Protokół Nr XXVI/13 z dnia 2013-10-10 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 5 września 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 5 września 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXVI/13
Data wydania 2013-10-10

Protokół Nr XXVI/13

z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 5 września  2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:05 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecni byli wszyscy radni.

 

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Dąbrowski Piotr,
 6. Kazberuk Alina
 7. Kononczuk Roman
 8. Konończuk Włodzimierz
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Leszczuk Elżbieta
 11. Ławreszuk Halina
 12. Ostaszewski Bogusław
 13. Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Symko Jarosław
 15. Anna Wowk

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Zastępca Burmistrza – Anna Maria Dobrowolska – Cylwik, Skarbnik – Małgorzata Golak, Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, radny Powiatu Jan Kaczan, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy

 

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczą wszyscy radni.

 

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXV sesji Rady Miejskiej w Michałowie

 

 

Pan Burmistrz poprosił o głos i  zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie w pkt. 5.dwóch projektów uchwał.

Zaproponował  w punkcie piątym –-  wprowadzenie dwóch projektów uchwał  jako  punkt ósmy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo. Tutaj chodzi o wprowadzenie jednej działki w Topolanach przy lotnisku,

i  punktu dziewiąty – w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zarządzania publiczną drogą powiatową 1465B Suszcza - Bindziuga. Tu chodzi, że przejmujemy tę drogę na własność. Stanie się nasza od 1 stycznia, a we wrześniu chcemy złożyć wniosek do narodowego programu budowy dróg lokalnych (tzw. schetynówek) i podjęcie takiej uchwały jest niezbędne.

 

Przewodniczący poddał wniosek Burmistrza pod głosowanie. Za wprowadzeniem obu uchwał do porządku obrad 'za' byli wszyscy radni.

 

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej, po zmianie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 głosami „za”.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Zatwierdzenie porządku XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawie

1/   Zmiany w budżecie

2/   Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

3/  Uchwalenia planu odnowy miejscowości Bondary

4/  Uchwalenia planu odnowy miejscowości Juszkowy Gród

           5/  Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

6/ Zaliczenia drogi powiatowej Nr 1465 B Suszcza – Bindziuga i Nr 1450 B Oziabły – droga 1448 B do kategorii dróg gminnych

            7/ Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – Bagniuki

8/ W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo

9/ W sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zarządzania publiczną drogą powiatową 146 5B Suszcza – Bindziuga.

 1. Przedstawienie radnym – wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku
 2. Wolne wnioski
 3. Interpelacje i odpowiedzi
 4. Sprawy różne i zapytania radnych
 5. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej

 

Przewodniczący zadecydował o przejściu do kolejnego punktu sesji.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 

Wobec braku  uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 20.06.2013r.

            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej.

 

            W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

 

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

 

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od 20 czerwca do 4 września 2013 roku w której poruszył następujące sprawy (całość w załączeniu do protokołu).

 

- realizowane i zakończone działania inwestycyjne i remontowe

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,

- budowę targowiska,

- inwestycje drogowe,

- odnowa szlaku rowerowego

- usuwanie azbestu.

- rozpoczęte prace projektowe i planowane przetargi.

- prace związane z plażą w Bondarach.

- wyniki egzaminu gimnazjalnego.

- przebieg wdrażania nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami.

- debatę oświatową

- rozmowy z prezesem PKS odnośnie  likwidacji połączeń autobusowych

 

Na zakończenie sprawozdania złożył serdeczne gratulacje i podziękowania panu sołtysowi Bachur za organizację konkursu na najpiękniejszy ogród Bachur.

 

Pan Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań.

 

O godzinie 10,30 salę obrad opuściła radna Alina Kazberuk

 

Pani Radna Ancipiuk: Zwróciła się z  prośbę do wszystkich obecnych na tej sali, aby informować wszystkich rzetelnie jeżeli chodzi o  śmieci i o  autobusy. Bo mieszkańcy przychodzą do niej mówią, że to Pan Burmistrz zabrał im autobus. Wczoraj i przedwczoraj miała taką sytuację i nawet Pan radny Charytoniuk był świadkiem. Proszę o przekazywanie informacji, że to nie Burmistrz zabiera autobus tylko PKS likwiduje połączenia. Burmistrz nie ma żadnego wpływu na to. Proszę przekazać, że te autobusy wrócą, tylko potrzeba na to jeszcze trochę czasu, jak Pan Burmistrz nam przedstawił.

 

Pan Burmistrz: odniósł się jeszcze do kwestii  zawieszenia kursów autobusów PKS, że podczas spotkania z Panem prezesem zadeklarował, że na tych odcinkach, które wymagają przedłużenia trasy gmina będzie partycypować w kosztach, tak jak do tej pory i tutaj nie ma jakiegokolwiek problemu. A do plotek zdążyliśmy się przyzwyczaić.

 

 

Wobec braku dalszych pytań Pan Przewodniczący przeszedł do glosowania nad przyjęciem sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Radni w glosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” przyjęli przedstawione sprawozdanie

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

 

Projekt uchwały o zmianach w budżecie na 2013 rok.

 

Pani Skarbnik przedstawiła założenia zmian w budżecie. plan wydatków  zwiększono do 28 627 870 złotych. Uchwalona pierwotnie nadwyżka budżetowa 836 tys. złotych została przeznaczona na pokrycie wydatków budżetowych powstały deficyt w wysokości 179 420 zł został pokryty wolnymi środkami z 2012 roku. Ponadto zwiększono rozchody budżetu do kwoty 1 486 000 tj. o 650 000.Kwota ta została przeznaczona na wcześniejszą spłatę w całości kredytu zaciągniętego w latach poprzednich na wydatki budżetu w Banku Spółdzielczym

 

Przewodniczący Komisji Finansowej – poinformował radnych, Komisja  zapoznała się  z planowanymi zmianami i wnioskuje  do radnych o przyjęcie uchwały.

 

Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Uchwała Nr XXVI/ 243/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmianach w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Michałowo w latach 2013-2024.

 

Pani Skarbnik uzasadniła konieczność przeprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 

Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian zmianach w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Michałowo w latach 2013-2024.

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Uchwała Nr XXVI/ 244/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo w latach 2013-2024. (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały o planie odnowy miejscowości Bondary.

 

Pan Burmistrz przedstawił jeszcze raz w skrócie plany inwestycyjne związane z Bondarami i poinformował, że posiadanie planu odnowy miejscowości jest jednym z dokumentów wymaganych do uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

 

Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przyjęli uchwałę o planie odnowy miejscowości Bondary.

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Uchwała Nr XXVI/ 245/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 września 2013r. o uchwaleniu planu odnowy miejscowości Bondary (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały o planie odnowy miejscowości Juszkowy Gród.

 

Pan Burmistrz przedstawił informację, że konieczność uchwalania tego dokumentu związana jest z planami remontowymi parafii prawosławnej w Juszkowym Grodzie. Jednocześnie poinformował, że plan został przyjęty przez zebranie wiejskie dopiero 30 sierpnia więc nie mógł być z odpowiednim wyprzedzeniem przekazany radnym. Ten plan sporządzała sama parafia.

 

Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący    zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przyjęli uchwałę o planie odnowy miejscowości Juszkowy Gród.

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Uchwała Nr XXVI/ 246/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 września 2013r. o uchwaleniu planu odnowy miejscowości Juszkowy Gród  (w załączeniu do protokołu).

 

Przewodniczący po tym głosowaniu zarządził  15 minutową  przerwę w obradach.

 

Po przerwie Przewodniczący wznowił dalsze  obrady Sesji

 

Projekt uchwały o przyjęciu darowizny

 

Pani Elżbieta Rosińska przedstawiła informację o tym, że gmina postanowiła przejąć drogi do Bieńdziugi, Oziabł ,bo do Barszczewa została podjęta uchwała na poprzedniej sesji  W celu ich przejęcia należy przyjąć dwie uchwały. Jedną z nich jest uchwała o przyjęciu darowizny trzech działek zajętych pod drogę.

Pan Burmistrz: Powiedział, że jak wszyscy wiemy  dotychczas przejęliśmy inne drogi i je remontujemy. Żeby móc remontować kolejne musimy je też  przejąć. To są małe odcinki i wie, że są obawy o koszty, ale prawda jest taka, że jeśli my tego nie zrobimy to one nigdy nie zostaną wyremontowane. Powiat Białostocki ma ogromną sieć dróg i zapewne tego typu inwestycje remontowe dróg do wsi gdzie mieszka 30 czy 40 osób nie zostaną zaakceptowane przez radnych powiatowych. Kontynuujemy nasze działania polegające na tym, że te w przypadku tych głównych dróg deklarujemy nasze wsparcie finansowe w przypadku remontów, a te mniejsze już musimy przejąć żeby je wyremontować. Nie stanowi to dla naszego samorządu dużego problemu bo i tak tam jeździmy odśnieżać czy sprzątać. Takie są dzisiejsze realia. To przynosi efekt. Przejęliśmy Żednię i wyremontowaliśmy, to samo w Hoźnej czy Potoce. Podobnie będzie w przypadku tych trzech dróg. Będę wnioskował o przeznaczenie środków na ich remont w przyszłorocznym budżecie. To jest dobry system i powinniśmy w tę stronę iść.

 

 

Pan Przewodniczący przedstawił radnym projekt uchwały i zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

O godzinie 11,30 na salę obrad powróciła radna Alina Kazberuk

 

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli uchwałę wyrażającą zgodę na przyjęcie darowizny.

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVI/ 247/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 września 2013r. o wyrażeniu zgody na przyjęcie darowizny (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały o zaliczeniu drogi powiatowej Nr 1465 B Suszcza – Bindziuga i Nr 1450 B Oziabły – droga 1448 B do kategorii dróg gminnych

 

Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli uchwałę o zaliczeniu drogi powiatowej Nr 1465 B Suszcza – Bindziuga i Nr 1450 B Oziabły – droga 1448 B do kategorii dróg gminnych

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVI/ 248/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 września 2013r. o zaliczeniu drogi powiatowej Nr 1465 B Suszcza – Bindziuga i Nr 1450 B Oziabły – droga 1448 B do kategorii dróg gminnych (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości Bagniuki

 

Pani Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska przedstawiła szczegóły odnośnie sprzedaży działki na wniosek dotychczasowego dzierżawcy. Zgoda na sprzedaż jest zgodą na sprzedaż w drodze przetargu.

 

Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości Bagniuki.

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVI/ 249/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 września 2013r. o o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości Bagniuki (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.

 

Pani Elżbieta Rosińska przedstawiła założenia planowanej zmiany i uzasadniła konieczność przeznaczenia działki pod zbudowania w przyszłości Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Pan Burmistrz: powiedział, że, temat lotniska jest aktualny od 20-30 lat. Wcześniej ograniczało się to do rozmów i przygotowywania planów. Obecnie ten projekt wszedł już w bardzo zaawansowaną fazę. Potrzebne są trzy rzeczy, aby powstało lotnisko: decyzja Urzędu Marszałkowskiego jest. Decyzja środowiskowa jest w trakcie wydawania. A trzecia rzecz to pieniądze. I tutaj z moich informacji wynika, że lotnisko w Topolanach zostało wpisane do perspektywy finansowej 2014-2020 jako jedyne w Polsce. W związku z tym nie ma już dylematu, że będzie wybór czy budować lotnisko w Gdyni, czy gdzieś indziej, a nie w Topolanach. Naprawdę wszystko jest na dobrej drodze. Zapewniam, że robimy wszystko, aby działać na rzecz tego przedsięwzięcia. Dlatego też jedziemy do Suwałk na targi organizowane przez  Prezesa Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. Bo jeśli powstanie to lotnisko i obok tego Strefa Ekonomiczna to będzie mistrzostwo świata, ile miejsc pracy powstanie. Dlatego nie powinniśmy zaniedbać żadnej sytuacji, a jeżeli ten jest i Urząd Marszałkowski sam daje nam do zrozumienia, że ten teren jest mu potrzebny, to naszym obowiązkiem jest to formalnie przeprowadzić. Rozumiem, że wiele samorządów i osób jest temu nieprzychylnych, czy może z zazdrością to trudno, ale my musimy myśleć o przyszłości gminy i korzyściach dla mieszkańców. A to będzie inwestycja i fakt, wokół którego wszystkie strategie rozwoju naszej gminy będą budowane. To nada kierunek rozwoju naszej gminy. Musimy wszędzie tworzyć pozytywną atmosferę wokół tej idei poprzez lobbowanie czy pisma do różnych instytucji. To jest w interesie całego regionu. Jeśli teraz ono nie powstanie, to miną dziesiątki lat nim to się stanie. Dlatego wnioskuję o przyjęcie tej uchwały.

 

Radny Jarosław Symko -To jest również dla naszego bezpieczeństwa, bo sam projekt lotniska nie powstał. Jeśli nie przyjmiemy tej uchwały to w przyszłości możemy mieć problem, bo ona może być potrzebna pod to lotnisko. Lobbujemy gdzie się da i jestem coraz bardziej przekonany, że to lotnisko może rzeczywiście powstać. Nawet na spotkaniu z premierem, na którym miałem okazję być trzy tygodnie temu była mowa o tym lotnisku. Jesteśmy w sprawie lotniska i Strefy umówieni na spotkanie z wiecepremierem Piechocińskim.

 

Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli uchwałę  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium ukierunkowania i warunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Michałowo

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVI/ 250/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zarządzania publiczną drogą powiatową 1465B Suszcza – Bindziuga.

 

Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego zarządzania drogą powiatową 1465B.

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXVI/ 251/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 września 2013r. w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zarządzania publiczną drogą powiatową 1465B Suszcza - Bindziuga (w załączeniu do protokołu).

 

Ad 6. Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku

 

Pani Skarbnik przedstawiła najważniejsze informacje z wykonania budżetu od stycznia do czerwca. Zwiększono dochody gminy o kwotę 3 669 760 zł. Dodatkowo zwiększono o 650 tys. złotych wysokość środków na spłatę zobowiązań kredytowych. Zadłużenie gminy zmniejszyło się o ponad 11%. Wszystkie podstawowe źródła dochodów przekroczyły 50 procent wykonania. Jeśli chodzi o planowane wydatki z budżetu zrealizowano w pierwszym półroczu 36,92%.

 

Pan Burmistrz: Powiedział, że dawno nie było tak dobrze wykonanego budżetu w pierwszej połowie roku jeśli chodzi o dochody. Między 55 a 56 procent wykonania jeśli chodzi o dochody bieżące to jest bardzo dobry wskaźnik. Daje to nam stabilną sytuację i to, że możemy spokojnie myśleć o przyszłych inwestycjach. Dzieląc wolne środki na jednej z poprzednich sesji mówiłem, że to nie będą jedyne takie środki. Już dziś wiemy, że ponad 400 tys. zostanie z przebudowy targowicy, a są jeszcze inne projekty. Ale czy one zostaną przekazane radzie do rozdysponowania Radzie w tym roku czy w następnym zależy od tego czy nie będziemy musieli pokryć najpierw koszty inwestycji unijnych i czekać na zwrot. Ale to nie ma znaczenia, czy one będą teraz czy po nowym roku. Ważne, że te środki będziemy mogli podzielić. W tym roku już rozdysponowaliśmy ponad 6 milionów środków własnych na inwestycje także porównując z rokiem poprzednim to ten rok przyniósł naprawdę wymierne korzyści dla naszego budżetu. Jeśli chodzi o wykonanie inwestycji to musimy pamiętać, że zawsze w tym pierwszym półroczu jest ich mniej, bo zazwyczaj ruszają one właśnie w połowie roku.

 

Pani Elżbieta Rosińska przedstawiła plan realizowanych inwestycji i stopień ich zaawansowania.

 1. Droga Topolany-Potoka – podpisana już umowa z wykonawcą, podpisana umowa na dofinansowanie. Powinna do listopada być wykonana.
 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalnia przy osiedlu – trwa procedura pozyskiwania dokumentów na zamknięcie oczyszczalni – w październiku powinniśmy tę oczyszczalnię zamknąć.
 3. Wystąpiliśmy o warunki techniczne zasilania energetycznego na przepompownię przy szkole podstawowej w Michałowie w celu jej modernizacji.
 4. Budowa targowicy – ze środków PROW, w chwili obecnej rozstrzygnęliśmy przetarg, czekamy na ewentualne zastrzeżenia. Jeśli takich nie będzie, to podpiszemy w przyszłym tygodniu umowę z wykonawcą i przystąpimy do realizacji.

 

 1. Projekt turystyczny – jesteśmy na ukończeniu jeśli chodzi o przygotowanie procedury przetargowej w pierwszym etapie, który obejmuje renowację parku i pomału będziemy go realizowali. Sukcesywnie będziemy ogłaszać przetargi.
 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – jesteśmy na etapie zbierania wniosków i potrzebujemy jeszcze osób, aby się zgłosiły. Decyzja środowiskowa i warunki zabudowy są gotowe. Uzgadniamy specyfikację przetargową. Zapytanie ofertowe będzie w formule – zaprojektuj i wybuduj. Planujemy to postępowanie przetargowe na 5 października.

 

Pan Burmistrz: dodał  do wypowiedzi pani kierownik wyjaśnienie, że tam gdzie ma być nowa kanalizacja czyli Bondary i tu gdzie rozbudowuje się Michałowo – przygotowujemy plany i czekamy na programy, z których będziemy mogli uzyskać dofinansowanie. Przyłącza natomiast jak rozmawialiśmy na Komisji Finansowej i Komisji Rolnictwa, będą robione w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ponieważ weszły w życie nowe przepisy co do dokumentacji. Mamy obecnie 12 wniosków i na bieżąco będziemy robić studzienki tak żeby mieszkańcy posesji, którzy o to wnioskują na bieżąco mogli się przyłączyć. Poinformował radnych, ze tak jak  mówił, po Święcie Grzyba będzie wchodzić firma, tak aby na przyszłoroczne Dni Michałowa już wszystko mogło być zrobione.  Jeżeli chodzi o park to jego wykonanie zaplanowano na okres ostatniego kwartały tego roku  i  dwa pierwsze kwartały 2014 roku. Jeśli chodzi o Bondary to prace również zaplanowane są na 2014 rok. Żadne terminy nie są zagrożone i mamy luz, że jeśli się coś opóźni to nie ma problemu.

Pisząc wniosek Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dobrze, że wpisaliśmy 100 mieszkańców. Sąsiednia gmina robi na 200. A tu się okazuje, że trudno jest zebrać te 100. Na początku mówiłem, dlaczego nie chcemy więcej, przecież to dla mieszkańców. I gdybyśmy wpisali te 200 to byłby dziś duży problem.

 

Pani Elżbieta Rosińska omówiła również bieżące prace remontowe oraz złożone wnioski. Będzie ogłoszony wkrótce przetarg na żwirowanie dróg gminnych. Czekamy na weryfikację wniosku na budowę infrastruktury Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, we wrześniu powinniśmy ogłosić przetarg na zagospodarowanie terenu za GOK. Jeśli chodzi o działania nad Siemianówką, omówił je Pan Burmistrz. Planujemy również budowę boisk – sztucznego i trawiastego. Dokumenty są już przygotowane. Będziemy się również ubiegać o środki z Ministerstwa Sportu. Modernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkół – przygotowana jest dokumentacja w celu złożenia wniosku na dofinansowanie o termomodernizację. Wiemy jednak, że kwota wniosku musi wynosić minimum 2 miliony złotych, a maksymalne dofinansowanie wynosić będzie 33 procent. Dlatego na razie chcemy ogłosić przetarg na wymianę okien w szkole. Będzie on obejmował dwa działania – wymianę okien w salach lekcyjnych i wymianę okien w pozostałych pomieszczeniach. Musimy zaprojektować i zaplanować takie okna, które będą miały określone parametry tak, aby w przyszłości móc ubiegać się o dofinansowania, bo tam są określone kryteria.

 

Pan Burmistrz: W uzupełnieniu wypowiedzi pani Kierownik powiedział, że tak jak mówił na poprzedniej sesji część dróg będzie robiona częściowo, a część w całości. Wszyscy zgodziliśmy się, że te robione w całości będą ujęte w przetargu, a te częściowo będą naprawiane przez nasz Zakład Gospodarki Komunalnej.

Boisko trawiaste będzie budowane z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego (33%). Ono powstanie koło pływalni. To drugie, które już istnieje zostanie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa wyremontowane i zamienione na sztuczne (dofinansowanie 50 %).

 Odnośnie Modernizacji budynku Gminnego Zespołu Szkół –  Wszyscy tutaj podjęliśmy decyzję, że ta inwestycja powinna być realizowana. Zrobiliśmy dokładną analizę tego, co należy zrobić. Mieliśmy złożyć wniosek do funduszy norweskich. Ale firma, która robiła audyt stwierdziła, że kryteria są tak niejasne, że można stracić mnóstwo czasu i pieniędzy, a odpaść ze względów formalnych. W Funduszu Ochrony Środowiska to dofinansowanie tylko 33 procent przy kwocie minimum 2 miliony, czyli 1,4 miliona musimy mieć swoje – to trochę za dużo. Wymiana stolarki to koszt 300 tys. a termomodernizacja to 700 tys, więc i tak mniej niż te 1,4 miliona. Poza tym nie musimy wszystkiego robić od razu, możemy najpierw wymienić okna, a za rok zająć się termomodernizacją. Uważam, że rozsądniej podzielić to na dwa etapy. Jak powiedziała Pani kierownik – będą dwa działania w przetargu - wymiana okien w salach lekcyjnych i wymiana okien w pozostałych pomieszczeniach. Po otwarciu ofert będziemy mogli więcej powiedzieć – kiedy dokładnie będą te dwa etapy realizowane. Moim zdaniem powinniśmy zakończyć to jak najszybciej.

Tak przedstawiają się nasze plany inwestycyjne i remontowe. Żadna inwestycja nie jest zagrożona. Pozyskujemy ogromne środki z Unii Europejskiej i czy one zostaną rozliczone w tym roku, czy na początku przyszłego to nie ma znaczenia. Ja o tym tak lekko mówię, ale przebrnąć przez te wszystkie procedury, porozliczać to naprawdę jest ciężka praca i dlatego  Pani Eli i wszystkim pracownikom Referatu Inwestycji duże słowa uznania.

 

 

Ad 7. Wolne wnioski

 

Radni poruszyli następujące kwestie:

 

- dowóz uczniów,- dołączenie Mościsk sołectwa,  debata oświatowa, szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną, odbioru śmieci przez MPO, inwestycji w Sokolu

 

Radny Symko:  Powiedział, że po remoncie  w Sokolu zaczęły się dziwne rzeczy dziać i artykuły i on ma dylemat czy w ogóle tym tematem powinniśmy się dalej zajmować. Ma dylemat czy powinniśmy dalej inwestować w to Sokole czy to zostawić w spokoju. Inwestycja, którą tam przeprowadziliśmy to inwestycja dla wszystkich mieszkańców gminy. Nie trzech czy czterech mieszkańców Sokola. Ona ma służyć wszystkim i to trzeba wyraźnie powiedzieć. Jeżeli ktoś sobie uzurpuje prawo do zarządzania kluczami i robienie prywatnych imprez to ja się zastanawiam czy ja będę chciał popierać te dalsze inwestycje. Bo można te pieniądze przeznaczyć na inne cele, w innym miejscu. Jeśli ludzie z Sokola tego nie chcą, to trzeba się nad tym poważnie zastanowić.

Ewa Kupraszewicz: Artykuł w Sokolu. Poprosiła Radę o to, aby wstrzymała się na razie z zawieszaniem jakichkolwiek inwestycji w Sokolu. To naprawdę jest kilka osób, które mieszają, a stracić mogą wszyscy mieszkańcy wsi, ale również mieszkańcy gminy i wszyscy, którzy mogliby skorzystać z infrastruktury Centrum Produktu Lokalnego. Szczerze mówiąc to jest jej przykro, że tak to wygląda, bo rzeczywiście wychodzi na to, że im więcej się robi dla Sokola, tym więcej zarzutów. Ona miała te klucze przez wiele lat. Ale po remoncie to jest wielka odpowiedzialność materialna, i nie chce ich już mieć. Te artykuły w gazetach nie powstają z powodu zebrań mieszkańców, którzy są niezadowoleni.

Pan Burmistrz:  Odniósł się raz jeszcze do tematu Sokola i Powiedział, że  szczerze,  od samego początku był przekonany, że Centrum Produktu Lokalnego powinno tam powstać. Ile czasu poświęcił na przekonywanie radnych. Powoływał się na zaufanie, że coś z tego wyjdzie. Wszyscy widzimy, że zdecydowana większość mieszkańców Sokola nas wspiera i rozumie nasze działania. A przez 11 lat żadna złośliwa osoba nie wygrała swoim jadem i złośliwością w tej gminie, bo mieszkańcy to widzą, a my nie robimy nic złego tylko chcemy dać atrakcję dla ludzi. A jeśli jeszcze takie osoby wykorzystują w tym wszystkim dzieci, żeby nam dokopać, że tak kolokwialnie powiem to nie mam na to komentarza. Musimy to przetrwać. Z tego co wiem to Pani Dyrektor GOK też jest pozytywnie nastawiona i nikomu nie odmówiła klucza czy pomocy

 

Ad.9. Brak interpelacji

 

Ad 10. Sprawy różne i zapytania radnych

 

Pani Dyrektor GOK Elżbieta Palinowska zaprosiła wszystkich obecnych na Święto Grzyba.

 

Ad. 11  Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14:15 zamknął obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

                                                                                                     Bogusław Ostaszewski

 

Protokołowała: Jolanta Narolewska

.

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-05