Typ z posiedzenia Rady Miejskiej
Tytuł Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 5 kwietnia 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XVI/12
Data wydania 2012-05-31
Protokół Nr XVI/12
z nadzwyczajnego posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 5 kwietnia 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:05 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.
1.      Borowski Jan
2.      Budnik Dorota
3.      Charytoniuk Marek
4.      Dąbrowski Piotr
5.      Kazberuk Alina
6.      Konończuk Włodzimierz
7.      Kupraszewicz Ewa
8.      Leszczuk Elżbieta
9.      Ławreszuk Halina
10. Ostaszewski Bogusław
11. Owsiejczyk Włodzimierz
12. Symko Jarosław
13. Wowk Anna
 
Nieobecni byli radni: Maria Ancipiuk i Roman Kononczuk
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, kierownicy ZGKiM
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.
Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XVI Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Michałowie
Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli porządek:
2/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         Zmian w budżecie na 2012 rok
·         Rozstrzygnięcia skargi na Kierownika ZGKiM
3/  Zamknięcie obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
      W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 2 Podjęcie uchwał
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
Pan Burmistrz wyjaśnił konieczność zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, gdyż w świetle otrzymanego w piątek (30/03/2012) pisma z Urzędu Marszałkowskiego musimy podpisać umowę na wykonanie wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Michałowie w przeciągu 2 tyg. Pan Burmistrz dodał, że termin był najlepszy biorąc pod uwagę nadchodzące Święta Katolickie i Prawosławne; zmiany w budżecie stanowią jedynie przesunięcie środków, które Rada już wcześniej ustaliła w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XVI/151/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 10.15 na salę narad przybyła Radna Maria Ancipiuk.
 
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
Z-ca Kierownika ZGKiM Mikołaj Worona poinformował, że zgłoszona skarga dot. zamarznięcia wody w budynku położonym na rogu ulic Białostockiej i Górnej. Pan Worona poinformował, że na wszystkich mapach ewidencyjnych istnieje tylko jedno przyłącze od ul. Białostockiej w związku z czym podjęto działania polegające na sprawdzeniu instalacji w piwnicy, okazało się, że problem tkwi na zewnątrz. Dokonano rozkopów przy fundamencie budynku i rozgrzewano rurę jednak nie dało to rezultatów. Zanim zdecydowano się odnaleźć przyłącze mieszczące się na ul. Górnej i zanim uruchomiono wodę, do Pani Sokołowskiej ZGKiM dowoził wodę. Pan Worona dodał, że w takich sytuacjach należy patrzeć również pod kątem ekonomicznym, ponieważ rozkopanie ul. Górnej w poprzek wiązałoby się ze znacznymi kosztami, tym bardziej że nie wiadomo było czy na ul. Górnej znajduje się przyłącze. W związku z powyższym rozebrano część chodnika i po linii głównej starano się odnaleźć przyłącze mieszczące się na ul. Górnej. Po odnalezieniu przyłącza okazało się że jest ono częściowo plastikowe a częściowo ocynkowane, jednak udało się uruchomić wodę. Pan Worona dodał, że stwierdzenie jakie zostało ujęte w skardze, a mianowicie, że woda pojawi się jak zelżeje mróz, nigdy z jego ust nie padło.   
Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że usuwając usterki, należy jednocześnie poczynić działania aby w przyszłości woda nie zamarzała.
Pan Mikołaj Worona, stwierdził, że z całą pewnością przyłącze mieszczące się 1 m 80 cm pod ziemią nie uległo zamarznięciu pod jezdnią. Zamarznięcia najczęściej pojawiają się przy fundamencie budynków – odśnieżając podwórze tworzą się hałdy zalegającego, zmarzniętego śniegu co m.in. prowadzi do zamarzania wody mieszczącej się w przyłączach przy domach. 
Radny Jarosław Symko zgłosił wniosek aby skargę uznać za bezzasadną.
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że należy dążyć do zewidencjonowania przyłączy, które nie raz były zakładane przez samych mieszkańców, wówczas znając umiejscowienie danego przyłącza będzie można szybciej zareagować na zaistniały problem.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie i uznanie skargi za bezzasadną.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 3 Zamknięcie obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
Po wyczerpaniu porządku Pan Przewodniczącyo godz. 10:35 zamknął obrady XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
 
 
 
Protokołowała: J. Niepłoch-Sitnicka
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-08-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-08-28