Typ z posiedzenia Rady Miejskiej
Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 16 lutego 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XIV/12
Data wydania 2012-02-16
Protokół Nr XIV/12 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 16 lutego 2012r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych i 1 kandydat na radnego.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Charytoniuk Marek
5.      Dąbrowski Piotr
6.      Kazberuk Alina
7.      Kononczuk Roman
8.      Konończuk Włodzimierz
9.      Kupraszewicz Ewa
10. Leszczuk Elżbieta
11. Ławreszuk Halina – kandydat na radną
12. Ostaszewski Bogusław
13. Owsiejczyk Włodzimierz
14. Symko Jarosław
15. Wowk Anna
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.
Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych i 1 kandydat na radną, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XIV sesji Rady Miejskiej w Michałowie
Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przyjęli porządek:
2/ Zatwierdzenie porządku XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
3/ Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w wyborach uzupełniających
4/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
6/ Podjęcie uchwał w sprawie
·         zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie
·         zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie
·         Uchylająca uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie i nadanie jej statutu
·         Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie
·         Zmian w budżecie na 2012 rok
·         Udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własność
·         Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012-2024
·         Zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2015
·         Określenia Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo
·         Uzgodnienia pozyskania materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowo
7/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011
8/ Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011
9/ Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Planowania ,Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011
10/ Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty ,Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011
11/Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011
 12/ Przedłożenie do akceptacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku
 13/ Wolne wnioski
 14/ Interpelacje i odpowiedzi
15/ Sprawy różne i zapytania radnych
16/ Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej
 
      W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
W głosowaniu nie brała udziału kandydatka na radną Halina Ławreszuk
 
Ad. 3 Złożenie ślubowania przez radną Halinę Ławreszuk
Pani Anna Modzelewska przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie odczytała wyniki wyborów po czym wręczyła Halinie Ławreszuk zaświadczenie o wyborze na radną.
Pan Przewodniczący odczytał treść ślubowania „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i dobro mieszkańców”.           
Radna Halina Ławreszuk dopowiedziała słowo„ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 29.12.2011r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz pogratulował Radnej Halinie Ławreszuk wyboru na Radną z 75% poparciem i życzył owocnej pracy. Dodał, że jak powstały zamysły o budowie ratusza, życzył on sobie aby Pani Halina dotrwała i zasiadła na fotelu skarbnika w nowym ratuszu, jednak życie przyniosło inny scenariusz, Pani Halina odeszła na zasłużoną emeryturę, zostawiła godną następczynię, jednak co się okazuje Pani Halina zasiadła na innym fotelu w naszym ratuszu, fotelu równie ważnym i odpowiedzialnym.
W dalszej kolejności Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
 Na zakończenie Pan Burmistrz poruszył temat wycinki drzew na żwirowni w Leonowiczach. Pan Burmistrz poinformował, że sprawa była prowadzona przez ponad 6 lat, dlatego też czas jej prowadzenia wskazuje na dogłębne zbadanie tematu i decyzją Starostwa postanowiono sprawę umorzyć. Jak zauważył Pan Burmistrz badanie tematu przez ponad 6 lat tym bardziej nie budzi wątpliwości jakakolwiek niewinność ze strony gminy. Pan Burmistrz dodał, że na jednej z sesji mającej miejsce w tamtym czasie obiecał, że złotówka z naszej gminy nie wypłynie z tytułu jakiejkolwiek kary. Pan Burmistrz stwierdził, że temat wycinki drzew w Leonowiczach znalazł się w różnych publikacjach a nawet w materiałach wyborczych – Pan Burmistrz przytoczył treść materiałów zawartych w broszurze wyborczej KW „Wspólnie Zmienimy Gminę” mieszczących się pod hasłem: „To naprawdę działo się w naszej gminie”. Pan Burmistrz spytał, gdzie teraz są Ci, którzy wówczas to pisali, dodał, że są na sali osoby, które swoją twarzą firmowali te materiały, Pan Burmistrz zadał pytanie, czy po ludzku nie jest im wstyd.
W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 5 Podjęcie uchwał
Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk złożyła wniosek formalny o uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa o radną Halinę Ławreszuk.
Radna Halina Ławreszuk wyraziła zgodę.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/131/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/132/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały uchylająca uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie i nadanie jej statutu
Pan Przewodniczący poinformował, iż w związku z zaistniałą możliwością, którą daje znowelizowana Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, które od 01.01.2012 r. dają możliwość łączenia różnych form działania w ramach jednej instytucji kultury, Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii będzie działać w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.
Pan Burmistrz dodał, że Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na funkcjonowanie Pracowni Filmu w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury, dlatego też najpierw należy podjąć powyższą uchwałę, a dalszej kolejności zmienić statut GOKu.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę uchylająca uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie i nadanie jej statutu.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/133/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. uchylająca uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie i nadanie jej statutu (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie
Pan Burmistrz poinformował, iż w dotychczasowy statut GOKu wzbogacono o zapisy związane z działalnością Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii. Pan Burmistrz zauważył, iż w §6 „Zadania statutowe GOK realizuje przez”: w pkt. 1 dodać słowo „sportowym” tj. „…o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym, rekreacyjnym…”.
Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Oświaty wyraził pozytywną opinię Komisji dot. treści statutu GOKu.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/134/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/135/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własność
Pan Burmistrz poinformował, że pomimo przeznaczenia środków na dotację z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, Rada Miejska odrębną uchwałą udziela dotacji konkretnemu podmiotowi. Pan Burmistrz dodał, że złożono dwa wnioski, pierwszy z Parafii Prawosławnej w Nowej Woli, drugi z Parafii Prawosławnej w Jałówce.
Pani Aneta Putko pracownik Urzędu Miejskiego Rada Miejska w Michałowie przeznaczyła kwotę 10tys. zł na rok 2012 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Michałowo niestanowiących jej własności. Na rok 2012 wpłynęły 2 oferty:
a)      Parafii Prawosławnej p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Jałówce – na usuniecie opaski kamienno-cementowej wokół cerkwi i wykonanie opaski z grubego żwiru – na kwotę 10 tys. zł (wkład własny ze strony Parafii wyniósłby ponad 3 tyś zł).
b)      Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli – na wymianę stolarki okiennej w cerkwi - na kwotę 10 tys. zł. (wkład własny ze strony Parafii wyniósłby ok. 15 tyś zł).
Oferty były opiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury i Zdrowia. Komisja stanęła na stanowisku, iż dotację należy przyznać Parafii Prawosławnej w Nowej Woli na wymianę stolarki okiennej.
      Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, iż komisja wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie 10 tyś zł Parafii Prawosławnej w Nowej Woli, natomiast Parafii w Jałówce można pomóc własnymi siłami np. poprzez dowiezienie żwiru itp.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własność.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/136/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własność (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012-2024
Pani Skarbnik poinformowała, że powyższa uchwała jest uchwałą kroczącą za uchwałą budżetową w związku, z czym należy ją podjąć. Pani Skarbnik dodała że w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Michałowo na 2012 rok analogicznie dokonano zmian w WPF.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012-2024.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/137/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012-2024 (w załączeniu do protokołu).
 
 
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2015
Pani Aneta Putko poinformowała, iż w związku z nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie należało zaktualizować Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2015.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2015
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/138/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2015 (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż należy podjąć w/w projekt uchwały, który w przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji jasno określi zasady i tryb ich przeprowadzenia.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/139/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia pozyskania materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowo
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż Nadleśnictwo Żednia złożyło do gminy wniosek o uzyskanie zgody o pozyskanie zrazów z pomników przyrody, które będą potrzebne do utworzenia leśnego archiwum klonów drzew i innej roślinności leśnej dla Polski północno – wschodniej.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/140/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie uzgodnienia pozyskania materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 11:15 Pan Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy. Po przerwie wznowił obrady.
 
Ad. 7 Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011
            Pan Przewodniczący odczytał sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2011 rok (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 8 Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Włodzimierz Owsiejczyk odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2011(sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 9 Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011
Przewodniczący Komisji Planowania Jarosław Symko odczytał sprawozdanie z pracy KomisjiPlanowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej za rok 2011(sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 10 Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011
Przewodniczący Komisji Oświaty Marek Charytoniuk odczytał sprawozdanie z pracy KomisjiOświaty, Kultury i Zdrowia za rok 2011(sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 11 Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za rok 2011
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Jan Borowski odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego za rok 2011(sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego sprawozdania Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego za rok 2011.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad.12 Przedłożenie do akceptacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku
Pani Elżbieta Rosińska Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego omówiła wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2012r. (w załączeniu do protokołu).
Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany wykaz.
Radny Włodzimierz Konończuk zgłosił wniosek formalny o wycofanie z wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2012r działek mieszczących się pod L.p. 39-41 tj. obręb Tanica Górna nr działki 650/30, 650/32, 650/33.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem formalnym o wycofanie z wykazu powyższych działek.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” wycofali działki - Tanica Górna nr działki 650/30, 650/32, 650/33 - z wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2012.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 13 Wolne wnioski – brak
 
Ad. 14  Interpelacje i odpowiedzi - brak

Ad. 15 Sprawy różne i zapytania radnych
            Pan Burmistrz poruszył dwie kwestie, w których prosił o wyrażenie opinii przez Radę.
1.      Droga na Marynkę – droga powiatowa
Pan Burmistrz poinformował, że Powiat zwrócił się do gminy z pismem o współfinansowanie tej inwestycji w pierwszym etapie w wysokości 50%. Gmina zwróciła się z pismem do Powiatu o wyjaśnienie kwestii, jak należy rozumieć zwrot „pierwszy etap” otrzymano odpowiedź, iż etapem pierwszym została objęta budowa 1100 mb drogi polegającej m.in. na robót ziemnych, podbudowy z kruszywa naturalnego grub. 20 cm, nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca 5cm i warstwa ścieralna grubości 4 cm, utwardzonych zjazdów gospodarczych i na drogi boczne, renowacji rowów przydrożnych wraz z ich humusowaniem. Pan Burmistrz poinformował, że zgodnie z kosztorysem sporządzonym przez jednostkę projektową wartość całej inwestycji wyniosłaby 2 mln 742 tyś zł; na podstawie cen rynkowych Powiatowy Zarząd Dróg szacuje inwestycję na kwotę 2 mln 105 tyś zł. Pan Burmistrz dodał, że PZD poinformował, iż  w listopadzie 2011 zwrócił się do firmy PRONAR o rozważenie możliwości dofinansowania inwestycji (Pan Burmistrz zauważył, że im więcej firm by partycypowało w kosztach tym mniej musiałaby dołożyć gmina), ponadto na dzień dzisiejszy funkcjonuje jeden program wspierania finansowo budowę dróg powiatowych tj. Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych  etap II, jednak z uwagi na kryteria wyboru w nim określone Powiat Białostocki nie zdecyduje się na złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji na drodze Marynka – Planty przewidując, że inwestycja tego dofinansowania nie otrzyma a uniemożliwi wystąpienie o dofinansowanie zadań wysoko punktowanych w tym programie.
Pan Burmistrz stwierdził, że kiedyś zdaniem PZD droga Topolany-Michałowo-Gródek –Waliły również skazana była na niepowodzenie, ale jak widać jednak ta droga powstała. Pan Burmistrz dodał, że Rada musi się zastanowić, czy będziemy partycypować w kosztach inwestycji czy nie.
Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że omawianej drogi korzysta bardzo wiele osób a zwłaszcza pracowników firmy PRONAR, dlatego też jego zdaniem należy partycypować w kosztach budowy drogi, która prowadzi m.in. do firmy dającej ludziom pracę, dlatego też należy obrać jakieś priorytety. Radny poruszył temat odtworzenia zaplecza na cele szkolenia tokarzy, frezerów, szlifierzy tj. brygady, którą potrzebuje PRONAR.
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk stwierdziła, że droga o której mowa jest drogą powiatową, łączącą dwa powiaty Białystok i Hajnówka i priorytetem powiatu powinno być jej wykonanie. Wiceprzewodnicząca zauważyła, że gmina i tak przejmuje wiele dróg powiatowych, stanowiących drogi dojazdowe do naszych miejscowości, które wykonuje samodzielnie, dlatego też podejmując jakąkolwiek decyzję należy wziąć to również pod uwagę. Wiceprzewodnicząca dodała, że gmina dawno określiła swoje priorytety tj. wykonanie drogi łączącej Michałowo z Białymstokiem oraz wykonanie dróg dojazdowych do mieszkańców wsi – zdanie Wiceprzewodniczącej podzielił Radny Marek Charytoniuk.
Radny Jarosław Symko stwierdził, że w poprzedniej kadencji istniała niepisana umowa, że co 2 lata powiat robi inwestycję w którejś z gmin. Radny dodał, że nasza gmina czekała ok. 6 lat na drogę do Zabłudowa i wysiłki gminy skupiały się na zrealizowaniu tej inwestycji, którą wykonano częściowo. Radny stwierdził, że Powiat nigdy własnymi środkami nie zrealizuje dalszej części drogi do Zabłudowa, ponieważ rok temu pojawiła się możliwość pozyskania środków z zewnątrz i po spotkaniu ze Starostą niestety szansa została zaprzepaszczona. Radny podzielił zdanie Wiceprzewodniczącej Ancipiuk, że nasza gmina przejmuje a w dalszej części remontuje drogi powiatowe prowadzące do gminnych miejscowości, które to drogi nigdy nie byłby przez powiat zrobione i należy to docenić, że ludzie z naszych wsi doczekają się asfaltu. Radny stwierdził, że naszemu samorządowi Powiat na 4 lata kadencji chce zaoferować jedynie 500 tyś zł swoich środków przeznaczając na inne gminy o wiele więcej. Radny stwierdził, że wg niego Powiat traktuje naszą gminę z góry i nie stawiając inwestycji do projektów o pozyskanie środków z zewnątrz gmina musi zawsze dopłacać połowę inwestycji; poprzez takie nastawienie, skupienie uwagi na innych gminach, Powiat nieuczciwie podchodzi do naszego samorządu i naszych mieszkańców. Ponadto Powiat nie wyjaśniając do końca co oznacza I etap budowy drogi Marynka-Planty utwierdzał nasz samorząd w przekonaniu, że chodzi o wykonanie całego odcinka drogi, bo o tym była zawsze mowa. Radny dodał, że należy zauważyć wysoki koszt budowy tej drogi. Zdaniem Radnego może to świadczyć, o tym, że ma być to droga strategiczna, którą Powiat i tak wcześniej czy później musiałby wykonać, ponieważ jeżeli nasz samorząd ma się dokładać do I etapu tak kosztownej inwestycji, nie wiedząc czy powstanie dalszy odcinek drogi to nie powinniśmy w to wchodzić.
Radny Włodzimierz Owsiejczyk stwierdził, że po wywiadzie ze Starostą zamieszczonym w Gazecie Michałowa, można było się dowiedzieć, że Starosta ma równych chłopów w osobach naszych radnych powiatowych, z czego on jako radny się cieszy. Radny dodał, że na poprzedniej sesji nasza Rada podjęła uchwałę o dofinansowaniu w kwocie 30 tyś zł dla Domu Pomocy w Nowej Woli i o tyle jest sprawa bulwersująca, że nasz samorząd zadeklarował, że sumę tą wpłaci pod warunkiem, żeby Powiat zwrócił się do poszczególnych gmin, które może zechciałyby same przeznaczyć pewne kwoty na utrzymanie swoich podopiecznych. Radny poinformował, że w piśmie skierowanym do naszego Urzędu Starosta poinformował, że pism do gmin ościennych nie wysyłał i nie zamierza wysyłać dlatego też takie podejście do tematu świadczy o negatywnym nastawieniu Starosty do naszego samorządu.
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że dobrze by było, aby Powiat przyjął drogę, o której mowa do realizacji, jednak gorzej będzie jeśli Powiat stanie na stanowisku, że jeśli nasza gmina nie dołoży środków on również zrezygnuje z realizacji w/w inwestycji. Radny stwierdził, że Rada powinna jednak znaleźć środki, nie zaprzepaścić tej inwestycji i wspólnie z Powiatem ją zrealizować dla dobra naszej gminy.
            Radny Powiatowy Jan Łuksza stwierdził, że wg niego jeśli gmina nie dołoży do budowy omawianej drogi, wówczas obawia się on, że Powiat z tej inwestycji zrezygnuje i środki przeznaczy na budowę dróg w innych gminach, dlatego też może jednak warto byłoby rozważyć możliwość przeznaczenia środków z naszej gminy.
            Pan Burmistrz stwierdził, że nie zgadza się z szantażem tj. jeśli nasz samorząd nie dołoży się do tej inwestycji będzie to nasza wina, że droga nie powstanie, winą można obarczać jedynie radnych powiatowych, którzy przez 4 lata nie potrafili uzyskać chociaż jednej drogi; wykonanie dróg powiatowych jest obowiązkiem powiatu, a gmina jedynie może wspomóc. Pan Burmistrz dodał, że mówi się, iż pewne rzeczy się utarły-pierwszą sprawą jaka się utarła jest to, że na 4 lata robi się plan budowy dróg w taki sposób, że każda gmina wie co w danej kadencji na jej terenie będzie wykonane i wówczas jest spokojna. Pan Burmistrz dodał, że w innych gminach np. gminie Wasilków wykonywana jest przez Powiat kolejna droga, więc świadczy to tylko o sile radnych powiatowych, a naszych radnych jest chyba najwięcej w powiecie. Pan Burmistrz stwierdził, że nie należy uciekać od odpowiedzialności i on nigdy od niej nie uciekał jeśli ktoś coś od niego wymagał, tylko oprócz Burmistrza jest jeszcze Rada i radni powiatowi. Pan Burmistrz zwrócił się z pytaniem do Radnego Powiatowego Jana Łukszy czy wiadomym mu jest, czy Powiat zamierza wyasygnować na naszą gminę jakąś kwotę oprócz 500 tyś zł. – Radny Jan Łuksza stwierdził, że nic w tym temacie nie wie.
            Pan Burmistrz stwierdził, że w przypadku powstania Stacji Przeładunkowej w Siemianówce, patrząc na prężnie działający PRONAR dokonujący eksportu towarów, to omawianą drogę jak najbardziej można wpisać do projektu o pozyskanie środków z zewnątrz a jak widać Powiat z góry zakłada, że nie otrzyma się dofinansowania w tej kwestii. Pan Burmistrz zwrócił się z zapytaniem do radnego Włodzimierza Konończuka- pracownika PZD- z czego wynika różnica w kwotach inwestycji np. na drogę Gródek – Michałowo – Topolany 530 tyś zł za 1 km drogi a w przypadku drogi Marynka – Potoka 1 mln zł za 1 km drogi - Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że wynika to z parametrów i standardów jakie powinna posiadać ta droga do jej obciążenia.     
            Pan Burmistrz dodał, że kiedyś tradycją było, iż dofinansowanie przy wspólnych inwestycjach wynosiło 50% środków powiat i 50% gmina, należy zauważyć, iż od jakiegoś czasu procent udziału jest wyższy po stronie gminy (np. droga Topolany – Michałowo – Gródek – Waliły, przejście przez Nowosady) dlatego też nie można tej sprawy rozpatrywać w kontekście zarzutu, że niewykonanie omawianej inwestycji będzie naszą winą. Pan Burmistrz stwierdził, że gmina na drogi powiatowe przeznacza w chwili obecnej i wyda w przyszłości ok. 2,5-3 mln zł dokonując remontów i przejmując kolejne drogi (przejęcie drogi do Hoźnej i drogi przez Żednię, planuje się przejęcie drogi do Barszczewa, Oziabł, Bieńdziugi). Pan Burmistrz podsumowując stwierdził, że podejmując decyzję należy kierować się uczciwością i przyzwoitością, ponieważ to są pieniądze naszych mieszkańców, stwierdził, że każdy chciałby dojeżdżać do pracy, do domów dobrą drogą i on jako gospodarz odpowiada za wszystkich mieszkańców. Pan Burmistrz stwierdził, że należy tylko określić kto ma obowiązek wykonania drogi Marynka – Planty, kończąc dodał, że nie będzie oponował nad decyzją jaką podejmie Rada.
            Radna Anna Wowk stwierdziła, że omawianą drogę należy wykonać, ponieważ wielu mieszkańców naszej gminy z tej drogi korzysta dojeżdżając m.in. do pracy do firmy PRONAR.     
Pan Przewodniczący stwierdził, że Starosta często zmienia zdanie i należy wziąć to pod uwagę, dodał, że jego zdaniem lepiej przeznaczyć środki na wykonanie kilku dróg do wsi np. Barszczewo, Bieńdziuga, Oziabły niż jednej Marynka – Potoka.
Po zakończeniu dyskusji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad partycypacją w kosztach z powiatem przy budowie drogi powiatowej Marynka – Planty.
Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” stanęli na stanowisku, że samorząd Gminy Michałowo nie będzie partycypował w kosztach budowy drogi Marynka – Potoka.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
            Pan Burmistrz poruszył drugą kwestię:
2.      Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
Pan Burmistrz poinformował, że zgodnie ze stanem faktycznym w warsztatach uczestniczy 8 osób z naszej gminy i 14 osób z gmin ościennych należących do naszego powiatu; w warsztatach uczestniczą również osoby z powiatu Hajnówka, który to swój udział przekazuje powiatowi białostockiemu. Pan Burmistrz stwierdził, że zachodzi pytanie, czy nasza gmina powinna przekazać środki finansowe na 22 osoby (na które to na poprzedniej sesji zostały przyznane środki) czy proporcjonalnie na naszych 8 mieszkańców; całość dotacji na 22 osoby wyniosłaby 18 tyś 84 zł, natomiast w przypadku 8 osób wkład gminy wyniósłby 6 tyś 576 zł a pozostałych gmin 11 tyś 508 zł. Pan Burmistrz stwierdził, że 18 tyś zł nie jest dużą kwotą i nasza gmina pokryłaby nawet cały koszt, gdyby Powiat wystąpił z pismem do pozostałych gmin o partycypację a one by odmówiły, jednak Powiat w piśmie skierowanym do naszego samorządu poinformował, że nie występował on o partycypację w kosztach do innych gmin i nie zamierza występować. Pan Burmistrz dodał, że na spotkaniu z radnymi powiatowymi w tej kwestii, radni zobowiązali się, że Starostwo wystąpi do pozostałych gmin ze stosownym pismem.
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk zauważyła, że nasza gmina dotuje naszych uczniów uczęszczających do szkoły w gminie Supraśl, więc podejmując powyższą decyzję należy o tym pamiętać.
Radny Włodzimierz Owsiejczyk stwierdził, że dziwnym by było aby Wójtowie innych gmin sami z siebie przekazywali środki, skoro Powiat nie wystosował do nich żadnego pisma w tej kwestii, dlatego też dziwi się on postawie Starosty.
Radny Jarosław Symko poinformował, że temat ten był poruszany na spotkaniu części radnych z radnymi powiatowymi. Stwierdził, że skoro inne gminy ubiegają się o środki na dotację dla naszych uczniów, o których wspomniała Wiceprzewodnicząca Ancipiuk, to równie dobrze nasz samorząd powinien dążyć do tego, aby inne gminy partycypowały w kosztach prowadzenia warsztatów w Nowej Woli. Radny dodał, że brak pisma Starosty do innych gmin z prośbą o partycypację w kosztach można uznać za arogancję i skoro my jesteśmy mieszkańcami powiatu, to możemy domagać się od Starosty dbania o finanse publiczne i aby naszą gminę traktował jak inne.
            Radny Jan Łuksza stwierdził, że była deklaracja powiatu, iż wystąpią do gmin ze stosownym pismem, jednak nie wiedzieć czemu pismo takie nie zostało wystosowane. Radny Łuksza zobowiązał się, że na najbliższej sesji powiatu 23 lutego br. ten temat poruszy.
Pan Przewodniczący po zakończeniu dyskusji zarządził głosowanie, aby środki finansowe dla powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli przeznaczyć w kwocie proporcjonalnej czyli dofinansować naszych 8-śmiu mieszkańców.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” stanęli na stanowisku dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w kwocie proporcjonalnej do naszych mieszkańców.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
            W dalszej części obrad poruszono następujące kwestie:
- Pan Burmistrz – poinformował o sesji rady powiatu, na której m.in. będzie podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie – Pan Burmistrz uczulił radnych powiatowych, aby nie wyszło tak, że w zaciszu, małymi kroczkami wygasi się szkołę, ponieważ Zespół Szkół jest tematem bardzo istotnym dla naszej gminy i analiza powinna być dokonana z 5 lat do przodu – Radny Jarosław Symko dodał, że jeśli nasz samorząd w tej kwestii nie będzie trzymał ręki na pulsie, rok po kolejnych wyborach samorządowych na szkole może wisieć kłódka;
- Radny Piotr Dąbrowski poruszył kwestię poprawności odśnieżania dróg, zwrócił uwagę aby drogi odśnieżać szerzej tak by auta mogłyby się minąć, poruszył sprawę wycinki krzaków i gałęzi mieszczących się przy drogach; odłowienia wałęsających się psów; przekazania klucza z byłego Ośrodka Zdrowia w Jałówce dla Sołectwa Jałówka; okładki na książce „Serce i pazur”.
- Pan Przewodniczący pogratulował organizacji Turnieju Piłki Siatkowej, spotkania z kolędą zorganizowanego przez GOK i zaapelował do radnych i sołtysów o uczestnictwo w takich imprezach bo warto;
- Radna Elżbieta Leszczuk – prosiła o interwencję w kwestii korzystania rodzica/rodziców z transportu jakim jest gimbus szkolny, wg Radnej taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
- Dyrektor GOK Elżbieta Palinowska zaprosiła wszystkich na wystawę znanego fotografa Piotra Sawickiego, która odbędzie się 9 marca br. o godz. 18:00 w GOKu
 
Ad. 16 Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13:30 zamknął obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
 
 
 
Protokołowała: U. Tarasewicz
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-08-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-08-28