Protokół Nr XVIII/12 z dnia 2012-09-26 - z posiedzeniaRady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 19 sierpnia 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 19 lipca 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XVIII/12
Data wydania 2012-09-26

Protokół Nr XVIII/12 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 19 lipca 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie  - otworzył obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.

 1. Ancipiuk Maria Bożena
 2. Borowski Jan
 3. Budnik Dorota
 4. Charytoniuk Marek
 5. Dąbrowski Piotr
 6. Kazberuk Alina
 7. Kononczuk Roman
 8. Konończuk Włodzimierz
 9. Kupraszewicz Ewa
 10. Leszczuk Elżbieta
 11. Ławreszuk Halina
 12. Ostaszewski Bogusław
 13. Owsiejczyk Włodzimierz
 14. Symko Jarosław
 15. Wowk Anna

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy

Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji. Ponadto Pan Przewodniczący złożył kondolencje Sołtys Halinie Romianiuk z powodu śmierci matki.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XVIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 5 Podjęcie uchwał po zmianach w budżecie, projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Radny Wodzimierz Konończuk spytał, dlaczego w porządku obrad nie ma uchwały o sprzedaży nieruchomości przy ul. Białostockiej, przy budującym się sklepie „Biedronka”.

Pan Burmistrz w odpowiedzi stwierdził, iż sprzedaż powyższej działki była już tematem obrad jednej z sesji, na której Radni nie wyrazili zgody na jej sprzedaż. W związku z powyższym jeśli Komisja Finansowa bądź Radni wystosują wniosek o wprowadzenie tego tematu do porządku obrad, temat zostanie ponownie podjęty.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonym przez Pana Burmistrza wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 5 Podjęcie uchwał po zmianach w budżecie, projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli wniosek. W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli porządek:

2/  Zatwierdzenie porządku  XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/   Podjęcie uchwał w sprawie

 • Zmian w budżecie na 2012 rok
 • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • Nadania nazwy ulicy
 • Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 3 Barszczewo
 • Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Bondary
 • Sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo
 • Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo
 • nabycia nieruchomości położonych w obrębie wsi Rudnia i Garbary
 • Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 42 Sokole
 • W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

6/ Wolne wnioski

7/ Interpelacje i odpowiedzi

8/ Sprawy różne i zapytania radnych

9/ Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej

      W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 31.05.2012r.

            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej.

            W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Radny Piotr Dąbrowski spytał o wysokość wkładu własnego i wysokość pozyskanych środków jakie przeznaczono na budowę Krytej Pływalni w Michałowie – w odpowiedzi Pani Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż inwestycja zamknęła się kwotą 12 mln 152 tyś 659,30 zł w tym dofinansowanie wyniosło 5 mln 416 tyś 278,83 zł.

W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012r.

Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2012r.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVIII/162/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. (w załączeniu do protokołu).

                               

            Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Pani Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, iż wraz z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz po spotkaniu jakie miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim dot. przystanków, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w której określone zostaną warunki i zasady korzystania z przystanków (dot. przystanków przy drogach gminnych i wewnętrznych).

            W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVIII/163/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (w załączeniu do protokołu).

 

            Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

            Pani Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że należy nadać nazwę ulicy przy której powstają domy mieszkalne a jest to ulica równoległa do ul. Świętojańskiej, tuż za blokami.

            Pan Burmistrz dodał, że chodzi o przedłużenie ul. Żwirki i Wigury-idąc od strony kościoła i przecinając ul. Młynową znajduje się dalszy fragment ulicy, który nie posiada nazwy.

            Pan Przewodniczący prosił o zgłaszanie propozycji nazw ulic. Zgłoszono następujące wnioski podając propozycję nazwy:

            Radny Jarosław Symko – ul. Lipowa.

            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk – ul. Jaśminowa.  

            Radny Włodzimierz Owsiejczyk – ul. Modrzewiowa.

            Radna Alina Kazberuk – ul. Jaworowa.

            Radna Ewa Kupraszewicz – ul. Jarzębinowa.

           

            Pan Przewodniczący o godz. 11:10 ogłosił 10 min przerwę po czym wznowił obrady.

            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.

„za” nazwą ul. Lipowa głosowało – 5 radnych,

„za” nazwą ul. Jaśminową głosowało – 2 radnych,

„za” nazwą ul. Modrzewiowa głosował – 1 radny,

„za” nazwą ul. Jaworowa głosowało – 5 radnych,

na nazwę ul. Jarzębinowa nie oddano żadnego głosu.

            W związku z powyższym Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad ustaleniem nazwy pomiędzy ul. Lipową a ul. Jaworową.

            „Za” ulicą Lipową głosowało 6 radnych, „za” ul. Jaworową głosowało 7 radnych.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy nazywając ją ul. Jaworową.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVIII/164/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy przystanków (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 3 Barszczewo

            Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że wartość działek które znalazły się w projektach uchwał przewyższa kwotę 20 tyś zł, dlatego też należy podjąć stosowne uchwały o ich sprzedaży. Pani Kierownik dodała, że działki w obrębie Barszczewa dotyczą terenu po wyrobiskach pożwirowych. 

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 3 Barszczewo.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 3 Barszczewo (w załączeniu do protokołu).

 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Bondary

                        Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że nieruchomości znajdujące się w projekcie uchwały będą objęte jednym postępowaniem przetargowym i dotyczą one terenu po starej kotłowni na Osiedlu Bondary.

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Bondary.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVIII/166/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Bondary

 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo

                        Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że w/w nieruchomość dot. budynku po byłym Urzędzie Miejskim na ul. Wąskiej. Pani Rosińska dodała, że póki co nie ma jeszcze wyceny nieruchomości jednak przewyższy ona kwotę 20 tyś zł a zważywszy na okres urlopowy, gdzie procedury trwają i ulegną wydłużeniu warto już teraz podjąć powyższą uchwałę.

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo

 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo

                        Kierownik Elżbieta Rosińska omówiła projekt uchwały, poinformowała o położeniu działek oraz o ich wycenie.

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVIII/168/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo

 

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie wsi Rudnia i Garbary

                        Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała o piśmie, które wpłynęło z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, iż w związku ze zmianą przepisów i likwidacją zakładu zwracają się do nas z prośbą o możliwość odkupienia od Marszałka budynków gospodarczych (tzw. sanitariatów) na warunkach nabycia ich przez Urząd Marszałkowski.

                        Radny Jarosław Symko dodał, że WZMiUW nie może tych nieruchomości nikomu sprzedać, także za 14 tyś. zł może warto byłoby to nabyć, ponieważ za taką kwotę znajdzie się wielu chętnych aby później nabyć je od gminy.

                        Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że należy tą nieruchomość zagospodarować.

                        Pan Burmistrz stwierdził, że sanitariaty sprzedano Marszałkowi udzielając bardzo wysoką bonifikatę i gdyby teraz WZMiUW chciałby to komuś sprzedać, to musi nam zwrócić bonifikatę. Pan Burmistrz dodał, że wcześniej były plany przeniesienia biura WZMiUW do Bondar jednak uległy one zmianie z wielu przyczyn (tak jak w innych branżach, np. z czasem mają być likwidowane Posterunki Policji a pozostaną tylko Komisariaty). Pan Burmistrz stwierdził, że decyzja o nabyciu nieruchomości należy wyłącznie do naszego samorządu i należy się zastanowić czy nam się to opłaca czy nie, czy mamy zamiar to sprzedać, ponieważ inwestowanie w te budynki na pewno nie będzie miało miejsca. Pan Burmistrz zauważył że cieszy się z faktu, iż ani złotówki nie włożył w ten budynek. Dodał, iż w temacie zagospodarowania plaży na zalewie Siemianówka stosowny wniosek jest złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach współpracy Polska – Białoruś – Ukraina.

                        W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie wsi Rudnia i Garbary.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVIII/169/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie wsi Rudnia i Garbary

 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 42 Sokole

                        Kierownik Elżbieta Rosińska omówiła projekt uchwały, poinformowała o położeniu nieruchomości (pierwszy budynek to budynek, w którym mieszkała Pani Koronkiewicz, drugi to budynek po byłym sklepie) oraz o ich wycenie.

                        W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 42 Sokole.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVIII/170/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 42 Sokole

 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

Kierownik Elżbieta Rosińska omówiła projekt uchwały (najemcy ubiegają się o  sprzedaż lokali mieszkalnych z zastosowaniem bonifikaty), poinformowała o wielkości lokali mieszkalnych oraz ich o ich wycenie.

W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XVIII/171/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

 

O godz. 11:58 salę narad opuścił Radny Marek Charytoniuk

 

Ad. 6 Wolne wnioski - brak

 

Ad. 7  Interpelacje i odpowiedzi

            Radny Włodzimierz Owsiejczyk poinformował, iż w dniu 18.06 br. na jego ręce oraz do wiadomości Radnego Powiatowego Jana Łukszy wpłynęło pismo od mieszkańców ul. Fabrycznej w Michałowie z prośbą o generalną przebudowę ww. ulicy. Mieszkańcy motywowali swoją prośbę faktem, iż podczas ulewy i roztopów niżej położone nieruchomości są zalewane wodą, ponadto ulica jest wąska a stan nawierzchni uniemożliwia wyznaczenie miejsca dla ruchu pieszych i pojazdów a jest to dodatkowe zagrożenie. Radny zwrócił się z zapytaniem co spowodowało, iż prace, które zostały już rozpoczęte zostały wstrzymane.

            Pan Burmistrz poinformował, że postanowieniem nadzoru budowlanego roboty zostały wstrzymane z powodu rozpoczęcia prac przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o 5 dni wcześniej. Pan Burmistrz dodał, że postanowienie traci ważność po upływie 2 miesięcy i po tym okresie można będzie rozpocząć prace bez przedstawiania jakiejkolwiek dokumentacji, także wstrzymanie robót można traktować jakoby karę za przedwczesne rozpoczęcie robót, jednakże karę odczują mieszkańcy a nie gmina. Pan Burmistrz poinformował, że w dniu 16 lipca br. z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wpłynęła decyzja, która umarza wcześniejsze postępowanie, tj. wszystko jest w porządku, teraz tylko należy odczekać 2 tyg. na jej uprawomocnienie się.

            Radny Jarosław Symko stwierdził, że Nadzór Budowlany raczej sam z siebie się nie wziął i sam nie przyjechał, więc coś musiało zaistnieć. Radny zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie tej kwestii.

            Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie Pani Dorota Burak poinformowała, że jest zarządcą a nie właścicielem terenów powiatowych i jako zarządca ma obowiązek dbać o dobro mienia powiatowego. Pani Dyrektor dodała, że skoro przyszedł do niej kierownik, który miał zajmować się budową tej drogi i pokazał plan budowy podając informację, że 100 m2 drogi wejdzie na teren powiatowy, to zapytała jego, czy ta kwestia została ustalona w Powiecie-uzyskała odpowiedź, iż nie, bo on nie ma zamiaru jechać do Starostwa, dlatego pyta czy może na działce powiatowej budować swoją drogę. Pani Dyrektor stwierdziła, że poinformowała Pana Grabiaka, że zadzwoni ona do Starostwa z zapytaniem, czy jakiekolwiek kroki zmierzające do tego, aby ta sytuacja została prawnie unormowana zostały podjęte, i to zrobiła, z tym że Pan Starosta z pewną ekipą był w między czasie na drodze i sam widział kołki, które wyznaczały granice działki. Pani Dyrektor dodała, że Pan Grabiak był świadom tego, że w momencie gdy zacznie kopać na działce Starostwa a nie swojej, ona znów wykona telefon do Starosty, czy kroki zostały podjęte, aby Starostwo wyraziło zgodę na budowę-w Starostwie odpowiedziano, że nic na ten temat nie wiedzą. Pani Dyrektor kończąc stwierdziła, że na tym jej rola się zakończyła, ponieważ ona jako zarządca mienia powiatowego powiadomiła Starostwo o rozpoczęciu wykopów na działce powiatowej. Pani Dyrektor dodała, że wcale się nie dziwi dla pracowników Starostwa, że sprawy potoczyły się tak jak się potoczyły, ponieważ jeśli rzeczywiście droga miała wchodzić tak jak miała wchodzić na teren powiatowy, to wystarczyło pojechać, uzgodnić to z Zarządem, z radnymi powiatowymi z Radą, która na pewno wyraziła by na to zgodę, natomiast jeśli nie robi się tego zgodnie z przepisami prawa, tylko się mówi, że ma się inne prawo i będzie się robić tak jak się chce to tak wychodzi. Pani Dyrektor stwierdziła, że informowanie jej o tym, że droga będzie wchodziła na teren powiatowy miało jakiś cel, np. jeśli nie byłoby jej reakcji wówczas radni powiatowi mogliby zarzucić jej że nie dba o mienie powiatowe, albo w razie czego aby na kogoś było można zwalić winę.

            Radny Jarosław Symko stwierdził, że skoro w piśmie ze Starostwa jest napisane, że nie zostały naruszone żadne przepisy, czyli można zinterpretować to tak, iż ta droga nie wchodziła na żadne grunty.

            Pani Dyrektor Dorota Burak stwierdziła, że w takim razie niech Radny sprawdzi na projekcie, który posiada Pan Grabiak. Pani Dyrektor dodała, że w piśmie ze Starostwa nic nie ma o naruszeniu prawa, ponieważ same wykopy jeszcze nie naruszają prawa budowlanego, natomiast w momencie, gdy to by zostało stwierdzone po wybudowaniu drogi, gmina najprawdopodobniej zostałaby obciążona karą za naruszenie własności powiatu i do tego trzeba by było ten odcinek rozebrać.   

            Radny Jarosław Symko stwierdził, że wg niego od tego jest uprawniony geodeta, który wyznacza granice pomiędzy działką powiatu a działką gminy a przecież nie stwierdzono nieprawidłowości.

            Pani Dyrektor Dorota Burak dodała, że ona nie dzwoniła do Nadzoru Budowlanego. Stwierdziła również, że pani z Nadzoru Budowlanego, która przyjechała na miejsce powiedziała, iż owszem wykopy zostały już zrobione na terenie powiatowym, natomiast sam wykop nie jest podstawą do tego, żeby obciążyć gminę. Pani Dyrektor dodała, że jej też o to chodziło aby nie obciążać budżetu gminy. Stwierdziła, że szerokość działki gminnej od budynku - w którym mieszka kilka rodzin m.in. państwo Ostapczukowie – wynosi niecałe 5,5m, natomiast z tego co powiedział jej Pan Grabiak szerokość drogi miałaby wynieść 6m a droga od budynku miałaby być oddalona o 1,5m, więc proszę powiedzieć w jakim układzie nie wejdzie na teren powiatowy.

            Radny Jarosław Symko stwierdził, że należy się opierać na dokumentach a nie na słowach kto co powiedział - Pani Dyrektor w odpowiedzi stwierdziła, że posiada wyrysy, mapy i też wcześniej geodeta wyznaczał granice działki powiatowej. Ponadto dodała, że to, iż Pan Grabiak przyszedł i jej powiedział, że ta droga wejdzie na 100m2 działki powiatowej, to jest to podstawą do sądzenia, że jest to prawdziwe.

            Radny Włodzimierz Owsiejczyk stwierdził, że jest decyzja Starosty o udrożnieniu ulicy Leśnej i ostatnio była duża wycieczka, gdzie autokar nie mógł skręcić w ul. Leśną aby zaparkować i starsi ludzie musieli wysiąść na ulicy co groziło zagrożeniem bezpieczeństwa. Radny spytał, kiedy zostaną zdjęte bramy i zniesione słupki aby ułatwić wjazd autokarom.

            Pani Dyrektor Dorota Burak odpowiedziała, że zgodnie z wytycznymi uzyskanymi ze Starostwa bramy zostały otwarte, tyle zleciło Starostwo.  Pani Dyrektor dodała, że z posiadanych przez nią informacji ta droga jest własnością skarbu państwa chyba, że Rada Gminy w ostatnim czasie podjęła jakieś kroki, które zmierzałyby do tego aby ta droga została określona jako droga gmina. Pani Dyrektor poinformowała, że z tego co otrzymała od Wydziału Geodezji jest to droga we władaniu a nie jako własność gminy.      

            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk stwierdziła, że większość dróg które są robione w gminie mają taki właśnie status, w związku z tym gmina nie mogłaby wykonać żadnych dróg i wszystkie byłyby pokryte piaskiem bo nie możnaby było ich utwardzać. Wiceprzewodnicząca dodała, że Pani Dyrektor Burak wprowadziła Komisję Finansową w błąd mówiąc, że w Wydziale Geodezyjnym bramy te są naniesione na mapach a to nie jest prawdą.

            Pani Dyrektor Dorota Burak poinformowała, że Dyrektor Wydział Geodezji  pokazał jej na mapie gdzie są umieszczone bramy i płot. Dodała, że w chwili obecnej bramy są otwarte, ona ze swojej strony nie stwarza problemu aby cokolwiek tam robiono, jednak dopóki nie otrzyma stosownej decyzji ze Starostwa nie jest ona upoważniona do znoszenia bram i słupów, ponieważ nie jest to jej prywatna własność z którą może ona robić co chce, dlatego też w tej kwestii należy się porozumieć z właścicielem tj. Starostwem a nie z nią czyli zarządcą.

            Radny Jarosław Symko prosił Panią Dyrektor Burak o przybliżenie tematu spotkania dot. sprzedaży części nieruchomości budynków Zespołu Szkół – Pani Dyrektor stwierdziła, że z tego co się orientuje we wrześniu ma być ogłoszony przetarg na sprzedaż tych nieruchomości, a spotkanie odbyło się ze Stowarzyszeniem, które jest zainteresowane kupnem, jednak dokładnych planów nie przedstawiono.

            Pan Przewodniczący korzystając z obecności Pani Dyrektor spytał, jak przebiega nabór do Zespołu Szkół, czy będzie jedna czy dwie klasy.

            Pani Dyrektor poinformowała, że będą dwie klasy dla młodzieży, tak jak jest już od trzech lat i w tym roku podań jest więcej niż w roku ubiegłym.

            Pan Burmistrz spytał jakiego rodzaju będą to klasy, czy jedna klasa to liceum ogólnokształcąca a druga inna i ile osób będzie liczyło liceum?

            Pani Dyrektor stwierdziła, że jedną klasę będzie stanowić liceum ogólnokształcące a drugą technikum, natomiast w klasie licealnej będzie na pewno nie mniej niż 30 osób.

            Pan Burmistrz dodał, że czy jak ktokolwiek z młodzieży się nie zgodzi to wszyscy zostaną przyjęci – Pani Dyrektor odpowiedziała, że jeśli chodzi o liceum to nie – Pan Burmistrz kontynuując zapytał, że jeśli ktoś z młodzieży będzie np. 40-stą  osobą chętną do przyjęcia to już nie zostanie przyjęta i odesłana? - Pani Dyrektor w odpowiedzi potwierdziła. 

            Pan Burmistrz stwierdził, że w gminie inwestycje przeprowadza albo Burmistrz albo Pani Kierownik Rosińska i te osoby są władne do udzielania jakichkolwiek informacji o przebiegu inwestycji czy też rozwiewania wszelkich wątpliwości. Pan Burmistrz zauważył, że jego odruchem nigdy nie było w pierwszej kolejności dzwonienie na policję, czy do nadzoru, ponieważ najpierw samemu należy sprawdzić i się dopytać. Pan Burmistrz dodał, że on jak również Pani Kierownik Rosińska przychylni są do udzielania wszelkich wyjaśnień a póki co nikogo nie było aby wyjaśnić temat a tu kwestia rozbiega się o 20-30 cm ziemi. Pan Burmistrz stwierdził, że można by było sądzić (z tego co mówi Pani Dyrektor Burak), iż poprzedni Dyrektorzy Szkoły tej szkoły nie dbali o mienie szkoły bo pozwalali jeździć po tym terenie, na którym cały czas ulica była i jest. Pan Burmistrz co do wycinki drzew na ul Fabrycznej, których na prośbę mieszkańców postanowiono nie wycinać, stwierdził, że gdyby jednak zdecydowano się je wyciąć, wówczas podjęte zostałyby rozmowy z Powiatem odnośnie stosownych uzgodnień, w momencie gdy drzew postanowiono nie wycinać na teren powiatu nie wchodzimy, więc nie ma co uzgadniać.    

            Pani Dyrektor Burak stwierdziła, że ani ona ani nikt ze szkoły nie został powiadomiony o terminie rozpoczęcia prac. Pani Dyrektor dodała, że uważa, iż rozmowy z Powiatem powinny być podjęte przed stworzeniem planu drogi a nie dopiero po wycięciu bądź nie wycięciu drzew. Pani Dyrektor stwierdziła, że jeśli jest plan wejścia nawet 5-10cm na cudzą własność to trzeba to uzgodnić z właścicielem. Dodała, że w kwestii drogi wystarczyło porozmawiać w Powiecie i wówczas nie było by sprawy.

            Pan Burmistrz zauważył, że jeśli chodzi o własność to dobrze by było aby dotyczyło to wszystkich bo jak widzimy nie dotyczy to bram, których powiat na naszej ulicy nie zdejmuje. W kwestii rozmów z Powiatem, Pan Burmistrz ponownie stwierdził, że nie było o czym rozmawiać jak ul. Fabryczna nie będzie przebiegać przez działkę powiatu, do czego nawet nadzór budowlany nie miał żadnych zastrzeżeń. Kończąc Pan Burmistrz dodał, że zawsze w pierwszej kolejności zaprasza do siebie aby wyjaśnić temat a nie meldować gdzie indziej.

           

Ad. 8 Sprawy różne i zapytania radnych

 

             Poruszono następujące kwestie:

- Radny Piotr Dąbrowski – ustawienie przystanku w Jałówce i Kol. Mostowlany, sprzątnięcie i wykoszenie parku w Jałówce,

- Sołtys Tylwicy Lilja Kulesza – wyrównanie drogi prowadzącej do wsi, podsypanie żwiru celem zasypania dziur obok przystanku, Pani Sołtys zgłosiła problem dewastacji przystanku we wsi,

- Radna Anna Wowk – podcięcie lipy na ul. Białostockiej naprzeciw baku, przez którą jest zła widoczność dla kierujących pojazdami, przestawienie kwietnika mieszczącego się obok sklepu WIM (osoby wyjeżdżające z parkingu mają ograniczoną widoczność), ustawienie koszy na ul. Sienkiewicza na odcinku od Szkoły Podstawowej do Zespołu Szkół, ułożenie ogranicznika prędkości tzw. „leżącego policjanta” na ul. Projektowanej-prośba mieszkańców tej ulicy,

- Roman Kononczuk – wykonanie wodociągu i kanalizacji na ul. Jaworowej w Michałowie, likwidacja oczyszczalni ścieków mieszczącej się przy osiedlu bloków popegeerowskich, założenie oświetlenia na osiedlu mieszczącego się na końcówce ul. Młynowej, ul. Jaworowa, Topolowa itp.

- Radna Alina Kazberuk – ustawienie lustra na rogu skrzyżowaniu ulic Leśnej, Rolniczej, Piaskowej,

- Radna Elżbieta Gryc – zasypać 2 duże dziury przy cerkwi w Jałówce.

- Radna Ewa Kupraszewicz – podziękowała Panu Burmistrzowi za ukończony remont Domu Ludowego w Sokolu i zaprosiła na jego otwarcie w dniu 5 sierpnia br. o godz. 15:00

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Elżbieta Palinowska zaprosiła wszystkich na Bandarouskuju Haściouniu na 21.07, Prymacką Biesiadę na 04.08 oraz na otwarcie Domu Ludowego w Sokolu.  

 

           

Ad. 9 Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej

Pan Przewodniczący o godz. 13:00 zamknął obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

 

Protokołowała: U. Tarasewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-01-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-01-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-01-31