Protokół Nr XXIV/13 z dnia 2013-06-20 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 28 marca 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 28 marca 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXIV/13
Data wydania 2013-06-20

Protokół Nr XXIV/13 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 28 marca 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:05 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Dąbrowski Piotr,
 6. Kazberuk Alina
 7. Kononczuk Roman
 8. Konończuk Włodzimierz
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Leszczuk Elżbieta
 11. Ławreszuk Halina
 12. Ostaszewski Bogusław
 13. Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Symko Jarosław

 

Nieobecni Radni: Anna Wowk

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Zastępca Burmistrza – Anna Maria Dobrowolska – Cylwik, Skarbnik – Małgorzata Golak, Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXIV sesji Rady Miejskiej w Michałowie

 

Pan Burmistrz zgłosił wniosek formalny, aby w pkt. 5 „Podjęcie uchwał” za projektem uchwały dot. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024, wprowadzić projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1629 B Narew – Planty – Nowa Wola na odcinku Marynka – Planty (gm. Michałowo)”. Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest to temat z wczoraj i okazało się, iż Powiat przeznaczył na tą drogę 500 tyś zł, a po przetargu inwestycję wyceniono na kwotę 576.500 zł. W związku z powyższym Powiat zwrócił się do gminy o dofinansowanie inwestycji w kwocie 76.500 zł.

Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynęła skarga na Burmistrza Michałowa, w związku z czym w pkt. 5 „Podjęcie uchwał” jako ostatni projekt uchwały zostanie wprowadzony projekt w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Michałowa.

 

O godz. 10:08 na salę narad przybyła Radna Anna Wowk

 

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami:

I wniosek - aby w pkt. 5 „Podjęcie uchwał” za projektem uchwały dot. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024, wprowadzić projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1629 B Narew – Planty – Nowa Wola na odcinku Marynka – Planty (gm. Michałowo)”.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radych.

II wniosek - aby w pkt. 5 „Podjęcie uchwał” jako ostatni projekt uchwały został wprowadzony projekt w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Michałowa

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radych.

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek po zmianach, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli porządek:

 

2/  Zatwierdzenie porządku  XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/   Podjęcie uchwał w sprawie

 • zmian w budżecie na 2013 rok
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024
 • pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1629 B Narew – Planty – Nowa Wola na odcinku Marynka – Planty (gm. Michałowo)”
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
 • rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Michałowa

6/  Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok

7/ Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi

8/  Wolne wnioski

9/  Interpelacje i odpowiedzi

10/ Sprawy różne i zapytania radnych

11/ Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej

 

 

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej.

            W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

 

            Pan Przewodniczący przypomniał Radnym o składaniu oświadczeń majątkowych do 30.04 br., poinformował Radnych i sołtysów o złożeniu stosownych oświadczeń do księgowości dot. podania konta bankowego, ponieważ od 1.04 br. w Urzędzie nie będzie działać kasa oraz poinformował o zaopatrzenie się w druki deklaracji dot. śmieci.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

W wyniku braku uwag do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Rani w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.  

           

Ad. 5 Podjęcie uchwał

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Pani Skarbnik omówiła zmiany jakie dokonano w budżecie na 2013 rok (istota zmian ujęta jest w załącznikach do projektu uchwały).

Pan Burmistrz podsumował słowa Pani Skarbnik dodając, że dzielimy środki w wysokości 2 mln 990 tyś zł (z czego 2 mln 709 tyś zł pochodzi z subwencji oświatowej, ze zwrotu z wodociągu, z nadwyżki i z wolnych środków, a 281 tyś zł z targowiska – zmniejszył się wkład własny i ww. kwota pozostała). Pan Burmistrz poinformował, że:

- kwotę  przeznaczoną na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, na Wodociągi należy przeznaczyć, ponieważ są to środki „znaczone”;

- zagospodarowanie terenu za Gminnym Ośrodkiem Kultury: 133 tyś zł jako wkład własny i 99 tyś zł będą pochodziły ze środków unijnych;

- środki na drogi – 860 tyś zł; spłata pożyczek – 650 tyś zł (850 tyś zł zaplanowano w budżecie na spłatę pożyczek, natomiast 650 tyś zł jest to kwota dodatkowa, aby szybciej spłacić narastające odsetki);

- Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu inwestycja dwuletnia – 150 tyś zł w tym roku a w przyszłym 71 tyś zł, czyli wkład własny 221 tyś zł a kwota ok. 400 tyś zł. będą pochodziły ze środków unijnych;

- plaża w Bondarach – 300 tyś zł wkład własny na rok bieżący, a 200 tyś zł przeznaczy się na rok kolejny;

- wymiana okien w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Michałowie – 125 tyś zł (na korytarzach na razie nie będzie wymiany okien, ponieważ jest szansa pojawienia się środków na termomodernizację – wówczas wymieni się okna na korytarzach i dociepli się i wykona elewację budynku szkoły) powyższe środki są przeznaczone lecz wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia funduszy norweskich;

- ochrona zdrowia 8 tyś zł – zostanie przeprowadzony konkurs na dofinansowanie;

- fundusz wsparcia Policji - środki na służby płatne oraz fundusz wsparcia Straży Granicznej – środki na zakup paliwa – po 5 tyś zł.         

Pan Burmistrz stwierdził, że po rozdysponowaniu powyższych środków pozostaje jeszcze 610 tyś zł nierozdysponowanych, w związku z czym wnioskuje aby kwotę 76 tyś 500 zł na drogę Narew – Planty – Nowa Wola na odcinku Marynka – Planty umieścić i przeznaczyć na Powiat, w związku z czym do podziału pozostaje jeszcze ok. 530 tyś zł. Pan Burmistrz zaproponował, aby tą kwotę pozostawić póki co nie rozdzieloną, ponieważ może okazać się, iż np. do termomodernizacji bądź innych projektów będzie trzeba przeznaczyć więcej środków niż przewidziano, chyba że są jakieś inne propozycje. Pan Burmistrz kończąc dodał, że niedawno uchwalano budżet, w którym było 3 mln 600 tyś. zł na zadania inwestycyjno – remontowe w 2013r., dziś jak się okazuje dzielimy prawie 3 mln zł kolejnych środków i nie są to ostatnie środki – powyższe kwoty świadczą o dobrej sytuacji finansowej Gminy Michałowo. Pan Burmistrz poinformował, że środki pochodzą z subwencji oświatowej 844 tyś zł z tytułu nauczania języka białoruskiego (dla porównania wpływy z podatków w gminie, które płacą wszyscy mieszkańcy – łącznie od mieszkań, placów, budynków gospodarczych) wynoszą ok. 750 tyś zł.); dodatkowe środki to również skutek oszczędności wynikających z połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gminny Zespół Szkół oraz z ogólnej dyscypliny finansów w zakładach i jednostkach budżetowych (w Gminie Michałowo dowożenie wszystkich uczniów kosztuje ok. 350 tyś zł, natomiast dla porównania w jednej z gmin ościennych 780 tyś zł).

Radny Jarosław Symko poinformował, że posiedzenie Komisji Finansowej zbiegło się ze spotkaniem z sołtysami niektórych sołectw i w budżecie ujęto część zgłoszonych próśb, które gmina może zrealizować. Radny poinformował, że spotkania z pozostałymi sołtysami będą prowadzone sukcesywnie. Dodał, że należy wszystkim do znudzenia powtarzać ile środków pozyskano ponieważ są to ogromne kwoty, ponadto dobrze, że jest nadwyżka, ponieważ w sytuacjach możliwości pozyskania kolejnych środków, gmina będzie posiadać środki na wkład własny. Radny dodał, że za oszczędnością w jednostkach budżetowych stoją również kierownicy i dyrektorzy, którym należą się słowa uznania, ponadto stwierdził, że w gminie nie robi się nic na siłę i lepiej poczekać na pojawienie się możliwości pozyskania środków na daną inwestycję, niż wykonywać ją wyłącznie za środki własne. Rady kończąc poinformował, iż Komisja Finansowa z satysfakcją wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk stwierdziła, że z obecnej sytuacji finansowej wynikającej m.in. z pozyskanych środków dzięki Panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu oraz z całego budżetu wszyscy powinni być dumni. Wiceprzewodnicząca dodała, że tak jak mówił sam Prezydent RP Bronisław Komorowski Gmina Michałowo znajduje się w czołówce gmin pozyskujących środki z zewnątrz.  

W obliczu wniosków formalnych do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXIV/219/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024

Pani Skarbnik poinformowała że WPF Gminy należy dostosować do wytycznych umieszczonych w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pani Skarbnik dodała, że zmiany głownie dotyczą dostosowania czyli wykazania w kolumnie wykonanie za 2012 rok kwot zgodnych ze sprawozdaniami budżetowymi po stronie dochodów i wydatków a także dostosowania kolumny dot. 2013 r. do sytuacji obecnego budżetu gminy.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „przeciw” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXIV/220/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024 (w załączeniu do protokołu).

 

Pan Przewodniczący o godz. 11:25 ogłosił 10 min. przerwy po czym wznowił obrady.

 

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1629 B Narew – Planty – Nowa Wola na odcinku Marynka – Planty (gm. Michałowo)”

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, że w związku z otworzeniem postępowania przetargowego przez Powiatowy Zarząd Dróg i brakiem 76 tyś 500 zł. na realizację inwestycji, Powiat zwrócił się z prośbą o dofinansowanie inwestycji, aby móc zakończyć postępowanie przetargowe, wybrać oferenta i zrealizować inwestycję.

Pan Burmistrz stwierdził, że tak jak wcześniej informował, Powiatowi zabrakło 76 tyś 500 zł na realizację inwestycji, dlatego też zwrócono się do naszej gminy o pomoc. Pan Burmistrz dodał, że należy wesprzeć Powiat, ponieważ jest to ważna droga również dla naszej gminy i mieszkańców. Pan Burmistrz przypomniał, że rok temu  Powiat przysłał informację, że jeżeli nasza gmina chce aby droga była wykonana to prosi o wkład 50 % gminy przy kosztorysowej cenie tej drogi 2 mln 700 tyś zł, przy cenie rynkowej 2 mln 105 tyś zł. czyli wkład gminy miałby wynosić 1 mln 50 tyś zł. Pan Burmistrz przypomniał, że wówczas mówił, że chyba nie było nikogo kto by powiedział, że nie chce robić tej drogi, jednak przeznaczenie takiej kwoty za rozsądne by nie było. Wówczas mówił również, że należy przejmować od Powiatu takie drogi jak: Barszczewo, Oziabły, Biendziuga, Hoźna, Żednia i robić je na własny koszt, ponieważ nad tymi drogami powiat się nie pochyli, bo drogi ważne dla powiatu tj. droga na Zabłudów, na Narew, trakt Podozierański i tak się same obronią.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1629 B Narew – Planty – Nowa Wola na odcinku Marynka – Planty (gm. Michałowo)”.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXIV/221/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1629 B Narew – Planty – Nowa Wola na odcinku Marynka – Planty (gm. Michałowo)” (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż na spotkaniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, którego tematem była gospodarka śmieciowa, uzyskano informacje, które spowodowały konieczność przeanalizowania podjętych uchwał i dokonanie stosownych korekt. Pani Kierownik dodała, że w omawianej uchwale stawki nie ulegają zmianie, zmianie ulega zapis paragrafu w podstawie prawnej oraz zawarto w jednej uchwale opłaty za pojemniki w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.

Pan Burmistrz dodał, że w przypadku zbiórki selektywnej pojemnik 80-120 l, będzie wynosił 18 zł – tyle samo co w przypadku osoby samotnej, dalsze kwoty wynikają z wyliczeń matematycznych.

Radni zgłosili następujące zapytania i uwagi:

- aby w Gazecie Michałowa umieścić kalkulację naliczenia opłat za odbiór śmieci i podanie stawek;

- dlaczego częstotliwość odbioru śmieci jest różna w Michałowie i terenie;

- czy do opłaty należy doliczyć jeszcze VAT;

- co grozi mieszkańcom za niezłożenie deklaracji dot. śmieci w terminie;

- czy właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą również musieli składać deklaracje

Pan Burmistrz poinformował, że kalkulacja zostanie umieszczona w Gazecie Michałowa. Dodał, że w przypadku śmieci musi być równowaga w budżecie po stronie przychodów i wydatków, nie można mieszać opłaty z odbiorem śmieci, ponieważ nie jest to adekwatne – np. osoba samotna, płacąca 18 zł  może wystawić 10 koszty i ich odbiór będzie konieczny. Pan Burmistrz wyjaśnił, że opłata obowiązująca teraz wynosi 12,50 zł za odbiór kosza plus 2 zł jego dzierżawa- daje to 14,50 zł, czyli porównując to do przyszłych stawek nastąpił wzrost o 3,50 zł mając na uwadze, że dotychczasowa usługa dotyczyła wywozu jednego kosza a nie wszystkich śmieci z nieruchomości jak to będzie miało miejsce w obecnej chwili. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego, u którego częstotliwość wywozu obecnie to 2x12,50 zł plus 2 zł dzierżawa daje to kwotę 27 zł -  porównując to do przyszłych stawek nastąpił wzrost o 8 zł. W dalszej kolejności Pan Burmistrz zauważył, że dodatkowe wywozy w terenie zwiększą koszt usługi, ponieważ teren jest bardzo rozległy i odczują to mieszkańcy, bo on do kieszeni ludzi nie chce sięgać, bo jeżeli zwiększy się o jeden wywóz to cena nie będzie taka sama i zapłacą za to mieszkańcy, dlatego należy być ostrożnym, ale jeśli będzie taka potrzeba, zawsze można częstotliwość zmienić, póki co pierwsze pół roku pokaże wszystkie za i przeciw i każdą kwestię będzie można ulepszyć.  

            Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że do opłaty nie dolicza się stawki VAT. Odnośnie niezłożenia deklaracji w terminie, Pani Kierownik poinformowała, iż kwestie te są uregulowane w ustawie o utrzymaniu czystości, która nakłada na Burmistrza obowiązek wydania decyzji administracyjnej nakładającej opłatę dla osób, które nie złożyły deklaracji w terminie.

            Pan Burmistrz dodał, że po 1 lipca osobom, które nie złożyły deklaracji zostaną wydane stosowne decyzje, natomiast stawki będą się opierały o przepisy ordynacji podatkowej i nie będą się pokrywały ze stawkami, które zostały ustalone w temacie odbioru śmieci. Pan Burmistrz dodał, że osoby mające umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie będą mogły zakupić żółty kosz w kwocie promocyjnej 10 zł. (wartość podobnego kosza szacuje się w granicach 40-45 zł).

            Radny Jarosław Symko poinformował, że osoby, które w tej chwili mają podpisaną umowę z ZGKiM dot. odbioru śmieci, nie będą musiały się wyrejestrowywać, ponieważ ZGKiM sam dokona rozwiązania umowy. Radny dodał, aby pozostali, którzy mają podpisane umowy na odbiór nieczystości z innymi firmami nie zapomnieli o rozwiązaniu umów, ponieważ od 1 lipca będą płacić podwójnie.

Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag i innych wniosków formalnych do projektu uchwały zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXIV/222/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (w załączeniu do protokołu).

 

 O godz. 12:28 salę narad opuściła Radna Ewa Kupraszewicz

 

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że zmiany są również podyktowane wytycznymi RIO. Przyjęto system opłaty kwartalnej więc obowiązek spłaty tej opłaty następuje z pierwszym dniem pierwszego miesiąca kwartału, więc opłatę przesunięto na koniec miesiąca.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXIV/223/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie

Pan Burmistrz zauważył, że nazwę „Centrum Produktu Regionalnego” jaką Radni otrzymali w materiałach, należy zmienić na „Centrum Produktu Lokalnego”. 

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie.

 W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXIV/224/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXIV/225/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

            Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że w poprzedniej uchwale zaszła pomyłka, zapis brzmiał, że koszty notarialne ponosi Agencja a powinno być, że Urząd.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXIV/226/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Michałowa

            Pani Anna Ławreszuk pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uzasadnienie do uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).

            Radny Jarosław Symko zgłosił wniosek o uznanie skargi za bezzasadną.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Michałowa i uznanie jej za bezzasadną.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXIV/227/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Michałowa (w załączeniu do protokołu).

 

Pan Przewodniczący o godz. 12:50 ogłosił 10 min. przerwy po czym wznowił obrady.

 

Ad. 6 Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok

            Pani Skarbnik na podstawie prezentacji multimedialnej omówiła wykonanie budżetu za 2012 rok. (prezentacja w załączeniu do protokołu).

 

Ad.7 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zastępca Burmistrza Anna Dobrowolska – Cylwik odczytała sprawozdanie z realizacji programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 8 Wolne wnioski - brak

 

O godz. 13:15 salę narad opuściła Radna Alina Kazberuk

 

Ad. 9, 10  Interpelacje i odpowiedzi, Sprawy różne i zapytania radnych

            Radni poruszyli następujące tematy:

- oczyszczenie ze śniegu i lodu przystanku autobusowego w Michałowie;

- interwencję w sprawie nawierzchni drogi powiatowej do Łuplanki;

- zmobilizowania mieszkańców do oczyszczania chodników wokół swoich posesji;

- ustawienia znaków informujących o kierunku do miejscowości „Siemianówka” w   Bondarach i w Juszkowym Grodzie oraz do miejscowości „Kopce” od strony starego wysypiska;

 - ustawienie znaku informacyjnego dot. ul. Klonowej – w stronę Pani Kordala, oraz wyrównanie tej drogi.     

 

Ad. 11  Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Burmistrz złożył życzenia wesołych, zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Do życzeń przyłączył się również Pan Przewodniczący po czym o godz. 13:25 zamknął obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

 

Protokołowała: Urszula Tarasewicz

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-05