Protokół Nr XXI/12 z dnia 2012-12-28 - Protokół Nr XXI/12 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 29 listopada 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Typ Z posiedzenia Rady Miejskiej
Tytuł Protokół Nr XXI/12 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 29 listopada 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XXI/12
Data wydania 2012-12-28

Protokół Nr XXI/12 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 29 listopada 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:09 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Dąbrowski Piotr
 6. Kazberuk Alina
 7. Kononczuk Roman
 8. Konończuk Włodzimierz
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Leszczuk Elżbieta
 11. Ławreszuk Halina
 12. Ostaszewski Bogusław
 13. Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Symko Jarosław
 15. Wowk Anna

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, Skarbnik – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XX sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Radny Włodzimierz Konończuk zwrócił się z zapytaniem, czy dzisiejszy porządek obrad obejmuje pełen pakiet uchwał o opłatach lokalnych na rok 2013.

Pan Burmistrz odpowiedział, że pełen pakiet.

Radny Włodzimierz Konończuk złożył wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o opłatach lokalnych dotyczące podatku rolnego.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli przyjmuje się stawki ustawowe to nie ma obowiązku wprowadzania uchwał określających stawki podatku rolnego czy leśnego. Poinformował również, że odbyła się komisja finansowa, na której nikt nie zgłaszał wniosku i nie miał zastrzeżeń oraz komisja rolnictwa, która typowo zajmuje się tym podatkiem, również nie zgłosiła takiego wniosku. W związku z tym nie ma projektu uchwały dot. podatku rolnego wprowadzonej do porządku obrad.

Radny Włodzimierz Konończuk zauważył, iż o opłatach lokalnych decyduje tylko i wyłącznie rada, a komisja ma tylko rolę opiniodawczą.

Radny Jan Borowski poinformował, że podczas komisji rolnictwa komisja większością głosów przegłosowała podatek ustawowy.

Radna Halina Ławreszuk nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, poinformowała, że jeżeli nie ma proponowanych zmian wtedy przyjmuje się stawkę ustawową i nie ma konieczności podejmowania uchwały.

Pan Przewodniczący w odniesieniu do zgłoszonego wniosku formalnego przeszedł do jego przegłosowania.

Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami ,,za”, przy 11 głosach ,,przeciw” i 1 głosie ,,wstrzymującym się” odrzucili wniosek formalny.

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 1 głosie ,,wstrzymującym się” przyjęli porządek:

1/ Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Zatwierdzenie porządku XXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji

4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/ Podjęcie uchwał w sprawie:

 • Zmian w budżecie na 2012 rok
 • Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo na rok 2013
 • Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo
 • Uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Michałowo studentom promującym gminę Michałowo za wyniki w nauce
 • Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
 • Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

6/ Przedstawienie i dyskusja nad projektem budżetu

7/ Wolne wnioski

8/ Interpelacje i odpowiedzi

9/ Sprawy różne i zapytania radnych

10/ Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli protokół z XX Sesji Rady Miejskiej.

            W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Odczytał również pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku dot. przebudowy drogi Narew – Planty – Nowa Wola na odcinku Marynka – Planty, informujące o tym, że w projekcie budżetu Powiatu na 2013 r. znajduje się inwestycja -  budowa drogi powiatowej. Przewidywana kwota na to zadanie – 500 000 zł. Zwrócono się z prośbą do Rady Miejskiej w Michałowie o podjęcie uchwały o udzielenie pomocy finansowej przez gminę dla Powiatu Białostockiego na przedmiotowe zadanie inwestycji w wysokości 50% planowanych kosztów. Pan Burmistrz poinformował również, iż dwukrotnie rozmawiał z Przewodniczącym Komisji Infrastruktury Panem Janem Kaczan, który zapewniał iż środki na to zadanie będą pochodziły w 100% wyłącznie z budżetu powiatu. W związku z powyższym Urząd Miejski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia do Pana Starosty oraz Zarządu Powiatu. Otrzymał również zestawienie środków finansowych wydatkowanych na zadania realizowane zgodnie z Planami wydatków inwestycyjnych na lata 2011 – 2014 – stan na dzień 09.10.2012 r. (z budżetu Powiatu Białostockiego – w załączeniu do protokołu). Z zestawienia wynika, iż na drogi powiatowe w Gminie Michałowo, która jest liderem w dofinansowywaniu dróg powiatowych powiat w budżecie przeznaczył zaledwie 18 835 zł.  W takiej sytuacji trudno jest się odnieść do prośby Powiatu o dofinansowanie 50% inwestycji, gdyż Gmina Michałowo w przeciągu dwóch lat, tj. 2011/2012 r. w drogi powiatowe włożyła 815 223,71 zł, chodzi o drogi, które przejęliśmy, czyli min. Żednia, Hoźna i nie chodzi tylko o wyremontowanie tych dróg, ale również o ich utrzymanie. Planowane jest przejęcie jak i utrzymanie również innych dróg, więc należy się zastanowić nad zasadnością dofinansowania o które prosi Powiat. Pan Burmistrz odniósł się również do kwestii, że insynuowano, iż Radni Gminy Michałowo nie mają nic do powiedzenia, co jest oczywiście bzdurą bo w naszej gminie robi się bardzo dużo dróg. I w tym miejscu należałoby zadać pytanie, „czy radni Powiatowi mają coś do powiedzenia w Powiecie, gdzie na drogi powiatowe w Gminie Michałowo wydaje się zaledwie 18 835 zł środków. W dalszej części Pan Burmistrz odniósł się do sprawy dotyczącej drogi – Zabłudów oraz tego, że bez względu czy Gmina Zabłudów chce czy nie chce tej drogi robić Powiat może robić inne drogi powiatowe. Jest m.in. Trakt Podozierański, droga na Mostowlany, droga Potoka – Hieronimowo, jest droga powiatowa w Sokolu – jes co robić. Na koniec Pan Burmistrz przekazał wszystkim, że mieszkaniec Michałowa Pan Jan Hajduczenia przekazał nieodpłatnie gminie choinkę, która została ustawiona przed ratuszem oraz serdecznie podziękował za ten miły gest.

            W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

            W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały dot. zmian jakie dokonano w budżecie na 2012 r. (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach projektu uchwały oraz w odczytanej informacji – w załączeniu do protokołu).

            Radny Jarosław Symko przedstawił stanowisko Komisji Finansowej, która zajmowała się zmianami w budżecie i prosi o przyjęcie tych zmian.

            Radny Włodzimierz Konończuk poprosił o bardziej szczegółowe przedstawienie, czego dotyczy zwiększenie planu dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie imprez, które się odbyły, gdyż koszty okazały się wyższe od przewidywanych, a także zakup kosiarki, ogrzewanie budynku Biblioteki Publicznej przy ulicy Wąskiej itp.

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXI/188/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. ( w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały oraz poszczególne pozycje podatku od nieruchomości podając informacje o wysokości podatku, który obowiązywał w roku 2012, o stawce ustawowej a także proponowanej. Jeżeli chodzi o podatek rolny, to stawka ustalona na rok 2013 jest to średnia cena skupu żyta z trzech pierwszych kwartałów i wynosi 75,86, w roku ubiegłym wynosiła 74, 18, jeżeli chodzi o skup drewna, który jest podstawą do podatku leśnego to w roku 2013 jest to kwota 186,68.

Rady Jan Borowski przedstawił stanowisko Komisji Rolnictwa, która po zapoznaniu się z projektem uchwały nie wniosła żadnych uwag.

Radny Jarosław Symko powiadomił wszystkich, iż Komisja Finansowa również zajmowała się sprawami podatków. Zauważył, że jest to wzrost w stosunku do ubiegłego roku  o około 1% w skali ogólnej. Jest to drobna korekta, która musi być. Co roku rada stara się, aby te stawki były jak najniższe, zatem Komisja Finansowa wnioskuje za przyjęciem tych stawek.

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za”, przy 1 głosie ,,przeciw” i 1 głosie ,,wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXI/189/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie na terenie Gminy Michałowo.

Pan Burmistrz poinformował, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie zwrócił się z wnioskiem, aby utrzymać stawki na poziomie roku poprzedniego.

W obliczu braku uwag do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie na terenie Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXI/190/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo.

 

Pan Przewodniczący  o godz. 11:15 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

Pan Burmistrz przedstawił zmiany, które nastąpiły w stosunku do poprzedniego regulaminu:

* w §6 ust.1 odpis na dodatki motywacyjne wynosił ściśle 10%, natomiast w chwili obecnej wprowadza się zapis od 5 do 10% - taki zapis umożliwi bardziej gospodarcze zarządzanie budżetem

* w §6 ust.2 – wcześniej dodatek motywacyjny określony był procentowo od wynagrodzenia zasadniczego, teraz określono kwoty oraz wyróżniono dyrektora,

* w §7 ust.1  zapis jaki był umieszczony w projekcie uchwały należy rozszerzyć o pochylony druk aby brzmiał „Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki przyznaje się dodatek w wysokości:..”

* w §7 ust.1  dodać punkt 3 tj. „nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze, określone w statucie szkoły – do 15 % wynagrodzenia zasadniczego

* w §21 w obowiązującym dotychczas regulaminie dodatek mieszkaniowy wynosił dla każdej osoby 20 zł (czyli nauczycielowi i każdemu członkowi rodziny przysługiwało 20 zł na osobę) natomiast teraz jeśli jest jedna osoba to dodatek mieszkaniowy wyniesie 20 zł, dwie osoby 25 zł, trzy osoby i więcej 35 zł (ogółem a nie na każdą osobę).

            Pan Burmistrz dodał, że projekt Regulaminu został zatwierdzony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Związki Zawodowe „Solidarność”

W obliczu braku uwag do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

 W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXI/191/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

 

Projekt uchwały uchylającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Michałowo studentom promującym gminę Michałowo za wyniki w nauce

Pan Burmistrz poinformował, iż uchwała obowiązywała od 2008 r. i tak jak ma się to z innymi programami obowiązującymi jakiś czas, tak i w przypadku tej uchwały przyszedł czas na jej uchylenie, formuła się wyczerpała.

W obliczu braku uwag do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Michałowo studentom promującym gminę Michałowo za wyniki w nauce.

 W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXI/192/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 listopada 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Michałowo studentom promującym gminę Michałowo za wyniki w nauce.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Pan Burmistrz poinformował, że projekt uchwały różni się od obecnie obowiązującej dwoma punktami a mianowicie:

 • W rozdz. II, w pkt. 4, w ppkt. 4) dopisano „i imprez sportowych”,
 • W rozdz. II, w pkt. 9 pkt. 2 otrzymał brzmienie „Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji będzie wypłacane na podstawie podpisanej listy obecności” –  do tej pory było na podstawie umowy, dlatego też Pani Mecenas zasugerowała zmianę tego zapisu. 

Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej stwierdził, że Komisja wnioskuje, aby ilość członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmniejszyć z 9ciu do 7dmiu. Radny Symko dodał, że nie ma tego co prawda w treści uchwały, jednak Komisja chce na to zwrócić uwagę, co podyktowane jest względami oszczędnościowymi.

W obliczu braku uwag do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

 W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 

W obliczu braku uwag do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXI/194/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 

Pan Przewodniczący o godz. 11:50 ogłosił 10 min. przerwę, po przerwie wznowił obrady.

 

Ad. 6 Przedstawienie i dyskusja nad projektem budżetu

Pani Skarbnik na podstawie projekcji multimedialnej zapoznała Radnych z projektem budżetu na 2012 r. (prezentacja w załączeniu do protokołu).

Pan Burmistrz stwierdził, że w przyszłym budżecie wydatki bieżące we wszystkich jednostkach są mniejsze, jednak budżet zapewnia realizację niezbędnych działań. Pan Burmistrz poinformował, że w projekcie budżetu przewidziano kwotę 10 tyś zł na zabytki, jednak żadna Parafia nie złożyła wniosku. Pan Burmistrz na podstawie projekcji multimedialnej omówił zadania inwestycyjno – remontowe (prezentacja w załączeniu do protokołu), dodał że pod hasłem przyszłe inwestycje-projekty kryje się droga Bieńdziuga, Barszczewo i Oziabły. Pan Burmistrz stwierdził, że chciałby posiadać informację kiedy Powiat przekaże nam ww. drogi, ponieważ posiadając taką wiedzę, można by było ewentualnie robić projekty na inne drogi, gdyby powyższych dróg nie przekazano. Pan Burmistrz dodał, że pod projektem miękkim Sokole należy rozumieć środki przewidziane na projekt ministerialny dot. tworzenia Centrum Produktu Regionalnego; pod hasłem Konkursy dla Stowarzyszeń kryją się środki na zabezpieczenie wkładu własnego na 2 projekty, które ewentualnie będą mogły złożyć Stowarzyszenia. Pan Burmistrz poinformował, że Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska otrzymała dodatkowe 1mln 500 tyś zł na projekty w ramach „Odnowy Wsi”, w związku z powyższym Pan Burmistrz zaproponował aby wystąpić z projektami zagospodarowania plaży w Bondarach oraz Centrum Produktu Regionalnego w Sokolu (wykonanie warsztatowni -  pomieszczenia na zajęcia garncarskie, wikliniarskie itp. oraz wiaty gdzie będzie się mieścił piec garncarskich, kuźnia oraz wędzarnia). Pan Burmistrz dodał, że w projekcie w ramach „Turystyki” znajduje się budowa mola, wiaty oraz wieży widokowej nad zalewem Siemianówka (szczegóły zawarte są w prezentacji). Pan Burmistrz w kwestii utworzenia podstrefy Suwalskiej Strefy Ekonomicznej poinformował, że brał udział w spotkaniu z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych dot. ewentualnego nabycia jednej z działek w okolicach Topolan, która posłużyła by na utworzenie omawianej podstrefy na terenie naszej Gminy. Pan Burmistrz dodał, że jeżeli takie kroki zostaną poczynione należało by umieścić w planie zagospodarowania przestrzennego daną działkę z przeznaczeniem na strefę aby ją nabyć. Pan Burmistrz stwierdził, że póki co żadne środki na ten cel nie są przewidziane, jednakże chciałby poinformować Radę o tej kwestii, dodał, że gdyby chciano przeznaczyć którąś działkę na cel turystyczno – sportowy, wówczas Agencja przeznaczy ją nieodpłatnie, jednak również do tego potrzebna jest zmiana planu ale nic nie zrobimy dopóki nie rozstrzygnie się sprawa lotniska. W temacie projektu związanym z budową targowicy pan Burmistrz poinformował, że złożono wniosek na kwotę 1 mln 980 tyś zł. (1 mln zł z PROW i 980 tyś. zł wkład własny) i liczy, że po przetargu kwota zmniejszy się o ok. 15%. Pan Burmistrz na podstawie prezentacji przedstawił wizualizację projektu targowicy, dodał, że budowa tego kompleksu będzie spełniała 3 funkcje: targowiska, sanitariaty i miejsca parkingowe korzystającym z zalewu, oraz zadaszenie, które będzie wykorzystywane podczas imprez na wypadek deszczu. Pan Burmistrz na podstawie prezentacji omówił również koncepcję zagospodarowania parku. Podsumował, że chyba budżet jest najlepszy w ciągu 10 lat. W poprzednich budżetach mieliśmy do dyspozycji 4-4,5 mln zł a teraz 3,8 mln zł wiemy że będzie 4,5 mln zł a licząc ratę kapitałową i rezerwę jest to kwota 5,5 mln zł – tak nigdy nie było a więc będą dodatkowe środki do podziału z oszczędności po przetargach, subwencji na język białoruski i innych źródeł ok. 1,5 mln zł. i na co je przeznaczymy, czy na inwestycje czy na większą spłatę kredytów to tu na sesji wszyscy zadecydujemy.

Radny Włodzimierz Owsiejczyk odniósł się do zestawienia środków finansowych na zadania realizowane przez Powiat, ponieważ Rada nie może przejść obojętnie obok zdecydowanego dyskryminowania naszej gminy. W związku z powyższym Radny stwierdził, że skoro Radni Powiatowi nie mają siły przebicia w Powiecie, należy wystosować notę do Rady Powiatu w imieniu Rady Miejskiej i zwrócił uwagę, aby inwestować w rzeczy na których utrzymanie nie będziemy łożyć dużo środków.

Pan Burmistrz zgodził się z Radnym dodając, że zarządzanie czymkolwiek nie polega na nierobieniu, ponieważ należy tak zarządzać, aby sytuacja finansowa była dobra. Pan Burmistrz przypomniał, jak kiedyś planując budowę krytej pływalni, galerii i innych mówiono, że przyniesie to gminie kredyty i duże koszty utrzymania, natomiast teraz budżet jest najlepszy z 10 lat w kontekście przeznaczenia dużej ilości środków na działalność bieżącą tylu nowych instytucjach, przy jednocześnie znacznych środkach przeznaczonych na inwestycje i dużej zdolności kredytowej umożliwiającej spłatę kredytu w 50%.

Radny Włodzimierz Konończuk zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik czym są przesunięcia, które znajdują się pod hasłem „wydatki budżetowe jako wpływy do budżetu” – Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to tzw. „janosikowe” – Radny kontynuując stwierdził, że budżet został przygotowany starannie i należycie. Dodał, że w każdej dziedzinie poczyniono oszczędności, dlatego też proponuje aby wydatki w Radzie również ograniczyć np. poprzez ograniczenie diety. Radny stwierdził, że w przyszłym budżecie należałby przeznaczyć środki na inicjatywy związane z rolnictwem i wsią.

Pan Burmistrz stwierdził, iż co roku do wsi jest robiona jakaś droga, na rok 2013 zaplanowano wykonanie drogi do Bieńdziugi, Oziabł, Barszczewa i Ciwoniuk. Pan Burmistz dodał, że sporo działek zostało kupionych w okolicy wsi Kuryły w związku z czym stwierdził, że również myśli o poprawie drogi między Oziabłami a asfaltem koło Kuryłów. Pan Burmistrz kończąc dodał, że należy systematycznie poprawiać drogi.

 

Ad. 7 Wolne wnioski - brak

 

Ad. 8 Interpelacje i odpowiedzi

            Pan Przewodniczący odczytał apel w sprawie zaprzestania odłowów sieciowych ryb na zbiorniku wodnym Siemianówka przez użytkownika rybackiego Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Białymstoku (apel w załączeniu do protokołu).

            Pan Burmistrz poinformował, że zgłosiła się do niego grupa inicjatywna, z którą do niego przyjechał wicestarosta Hajnówki Andrzej Skiepko z prośbą o poparcie apelu, który odczytał Pan Przewodniczący. Pan Burmistrz stwierdził, że ryby są odławiane sieciami w takim stopniu, że nie ma ich później ryb dla wędkarzy, którzy przyjeżdżają nad Zalew Siemianówka. Pan Burmistrz zauważył, że nie chodzi tu konkretnie o Polski Związek Wędkarski, a każdy podmiot który nawet w przyszłości wygrałby konkurs na administrowanie Zbiornikiem Siemianówka. Pan Burmistrz dodał, że apel ma służyć zaprzestaniu odłowu sieciami aby jak największa ilość wędkarzy a co za tym turystów mogła przyjeżdżać nad Zalew – Pan Przewodniczący przyłączył się do słów Pana Burmistrza.

Radny Jan Borowski zaproponował, aby na sesję zaprosić Prezesa lub Dyrektora Zarządu Okręgu PZW aby te sprawy wyjaśnić.

Radny Jarosław Symko stwierdził, że Zalew Siamianówka jest nam potrzebny w celu rozwoju turystyki i musimy na temat odłowu zwrócić uwagę.

Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad omawianym apelem.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” poparli wystosowanie apelu.

 W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Sołtys Maria Gryko podziękowała za podjęcie powyższego apelu bo to co robi PZW to czyste barbarzyństwo.

 

Ad. 9. Sprawy różne i zapytania radnych

            Podjęto następujące kwestie:

- Sołtys Leoniła Ostapczenia zwróciła się z zapytaniem do kogo należy się zwrócić aby uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew w parku w Jałówce – Pan Burmistrz wyjaśnił, że to Gmina musi wystąpić do Powiatu o pozwolenie, jednak należałoby sprawdzić, czy ten obszar nie jest objęty strefą konserwatora, niemniej jednak Pani Sołtys powinna złożyć wniosek od sołectwa do Urzędu Gminy;

- Kierownik Biblioteki Mikołaj Greś poinformował o zakończeniu remontu Biblioteki i zaprosił na uroczyste otwarcie, które odbędzie się tuż przed Świętami, termin zostanie podany;

- Sołtys Irena Nowik – prosiła o zmianę przepustu w Nowej Woli, chodzi o drogę prowadzącą na łąki (biegnąca od kapliczki do drogi na żwirownię);

 

 

 

Ad. 11 Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej

Pan Burmistrz życzył wszystkim zebranym wesołych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym.

Do życzeń przyłączył się Pan Przewodniczący o godz. 13:30 zamknął obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

Protokołowała: A. Ławreszuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-07-08