Protokół Nr XXIII/13 z dnia 2013-03-28 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 14 lutego 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 14 lutego 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXIII/13
Data wydania 2013-03-28

Protokół Nr XXIII/13 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 14 lutego 2013r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:06 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Kazberuk Alina
 6. Kononczuk Roman
 7. Konończuk Włodzimierz
 8. Kupraszewicz Ewa
 9. Leszczuk Elżbieta
 10. Ławreszuk Halina
 11. Ostaszewski Bogusław
 12. Owsiejczyk Włodzimierz
 13. Symko Jarosław

 

Nieobecni Radni: Dąbrowski Piotr, Wowk Anna

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Skarbnik – Małgorzata Golak, Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Pan Burmistrz poinformował, że po konsultacjach z Lokalną Grupą Działania, postanowiono nie uchylać dotychczasowej uchwały, a zebrano wszystkie uchwały w tym temacie i opracowano jedną wersję w związku z czym projekt uchwały będzie brzmiał: „w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania”.

            Ponad to Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie jako pierwszej projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Pan Burmistrz wyjaśnił, iż w momencie drukowania jak ustalano opłaty w jednej ze stawek w pozycji 11 i 12 były inne wyrażenia jak gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe, dlatego też w pozycji 11 należy wprowadzić wyrażenie „gospodarstwo jednoosobowe”, a w pozycji 12 „gospodarstwa wieloosobowe”.

 

 

 

            O godz. 10:11 na salę narad przybył Radny Piotr Dąbrowski

 

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 0 głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli porządek:

2/  Zatwierdzenie porządku  XXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/   Podjęcie uchwał w sprawie

 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania
 • funduszu sołeckiego
 • wyrażenia zgody na przyjecie darowizny
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2013 roku

6/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie  za rok 2012

7/ Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2012

8/ Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji  Planowania ,Gospodarki Finansowej i Komunalnej  Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2012

9/ Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji  Oświaty ,Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2012

10/Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku  Publicznego Rady  Miejskiej w Michałowie za rok 2012

11/ Wolne wnioski

12/ Interpelacje i odpowiedzi

13/ Sprawy różne i zapytania radnych

14/ Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej.

            W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Pan Burmistrz na koniec poinformował, iż na prośbę Pana Przewodniczącego miał przygotować relację w sprawie przebiegu procesu – chodzi głównie o działania policji, prokuratury i sądu- jednak do tej pory nie ma uzasadnienia a jest ono kluczowe. Pan Burmistrz dodał, że jak tylko nadejdzie uzasadnienie, to o nim na najbliżej sesji poinformuje. Na koniec Pan Burmistrz zaprosił wszystkich do Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii w piątek (15.02) na film „Anchimandryta” i spotkanie z reżyserem Kaliną.

 

O godz. 10:21 na salę narad przybyła Radna Anna Wowk

W wyniku braku uwag do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Rani w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.   

            Pan Przewodniczący poinformował sołtysów o odbiorze nakazów podatkowych w organie podatkowym, poprosił ich o rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców o mammografii, oraz przekazał informację o konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne” -szczegóły na tablicy ogłoszeń.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska stwierdziła, że tak jak informował Pan Burmistrz do wcześniej podjętej uchwały wkradł się błąd, który trzeba poprawić. Kierownik Rosińska prosiła sołtysów o przekazanie mieszkańcom deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXIII/213/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXIII/214/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego

Pani Skarbnik poinformowała, iż co roku Rada Miejska zobowiązana jest podjąć uchwałę do 31 marca w sprawie wyodrębnienia bądź nie środków na fundusz sołecki na kolejny rok budżetowy. Pan Skarbnik dodała, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć będących zadaniami gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i mają one służyć poprawie warunków życia mieszkańców i muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż Komisja stanęła na stanowisku nie wyodrębniania w budżecie środków na fundusz sołecki. Radny dodał, że zdania w Polsce o funduszu są podzielone w związku z ich skomplikowanym charakterem, a w naszej gminie jak są potrzeby w sołectwach to gmina stara się je zaspokoić. W związku z powyższym Radny zgłosił wniosek o nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie środków na fundusz sołecki.

Sołtys Potoki stwierdziła, że wykorzystanie przez sołtysów funduszu sołeckiego nie jest takie proste i sama przekonała się, że na pomoc mieszkańców w tym temacie nie ma co liczyć.  

Radny Piotr Dąbrowski podziękował sołtysom za zabranie głosu i w związku z tym, iż uchwałę należy podjąć do końca marca, radny zaproponował, aby jej teraz nie przegłosowywać. Radny dodał, że na spotkaniu sołtysów z Komisją Finansową może wypracuje się założenia związane z funduszem sołeckim, ponieważ wg niego dla wsi taki fundusz się należy i on jest „za” funduszem; należy również zrobić listę zadań jakie z funduszu można zrealizować.

Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag i innych wniosków formalnych do projektu uchwały zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego nie wyrażając zgody na jego wyodrębnienie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXIII/215/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych, która kilkakrotnie występowała do gminy o przyjęcie nieruchomości, które są wymienione w projekcie uchwały została przygotowana taka uchwała. Pani Kierownik dodała, że trwają prace nad planem przestrzennego zagospodarowania na terenie Bołtryk i w związku z faktem, że agencja ma obowiązek wyzbywać się wszystkich nieruchomości, które są w ich posiadaniu, Gmina przychyliła się do wniosku Agencji.

Radny Włodzimierz Konończuk spytał, czy dróżki zaznaczone na mapie pokrywają się z opracowywanym planem przestrzennego zagospodarowania – Kierownik Rosińska potwierdziła, że tak.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXIII/216/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż mieszkańcy cyklicznie zwracają się z prośbą wykupu działek, które zajmują lub dzierżawią. Kierownik Rosińska przedstawiła wartość nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXIII/217/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2013 roku

Pan Roman Kalinowski pracownik Urzędu Miejskiego w Michałowie poinformował, iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Rada Miejska musi corocznie uchwalać program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Pan Kalinowski dodał, że uchwała w stosunku do podjętej rok temu nie uległa zmianie w swojej treści, poinformował również, że tam gdzie jest zapis dot. gospodarstwa rolnego będzie podane imię i nazwisko gospodarza.

Radny Jan Borowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa stwierdził, że Komisja nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że Komisja nie wnosi uwag do projektu uchwały i wnioskuje za jej przyjęciem.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2013 roku.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXIII/218/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2013 roku (w załączeniu do protokołu).

 

Pan Przewodniczący o godz. 11:10 ogłosił 10 min przerwy po czym wznowił obrady.

 

Po przerwie na salę narad nie powrócili Radni: Maria Ancipiuk, Jarosław Symko
 

Ad. 6 Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie  za rok 2012

            Pan Przewodniczący odczytał sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2012 rok (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Michałowie  za rok 2012.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

O godz. 11:34 na salę narad powrócił Radny Jarosław Symko

 

Ad. 7 Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2012

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Włodzimierz Owsiejczyk odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2012 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie  za rok 2012.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

O godz. 11:36 na salę narad powróciła Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk

 

Ad. 8 Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji  Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2012

Przewodniczący Komisji Planowania Jarosław Symko odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej za rok 2012 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2012.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 9 Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2012

Przewodniczący Komisji Oświaty Marek Charytoniuk odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia za rok 2012 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2012.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 10 Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku  Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2012

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Jan Borowski odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku  Publicznego za rok 2012 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku  Publicznego za rok 2012.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 11 Wolne wnioski - brak

 

Ad. 12 Interpelacje i odpowiedzi - brak

 

 

Ad. 13 Sprawy różne i zapytania radnych

            Radny Włodzimierz Owsiejczyk zwrócił się z zapytaniem do Kierownika Biblioteki Mikołaja Gresia:

- czy w 2012 roku pracownicy Biblioteki otrzymali podwyżki płac, jeśli nie to dlaczego i czy w planach są podwyżki dla pracowników na 2013 rok,

- kto jest wydawcą „Gazety Michałowa” ,czy to prawda, że Pan Greś wydaje gazetę za darmo i jak Pan Greś łączy funkcję kierownika Biblioteki i redaktora naczelnego „Gazety Michałowa”

 

            Kierownik Biblioteki Mikołaj Greś wyjaśnił, że co do podwyżek, to budżet biblioteki na rok 2012 był najniższy w historii Biblioteki (na rok 2012 budżet wyniósł 220 tyś zł, dla porównania w roku 2011r, wynosił 300 tyś zł) w związku z czym nie było podwyżek, ponieważ nie było z czego. Pan Kierownik dodał, że w tym roku budżet jest większy i wynosi 280 tyś zł w związku z czym ma nadzieje, iż pracownicy otrzymają podwyżki choćby w maju przy okazji Dni Oświaty Książki i Prasy, które przypadają właśnie w tym miesiącu. Przy okazji Kierownik Greś zaprosił wszystkich do nowo otwartej Biblioteki i poinformował, że z projektu Biblioteka Plus otrzymano 263 tyś zł.

            W kwestii drugiego pytania dot. „Gazety Michałowa” Kierownik Greś poinformował, iż jest on redaktorem naczelnym, natomiast wydawcą jest Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie – co potwierdziła Dyrektor GOK Elżbieta Palinowska. Dodał, że za pracę przy gazecie miesięcznie otrzymuje 1000 zł, pracę związaną z gazetą wykonuje poza godzinami pracy oraz w weekendy i nie otrzymuje delegacji za jazdę własnym samochodem, na potrzeby gazety.

            W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:

- Radny Jan Borowski – w imieniu mieszkańców Bondar spytał kiedy będzie wykonana kanalizacja w tej miejscowości, natomiast w imieniu mieszkańców Maciejkowej Góry prosił o naprawę i podsypanie w przyszłości drogi – w odpowiedzi Radny Jarosław Symko poinformował, iż na Komisji Finansowej rozmawiano o naprawie dróg i na wiosnę sukcesywnie będą dokonywane bieżące naprawy dróg;

- Radna Dorota Budnik – zwróciła się z zapytaniem do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Eugeniusza Załęskiego, czy sprawa hydrantów w Hieronimowie zostanie rozwiązana – Kierownik Załęski odparł, iż wiosną będzie dokonany przegląd wszystkich hydrantów m.in. w Hieronimowie;

- Radna Elżbieta Leszczuk – zgłosiła, iż droga do Łuplanki Starej jest w fatalnym stanie oraz prosiła o odśnieżenie odcinka drogi za Łuplanką Starą;

- Sołtys Wanda Romanowska spytała do kiedy należy złożyć wypowiedzenie obecnej firmie odbierającej śmieci – Radny Jarosław Symko wyjaśnił, iż umowy należy rozwiązać do 1 lipca br. z innymi firmami niż ZGKiM, ponieważ w przypadku osób, którzy mają podpisaną umowę z ZGKiM, Zakład przekształci umowy we własnym zakresie;

- Sołtys Leoniła Ostapczenia prosiła o wzór wypełnienia deklaracji dot. odbierania odpadów;

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dariusz Golak zaprosił na pływalnię w Michałowie, na którym w dniu dzisiejszym będą liczne atrakcje związane z Dniem Św. Walentego;

- Radna Anna Wowk – zauważyła, aby budynek po byłym Urzędzie Miejskim nie przeznaczać do sprzedaży a przekazać działającym w gminie organizacjom pozarządowym i lokalnym grupom działania – Radny Jarosław Symko stwierdził, że nie jest to zły pomysł jednak należy zastanowić się czy jest to zasadne, z uwagi na fakt bardzo złego stanu technicznego budynku, który wymaga kapitalnego remontu a są to ogromne koszta, a dojdą później również koszta jego utrzymania; co do ulokowania organizacji pozarządowych należałoby wspólnie zastanowić się w tym temacie, ponieważ mamy inne obiekty, w których można by było umieścić poszczególne organizacje, to jest temat do przedyskutowania - do słów radnego przychylił się Pan Przewodniczący;

           

 

Ad. 14  Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej

Pan Przewodniczący o godz. 12:00 zamknął obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

 

Protokołowała: Urszula Tarasewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-05