Protokół Nr XXV/13 z dnia 2013-09-05 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 20 czerwca 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 20 czerwca 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXV/13
Data wydania 2013-09-05

Protokół Nr XXV/13 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 20 czerwca  2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:05 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Dąbrowski Piotr,
 6. Kazberuk Alina
 7. Kononczuk Roman
 8. Konończuk Włodzimierz
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Leszczuk Elżbieta
 11. Ławreszuk Halina
 12. Ostaszewski Bogusław
 13. Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Anna Wowk

 

 

Nieobecni Radni: Symko Jarosław

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Zastępca Burmistrza – Anna Maria Dobrowolska – Cylwik, Skarbnik – Małgorzata Golak, Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy

 

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji

 

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXV sesji Rady Miejskiej w Michałowie

 

     Pan Burmistrz poprosił o glos i  zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie w pkt. 5 po ostatnim projekcie uchwały w sprawie „Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  38 Potoka” dodatkowo projektu uchwały w sprawie „Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  16 Jałówka” Poinformował radnych ,że wprowadzenie proponowanego projektu jest spowodowane wyceną szacunkową która przekracza 20 tys. złotych w związku z czym rada musi  przyjąć ten projekt, aby można było dokonać dalszych procedur

 

Pan Przewodniczący zaproponował przegłosowanie zgłoszonego wniosku.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ”za” przy 2 glosach „wstrzymujących” przyjęli porządek obrad.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Następnie  Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po zmianie

 

2/  Zatwierdzenie porządku  XXV  Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/   Podjęcie uchwał w sprawie

 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok
 2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok
 3. Zmian w budżecie na 2012 rok
 4. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024
 5. Zaliczenia drogi powiatowej  Nr 1462 B Barszczewo – droga 686  do kategorii dróg gminnych
 6. Wyrażenia zgody na przyjecie darowizny
 7. Pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku Topolany Zabłudów Etap I „
 8. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 9. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowo do realizacji projektu pn.. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu Gminnego  Zespołu Szkół  w Michalowie z wykorzystaniem OZE”
 10. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu ( Bondary)
 11. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu ( Michałowo)
 12. Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  29 Michałowo,
 13. Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  30 Kolonia Mostowlany
 14. Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  38 Potoka
 15. „Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  16 Jałówka”

 

6/ Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 rok dla gminy Michałowo

7/  Wolne wnioski

8/  Interpelacje i odpowiedzi

9/ Sprawy różne i zapytania radnych – projekt młodzieży E.Rosiak

10/ Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej

 

po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

 

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”przy 2 „wstrzymujących” przyjęli porządek obrad.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 

Wobec braku  uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.03.2013r.

            Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” przyjęli protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej.

 

            W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

 

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

 

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od 29 marca do 19 czerwca 2013 roku ( całość w załączeniu do protokołu )

W swoim sprawozdaniu szczególną uwagę poświęcił spotkaniom z mieszkańcami sołectw gminy Michałowo, które odbywały się od 14 maja do 5 czerwca. Spotkania te miały na celu odbycie rozmów z mieszkańcami  na temat spraw bieżących i poinformowanie o kolejnych planach inwestycyjnych w gminie. Poruszane były również kwestie związane ze zmianą systemu odbioru odpadów komunalnych. Jednak  większość wniosków zgłoszonych przez  mieszkańców dotyczyła żwirowania i naprawy dróg.

 Ale jak powiedział Burmistrz, był bardzo zaskoczony, bo jak opowiadał mieszkańcom  jakie planujemy inwestycje ,ile pozyskujemy środków z zewnątrz , ile i na co zamierzamy pozyskać, to  ludzi w sumie nic nie interesuje i nie obchodzi .Ludzi obchodzi tylko  droga we wsi, dziura w drodze, i o ile go to nie dziwi ,to  dziwi ,że pozyskujemy takie olbrzymie pieniądze ,że kosztuje to tyle  pracy ,pracowników (złożenie wniosków, wykonanie inwestycji, rozliczanie) i ludzi to nie interesuje to jest zaskakując. I dlatego też żeby mieszkańcy nie mieli złego odbioru  samorządu, bo jest niedopuszczalne postanowiliśmy zwiększyć o 400 tys. złotych na ten rok, środki na bieżące utrzymanie dróg, żwirowanie, równanie tak, żeby wszystkie te drogi, które zostały zgłoszone zostały wszędzie zrobione. I dlatego też w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie ten zapis jest wprowadzony .Na następny rok również  będzie więcej niż 100 tys. i tak co roku będziemy zwiększać środki. W dalszej kolejności poinformował radnych i sołtysów gdzie drogi będą robione całościowo i częściowo:

 

Drogi żwirowane w całości

 

1. Lesanka ( Chrzanowski Rajmund)                        2020 mb

2. Pólko                                                                       300 mb

3.Kuce                                                                                     520 mb

4. Kowalowy gród                                                      780 mb

5. Pietruki                                                                    420 mb

6. Juszkowy Gród ( łąki)                                             300 mb

7. Kuryły                                                                      600 mb

8. Koleśno                                                                      500 mb

9. Krukowszczyzna (do lasu)                                                   1640 mb

10.Saki ( do asfaltu)                                                       550 mb

11.Kolonia Szymki ( Kaszuba)                                      400 mb

12. Pieńki ( Mojsak)                                                       870 mb

13. Zakopce                                                                   370 mb

14. Jałówka ul. Zarzeczańska                                                     700 mb

 

Drogi żwirowane częściowo:

 

1. Krynica(kondrusik)                                                 870 mb

2. Leonowicze                                                             200 mb

3. Nowosady                                                               600 mb

4. Gończary                                                                 300 mb

5. Lewsze                                                                    800 mb

6. Topoliny( Zaścianka)                                               600 mb

7. Romanowo                                                              500 mb

8. Michałowo Kolonia (Król)                                     300 mb

9. Trakt Podozierański                                                500 mb.

 

Po zakończonym sprawozdaniu –pan Przewodniczący zaproponował radnym zgłaszanie pytań ,uwag wnioskow do pana Burmistrza .

Radny Marek Charytoniuk – w imieniu swoim, radnej E.Leszczuk i mieszkańców wsi Łuplanka Stara i Nowa  serdecznie podziękował panu Burmistrzowi  za bardzo szybką reakcję na ich wniosek, radny powiedział, że tak jak wcześniej Pan Burmistrz zauważył dla mieszkańców najważniejsze są drogi  czemu dali wyraz na spotkaniach, przejście przez powyższe wsie poprawi funkcjonalność i wartość estetyczna wioski. Przejście przez Łuplankę Nową ,łącznik  jest wykonane w technologii żwirowej i wiosną czy jesienią jest wręcz nie do przebycia . Wszyscy zdajemy sobie sprawę  z tego, jak trudnego zadania się pan  i pracownicy podejmują ,my jako radni i mieszkańcy deklarujemy pomoc  w batalii ze Starostwem w sprawie przejęcia dróg powiatowych, przez nasz samorząd  mając  w pamięci przepychanki  wykonania przejścia przez wieś Nowosady. Radny uważa, że wspolnymi silami  cel osiągniemy.

Radny Włodzimierz Konończuk – zwrócił się z pytaniem czy w Strategii Województwa Podlaskiego o której pan Burmistrz wspominał w sprawozdaniu  czy funkcjonuje zapis  o możliwości budowy przejścia granicznego?  I następne pytanie skierowane do pani Skarbnik ,że słyszał w sprawozdaniu o nowych inwestycjach  droga Potoka –Hoźna i remont sanitariatów w Rudni z czego są one realizowane i w jakim są dziale?

Pan Burmistrz – odpowiedział, że remont drogi do Hoźnej ujęty był w budżecie, natomiast jeżeli chodzi o sanitariaty to jest to dopiero złożenie wniosku do II etapu  remontu plaży  i również w budżecie mamy zabezpieczone środki, na ten cel ,nie przeznaczaliśmy nic więcej ponieważ nie wiemy ile otrzymamy środków dopiero po aplikacji i podpisaniu umów zostanie to wprowadzone tym niemniej te sprawy były omawiane. Natomiast  odnośnie Strategii Województwa Podlaskiego jest to dokument powszechnie dostępny i polecam wszystkim, żeby się z nim zapoznali. Ale w tej strategii nie ma wpisanych konkretnych inwestycji., tam też nie ma wpisanego lotniska w Topolanach, tam jest tylko zapis dostępność komunikacyjna i opisane są drogi ,koleje i dostępność lotnicza ,tam są wpisane obszary na które samorząd podlaski będzie chciał potraktować jako priorytetowe ,a niektóre wręcz w bardzo ograniczonym stopniu, mając na względzie doświadczenia Perspektywy Unijnej 2007-2013

Radna Maria Ancipiuk – zwróciła się z pytaniem do Pana Burmistrza o wyjaśnienie ile naprawdę kosztował występ Dody, ponieważ po gminie krążą opowieści dziwnej treści, domysły, plotki że ten koncert kosztował 70 tys. złotych  Ja sama prawdę mówiąc  nie wiem ile środków na to przeznaczono więc dobrze by było, żeby wszyscy się   dowiedzieli jaka jest prawda. Pani radna pogratulowała Burmistrzowi, pracownikom, że pozyskali milion złotych z dwóch ,bijąc pozostałe gminy na głowę, a zdaje sobie sprawe ,że to jest ogrom pracy przy pozyskaniu środków z zewnątrz

Pan Burmistrz poprosił o wyjaśnienie tematu panią  Elżbietę Palninowską Dyrektora GOKu. Pani dyrektor wyjaśniła, że występ Dody kosztował 34 tysiące złotych ,w to jest wpisana scenografia, którą oni ustawiali sami, 16 osób które występowały na scenie. Pani dyrektor dodał, że jest to kwota porównywalna do występów innych gwiazd z tego pułapu. Takiego show żaden zespół nie daje  bo zakładając, że przyjedzie do nas Bajm, Lady Pank, Perfect to będzie to jedynie koncert ,czyli wyjdą na scenę artyści i zagrają koncert. To był ewidentny show.

Pan Burmistrz dodał, że w takim razie on lubi bardzo takie plotki, no bo te 60-70 tys. to jest taka realna kwota za koncert ,które w normalnym trybie trzeba było by zapłacić ,ale u nas Doda wystąpiła w ramach swojego pierwszego koncertu, promującego nową trasę i nową płytę w związku z czym miało to wpływ na cenę i dlatego, jeśli ludzie mówią, że kosztowało to 70 tys. to gratulacje dla pani dyrektor ,że zaoszczędziła połowę środków tj.35 tysięcy

Wobec braku dalszych pytań Pan Przewodniczący przeszedł do glosowania nad przyjęciem sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie miedzysesyjnym.

Radni w glosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli przedstawione sprawozdanie

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

                                                

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok

Pani Skarbnik – przypomniała radnym, że od roku 2010 procedura absolutoryjna rozszerzyła  się o uchwałę którą państwo otrzymaliście w materiałach i nad którą będą państwo głosować na podstawie art.270 ustawy o finansach publicznych rada przed udzieleniem lub nie udzieleniem absolutorium  musi rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe i   sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok. Wszystkie materiały radni otrzymali i były omawiane na komisjach więc nie ma potrzeby tego omawiania.

Przewodniczący zwrócił się do Komisji Finansowej o przedstawienie opinii. W związku z tym, że przewodniczący Komisji był nieobecny, radny Marek Charytoniuk udał się po protokół z posiedzenia Komisji. Pan Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy. 

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady sesji – radny Marek Charytoniuk przeczytał radnym  pozytywna opinię  ujętą w protokole z posiedzenia Komisji  z dnia 11 czerwca 2013 roku

Radny Włodzimierz Owsiejczyk zgłosił wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok

Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały Pan  Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok.

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Uchwała Nr XXV/ 228/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca  2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok

 

Pan Przewodniczący odczytał uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Michałowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok (w załączeniu do protokołu)

 

Radny Włodzimierz Owsiejczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek do Rady Miejskiej w Michałowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Michałowa za rok 2012 (w załączeniu do protokołu).

 

Pani Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej -  Maria Ancipiuk –odczytała  uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Michałowo wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2012 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Wobec braku pytań i  wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Michalowa  z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok.

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Uchwała Nr XXV/229/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca  2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Pan Burmistrz w imieniu swoim, Pani Skarbnik, kierowników jednostek  oraz wszystkich pracowników, podziękował Radnym za udzielenie absolutorium i przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok. Budżety były zrealizowane w stopniu zadawalającym, jesteśmy gminą bardzo aktywnie działającą na wszystkich polach od inwestycyjnych oświatowych, promocyjnych tutaj ludzie włożyli dużo pracy, ale jeśli ktoś bywa dalej, niż czubek własnego nosa, czy własne podwórko to  ma porównanie jak samorządy działają na różnych polach, w jaki sposób działają  i  jakie odnoszą korzyści z tego mieszkańcy i z tego niech będzie mój wniosek z tego co my robimy.

Pan Przewodniczący , radni, pracownicy, kierownicy jednostek  złożyli  gratulacje Burmistrzowi  z uzyskania  absolutorium

Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy

 

Po przerwie Przewodniczący wznowił dalsze  obrady Sesji

 

Radna Halina Ławreszuk -  poprosiła o głos chcąc odnieść się do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok i  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok.

Pani radna dziwi się zachowaniu  radnych patrząc i biorąc pod uwagę głosowanie nad przyjętymi wczesnej uchwałami. Nasuwa się pytanie do niektórych radnych, dlaczego nie akceptujemy pewnych rzeczy.? Może pan Burmistrz za dużo się stara? Pozyskując i otrzymując  fundusze z różnych źródeł na zadania inwestycyjne dla gminy . Realizacja budżetu polega na dobrym planowaniu i odpowiedniej formie finansowania .Dostać fundusze to jedno, a zrealizować , je rozliczyć to drugie .Kompetencja Burmistrza i  całej załogi to kryterium do działania. I tak wykonanie budżetu za 2012 rok  w stosunku do planu po stronie dochodów 100,07% wydatki ogółem 92,58% w tym zadania inwestycyjne 88,91% Przy tak dużej realizacji zaplanowanych inwestycji, wymagało to dużo czasu , ciężkiej pracy, ale  jak widzimy są tego wyniki i to bardzo  dobre wyniki  i  dlatego uważa, że tak dobrą pracę  godzi się ocenić należycie.

           

Ad. 5 Podjęcie uchwał

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

 

Pani Skarbnik omówiła zmiany jakie dokonano w budżecie na 2013 rok (istota zmian ujęta jest w załącznikach do projektu uchwały).

 

Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, jednogłośnie  przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Uchwała Nr XXV/230/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca  2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024

Pani Skarbnik  poinformowała że WPF jest uchwałą towarzyszącą uchwale budżetowej ,w dzisiejszej sytuacji należało dokonać zmian. Najważniejszą zmianą jest zmiana dotycząca  załącznika przedsięwzięć, do którego wprowadzono nowe  zadanie  pn. .”Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1440 B na odcinku Topolany – Zabłudów etap I ,zadanie to polega na dotacji dla Powiatu Białostockiego i umieszczenie go w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jest podyktowane  prośbą  Powiatu, żeby mógł aplikować o dofinansowanie  w ramach Narodowego programu budowy dróg lokalnych, oprócz tej zmiany dokonano korekty  wartości dostosowując je do zmian na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo w wyniku podpisanej umowy 

 

 

 

 

W wyniku braku uwag, pytań  i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, jednogłośnie  przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024.

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Uchwała Nr XXV/231/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024 (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały w sprawie Zaliczenia drogi powiatowej  Nr 1462 B Barszczewo – droga 686  do kategorii dróg gminnych

 

Pan Burmistrz – powiedział, że przy tym projekcie uchwały  możemy dyskutować od razu o dwóch projektach, ponieważ jeden projekt dotyczy zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych a drugi to wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny od Powiatu, a dotyczy to tej samej drogi.Jak wszyscy pamiętają już w ubiegłym roku podjęliśmy uchwałę o przejęciu dróg  powiatowych Barszczewo, Bieńdziuga ,Oziabły od Powiatu . Termin podjęcia takich uchwał jest do końca września, żeby od nowego roku drogi przeszły na własność gminy i żeby można było zaplanować środki na remonty  tych dróg. Z tego co wiemy Powiat przygotował taki projekt uchwały i ma być podjęta na  drogę  Barszczowo ,natomiast pozostałe dwie drogi to już tylko i wyłącznie kwestia Powiatu. Szkoda, że nie ma radnych powiatowych ,może by nam powiedzieli o co tu chodzi.

 

Wobec  braku uwag, pytań  i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”  przyjęli uchwałę w sprawie Zaliczenia drogi powiatowej  Nr 1462 B Barszczewo – droga 686  do kategorii dróg gminnych

 

W głosowaniu brało udział 14  radnych.

 

Uchwała Nr XXV/232/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie)” Zaliczenia drogi powiatowej  Nr 1462 B Barszczewo – droga 686  do kategorii dróg gminnych  (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

 

           

Pan Przewodniczący wyniku  braku uwag i innych wniosków formalnych do projektu uchwały zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, jednogłośnie przyjęli uchwałę Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

 

 W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

 

Uchwała Nr XXV/233/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca  2013 r. w sprawie Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały w sprawie Pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku Topolany Zabłudów Etap I „

 

Pan Burmistrz – przypomniał radnym, e droga ta była oczkiem w głowie naszego samorządu,  poprzedniej kadencji Powiat wspólnie z nami wyremontował odcinek drogi Widły,Michałowo,Topolany no i chciałoby  się żeby  ta droga została ukończona bo to najważniejsze nasze drogi, staraliśmy się i zabiegaliśmy o to żeby Powiat w ramach Narodowego Programu Budowy Drog Lokalnych złożył wniosek o dofinansowanie tej drogi ponieważ, za własne środki  to  jest  kosztowna inwestycja. Wobec tego jeżeli nadarza się szansa wykonania jednej z tych dwóch głównych dróg do Michalowa ,to trzeba to wykorzystać realizować, ponieważ też trudno powiedzieć jak długo będzie jeszcze program Schetynówka istniała. Na następny rok jest zwiększony budżet ,ponieważ na ten program są zwiększone dwukrotnie środki, niż na ten rok w związku z tym jest bardzo duża szansa ,bo nie ma chyba ważniejszej drogi w powiecie która łączy trzy gminy. Wkład gmin wynosi  po 1,5 miliona, również  1,5 miliona Powiat z tego nasz samorząd zabezpieczy 1 milion, złotych, najprawdopodobniej cała ta droga nie zostanie zrobiona, brakuje z kosztorysu  ale dwa kilometry wcześniej czy później zrobią , bo nie zostawią tak drogi , ale te dwa kilometry będą od strony gminy Zabłudów ,bo my na nasz cały odcinek zabezpieczamy środki.

Radny Włodzimierz Owsiejczyk zwrócił się z pytaniem, czy Gmina Gródek i Zabłudów będą partycypować w kosztach  remontu tej drogi? czy są to tylko koszty nasze i powiatu?

Pan Burmistrz –odpowiedział, że Gródek nie będzie partycypować bo ten odcinek nie jest na terenie ich gminy, natomiast Zabłudów będzie partycypować  –Rada wyraziła zgodę na 450 tysięcy.

Radny Piotr  Dąbrowski – uważa, że jeżeli ma powstać lotnisko, to czy my nie utopimy pieniędzy ,czy ta droga spełni warunki dla przyszłego lotniska i tu nie ma pewności czy ta droga powstanie i on niestety będzie przeciw .

Radna Maria Ancipiuk – przypomniała radnemu, że o tę drogę radni zabiegali już od kilku kadencji, że to była sprawa priorytetowa, oni jeździli do Starosty, prosili o remont tej drogi, wcześniej  Starosta nie chciał słyszeć o tym , nie było woli, żeby to realizować i ona myśli, że też jest wielki znak zapytania czy lotnisko powstanie ,a droga będzie i będziemy wszyscy po niej jeździć ,tu chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i ten milion może starczy, a może być za  mało, ale nas to satysfakcjonuje i jesteśmy za tym, żeby te pieniądze przeznaczyć

Radny Włodzimierz Konończuk – uważa, że jest to pocieszające, że będzie robiona „Schetynówka „.tez może być wyrzuceniem pieniędzy jeśli lotnisko powstanie, ale nie ma też jednoznacznej odpowiedzi ,że lotnisko będzie w Topolanach dlatego dajmy szansę tej inwestycji.

Radny Marek Charytoniuk – popiera stanowisko radnego Konończuka

Pan Burmistrz -  inwestycja całość 6 milionów -  nasz wkład milion dużo? mało? trzeba się zastanowić, lotnisko jak powstanie to  gdzieś w 2019 – 2020  roku -  to jeszcze za  5-6  lat ,teraz  jest to szansa tu i teraz  do wykorzystania tak dużych środków ,jest to przebudowa drogi wyższej kategorii  i będzie spełniała standardy do przewozu ciężkich samochodów, to jest kolejny atut, że się przygotowujemy, że już mamy drogę  do tego aby powstało lotnisko. I to nie jest olbrzymia suma na która nas nie stać.

Wobec braku dalszych wątpliwości i pytań do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przy 1 głosie ”przeciw” przyjęli uchwałę w sprawie Pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku Topolany Zabłudów Etap I „

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

 

Uchwała Nr XXV/234/13Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie Pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku Topolany Zabłudów Etap I „ (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

            Pani  Elżbieta Rosińska - Kierownik Referatu Inwestycyjno –Geodezyjnego – poinformowała radnych ,że w ostatnich dniach odbył się przetarg na wybór firmy na odbiór i unieszkodliwianie odpadów .Oferty złożyły 4 firmy ,

najtańsza oferta firmy MPO za 291,239 tysięcy złotych,

druga pod względem ceny CZYŚCIOCH – 313,674.12,złotych

 następna ASTWA 325.581.12 złotych

 i czwarta firma Przedsiębiorstwo Jarosław Tarachoń 648.000 złotych i jak widać rozbieżności były duże chociaż trzy pierwsze firmy miały podobne ceny. Umowa już została podpisana z MPO i w oparciu o nowe ceny. W związku z tym faktem w oparciu o cenę z przetargu została sporządzona nowa kalkulacja i z tej kalkulacji zostały sporządzone nowe stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Pan Burmistrz w uzupełnieniu wypowiedzi pani Kierownik dodał, że z nieukrywaną przyjemnością przedstawia nowe stawki ,które proponuje mieszkańcom gminy, bo jeżeli z 19 złotych spada na 9,50 zł, no to jest różnica prawie o 50% z 35 złotych zmniejsza się na 19,50 zł i tu ponad 40% to tylko przykro nam jest, że nasz samorząd i wszystkie inne zmuszone zostały do 31 podejmować uchwały ,które wynikały tylko i wyłącznie z szacunku ,a nie z przetargu ,było to trochę jak bujanie w obłokach ,a teraz po przetargu wyszło nam o wiele mniej ,co odczują to nasi mieszkańcy. Wyszła taka cena z przetargu i nasz samorząd obniża stawki ,bo nieuczciwe byłoby zostawić je na takim poziomie jak poprzednio zostały uchwalone na podstawie szacunku ,żeby zarabiać na mieszkańcach. jak później wyjdzie inna cena to znowu zostanie to przekalkulowane i  cena zostanie zmieniona. Cena teraz została skalkulowana na podstawie przetargu tak jak powiedziała pani kierownik z ceny przetargu i zostało to podzielone przez  2000 gospodarstw, które złożyły na dzień dzisiejszy deklarację- i tak 586 gospodarstwa jednoosobowe , 133 gospodarstwa  wieloosobowe i nieruchomości letniskowe 84 . Na dzień dzisiejszy zgodnie z naszymi szacunkami odnośnie nieruchomości wychodzi, że około 400 gospodarstw nie złożyło deklaracji. Ale jak zaznaczył Burmistrz to są  szacunki ponieważ niektóre nieruchomości są  niezamieszkałe. Ale te 2000 tysiące to i tak jest bardzo duży odsetek Następnie zapoznał radnych z  ilu mieszkańców z poszczególnych wsi i ulic w Michałowie  nie złożyło jeszcze deklaracji .Zgodnie z z naszym projektem cena od gospodarstwa wieloosobowego cena za odbiór selektywnej zbiorki jest 19,50 zł, a odbiór przy nieselektywnej 58,50zł.jest to stawka trzykrotnie większa. W związku z tym, jeżeli ktoś nie złoży deklaracji, to my będziemy obciążać kosztami odbioru odpadów  nie segregowanych i będą mieszkańcy płacili trzykrotnie więcej. Mówi o tym ,żeby uczulić wszystkich bo zgodnie z ustawą ,opłata opiera się na ordynacji podatkowej ,i tak jak wynika z ordynacji  podatek jest ściągalny tak samo będzie w przypadku śmieci. A teraz następna sprawa ,deklaracje są już wypełnione według starych cen  co dalej? opracujemy dokument korekty dla każdej osoby ,zostanie tylko przyjść i podpisać. Te korekty rozdamy sołtysom, żeby je poroznosili, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Bo inaczej każda osoba musiałaby znowu wypełniać te druki deklaracji.

Radny Marek Charytoniuk –zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą o przybliżenie skąd wynikła ta kwota 291 tys. złotych dużo, dużo niższa od szacunkowej którą myśmy zakładali. I jak to wygląda w sąsiednich gminach?. czy u nich jest tak samo?  czy ceny są niższe, czy wyższe?

Pan Burmistrz – uważa, że na tę niższą cenę u nas złożyły się dwa czynniki – jeden to fakt, że do przetargu ujęliśmy sposób rozliczenia miesięczny jest to lepsze dla firmy bo ma wówczas lepszą płynność, niż czekać na pieniądze kwartał, czy pól roku, a druga sprawa to ,że na cenę miał znaczący wpływ  -  ilość śmieci  z terenu naszej gminy. W specyfikacji należało umieścić  ile śmieci było z terenu naszej gminy w 2012 roku, a to wynika z opłaty środowiskowej jaką gmina wnosi do urzędu marszałkowskiego i w naszej gminie gdzie jest ponad 7 tys., mieszkańców było 1000 ton śmieci, w gminach które liczą  mniej  mieszkańców było 2000 ton śmieci i tutaj szczególnie chciałem podziękować mieszkańcom, bo oni na tę niską cenę zapracowali prowadząc selektywną zbiórkę śmieci. Bo żeby wszystko( popiół, szkło, plastik, pety)  szło do jednego kosza ,czyli  tych śmieci na wadze byłoby  więcej a przez to cena by wzrosła. Ale to z niczego się nie wzięło proszę sobie przypomnieć nasze akcje promujące selektywną zbiórkę śmieci, nagrody ( rowery, namioty, plecaki itp. Rzeczy) dla tych co zbiorą najwięcej  selektywnych odpadów, to teraz wszystko procentuje ,nasi mieszkańcy nauczyli się  i przyzwyczaili do zbierania selektywnego odpadów. To jest najlepszy przykład na współpracę mieszkańców z samorządem Wielki ukłon w stronę ZGKiM za selektywną zbiórkę to oni mieli problemy z segregowaniem śmieci  jakie były tłumaczenia niektórych mieszkańców, że wezmą sobie kosze w innej firmie zapłacą mniej, ale nie będą musieli zbierać selektywnie śmieci i niestety ci ludzie nie przyczyniali się do tego, żeby te śmieci były tańsze. I tu zwrócił się do radnych żeby dawali dobry przykład mieszkańcom i prosi żeby od 1 lipca wszystkie odpady były segregowane tak jak należy  bo to będzie później procentować na cenę na następny rok.  Pilnujmy tego wszyscy, proszę o zwrócenie uwagi w spółdzielniach, bo wybranie dużego kontenera, rodzi odpowiedzialność zbiorową ponieważ wszyscy będą segregować, a jedna rodzina nie i to już rozkłada się na wszystkich. Odniosą  szkodę wszyscy mieszkańcy ,bo cena wzrośnie i to uderzy we wszystkich. W tej chwili jest przekonany, że inne gminy będą ustalać ceny w takich granicach jak u nas, ale my mamy ceny z kalkulacji a oni będą zaniżać ceny z kalkulacji i będą musieli dokładać do tego z budżetu, a to są pieniądze mieszkańców. Nam udało się osiągnąć tak niską cenę z kalkulacji i jestem za to wdzięczny mieszkańcom, że dali się przekonać i  nauczyli się segregacji śmieci.

Radny Włodzimierz Owsiejczyk – zwrócił się z pytaniem do Kierownika ZGKiM czy ma już jakąś koncepcję utrzymania zakładu jak odejdą im śmieci, bo zostaną tylko  woda, ścieki i mieszkania komunalne ,czy MPO prowadzi jakieś rozmowy z zakładem  o odbiorze przez was śmieci, Jak dalej będzie prosperował zakład.

Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski –o rozmowach z MPO nie będzie mówił, bo to jest tajemnica ,ponadto funkcjonowanie MPO jest pod znakiem zapytania ponieważ przegrali wszystkie przetargi w Białymstoku . U nas natomiast jest przewidziana redukcja etatów, pracownik administracji  na czas określony nie będzie miał przedłużonej umowy, następny przechodzi na emeryturę , na jego miejsce nikogo nie zatrudniamy, jeśli trzeba będzie  zredukujemy jeszcze kadrę i będziemy robić to co zostaje. Sprzęt jest wyceniony i w razie czego zostanie sprzedany.

Mikołaj Worona – dodał, że oni na selektywnej zbiórce na swój koszt  nic nie zarabiali, mają dobry sprzęt, ale wiadomo ulega zniszczeniu ,i jeśli rozmowy ZGKiM  z MPO zakończą się fiaskiem, bo oni chcieli przekazać nam zbiórkę z gminy ale pod warunkiem, ze będą mieli Białystok , bo może być tak, że oni dadzą nam  swój sprzęt i zatrudnią dwie osoby i jeśli zatrudnia to wtedy nie będziemy musieli myśleć o drastycznej redukcji.

 

Po wyczerpaniu pytań i wniosków Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały Zastępcę panią Marię  Ancipiuk i następnie przeszedł do głosowania.

 

Radni w głosowaniu jawnym  jednogłośni - 14 glosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Po zakończonym glosowaniu pan Mikołaj Worona zapytał, jak mieszkańcy mają się przygotować do odbioru śmieci ,skąd mają wziąć worki jak to będzie wyglądało?

 

Pan Burmistrz  - raz jeszcze na ręce Kierownika i pracowników ZGKiM złożył podziękowania za selektywną zbiórkę,  bo to dzięki nim też mamy taką niska cenę a wiadomo jak to na początku było. W przyszłym tygodniu sołtysi otrzymają korekty , żeby mieszkańcy czytelnie podpisali tak żebyśmy w sierpniu mogli wysłać do mieszkańców informacje odnośnie terminu i wysokości opat, bo niby  każdy wie ,ale jak otrzyma na piśmie to jest inaczej, i dopiero po złożeniu tych deklaracji , zostaną wszczęte postępowania w stosunku do tych co nie złożyli deklaracji  i to będą najpierw upomnienia,  a dopiero później będziemy  nakładać z góry tę opłatę o której mówił wcześniej. Jeśli chodzi o firmę to mamy już podpisana umowę no i do końca czerwca worki zostaną rozwiezione a kosz każdy musi zakupić sobie sam. Do końca czerwca  ZGKiM objedzie całą gminę i  odbierze jeszcze od wszystkich śmieci.

Radna Anna Wowk – zwróciła się z pytaniem jak jest ujęte w umowie czy firma nie zażąda swoich pojemników takich jak są w MPO  ,bo w niektórych gminach jest tak ,że firma żąda swoich pojemników  żeby mieszkańcy mieli.

Pan Burmistrz –odpowiedział, że jest nasza uchwała i tam jest zapis o wielkości koszy  czyli standard i nie ma znaczenia jaka tam jest naklejka ,inne firmy które odbierały u nas śmieci nie miały prawa odbierać śmieci nie segregowanych, zgodnie z naszą uchwałą oni musieli się do niej dostosować , a wiemy ,jak było. U nas jest tak, że jeżeli pojemnik jest standardowy to firma nie ma prawa żądać innego.

Radna Ewa Kupraszewicz – powiedziała, że MPO sprzedaje pojemniki po 70 złotych, a wydzierżawienie 4 złotych miesięcznie.

Pan Burmistrz – zwrócił się o opinię radnych żeby wyrazili swoje zdanie  czy traktujemy  tych co nie segregują śmieci w spółdzielniach  ulgowo czy restrykcyjnie ,bo teraz jest fajnie a później żeby nie było że my  traktujemy restrykcyjnie, bo to są wasze pieniądze.

Trzeba przestrzegać zasad i wymagać – uważa Przewodniczący i zakończył dyskusję bo uchwała jest już podjęta, a my tu możemy dyskutować bez końca

 

Uchwała Nr XXV/235/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca 2013 r. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności  (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowo do realizacji projektu pn.. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu Gminnego  Zespołu Szkół  w Michalowie z wykorzystaniem OZE”

 

            Pan Burmistrz – powiedział, że czuje tu pewien dyskomfort ponieważ w projekcie nie ma kwoty, a wynika to, że będzie to możliwe po sporządzeniu audytu energetycznego. Dopiero po sporządzeniu audytu będziemy mogli mówić o kwocie. Z wyliczeń szacunkowych   pracowników wynika ,w ramach termomodernizacji - wymiana okien i plus termomodernizację  regulatory ?,budynku to ponad milion trzysta , czterysta jeżeli do tego dojdą pompy  ciepła to plus 800 tys.  to wychodzi ponad dwa miliony ,przy 80 % pozyskanych środków i naszych 20% własnych to wychodzi od 250  - 450 tys. złotych naszego  wkładu własnego). Chodzi o to że trzeba mieć odpowiedni efekt żeby otrzymać środki. Za własne pieniądze udałoby się tylko wymienić okna a dlatego teraz trzeba to podjąć ponieważ do 12 sierpnia trzeba złożyć wniosek.

 

 

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę.

 

 W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Uchwała Nr XXV/236/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowo do realizacji projektu pn.. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu Gminnego  Zespołu Szkół  w Michalowie z wykorzystaniem OZE” (w załączeniu do protokołu).

 

Po zakończeniu glosowania Pan Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.

 

Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady .

 

Przywitał młodzież, która przyszła na obrady z przedstawieniem radnym  projektu polsko-amerykańskiego „Równać szanse”

 

Stwierdził, że na sali jest 10 radnych wobec czego jest quorum władne poodejmowania uchwał

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu ( Bondary)

 

            Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że każdorazowo przy sprzedaży lokali komunalnych Rada musi wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty ,w tym projekcie przygotowane są dwa lokale  na Osiedlu w Bondary do sprzedaży. Po sprzedaży tych dwóch lokali zostanie jeszcze tylko jeden lokal do sprzedaży 

 

Wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 10 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w zmieniającą uchwałę w sprawie  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu ( Bondary)

 

W głosowaniu brało udział 10 radnych.

 

Uchwała Nr XXV/237/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu ( Bondary)   (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu ( Michałowo)

 

            Pani Elżbieta Rosińska Kierownik – wyjaśniła ,że ten projekt uchwały dotyczy także udzielenia bonifikaty od sprzedaży lokali  mieszkalnych na terenie Michalowa przy ul. Białostockiej 

 

             

Wobec  braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za”,  przyjęli uchwałę w sprawie Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu ( Michałowo)

 

W głosowaniu brało udział 10 radnych.

 

Uchwała Nr XXV/238/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca  2013 r. w sprawie Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu ( Michałowo)  (w załączeniu do protokołu).

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  29 Michałowo,

 

Na salę powróciło 2 radnych

 

Pani Kierownik Elżbieta Rosińska – wyjaśniła radnym, że zawsze na początku roku po zatwierdzeniu budżetu jest przedstawiany Radzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w nowym roku budżetowym.-.  I jeżeli szacunek przekroczy sumę 20 tys. złotych  projekt uchwały o sprzedaży musi być przedstawiony na radzie - i rada musi wyrazić zgodę. Ten projekt obejmuje 4 nieruchomości w obrębie Michalowa

 

Wobec  braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

 

 

            Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”,  przyjęli uchwałę w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  29 Michałowo,

 

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

 

Uchwała Nr XXV/239/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca  2013 r. w sprawie Wyrażenia zgody na Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  29 Michałowo,    (w załączeniu do protokołu).

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  30 Kolonia Mostowlany,

 

Wobec  braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”,  przyjęli uchwałę w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  29 Michałowo,

 

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

 

Uchwała Nr XXV/240/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca  2013 r. w sprawie Wyrażenia zgody na Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  Kolonia Mostowlany,    (w załączeniu do protokołu).

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  38 Potoka,

 

Wobec  braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”,  przyjęli uchwałę w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  29 Michałowo,

 

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Uchwała Nr XXV/241/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca  2013 r. w sprawie Wyrażenia zgody na Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  38 Potoka ,    (w załączeniu do protokołu).

 

Wobec  braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”,  przyjęli uchwałę w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  29 Michałowo,

 

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

 

Projekt uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  16 Jałówka ,

 

Wobec  braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”,  przyjęli uchwałę w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  29 Michałowo,

 

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

 

Uchwała Nr XXV/242/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca  2013 r. w sprawie Wyrażenia zgody na Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  16 Jałówka,   (w załączeniu do protokołu).

 

 

Ad.6.Przyjecie oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 rok dla gminy Michałowo

 

        Pani Kierownik MGOPS  - Anna Funkowska zapoznała radnych z zasobami pomocy społecznej dla gminy Michałowo na rok 2012 oraz z działalności Ośrodka i jego potrzeb ( w załączeniu do protokółu)

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli przedstawione informacje

 

 

 

Ad. 7  Wolne wnioski

 

Pan Przewodniczący zapoznał radnych z pismem które do niego wpłynęło ze Stowarzyszenia „ISKRA” z Michałowa o wsparcie finansowe przeznaczone przez radnych z części ich  diet ( w załączeniu do protokołu)

 

O godz. 13:43 salę narad opuścił Radny Włodzimierz Konończuk

Ponadto radni poruszyli  następujące sprawy:

 

Radny Marek Charytoniuk – prośba mieszkańców o przeniesienie przystanku autobusowego który miał być dla dzieci ,a spełnia zupełnie inne zadania ( młodzież spotyka się tam pije piwo ,wino bije butelki) na drogę publiczną tam gdzie jest PKS

 

Radny Jan Borowski – prosi o ustawienie znaków zakazu wjazdu na wąskie uliczki Osiedla Bondar ciężkich samochodów

Radna Halina Ławreszuk – brak tablic informacyjnych, turyści nie wiedzą  jak dojść do jeziora Gorbacz – uzupełnić jeżeli jest to możliwe.

Mieszkańcy Barszczowa proszą o dodatkową lampę  uliczną, zainstalować lub przenieść z miejsca gdzie lampa jest, a tam nikt nie mieszka i proszą także o tablice informacyjną we wsi ,a najlepiej to wszędzie gdzie nie ma uzupełnić.

Radna Elżbieta Leszczuk – prosi o podsypanie i wyrównanie drogi od Łuplanki do przystanku na żądanie ( przy okazji jak będzie tam sprzęt)

 

Ad. 9,  Interpelacje i odpowiedzi – brak

 

Ad. 10 Sprawy różne i zapytania radnych

            W pkt. Sprawy różne młodzież wraz ze swoją   koordynatorką  pania Edytą Rosiak przedstawiła radnym projekt polsko – amerykański „Równać szansę”  w który uczestniczą jako wolontariusze. Młodzież zapoznała radnych z celem projektu.

 Radni wysłuchali  wypowiedzi młodzieży o swoim miejscu na ziemi, jak postrzegają Michałowo jego rozwój, co chcieliby zmienić w przyszłości ,czy wiążą swoja przyszłość z Michałowem,? jak widzą swoją  przyszłość, co chcieli by zmienić nie tylko w Michałowie.

Pani Maria Ancipiuk Zastępca Przewodniczącego , Przewodniczący Rady –podziękowali młodzieży  za udział w sesji za trafne i cenne spostrzeżenia. Zapraszają na inne sesje .

Radna Dorota Budnik- podziękowała, za wszystkie wypowiedzi za krytykę

Elżbieta Leszczuk – jest pod wrażeniem wyważonych wypowiedzi, ale w nawiązaniu do niektórych twierdzi z całą stanowczością, że nie żałuje podjętej decyzji o pozostaniu  tutaj na terenie Gminy, jest z tego powodu dumna i szczęśliwa.

Radny Włodzimierz Owsiejczyk – życzy młodym ludziom wszystkiego najlepszego, życzy im spełnienia realizacji wszystkich marzeń i ze zazdrości im, że mogą to wszystko realizować

 

Ad. 11  Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14:15 zamknął obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

 

Protokołowała: Jolanta Narolewska

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-05