Protokół Nr XXVII/13 z dnia 2013-11-21 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 10 października 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 10 października 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXVII/13
Data wydania 2013-11-21

Protokół Nr XXVII/13 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 10 października  2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:05 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Dąbrowski Piotr,
 6. Kazberuk Alina
 7. Kononczuk Roman
 8. Konończuk Włodzimierz
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Leszczuk Elżbieta
 11. Ławreszuk Halina
 12. Ostaszewski Bogusław
 13. Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Anna Wowk

15.       Symko Jarosław

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

                        Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Zastępca Burmistrza – Anna Maria Dobrowolska – Cylwik, Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

 

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXVII sesji Rady Miejskiej w Michałowie

 

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli porządek obrad.

 

2/  Porządek XXVII  Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1/  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/  Zatwierdzenie porządku  XXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/   Podjęcie uchwał w sprawie

1/ Zmian w budżecie

2/ Określenia zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo

3/ Zmieniająca uchwałę w ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie prowadzonym przez Gminę Michałowo

4/ Zmieniająca  uchwałę  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół  w Michalowie prowadzonym przez Gminę Michałowo

5/ określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Michałowo o realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

6/ Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowo do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej gmin y Michałowo”

7/  Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo

8/ Ustalenia stawki jednostkowej  dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie

    6/ Informacja i dyskusja  o stanie oświaty  w Gminie Michałowo za rok 2012/2013 

    7/ Wolne wnioski

    8/ Interpelacje i odpowiedzi

    9/ Sprawy różne i zapytania radnych

   10/ Zamknięcie obrad XXVII  Sesji Rady Miejskiej

 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 5 września 2013.

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej.

            W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

 

Zawarto akt notarialne  na;

  

1/sprzedaż nieruchomości w Michalowie przy ul. Fabrycznej 13A oznaczonych nr geodezyjnym 233 i 234 w trybie art.231 k.c.

 

2/ nabycie nieruchomości przy ul. Strzeleckiej w Michałowie oznaczonej nr geodezyjnym 871,o  pow.0,0090ha – pod drogę

 

3/ zamiany nieruchomości przy ulicy Podgórnej w Michalowie oznaczone nr 777/1 o pow. 27m2 z działka 777/2 o pow.35 m2

 

Ogłoszono przetargi na;

 

Sprzedaż nieruchomości

 

 1/ Bachury             dz. 165/2 o pow. 0,22ha

                                dz. 206/5 o pow.0,40 ha

 

2/ Michałowo         dz. 894/12 o pow.1243 ha

                                            dz.894/13 o pow. 1361 ha

 

                                     dz.487/2 i 494 o pow. 0,0832ha

3/ Michałowo  dz.388/5 o pow. 0,1457ha ( zabudowana po byłym Urzędzie)

 

 

Przetargi  na sprzedaż nieruchomości  które się odbyły;

 

1/ Krukowszczyzna      dz.4 o pow. 0,8012ha                  8800 zł

                                      dz.6 o pow. 1,0125ha                11.600 zł

                                                  dz. 8 o pow. 0,7946ha                 8800 zł

                                                  dz. 12 o pow. 1,2994 ha            14.000 zł

                                                   dz. 14 o pow. 1.3800 ha           14.900 zł

 

2/ Odnoga                    dz.206 o pow.  0.20 ha               3100zł

                                                  dz.207 o pow.  0,20 ha               3100 zł

 

3/ Juszkowy Gród     dz. 69/2 o pow. o,27 ha                  8500 zł

 

 

4/ Łuplanka Stara

   i Nowa                            dz.395 o pow. 0,37 ha         9100zł

 

5/ Jałówka                      dz. 409/1 o pow. 0,09 ha        1400 zł

 

6/ Zaleszany                   dz. 184 o pow. 0,72 ha            10.100 zł

 

 

 

 

Przetargi:

- podpisano umowę ,,AKS-BUD” Przedsiębiorstwo Drogowe Kamil Sarosiek ul. Legionowa 28 lok. 305, 15-281 Białystok na ,,Budowę targowiska stałego w Michałowie”, za cenę brutto 1.544.195,48zł.

 

- Rozstrzygnięto przetarg na ,,Żwirowanie dróg gminnych”. Wpłynęło 7 ofert. Wygrał DOMBUD Marcin Abramowicz  za cenę 237.827,,88 zł.

 

- Rozstrzygnięto  przetarg na ,,Kultura bliżej Ciebie – zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie”. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: DU-ALL Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Polna 14, 16-050 Michałowo, za cenę  brutto 202.148,10 zł

 

 

Zakończono inwestycje:

- remont chodnika w Żedni, przystanku i wysepki autobusowej. Zostało  to zgłoszone, na spotkaniach przez mieszkańców a my na bieżąco staramy się te zgłoszenia zrealizować

 

Inwestycje trwające:

 

- prace związane z projektem pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo”- wpłynęło 111 wniosków i projekt można już zacząć

 

- remont drogi gminnej nr 107013B Topolany – Potoka. Projekt dofinansowany ze środków: „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”(schetynówka).

 

-   równanie dróg gminnych

 

- rozpoczęto żwirowanie w Nowej Woli i Kopance ( okolice Łuplanki)

 

 

Inwestycje rozpoczęte:

 

- Budowa targowiska stałego w Michałowie

 

Złożono wniosek o dofinansowanie  remontu drogi Suszcza – Bieńdziuga do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Projekt dofinansowany ze środków: „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”(schetynówka).

Powiat również złożył wniosek na „Schetynówkę” na drogę Topolany-  Zabłudów

 

 

- Wydano 29 decyzji

5 szt.  decyzji o warunkach zabudowy,

24 szt. decyzji na wycinkę drzew

 

 

Od drugiej połowy sierpnia do końca września bieżącego roku, w ramach współpracy ze sklepami posiadającymi w swej ofercie sprzedaży artykuły szkolne trwała zbiórka przyborów szkolnych. Zebrane artykuły zostaną przekazane potrzebującym dzieciom.

7 września odbyła się 10-ta  już edycja Święta Grzyba.

Święto Grzyba to impreza  edukacyjno-ekologiczna połączona z dobrą muzyką folkową i festynem, która odwołuje się do bogactwa przyrodniczego naszej gminy i promuje wiedzę o przyrodzie, a w szczególności o bezpiecznym zbieraniu grzybów i prezentuje tradycyjną sztukę kulinarną. Razem ze świetną oprawą muzyczną przygotowanych jest wiele atrakcji, m.in.: grzybobranie – konkurs o tytuł Władcy Grzybów, konkurs na najsmaczniejszą potrawę grzybową, konkurs na znalezienie największego leśnego grzyba jadalnego i inne. Trwająca cały dzień impreza jest jednym z najpopularniejszych tego typu wydarzeń w regionie. Na organizowane w Michałowie Święto Grzyba i wspólną zabawę przyjeżdżają osoby z całego województwa i z Polski. Tradycyjnie przy okazji Święta Grzyba wręczone zostały Orły Michałowa – nagroda dla osób, które w wyjątkowy sposób zaangażowane są w życie gminy. W tym roku otrzymało je Nadleśnictwo Żednia.

W tym roku do konkursu  o tytuł Grzybowego Władcy przystąpiły 23 osoby.  . Tegorocznym zwycięzca została Luba Aksiucik – (sołtys z Pieniek - 3,81 kg). W sumie zebrano 18,01 kg grzybów. Największy okaz grzybowy (prawdziwek) dostarczony przez Irenę Ławreszuk ważył 0,68 kg.

Na wszystkich odwiedzających czekało wiele atrakcji. Można było zakupić regionalne jadło, swojskie wędliny, sery, ogórki, przetwory, produkty rękodzieła ludowego oraz wyroby z grzybów w każdej postaci (mrożone, suszone, świeże).

12 września na terenie parku naukowo-technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach            Uczestniczyliśmy w  targach przedsiębiorczości .  Pojawiło się blisko 30 wystawców z różnych branż, a uczestniczyło w nich ponad pół tysiąca osób. Wśród nich znaleźli się m.in. Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki, Za pośrednictwem łącza internetowego z uczestnikami połączył się Janusz Piechociński – wicepremier i minister gospodarki. Targi zatytułowane „Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie” były dla Michałowa okazją zaprezentowania swojej oferty inwestycyjnej i turystycznej, a także budowania poparcia dla ulokowania w Topolanach lotniska regionalnego oraz podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W dniach 19-20 września  uczestniczyłem  w Forum Samorządowym Partnerstwa Wschodniego. Imprezę swoim patronatem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Forum było okazją do debaty na temat roli samorządów w kształtowaniu europejskiej polityki sąsiedztwa.
 Białystok gościł samorządowców, parlamentarzystów i biznesmenów z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Uczestniczyłem w spotkaniu z p. dyr. Zespołu Szkół Dorotą Burak. Spotkanie dotyczyło sytuacji oświaty i naszych planów dotyczących budowy przedszkola i szansy jaka się nadarza, aby gimnazjum połączyć ze szkołą średnią. Pani dyrektor stoi na stanowisku, że z tej propozycji nie skorzystają, ponieważ dobrze jest jak jest. Tym bardziej, że nauczyciele i rodzice są przeciwni

Spotkałem się z Nadleśniczym A. Gołembiewskim, z którym poczyniliśmy ustalenia odnośnie żwirowania drogi Krugły Lasek – Maciejkowa Góra oraz asfaltowania drogi Bieńdziuga i koło Nadleśnictwa  (za Rejonem Dróg)

Podpisaliśmy list intencyjny z księżmi i batiuszkami  w sprawie Projektu Norweskiego

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac renowacyjno – konserwatorskich 9 obiektów sakralnych:

6 cerkwi i 3 kościołów (w tym jeden obiekt ruin). w okresie 2.01.2014 – 30.04.2016.  Obiekty usytuowane są  w gminie Michałowo  na terenie wsi: Juszkowy Gród, Jałówka, Topolany, Tylwica, Nowa Wola oraz w Michałowie.

Wartość projektu to 5 730 421 zł.

Wkład własny wynosi 15% - czyli 859 563 zł., z czego

wkład parafii to 1/4 wkładu własnego, tj. 214 892 zł.,

 a gminy 3/4 wkładu, tj. 644 671 zł.

 

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące prace remontowo-konserwatorskie:

 

Budynek kościoła Parafialnego p.w Przemienienia Pańskiego w Jałówce:

a) remont ścian elewacyjnych,

b) remont dachu, impregnacja więźby dachowej i termoizolacja,

c) renowacja istniejących okien i drzwi.

Ruiny murów kościoła p.w. Świętego Antoniego Padewskiego w Jałówce:

a) zabezpieczenie ruin,

b) odtworzenie ogrodzenia.

Budynek cerkwi Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w miejscowości Michałowo:

a) wymiana stolarki okiennej, z zachowaniem istniejących gabarytów i podziałów,

b) wymiana posadzki przedsionka i nawy, z zachowaniem podziałów i układów, kolorystyki wraz z montażem instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego,

c) konserwacja polichromii

Budynek kościoła Parafialnego p.w. Opatrzności Bożej w Michałowie:

a) renowacja tynków zewnętrznych - uszczelnienie murów poprzez eliminację rys i pęknięć w zaprawie (naprawa ścian, pilastrów, gzymsów, dekoracji poprzez usunięcie skorodowanych  wypraw cementowych i nawarstwień farb).

b) wymianę opierzeń i obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,

c) renowacja cokołu kamiennego  – naprawa cokołu kamiennego poprzez wykucie strych zapraw w miejscach napraw (uszczelnienie muru poprzez eliminację rys i pęknięć w zaprawach),

d) malowanie elewacji farbami silikonowymi,

d) termomodernizacja – ułożenie izolacji z wełny mineralnej nad belkami stropowymi od strony poddasza, wraz z paraizolacją

e) uzupełnienie i wymiana uszkodzonych przez pleśń i korniki elementów więźby dachowej, impregnacja ognioochronna i biobójczej drewnianej więźby dachowej,

f) remont drzwi głównych kościoła (zdjęcie nawarstwień farb, uzupełnienie ubytków, naprawa zawiasów i zamków, zaimpregnowanie drewna, nałożenie nowych lakierów),

g) wymiana stolarki drzwiowej w kruchcie i zakrystii,

h) renowacja ram okiennych z malowaniem, uzupełnienie i okitowanie szklenia w okuciach,

Budynek cerkwi p. w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela Parafii Prawosławnej w Nowe Woli:

a) remont cokołu budynku i schodów z podestem przed wejściami do cerkwi,

b) remont ścian zewnętrznych,

c) wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

d)generalny remont bramy wejściowej.

Budynek cerkwi - kaplicy cmentarnej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego Parafii Prawosławnej w Nowej Woli:

a) remont cokołu budynku i schodów z podestem przed wejściami do cerkwi,

b) remont ścian zewnętrznych,

c) wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

d)generalny remont bramy wejściowej.

Budynek cerkwi Prawosławnej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego Parafii Prawosławnej w Topolanach:

a) wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

b) wymiana stolarki okiennej,

c) malowanie elewacji,

d) wykonanie odrodzenia i remont bramy.

Budynek cerkwi Prawosławnej pod Wezwaniem Krzyża Świętego w Folwarkach Tylwickich:

a) wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

b) malowanie elewacji,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

d) remont schodów.

Budynek cerkwi parafialnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Juszkowym Grodzie:

a) remont dachu (łącznie z kopułami),

b) wykonanie nowego orynnowania,

c) remont krzyży na kopułach,

d) remont wieżyczek nad nawą główną,

e) remont stolarki okiennej i drzwiowej,

f) remont szalówek elewacji zewnętrznej.

 

Złożyliśmy wniosek do konkursu „Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego” organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wniosek dotyczy projektu realizowanego w Michałowie w okresie od 01.04.2010 do 30.09.2012 roku „Kształcenie Ustawiczne bliżej Ciebie” wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. CKU jest obecnie partnerem w projekcie inwestycyjnym „Rozbudowa infrastruktury w celu utworzenia Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu”.

30 września, w ratuszu odbyło się spotkanie eksperckie Michałowo 2020. Celem dyskusji było przybliżenie założeń dokumentu i planowanych kierunków rozwoju gminy, W spotkaniu udział wzięli: pan Daniel Górski – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego, pani Elżbieta Filipowicz – dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pan Józef Góralczyk – wiceprezes zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz dziekan i pracownicy Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, a także przedsiębiorcy i inni przedstawiciele środowiska lokalnego.

Specjaliści rozmawiali o szansach, jakie daje gminie ewentualne powstanie lotniska i ulokowanie tutaj podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dyskutowano również  o tym w jaki sposób można zadbać o rozwój kapitału ludzkiego na terenie gminy.

Michałowo uznawane jest za lidera w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Fundusze te przeznaczane są na inwestycje, które kompleksowo się uzupełniają i zwiększają atrakcyjność gminy w różnym zakresie (infrastruktura drogowa, infrastruktura turystyczna, sportowa i kulturalna). Samorząd ma już spore doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i rozliczaniu inwestycji. Gmina dysponuje uzbrojonymi działkami inwestycyjnymi od 0,5 do 40 ha. Posiada aktualne plany zagospodarowania przestrzennego. Tereny inwestycyjne przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, działalność produkcyjną, usługi turystyczne i letniskowe. Te wszystkie atuty uwzględnione są w przygotowywanej strategii.

Wystąpiliśmy do Gródka, aby razem z Powiatem przystąpić do złożenia w roku przyszłym wniosku w ramach „Schetynówek” o remont tzw. Traktu Podozierańskiego (Kuchmy, Podozierany, Jałówka )

 

3 października odbyło się spotkanie Forum Debaty Publicznej zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta RP. Zebrani samorządowcy i naukowcy dyskutowali o przemianach polskiej wsi. W konferencji „Sieć Najciekawszych Wsi – sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce” uczestniczyła Zastępca Burmistrza A.Dobrowolska

 

Rozpoczynają się prace nad przyszłorocznym budżetem ,dyrektorzy kierownicy w  najbliższym  czasie będą składać projekty budżetu swoich jednostek. (Pole do popisu mają Komisje)

 

W. Konończuk: Jakie drogi będą żwirowane? I czemu taka cena?

Pan Burmistrz: Na poprzedniej sesji mówiłem jakie drogi będą żwirowane. Mieliśmy ogłoszony w tej sprawie przetarg. Mniejsze odcinki żwiruje ZGKiM. Wszelkie informacje na ten temat są u Pani Elżbiety Rosińskiej. Można wszystko zobaczyć.

 

W wyniku braku uwag do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Rani w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.  

 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie

 

Zastępca Burmistrza - omówiła zmiany jakie dokonano w budżecie na 2013 rok (istota zmian ujęta jest w załącznikach do projektu uchwały). Zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 119.000 złotych

 

Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej  i Komunalnej Jarosław Symko – W budżecie nie pojawiają się żadne nowe pieniądze, nikomu nie dodajemy, tylko wyprostowujemy pewne rzeczy i przesuwamy pieniądze z jednego budżetu. Jak w przypadku Sylwestra, żeby jedna instytucja to rozliczała, a nie jak dotąd trochę GOK i trochę urząd. Podobnie  zBiblioteką, nie dodajemy jej pieniędzy. Ale Policja płaci na konto Urzędu, a my przelewamy je na konto Biblioteki.

 

 

 

Po krótkiej dyskusji dotyczącej przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” i przy 2 głosach „przeciw” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała nr XXVII/252/13 w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 (w załączeniu do protokołu)

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo

 

Pani Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego Elżbieta Rosińska – przedstawiła radnym konieczność zmian, tak aby zasady te były zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.

 

W wyniku braku uwag do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVII/253/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października   2013r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo ( w załączeniu do protokołu)

 

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie prowadzonym przez Gminę Michałowo

 

Zastępca Burmistrza – wyjaśniła radnym, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola prowadzą bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Ustalenie bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenie wysokości opłaty za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, a także zasady całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat, jest zadaniem gminy.

Konieczność zmiany dotychczasowych rozwiązań wynika z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy ogranicza wysokość pobieranej opłaty za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług przedszkola po czasie bezpłatnym, do kwoty nie więcej niż jeden  złoty Zasada ta znacznie obniży wysokość opłat pobieranych od rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola. I oddziały przedszkole

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie prowadzonym przez Gminę Michałowo

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVII/254/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października  2013 r. zmieniającej uchwałę w ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie prowadzonym przez Gminę Michałowo ( w załączeniu do protokolu)

 

Pan Przewodniczący o godz. 11:25 ogłosił 10 min. przerwy po czym wznowił obrady.

 

Projekt uchwały Zmieniająca  uchwałę  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół  w Michalowie prowadzonym przez Gminę Michałowo

W związku z brakiem uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” przyjęli zmieniająca  uchwałę  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół  w Michalowie prowadzonym przez Gminę Michałowo

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVII/255/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października 2013 r. w zmieniająca  uchwałę  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół  w Michalowie prowadzonym przez Gminę Michałowo

 

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Michałowo o realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 

Zastępca Burmistrza:  Zgodnie z art.221 o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na inne zadania niż określone w wyżej wymienionej ustawie podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych mogą również otrzymywać dotacje, ale tylko na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego określającej tryb postępowania o udzielenie dotacji. Podjęcie uchwały umożliwi ubieganie się o dotacje z budżetu gminy.

 

Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag i innych wniosków formalnych do projektu uchwały zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Michałowo o realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVII/256/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października  2013 r. w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Michałowo o realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania( w załączeniu do protokołu)

 

 

Projekt uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowo do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo

 

Pan Burmistrz: Wiemy, że odnawialne źródła energii i gospodarka energetyczna są głównym priorytetem rozwoju województwa podlaskiego. Również w naszej strategii o tym piszemy. Do tej pory konkursy, które ogłaszał Urząd Marszałkowski, wygrywała firma zewnętrzna. Cały dochód wpływał do siedziby tej firmy. Zmieniono tę formę. Urząd chce, aby dochód ze źródeł zostawał w naszym województwie. Mieszkańcy będą mogli być nie tylko odbiorcami, ale również wytwórcami energii elektrycznej. Żeby zrealizować taki projekt musi być najpierw pilotaż. Zaproszono 6-7 gmin, w tym nas. Jestem z tego dumny i zadowolony. To się wiąże z korzyściami i dochodami. To się wiąże z termomodernizacją wielu obiektów, w  tym również prywatnych. Potrzebne jest zrobienie audytu, który powie nam gdzie np. postawić fotowoltanikę, gdzie biogazownie, a gdzie wiatraki. Ci, którzy będą robić to w pilotażu otrzymają 100 % dofinansowania z Unii. Następni będą już musieli mieć wkład własny. Uważam, że tę szansę należy wykorzystać. Co prawda czeka nas ogromna praca, ale korzyści dla mieszkańców będą ogromne.

 

B. Ostaszewski – jest to nowum, ale również będzie korzystne dla naszej gminy. Powinniśmy dać sobie tę szansę.

 

R. Dąbrowski – My jeszcze nie mamy żadnego planu. Chcemy stworzyć ten plan i od razu go realizować. A może byśmy najpierw jakieś wytyczne dostali? W gminie są przedsiębiorstwa, czy my im nie zaszkodzimy? Ja powiem tak, na tę chwilę jestem przeciw. Jak ja mogę być za czymś skoro nie wiem o co chodzi.

 

J. Symko: To czy tutaj są przedsiębiorstwa nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Proszę pana, chyba Pan nie dokładnie słuchał co mówił Burmistrz. Nie wydamy na ten projekt ani złotówki. Kto nie podniesie ręki za wymianą stolarki okiennej, ociepleniem budynku czy solarami za darmo? Dostaliśmy szansę i musimy ją wykorzystać.

 

Pan Burmistrz: Nikt tak naprawdę nie wie jak to do końca wyjdzie, bo to jest pilotaż. Do 14 października musimy zgłosić nasz akces do tego audytu. Oczywiście nie musimy, jeśli taka będzie Państwa wola. Wymóg proceduralny jest taki, że musi być uchwała.

 

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

 

Uchwała Nr XXVII/257/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października a 2013 r. w sprawie Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowo do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo”(w załączeniu do protokołu

 

 

Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo

 

Pan Burmistrz wyjaśnił jakie będą stawki. Cena za 1 m3 będzie wynosić 2,26 pln. Jest to podwyżka o 3 grosze. Przez dwa lata stawki nie były podnoszone. Nawet trudno to nazwać podwyżką, a raczej jest to kosmetyczna zmiana, regulacja. Dla porównania podam, że w Gminie Narewka ta cena wynosi 2,70, w gminie Gródek 2,45, a w gminie Zabłudów 2,11. Jesteśmy wśród tych, którzy płacą mało.

Jeśli chodzi o ścieki to 4,95 za 1m3 plus podatek VAT. Podwyżka jest więc o 1 grosz.

 

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo

 

 W głosowaniu brało udział  15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVII/258/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października  2013 r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały w sprawie Ustalenia stawki jednostkowej  dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie

 

Pan Burmistrz – wyjaśnił, że dotacja dla ZGKiM jest konieczna po to, aby nie płacić więcej za wodę i za ścieki. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwań mieszkańców. I zawsze podejmowaliśmy dotację dla ZGKiM i w połączeniu z tą uchwałą ustalamy cenę za ścieki.

Oprócz naszej gminy jest w całym województwie jest tylko jedna gmina, która podejmuje uchwałę o dotacji dla mieszkańców przy opłatach za ścieki.

 

W. Owsiejczyk: Ile nas to będzie kosztowało i czy ta dotacja jest potrzebna?

 

M. Worona: Jeśli nie będzie tej dotacji to po prostu zapłaci Pan więcej za ścieki.


            Pan Burmistrz: Koszt gminy to 108 tysięcy. Kwestia jest taka, że te dopłaty niestety nie dotyczą wszystkich mieszkańców. Uważam, że wszyscy powinni mieć takie same korzyści i dlatego wkrótce podejmę odpowiednie kroki, żeby tę sytuację naprawić.

 

 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej  dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

 

Uchwała Nr XXVII/259/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października  2013 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej  dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie

 

 

Ad. 6 Informacja i dyskusja  o stanie oświaty  w Gminie Michałowo za rok 2012/2013 

Inspektor oświaty -  na podstawie prezentacji multimedialnej omówił stan oświaty na terenie gminy za rok 2012/2013 . (prezentacja w załączeniu do protokołu).

 

W Gminie Michałowo są dwie placówki oświatowe dla, których organem prowadzącym jest gmina – Gminne Przedszkole oraz Gminny Zespół Szkół.

Do Gminnego Przedszkola w Michałowie na rok szkolny 2013/2014 przyjęto wszystkie chętne dzieci, tj. 108 w wieku 3,4 i 5 lat. Utworzono 4 oddziały. Zajęcia z wychowankami prowadzi dziewięcioro nauczycieli. W przedszkolu realizowane jest nauczanie j. angielskiego, jest rytmika, zajęcia komputerowe. Dzieci otoczone są opieką logopedyczną. Od 1 września opłaty za przedszkole nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą dodatkową godzinę powyżej 5 godzin, które są bezpłatne. Za obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządu otrzymują dotację z budżetu państwa. Dotacja na jedno dziecko w wieku 2,5 – 6 lat w okresie 09 – 12.2013 r. wynosi 414 zł, w 2014 roku będzie to już 1242 zł na 1 dziecko (kwota roczna).

W Gminnym Zespole Szkół w Michałowie uczy się obecnie 459 uczniów. Z tego w kl. 0 – VI 307 i w gimnazjum 152. W zespole jest 21 oddziałów, z tego dwa oddziały tzw. ,,0”. Dzieci i młodzież uczy w sumie48 nauczycieli.

Wśród kadry pedagogicznej jest wiele osób, które mają kwalifikacje do  nauczania trzech przedmiotów. Zajęcia odbywają się w 29 pomieszczeniach lekcyjnych. Uczniowie mają do dyspozycji boisko z nawierzchnią igielitową, bieżnię okólną, bieżnię do biegu na 100 m z nawierzchnią tartanową. Mogą również korzystać z przestrzennej hali sportowej, harcówki oraz pływalni. Szkoła jak i przedszkole dba również o to, aby dzieci i młodzież mogli zjeść gorący posiłek, do dyspozycji kuchnia i stołówka. Poza tym zrelaksować się w świetlicy i odrobić lekcje.

Organizowane są również zajęcia pozalekcyjne. W ramach tych zajęć prowadzona jest nauka j. białoruskiego. Uczęszcza na nie 106 dzieci.

Uczniowie  spoza Michałowa dowożone są do placówek oświatowych autobusami szkolnymi. W roku bieżącym udało się korzystnie zmodyfikować rozkład jazdy, dzięki czemu dzieci są później zabierane z domu – czyli mogą dłużej spać.

W szkole najważniejsza jest oczywiście nauka. Podsumowaniem jej poziomu w szkole podstawowej jest sprawdzian kl. VI.

W kwietniu 2013 r. do sprawdzianu przystąpiło 46 uczniów.

Zestawem testowym zastosowanym 4 kwietnia br. sprawdzono umiejętności szóstoklasistów w zakresie 5 obszarów standardowych wymagań: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Za rozwiązanie całego testu można było uzyskać maksymalnie 40 pkt.

W naszej szkole spośród w/w obszarów najlepiej wypadli uczniowie w czytaniu ze średnią 7,1 pkt (71%) oraz korzystanie z informacji 64% - to jest wynik lepszy od średniej krajowej i wojewódzkiej, a najgorzej z wykorzystywaniem wiedzy w praktyce, gdzie średni wynik to 38%.

Na tle gmin ościennych wypadliśmy następująco: wobec gm. Gródek, Supraśl, Zabłudów, Narew byliśmy lepsi, mówiąc językiem sportowym, a według gm. Narewka na takim samym poziomie.

Podobnie sytuacja wygląda w gimnazjum. W minionym roku szkolnym do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 47 uczniów. Sprawdzianem wiedzy objęto takie dziedziny jak: j. polski, historia, przedmioty przyrodnicze, matematyka oraz język obcy na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W naszym gimnazjum egzaminem objęty był j. angielski i j. rosyjski. Od wielu lat uczniowie z naszego gimnazjum reprezentują wysoki poziom wiedzy z j. polskiego. Nie inaczej było na egzaminie w kwietniu 2013 roku. Jeśli chodzi o pozostałe przedmioty nasi absolwenci napisali egzamin na podobnym poziomie jak w gminach ościennych. Słabo wypadła matematyka i nad tym obszarem trzeba popracować.

Wielu naszych uczniów odniosło sukcesy w różnorodnych konkursach jak i w zawodach sportowych. Absolwenci naszego gimnazjum uczą się prestiżowych ,,ogólniakach”, takich jak 2 z międzynarodową maturą, 1,3,6 itp.

 

           

 

Ad. 8 Wolne wnioski –

 

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

 

Ad. 9, 10  Interpelacje i odpowiedzi, Sprawy różne i zapytania radnych

            Radni poruszyli następujące tematy: rozkład jazdy autobusów

 

 

Pani Dyrektor GOK zaprosiła na wszystkich zgromadzonych na spektakl teatralny „Czarnobyl Last Minute” oraz na imprezę w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii - Zlot Rodziny baronowej Olgi Von Ramm (26 października).

 

 

Ad. 11  Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej

 

Po wyczerpaniu porządku Pan Przewodniczący o godz. 12.15 zamknął obrady XXVII  Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

 

Protokołowała: Jolanta Narolewska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-05