Typ z posiedzenia Rady Miejskiej
Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 29 marca 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XV/12
Data wydania 2012-03-29
Protokół Nr XV/12 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 29 marca 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Charytoniuk Marek
5.      Dąbrowski Piotr
6.      Kazberuk Alina
7.      Kononczuk Roman
8.      Konończuk Włodzimierz
9.      Kupraszewicz Ewa
10. Leszczuk Elżbieta
11. Ławreszuk Halina
12. Ostaszewski Bogusław
13. Owsiejczyk Włodzimierz
14. Symko Jarosław
15. Wowk Anna
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.
Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XV sesji Rady Miejskiej w Michałowie
Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli porządek:
2/ Zatwierdzenie porządku XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         Zmian w budżecie na 2012 rok
·         Funduszu sołeckiego
·         Zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”
·         Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego
·         Ustalenia wysokości opłat za świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół prowadzonym przez Gminę Michałowo
·         Określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2012 roku
·         Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie art. 231 KC 
·         Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
·          Uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
·         Ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Michałowo
6/ Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi
7/ Propozycje do Strategii Rozwoju i Promocji Gminy Michałowo
8/ Wolne wnioski
9/ Interpelacje i odpowiedzi
10/ Sprawy różne i zapytania radnych
11/ Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej
      W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 16.02.2012r.
            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Pan Burmistrz, informując o powstaniu Komisariatu Policji w Michałowie poprosił o zabranie głosu Komendanta Komisariatu Romualda Kalinowskiego.
Komendant Komisariatu Romuald Kalinowski, przybliżył działania jednostki Policji na terenie gminy Michałowo, podziękował Panu Burmistrzowi za podjęcie inicjatywy utworzenia w Michałowie Komisariatu Policji i zaprosił wszystkich na uroczyste otwarcie Komisariatu, które odbędzie się w dniu jutrzejszym, tj. 30 marca br. 
Pan Burmistrz podziękował strażakom za akcję ratunkową jaka miała miejsce 25 marca br. we wsi Bieńdziuga oraz za akcję ratunkową, która miała miejsce w dn. 23 lutego br. w Michałowie przy ul. Żwirki i Wigury 3, w której strażacy narażając własne życie wynieśli z płonącego mieszkania kobietę, która straciła przytomność. Pan Burmistrz przekazał na ręce dh Krzysztofa Oczko oraz dh Waldemara Białego podziękowania wraz z nagrodą pieniężną. Pozostali strażacy biorący udział w akcji otrzymali wyróżnienia.
Radny Piotr Dąbrowski zapytał o sprawę przetargu w ZGKiM na maszyny budowlane. Radny pokazał Gazetę Współczesną i powiedział, że nie wie co o tym myśleć.  
Pan Burmistrz poinformował, że wpłynął do niego wniosek Pana Przewodniczącego aby ten właśnie temat przybliżyć, co będzie miało miejsce w punkcie „Sprawy różne”.
W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”  przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
 
 
Ad. 5 Podjęcie uchwał
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu). Pani Skarbnik poinformowała, że od momentu wysłania radnym materiałów na sesję dokonano zmiany polegającej na zmianach w planie wydatków na kwotę 7 tyś zł – Dział 852 – Pomoc społeczna – zmiany polegające na wyodrębnieniu środków na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na „Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na dystrybucji żywności dla rodzin z terenu Gminy Michałowo”.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XV/141/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego
Sekretarz Pani Jolanta Narolewska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż Komisja jednogłośnie nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XV/142/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie funduszu sołeckiego(w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo
Pani Skarbnik poinformowała, iż jest to uchwała intencyjna – Rada wyraża wolę zabezpieczenia środków finansowych, w budżecie Gminy Michałowo na lata 2012 - 2015 na pokrycie wkładu własnego dla zadnia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo" w związku z ubieganiem się o dofinansowanie przez Gminę Michałowo w zakresie działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.(POIG 8.3). W wyniku realizacji projektu 100 gospodarstw wytypowanych przez MGOPS w Michałowie otrzyma zestawy komputerowe z dostępem do Internetu , oraz powstanie sieć 11 hotspotów (punktów darmowego dostępu do internetu) w miejscowościach : Michałowo, Hieronimowo, Osiedle Bondary, Hieronimowo, Juszkowy Gród , Nowa Wola, Szymki.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego
Pani Sekretarz poinformowała, iż zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli min. dla pedagoga szkolnego. My stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 roku utworzyliśmy Gminny Zespół Szkół w Michałowie. Tworząc tę placówkę kierowaliśmy się min. względami ekonomicznymi i usprawnieniem działalności administracyjnej i gospodarczej. Zwiększając tygodniowy wymiar czasu pracy pedagoga z 20 do 30 godzin będziemy mieli etat, który obsłuży tę placówkę.
Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, iż komisja przychyliła się do wniosku organu prowadzącego.
            W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XV/144/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół prowadzonym przez Gminę Michałowo
Pani Sekretarz poinformowała, iż z dniem 1 września 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która reguluje opłaty za przedszkole. Minister Edukacji Narodowej podkreśla jednak, że przepisy gwarantują każdemu dziecku pięć godzin dziennie bezpłatnego pobytu w przedszkolu. Ta sprawa odnosi się również do oddziałów przedszkolnych. Samorządy mają obowiązek podjąć stosowne uchwały odnośnie wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu bądź oddziale przedszkolnym powyżej tych pięciu godzin, czyli za konkretne świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że rodzic jest zobowiązany do wnoszenia opłaty za deklarowany czas pobytu swego dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie. W naszym przypadku, gdy dużo dzieci z oddziału przedszkolnego jest dowożona autobusami szkolnymi, czas pobytu poza podstawą programową może wynosić 2 godziny – opłata 75 zł za miesiąc.
Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, iż komisja przychyliła się do wniosku organu prowadzącego.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół prowadzonym przez Gminę Michałowo.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XV/145/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół prowadzonym przez Gminę Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Przewodniczący o godz. 11:10 ogłosił 10 min przerwę, po przerwie wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2012 roku
Pani Sekretarz poinformowała, iż w związku z przyjętą nowelizacją Ustawy o ochronie zwierząt zgodnie z art. 11 ustawy zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Ustawodawca na podstawie art. 11a wprowadził obowiązek, iż Rada Miejska określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z art. 11 a pkt. 7 ustawy, projekt programu podlega zaopiniowaniu:
1)      Właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2)      Organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;
3)      Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Pani Sekretarz dodała, iż do dnia sesji otrzymaliśmy tylko pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii z Białegostoku.
Radny Jan Borowski przewodniczący Komisji Socjalnej poinformował, że komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2012 roku.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2012 roku (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie art. 231 KC 
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż nieruchomość o numerze geodezyjnym 167/1 od wielu lat jest dzierżawiona, dzierżawca wzniósł samoistnie budynek mieszkalny i w związku z tym że wartość budynku mieszkalnego przekracza wartość gruntu przysługuje mu nabycie gruntu od gminy Michałowo zgodnie z art. 231 Kodeksu Cywilnego.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie art. 231 KC
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XV/147/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie art. 231 KC (w załączeniu do protokołu).
 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że to jest już ostateczne sfinalizowanie uchwały, którą podjęła Rada Miejska w ubiegłym roku i te działki stanowią drogi powiatowe (tj. droga Żednia i droga Potoka – Hoźna). Pani Kierownik dodała, że w celu przejęcia drogi na własność musi być sporządzony akt notarialny. Powiat taką uchwałę już podjął więc nasz samorząd również musi podjąć stosowną uchwałę.  
Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż Komisja nie wyraziła uwag do projektu uchwały.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XV/148/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Funkowska poinformowała, iż Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie jako budżetowa jednostka organizacyjna gminy Michałowo działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej.
Duża ilość zmian w przepisach prawa spowodowała konieczność uchylenia dotąd obowiązującego statutu MGOPS i nadania nowego w celu szczegółowego określenia aktualnego przedmiotu działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej)
Zmiany w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie uzasadnione są nałożonymi na Ośrodek dodatkowymi zadaniami wprowadzonymi przepisami prawa.
W celu określenia aktualnego przedmiotu działalności tej jednostki należało nadać nowy statut GOPS. Stąd wywołanie uchwały staje się zasadne.
Radny Jan Borowski przewodniczący Komisji Socjalnej poinformował, że komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XV/149/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Michałowo
Kierownik MGOPS Anna Funkowska poinformowała, iż sprawienie pogrzebu zgodnie z art.17 ust1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym i jest to rodzaj świadczenia o charakterze niepieniężnym. Odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Gmina jest zobowiązana do sprawienia pogrzebu osobom, które nie posiadają rodziny lub w przypadkach gdy rodzina nie jest w stanie pochówku dokonać. Dotychczas kwestia sprawienia pogrzebu przez gminie nie była uregulowana, stąd niezbędnym jest podjęcie uchwały w /w kwestii.
Radny Piotr Dąbrowski zwrócił uwagę aby w §1 ust. 4, pkt. 7 ująć na tabliczce datę zgonu.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Michałowo.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XV/150/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Ad 6 Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
            Pani Sekretarz odczytała sprawozdanie z realizacji programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
 
Ad 7 Propozycje do Strategii Rozwoju i Promocji Gminy Michałowo
Pan Burmistrz stwierdził, że opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji gminy Michałowo pozwoli określić kierunek działań gminy w okresie długofalowym. Pan Burmistrz dodał, że obowiązująca strategia rozwoju jest opracowana do roku 2015, natomiast kolejna perspektywa finansowa przypada na lata 2014-2020 w związku z czym, jeżeli gmina będzie chciała aplikować o środki unijne, to powyższa strategia jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który można pisać wnioski. Pan Burmistrz stwierdził, że Komisja Finansowa stoi na stanowisku, aby w/w strategię opracować, dążąc jednocześnie do wypromowania gminy, stąd też Strategia Rozwoju jak i Strategia Promocji muszą być w pewnym stopniu kompatybilne i wyznaczać wspólne cele. Pan Burmistrz poinformował, że opracowanie strategii przekaże się profesjonalnej firmie jednak w pierwszej kolejności należy przeprowadzić tzw. „burzę mózgów”, spisać pomysły, w dalszej kolejności je zweryfikować z pomysłami danej firmy aby na koniec podjąć decyzję, jaki kierunek działań obrać. W takiej strategii zostaną umieszczone takie tematy jak poprawa przejezdności dróg, rozwój turystyki i rolnictwa, oświaty, miejsca pracy i takich ogólnych spraw nie trzeba zgłaszać. Dlatego to zostało ujęte w porządku obrad aby zgłaszać konkrety takie jak np. budowa krytej pływalni lub innych obiektów..
Zgłoszono następujące propozycje działań:
·        Radny Jarosław Symko:
- opracowanie programu pomocy inwestorom, zwłaszcza wsparcie inwestorów zakładających drobne kilkuosobowe firmy;
- zacieśnienie stosunków z Suwalską Strefą Ekonomiczną i utworzenie w Topolanach podstrefy;
·        Radny Jan Borowski:
- rozwój Zalewu Siemianówka w oparciu o zainteresowania i pasje: wędkarstwo, żeglarstwo, bojery jak też aktywny wypoczynek przez cały rok, windsurfing i sporty ekstremalne. Radny dodał, że nie możemy iść tak jak Narewka, w kierunku turystyki komercyjnej, mamy za krótki sezon;
·        Radna Ewa Kupraszewicz:
- dalszy rozwój Domu Ludowego w Sokolu poprzez działania zmierzające do zachowania krajobrazu, regionalnych smaków, tradycji, rozwój turystyki,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Sokola, w którym będzie uwzględnione uzbrojenie terenu;
·        Radny Włodzimierz Konończuk:
- skanalizowanie i uzbrojenie wsi,
- rozpoczęcie działań likwidacji eternitu,
- kontynuacja programu ochrony ziemi, środowiska i powietrza;
- rozwój turystyki i rolnictwa;
·        Radna Alina Kazberuk:
- zagospodarowanie centrum Michałowa (ul. Białostocka, park i terenu wokół parku, może pokusić się o jakieś kamieniczki);
·        Radny Włodzimierz Owsiejczyk:
- stworzenie toru do szybkiej jazdy, z pełną infrastrukturą - umożliwi to rozwój turystyki, utworzą się nowe miejsca pracy, przyciągnie się ludzi mających pieniądze;
- utworzenie skansenu w Michałowie;
·        Radny Marek Charytoniuk:
- nie wyobrażam sobie gminy bez szkoły średniej, a więc powinniśmy w strategii zapisać jej rozwój poprzez rozwój szkolnictwa zawodowego i średniego-może kierunki z ginącymi zawodami;
·        Radny Roman Kononczuk:
- rozwój MOSiR-u, budowa boisk, rozwój sportu w oparciu o wspieranie piłki nożnej kobiecej i młodzieżowej;
·        Radna Anna Wowk:
- budowa bardziej wyposażonej targowicy,
- rozbudowa przystanku autobusowego i wyposażenie go w sanitariaty,
- utworzenie ścieżek rowerowych;
·        Randa Halina Ławreszuk:
- wykorzystanie występujących na terenie gminy pokładów borowiny i uzyskanie statusu  uzdrowiska;
·        Radna Dorota Budnik:
- rozpropagowanie wielokulturowości gminy poprzez działanie i rozwój Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii oraz GOK-u;
·        Radna Maria Ancipiuk:
- rozszerzenie planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa o budownictwo jednorodzinne aby ludzie mogli u nas budować swoje domy.
 
Pan Burmistrz podsumowując stwierdził, że w celu wypromowania gminy trzeba będzie określić jeden konkretny kierunek z którym będzie się kojarzyło Michałowo, który będzie podany w ogólnym przekazie, wówczas będzie on bardziej zapamiętany. Pan Burmistrz dodał, że pod tym zagadnieniem będą stały inne tematy o których była mowa, ponieważ jeden temat pociąga za sobą kolejny, także trzeba będzie nad powyższymi propozycjami rozsądnie zastanowić i określić wszystkie plusy i minusy. Pan Burmistrz stwierdził, że do kampanii promocyjnej należy się wcześniej przygotować, i zawczasu poczynić działania, aby gdy ruszymy z kampanią to rzeczywiście rzeczy, które zaproponujemy były, nie może być tzw. kryptoreklamy.   
 
 
Ad. 8 Wolne wnioski – brak
 
Ad. 9 Interpelacje i odpowiedzi - brak

Ad. 10 Sprawy różne i zapytania radnych
            Pan Przewodniczący poinformował o zgłaszaniu kandydatów do nagrody „Orły Michałowa”. W obliczu dyskusji i zgłaszaniu różnych kandydatur Pan Przewodniczący zgłosił wniosek, aby kandydatury zgłaszano bezpośrednio do Kapituły Orły Michałowa.
 W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” postanowiono zgłaszać kandydatury do Kapituły Orły Michałowa. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W dalszej kolejności poruszono kwestię przetargu jaki miał miejsce w 2007r. w ZGKiM i Urzędzie Miejskim.
Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że temat przetargów powinien wyjaśnić Pan Burmistrz. Radny stwierdził, że nie wie o co ludzie są oskarżani i za co zostali skazani. Radny spytał Pana Burmistrza jakie podjął on decyzje w momencie zatrzymania pracowników ZGKiM, czy była przeprowadzona kontrola i sporządzony protokół z ramienia gminy. Radny stwierdził, że skoro Burmistrz tego nie uczynił, rodzą się podejrzenia. Może Burmistrz zlecił aby przetarg tak się potoczył.
Pan Burmistrz stwierdził, że to jest tak nieuczciwe postawienie tematu przez Radnego że nie wie, jaki poziom reprezentuje Radny i co on chce się dowiedzieć po takiej wypowiedzi.  
            Radny Jarosław Symko zaapelował do Radnego Dąbrowskiego o powagę, umiar i szacunek do drugiej osoby a nie obrażanie na samym początku ludzi i oskarżanie ich jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji.
Pan Przewodniczący  stwierdził, że wszystko to co wiemy, to z mediów. Czytaliśmy nagłówki w prasie, że „okradli”, „ustawiony przetarg”, jakieś przekręty, że skazanych zostało 8-śmiu urzędników, były wnioski o tymczasowy areszt a tak naprawdę nic nie wiemy. Uważam, że ta sprawa powinna być solidnie i rzetelnie przedstawiona, dlatego poprosiłem Pana Burmistrza o zapoznanie Radnych z tym tematem. Pan Przewodniczący przedstawił treść pisma tj. „Panie Burmistrzu, proszę o przedstawienie na najbliższej sesji Rady Miejskiej sytuacji, które zaistniały przy przetargu w 2007r. w ZGKiM i Urzędzie Miejskim na wskutek których prowadzone było postępowanie przez Policję, Prokuraturę a następnie Sąd, który wydał wyrok”.
Pan Burmistrz stwierdził, że w gazecie podano, że wyroki usłyszało 8-śmiu urzędników, co jest kłamstwem, pisano że samorząd mógł stracić-nigdzie nie napisano czy stracił czy nie, napisano że pozostali zostali uznani za winnych przynajmniej części czynu, napisano że „problem w tym, że przed wyborem oferty nie zlecono wyceny rzeczoznawcy”-kolejne kłamstwo, ponieważ przed wyborem oferty wyceny były dwie, napisano, że rzeczoznawca zbadał maszyny dopiero po dokonaniu transakcji-jest to kłamstwo, i w tej samej gazecie napisano, że w innej sprawie w opinii Sądu to uchybienie nie naraziło gminy na straty.
Pan Burmistrz stwierdził, że niewątpliwie Pan Przewodniczący ma rację. Wiele było nagłówków, słów, oskarżeń, a brakowało jasnego wyjaśnienia. Pan Burmistrz dodał, że nie chciałaby zajmować tu stanowiska i nie chce nikogo osądzać, bo w takich sytuacjach można komuś zrobić krzywdę. Pan Burmistrz stwierdził, że postara się przedstawić fakty a ocenę pozostawiam wszystkim. Po pierwsze w doniesieniach medialnych i w odbiorze ludzi wszystko zostało wrzucone do jednego worka, a to są trzy różne sprawy.
Jeżeli chodzi o ZGKiM Pan Burmistrz poinformował, że przetarg na zakup maszyn został ogłoszony w dniu 06.06.2007
Warunki przetargu:
Przetarg został podzielony na 7 zadań:
- zakup i dostawa dwóch używanych sprawnych technicznie samowyładowczych samochodów ciężarowych jednej marki i jednego typu,
- zakup i dostawa sprawnej technicznie używanej ładowarki kołowej,
- zakup i dostawa sprawnego technicznie używanego walca drogowego,
- zakup i dostawa sprawnej technicznie używanej koparki kołowej,
- zakup i dostawa sprawnej technicznie używanej przyczepy niskopodwoziowej,
- zakup i dostawa sprawnej technicznie używanej spycharki gąsienicowej,
- zakup i dostawa sprawnej technicznie używanej równiarki drogowej
W dn. 25.06.2007r.  Komisja w składzie Stanisław Grabiak, Mikołaj Worona, Jarosław Rajecki otworzyła jedyną ofertę i sporządziła protokół. Została wykonana dodatkowa wycena i wówczas komisja stwierdziła, że oferta spełnia wymagania – zaakceptowali ją,  gdyż wartość sprzętu w wycenie sprawdzającej była wyższa niż wycena w ofercie. Został zakupiony sprzęt za 535 tyś zł. Prokurator uznał, że wyceny w ofercie nie było i zarzucił niedopełnienie obowiązków i poświadczenie nieprawdy czym mieli narazić gminę na szkodę 291 tyś 290 zł. Pan Burmistrz poinformował, że Prokurator nie zarzucił korupcji czy ustawienia przetargu.
Radny Marek Charytoniuk wyraził zdziwienie, że Prokurator zarzucił niedopełnienie obowiązków i poświadczenie nieprawdy? A przecież media pisały o tym, że „okradli gminę”, „ustawili przetarg”.
Pan Burmistrz stwierdził, żenie chcę tego komentować, tak jak powiedział zostawia to do osądu wszystkich.
Jarosław Symko stwierdził, że będąc wówczas przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jak dobrze pamięta sprawdzana dokumentacja przetargowa była w jak najlepszym porządku. Radny dodał, że Komisja Przetargowa zleciła dodatkową wycenę rzeczoznawcy uprawnionemu i my tu jesteśmy nieuprawnieni do dyskusji na temat kwot maszyn, jednak są ludzie posiadający dodatkowe uprawnienia, a jeden z rzeczoznawców był rzeczoznawcą sądowym. Radny stwierdził, że komu on ma wierzyć jak nie rzeczoznawcy, dlatego zachodzi pytanie czy rzeczoznawcy spełnili swoje zadanie, bo to może oni są winni tego całego zamieszania. Radny stwierdził, że w tej chwili, za kwotę którą zapłacono wówczas za wszystkie maszyny można kupić obecnie tylko jeden nowy samochód. Dodał, że skoro była jedna oferta to komisja ma prawo zwrócić się o jej uzupełnienie.
Pan Burmistrz stwierdził, że gdyby tej wyceny nie było, mogła wezwać składającego ofertę do uzupełnienia jej, przecież innych ofert nie było. Jeżeli chodzi o kontrole to temat ten kontrolowało wiele instytucji a na chwilę obecną cała dokumentacja została zabrana przez Policję i jakakolwiek kontrola nie jest możliwa, nie tylko przeze mnie a żadna instytucja nie przyjeżdża bo nie ma co kontrolować.
            Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że ten temat powinien był zostać wyjaśniony w lokalnej gazecie.
            Pan Burmistrz dodał, że cena maszyn podana w ofercie była podobna z wyceną czy była podobna, zachodzi pytanie, że skoro oferent nie miał wyceny, to skąd on znał ceny wszystkich maszyn, bo on swoją ofertę składał w oparciu o wycenę rzeczoznawcy. Pan Burmistrz stwierdził, że został poproszony o przedstawienie sytuacji, jaka miała miejsce w związku z przetargiem a więc wydarzeniami, które miały miejsce w ZGKiM. Dodał, że proces trwa i podczas niego nie może się wypowiadać tym bardziej, że nie jest stroną. Pan Burmistrz stwierdził, że może jedynie powiedzieć to co mówią mu pracownicy, że materiały zgromadzone są dla nich korzystne, czego dowodem jest zmiana kwalifikacji z „umyślnej” jak zarzucał prokurator na początku, na „nie umyśle niedopełnienie obowiązków” i z tym również nasi pracownicy nie zgadzają się i będą się odwoływać.
                Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że dlaczego brano pod uwagę jedną firmę, przecież są inne źródła zakupu maszyn np. giełda – Radny Jarosław Symko poinformował, że gminę obowiązują przepisy i nie może dokonywać zakupu z tzw. wolnej ręki, gminę obowiązują przetargi.
            Pan Burmistrz dodał, że ponad 90% dróg buduje się na podstawie jednej złożonej oferty.
            Pan Przewodniczący stwierdził, że nie rozumie w takim razie skąd „okradli” gminę, skąd „ustawili przetarg” a dowiadujemy się że chodziło o nieumyślne niedopełnienie obowiązków. Dodał, że gdyby od początku było rzetelne podejście do sprawy, to media nawet tym by się nie zajmowały.
            Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że skoro Burmistrz uważa, że Gazeta Współczesna skłamała, to gazetę należy podać do Sądu.
            Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że jej zdaniem ktoś próbuje prostą sprawę zagmatwać: albo wyceny nie było i jest niedopełnienie obowiązków, albo wycena była i jest wszystko w porządku a zarzut nieumyślnego niedopełnienia obowiązków jest chybiony, bo jak mogła komisja nieumyślnie nie zauważyć wyceny pisząc jednocześnie w protokole wniosek o dokonanie drugiej wyceny i powołanie niezależnego rzeczoznawcy. Radna kończąc dodała, że uważa, iż Komisja dołożyła należytej staranności aby ustalić rzeczywistą cenę maszyn. 
            Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że napisze pismo do redakcji Gazety z prośbą o wyjaśnienie, ponieważ wprowadziła ludzi w błąd.
            Radna Halina Ławreszuk zadała pytanie czy sprzęt ten miał jakieś poważne awarie? Ile pieniążków zarobił i czy pracownicy narazili gminę na szkodę?
Pan Burmistrz stwierdził, że nic mu nie wiadomo aby sprzęt miał jakiekolwiek poważne naprawy oprócz zwykłych bieżących. Pan Burmistrz dodał, że odnosi wrażenie, że na początku komuś bardzo zależało aby ten sprzęt się psuł –stwierdził że podejrzewa sabotaż, ale o tym po zakończeniu procesu szerzej opowiedzą pracownicy. Pan Burmistrz stwierdził, że teraz trwa postępowanie i nie można o tym mówić. Pan Burmistrz poinformował, że do tej pory przy użyciu zakupionego sprzętu drogowego wykonano prace na kwotę 3 081 tys. zł. i jeżeli chodzi o to, kto ewentualnie naraził na szkodę należy zadać pytanie czy to wina pracownika czy rzeczoznawcy, który wyceniał sprzęt.
            Radna Halina Ławreszuk stwierdziła, że przecież to jasne, że rzeczoznawca ponosi odpowiedzialność, nie wyobrażalnym jest aby pracownik odpowiadał za to na ile wyceni sprzęt rzeczoznawca, a nasi pracownicy przecież mieli dwie wyceny.
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że jeżeli ma się pociągnąć kogoś do odpowiedzialności to jedynie rzeczoznawców, to oni są osobami uprawnionymi do dokonania wyceny - bo na podstawie ich wyceny zakupiono maszyny.
            Pan Burmistrz stwierdził, że wyczerpano temat tego przetargu i każdy sam na pewno wyciągnie wnioski. Pan Burmistrz przeszedł do wyjaśnienia sprawy drugiego przetargu, który miał miejsce w naszym Urzędzie, dot. budowy, remontu drogi Szymki – Cisówka. Pan Burmistrz poinformował, że projekt i kosztorys wykonał Piotr Kosakowski, który opiewał na kwotę 178.625,89 zł. W dniu 18.03.2004r. ogłoszono przetarg. W dn. 6.04.2004r. komisja przetargowa w składzie Elżbieta Rosińska, Maria Kuźma, Stanisław Malesiński otworzyli jedyną ofertę Budomostu na kwotę 127.138,68 zł. Komisja stwierdziła, że oferta spełnia wymagania. Prokurator doparzył się, że nie w ofercie, a w załącznikach na jednym z dokumentów podpisał się właśnie Piotr Kosakowski i to zdaniem prokuratury było nieprawidłowością i o tej sytuacji komisja powinna poinformować Burmistrza co jest właśnie zarzutem.
            Radna Alina Kazberuk wyraziła zdziwienie czy to jest cała sprawa? To jest ta nieprawidłowość?
            Pan Burmistrz potwierdził, że pracownicy po prostu nie zauważyli tego – zwykła pomyłka – w najgorszym wypadku, a tak naprawdę to Komisja Przetargowa nawet nie mogła tego zauważyć, bo nie dysponowała projektem i kosztorysem a sprawdzała zgodność oferty ze specyfikacją. Sam Sąd stwierdził, że gmina nie poniosła z tego tytułu straty i zasady wolnej konkurencji nie zostały naruszone a i kara grzywny 2 tyś zł świadczy o tym. Ponadto w dniu 7.04.2006r. (a kontrola i sprawa rozpoczęła się po dwóch latach) przepis ten został zmieniony przez ustawodawcę i już może każdy sporządzać kosztorys, podpisywać się na ofercie i załącznikach i nie stanowi to żadnego naruszenia o ile jest zachowana wolna konkurencja. Sam ustawodawca uznał, że był to nieżyciowy przepis więc go zmienił, czego Sąd nie wziął pod uwagę, a rozstrzygając o winie powinien wziąć o czym mówi art. 4 §1 KK – Ustalając odpowiedzialność Sąd stosuje ustawę nową.
Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, żezostali skazani ludzie na grzywnę na podstawie przepisu, który nie obowiązuje.
            Pan Burmistrz kontynuując dodał że mówimy tu o bardzo dobrych, uczciwych pracownikach, którzy od samego początku swojej pracy, a niektórzy mają tylko 4 lata do emerytury, wzorowo wypełniali obowiązki a p. Ela jest niezastąpionym i trudno jest przecenić jej zaangażowania dla gminy. Pan Burmistrz poinformował, że w tym czasie wyjaśniając tą sprawę były skontrolowane przez NIK, UKS, RIO wszystkie przetargi, cała działalność inwestycyjna gminy od 2003r do 2008r.., a więc 6 lat-wiemy ile inwestycji (dróg, wodociągów itp.) było zrealizowanych. Pan Burmistrz dodał, że wykryto tylko niedopatrzenie pracowników, że nie zauważyli jednego podpisu. Stwierdził, że pozostawia to do osądu wszystkich, czy tym pracownikom należy się medal czy kara i również będą się oni odwoływać. Pan Burmistrz dodał, że osobiście wierzy, że sprawiedliwość zwycięży. Poinformował, że siódmy oskarżony – pracownica ZGKiM u której chodziło jeszcze o zupełnie inną sprawę została uniewinniona.
Radna Alina Kazberuk spytała czy ktoś ją przeprosił? Radna stwierdziła, że nic nie słyszała, że Prokurator się pomylił, że niesłusznie oskarżył, spytała kto jej zwróci 3 lata piętnowania? Przecież wszyscy byli winni, to dopiero jest szkodliwa pomyłka.
Radny Marek Charytoniuk podsumowując stwierdził, że nie rozumie dlaczego wszystko połączono. Radny spytał, czy ktoś chce sprawić wrażenie, że wszystko dot. jednego tematu, przetargu na maszyny, rzekomych przekrętów, ustawiania przetargów czy kradzieży jak pisały gazety, przecież to były kłamstwa. Radny zadał pytanie co próbowano wmówić ludziom? Czy to nie było tak, że najpierw dużo huku, zaangażowania, dużo środków a później coś trzeba było znaleźć i zrobić z igły widły. Radny stwierdził, że bardzo dobrze, iż odbyła się taka dyskusja i podziękował Panu Burmistrzowi za przedstawienie tematu. Radny dodał, że uważa, iż na siłę ktoś starał się stworzyć sytuację, w której z góry osądza się innych ludzi i uznaje się za winnych najgorszych rzeczy, a tu słyszymy o drobnostkach. Radny podsumowując stwierdził, że wg niego należy bez emocji poczekać aż zakończy się cały proces, zostaną rozpatrzone odwołania. Radny dodał, że ci ludzie już zostali skrzywdzeni, ponieważ zostali oskarżeni o rzeczy, których nie zrobili, rzeczy których nawet Prokurator nie zarzucał, należy ich wesprzeć.
            Pan Burmistrz porównał dwa wydania Gazety Współczesnej, w jednej był artykuł na całej pierwszej stronie o naszej gminie o nieumyślnym niedopełnieniu obowiązków i poświadczenia nieprawdy i co widzimy-olbrzymi samochód jak policjant wiezie ludzi, a dwa dni później drobnym drukiem napisano o innej gminie, w której wójt wziął łapówkę złapano go na gorącym uczynku-chodzi o setki tysięcy złotych i jest to najcięższe przestępstwo urzędnicze. Dlatego należy zauważyć jak przedstawiono dwa tematy i jaki nacisk położono na łapówkę wójta, w porównaniu do nieumyślnego niedopełnienia obowiązków. Pan Burmistrz kończąc stwierdził, że przedstawiono obraz całej sytuacji, w której po kontroli 6-ciu lat inwestycji, przez różne instytucje, wykryto to o czym mówiliśmy. Pan Burmistrz stwierdził, że na początku ludzi obrzucono błotem a teraz nie pyta się za co oni są winni- czy nie, tylko określa się, że są winni i to za to błoto, które przylgnęło na samym początku. Czy Ci ludzie zasłużyli na piętnowanie ich? Każdy musi sam to ocenić. Pan Burmistrz dodał, że powinniśmy zadać pytanie, jakich urzędników chcemy mieć-czy takich którzy każdą kartkę oglądają z 4 stron i wówczas inwestycje trwają latami a petenci odsyłani są do uzupełnienia dokumentów w najdrobniejszych sprawach, czy takich, którzy chcą aby decyzje wydawane były szybko a ludzie załatwiani od razu.
            Radna Maria Ancipiuk podsumowując stwierdziła, żemy na sesjach wielokrotnie słyszeliśmy jak to źle się dzieje w naszej gminie, jakie to przekręty, widzieliśmy tych detektywów w butach gumowych a co się okazało? że jeden pracownik jest uniewinniony, trzech „popełniło straszną rzecz” przeoczając jeden podpis przy czym gmina nie poniosła straty, a trzech pozostałych nieumyślnie niedopełniało obowiązków. Radna stwierdziła, że stałą się po prostu straszna rzecz, że takimi duperelami zajmują się organy ścigania, że nie da się ludziom spokojnie pracować a przecież tylu przestępców chodzi po ulicach. Radna dodała, że przypomniało jej się słynne za „komuny” powiedzenie, „dajcie człowieka a paragraf zawsze znajdę”. Radna zgłosiła wniosek o rozważenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności rzeczoznawców – jak źle wycenili to niech odpowiadają. Radna dodała że jeżeli nikt nie wniesie sprzeciwu, to taki wniosek będzie uważała za przyjęty przez aklamację.
            Wobec braku wniosków Pan Przewodniczący przeszedł do innych spraw różnych.
Z innych spraw różnych poruszono następujące tematy:
- Sołtys Nowej Woli – zgłosiła konieczność naprawy przepustów we wsi Nowa Wola
- Radny Piotr Dąbrowski – zgłosił konieczność usunięcia suchych gałęzi na drodze wojewódzkiej w stronę Jałówki, sprzątnięcia parku w Jałówce,
-Sołtys Zaleszan – prośba wyrównania drogi prowadzącej przez Zaleszany
- Radna Elżbieta Leszczuk – prośba wyrównania, naprawienia drogi prowadzącej z Leonowicz wzdłuż Łuplanki 
           
Ad. 11 Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący przypomniał Radnym o składaniu oświadczeń majątkowych do 30.04 br. oraz życzył zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Do życzeń przyłączył się również Pan Burmistrz prosząc jednocześnie o wzajemny szacunek podczas sesji na co Radny Piotr Dąbrowski odpowiedział, iż on nie oskarżał a jedynie podejrzewa. Pan Przewodniczącyo godz. 14:00 zamknął obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
 
 
 
Protokołowała: U. Tarasewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-08-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-08-28