Protokół Nr XXII/12 z dnia 2013-02-14 - Protokół Nr XXII/12 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 28 grudnia 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł Protokół Nr XXII/12 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 28 grudnia 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXII/12
Data wydania 2013-02-14

Protokół Nr XXII/12

z posiedzeniaRady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 28 grudnia 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Dąbrowski Piotr
 6. Kazberuk Alina
 7. Kononczuk Roman
 8. Kupraszewicz Ewa
 9. Leszczuk Elżbieta
 10. Ławreszuk Halina
 11. Ostaszewski Bogusław
 12. Owsiejczyk Włodzimierz
 13. Symko Jarosław
 14. Wowk Anna

 

Nieobecny Radny: Włodzimierz Konończuk

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Zastępca Burmistrza – Anna Maria Dobrowolska - Cylwik, Skarbnik – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXII sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 0 głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli porządek:

2/  Zatwierdzenie porządku  XXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/   Podjęcie uchwał w sprawie

 • zmian w budżecie na 2012 rok
 • uchwalenia budżetu Gminy Michałowo 2013 rok
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024
 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
 • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo.
 • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 • Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania
 • przystąpienia Gminy Michałowo do Stowarzyszenia pod nazwą „Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna”
 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2013
 • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok
 • przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok
 • przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok
 • przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok

6/ Przedstawienia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2013 rok

7/ Wolne wnioski

8/ Interpelacje i odpowiedzi

9/ Sprawy różne i zapytania radnych

          10/ Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej.

            W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

 

            O godz. 10:15 na salę narad przybył Radny Włodzimierz Konończuk

 

Pan Burmistrz poinformował, iż z dniem wczorajszym Pani Jolanta Narolewska, 30 letni pracownik Urzędu Miejskiego odeszła na emeryturę. Pan Burmistrz podziękował za dotychczasową współpracę i stwierdził, że mimo emerytury liczy na dalszą pomoc ze strony tak doświadczonego pracownika.

Zastępca Burmistrza Anna Dobrowolska – Cylwik w imieniu pracowników Urzędu Miejskiego podziękowała Pani Narolewskiej za sumienną i oddaną pracę na rzecz samorządu oraz za dotychczasową współpracę.

Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk w imieniu radnych „Małej Ojczyzny” również złożyła podziękowania na ręce Pani Jolanty Narolewskiej.

Pani Jolanta Narolewska podziękowała Panu Burmistrzowi za zaufanie i życzliwość, a pracownikom oraz wszystkim z którym miała przyjemność pracować za dotychczasową wieloletnią współpracę.

Pan Burmistrz poinformował, iż z dniem dzisiejszym powołał na stanowisko Zastępcy Burmistrza Panią Annę Dobrowolską – Cyliwk, której powierzono zadania sekretarza gminy.

Pan Przewodniczący podziękował Pani Jolancie Narolewskiej za współpracę oraz pogratulował Pani Annie Dobrowolskiej –Cylwik, natomiast Pani Anna Dobrowolska – Cywlik podziękowała Panu Burmistrzowi za obdarzone zaufanie i powierzone stanowisko.

Pan Przewodniczący pogratulował w imieniu swoim i Pana Burmistrza Państwu Morawskim z Kazimierowa za zajęcie III miejsca w konkursie „Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Białostockiego”. Pan Przewodniczący wręczył list gratulacyjny wraz z upominkiem.

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Pan Burmistrz w związku z zarzutami Radnego Włodzimierza Konończuka na ostatniej sesji co do procedury uchwalania podatku rolnego uważa, że ta sprawa wymaga wyjaśnienia. I tak, Radny Konończuk powiedział, że Rada i tylko Rada Gminy jest uprawniona do uchwalenia stawki podatku od nieruchomości, a co za tym idzie podatku rolnego i dlatego musi znaleźć się uchwała co do stawek podatku rolnego. Na przykładzie prezentacji multimedialnej Burmistrz omówił procedurę podejmowania uchwał dot. podatku rolnego i podatku od nieruchomości (prezentacja w załączeniu do protokołu). Nie można wziąć zapisów ustawy o podatkach lokalnych od nieruchomości i przenieść ich do podatku rolnego, który jest ustalany na podstawie ustawy o podatku rolnym i jego stawka na mocy tej ustawy jest ustalona a Rada ma jedynie prawo do obniżenia ale nie musi tego robić. Pan Burmistrz jest zaskoczony, że Radny Konończuk tego nie wie i podatek rolny przypisuje do podatków od nieruchomości. Pan Burmistrz poinformował, że za poradą wieloletniego Skarbnika Pani Radnej Haliny Ławreszuk sprawdzał jak Rada w poprzednich latach odnosiła się do podatku rolnego i np. w 1997r. gdzie wówczas wójtem był Radny Włodzimierz Konończuk uchwała dot. podatku rolnego nie była podejmowana a więc były przyjęte stawki ustawowe. Czy Radny o tym zapomniał?

Pan Burmistrz podsumował rok 2012 odczytując przygotowane sprawozdanie:

Rok 2012, był bardzo pracowity dla samorządu Michałowa. Nie brakowało w nim emocji, problemów i wyzwań. Już sam początek roku przyniósł nam uzupełniające wybory do Rady Miejskiej. Startowało 2 kandydatów na radnych. Mandat zdobyła pani Halina Ławreszuk, która uzyskała 75 % poparcia przy czterdziestoprocentowej frekwencji, a zaraz potem dowiedzieliśmy się, że kara za drzewa została nałożona bezpodstawnie – niesłusznie.

Wspólnie z radą podjęliśmy wiele trudnych i odważnych decyzji wybiegających daleko w przyszłość. Były one podjęte z myślą o rozwoju naszej gminy i naszych mieszkańcach. I tak:

 

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

 

Podpisałem umowę z lekarzem okulistą – przyjmuje w Ośrodku Zdrowia.

W Gminie dostępny jest psycholog który swoimi poradami wspiera działalność Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, Policji i MGOPS. Osoby potrzebujące jego pomocy korzystają za darmo z jego usług, wybierając dogodne miejsce spotkania. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zakończył kolejną edycję projektu „Chcę – Mogę – Potrafię”. W bieżącym roku do projektu zostało zrekrutowanych 26 osób. Są to mieszkańcy naszej Gminy – osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Realizacja projektu kosztowała 168 784 złotych z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 151 061 złotych.

Wspieraliśmy mieszkańców gminy programami socjalnymi – np. program lekowy, przeprowadziliśmy kilka akcji świątecznych (wigilia dla samotnych, emerytów i rencistów, paczki potrzebującym dzieciom, osobiście rozdałem paczki pensjonariuszom 2 DPS – ów w Jałówce i Garbarach).

 

SPORT I REKREACJA

 

W zakresie inwestycji w infrastrukturę rekreacyjną udało nam się:

 

Zrealizować budowę wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej (dofinansowanie z funduszy unijnych 39 200 złotych)

Dokonać zakupu trybun przenośnych służących organizacji imprez kulturalnych i sportowych (dofinansowanie 38 800 złotych)

Zakończyliśmy montaż siłowni zewnętrznej (dofinansowanie 14 955 złotych)

Systematycznie wzbogacamy ofertę sportową dla mieszkańców gminy i regionu dzięki aktywnej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obchodził on w tym roku swoje pierwsze urodziny.

MOSiR po raz pierwszy był organizatorem tegorocznych Regat Puchar Żubra na Zalewie Siemianówka

Ważnymi imprezami sportowymi w naszej gminie był również kolarski Maraton Kresowy „Dzika Puszcza” oraz Pierwszy Charytatywny Półmaraton Podlaski w Nowej Woli. Obie imprezy były bardzo dobrze ocenione przez uczestników za profesjonalną organizację i wspaniałą atmosferę. We wrześniu Klub Sportowy Pieńki zorganizował zawody jeździeckie - Memoriał Kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzar”, podczas których wręczyłem puchar i nagrody najlepszym zawodnikom.

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Zrealizowaliśmy budowę nowej kwatery na wysypisku w Odnodze i podpisaliśmy bardzo korzystną umowę dzierżawy.

Przygotowaliśmy projekty uchwał za wywóz nieczystości zgodnie z założeniami nowej ustawy, która zobowiązuje gminy do przejęcia gospodarki nimi.

W grudniu w ramach „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo na lata 2009 – 2032” przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z regulaminem WFOŚiGW w Białymstoku dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych zadania. Zgłosiło się 35 gospodarstw.

 

INFRASTRUKTURA

 

Zrealizowaliśmy kolejne projekty dotyczące infrastruktury drogowej. Wyremontowaliśmy drogę rolniczą w Nowej Woli oraz drogi w Zaleszanach i w Żedni. Został wykonany remont zatoki autobusowej i chodników, również w Żedni. Projektowana jest droga wojewódzka nr 686 Żednia – Juszkowy Gród. Z informacji uzyskanych od dyrektora Sulimy z PZWD wynika, że inwestycja będzie realizowana na wiosnę przyszłego roku. Ogłosiliśmy przetarg i rozpoczęliśmy remont drogi gminnej Potoka – Hoźna.

Remont ul. Fabrycznej odbył się nie bez trudności. Pani dyr. D. Burak nasłała nadzór budowlany. Przykre to jest, ale pani dyrektor jest stosunkowo młoda…

Jeśli chodzi o inne inwestycje infrastrukturalne to zakończyliśmy budowę sieci wodociągowej w Ciwoniukach, Kolonii Topolany oraz Barszczewie.

Myśląc o rozwoju gminy i kolejnych inwestycjach przygotowujemy plany zagospodarowania przestrzennego w Michałowie, Bondarach i Sokolu. Planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie przygotowania terenów inwestycyjnych w Sokolu i Bachurach (liczymy na łączne dofinansowanie w wysokości 7 mln złotych).

Planujemy również rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie Michałowa oraz przebudowę drogi Topolany – Potoka na którą złożyliśmy wniosek – program tzw. „Schetynówki”.

 

OŚWIATA I SZKOLNICTWO

 

W zakresie oświaty wprowadziliśmy wiele zmian. Najważniejszym i najtrudniejszym przedsięwzięciem było utworzenie Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie. Po raz pierwszy w historii szkoły uczniowie rozpoczęli naukę języka białoruskiego na wniosek samych zainteresowanych. Podania złożyło 118 uczniów ( z czego powstało 6 grup uczących się po 3 godz. tygodniowo). Dzięki wprowadzeniu języka białoruskiego otrzymujemy większą subwencję. Zmiany te w znaczący i korzystny sposób wpłynęły na finanse gminy.

Zakończono realizowany z Centrum Kształcenia Ustawicznego projekt edukacyjny. Objął on mieszkańców gminy Michałowo w wieku 25–64 lata. Byli oni słuchaczami trzech kierunków Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w CKU w Białymstoku.

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy – (półtoraroczny tok nauczania) – 29 absolwentów
- opiekunka środowiskowa – (roczny tok nauczania) - 29 absolwentów;
- florysta - (dwuletni tok nauczania) – 22 absolwentów;
Łącznie 80 osób.

Kształcenie na w/w kierunkach w całości finansowane było z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania projektu: 1 048 299,97 zł. Całość realizowano w sumie przez 30 miesięcy.

Realizowaliśmy rządowy projekt „Wyprawka szkolna” polegający na pomocy w zakupie podręczników.

Należy wspomnieć również o sukcesach naszych uczniów. Dwie uczennice z Zespołu Szkół Zawodowych - Anna Sak i Izabela Gajko zostały wyróżnione za uzyskanie najwyższej średniej z ocen oraz za działalność wolontaryjną. Obie uczennice otrzymały stypendium premiera w wysokości 260 zł miesięcznie na 10 miesięcy roku szkolnego 2012/2013.

Troje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Michałowie zostało laureatami na szczeblu wojewódzkim konkursów przedmiotowych oraz – 1 uczennica została finalistą języka rosyjskiego, jeden uczeń otrzymał wyróżnienie. W Gimnazjum uczennica została laureatką konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego.


KULTURA

 

Pod względem wydarzeń kulturalnych był to dla nas bardzo udany rok.

3 czerwca uroczyście otworzyliśmy Pracownię Filmu, Dźwięku i Fotografii – Niezbudka w Michałowie przy ul. Fabrycznej 33. Działa ona w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie. W uroczystości udział wziął Marszałek Województwa Podlaskiego p. Jarosław Dworzański, radni, zaproszeni goście, mieszkańcy Michałowa. Jestem przekonany, że ta inwestycja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Gminy Michałowo, poprzez rozwój oferty turystycznej i kulturalnej miasta.

Przy tej okazji jednak musieliśmy powalczyć o możliwość udrożnienia ulicy Leśnej, tak aby do Pracowni mogły dojeżdżać autokary z wycieczkami. Zakończyliśmy tę sprawę sukcesem pomimo nierozsądnego uporu pani dyrektor.

Pan Tomasz Wiśniewski aktem notarialnym przekazał I część swojego zbioru gminie.

5 sierpnia otworzyliśmy wyremontowany Dom Ludowy w Sokolu. To kolejna inwestycja, na która pozyskaliśmy środki unijne. Koszt realizacji inwestycji to - 1 097 442,97 PLN, przyznane dofinansowanie z Programu Rozwoju i Odnowy Wsi to 500 000 PLN.

Dzięki przeprowadzonym pracom w istotny sposób poprawił sięstan techniczny obiektu, a jego wnętrze i wszystkie pomieszczenia zostały dostosowane w taki sposób, aby możliwe stało się rozszerzenie zakresu działalności o nowe przedsięwzięcia. W planach jest dalsze wnioskowanie o dofinansowanie z różnorodnych źródeł i w konsekwencji utworzenie w tym miejscu Centrum Produktu Lokalnego. Zajmować się ono będzie promocją produktów regionalnych, kuchni regionalnej oraz zachowania tradycji ginących zawodów, aktywizacją społeczności lokalnej połączoną z pobudzaniem przedsiębiorczości i edukacją ekologiczną.

W piątek, 21 grudnia, według przepowiedni Majów miał nastąpić koniec świata – my otworzyliśmy nową siedzibę Gminnej Biblioteki w Michałowie. Jego wyposażenie było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji Instytutu Książki w wysokości 263 527 złotych. To 40 procent całej inwestycji.

Dodatkowo pozyskaliśmy środki w ramach projektu „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”. Projekt dotyczy zakupu mebli oraz foteli kinowych do GOK w Michałowie. Otrzymane wsparcie to 56 466 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jeśli chodzi o większe imprezy to tradycyjnie już odbyło się Święto Grzyba, Bandarouskaja Haściounia, gościliśmy Podlaską Oktawę Kultur oraz Festiwal Teatralny Wertep.

4 sierpnia tysiące ludzi pojawiło się na Prymackiej Biasiedzie. Była to bardzo dobrze zorganizowana impreza i chcę jeszcze raz pogratulować wszystkim organizatorom. Odwiedziła nas ogromna rzesza turystów i jest to obecnie największa organizowana u nas impreza. Przy tej okazji gościliśmy u nas przedstawicieli władz Polski, Białorusi i władze miasta Wołkowysk.

Wizyta władz białoruskich i przedstawicieli kultury Wołkowyska jest kolejnym dowodem pozytywnego dialogu międzynarodowego Gminy Michałowa i Wołkowyska na Białorusi. Wołkowysk to również partner Gminy Michałowo w pozyskiwaniu środków unijnych w Klasterze Transgranicznym Turystyki Zrównoważonej do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Pomimo niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia konkursu, mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się dalej rozwijać w przyszłości z korzyścią dla promocji kultury białoruskiej.

Nasza młodzież również odnosiła sukcesy na polu kultury wspaniale promując Michałowo. Szymon Lasota – najmłodszy gitarzysta Akademii Gitary Hard GOK – został laureatem stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznie uzdolnionych uczniów. A cały zespół Akademii ma szansę zaprezentować się w programie „Must Be The Music” na antenie telewizji Polsat.

Uczestniczyłem również w Galowym Koncercie Pieśni Białoruskiej w Białymstoku. Pierwsze miejsce na etapie wojewódzkim zajęła Monika Kalinowska z Michałowa.

Wspomnę jeszcze, że 11 czerwca na terenie gminy gościliśmy ekipę TVP Info, która kręciła program „Polska według Kreta”. Emitowany 24 czerwca odcinek programu poświęcony został największym atrakcjom turystycznym Gminy Michałowo.

Polski Instytut w Dusseldorfie wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej „WIDOK” chcą zorganizować kolejną edycję projektu „Bliżej Polski” w 2013 roku i są zainteresowani realizacją warsztatów w Domu Ludowym w Sokolu i w Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii. Będziemy rozwijać naszą współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZŃSTWO

 

30 marca otworzyliśmy Komisariat Policji. Nowa jednostka mieści się w dawnym budynku zakładów włókienniczych przy ulicy Białostockiej 30A. Ile było sprzeciwu i negatywnych głosów? Dzisiaj mamy 2 instytucje – bibliotekę i Komisariat Policji. Jest to rozwiązanie długookresowe, perspektywiczne. Jednocześnie majątek gminy wzbogacił się o nowy wartościowy obiekt, a mieszkańcy czują się bezpiecznie.

 

Mieliśmy też dwa przykre wydarzenia:

 

W niedzielę 25 marca wybuchł pożar we wsi Bindziuga. Uczestniczyło nim 12 jednostek gaśniczych. Silny wiatr sprawił, że ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na inne zabudowania. W sumie spłonęło 8 budynków. Rodzinie poszkodowanej Sakowiczów przydzieliłem mieszkanie komunalne, a GOPS udzielił niezbędnej pomocy.

 23 lutego wybuchł pożar w budynku przy ul. Żwirki i Wigury. W gaszeniu uczestniczyły cztery jednostki straży pożarnej - trzech z naszego terenu i jedna z Białegostoku. Nasi strażacy wykazali się dużym zaangażowaniem w czasie akcji, z narażeniem życia ratowali życie mieszkańców domu i mienie. Wynieśli z płonącego mieszkania kobietę, która straciła przytomność – jest to czyn godny pochwały.

 

INWESTYCJE

 

Pozyskaliśmy środki finansowe z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 1 569 286,24 zł., tj. 85% kosztów kwalifikowalnych na realizacje projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo”.

Dzięki realizacji tego projektu:

- zapewnimy 100 gospodarstwom z terenu gminy Michałowo dostęp do internetu. Zostanie u nich zainstalowany zestaw komputerowy i wykonana instalacja odbiorcza WiFi;

- zbudujemy radiową sieć transmisyjną obejmującą 1 stację bazową systemu WiMAX;

- zbudujemy radiolinię zapewniającą podłączenie łącza od dostawcy Internetu oraz przesłanie sygnału stacji bazowej;

- zapewnimy 11 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetuw technologii WiFi 5 GHz, zlokalizowanych na budynkach samorządowych w miejscowościach Nowa Wola, Bondary, Hieronimowo, Juszkowy Gród, Michałowo i Szymki, podłączonych poprzez zbudowaną sieć WiMAX;

Zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy stronę internetową Urzędu Miejskiego – Michalowo.eu. Ilość „wejść” w ciągu roku wzrosła z 4 tys. do 10 tys. użytkowników miesięcznie. Równolegle informujemy Mieszkańców Gminy o bieżących działaniach i planach samorządu w Gazecie Michałowa, która w tym roku obchodzi swoje 18 – lecie. Zapraszam wszystkich do współpracy.

Przy okazji jeszcze przypomnę, że wypracowaliśmy nowe logo gminy – „Nie zapomnij” ( autorem jest pan Marcin Tur - z Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii), wydaliśmy folder promocyjny, kończymy prace nad Wirtualnym Spacerem po Gminie Michałowo, tj. cyklem panoramicznych zdjęć, które zamieszczone zostaną wkrótce wraz z opisami na stronie internetowej urzędu.  

Złożyliśmy wniosek na rozwój atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Michałowo. Przedmiotem projektu jest:

- Rewitalizacja obszaru położonego w obrębie dawnego rynku w Michałowie
- Rekultywacja plaży w Bondarach
- Budowa wieży widokowej w Bondarach
- Budowa pomostu drewnianego nad Zalewem Siemianówka w Bondarach
- Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej
- Zakup wodnego placu zabaw
- Zakup kiosku internetowego wraz z oprogramowaniem
- Zakup zestawu łodzi
- Zakup hangaru na łodzie

Wartość całkowita projektu: 3 826 394,30 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie unijne w wysokości 2 190 893,54 zł.

W ramach Programu Rozwoju i Odnowy Wsi złożyliśmy również projekt na budowę targowiska miejskiego w Michałowie. Planowane dofinansowane tej inwestycji to milion złotych (koszt całości 2 262 000 zł).

Dodam jeszcze, że na początku 2013 roku będziemy składać kolejne wnioski, do których już się przygotowujemy na:

1. Opracowanie projektowe terenów sportowo-rekreacyjnych w Bondarach . W ramach projektu planujemy zrobić:

- parkingi 
- ciągi komunikacyjne
- sanitariaty
- przestrzeń pola namiotowego i kempingowego
- slip na łodzie
- place do gier i zabaw, w tym plac zabaw na wodzie (zjeżdżalnie, stateczki)

2. Budowę warsztatowni w Sokolu. W ramach projektu planujemy utworzyć tam:

- pracownię ciesielską, rzeźbiarską, garncarską, tkacką, malarską
- wyposażyć kuźnię
- przygotować piec do wypalania gliny
 - zbudować wędzarnię
- zagospodarować teren przy warsztatowni, tj. postawić wiatę rekreacyjną wraz z ławkami, przygotować miejsce na ognisko

3. Utworzenie miejsc noclegowych przy MOSiR,

 

W trakcie tego roku odbyłem wiele ważnych i ciekawych spotkań i wizyt. 

 

W związku z projektem utworzenia podstrefy na terenie gminy Michałowo - uczestniczyłem Prezesem Suwalskiej Strefy Ekonomicznej panem Robertem Żylińskim w spotkaniu z panem Henrykiem Bogdanem Dyrektorem Agencji Rolnej w Suwałkach.

18 – 19 czerwca uczestniczyłem wspólnie z Kuratorem Oświaty w oficjalnej wizycie na Białorusi.

W dniach 14 – 15 lipca wraz z przedstawicielami samorządu gminy uczestniczyłem w oficjalnej wizycie w Wołkowysku w związku z obchodami Święta Wyzwolenia Wołkowyska.
 

Podczas uroczystej gali Filary Polskiej Gospodarki w Warszawie odebrałem również nagrodę „Samorządowy Menager Regionu”. Autorem rankingu jest „Puls Biznesu. Nagrody zostały przyznane po raz pierwszy dla gmin wyróżniających się na tle innych gmin, miast i powiatów pod względem prowadzonych inwestycji. Warto podkreślić, że nagrodę tę przyznają sami samorządowcy, dlatego jest to wyjątkowo cenne wyróżnienie. 

Zostałem również uhonorowany nagrodą im. Zygmunta Glogera, słynnego etnografa i folklorysty. To wyróżnienie zostało przyznane za inspiracje i wdrażanie wielu ważnych przedsięwzięć kulturalnych i gospodarczych w gminie Michałowo. 

 

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz wrócić do najważniejszego wydarzenia ostatnich lat w naszej Gminie. Mam tu na myśli wizytę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Zapisze się ona dużymi literami w historii naszej gminy. Był to dla nas ogromny zaszczyt witać tak dostojnego gościa. Jego słowa „że gmina jest przykładem, że zgoda buduje, że jesteśmy wśród absolutnych liderów w pozyskiwaniu środków unijnych, że jesteśmy pierwsi w Unii i jesteśmy jej wizytówką, myślę, że nie wymaga komentarza. Odbieram to jako docenienie, i szacunek dla naszych wysiłków na drodze do rozwoju, jaką przeszło nasze miasto i gmina przez lata historii. Pan prezydent i licznie przybyli goście wysłuchali prezentacji o historii Michałowa, oraz drugiej – dotyczącej współpracy Michałowa z organizacjami pozarządowymi – podczas spotkania zorganizowanego w Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii pn. „Wielokulturowość szansą na rozwój”. Podczas uroczystości wręczyłem Prezydentowi Orły Michałowa oraz medal wybity na pamiątkę nadania dla Michałowa praw miejskich.

 

6 września na długo pozostanie w naszej pamięci i nie wiem, czy kiedykolwiek nadarzy się podobna uroczystość. Michałowo zostało docenione. Fakt, że wybrano nasze miasto na miejsce wizyty pierwszego męża stanu to prawdziwy honor dla mieszkańców oraz nas władz lokalnych. Przed nami wciąż wiele pracy ale to miło gdy nasze starania są zauważana i doceniane.

 

Wizyta Prezydenta była transmitowana nie tylko w mediach lokalnych, ale i krajowych co jest dodatkową korzyścią. Przyjazd Pana Prezydenta był doskonałą okazją do promocji gminy, którą staramy się na każdym kroku wykorzystać. Chciałbym podziękować radnym, mieszkańcom, przedsiębiorcom, którzy czynnie nas wsparli przy organizacji uroczystości.

 

Pan Prezydent wywiózł z Michałowa dobre wspomnienia i dlatego na zaproszenie Prezydenta uczestniczyłem w uroczystych, centralnych obchodach 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Kombatanci, parlamentarzyści, samorządowcy, aktorzy, biznesmeni oraz młodzi warszawiacy wspólnie uczestniczyli w marszu "Razem dla Niepodległej", który prowadził prezydent Bronisław Komorowski. To ogromne wyróżnienie, zaszczyt i osobiste przeżycie.

 

Mając w pamięci właśnie to jak wspólnie przepracowaliśmy rok 2012 z optymizmem patrzę w nadchodzący rok 2013. Być może znów nie będzie łatwy, lecz razem poradzimy sobie ze wszystkimi problemami. Mam świadomość tego, że czekają nas kolejne trudne decyzje, ale będą sprawiedliwie rozłożone i jako wspólnota nie zapomnimy o najsłabszych.

 

Mamy zamiar pracować nad tym, aby w jak najlepszy sposób zapewnić kolejne unijne dotacje z nowego europejskiego budżetu. Nie chcemy zwalniać tempa realizowania kolejnych inwestycji w gminie. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych to bardzo ciężka praca i wymaga dużego zaangażowania i sporej ilości czasu. Dlatego proszę

o wyrozumiałość dla moich pracowników.

 

Musimy przygotować się do nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Będzie to ostatnia szansa, możliwość pozyskania środków unijnych. Lata 2015 – 2016 będą latami najważniejszymi. Jeśli szansy nie wykorzystamy – pociąg (z pieniędzmi) odjedzie.

 

Budżet na nowy rok mamy już przygotowany. Cieszę się, że poziom wydatków bieżących w pełni zaspokaja potrzeby poszczególnych jednostek, a jednocześnie zachowujemy przy tym jak najmniejsze obciążenia dla mieszkańców przy zachowaniu solidarności społecznej. Nie brakuje pieniędzy na oświatę, kulturę, sprawy komunalne, bezpieczeństwo, drogi i pomoc społeczną. To dyscyplinujący, ale według mnie bardzo dobry budżet.

 

Życzyłbym jednak, aby w 2013 roku:

 

- rząd nie zrzucał dodatkowych zobowiązań na gminy, 

- większego zaangażowania Powiatu,

- wszystkim, całej Gminie Iskry Bożej, przy realizacji wielu przedsięwzięć i spełnianiu kolejnych marzeń.

 

Jak już powiedziałem to był bardzo pracowity rok, bogaty w wydarzenia. Ale wszyscy możemy być razem dumni z naszych osiągnięć. Bo choć nie było łatwo, to jednak rok 2012 był rokiem wielu sukcesów. Oprócz tych wymienionych wyżej przypomnę, że Dr Paweł Grabowski, założyciel hospicjum w Nowej Woli, został wyróżniony w III edycji konkursu organizowanego przez tygodnik „Newsweek" i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w kategorii Społecznik Roku, Anatol Timoszuk - twórca AC. AC SA – został finalistą X edycji prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku 2012.

 

Przez ubiegły rok byliśmy bardzo aktywni. Nie sposób o wszystkim i o wszystkich powiedzieć, potrzebna by była oddzielna sesja. Chciałbym podziękować pracownikom, dyrektorom Radnym i tym , którzy pomagali.

 

Jak nasze działania są postrzegane, a co należałoby poprawić najlepiej pokazuje przygotowana Strategia Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014 – 2021. Głównym autorem opracowania jest Dr Andrzej Pawluczuk.

 

W wyniku badań i analiz zrealizowanych na potrzeby tego dokumentu podkreślił on, że podejmowane przez nas działania rzeczywiście są skuteczne i realnie wpływają na życie i funkcjonowanie gminy.

 

Wysoko oceniona jest nasza infrastruktura techniczna oraz nowatorskie rozwiązania takie jak dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiórki folii po sianokiszonce i starego zużytego sprzętu a potem utylizowanie na koszt gminy. Podobnie jest z systemem opieki społecznej i socjalnej, a także działania prozdrowotne. Możemy pochwalić się znacznie lepszym niż sąsiednich gminach poziomem bezpieczeństwa. Mamy również lepiej rozwiniętą sieć wodociągową.

 

Gmina znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, a analiza wykazała, że „nie żyjemy z dnia na dzień”, a myślimy perspektywicznie. Badani pokazały nasze menadżerskie podejście do wydawania pieniędzy, a właściwie do ich inwestowania. Efekty będą procentować przez wiele kolejnych lat.

 

Choć wszędzie słyszymy o kryzysie i o kolejnych zwolnieniach, to w naszej gminie udaje się skutecznie zapobiegać zwiększaniu się bezrobocia. Delikatnie udaje się nawet zmniejszać.

 

Te wszystkie fakty powodują, że nasza praca jest doceniana przez mieszkańców. Z wyników przeprowadzonego na potrzeby strategii badania wynika, że prawie 64 procent mieszkańców Gminy Michałowo jest zadowolonych z warunków życia na jej terenie, a prawie połowa uważa, że gmina rozwija się najlepiej w całym powiecie. Blisko 60% badanych doszło do wniosku, że warunki życia w gminie Michałowo w ciągu ostatnich 5 lat poprawiły się.

 

Jak więc widać obrany przez nas kierunek jest dobry. Potwierdzają to sami mieszkańcy oraz eksperci”.

           

Pan Burmistrz poruszył również temat głośnej sprawy a mianowicie wyroku  z dn. 19.12.2012 r. Sądu Okręgowego – Odwoławczego. Pan Burmistrz poinformował, iż Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie, tj. maszyn w ZGKiM i przetargów w Urzędzie Gminy, wyrok brzmi niewinni i jest prawomocny. Niewinni. O całym procesie może będzie kiedyś okazja porozmawiać, przedstawić – przecież nie wiecie 10 części poczynań organów ścigania a następnie wymiaru sprawiedliwości” – na te słowa Pan Przewodniczący poprosił Pana Burmistrza o przygotowanie na następną sesję wnikliwej informacji z przebiegu procesu o którym Rada nie ma pojęcia. Pan Burmistrz poinformował, że zapewne uda się taką informację przygotować po czym kontynuował swoje wystąpienie: „Czekamy wszyscy na uzasadnienie wyroku, ale wystarczy zacytować zdanie z ostatniego artykułu Gazety Współczesnej z 20.12.2012r. pod tytułem „Urzędnicy oczyszczeni z zarzutów”, które brzmi: „W czasie blisko godzinnej przemowy dostało się też Prokuraturze m.in. za błędy w samym akcie oskarżenia i treści zarzutów. Proces karny powinien udowodnić winę oskarżonych bez jakichkolwiek wątpliwości i opierać się na niepodważalnych dowodach-podkreślała wczoraj sędzia Marzena Chojnowska uwzględniając apelację obrońców wszystkich oskarżonych. A takich Sąd nie znalazł”. Wiecie, mam ogromy żal do Prokuratury i do Sądu Pierwszej Instancji (skazali bez dowodu).

            - Chciałbym w tej sprawie mówić, podsumować ją w trzech płaszczyznach:

            1. O ludziach, którzy byli krzywdzeni, którzy przez ponad 4 lata byli oskarżani, piętnowani, robiono z nich złodziei. Nie ma nic gorszego, niż oskarżać, piętnować niewinnych ludzi – czy to nie jest krzywdzenie?

            - Czy ktoś może sobie wyobrazić, ile oni przeżyli, ile przeżyły ich rodziny: matki, żony, córki i synowie przez 4 lata (to 48 miesięcy, ponad 100 tygodni i około 1500 dni) W każdej godzinie żyli z piętnem niezasłużonym, nieuczciwym. Pamiętamy, że mogli być tymczasowo aresztowani, o co wnioskowała Prokuratura. Nie dziwmy się więc, że mają niewyobrażalny żal.

            - Chciałbym ich przedstawić: Mikołaj Worona radny czterech kadencji, zastępca kierownika ZGKiM, od urodzenia nasz sąsiad – nie przestępca, Ela Rosińska kierownik referatu inwestycyjnego od 17 lat pracownik Urzędu Miejskiego, również nasza sąsiadka – uczciwa kobieta, nie przestępca. I tak jeszcze mógłbym długo wymieniać Marysię Kuźmę, Stanisława Grabiaka, Jarka Rajeckiego, Stanisława Malesińskiego czy Ewę Puczyńską. Oni swoją pracą zasłużyli na podziękowanie a nie piętnowanie i niszczenie.

            2 kwestia to, czy byli tacy, co ich krzywdzili, czy pozwolili ludziom przed Sądem dowieść niewinności – co ja mówię, przecież to Sąd musi mieć dowody winy, żeby skazać, bo póki nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, każdy jest niewinny – czy coś się zmieniło?

            - Czy tak było – a może odwrotnie próbowano, a poniekąd udało się ich zniszczyć. Wszyscy pamiętamy te artykuły w gazetach ,,Okradli gminę” i wiele innych, a kto kradnie – czytaj złodziej.

            - Dziwię się mediom, powinny przecież obiektywnie relacjonować zdarzenia a nie napędzać machinę podejrzeń i samosądów. Media powinny bronić jednostki, człowieka a nie instytucji. Instytucja poradzi sobie sama, jest silna. Bo jak to inaczej zrozumieć, jak ostatni artykuł o niewinności tych ludzi ukazał się na drugiej stronie, w którym czytamy, że Prokuratura i Sąd popełniły błąd. A jak urzędnik w podrzędnej gminie mógł się pomylić, bo wyroków nie było, to pisano na stronie pierwszej.

            - Ale oni wszyscy są daleko, to takie instytucje bez duszy, które „zajęły się” zwykłymi ludźmi. Mam nadzieję, że wszyscy poniosą odpowiedzialność, konsekwencje swoich zachowań. Ale czy tylko oni niszczyli tych ludzi? Nie tylko oni, byli niektórzy nasi mieszkańcy, którzy nie bacząc na to, że znali Mikołaja, Marysię, Elę …., że są uczciwi – bo kto jest z nas uczciwszy, wszyscy pracujemy jak umiemy i staramy się żyć dobrze w naszej społeczności. Jednak nie bacząc na to, że są niewinni (bo nie było wyroków) ich piętnowali.

Roznosili żółte papiery (materiały wyborcze Komitetu Wspólnie Zmienimy Gminę) – Pan  Burmistrz odniósł się do przedstawionych slajdów (slajdy w załączeniu do protokołu) – Pan Burmistrz kontynuował: „dopisywali kłamstwa: to naprawdę działo się w naszej gminie, pytam czy naprawdę? Na początku roku słyszeliśmy, że kary za wycięte drzewa nie będzie, że nieprawnie została nałożona. A teraz dowiadujemy się, że we wszystkich przetargach i przy  zakupie tych maszyn wszystko było w porządku. Pytam, co zostało po waszych kłamstwach, chorych oskarżeniach – tylko zły rozgłos i krzywda ludzka.

            - Powiedziałem waszych kłamstwach. Co to znaczy waszych, za materiały te ktoś odpowiada, ktoś je publikował, co tam czytamy komitet Wspólnie Zmienimy Gminę, czy to slogan – pusta nazwa – nie -  są to ludzie. Może przypomnijmy, kto to był: Leszek Gryc, Anna Wowk, Swietłana Łuksza, Elżbieta Leszczuk, Milena Gryc, Piotr Dąbrowski, Andrzej Kasperowicz, Paweł Dmitruk, Antoni Lulewicz, Artur Suchodoła, Mikołaj Szolc, Mirosław Niedźwiedź, Marek Bielski, Adam Balcerewicz, Jan Kuźma i Tomasz Kuźmicki. Czy to nie jest tak, że ci ludzie na krzywdzie ludzkiej, na krzywdzie tych ludzi powielając oszczerstwa, kłamstwa i dodając swoje, uwiarygodniając to, chcieli dojść do władzy, objąć stołki? Niektórzy Piotr Dąbrowski, Anna Wowk i Elżbieta Leszczuk wybory wygrali, objęli stołki radnych, ale czy uczciwie, czy ich nie parzą?” – Radna Anna Wowk stwierdziła, że stołek jej nie parzy, natomiast Radna Elżbieta Leszuk przyznała rację i stwierdziła, że objęty stołek radnej ją parzy – Pan Burmistrz kontynuował: „ Pytam się tych, którzy chcieli wspólnie zmieniać gminę. Pytam się was, kogo widzicie złodziei czy uczciwych ludzi Mikołaja, Elę itp. Co teraz powiecie im, ich matkom, żonom, ich dzieciom, kto im to zwróci?

            - Gzie wasze sumienie, jak teraz możecie ludziom patrzeć w oczy?

            - Dlaczego uczciwych ludzi gnębiliście, szkalowaliście, niszczyliście?

            - Kto z was jest uczciwszy od nich?

            Składając rotę: ślubowaliście uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców. Gdzie tu dobro mieszkańców? A o uczciwości, rzetelności i godności trudno mówić.

            Panie Dąbrowski, nie jest wytłumaczeniem, że to było przed wyborami. Nie ma dwóch moralności, przed i po wyborach.

            Nie idzie się do władzy po trupach. Co Mikołaj stał na drodze, kogo jeszcze zniszczycie? Wiem czemu za wszelką cenę staracie się mnie usunąć, bo ja stoję wam na drodze i tak łatwo nie możecie niszczyć ludzi. A ta sprawa jest najlepszym dowodem. Zabraliście ludziom 4,5 roku życia i ich rodzinom. Nie wiem, czy sami z własnej woli, czy byliście narzędziem w czyichś rękach. Jeżeli tak to w czyich? Może chociaż na koniec trochę prawdy tym ludziom się należy”.

            Radna Elżbieta Leszczuk zwróciła się do Pani Elżbiety Rosińskiej, Pana Mikołaja Worony oraz wszystkich osób wymienionych w ulotkach i stwierdziła, że jest jej bardzo przykro.

            Pan Mikołaj Worona z-ca kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie stwierdził, że do tej pory sądził, że wszystkim, którzy startują w wyborach zależy na dobru gminy jednak ostatnie wydarzenia sprawiły, że ta wiara została zachwiana. Pan Worona dodał, że odkąd gmina zaczęła się rozwijać bardzo prężnie i dynamicznie grupa ludzi pod przewodnictwem Pana Leszka Gryca stwierdziła, że trzeba niektórym utrudnić życie. Pan Worona stwierdził, że wówczas on stał na czele Rady i również tak jak z innymi radnymi również z nim te pozytywne przemiany były utożsamiane a przez pryzmat Przewodniczącego tym bardziej można na zewnątrz pokazać, że źle dzieje się w gminie. Pan Worona stwierdził, że nie ma nic gorszego jak fakt, jak ta sprawa odbiła się na bliskich. Pan Worona zwrócił się z zapytaniem do Leszka Gryca, Anny Wowk, Piotra Dąbrowskiego, Elżbiety Leszczuk – choć stwierdził, że Pani Elżbieta jako jedyna czuje skruchę i przeprosiła - co on oraz jego bliscy powyższym osobom zrobiły, że chciano go zniszczyć. Pan Worona przypomniał jak Radna Anna Wowk jeździła od domu do domu roznosząc ulotki, w których twierdzono jaki z niego złodziej. Pan Worona kończąc stwierdził, że Ci ludzie powinni zrozumieć, że dobro gminy jest dobrem najwyższym i należy dostrzec, ile inicjatyw wysunęli Radni „Małej Ojczyzny”, ile zostało zrobione, a czy z jakąkolwiek inicjatywą wyszli Radni z Komitetu „Wspólnie zmienimy gminę”. Pan Worona podziękował za wsparcie i pomoc ze strony Pana Burmistrza oraz radnych. Pan Worona zaznaczył, że Pan Burmistrz ryzykując swoją opinię wstawił się za wszystkimi oskarżonymi, którzy brali udział w procesie, zaufał im i nie zwolnił ich z pracy zapewniając zatrudnienie. Pan Worona podziękował radnym a szczególnie Wiceprzewodniczącej Marii Ancipiuk za wsparcie. Dodał, że drażni go cynizm niektórych np. Leszka Gryca, który na ulicy mówi, że wierzy w jego niewinność a przecież w roznoszonych ulotkach twierdzono co innego. Pan Worona kończąc stwierdził, że w okresie świąteczno – noworocznym byłby skłonny wybaczyć ale nigdy nie zapomni krzywdy jaką wyrządzono jemu i jego rodzinie.

            Radny Jarosław Symko przypomniał, że ponad 4 lata temu, jak był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Komisja na wniosek radnych opozycyjnych skontrolowała dokumentację i przebieg przetargu i nie stwierdzono, aby w jakimkolwiek momencie zostało naruszone prawo i co wówczas wygadywała opozycja. Radny Symko prosił w przyszłości o dostrzeżenie faktu, że nic w gminie nie zamiata się pod dywan, nic się nie ukrywa a wszystko jest jawne i przeprowadzane zgodnie z prawem.

            Radny Roman Kononczuk stwierdził, że źle się stało, on również kiedyś został niewinnie zatrzymany na 48 godz., posądzono go niesłusznie i wie jak to jest. Radny dodał, że w tak małej społeczności nie ma miejsca na takie incydenty, stwierdził, że współczuje wszystkim poszkodowanym.

            Radna Anna Wowk stwierdziła „w ulotce nie było nic nowego o czym ludzie by nie wiedzieli, nie przeczytali z gazet. Każdy artykuł był poparty, sprawa się toczyła i ja nie twierdziłam, że ktoś jest winny czy niewinny bo to rozstrzyga sąd. Ale ja przypomnę sprawę kiedy mojego męża podrobiono podpis i jakoś nikt na sesjach tego nie roztrząsał i nikt nie pytał co myśmy wtedy czuli, nikt nie spytał i nikt nie przeprosił mojego męża radnego a wiadomo kto ten podpis podrobił i zostało udowodnione. Dlaczego dzisiaj się tutaj naszą trójkę szkaluje, tam wszystko jest podparte artykułami. Panie Burmistrzu, ja do Mikołaja Worony nie mam nic i nie uważam, że wygrałam przez to żółta ulotka dotarła, każdy o tym wiedział. To bardziej może było wymierzone przeciwko Panu Burmistrzowi, a dlaczego Pan mojego męża nie przeprosił, dlaczego Pan Malesiński dzisiaj nadal pracuje, a tak, bo ustawa mówi że tylko tu w samorządzie nie może pracować i w gminie, wszędzie indziej, pracownik, który podrabia podpisy. Tego nikt nie komentował, tego nikt nie gadał, nikt nas nie przeprosił i nikt nie myślał o tym, że mojego męża mało z pracy nie zwolniono i nie pozostawiono nas bez chleba. Jeszcze przypomnę, ja wiem co Mikołaj czuł, bo wiem co ja czułam kiedy mojego syna szkalowano w gazetach wszystkich i w Internecie kiedy miał wypadek i wszystkim współczuję, tym którzy muszą w Internecie wyczytywać o sobie głupoty bo ludzie lepiej wiedzą niż my sami. za spowodowanie wypadku i takim ludziom współczuje bo wie, że pisze się tam głupoty. A Mikołaja i resztę, wszystkich bardzo przepraszam, bardzo przepraszam i im współczuję bo wiem co to jest być na łamach gazet i być oszkalowanym w Internecie a to co było w ulotce to były tylko przedruki z gazet nic innego. Mikołaj przepraszam raz jeszcze.”

            Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że dobrze, iż proces zakończył się uczciwie, ponieważ osoby niewinne niewinnymi pozostały. Radna dodała, że współczuje tym ludziom i ich rodzinom jak również Panu Burmistrzowi, który był nagabywany dlaczego osoby oskarżone jeszcze pracują. Radna stwierdziła, że radni są po to aby pomagać ludziom, wytyczać wspólne cele prowadzące do rozwoju gminy.

            Radny Włodzimierz Owsiejczyk stwierdził, iż koszty sądowe związane z tą sprawą są zapewne bardzo duże, dlatego też proponuje, aby poczynić starania mające na celu obciążenie kosztami sądowymi inicjatorów całego procesu, ponieważ dlaczego to podatnicy mają ponosić koszty tej całej „komedii”. Radny dodał, że poszkodowani powinni na drodze cywilnej wystąpić do Sądu o odszkodowanie z tytułu strat zdrowotnych i moralnych.

            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk stwierdziła, że ani przez chwilę nie wątpiła w niewinność ludzi o których mowa, ponieważ przepracowała z nimi wiele lat. Wiceprzewodnicząca skierowała podziękowania w kierunku Pana Burmistrza, że pomimo wszystko zaufał on swoim pracownikom. Wiceprzewodnicząca dodała, że organy ścigania dążyły do skazania osób bez jakichkolwiek dowodów, na tym samym zależało osobom, które reprezentowały Komitet „Wspólnie zmienimy gminę” - to oni rozpowszechniali i publikowali „żółte papiery”. Wiceprzewodnicząca podejrzewa, że z inicjatywy Pana Leszka Gryca oraz twórców Komitetu „Wspólnie zmienimy gminę” w ZGKiM w Michałowie było szereg kontroli od NIK-u po Urząd Skarbowy, które nic nie wykazały. Wiceprzewodnicząca dodała, że liczy na to, iż każdy kto miał wpływ na powstanie tego bezpodstawnego oskarżenia zostanie z niego rozliczony.         

            Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że sprawę przedstawia się tak, jakoby wszystkiemu była winna opozycja, jednakże sprawa rozpoczęła się nie za obecnej kadencji. Radny spytał Pana Burmistrza, czy ma on serce skoro ich teraz oskarża. Radny dodał, że za to co było napisane w gazetach odpowiada gazeta i to nie są nasze wymysły, a to co ma teraz miejsce to walka z opozycją. Radny kończąc stwierdził, że on nie czuje się winny za oskarżenia pracowników i toczący się proces, jednak współczuje tym ludziom. 

            Radna Anna Wowk dodała, że tzw. obecna opozycja nie składała zawiadomienia do prokuratury – Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk zapytała, czy wasz program wyborczy to nie oskarżenia i kłamstwa? – Radna Anna Wowk kontynuując dodała, że w ulotkach były jedynie przedruki z gazet.

            Radny Marek Charytoniuk pogratulował Panu Mikołajowi Worona za uznanie go oraz reszty pracowników za niewinnych. Radny podziękował Panu Burmistrzowi oraz radnym „Małej Ojczyzny”, że stawili czoła nagonce nie tylko na oskarżonych ludzi ale na „Małą Ojczyznę”. Radny dodał, że podczas kampanii wyborczej, za sprawą „żółtych ulotek” kandydaci na radnych z ramienia „Małej Ojczyzny” oraz obecny Pan Burmistrz zostali przedstawieni jako złodzieje okradający gminę. Radny dodał, że nie kto inny jak kandydujący radni z ramienia „Komitetu Wspólnie Zmienimy Gminę” roznosili ulotki z kłamstwami. Radny zaznaczył, że póki Sąd nie uzna kogoś za winnego, nie ma prawa uznawać się go za złodzieja – gdzie zasada domniemanej niewinności, gdzie ludzkie sumienie, czy chrześcijańskie ideały – do słów Radnego Charytoniuka przyłączył się Radny Jan Borowski.

            Radna Elżbieta Leszczuk stwierdziła, „ja nie mam niestety nic przygotowanego więc będę się produkować i być może mi nie wyjdzie.  Chylę pokornie czoła przed wszystkim co dziś tu od Państwa słyszę, bo mimo że to nie ja doniosłam do prokuratury, mimo że to nie ja rzucałam im jakby w twarz tymi oszczerstwami, nieważne czy one pochodziły z gazety, czy były przedrukowane czy nie, nie ważne czy świadomie czy mniej świadomie, ja się pod tym podpisałam. Zdaję sobie sprawę, że za chwilę tutaj usłyszę (zwracając się w stronę Radnych Anny Wowk i Piotra Dąbrowskiego) może nie za chwilę ale po pewnym czasie usłyszy, że jestem „sprzedajna”, bo tak będzie i nie ma co się oszukiwać, że przechodzę na ciemną stronę i robię cuda wianki – nie, nie przechodzę drodzy Państwo, natomiast potrafię się przyznać do błędu.

            Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że chyli czoło przed słowami Radnej Elżbiety Leszczuk, że miała odwagę powiedzieć powyższe słowa – w odpowiedzi Radna Elżbieta Leszczuk podziękowała Radnym „Małej Ojczyzny”, Panu Burmistrzowi, Panu Mikołajowi Worona czy Pani Elżbiecie Rosińskiej, że mimo wszystko chcą z nią współpracować. 

            Radna Dorota Budniuk stwierdziła, że zastanawiają ją słowa Radnej Anny Wowk, iż ulotki skierowane były przeciwko Panu Burmistrzowi a nie przeciwko osobom, którym wyrządzono tyle krzywdy. Radna dodała, że nie może tego zrozumieć, ponieważ z Burmistrzem można było „walczyć” w inny sposób, a nie w taki, w który skrzywdził niewinnych ludzi. Chcieli się pozbyć Pana Burmistrza przy krzywdzie tylu osób.

            Radna Ewa Kupraszewicz dodała, że jak ponad 4 lata temu od mamy Pana Worony dowiedziała się o całej sprawie nie mogła zrozumieć, że człowiek człowiekowi, sąsiad sąsiadowi może wyrządzić tyle krzywdy.

            Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że na pewno sprawa jest istotna i godna uwagi i nie ma nic przeciwko jednak nie należy przesadzać, w związku z czym Rady prosił Pana Przewodniczącego o przestrzeganie porządku obrad.

            Pan Przewodniczący stwierdził, że skoro sprawa trwała ponad 4 lata to uważa, iż właściwym jest aby dłuższą chwilę podyskutowano w tym temacie na sesji.

            Radny Włodzimierz Konończuk kontynuując odniósł się do podsumowania roku i stwierdził, że cieszy się z faktu, iż Gazeta Michałowa już tyle lat jest wydawana i ma się dobrze, w związku z czym radny pogratulował redaktorowi Mikołajowi Greś. Radny poruszył temat konsultacji społecznych w sprawie drogi wojewódzkiej, która ma być realizowana od przyszłego roku i dotyczy obwodnic. Radny stwierdził, że radni kiedyś opowiedzieli się za zmianą planu przestrzennego Michałowa, w której wyeliminowano obwodnicę Michałowa. Radny dodał, że w chwili obecnej obawia się sytuacji, iż po wykonaniu drogi wojewódzkiej a jednocześnie ulicy Białostockiej zwiększy się tłok samochodów ciężarowych ze stacji przeładunkowej w Siemianówce w kierunku Polski centralnej. Radny odniósł się również do poruszonej sprawy uchwalenia podatku rolnego i stwierdził, że jego intencją wprowadzenie do porządku obrad było ustalenie stawki kwintala żyta do wymiaru podatku rolnego a Rada Gminy może obniżyć te stawki.

            Pan Burmistrz stwierdził, że rozmowa na ostatniej sesji nie dotyczyła obniżenia stawki, bo stawka nie została zaproponowana, a chodziło o sprawy proceduralne, ponadto Radny Konończuk nie wniósł żadnych zastrzeżeń jak sprawa omawiana była na Komisji Finansowej. Pan Burmistrz podziękował Panu Przewodniczącemu, że pozwolił na sesji na dyskusję i swobodne wypowiedzi wszystkich w temacie zakończonego procesu. Pan Burmistrz podziękował również Radnej Elżbiecie Leszczuk, stwierdził, że każdy popełnia błędy ale najważniejsze jak z tych błędów się człowiek rozlicza i jak je naprawia, bo butność ni jak nie przystaje do godności. Pan Burmistrz stwierdził, że dowiedzieliśmy się tu na sesji, że nie tylko szykanowani są członkowie „Małej Ojczyzny” ale inni również, więc należy wysnuć z tego wnioski. Pan Burmistrz zwrócił się do Radnej Leszczuk, że współczuje wszelkich ataków ze strony WZG i dodał, że Radna może liczyć na pomoc, ponieważ razem z radnymi nie pozwoli jej krzywdzić.  Pan Burmistrz zauważył, że w sprawie Stanisława Malesińskiego należy zwrócić uwagę, kto był biegłym sądowym, czyj był to kolega, jak zachowywali się mecenasi – także nie jest to takie proste. Pan Burmistrz stwierdził, że dowiedzieliśmy się, iż roznoszenie „żółtych papierów” było wymierzone przeciwko Burmistrzowi, którego chciano zniszczyć i nie ważne, że inny człowiek będzie krzywdzony. Co my słyszeliśmy przez 10 lat. Ci ludzie z WZG, czyli Leszek Gryc i spółka nazywali się opozycją. Pytam do kogo do Eli, do Marysi – nie róbcie tego nigdy więcej. Będzie wiele wyborów, będzie wiele ludzi startowało przeciwko sobie, ale będą rywalizować a nie niszczyć siebie nawzajem. Obrażacie demokrację, obrażacie mieszkańców. Dla mnie potraficie tylko? No właśnie, co potraficie? Obrzucić błotem, obszczekać i zniszczyć. Nie potraficie walczyć uczciwie. Jeżeli nie dobro gminy, to co było waszym celem?

            - Nie wiem kogo wy reprezentujecie, jaką część społeczeństwa. Pokażcie mi tych, którzy za was dzisiaj się nie wstydzą.

            - Gzie są wasi poplecznicy? Czyżby też ze wstydu nie mogą pokazać oczu

            - A było ich tak wielu, gdzie oni są – pytam.

            Jestem Burmistrzem wszystkich mieszkańców i tym wszystkim którzy wspierali, pomagali, wierzyli, powiem najszczersze dziękuję – jesteście wspaniali – jesteście po prostu dobrymi ludźmi – takim ludziom człowiek może serce wyłożyć – jestem z Was dumny. A tym wszystkim, którzy topili, niszczyli ze WZG i ich poplecznikom powiem wstyd mi za Was. Jak mówił batiuszka Jaroszuk i ksiądz Paszkiewicz, za złych ludzi trzeba się modlić – będę to czynił, a Wy nie idźcie tą drogą. Zróbcie coś pozytywnego, inni to zobaczą. Pomagajcie, a nie przeszkadzajcie, budujcie, a nie burzcie, starajcie się zobaczyć dobro w drugim człowieku. Razem dbajmy o gminę, o ludzi, brońmy każdego, bo kto nas obroni jak nie my siebie nawzajem. Na kogo możemy liczyć jak nie na siebie. Cofnijmy się jeszcze 4 lata wstecz. Co miałem zrobić, tak jak członkowie komitetu WZG skreślić ludzi, wyrzucić z pracy, abyście odczepili się ode mnie, przestali szykanować. Miałem dołożyć rękę do krzywdy ludzkiej?          Może i popełniłem samobójstwo polityczne. Stanąłem za ludźmi bo wierzyłem w ich niewinność, przecież mam wiedzę 10 razy większą niż wy. Postawiłem jeden warunek, że pracownicy dołożą wszelkich starań i będą stawiać się do Sądu na rozprawę, aby wyjaśnić jak najszybciej tę sprawę. Chcę zaznaczyć, że żadna rozprawa nie została przełożona z uwagi na nieobecność. Stanąłem za ludźmi, bo uczciwość i rzetelność jest ważniejsza niż stołek. Bez tych wartości życie nie jest wiele warte. Nie zostawię nikogo, żadnego uczciwego mieszkańca, który jest krzywdzony czy niszczony. Będę bronił każdego z Was. Pomogę każdemu – na mnie zawsze możecie liczyć. Chociaż jest to ciężka droga, tak ciężka, że wierzcie mi nawet nie potrafiłem się cieszyć, gdy dowiedziałem się, że wyrok jest „niewinni”. Jest to jednak jedyna droga, która daje satysfakcję i honor. A członkowie komitetu WZG i osoby je popierające, pisząc o tym – niszcząc niewinnych ludzi moim zdaniem straciliście wszystko: sumienie, honor, straciliście ludzkość. Broniłem i będę bronił uczciwych, niewinnych ludzi, bo wierzę w rzetelność, dobroć ludzką i takich ludzi staram się skupić, takimi ludźmi staram się wypełnić nasz samorząd i naszą MO. Jest to najlepsze, co mogłem zrobić naszej gminie. Samorząd to miejsce dla ludzi z godnością, ludzi uczciwych, a nade wszystko lubiących innych ludzi. Wszyscy znamy te słowa ,,nie da się kochać Ameryki jednocześnie nienawidząc amerykanów”. Tak i w gminie nie da się kochać gminy jednocześnie niszcząc jej mieszkańców.

            - Nie musimy już niczego udowadniać. Tyle się zdarzyło dobrego, historycznego w Michałowie i całej gminie. Ale chcę, my chcemy po prostu pracować dla dobra naszych mieszkańców, jak tylko możemy i jak tylko umiemy. I o to chodzi, a nie o stołki.

            - Myślę, że dzisiaj każdy z nas w sercu zadaje sobie pytanie. Kto powinien nosić czarną opaskę na oczach, w ten sposób jak było drukowane w Gazecie Współczesnej i przedrukowane w „Perspektywach” czy Mikołaj Worona powinien nosić tą opaskę, czy jako przestępcy moralni Leszek G., Anna W., Swietłana Ł., Milena G., Piotr D., Andrzej K., Paweł D., Antoni L., Artur S., Mikołaj Sz., Mirosław N., Marek B., Adam B., Jan K. i Tomasz K? Wierzę, że wielu już odpowiedziało na to pytanie.

            - Chciałbym poinformować, że złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczoznawców, a w najbliższym czasie zostaną podjęte działania, aby nikt, kto krzywdził tych ludzi nie uciekł od odpowiedzialności prawnej czy moralnej. Musimy zrobić wszystko, aby w całym województwie dowiedzieli się, że tu nie ma złodziei, a są uczciwi ludzie. Was też zapraszam, możecie pomóc. Zawsze jest nadzieja i szansa, tylko czy ją wykorzystacie? Błędy są częścią życia, ważne jest jak się je naprawia.

            Pan Przewodniczący stwierdził, że nie może zrozumieć jak Leszek G. doprowadził swój Komitet do takiego stanu, jest to chyba faktycznie jakiś guru, który nie raz deptał radzie po piętach i palcach ale do tej pory przebiegało to bezboleśnie. Pan Przewodniczący dodał, że ten człowiek popełnił samobójstwo polityczne, jednak nie rozumie, że znalazło się tyle osób, które chciały z nim współpracować. Pan Przewodniczący kończąc stwierdził, że nasza gmina jest perłą wschodu i każdy kto do nas przyjeżdża chwali nasze osiągnięcia, dlatego też nie należy podążać drogą jaką podążyli członkowie WZG, a radni „Małej Ojczyzny” powinni dalej pracować tak jak pracują. Pan Przewodniczący zaprosił do współpracy również radnych Komitetu WZG.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

            W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Pan Przewodniczący o godz. 12:20 ogłosił 15 min. przerwę, po przerwie wznowił obrady.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały dot. zmian jakie dokonano w budżecie na 2012 r. (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach projektu uchwały oraz w odczytanej informacji – w załączeniu do protokołu).

            Radny Marek Charytoniuk prosił o wyjaśnienie kwestii dotacji dla Biblioteki w kwocie 25 tyś zł. ponieważ na Komisjach Finansowej i Oświatowej Kierownik Biblioteki nie zgłaszał, aby zabrakło mu środków. 

            Kierownik Biblioteki Mikołaj Greś poinformował, że w związku z dużymi kosztami ogrzewania biblioteki w Bondarach oraz przedłużeniem umowy Pani Julicie Niepłoch – Sitnickiej wzrosły koszty osobowe, stąd pojawiła się kwestia zwiększenia budżetu i prośba o zwiększenie dotacji do Biblioteki.

            Radny Marek Charytoniuk zauważył, że był czas na rozmowy i zgłaszanie powyższych kwestii na Komisjach – do słów Radnego przychylił się Radny Jarosław Symko, który stwierdził, iż Kierownik powinien wcześniej przewidzieć zaistniałe trudności bo to są publiczne pieniądze. Radny dodał, że w przyszłych latach tej dyscypliny Radni będą bardziej przestrzegać a na początku roku Komisja Finansowa zajmie się budżetem Biblioteki.

            Radny Marek Charytoniuk zgłosił wniosek formalny aby dotacja dla Biblioteki wynosiła 18 tyś zł na pobory.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku formalnego aby dotacja dla Biblioteki wynosiła 18 tyś zł na pobory.

 Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Pani Skarbnik zaproponowała, że pozostałą kwotę 7 tyś zł proponuje przenieść do dróg.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXII/195/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. ( w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo 2013 rok

Pani Skarbnik omówiła zmiany jakie zostały poczynione w budżecie w porównaniu do projektu uchwały, zmiany nie są duże: w planie wydatków zmniejszono w Radzie Miejskiej o kwotę 10 tyś 514 zł oraz plan wydatków przewidzianych na remont zabytków znajdujących się na terenie gminy Michałowo Pani Skarbnik o kwotę 9 tyś 486 zł. Pani Skarbnik dodała, że dwie powyższe kwoty dają sumę 20 tyś zł o co zostanie powiększona dotacja na sport czyli na szerzenie kultury fizycznej na terenie gminy Michałowo.  Oprócz powyższego dokonano korekty załącznika związanego z dotacjami Urzędu na 2013 rok a także z załącznika nr 4 nazwanego „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z funduszy pochodzących ze środków strukturalnych i funduszy spójności na lata 2013” pozycję nr 600 – Stosowanie kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Michałowo – gmina nie otrzymała dofinansowania.  Pani Skarbnik odczytała uchwałę RIO w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie budżetu Gminy Michałowo (uchwała w załączeniu do protokołu).

Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej stwierdził, że obecny budżet jest skonstruowany bardzo dobrze. Radny poinformował, iż Komisja wnioskuje o przyjęcie budżetu w całości. Radny dodał, że rozmawiał ostatnio na spotkaniu opłatkowym z przedstawicielami innych samorządów i np. gmina Choroszcz, która ma budżet o 10 mln zł większy od naszego ma o połowę środków mniej na inwestycje, także porównując jest to dla powód do dumy dla wszystkich mieszkańców.  

Pani Skarbnik odczytała pismo Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie dot. zwiększenia budżetu szkoły o kwotę 70 tyś zł. z przeznaczeniem na płace w związku z przywróceniem do pracy przez Sąd Pani Ewy Szutkiewicz (pismo w załączeniu do protokołu),

Radny Jarosław Symko zgłosił wniosek o nie zwiększanie budżetu szkoły o wnioskowaną kwotę 70 tyś zł. ponieważ sprawa Pani Szutkiewicz nie jest jeszcze do końca zamknięta, a budżet zawsze można skorygować.

Pan Burmistrz stwierdził, że to jest kolejny przykład działania Sądu, który przywrócił nauczyciela do pracy na stanowisko już nie istniejące, wyrok I Instancji przyznał, że Panią Szutkiewicz nie można przywrócić do pracy, natomiast Sąd II Instancji przywrócił nauczyciela do pracy.    

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku formalnego aby nie zwiększać budżetu szkoły o 70 tyś zł.

 Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli wniosek.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo 2013 rok.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo 2013 rok (w załączeniu do protokołu).

Pan Burmistrz stwierdził, że udział gminy w realizowaniu zadań nałożonych przez rząd z roku na rok rośnie z czym wiążą się również zwiększone koszta. Pomimo nowych jednostek tj. Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii czy MOSIR budżet wygląda bardzo dobrze. Pan Burmistrz podziękował Pani Skarbnik, Kierownikom, Dyrektorom, pracownikom a Radzie za przyjęcie budżetu, tym bardziej przed końcem roku co świadczy o rzetelności i wypłacalności i dobrej sytuacji naszej gminy.  

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024

Pani Skarbnik stwierdziła, że powyższa uchwała uzależniona jest od budżetu i jest uchwałą tzw. kroczącą (zmiana budżetu powoduje zmianę uchwały dot. WPF). Pani Skarbnik dodała, że jedyną zmianą w porównaniu do projektu uchwały jaką otrzymali radni jest dostosowanie kwoty wydatków na obsługę rady i odczytała uchwałę RIO w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024.

 (uchwała w załączeniu do protokołu).

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

Pani Skarbnik poinformowała, że powyższa uchwała upoważnia Pana Burmistrza do zawarcia stosownego porozumienia związanego z określonym zadaniem.

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXII/199/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXII/200/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligatoryjnie, wszystkie odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych od 1.07.2013r. będą podlegały obowiązkowi zbiórki przez gminę. Pani Rosińska dodała, że nieruchomości niezamieszkałe (do których zaliczają się np. sklepy spożywcze, usługi) temu obowiązkowi nie podlegają, jednak z uwagi na fakt zwiększenia obowiązków gminy w omawianym temacie oraz kary jakie mogą być zastosowane w przypadku nieprzestrzegania przepisów, wszystkie odpady komunalne, które związane są z bytnością człowieka, na terenie całej gminy będzie odbierać gmina. Pani Rosińska dodała, iż za odpady związane z działalnością danego przedsiębiorstwa czy sklepu odpowiadają przedsiębiorcy.   

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXII/201/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Pan Burmistrz poinformował, iż ustalając opłatę można było skorzystać z czterech możliwości czyli: płacenie od m3 wody-ta forma nie mogła być zastosowana, ponieważ nie wszyscy mają założone liczniki; opłata od m2 mieszkania – forma niesprawiedliwa z uwagi na fakt, iż osoby samotne mogą zamieszkiwać domy o bardzo dużej powierzchni i musiały by płacić więcej jak np. rodzina z 2 dzieci zamieszkująca mniejszy metraż; opłata od osoby – stosując tą formę ucierpiały by na niej rodziny wielodzietne i polityka prorodzinna uległaby zachwianiu; opłata od gospodarstwa – jak się wydaje najbardziej sprawiedliwa forma opłaty, którą ludzie będą mogli w stanie zapłacić. Pan Burmistrz stwierdził, iż z przygotowanej kalkulacji wynika, że system naszej gospodarki odpadami wyniesie niecałe 900 tyś zł. dokładnie 878 tyś zł, jednak potrzeba pół roku praktyki aby było można mówić o faktycznych kwotach. Pan Burmistrz dodał że najważniejsze jest aby cena dla mieszkańca była ludzka, a więc do przyjęcia i z kalkulacji wynika, iż opłata dla danego gospodarstwa wyniesie ok. 30 zł ale musimy zwrócić szczególną uwagę ochronić tym programem osoby samotne, które utrzymują się z jednej emerytury i rodziny wielodzietne gdzie zazwyczaj również matka nie pracuje bo wychowuje dzieci i dlatego po dyskusji na Komisji Finansowej zaproponowano stawkę 35 zł od każdego gospodarstwa domowego a w przypadku osoby samotnej 18 zł (stawki w przypadku segregacji śmieci). Pan Burmistrz dodał,  że do tej pory jeśli ktoś miał 2 kosze i dodając dzierżawę pojemnika płacił ok. 30 zł. to patrząc na nowe stawki podwyżka wyniesie jedyne 5 zł miesięcznie, wliczając w to odbiór odpadów wielkogabarytowych, odpadów biodegradowalnych, segregowanych. Pan Burmistrz dodał, że w przypadku osób samotnych zaproponowano stawkę 18 zł (w przypadku odpadów segregowanych), do tej pory osoby takie za wywóz jednego kosza płaciły ok. 15 zł miesięcznie, więc również wzrost stawki jest niewielki – 3 zł.      

Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że na zebraniu mieszkańców jakie odbyło się w Jałówce mieszkańcy zaproponowali następujące stawki: do 2 osób – opłata 20 zł, od 2 do 4 osób 30 zł , powyżej 5 osób – 40 zł. W związku z powyższym Rady zgłosił wniosek formalny aby opłaty wynosiły: do 2 osób – opłata 20 zł, od 2 do 4 osób 30 zł , powyżej 5 osób – 40 zł.

Radny Jarosław Symko prosił o przyjęcie stawek zaproponowanych przez Pana Burmistrza i Komisję Finansową, gdyż zaproponowane kwoty przez Radnego Dąbrowskiego spowodują deficyt w wysokości ok. 170 tyś zł.

Pan Burmistrz zwrócił się z pytaniem do Radnego Dąbrowskiego czy zaproponowane przez niego stawki z czegoś wynikają, czy z modyfikował otrzymaną kalkulację – Radny Dąbrowski stwierdził, że nie – Pan Burmistrz stwierdził, że dziwi się Radnemu Dąbrowskiemu, dlaczego nie zaproponował niższych stawek np. 10 zł 20 zł i 30 zł jeżeli można tak bez kalkulacji rzucać liczbami. Pan Burmistrz stwierdził, że omawiane przez niego stawki podparte były kalkulacją, natomiast stawki zgłoszone przez Radnego Dąbrowskiego nie są podparte niczym i z niczego nie wynikają i nie jest to propozycja merytoryczna, jest ona niesprawiedliwa w stosunku do rodzin wielodzietnych.

 

O godz. 14:05 salę narad opuścił Radny Włodzimierz Konończuk

 

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku formalnego aby opłaty wynosiły: do 2 osób – opłata 20 zł, od 2 do 4 osób 30 zł , powyżej 5 osób – 40 zł.

 Radni w głosowaniu jawnym 1 głosem ,,za”, przy 11 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XXII/202/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (w załączeniu do protokołu)

 

O godz. 14:08 na salę narad powrócił Radny Włodzimierz Konończuk

 

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXII/204/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXII/205/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (w załączeniu do protokołu).

 

Pan Przewodniczący o godz. 14:20 ogłosił 10 min. przerwę, po przerwie wznowił obrady.

Po przerwie na salę narad nie przybyli Radni Anna Wowk i Włodzimierz Konończuk

 

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

Pan Burmistrz poinformował, że w związku z faktem, iż pracownik zajmujący się środkami unijnymi tj. Pani Aneta Putko znajduje się na wypowiedzeniu, należy wyznaczyć drugą osobę do reprezentowania Gminy Michałowo w Lokalnej Grupie Działania. Pan Burmistrz zaproponował na miejsce Pani Anety Putko Panią Annę Marię Doborowlską – Cylwik – Zastępcę Burmistrza Michałowa.

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania .

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXII/206/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Stowarzyszenia pod nazwą „Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna”

            W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w spawie przystąpienia Gminy Michałowo do Stowarzyszenia pod nazwą „Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna”.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXII/207/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Stowarzyszenia pod nazwą „Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna” (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2013

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w spawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2013.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXII/208/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2013 (w załączeniu do protokołu).

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w spawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXII/209/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w spawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok.

 W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXII/210/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w spawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok.

 W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXII/211/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok (w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 14:40 na salę narad powrócił Radny Włodzimierz Konończuk

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok

W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok.

 W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XXII/212/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2013 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 6 Przedstawienie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2013 rok

             W wyniku braku uwag do wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2013 Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem ww. wykazu.

 Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw: i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2013 rok.

 

Ad. 7 Wolne wnioski - brak

 

Ad. 8, 9 Interpelacje i odpowiedzi, Sprawy różne i zapytania radnych

            Radny Jarosław Symko prosił o wyjaśnienie tematu związanego z wypowiedzeniem lokalu dla Pana Leszka Gryca.

            Pan Przewodniczący dodał, że trzeba to wyjaśnić żeby to nie było uznane, że jest to polityczna zagrywka.

            Kierownik ZGKiM w Michałowie Eugeniusz Załęski poinformował, że jednym z osób niepłacących czynsz do ZGKiM okazał się Pan Leszek Gryc, który otrzymał pismo zawiadamiające o następującej treści: „Z uwagi na fakt, iż zaległość w opłatach z tytułu korzystania z lokalu położonego przy ul. Szkolnej 16 w Michałowie przekraczają kwotę stanowiącą równowartość opłat za 3 pełne okresy płatności, wzywam Pana do zapłaty zaległych i bieżących należności w kwocie 6 tyś 364,83 zł (stan na 19.11.2012r. wraz z odsetkami) w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu umowa najmu zostanie wypowiedziana i po bezskutecznym wezwaniu do opuszczenia lokalu wszczęte zostanie postępowanie sądowe o eksmisję”. Kierownik Załęski poinformował, iż otrzymał on od Pana Leszka Gryca w odpowiedzi kuriozalny list, do którego może chyba przedszkolak się nawet pośmiać o następującej treści: „W odpowiedzi na wasze pismo informuję o braku podstaw prawnych do zawartych w piśmie roszczeń. Pod adresem ul. Szkolna 16 w Michałowie zamieszkałem na podstawie umowy najmu na czas określony, na czas pełnienia służby w Posterunku Policji w Michałowie. Od 1 maja 2007r. nie jestem policjantem. Wobec czego umowa z tym dniem przestała obowiązywać. Czynsz płaciłem do chwili nabycia wiedzy, że Gmina Michałowo i Wasz Zakład nie posiadają żadnego tytułu prawnego do posesji i budynku. Od tego czasu zaprzestałem wnoszenia nienależnych wam opłat. Wobec przytoczonych wyżej okoliczności to ja jestem jedynym samoistnym posiadaczem działki geodezyjnej Nr 512 i posadowionych na niej zabudowań. Zaznaczam, że przez okres obowiązywania umowy ZGKiM nie przejawiał żadnego zainteresowania stanem budynku, nie reagował na informacje o jego degradacji. To ja przez cały czas, zarówno w czasie trwania umowy jak i później dbałem o wszystko jak o moją własność. Wykonałem wobec braku zainteresowania, wręcz z odmowy z waszej strony, remonty znacznie przekraczające obowiązki lokatora i włożyłem kwoty wielokrotnie większe niż określone w przytoczonym wyżej piśmie.” Pan Kierownik Załęski poinformował, że w związku z powyższym listownie, za pośrednictwem Poczty, za potwierdzeniem odbioru Pan Leszek Gryc dostał wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na dzień 31.01.2013r.

            Radny Jan Borowski spytał, kto jest odpowiedzialny za przesunięcie przystanków tj. zatrzymywania się autobusów „pod chmurką” pomimo obecności zadaszonego przystanku parę metrów wcześniej - Pan Burmistrz odpowiedział, że gmina za to nie odpowiada.

            Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że za lokalizację przystanku odpowiada również zarządca drogi, natomiast za budkę przystanku odpowiada gmina.

            Radna Elżbieta Leszczuk prosiła, jeśli będą ewentualne opady śniegu o pamięć i odśnieżenie drogi do Leonowicz.

            Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są nowe wieści w przypadku dróg powiatowych.

            Pan Burmistrz odniósł się do sprawy lokalu zajmowanego przez Pana Leszka Gryca i stwierdził, że gdyby najemcy stawali się w jakiejkolwiek formie czy stopniu właścicielami lokalu bez ich uprzedniego wykupu to nastałaby rewolucja mieszkaniowa w Polsce. W sprawie dróg powiatowych Pan Burmistrz poinformował, iż Starosta przysłał pismo w którym „wnioskuje” do gminy o partycypację w kosztach remontu drogi do Marynki. Pan Burmistrz stwierdził, że w odpowiedzi przygotował wzór pisma, który należałoby wysłać do Powiatu w imieniu Rady Miejskiej i naszego samorządu (treść pisma w załączeniu do protokołu) – nikt z obecnych nie zgłosił uwag do odczytanego pisma.

           

Ad. 10 Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej

Pan Przewodniczący podziękował Radnym za przyjęcie budżetu, złożył życzenia noworoczne, po czym o godz. 14:55 zamknął obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

 

Protokołowała: Urszula Tarasewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-02-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-02-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-02-27