, to nie wiem czy sam bym pod tym się podpisał. Jest to odważna decyzja, z którą wiążą się poważne skutki finansowe. Powiem szczerze – dziękuję Ci Marku (do Burmistrza) za to. Jestem całym sercem za tym.

 

Pan Przewodniczący – odczytał projekt uchwały

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami, przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała nr XXVIII/261 / 13 Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie  wysokości stawek podatku od nieruchomości ( w załączeniu do protokołu)

Projekt uchwały - zmiany zwolnienia  z podatku

Pan Przewodniczący – odczytał projekt uchwały

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami, przyjęli uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała nr XXVIII/262 / 13 Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie  zwolnienia od podatku( w załączeniu do protokołu)

 

Pan Burmistrz – dziękuję Wysokiej Radzie za taką decyzję. Po raz pierwszy w historii Michałowa, ktoś podejmował taką decyzję. Pokazaliście, że władza w Michałowie nie szuka pieniędzy w kieszeniach mieszkańców, a stara się nimi rozsądnie gospodarować i tak żeby rozwój naszej gminy szedł w odpowiednim kierunku. Szczególnie dziękuję radnym Małej Ojczyzny. Doskonałe relacje panujące między nami pozwalają na podejmowanie tak odważnych decyzji jak dzisiejsze. Dziękuję bardzo.

Projekt uchwały – w sprawie wprowadzenia deklaracji 

 

Pan Przewodniczący – odczytał projekt uchwały.

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący przeszedł do glosowania

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami, przyjęli uchwałę w sprawie deklaracji.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała nr XXVIII/263 / 13 Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie  deklaracji ( w  załączeniu do protokołu)

 Projekt uchwały - zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego  – przedstawiła Radnym projekt uchwały

P. Burmistrz – rozszerzamy teren od Gródeckiej do ogródków działkowych i tzw. Obwodnica koło Kobylanki.

Radny Owsiejczyk -  podejmujemy dziś bardzo ważne decyzje, które będą miały duży wpływ na dalsze losy Michałowa. Dzięki dobrej, gospodarnej postawie Burmistrza i Rady Miejskiej możemy realizować strategiczne cele. Nowe tereny mieszkaniowe plus zwolnienia z podatków sprzyjają napływowi nowych mieszkańców. Wpłynie to być może także na poprawę sytuacji naszej oświaty.

Jako rodowity rodak gródecki, proponuję aby nowopowstające  osiedle nazwać Gródkiem.

Pan Przewodniczący – odczytał projekt uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący zaproponował przegłosowanie przedstawionej uchwały

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami, przyjęli uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVIII/ 264 /13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 listopada   2013r. w sprawie - zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo  ( w załączeniu do protokołu)

Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego  – prace nad tą uchwałą trwają od 2006 roku. Odbyła się publiczna dyskusja. Dalszym krokiem jest podjęcie uchwał – dzisiejszej tj. zmian w studium i drugiej dotyczącej planu miejscowego, którą przygotujemy dla Państwa na grudzień.  W samej treści studium zmiany są określone w punkcie 3. – dotyczą zmian drogi Bondary - Zbiornik Siemianówka i drogi wojewódzkiej. Dokumenty uzgodniono z wszystkimi organami opiniującymi. Do uchwały został opracowany załącznik graficzny – mapa w skali 1:25000. Zmiany dotyczą głównie terenów zabudowy letniskowej. Zmiany te będą korzystne zarówno dla obecnych właścicieli tych terenów jak i przyszłych.

Radny J.Symko – Komisja Finansowa również zajmowała się tą sprawą. Pozytywnie opiniuję tą uchwałę i proszę Radę o przyjęcie tej uchwały. Jest ot następne ogromne ułatwienie dla przyszłych inwestorów.

Radny W.Konończuk – jak daleko jest do przyjęcia Planu Miejscowego?

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego - plan jest już gotowy i uzgodniony, przekażę go jeszcze na komisję rady. Procedura wymaga aby najpierw uchwalić studium. Na następnej sesji będzie można uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania.

Zastępca Przewodniczącego Rady M. Ancipiuk– odczytała projekt uchwały Po odczytaniu Przewodniczący przeszedł do głosoawnia

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami, przyjęli uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo 

W głosowaniu brało udział 15 radnych

 

Uchwała Nr XXVIII/265/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 listopada 2013r .w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo  (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały przyjęcia i zatwierdzenia  planu Odnowy Miejscowości Bondary, Rudnia, Garbary

Zastępca Burmistrza –jest to zmiana w dokumencie, który był uchwalany na jednej z poprzedniej sesji.  Dodaliśmy opisy miejscowości Rudnia i Garbary potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie projektu „Zalew  z pasją” realizowanego w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego programem PROW 2007 -2013.

Pan Burmistrz – podczas kompletowania dokumentacji do projektu „ Zalew z pasją” Urząd Marszałkowski zalecił sporządzenie „Planu Odnowy Miejscowości Bondary”. Teraz Urząd Marszałkowski stwierdził że należy w planie też ująć miejscowości Rudnia i Garbary. Jest to zmiana czysto techniczna.

 

Pan Przewodniczący – odczytał projekt uchwały i następnie przeszedł do głosowania

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli zmieniająca  uchwałę  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia  planu Odnowy Miejscowości Bondary, Rudnia, Garbary

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVIII/ 266 /13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 listopada 2013 r. w zmieniająca  uchwałę  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia  planu Odnowy Miejscowości Bondary, Rudnia, Garbary.

 

 

Projekt uchwały Zmieniającej uchwalę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo

Pan Burmistrz  – podziękował radnym za poważne podejście do tematu i jednogłośne  przegłosowanie projektu odnośnie  realizacji projektu turystycznego. Jeżeli chodzi o tą uchwałę to zmiany są takie że dotychczasowy wydzielony fundusz nagród wynosił 1%, teraz będzie  od 1% do 5% planowanych środków.

Z wydzielonego Fundusz nagród 1% dzieli się następująco : 70% funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów, a 30% funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

 Pozostałą kwotę z wydzielonego funduszu nagród przeznacza się na nagrody organu prowadzącego, np. za wyjątkowe osiągnięcia, wysokie wyniki na egzaminach. Uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi

 

Pan Przewodniczący wobec braku uwag i innych wniosków formalnych do projektu uchwały zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę Zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo

         

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVII/ 267 /13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21listopada  2013 r. Zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo  

 ( w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

Kierownik Elżbieta Rosińska – w każdym przypadku jeżeli najemca składa wniosek o wykup mieszkania podejmujemy uchwałę o udzielenie mu 60% bonifikaty. Na tą sesję przygotowaliśmy 3 lokale do sprzedaży: lokal w miejscowości Osiedle Bondary 6 - wyceniony na kwotę 34786 zł, oraz dwa w Michałowie przy ul. Żwirki i Wigury 36/2 o szacowanej wartości 32890 zł oraz Żwirki i Wigury 36/4 wyceniony na 12909zł.

Pan Przewodniczący odczytał tekst uchwały i zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXVII/  268 /13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 listopada a 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu  (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie  określenia opłaty  targowej

 

Burmistrz – nawiązując do poprzedniej uchwały chcę dodać, że wychodzimy naprzeciw nabywcom lokali i umożliwiamy dodatkowo rozłożenie na raty opłat notarialnych (ok. 1 tys. zł).

Jeśli chodzi o uchwałę w sprawie określenia opłaty targowej to jest ona wynikiem prac Komisji Rolnictwa i Komisji Finansowej. Koszty utrzymania targowiska wzrastają koszty związane z gospodarką odpadami (kontenery na odpady).

Wobec braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie Określenia opłaty  targowej

 

 W głosowaniu brało udział 15radnych.

Uchwała Nr XXVIII/  269 /13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 października  2013 r. Określenia opłaty  targowej  (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do dróg gminnych

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego – na sesji wrześniowej podjęliśmy uchwałę w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do gminnych, ale wkradł się mały błąd  w punkcie drugim powinna być działka 97/2 a błędnie wpisałam 9/2. W związku z tym jest dzisiejsza uchwała.

Przewodniczący  po wyjaśnieniu Kierownika Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwalę w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do dróg gminnych

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXVIII / 270 /13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 listopada   2013 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do dróg gminnych

 

Projekt uchwały - Przyjęcia Strategii Rozwoju  gminy Michałowo na lata 2014-2021

 

 Zastępca Burmistrza –nad tym dokumentem pracujemy od 2011 roku. Spośród dziewięciu ofert wybraliśmy ofertę Pana dr  Andrzeja Pawluczuka. Dokument ten jest bardzo istotny, pokazuje kierunki rozwoju gminy na przyszłe lata. Strategia była szeroko konsultowana, była przeprowadzana ankieta badawcza, powołaliśmy komitet do spraw strategii. Zorganizowaliśmy też spotkanie eksperckie z pracownikami  Politechniki Białostockiej, Urzędu Marszałkowskiego.

 

Radna A Kazberuk opuściła salę o godz. 14.25 ( zwolniła się u Przewodniczącego)

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” i 1 głosem przeciw przyjęli uchwałę  Przyjęcia strategii Rozwoju  gminy Michałowo na lata 2014-2021

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXVIII / 271 /13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 listopada   2013 r. w Przyjęcia strategii Rozwoju  gminy Michałowo na lata 2014-2021

Ad. 8 Wolne wnioski

 

- wniosków nie było

 

Ad. 9, 10  Interpelacje i odpowiedzi, Sprawy różne i zapytania radnych

           

Radni poruszyli  następujące tematy

zgłoszono  prośbę o zrównanie skarpy za sklepem w Bondarach.

- poruszono sprawę zbierania śmieci – że nie wszyscy zakupili pojemniki na odpady i śmieci, wyrzucają na trawniki Przy ulicy Białostockiej i Gródeckiej tworzą się śmietniki.

- prośba o interwencję  przy drodze w Bołtrykach rozsypane są śmieci proszę o interwencję.

 

Radna Ławreszuk – podziękowała za remont drogi w Kuchmach.

Burmistrz- jeśli chodzi o śmieci to na dzień dzisiejszy mamy ponad 80% wpływów z opłat za pierwszy kwartał. Są pojedyncze przypadki, że ktoś nie złożył deklaracji bądź zalega z opłatami. Na bieżąco monitorujemy sytuację i wzywamy mieszkańców do składania deklaracji. Osoby, które nie złożą zapłacą więcej. Pojemniki powinien każdy zakupić sobie sam. Podobnie jak było z podatkami, ci co nie płacili musieli zapłacić za 5 lat wstecz. Tak samo będzie tutaj. Dojdziemy do każdej złotówki.

Przewodniczący – odczytał list otwarty do Burmistrza i Rady Miejskiej z listą 210 osób sprzeciwiających się usunięciu historycznego krzyża z parku w Michałowie.

Burmistrz – zgodnie z projektem parku, nie ma planu jakiejkolwiek zmiany usytuowania krzyża. Nie było też do mnie kierowanych żadnych wniosków ,co do usunięcia tego krzyża. Informowałem Panią Urszulę o tym jak była u mnie. Poinformowałem ją też, że bez uzgodnienia z księdzem, żadnych postanowień w sprawie krzyża nie będzie.

 

Przewodniczący – nie było planów usunięcia krzyża. Uważam, że bezzasadne jest rozważanie o czymś co nie miało miejsca. Nie podpisał się Ksiądz  A.Walendziuk i p. A.Krućko

Zastępca Przewodniczącego Rady M. Ancipiuk – odczytała list z Gminy Szudziałowo z apelem o pomoc Gmina Szudziałowo w wyniku wieloletnich kłótni radnych gmina popadła w kłopoty finansowe. Obecnie radni opozycyjni tej gminy zablokowali możliwość zaciągnięcia kredytu dla uzupełnienia braków w budżecie. W konsekwencji zabraknie środków finansowych na wynagrodzenie grudniowe w urzędzie gminy i  jednostkach organizacyjnych gminy. W związku z tym Wójt Gminy zwraca się z prośbą o pomoc finansową w formie zakupu działek na terenie tej gminy.

Radny Symko – to jest przykład do czego mogą prowadzić kłótnie radnych. My jako samorząd nie możemy przeznaczyć pieniędzy naszych mieszkańców na potrzeby innej gminy. Należy kulturalnie odmówić pomocy.

Przewodniczący – przychylam się do uwagi pana radnego, byłby to precedens w skali całego kraju.

Burmistrz – powinniśmy wystosować oficjalne pismo, że w przypadku tragedii, klęski żywiołowej moglibyśmy pomóc, ale tutaj tragedią są kłótnie w radzie i niestety nie możemy pomóc. Każda gmina wybiera władze, żeby były odpowiedzialne. W ten sposób pomożemy wójtowi, wskazując że to my źle postrzegamy działalność rady. Samorząd powinien myśleć o ludziach, a nie o kłótniach. Powinniśmy zaproponować przekazanie pieniędzy w wysokości 108 tys. zł z „Janosikowego” za 2014 rok zamiast do budżetu państwa ,do Szudziałowa, jeśli uzyskają zgodę  stosowanych władz.

 Radny P. Dąbrowski opuścił salę o godz. 13.45

Radni jednogłośnie poparli propozycję Burmistrza.

Burmistrz Mamy problem z zaplanowaniem następnej sesji. Do 31 grudnia musi być uchwalony budżet, a 10 dni wcześniej komisje muszą zakończyć prace. Proponuję aby sesja odbyła się we wtorek 31 grudnia , ale wcześniej (godzina 8.30 albo 9.00).

Ad. 11  Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej

Po wyczerpaniu porządku Pan Przewodniczący o godz.13.50 zamknął obrady XXVIII  Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Protokołowała. J.Narolewska

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-07-08