Typ z posiedzenia Rady Miejskiej
Tytuł Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 31 maja 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XVII/12
Data wydania 2012-07-19
Protokół Nr XVII/12 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 31 maja 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Charytoniuk Marek
5.      Dąbrowski Piotr
6.      Kazberuk Alina
7.      Kononczuk Roman
8.      Konończuk Włodzimierz
9.      Kupraszewicz Ewa
10. Leszczuk Elżbieta
11. Ławreszuk Halina
12. Ostaszewski Bogusław
13. Owsiejczyk Włodzimierz
14. Symko Jarosław
15. Wowk Anna
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.
Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XVII sesji Rady Miejskiej w Michałowie
Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli porządek:
2/ Zatwierdzenie porządku XVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2011 rok
·         Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2011 rok
·         Zmian w budżecie na 2012 rok
·         Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024
·         Pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Remont zatoki autobusowej w miejscowości Żednia na terenie Gminy Michałowo w ciągu drogi wojewódzkiej 686”
·         Zmieniająca uchwałę Nr XV/143/12 z dnia 29 marca 2012r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”
·         Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy szkolnego
·         W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
·        Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo
7/ Wolne wnioski
8/ Interpelacje i odpowiedzi
9/ Sprawy różne i zapytania radnych
10/ Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej
      W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 05.04.2012r.
            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 5 Podjęcie uchwał
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2011 rok
Pani Skarbnik na podstawie prezentacji multimedialnej omówiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2011 rok (prezentacja w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2011 rok.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/153/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Przewodniczący o godz. 10:50 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2011 rok
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk odczytała uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Michałowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (w załączeniu do protokołu) oraz uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Michałowo wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
Radny Włodzimierz Owsiejczyk przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek do Rady Miejskiej w Michałowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Michałowa za rok 2011 (w załączeniu do protokołu). 
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2011 rok.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/154/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2011 rok w załączeniu do protokołu).
 
Pan Burmistrz w imieniu swoim, Pani Skarbnik oraz wszystkich pracowników, podziękował Radnym za udzielenie absolutorium i przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za 2011 rok. Pan Burmistrz dodał, że rok 2011 był rokiem trudnym pod względem finansowym (zawirowania na rynkach światowych, kryzys). Pan Burmistrz stwierdził, że dochody własne były wykonane na poziomie 105% przy bardzo ambitnym planie wykonania inwestycji na poziomie 95%.
Pan Przewodniczący o godz. 11:10 ogłosił 5 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012r.
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż Komisja nie wnosi uwag do zmian dokonanych w budżecie na 2012r.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2012r.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/155/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. (w załączeniu do protokołu).
                               
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024
Pani Skarbnik wyjaśniła, że aktualizacja tej uchwały jest wymagana wówczas, gdy zmienia się deficyt budżetowy gminy a taka sytuacja ma miejsce. Pani Skarbnik poinformowała jakie zmiany zostały poczynione w związku z uaktualnieniem ww. uchwały.
            W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/156/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024 (w załączeniu do protokołu).
 
            Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Remont zatoki autobusowej w miejscowości Żednia na terenie Gminy Michałowo w ciągu drogi wojewódzkiej 686”
 
            Pan Burmistrz poinformował, że ww. projekt uchwały jest wynikiem wcześniejszych ustaleń Rady a pomoc finansowa będzie służyła wykonaniu odcinka drogi od przystanku autobusowego w Żedni do wjazdu na plac Nadleśnictwa Żednia.
Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż Komisja nie wnosi uwag do ww. projektu uchwały.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Remont zatoki autobusowej w miejscowości Żednia na terenie Gminy Michałowo w ciągu drogi wojewódzkiej 686”.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/157/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Remont zatoki autobusowej w miejscowości Żednia na terenie Gminy Michałowo w ciągu drogi wojewódzkiej 686” (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XV/143/12 z dnia 29 marca 2012r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”
Pan Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały dot. internetu był podejmowany już kilkakrotnie, kwoty określone w projekcie nie ulegają zmianie, jednakże podjęcie uchwały jest uzależnione od tego, do jakiego programu gmina chce aplikować o środki.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XV/143/12 z dnia 29 marca 2012r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/158/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012r. w zmieniająca uchwałę Nr XV/143/12 z dnia 29 marca 2012r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo” (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy szkolnego
Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, iż na posiedzeniu Komisji został postawiony wniosek o zwiększeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy szkolnego o 2 godz. tj. było 20 godz., proponuje się 22 godz.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy szkolnego.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/159/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy szkolnego (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
            Pan Burmistrz poinformował, że projekt uchwały zawiera wykaz lokali, których najemcy ubiegają się o ich sprzedaż z bonifikaty. Pan Burmistrz dodał, że do tej pory udzielano bonifikatę w wysokości 60%
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/160/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo
Pan Burmistrz poinformował, że działki ujęte w projekcie uchwały są położone na lewo od mostu przy wyjeździe na Żednię (nieopodal Państwa Modzelewskich). Pan Burmistrz dodał, że są to działki budowlane, których kwota na pewno przekroczy wartość 20 tyś zł (do kwoty 20 tyś. uchwała nie jest konieczna).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/161/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 6 Wolne wnioski - brak
 
Ad. 7 Interpelacje i odpowiedzi - brak

Ad. 8 Sprawy różne i zapytania radnych
             Pan Burmistrz poinformował o kontroli podatkowej na terenie gminy, która ma na celu sprawdzenie stanu faktycznego z informacją podatkową złożoną do Urzędu Miejskiego. Pan Burmistrz dodał, że kontrola rozpocznie się od 11.06 br. i będzie dokonywana sukcesywnie (poniedziałek, wtorek-wieś; czwartek, piątek-Michałowo); przewiduje się skontrolowanie 8 podatników dziennie. Kontrolą nie będą objęci podatnicy podatku rolnego, ponieważ są oni zwolnieni z opłat za „budynki pozostałe”. Pan Burmistrz poinformował, iż na 2 tygodnie przed kontrolą każdy podatnik otrzyma zawiadomienie o terminie kontroli, natomiast osoby kontrolujące skupią się głównie na sprawdzeniu powierzchni „budynków pozostałych”, chyba że widocznym będzie, iż np. podatnik dobudował 2 piętra mieszkania a w ewidencji widnieje jedno, także wówczas to zostanie sprawdzone. 
            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk w imieniu Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie Anny Funkowskiej poprosiła o zapoznanie się z rozłożoną przed sesją „Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Michałowo”. Wiceprzewodnicząca dodała, że jakiekolwiek uwagi Radnych dot. oceny będą omówione na następnej sesji bądź na spotkaniu Komisji Rady Miejskiej.
            Renata Ostapczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie podziękowała Radnym za zaangażowanie i pracę na rzecz SP po czym na ręce Przewodniczącego złożyła podziękowania.
            Pan Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za współpracę.
            Radna Alina Kazberuk poinformowała, iż w dniu 2 czerwca 2012r. w Ośrodku Zdrowia w Michałowie odbędą się różnorodne badania profilaktyczne, Radna prosiła o rozpropagowanie informacji m.in. przez sołtysów wśród mieszkańców gminy.
            Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie Pani Elżbieta Palinowska zaprosiła wszystkich na Festiwal Muzyki i Ognia, który odbędzie się w dniach 2-3 czerwca br.
             Radny Jan Borowski zwrócił się z zapytaniem dot. budowy kanalizacji we wsi Bondary – w odpowiedzi na pytanie Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, że projekt jest na ukończeniu i ewentualną jego realizację będzie można planować na przyszły rok.
            Sołtys Zaleszan Jadwiga Gryka spytała o termin budowy drogi do Zaleszan – Kierownik Rosińska poinformowała, że jedna z działek, która leży w ciągu drogi podlega pod Starostwo, poczyniono działania dot. przekazania wspomnianej działki. W chwili obecnej jest uprawomocniona decyzja a projekt oczekuje na uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg, w dalszej kolejności będzie ogłoszony przetarg.
            Radna Anna Wowk zwróciła się z uwagą dot. ogrodzenia skateparku i siłowni mieszczących się przy Szkole Podstawowej – Radny Jarosław Symko poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisja zajmie się zgłoszonym tematem.
            Radna Elżbieta Leszczuk z imieniu Radnych podziękowała za współpracę Pani Dyrektor Renacie Ostapczuk.
           
Ad. 9 Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej
Pan Przewodniczącyo godz. 12:00 zamknął obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
Bogusław Ostaszewski
 
Protokołowała: U. Tarasewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-08-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-08-28