Protokół Nr XX/12 z dnia 2012-11-29 - z posiedzeniaRady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 25 października 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 25 października 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XX/12
Data wydania 2012-11-29

Protokół Nr XX/12 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 25 października 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:07 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Dąbrowski Piotr
 6. Kazberuk Alina
 7. Kononczuk Roman
 8. Konończuk Włodzimierz
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Leszczuk Elżbieta
 11. Ławreszuk Halina
 12. Ostaszewski Bogusław
 13. Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Symko Jarosław
 15. Wowk Anna

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

Pan Przewodniczący odniósł się do sytuacji, która miała miejsce na poprzedniej sesji, na której to Radna Anna Wowk wyszła trzaskając drzwiami a drzwi mogły nie wytrzymać. Pan Przewodniczący zauważył, że Radnemu nie przystoi tak się zachowywać, tym bardziej, że sprawa o której była mowa nie dotyczyła Radnej Wowk.

Radna Anna Wowk stwierdziła, że sprawa nie dotyczyła jej bezpośrednio jednak dotyczyła Radnych Piotra Dąbrowskiego, Elżbiety Leszczuk i Anny Wowk. Radna dodała, że jak można na sesji dostawić ławkę to i można zdjąć drzwi.

Pan Przewodniczący pogratulował Panu Burmistrzowi uzyskania wyróżnienia i medalu im. Zygmunta Glogera za inspiracje i wdrażanie wielu ważnych przedsięwzięć kulturalnych i gospodarczych w Gminie Michałowo – wyróżnienie podpisał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski i prof. Dr hab. Henryk Samsonowicz.

Radny Włodzimierz Owsiejczyk poinformował o uzyskanym przez Pana Burmistrza dyplomie od Wojewody Podlaskiego z okazji Dnia Seniora. Wojewoda Podlaski podziękował Panu Burmistrzowi za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności seniorów. Radny poinformował, że dyplomy otrzymali również nasi seniorzy w osobach: Llila Kulesza, Ewa Kupraszewicz, Halina Owsiejczyk.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XX sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Pan Burmistrz zgłosił wniosek formalny o zamieszczenie w porządku obrad w pkt. 6 „Podjęcie uchwał” jako ostatni projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Michałowo o charakterze Partnera projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Pan Przewodniczący poinformował, iż w dniu wczorajszym otrzymał skargę na działalność Burmistrza Michałowa w związku z czym chciałby wprowadzić do porządku obrad jako ostatni punkt w „Podjęciu uchwał” projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad zawierający proponowane zmiany, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli porządek:

1/  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/  Zatwierdzenie porządku XX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/ Oświadczenie radnych w sprawie działań radnego Dąbrowskiego

6/ Podjęcie uchwał w sprawie:

 • Zmian w budżecie na 2012 rok
 • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2012-2017,
 • ustanowienia zasad przyznawania diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
 • poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo,
 • uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1450 B Oziabły - droga 1448 B, drogi powiatowej Nr 1462 B Barszczewo - droga 686 i drogi powiatowej Nr 1465 B Suszcza - Biendziuga do kategorii dróg gminnych,
 • wyrażenia woli przystąpienia Gminy Michałowo o charakterze Partnera projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.

 

7/ Informacja o stanie oświaty w gminie Michałowo za rok 2011

8/ Wolne wnioski

9/ Interpelacje i odpowiedzi

10/ Sprawy różne i zapytania radnych

11/ Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej

           

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej.

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej.

            W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Radny Włodzimierz Konończuk spytał, kto był organizatorem konsultacji w sprawie lotniska w Topolanach.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski zlecił dla firmy sporządzenie dokumentacji, która w ramach swoich zadań miała m.in. wykonać konsultacje.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad 5 Oświadczenie radnych w sprawie działań radnego Dąbrowskiego

            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk poinformowała, że to była wspólna decyzja radnych i Pana Burmistrza, kto będzie zaproszony na spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Wiceprzewodnicząca dodała, że tworząc listę gości nie rozmawiano, kogo nie zaprosić, ale kto powinien być zaproszony z racji swojej działalności, wkładanej pracy i wysiłku na rzecz gminy Michałowo.

            Pan Przewodniczący oczytał List Otwarty wystosowany przez Radnego Piotra Dąbrowskiego do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 16.09.2012r. (list w załączeniu do protokołu). Pan Przewodniczący spytał, która pracownica dzwoniła i poinformowała o zaproszeniu.

            Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że dzwoniła Pani Tarasewicz.

            W związku z powyższym Pan Przewodniczący prosił Panią Urszulę Tarasewicz o poinformowanie co przekazała dzwoniąc do Radnego Dąbrowskiego.

Pani Urszula Tarasewicz podinspektor ds. kadr i obsługi rady wyjaśniła, iż przed wizytą Prezydenta RP Bronisława Korowskiego dzwoniła do Radnych z informacją i zaproszeniem w imieniu Pana Burmistrza na przywitanie Pana Prezydenta wraz z mieszkańcami (do których m.in. było kierowane zaproszenie na łamach Gazety Michałowa)  w dniu 6 września br. przy Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii na ul. Fabrycznej. Pani Tarasewicz dodała, że dzwoniąc nie zapraszała Radnych do wzięcia udziału w dalszych uroczystościach, które miały się odbyć w namiocie mieszczącym się na placu Pracowni, na które to miały wejście osoby posiadające imienne, pisemne zaproszenie.

Pan Przewodniczący odnosząc się do odczytanego listu stwierdził, że radni nigdy nie użyli słowa „opozycja”, ponieważ wszyscy chcą pracować na rzecz rozwoju naszej gminy. Pan Przewodniczący dodał, że gdyby gmina się nie rozwijała i każdy byłby na „nie” to nikt nie zaszczyciłby jej swoją obecnością-tym bardziej Prezydent RP, dlatego też wyraził ubolewanie nad zaistniałą sytuacją.

Radna Elżbieta Leszczuk poinformowała, że do tej pory dyplomatycznie milczała i przyglądała się temu z boku jednak chce wyrazić swoją opinię w tej kwestii. Radna stwierdziła, że to co dla niej do tej pory było niesmaczne teraz jest żenujące i jest to bardzo przykre. Radna stwierdziła, że nikt nie lubi znaleźć się w takiej sytuacji, że podchodząc do wejścia okazuje się że nie jest się na liście gości i nie można wejść. Radna dodała, że ta sytuacja nie uderzyła ją osobiście na tyle, aby poczuć się „upodlonym”. Ponadto Radna stwierdziła, że byłaby wdzięczna aby zrozumiano, iż nie należy ona do tak zwanej „opozycji” ani do „Małej Ojczyzny”, prosiła aby traktować ją jako neutralną osobę, która próbuje mieć własne zdanie wyrażając je w głosowaniach.

Radny Włodzimierz Owsiejczyk stwierdził, że zmartwił go ten list, ponieważ padło w nim wiele nieprawdziwych kwestii. Radny wyjaśnił, że podobnie jak Radny Dąbrowski nie był on zaproszony na to spotkanie jako radny, ponieważ był zaproszony jako Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów i imienne zaproszenie otrzymał na pół godziny przed przybyciem Pana Prezydenta. Na ogólne przywitanie Pana Prezydenta był zaproszony tak jak Radny Dąbrowski przez Panią Tarasewicz. Radny odnosząc się do listu stwierdził, że nieprawdą jest, aby wszyscy Radni należeli do Platformy Obywatelskiej.

Radna Dorota Budnik zwróciła się zapytaniem do Pani Urszuli Tarasewicz, czy po usłyszeniu telefonicznego zaproszenia Radny Dąbrowski spytał –jako Radny - czy w czymś pomóc. Pani Urszula Tarasewicz odpowiedziała, że Radny Dąbrowski jedynie podziękował za zaproszenie.

Radny Jarosław Symko stwierdził, że sprawy dotyczące m.in. Rady należy rozwiązywać w pierwszej kolejności we własnym gronie, a tymczasem Radny Dąbrowski w pierwszej kolejności w dniu 16.09 wystosował list, a nie dalej jak tydzień później odbyły się obrady Rady Miejskiej w Michałowie, podczas których można było wszystko spokojnie wyjaśnić. Radny stwierdził, że w liście jest wiele nieprawdy, spytał Radnego Dąbrowskiego, która pracownica poinformowała, że Kancelaria Prezydenta RP nie wydała Radnemu przepustki – Radny Piotr Dąbrowski stwierdził że była to Pani Niepłoch – Sitnicka, która zażądała przepustki z Biura Prezydenta.

Radny Jarosław Symko dodał, że radni nie reprezentują tylko siebie prywatnie a całą gminę i należy szanować siebie nawzajem a poza gminą być jednością. 

Pani Julita Niepłoch – Sitnicka asystent Burmistrza poinformowała, że w dniu wizyty Prezydenta miała ona za zadanie wpuszczanie zaproszonych gości, zgodnie z posiadaną listą, na teren Pracowni; drugą listę z gośćmi od Wojewody posiadała pani z Urzędu Wojewódzkiego. Pani Niepłoch – Sitnicka dodała, że spytała Radnego Dąbrowskiego czy otrzymał on imienne zaproszenie, pokazała Radnemu jak wygląda to zaproszenie i w związku z faktem, iż Radny takiego zaproszenia nie posiadał, nie został wpuszczony na teren Pracowni. Pani Niepłoch – Sitnicka dodała, że powiedziała Radnemu Dąbrowskiemu, iż dowie się czy zaszły jakieś zmiany, jednak po otrzymaniu wyjaśnień poinformowała Radnego, że mogą wejść jedynie osoby znajdujące się na liście gości a Radnego na niej nie było.     

Radna Ewa Kupraszewicz stwierdziła, że ona nie należy do PO, dodała, że bulwersuje ją zachowanie Radnego dot. umieszczenia tematu w prasie, w której pisano, że radny nie dostał obiadu.

Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że faktem jest, iż Gazeta Współczesna zatytułowała artykuł „Radny nie zjadł obiadu” ale nie były to jego słowa a słowa redaktora, bo rozmawiając o wizycie Prezydenta należy zachować umiar, ponieważ nie najważniejszy był obiad. Radny stwierdził, że jak przyjeżdża głowa państwa to między radnymi powinna być jedność; radny dodał, że należało zwołać sesję, na której m.in. określiłoby się rodzaj wydatków związanych z wizytą Prezydenta i wówczas on jako radny Dąbrowski mógłby w czymś pomóc, tym bardziej że jest on jednym z najbardziej aktywnych radnych, ponieważ potrafi spojrzeć w oczy i wyrazić własne zdanie. Radny stwierdził, że w gronie radnych on nie może uzyskać nic, ponieważ jest traktowany jak piąte koło u wozu, jednak jest on przedstawicielem grupy ludzi, których reprezentuje. Radny stwierdził, że mówi się, iż on jest zawsze przeciw budżetowi, dodał że stara się na niego patrzeć rozsądnie. Radny kończąc stwierdził, że skoro nie widzi poparcia w Radzie to musi szukać gdzie indziej.

Wiceprzewodnicząca Maria Ancipik wyraziła zadowolenie, iż Radna Elżbieta Leszczuk odcięła się od tzw. „opozycji” jak ją nazywa Rady Dąbrowski.  Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że dowiedziawszy się o wizycie Pana Prezydenta na 3 dni przed przybyciem rozpoczęła się wyścig z czasem, wyścig z ogromem pracy i nie było kiedy myśleć o zwoływaniu sesji. Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że pisano o nas w Gazecie Współczesnej, Gazecie Wyborczej i przytoczyła treść artykułu zamieszczonego w Gazecie Współczesnej z dn. 12.10 br., w rubryce „Kronika wypadków umysłowych” pod tytułem „Bo go na obiad nie wpuszczono” (artykuł w załączeniu do protokołu) – Wiceprzewodnicząca Ancipiuk stwierdziła, że odcina się od tego, ponieważ piszą o radnym Gminy Michałowo,  nikt nie musi wiedzieć który to radny, jednak zostaje w pamięci, że jest to radny, radny Gminy Michałowo, dlatego też tym bardziej jest to bulwersujące.

Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że List otwarty dostarczył również do Gazety Michałowa, jednak on się nie ukazał. – Pan Przewodniczący poinformował, że list zostanie zamieszczony w następnym numerze Gazety Michałowa.

Pan Antoni Lulewicz, mieszkaniec Michałowa wyraził zdziwienie, że to Przewodniczący Rady a nie Redaktor decyduje co ma się ukazać w gazecie.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż Redaktor Greś umieszcza wszystkie materiały jakie chce i nie wiadomo czy ten list byłby zamieszczony, jednak jeśli chodzi o sprawy samorządowe i o sesje oraz to co się znajduje w programie sesji, wówczas materiały dostarcza Urząd Miejski i jakiekolwiek negatywne odbiory i insynuacje świadczą jedynie o nieznajomści tematu lub złośliwości. Pan Burmistrz stwierdził, że właśnie dlatego ten temat poruszono na sesji aby m.in. na pewno znalazł się on w Gazecie Michałowa, natomiast inne tematy nie związane z samorządem leżą w gestii Redaktora Gresia.    

Radna Alina Kazberuk spytała, czy Radny Dąbrowski jest zadowolony ze swego postępowania i tego w jaki sposób „promuje się” naszą gminę.

            Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że ma prawo wszędzie doszukiwać się swoich praw osobowych i wyrażania swoich opinii.

            Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że Radny Dąbrowski mówił o dochodzeniu swoich praw, o wyjaśnieniu, jednak należało w inny sposób wyjaśnić temat. Radny dodał, że są m.in. różne święta parafialne, na które nie wszyscy są zaproszeni, jednak nie dochodzi się wówczas swoich praw u biskupa. Radny zwrócił się do Radnego Dąbrowskiego, że mógł do niego zadzwonić (mieszkając na tym samym terenie) i spytać, czy nic nie trzeba pomóc, jednak tego nie uczynił.

            Radny Piotr Dąbrowski spytał, że kiedy miał nawiązywać tą współpracę? Jak go przez bramkę nie wpuszczono? Radny stwierdził, że uważał, iż każdy będzie traktowany na tych samych warunkach.

            Radny Marek Charytoniuk kontynuując stwierdził, że między sobą można rozmawiać różnie, jednak nie należało w to mieszać głowę państwa – Radny Piotr Dąbrowski przyznał rację Radnemu Charytoniukowi twierdząc, że osoba Prezydenta tu nie powinna mieć miejsca, jednak wizytę Prezydenta RP wykorzystano przeciwko jego osobie. 

            Pan Przewodniczący podziękował wszystkim, którzy pracowali przy wizycie Pana Prezydenta, pracownikom Urzędu oraz podległych jednostek. Pan Przewodniczący zauważył, że nie dało się wszystkich zaprosić, ponieważ nawet nie zaproszono wszystkich księży – Radny Piotr Dąbrowski zadał pytanie od kiedy ksiądz jest ważniejszy od radnego -Pan Przewodniczący kontynuując zwracając się do Radnego Dąbrowskiego zauważył, że na poczęstunku nie było zupy, więc jeżeli chodzi o obiad to Pan Przewodniczący zaprosił radnego Dąbrowskiego na obiad do miejscowej restauracji, na który to radni złożą się po 2 zł.

            Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że wizyta głowy państwa w naszej gminie miała miejsce I-wszy a może i ostatni raz, ponieważ po nagłośnieniu tej sprawy w mediach, w negatywnym tego słowa znaczeniu, nikt nie będzie chciał do nas przyjechać i to jest bulwersujące.

            Pan Burmistrz tak jak i na poprzedniej sesji wyjaśnił, że nie było to spotkanie  z samorządem gminy Michałowo-gdyby było to takiego typu spotkanie (jak np. otwarcie ratusza) nie było przypadku, aby któryś z radnych nie został zaproszony. Pan Burmistrz stwierdził, że na spotkanie z Prezydentem zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk (tak jak zostali zaproszeni przedstawiciele wśród Wójtów i Burmistrzów, reprezentujący gminy wielokulturowe). Pan Burmistrz wyraził ubolewanie, że nie mógł zaprosić wszystkich księży-zaprosił jedynie księdza katolickiego i prawosławnego z Michałowa jako przedstawicieli księży z naszej gminy. Jak dodał Pan Burmistrz, nie ma takiej uroczystości na którą dałoby się zaprosić wszystkich. Pan Burmistrz dodał, że aby każdy poczuł, że wizyta Prezydenta RP jest sprawą szczególnie ważną dla naszej gminy poprosił Panią Urszulę Tarasewicz, aby zadzwoniła do wszystkich, do przedsiębiorców, do organizacji (czy byli imiennie zaproszenie czy nie) i zaprosiła na spotkanie i przywitanie Pana Prezydenta, przed Pracownią. Pan Burmistrz zauważył, że jest wiele spraw w życiu, z których nie jesteśmy zadowoleni, które powodują dyskomfort, a na tej sali, on jako Burmistrz czuje największy dyskomfort w obliczu zaistniałej sytuacji, jednak nie wygaduje na zewnątrz, tylko wewnątrz wyjaśnia się wiele spraw i wszystko można wyjaśnić, tylko chodzi o sposób wyjaśnienia. Pan Burmistrz zwrócił się do mediów i do obecnych na sali redaktorów Gazety Współczesnej i stwierdził, że jest to przykra sytuacja dla naszej gminy i prosił o zauważenie, iż nasz samorząd nie zamiata spraw pod dywan i robimy to publicznie. Pan Burmistrz stwierdził, że nie jest to przyczyna aby się nadal wyśmiewać z nieodpowiedzialnych zachowań i jeśli chcemy to wyjaśnić na sesji nie oznacza to, że chcemy aby było o tym głośno w mediach, ponieważ gdyby gminie chodziło o nagłośnienie tematu, sami zwróciliby się do mediów. Pan Burmistrz prosił o zwrócenie na to uwagi, ponieważ nikomu nie przynosi to chluby. Wracając do treści listu Pan Burmistrz zauważył, że jest w nim wiele nieprawdy: w liście powiedziano, że pracownica zaprosiła do uczestnictwa w spotkaniu z Prezydentem, okazuje się że nie zaprosiła, że pracownica nie wpuściła Radnego bo nie okazał przepustki od Prezydenta-okazało się, że żadnych przepustek od Prezydenta nie było. Pan Burmistrz poinformował, że jedyną sugestią Kancelarii Prezydenta była prośba o zaproszenie parlamentarzystów wszystkich opcji, natomiast resztę gości ustalono w porozumieniu z obecnymi tu radnymi i nie jego winą jest  że nikt z radnych nie zaproponował aby Was zaprosić, nikt nie chciał Was wziąć na swoją odpowiedzialność, gdyby byłaby taka sugestia, on ze swojej strony wyraziłby aprobatę. Pan Burmistrz stwierdził, że skończyły się czasy, że radnemu coś się należy z samego faktu bycia Radnym bez pracy i wystawia się tylko pierś do medali, spytał, co Radni Piotr Dąbrowski i Anna Wowk przez 2 lata kadencji zrobili w samorządzie, aby mogli się z tym utożsamiać (Burmistrz nie otrzymał odpowiedzi). Pan Burmistrz odnosząc się do listu, w którym Radny Dąbrowski stwierdził:  iż w sytuacji jak on znalazło się jeszcze dwoje radnych, którzy należą do opozycji w stosunku do obecnego Burmistrza – okazuje się, że jest inaczej przy czym podziękował Radnej Elżbiecie Leszczuk o wyprzedzenie jego pytania i określenie się jako neutralnej radnej a więc nie opozycyjnej. Pan Burmistrz stwierdził, że Radny Dąbrowski poprzez list wplątał neutralne osoby, które jakoby się pod listem podpisują i za nim wstawiają, a w rzeczywistości odcinają się od tego listu nie utożsamiając się z nim. Pan Burmistrz dodał, że Radną Wowk nie będzie pytał czy jest w opozycji, bo nie chce załamywać Radnego Dąbrowskiego a różnie z tym może być. Pan Burmistrz odnosząc się do listu podał kolejny przykład kłamstwa, ponieważ nie wszyscy radni należą do PO a Radny Dąbrowski postawił wszystkich pod jedną kreską. Pan Burmistrz kończąc stwierdził, że na ostatniej sesji padło stwierdzenie, że Burmistrz walczy z Radnym Dąbrowskim – wówczas odpowiedział on Radnemu, że Radny nie jest dla niego przeciwnikiem, żeby z nim walczyć; teraz dowiadujemy się, że z Radnym Dąbrowskim walczy sam Prezydent RP – nie wymaga to komentarza i w żaden racjonalny sposób nie da się wytłumaczyć. Pan Burmistrz w kwestii wydanych środków związanych z wizytą Prezydenta wyjaśnił, że żadna złotówka nie mogła zostać wydana jeśli nie posiada się zabezpieczenia finansowego, także insynuacje skąd się wzięły pieniądze są nie stosowne, chociażby w stosunku do Pani Skarbnik, tym bardziej że Wójt, Burmistrz dysponuje rezerwą, z której może korzystać bez zgody Rady. Pan Burmistrz kończąc stwierdził, że zastanawiał się czy podczas dzisiejszej Sesji Radny Dąbrowski wstanie i powie aby zapomnieć o tym co się wydarzyło, niech inni osądzą to co się stało i aby przejść do spraw ważnych i merytorycznych i już więcej nie zajmować się sprawą zaproszenia Radnego. Pan Burmistrz stwierdził, że jednak Radny Dąbrowski tego nie uczynił, tego nie powiedział.

            Pan Mikołaj Greś Kierownik Biblioteki poinformował, że w dniu wczorajszym na zaproszenie Prezydenta RP uczestniczył w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, na którym Prezydent RP ogłosił nagrodę obywatelską. Pan Greś dodał, iż otrzymał zaproszenie do udziału w obradach kapituły o inicjatywach obywatelskich. Jak dodał Pan Greś, taki gest ze strony Pana Prezydenta jest efektem wizyty w Michałowie.

            Pan Burmistrz stwierdził, że powyższa sytuacja dowodzi, iż czynnik społeczny w kręgu decyzyjnym jest bardzo ważny, należy z tego korzystać ale w sposób pozytywny.

            Pan Przewodniczący odniósł się do wsi Jałówka, w której kiedyś mieszkańcy byli bardzo zintegrowani, w chwili obecnej Radny powinien zrobić jak najwięcej aby pozostał jakiś ślad po jego działalności jako Radnego. Pan Przewodniczący stwierdził, że pozostali Radni pomogą, jednak należy zacząć od siebie i nie mówić o wyrzuconej oponie w parku w Jałówce, tylko należy ją po prostu wyrzucić.

            Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że artykuł w omawianej sprawie ukazał się również w Gazecie Wyborczej, jednak zacytowano tylko artykuł z Gazety Współczesnej, który był bardziej ukierunkowana na korzyść samorządów. Radny spytał, czyje to były kroki że Gazeta Wyborcza w gminie się nie ukazała. Radny dodał, że jaka to w mniemaniu Radnych była wizyta Prezydenta skoro obiad stawia się na pierwszym miejscu.

            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk sprostowała, że o zupie piszą gazety a nie Radni, ponadto poinformowała, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji Finansowej wypracowano oświadczenie radnych w sprawie działań radnego Dąbrowskiego. Wiceprzewodnicząca odczytała treść oświadczenia (w załączeniu do protokołu).

            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad odczytanym oświadczeniem.

            Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli oświadczenie.

             Pan Przewodniczący o godz. 11:27 ogłosił 15 min przerwy. Po przerwie wznowił obrady.

 

            Po przerwie na salę narad nie powrócił Radny Piotr Dąbrowski

 

Ad. 6 Podjęcie uchwał

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012r.

 

O godz. 11:45 salę narad opuścił Radny Roman Kononczuk

 

Pani Sekretarz Jolanta Narolewska  w zastępstwie nieobecnej Pani Skarbnik oczytała zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały oraz w odczytanej informacji-w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2012r

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2012-2017

Pan Burmistrz prosił o wykreślenie z projektu uchwały § 10 i 11 – zasugerowała to Pani Mecenas Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, która stwierdziła, że powyższe zapisy nie są potrzebne. Pan Burmistrz poinformował, iż zasoby mieszkaniowe w porównaniu do zasobów zawartych w uchwale z 2007 roku zmalały niemal o połowę.

 

O godz. 11:50 na salę narad powrócili Radni: Piotr Dąbrowski i Roman Kononczuk

 

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i  1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2012-2017.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2012-2017 (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Pani Sekretarz Jolanta Narolewska  odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu do protokołu).

Radny Piotr Dąbrowski spytał o przyczynę dokonanych zmian.

Pan Przewodniczący stwierdził, że w chwili obecnej frekwencja sołtysów na sesjach jest minimalna, na sesjach dyskutuje się o sprawach dotyczących mieszkańców, które poprzez sołtysów powinny do docierać do mieszkańców i stąd zmiana. 

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Pani Sekretarz Jolanta Narolewska  odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu do protokołu).

Pan Burmistrz stwierdził, że w § 3 projektu uchwały w ust. 2 „…podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek  Urzędu Miejskiego w Michałowie w dniu…” słowo „w dniu” zmienić na „w ciągu 2 dni roboczych”.

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska omówiła projekt uchwały i poinformowała o wycenie lokalu.

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo

Pan Burmistrz poinformował, że swego czasu przystąpiono do zmiany studium i oprócz terenu przeznaczonego pod lotnisko ujęto również 2 działki (zaznaczone na mapie nr 4 i  5) – są to działki rolne, a ujęto je z studium, ponieważ są działkami Skarbu Państwa i gdyby zaszła w przyszłości konieczność ich wykorzystania, to warto było je zabezpieczyć. Pan Burmistrz poinformował, że jeden z rolników uprawiających działkę wyraził chęć jej kupna, w związku z czym omawiany grunt należy pozostawić w studium z przeznaczeniem gruntu rolnego aby umożliwić nabycie działki. Pan Burmistrz zaproponował wyłączenie z uchwały działki oznaczonej nr 4 a działki 1,2,3,5 pozostawić jako zabezpieczenie pod ewentualne, przyszłe inwestycje.

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo gruntu (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1450 B Oziabły - droga 1448 B, drogi powiatowej Nr 1462 B Barszczewo - droga 686 i drogi powiatowej Nr 1465 B Suszcza - Biendziuga do kategorii dróg gminnych

Pan Przewodniczący poinformował, że na skutek nie podjęcia przez Powiat stosownej uchwały (o czym była mowa na poprzedniej sesji), powyższą uchwałę należy uchylić.

Pan Burmistrz poinformował, iż nie ma konieczności uchylania tej uchwały, jednak z czasem Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego i tak stwierdzi jej nieważność – co nie świadczyłoby dobrze o nas. Pan Burmistrz dodał, że nasz samorząd chce przejmować drogi i je remontować, jednak na skutek nie podjęcia żadnych kroków przez Powiat po prostu nie da się tego zrobić. Pan Burmistrz dodał, że w rozmowie telefonicznej 2 dni temu Radny Powiatowy Jan Kaczan poinformował, iż Powiat na ostatniej Komisji Infrastruktury postanowił, że droga do Marynki będzie robiona tylko i wyłącznie ze środków Powiatu. Pan Burmistrz stwierdził, że Radny Jan  Kaczan użył argumentów jakie padły ze strony naszego samorządu na poprzedniej sesji także Powiat powinien stanąć na wysokości zadania. Pan Burmistrz dodał, że nasz samorząd powinien wykonywać drogi np. do Oziabł czy innych wsi, natomiast Powiat powinien się skupić na wykonaniu głównych dróg jak np. do Podozieran, do Marynki bo w którejś kadencji musi on coś wykonać. Pan Burmistrz stwierdził, że zawsze należy prosić o więcej i skupić się na drodze od Topolan do Zabłudowa, ponieważ jeśli pojawi się możliwość dofinansowania inwestycji z programu „schetynówki” w 50%, reszta - licząc w kwocie 3 mln zł (w podziale pomiędzy Powiatem, gminą Zabłudów i naszym samorządem) będzie do możliwa do sfinansowania.

Radny Jarosław Symko stwierdził, że przez opóźnienia ze strony Powiatu mieszkańcy Oziabł, Bieńdziugi, Barszczewa będą mieli drogę późniejszym terminie. 

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami przyjęli uchwałę uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1450 B Oziabły - droga 1448 B, drogi powiatowej Nr 1462 B Barszczewo - droga 686 i drogi powiatowej Nr 1465 B Suszcza - Biendziuga do kategorii dróg gminnych.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1450 B Oziabły - droga 1448 B, drogi powiatowej Nr 1462 B Barszczewo - droga 686 i drogi powiatowej Nr 1465 B Suszcza - Biendziuga do kategorii dróg gminnych (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Michałowo o charakterze Partnera projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

W obliczu braku wniosków do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Michałowo o charakterze Partnera projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XX/186/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Michałowo o charakterze Partnera projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa

Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk odczytała treść skargi dot. niemożności wykonania przyłącza kanalizacyjnego do domu mieszczącego się na ul. Białostockiej w Michałowie (skarga w załączeniu do protokołu).

Pan Mikołaj Worona z-ca Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie  poinformował, iż faktycznie Pan Antoni Lulewicz w maju 2008 r. złożył wniosek o wydanie warunków uzgodnienia związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego, które tracą moc po roku ich wydania. Pan Worona poinformował, że jeżeli przyłącze nie zostanie wykonane w przeciągu roku, wcześniej wydane warunki tracą ważność. Dodał, że w warunkach określił, iż istnieją techniczne możliwości wykonania przyłącza nie wskazując miejsca wykonania przyłącza, jednak projektant po uzyskaniu ww. warunków powinien zaprojektować przebieg trasy.

Pan Burmistrz stwierdził, że problem wykonania przyłączy jest szerszym problemem dot. wielu mieszkańców i kiedyś jak było kanalizowane Michałowo, wówczas ludzie z różnych przyczyn nie chcieli się podłączać. Pan Burmistrz dodał, że w chwili obecnej wykonanie przyłącza wiąże się często z łamaniem asfaltu na ulicy, także ten problem nie należy rozpatrywać w aspekcie jednej osoby a szerszym aspekcie.

Pan Antoni Lulewicz stwierdził, że wybudował on dom i został postawiony pod ścianą, ponieważ uzyskując warunki, o których mówił Pan Worona odcięto możliwości innego rozwiązania problemu, ponieważ nie może on wykonać ani szamba, ani oczyszczalni ekologicznej a to są podstawowe obowiązki miasta. Pan Lulewicz poinformował, że niektórzy w sąsiedztwie, mając ten sam problem korzystają z kanalizacji napowierzchniej.

Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że jest to problem o szerokim zasięgu i z chwilą ogłoszenia w 2011 r. przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej programu postanowiono stworzyć odpowiedni wniosek. Pani Kierownik stwierdziła, że wraz z ZGKiM dokonano analizę potrzeb kompleksowego wykonania przyłączy na terenie Michałowa. Pani Kierownik poinformowała, iż należy wykonać 500 m linii głównej, 1398 mb przyłączy kanalizacyjnych oraz 210 trójników.  Dodała, że w chwili obecnej wystąpiono do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z pismem, na jakich mapach można by było wykonać takie projekty, ponieważ każde przyłącze musi zostać zaprojektowane na mapach – gmina czeka na odpowiedź. Pani Kierownik dodała, że po uzyskaniu ww. informacji w dalszej kolejności należałoby wystąpić do wszystkich właścicieli dróg. Pani Kierownik podała szacunkowy koszt wykonania inwestycji tj. ok 479 tyś zł, jednak NFOŚiGW ogłosił program w którym 45% kosztów inwestycji wyniosłaby dotacja, 45% niskoprocentowa pożyczka na 3,5% i 10% wkładu własnego. Pani Kierownik dodała, że projekt ten jest skierowany do właścicieli nieruchomości gdzie nie ma wykonanych przyłączy jednak jednostką reprezentującą może być samorząd.

Pan Burmistrz stwierdził, że rozwiązać omawiany problem można w dwojaki sposób: albo wykonujemy przyłącza 280 osobom na swój koszt, łamiąc nawierzchnię asfaltową – a do pierwotnego stanu drogi się nie doprowadzi – albo składamy wniosek o którym mówiła Kierownik Rosińska.

Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że wykonanie przyłącza jest zadaniem własnym gminy i nie można człowieka trzymać latami bez możliwości użytkowania lokalu mieszkalnego. Radny dodał, że Radni powinni znaleźć środki w budżecie i to jedno przyłącze wykonać, ponieważ póki zostanie złożony i zrealizowany wniosek minie bardzo dużo czasu.  

Pan Burmistrz stwierdził, że zawsze Radny Konończuk może złożyć wniosek o wyasygnowanie kwoty w budżecie i znaleźć poparcie w Radzie aby przegłosować wniosek. Pan Burmistrz poinformował, że konsultowano się z wieloma instytucjami na temat: czy należy wykonać przyłącza i np. Wodociągi Białostockie nie wykonują przyłączy – więc sprawa nie jest tak oczywista, a jeśli ktoś chce, zakłada na własną rękę. Pan Burmistrz dodał, że jeżeli będzie wyrok sądu dot. omawianego tematu -ponieważ problem występuje w całej Polsce a przepisy nie są precyzyjne - to wówczas nie będzie dyskusji i będzie sprawa jasna jak należy postąpić.

Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk stwierdziła, że jej syn właśnie się buduje i wykonywał przyłącze na swój koszt, więc wystarczy trochę chęci. Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że niemożliwością jest, aby gmina na swój koszt wykonała 280 przyłączy.

Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że też zrobił przyłącze na swój koszt, a do niego przyłączyła się gmina, nie partycypując w kosztach.  

Radny Jarosław Symko stwierdził, że problem jest szeroki, i kontynuując działania związane z pozyskaniem środków, należy pozyskać je również i na ten cel, ponieważ nigdzie nie jest powiedziane, że wykonanie przyłączy należy do zadań własnych gminy. Radny dodał, że rozmawiał z Panem Lulewiczem i sprawa wygląda dyskusyjnie.

Pan Burmistrz stwierdził, że należy patrzeć na problem globalnie a nie odnosić się personalnie do jednej osoby, ponieważ niektórzy mieszkańcy czekają na przyłącze już 10 lat i byli przed Panem Lulewiczem. Pan Burmistrz dodał, że bardzo źle świadczy o tych którzy kiedyś robili kanalizację i wykonując drogi nie podłączali każdej działki. Pan Burmistrz stwierdził, że należy kompleksowo podejść do tematu bo to jest zasadne działanie.

Pan Przewodniczący stwierdził, że nie należy tematu załatwić wybiórczo a globalnie.

Radna Anna Wowk stwierdziła, że należy rozwiązać problem Pana Lulewicza, ponieważ ma on związane ręce i nie może wykonać choćby przydomowej oczyszczalnie ścieków i wprowadzić się do mieszkania.

Pan Antoni Lulewicz stwierdził, iż w korespondencji z Urzędem Miejskim w Michałowie cytował on wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie, który mówi kto jest zobowiązany do wykonania przyłącza. Pan Lulewicz dodał, że złożył on skargę na bezczynność działania Urzędu a nie o przyłącze, ponieważ w ubiegłym roku, po rozmowie z Panią Rosińską i Panem Woroną obiecywano mu, że przyłącze zostanie wykonane a nie zostało wykonane do dziś, dlatego jeśli nie pozostanie mu żadna inna droga rozwiązania problemu pójdzie on do Sądu.

Pani Kierownik Elżbieta Rosińska zaprzeczyła, że żadnych takich obietnic nie składała.

Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że wykonując ulice, należy od razu wykonać kanał na całej długości i zabezpieczyć się na wypadek konieczności podłączenia kolejnych mieszkańców. Radny dodał, że co roku Komisja Finansowa powinna zabezpieczać środki na wykonywanie kolejnych przyłączy.

Pan Mikołaj Worona poinformował, iż od 10 lat za kadencji obecnego Burmistrza  tam gdzie były i gdzie są robione nowe ulice, porobione są wyjścia wodociągowe i kanalizacyjne, natomiast problem braku kanalizacji na ul. Białostockiej, przy której znajduje się dom Pana Lulewicza jest zaszłością dawnych czasów tj. za poprzedników Pana Burmistrza robiono inaczej.

Pan Burmistrz stwierdził, że nigdy nie radził-obojętnie komu-aby poszedł do Sądu, ponieważ powiedział on, że należy wykonać przyłącze tak jak tak zrobili inni mieszkańcy, więc jeśli chodzi o Sąd, on jedynie poinformował, że istnieje taka procedura, i jakie dylematy mamy my jako Urząd. Pan Burmistrz dodał, że mówiąc jasno o sytuacji nie gra obłudnego, ja nie rozdzieram szat jak niektórzy, a przez parę lat bycia Radnym nie zgłosił wniosku aby ten problem rozwiązać a teraz podnoszą larum. Pan Burmistrz dodał, że budując swój dom sam też robił przyłącze.  

Radny Jarosław Symko stwierdził, iż popiera działania, aby rok rocznie przeznaczać środki na ten cel, jednak należy składać wniosek o pozyskanie środków z zewnątrz. Radny zgłosił wniosek formalny o uznanie skargi za bezzasadną.

Pan Antoni Lulewicz stwierdził, że jedynym rozwiązaniem jest wybudowanie wzdłuż ulicy kanalizacji na własny koszt dla pozostałych mieszkańców. Pan Lulewicz zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby o Michałowie dowiedziała się Ochrona Środowiska, Zieloni – jak wyrzucane są fekalia w sąsiedztwie jego działki.

Pan Burmistrz stwierdził, że Pan Lulewicz z góry założył u każdego złą wolę jak w przypadku gazety. Pan Burmistrz zaproponował, że dziś może się założyć, że szybciej gmina złoży wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o przyłącza, niż Pan Lulewicz otrzyma orzeczenie z Sądu.

Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”  przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa uznając ją za bezzasadną.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XX/187/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa (w załączeniu do protokołu).

 

Pan Burmistrz podziękował za przyjęcie takiego stanowiska, natomiast ci, którzy mieli inne zdanie powinni wykazać się w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska a nie po 2 latach kadencji obejrzeć się jakie problemy mają mieszkańcy. Pan Burmistrz stwierdził, że tak jak w przypadku solarów, jeśli gmina może pomóc dla 88 mieszkańców to zrobi wszystko aby pomóc również dla 280 mieszkańców w temacie kanalizacji, ponieważ nagannym byłoby nie złożenie wniosku.  

 

Pan Przewodniczący o godz. 13:05 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady

Po przerwie na salę narad nie powrócił Radny Włodzimierz Konończuk

 

Ad. 7 Informacja o stanie oświaty w gminie Michałowo za rok 2011

Pan Aleksander Apiecionek Inspektor Oświaty na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawił informację o stanie oświaty w gminie Michałowo za rok 2011 (prezentacja multimedialna w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 13:20 salę narad opuściła Radna Elżbieta Leszczuk i Roman Kononczuk

 

Ad. 8 Wolne wnioski

             Pani Sekretarz Jolanta Narolewska odczytała informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok (informacja w załączeniu do protokołu).

 

 

Ad. 9, 10 Interpelacje i odpowiedzi, Sprawy różne i zapytania radnych

           

            Radny Włodzimierz Owsiejczyk na prośbę mieszkańców poruszył temat dot. dostarczania wody pitnej a mianowicie, ile produkuje się m3 wody, za ile m3 pobiera się opłatę, dlaczego podczas awarii odcina się wodę w całym Michałowie i spuszcza się wodę przez hydranty wylewając ją  do rowów ściekowych. Radny spytał, czy ZGKiM może rozwiązać ten problem.

            Pan Mikołaj Worona poinformował, że w roku bieżącym miały miejsce 2 dłuższe wyłączenia wody w godz. 8:00-11:30, które związane były z pojawieniem się awarii. Na głównej ul. Białostockiej, która rozprowadza wodę w dalsze regiony Michałowa zasuwy znajdują się pod asfaltem i np. usunięcie awarii na ul. Fabrycznej wiąże się z zamknięciem wody na całym Michałowie. Pan Worona poinformował, że w celu usunięcia awarii należy opróżnić sieć z wody i to wiąże się odkręcaniem hydrantów, ponieważ ciśnienie, przy naszym ukształtowaniu terenu może doprowadzić do powstania osuwisk. Pan Worona stwierdził, że w celu rozwiązania problemu i niewyłączania wody na całym Michałowie w przypadku awarii, należałoby instalować zasuwy na ulicach, jednak wiązałoby się to z wielodniowymi w ciągu roku wyłączeniami wody, ponieważ szacunkowo należałoby zamontować ok. 30 kilku zasuw, z czego jedną szt. montuje się dzień czasu. Pan Worona poinformował, że jeśli uzyska zgodę na montaż zasuw, sukcesywnie, informując wcześniej mieszkańców, będzie dokonywał ich montażu. W temacie ilości wyprodukowanej wody i spraw z tym związanymi Pan Worona stwierdził, że na kolejnej sesji, przy zatwierdzaniu stawek za wodę, szczegółowo omówi temat, dodał również, że ubytki w sieci są w dużej mierze spowodowane jej płukaniem.

            Radna Anna Wowk poruszyła temat wybudowania nowej targowicy przy amfiteatrze w Michałowie. Radna stwierdziła, że nie jest przeciwna tej lokalizacji, jednak spytała dlaczego właśnie w tym miejscu ma powstać targowica i na jakim etapie są pertraktacje z mieszkańcami z ul. Plac 11 Listopada odnośnie budynków gospodarczych, które oni zajmują.

            Pan Burmistrz odniósł się do kwestii zaopatrzenia w wodę twierdząc, iż należy sukcesywnie instalować zasuwy, jednak zawczasu należy opracować harmonogram wyłączenia wody w taki sposób, aby odcięcie wody w punktach strategicznych jak np. piekarnia było jak najkrótsze. W temacie targowicy Pan Burmistrz stwierdził, że temat już był poruszany od roku czasu i czekano na pomysły, które nie wpłynęły. Pan Burmistrz poinformował, że na chwilę obecną budowa targowicy planowana jest przy amfiteatrze dlatego, żeby cała infrastruktura (toalety, miejsca parkingowe-ok. 120, zadaszenie) związana z targowicą nie tylko służyła  1 dzień w tygodniu a była wykorzystywana o wiele częściej np. podczas imprez i uroczystości, które odbywają się w amfiteatrze oraz aby korzystali z niej odpoczywający nad zalewem. Pan Burmistrz przedstawił wstępna wizję, jak miałaby wyglądać targowica, stwierdził, że do tematu i szczegółowych kwestii z tym związanych powróci się na kolejnych sesjach omawiając je na podstawie prezentacji multimedialnej. Pan Burmistrz stwierdził, że budynki gospodarcze, które służą mieszkańcom w niczym nie przeszkadzają, natomiast stoi tam zawalający się budynek i jeśli mieszkańcy zadeklarują przekazanie tej własności na rzecz gminy i z udziałem sprzeda się place na których stoją ich budynki to mieszkańcom zostanie dopłacić ok. 1 tyś zł aby stać się właścicielami tych budynków. Pan Burmistrz dodał, że kiedyś sprzedając mieszkania, w których mieszkają ci

 

ludzie, grunt został wydzielony parę metrów od ściany, tak że nie mają oni pomieszczeń gospodarczych np. na drzewo. Pan Burmistrz poinformował, że zadeklarował, iż podziału dokona na swój koszt, jak też gmina poniesie koszta notarialne i na 18 mieszkańców tylko 1 wyraziła sprzeciw, także wszczęto procedurę dot. usunięcia budynku.

            Radny Piotr Dąbrowski prosił o otrzymanie podjętego przez Radę oświadczenia w sprawie jego działań.       

            Radny Jarosław Symko wyraził zadowolenie z lokalizacji targowicy przy amfiteatrze i zgodził się z argumentami Pana Burmistrza w tym temacie. Radny poinformował, że jednym z  finalistów jubileuszowej edycji konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku został Pan Anatol Timoszuk, przedsiębiorca działający  w naszej gminie, także jest to również okazja do dalszej promocji Michałowa i gminy.

            Pan Anatol Lulewicz prosił o zmianę w planie przestrzennego zagospodarowania przeznaczenia działki (leżącej za rzeką w Michałowie jadąc w stronę Żedni) której jest właścicielem, ponieważ można by było te tereny zagospodarować z korzyścią dla miasta. Pan Lulewicz zgłosił pytania do Pana Burmistrza dot. sklepu „Biedronka”: czy wiadomym jest kiedy zostanie otworzony sklep i czy będą tam zatrudnieni mieszkańcy Michałowa-czy były jakieś ustalenia w tym temacie pomiędzy inwestorem a miastem; czy ktoś kupił działkę, która gmina nie chciała sprzedać pod sklep; czy z inwestorem były poczynione rozmowy na temat działań i współpracy np. budowa ścieżek rowerowych itp.

            Pan Burmistrz poinformował, że na jednej z najbliższych sesji przystąpi się do zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Michałowa uwzględniając zgłaszane przez mieszkańców zmiany. Pan Burmistrz dodał, że ta kadencja samorządu zmierza również do przygotowania się do nowej perspektywy finansowej 2014-2020 za czym idzie uchwalenie ww. planu. W temacie sklepu „Biedronka” Pan Burmistrz poinformował, że ok. 2 tyg. temu był u niego właściciel działki, którą od niego będzie dzierżawiła tzw. „Biedronka”. Pan Burmistrz dodał, że podczas spotkania prosił o zwrócenie uwagi na miejscowych przedsiębiorców np. piekarnie, aby wyprodukowane u nas pieczywo mogło trafić do powyższego sklepu – właściciel działki stwierdził, że oczywiście przekaże to dalej, jednak do tej pory on „od Biedronki” nikogo nie widział, ponieważ kontaktują się z nim różni pośredni przedstawiciele. Problem jest taki, że kto inny buduje a kto inny będzie handlował tj. prowadził sklep./ Pan Burmistrz stwierdził, że słyszał, iż rozpoczęły się nabory personelu i również prosił właściciela działki aby przekazał inwestorom, że dla samorządu zależy, by w sklepie pracowali mieszkańcy gminy. W temacie działki za sklepem Biedronka, Pan Burmistrz poinformował, że Rada nie wyraziła zgody na jej sprzedaż.    

            Radny Jarosław Symko dodał, że samorząd poczynił wszelkie kroki, aby spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami „Biedronki”, wystosowano również pismo z zapytaniami, na które nie otrzymano odpowiedzi. Radny dodał, że powstanie „Biedronki” to dwie strony medalu, ponieważ z oficjalnych wieści słyszał, że w ciągu miesiąca w Michałowie straci pracę kilkanaście osób.

            Pan Burmistrz kończąc stwierdził, że szanuje każdego przedsiębiorcę, który chce do gminy coś przywieźć, w którą inwestuje i to należy promować. Pan Burmistrz stwierdził, że  nikt go nie przekona aby mówić dobrze o inwestorze, który chce jedynie zabrać i wyciągnąć z gminy ile się da, ponieważ nie leży to w interesie mieszkańców i twierdząc to nie odnosi się do konkretnego sklepu Biedronki, Wimu czy np. ABC. Pan Burmistrz stwierdził, że po jakimś czasie w Gazecie Michałowa powinien pojawić się bilans wszystkich pozytywnych i negatywnych stron powstania sklepu „Biedronka”.  

 

 

 

 

Ad. 11 Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej

Pan Burmistrz zaprosił wszystkich do GOK-u w dn. 26.10 br. do Teatru Wierszalin oraz w dn. 11.11 br. do uczestnictwa w obchodach święta w parku w Michałowie.

Pan Przewodniczący o godz. 14:15 zamknął obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-01-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-01-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-01-31