Protokół Nr XIX/12 z dnia 2012-10-25 - z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 26 września 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 26 września 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XIX/12
Data wydania 2012-10-25

Protokół Nr XIX/12 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 26 września 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.

 1. Borowski Jan
 2. Budnik Dorota
 3. Dąbrowski Piotr
 4. Kazberuk Alina
 5. Kononczuk Roman
 6. Konończuk Włodzimierz
 7. Kupraszewicz Ewa
 8. Leszczuk Elżbieta
 9. Ławreszuk Halina
 10. Ostaszewski Bogusław
 11. Owsiejczyk Włodzimierz
 12. Symko Jarosław
 13. Wowk Anna

 

Nieobecni radni: Ancipiuk Maria Bożena, Charytoniuk Marek

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, kierownicy zakładów budżetowych, radni powiatowi: Jan Kaczan, Jan Łuksza, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XIX sesji Rady Miejskiej w Michałowie

 

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli porządek:

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/   Podjęcie uchwał w sprawie

 • Zmian w budżecie na 2012 rok
 • Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024
 • Zmiany nazwy ulicy
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
 • zaliczenia drogi powiatowej Nr 1450B Oziabły – droga 1448B, drogi powiatowej Nr 1462 B Barszczewo – droga 686 i drogi powiatowej Nr 1465B Suszcza – Bindziuga do kategorii dróg gminnych
 • Podziału gminy Michałowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • Podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

6/ Dyskusja nad wykonaniem budżetu za I-wsze półrocze 2011 roku

7/ Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014-2021.

8/Wolne wnioski

9/ Interpelacje i odpowiedzi

10/ Sprawy różne i zapytania radnych

11/ Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej

            W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.

            Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej.

            W głosowaniu brało udział 13 radnych.  

 

O godz. 10:18 na salę narad przybyła wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Radny Piotr Dąbrowski spytał dlaczego radni z tzw. opozycji nie zostali wpuszczeni na spotkanie z Panem Prezydentem RP, dlaczego nie zaproszono sołtysów, ile kosztowała gminę wizyta Prezydenta RP i co gmina przez nią osiągnęła, radny spytał czy może chodziło o walkę z opozycją poprzez osobę Pana Prezydenta.

Radny Jarosław Symko poinformował, że liczba zaproszeń była ograniczona i uważa, że zaproszenie danych osób było dla nich wyróżnieniem i nagrodą za dotychczasową pracę. Radny dodał, że do tej pory radny Dąbrowski był przeciwny w stosunku do działań Rady.

 

O godz. 10:47 na salę narad przybył radny

Pan Przewodniczący dodał, że należało coś z siebie dać aby być zaproszonym.

Pan Burmistrz stwierdził, że nie należy rozmawiać o walce, ponieważ radny Dąbrowski nie jest dla niego żadnym przeciwnikiem. Pan Burmistrz dodał, że było 50 zaproszeń z przeznaczeniem na zaproszenie osób z zewnątrz tj. wójtów, burmistrzów z powiatów białostockiego, hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, którzy i tak nie wszyscy zostali zaproszeni i też mogą mieć o to pretensje mimo że było to spotkanie samorządowców z ww. powiatów. Pan Burmistrz dodał, że kolejne 50 zaproszeń dot. osób z terenu naszej gminy, których należało wybrać; wśród zaproszonych znaleźli się reprezentanci różnych środowisk – radni, dyrektorzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji. Pan Burmistrz poinformował, że wpuszczone na spotkanie z Prezydentem RP zostały osoby, które posiadały imienne zaproszenie, zaproszenie konkretnych osób również musiało zostać uzgodnione z kancelariami. Pan Burmistrz stwierdził, że wizyta Prezydenta RP to duża odpowiedzialność i za każdą osobę odpowiadał „głową”  jako gospodarz gminy. Pan Burmistrz dodał, że dotychczasowe zdarzenia jakie miały miejsce z radnym Dąbrowskim nie upoważniają jego jako gospodarza za wzięcie odpowiedzialności za radnego. Pan Burmistrz stwierdził, że rozumie frustrację radnego, ponieważ wielu radnych na przestrzeni lat może się utożsamiać z wieloma sukcesami gminy, natomiast radny Dąbrowski z żadnymi działaniami się nie utożsamia, dlatego też Pan Burmistrz zaprosił radnego do pracy na rzecz mieszkańców gminy i naszego samorządu.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012r.

Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).

Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej Rady Miejskiej w Michałowie poinformował, iż Komisja nie wnosi uwag do poczynionych zmian i wnioskuje za ich przyjęciem.

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2012r.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIX/172/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024

 

O godz. 11:05 salę narad opuścił radny Jarosław Symko

 

Pan Burmistrz poinformował, że projekt omawianej uchwały jest konsekwencją złożenia wniosku o dofinansowanie na odnawialne źródła energii – aby wniosek mógł przejść pozytywną ocenę potrzebne jest odzwierciedlenie w budżecie i ujęcie w uchwale. Pan Burmistrz stwierdził, że pod hasłem odnawialne źródła energii kryją się pompy ciepła w wielu świetlicach, termomodernizacja szkoły, fotowoltaika na krytej pływalni. Pan Burmistrz dodał, że np. pod hasłem projektu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina kryje się modernizacja parku, dwóch skwerków (naprzeciwko cerkwi i obok GOK-u), budowa mola na plaży w Bodarach, budowa stadionu czy budowa warsztatowni w Sokolu. Pan Burmistrz kończąc stwierdził, że szczegółowo powyższe kwestie zostaną usystematyzowane przy omawianiu budżetu, jednak teraz muszą one zostać ujęte w WPF Gminy Michałowo aby można było pozyskać na nie środki.  

 Pani Skarbnik w uzupełnieniu dodała, iż zmienił się charakter zadania inwestycyjnego związanego z sieciami internetowymi dlatego też należało tą kwestię ująć w omawianym projekcie

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Uchwała Nr XIX/173/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024. (w załączeniu do protokołu).

 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy

Pani Sekretarz Jolanta Narolewska odczytała treść uzasadnienia (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).

 

O godz. 11:10 na salę narad powrócił radny Jarosław Symko

           

            Radny Piotr Dąbrowski spytał dlaczego tak skromną ulicę jaką jest ulica Wąska chcemy nazwać ulicą Seweryna Michałowskiego.

            Radny Jarosław Symko stwierdził, że każda ulica jest ważna i równorzędna, poza tym ulica o której mowa mieści się w centrum. Radny dodał, że w obecnej chwili zmieniając nazwę ulicy nikt nie będzie musiał chociażby zmieniać dowodów osobistych w związku faktem, że nikt nie jest tam zameldowany.

            W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIX/174/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

 

            Pani Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że od jakiegoś czasu trwa korespondencja z Powiatem Białostockim dot. przejęcia zmiany kategorii dróg. W tym celu jedną z procedur jest podjęcie uchwały dot. przyjęcia darowizny, o której mowa w projekcie uchwały. Pani  Kierownik dodała, że na podstawie tej uchwały można dokonać aktem notarialnym przekazania darowizny pomiędzy powiatem a gminą a następnie zmianę kategorii drogi i przejęcie jej przez gminę.

            Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że jest „za” przejęciem dróg powiatowych przez gminę, ponieważ powiat nigdy ich nie zrobi. Radny dodał, że wpłynie podanie mieszkańców Kol. Mostowlany o przejęcie przez gminę drogi do wsi, ponieważ są to najdalsze krańce gminy, gdzie mieszkańcy nie mają dostępu do lokomocji.

Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej Rady Miejskiej w Michałowie poinformował, iż Komisja wnioskuje o przyjęcie ww. projektu uchwały. Radny dodał, że bez przejęcia przez gminę omawianych dróg nie ma możliwości aby mieszkańcy mieli dobre drogi, ponieważ Powiat ich nie naprawi.

Pan Burmistrz stwierdził, że gmina przejmując drogi powiatowe bierze na siebie nowe obowiązki, które ustawowo należą do Powiatu i należy to zauważyć i mówić o tym, jako o wkładzie gminy w realizację zadań powiatowych. Pan Burmistrz dodał, że mówi się, iż Powiat nie jest w stanie realizować swoich obowiązków ale może warto zadać pytanie dlaczego? A może należy zapytać ile powiat dokłada do szpitala w Łapach, ponieważ Powiat to nie tylko jedne Łapy a dokładanie np. do Łap odbywa się kosztem chociażby dróg w Oziabłach, Hoźnej i wielu innych spraw, dlatego też warto byłoby uzyskać informację jakie koszty Powiat ponosi w związku z funkcjonowaniem szpitala w Łapach.     

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIX/175/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1450B Oziabły – droga 1448B, drogi powiatowej Nr 1462 B Barszczewo – droga 686 i drogi powiatowej Nr 1465B Suszcza – Bindziuga do kategorii dróg gminnych

Radny Włodzimierz Konończuk zadał pytanie, czy bez przeniesienia prawa własności nie jest nadgorliwością Rady podjęcie uchwały o zmianie kategorii dróg, ponieważ ta uchwała wyprzedza pewne fakty.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż w temacie kolejności podjęcia uchwał wypowiedział się Pan Wojewoda, do którego wytycznych nasz Urząd się zastosował. Pan Burmistrz stwierdził, że jest tylko pełen obaw czy do dnia 30 września 2012r, (terminu ujętego w uchwale) Powiat podejmie uchwałę o przekazaniu, jeśli nie, wówczas przejęcie przez gminę dróg przesunie się do dnia 1.01.2013r.

Radny Jarosław Symko stwierdził, że należy jasno powiedzieć, iż mieszkańcy kolejny rok nie będą mieli drogi z winy Starostwa a nie gminy.

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1450B Oziabły – droga 1448B, drogi powiatowej Nr 1462 B Barszczewo – droga 686 i drogi powiatowej Nr 1465B Suszcza – Bindziuga do kategorii dróg gminnych. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIX/176/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1450B Oziabły – droga 1448B, drogi powiatowej Nr 1462 B Barszczewo – droga 686 i drogi powiatowej Nr 1465B Suszcza – Bindziuga do kategorii dróg gminnych (w załączeniu do protokołu).

 

Pan Przewodniczący o godz. 11:27 ogłosił 10 min przerwy po czym wznowił obrady.

           

            Po przerwie głos zabrał Radny Powiatowy Jan Kaczan. Radny wypowiedział się w temacie dróg powiatowych i prosił o wystosowanie pisma do Powiatu i do wiadomości Komisji Infrastruktury Technicznej, wskazującego zadania, które wg gminy należy uznać za priorytetowe. Radny dodał, że do tej pory Powiat realizując jakąś inwestycję z gminą stosował algorytm 50% wkładu powiatu i 50% wkładu gminy. Radny poinformował, iż 18.10 br. odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, na którym będą rozpatrywane wnioski gmin z powiatu białostockiego, Radny zarosił Pana Burmistrza do udziału w posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej.

Radny Jarosław Symko stwierdził, że nie zawsze Powiat stosował algorytm, o którym mówił Radny Kaczan. Radny dodał, że 2 lata temu na spotkaniu ze Starostą Puszem była mowa, że gmina za własne środki remontuje mieszkańcom drogi należące do Powiatu i proszono Starostwo aby to zostało uwzględnione. Radny kończąc stwierdził, że dobrze byłoby poznać działania Powiatu odnośnie korzystania z programu tzw. „schetynówek” oraz poruszył kwestię budowy drogi do Narwi- Radny stwierdził, że nasz samorząd jest „za” tylko należałoby wykonanie tej drogi podzielić równo pomiędzy powiat i gminę a nie na takich warunkach  jak to było dotychczas proponowane.

Pan Burmistrz stwierdził, że nikt nie może zarzucić Radnym Powiatowym, iż nie zależy im na interesach naszej gminy bo tak nie jest, jednak należy o sprawach jasno rozmawiać i przedstawiać je takie jakie są faktycznie. Pan Burmistrz dodał, że nie ma o lepszy argument (odnośnie budowy dróg) dla gminy jak przejmowanie dróg od powiatu, Pan Burmistrz odniósł się również do algorytmu zwracając uwagę na fakt, iż np. budując drogę na Gródek nasz samorząd włożył powyżej 2 mln zł, natomiast Powiat 1,2 mln zł-więc gdzie tu mowa o wkładzie 50% na 50%; w przypadku budowy ul. Gródeckiej w Michałowie również wkład gminy był  większy, dlatego też należy o tym mówić i to zauważać. Pan Burmistrz dodał, że drogę na Marynkę należy wykonać, jednak nie może być tak, że pozyskane środki wyniosą 50% a resztę 50% powinna dołożyć gmina-należy to rozpatrywać to pod kątem wkładu: 30% „schetynówki” i po 35% Powiat i gmina. Pan Burmistrz stwierdził, że gdyby była mowa o 35% wkładu gminy to choćby dziś deklaruje taki wkład w budowę drogi na Marynkę. Pan Burmistrz kończąc dodał, że gmina nie może ponosić kosztów za to, że Powiat nie chce składać wniosków o pozyskanie środków, bo jeśli nie chce, to wkładu powinien być następujący: 65% Powiat i 35 % gmina.

Pan Burmistrz poinformował, iż z pół roku temu pisaliśmy pismo do powiatu, że można się ubiegać o dotację na budowę drogi z rezerwy krajowej budżetu państwa i tam były wyszczególnione zadania o charakterze regionalnym, w tym drogi powiatowe o szerszym znaczeniu. Pan Burmistrz dodał, że na drogę Zabłudów – Gródek trudno odmówić, że to jest droga o szerszym znaczeniu niż lokalnym i argumentów dużo by się znalazło ale wnioski trzeba było składać do 31 sierpnia br a dziś mamy wrzesień i zachodzi pytanie dlaczego nie został złożony wniosek. Pan Burmistrz stwierdził, że o tym właśnie należy rozmawiać dlaczego nie została stworzona szansa, ponieważ gdyby złożono wniosek np. dot. remontu drogi Zabłudów – Gródek to przy 50% dofinansowaniu, reszta tj. 3,5 mln zł (1,5 mln zł wkład Powiatu, 500 tyś zł wkład gminy Zabłudów i 1,5 mln zł wkład naszego samorządu) byłaby możliwa do zrealizowania. Pan Burmistrz dodał, że nie wystarczy tylko chcieć, należy również działać. Pan Burmistrz stwierdził, że nasz samorząd chciał zmienić kategorię dróg i przejąć ażeby je zrobić mieszkańcom, jednak powiat do września nie podjął ku temu stosownej uchwały i gmina tych dróg przejąć nie może. Pan Burmistrz stwierdził, że gdyby jutro zajechał do powiatu i powiedział, iż skoro gmina przejmie drogi od następnego roku to niechaj powiat dokona uzgodnień to jest przekonany, że powiat nie dokona uzgodnień. Pan Burmistrz poinformował, że wystąpił do powiatu o uzgodnienie przebudowy zjazdu z ul. Gródeckiej na ul. Leśną (stromy zjazd) i powiat też tego nie uzgodnił, jest to typowa złośliwość. Pan Burmistrz dodał, że gdyby wszyscy podchodzili do tematu tak jak powiat to żadnej ulicy w Michałowie by nie zbudowano, nie dość że samemu się nie chce robić to się jeszcze innym utrudnia.

 

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Michałowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Pan Burmistrz poinformował, iż zgodnie z nowymi przepisami należy pozmieniać okręgi i obwody głosowania ponieważ nie może być okręgów wielomandatowych, także w Michałowie będzie wiele okręgów jednomandatowych, jak również okręg w Szymkach należy podzielić jako jednomandatowy. Pan Burmistrz stwierdził, że m. in. zmiany były tematem posiedzenia Komisji Finansowej i propozycja jaką otrzymali radni w materiałach na sesję była wspólnie wypracowana.  Pan Burmistrz omówił poszczególne okręgi:

- Michałowo podzielono kierując się tzw. sąsiedztwem terytorialnym, ulice nie zostały dzielone na pół,

- okręg nr 7 – dodano: Kamienny Bród, Krynicę i Majdan (należą do sołectwa Michałowo), które zostały wyłączone z okręgu 8

- okręg nr 8 – zostały dodane Lewsze,

- okręg nr 9 i 10 – pozostał bez zmian,

- okręg 11 – w tym okręgu były Lewsze jednak zostały przeniesione do okręgu nr 8, dołączono natomiast Krugły Lasek, Maciejkową Górę, Pólko w związku z tym, iż te miejscowości wraz z Plantami tworzą jedno sołectwo i gdyby były one w okręgu 12, wówczas w tym okręgu byłoby za dużo mieszkańców a okręgi średnio mają liczyć po ok. 477 osób.

- okręg Jałówka pozostał bez zmian,

- okręg Szymki podzielono na połowę.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż w dn. 25 września br. (dzień przed sesją) Delegatura Krajowego Biura Wyborczego przesłała nowe wytyczne co do podziału okręgów w związku z czym przedstawił nowe zmiany jakie radni otrzymali przed sesją:

 

- z okręgu nr 5 wyłącza się ul. Projektowaną a dodaje się ul. Nowy Świat, Kościelną i Spadową

- do okręgu nr 6 dodaje się ul. Projektowaną a wyłącza Kopce i Pieńki (jak było w pierwszym projekcie uchwały nadesłanej Radnym) które nie mogą być dołączone do Michałowa-te ulice dodaje się je do okręgu nr 8

- z okręgu 8 wyłącza się Kuryły i Lewsze i dodaje się je do okręgu nr 11

Pan Burmistrz kończąc poinformował, że w Michałowie średnio na jeden mandat radego przypada 478,4 mieszkańca, natomiast w terenie na jeden mandat radnego przypada 475,7 mieszkańca.

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie podziału gminy Michałowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIX/177/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 września 2012r.  w sprawie podziału gminy Michałowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Pan Burmistrz poinformował o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, dodał iż okręgi wyborcze zostały przypisane do obwodów-w Michałowie w taki sposób, aby mieszkańcy mieli jak najbliżej do siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XIX/178/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 września 2012r.  w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 6 Dyskusja nad wykonaniem budżetu za I-wsze półrocze 2011 roku

            Pani Skarbnik odczytała Uchwałę RIO z dnia 06.09.2012r., w której pozytywnie zaopiniowano przedłożoną przez Burmistrza Michałowa informację o przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2012r. (uchwała w załączeniu do protokołu).

            Pan Burmistrz stwierdził, że wykonanie budżetu za I półrocze 2011r. określa jako dobre, ponieważ dochody zostały wykonane na poziomie ponad 50% z czego własne dochody od osób prawnych i fizycznych wynoszą prawie 52%; wydatki natomiast wynoszą ok. 52%. Pan Burmistrz dodał, że powyższe wskaźniki dowodzą, iż budżet planowało się rezolutnie i wszystko jest pod kontrolą.  

            Radny Piotr Dąbrowski spytał co wchodzi w koszty nadzoru budynku po byłej szkole w Szymkach – Pan Burmistrz wyjaśnił, że w ww. budynku jest założony alarm z powiadomieniem na komórkę.  

 

Ad. 7 Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014-2021

            Pan Andrzej Pawluczuk główny wykonawca Strategii Rozwoju Gminy Michałowo zapoznał radnych z pracami nad ww. dokumentem, planem pracy nad Strategią, z wynikami dotychczasowych badań ankietowych, które pozwolą m.in. wytyczyć kierunki dalszych działań w temacie stworzenia omawianej Strategii (slajdy z prezentacji w załączeniu do protokołu) oraz rozdał ankiety radnym i obecnym na sesji w celu ich wypełnienia.

 

Ad. 8 Wolne wnioski

            Pan Burmistrz przypomniał radym aby Komisje pracowały nad założeniami do programu śmieciowego – jest to temat, który nie da się opracować na jednym posiedzeniu ponieważ jest wiele pomysłów i wiele różnych rozwiązań.

 

O godz. 12:58 salę narad opuściła radna Alina Kazberuk

Ad. 9  Interpelacje i odpowiedzi - brak

           

Ad. 10 Sprawy różne i zapytania radnych

            Radny Piotr Dąbrowski w imieniu mieszkańców Jałówki zwrócił się z prośbą o zajęcie się tematem bezpańskich psów w Jałówce.

            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk zwróciła się z zapytaniem do radnego Piotra Dąbrowskiego czy prawdą jest, iż złożył on pismo do Wojewody dot. wizyty Prezydenta RP, bo doszły słuchy, iż „ktoś nam bruździ”.

            Radny Piotr Dąbrowski poinformował, że nie wysyłał pisma do Wojewody a wystosował list otwarty do Prezydenta RP.

            Pan Burmistrz stwierdził, że w przyszłości jak będzie jakaś osoba bądź delegacja omawiała wizytę, czy warto przyjechać do Michałowa, no to to jest powód po to, żeby przyjechać do Michałowa; to nie jest powód żeby tu rozstrzygnąć sprawę i o tym tutaj rozmawiać ale żeby odpowiednia opinia była w kancelarii Prezydenta RP czy Wojewody Podlaskiego. Pan Burmistrz dodał, że radny powinien myśleć o krok do przodu, ale jak widać frustracja radnego Dąbrowskiego jest ważniejsza niż interes gminy i przyszłe korzyści.

            Radna Anna Wowk wyraziła oburzenie faktem, iż radni (Piotr Dąbrowski, Elżbieta Leszczuk, Anna Wowk) nie zostali wpuszczeni na spotkanie z Prezydentem RP, Radna spytała czy ma ona żółty dowód osobisty, bądź żółte papiery, skoro Pan Burmistrz mówił, że odpowiadał za wszystkich głową. Radna dodała, że radnych wybrało społeczeństwo a Pan Burmistrz nie zaprosił ww. radnych i zrobił to oficjalnie żeby ich upokorzyć. Radna stwierdziła, że jej nikt besztać nie będzie, jeżeli zaproszonych jest 12 radnych a pozostałych trzech zaprasza się w przed dzień telefonicznie, bo oni są „B” i mają własne zdanie.

            Pan Burmistrz stwierdził, że jest to kwestia zaufania a nie żółtych papierów.

            Radna Anna Wowk zwróciła się do Pana Burmistrza, żeby zaufał on tym ludziom, którzy będą mu pluć pod nogi jak on nie będzie Burmistrzem, po czym opuściła salę narad trzaskając drzwiami.

 

O godz. 13:04 salę narad opuścili radni Piotr Dąbrowski, Elżbieta Leszczuk.

 

Pan Burmistrz kończąc dyskusję poinformował, iż lista gości była ustalona w porozumieniu z radnymi i stwierdził, że pisanie listu do Pana Prezydenta RP jest oburzające – słowa Pana Burmistrza poparli pozostali radni obecni na sali narad a dyskusję na ten temat odłożyli do momentu zapoznanie się z treścią listu.

 

Z innych tematów poruszono kwestie:

Radny Włodzimierz Owsiejczyk – sprawę zaniedbanych i opuszczonych posesji, których nikt nie sprząta a które niekorzystnie wpływają na estetykę Michałowa.

Radny Włodzimierz Konończuk – w związku ze zmianami dot. „gospodarki śmieciowej”, która realnie wejdzie w życie 31.07.2013r, oraz zakresem zadań wykonywanych do tego czasu przez ZGKiM w Michałowie prosił o przedstawienie radnym szczegółów umowy dzierżawy kwatery z MPO.

           

Ad. 11 Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej

Pan Przewodniczący o godz. 13:10 zamknął obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

Protokołowała: U. Tarasewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-01-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-01-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-01-31