Typ z posiedzenia Rady Miejskiej
Tytuł Protokół Nr XII/11 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 25 listopada 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XII/11
Data wydania 2011-12-29
Protokół Nr XII/11 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 25 listopada 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 14 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Charytoniuk Marek
5.      Dąbrowski Piotr
6.      Kazberuk Alina
7.      Kononczuk Roman
8.      Konończuk Włodzimierz
9.      Kupraszewicz Ewa
10. Leszczuk Elżbieta
11. Ostaszewski Bogusław
12. Owsiejczyk Włodzimierz
13. Symko Jarosław
14. Wowk Anna
     
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.
Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób (po śmierci Radnego Eugeniusza Matwiejczyka stan radnych wynosi 14 osób) stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XII sesji Rady Miejskiej w Michałowie
 
Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynęło do niego pismo podpisane przez sześciu radnych tj. Marię Ancipiuk, Jana Borowskiego, Dorotę Budnik, Marka Charytoniuk, Aliny Kazberuk, Jarosława Symko o wprowadzenie do porządku obrad uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo (pismo w załączeniu do protokołu). Pan Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić powyższą uchwałę jako pierwszą w punkcie „podjęcie uchwał”.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” opowiedzieli się „za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Radny Włodzimierz Konończuk zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia cen żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” odrzucili zgłoszony wniosek.
W obliczu braku innych wniosków formalnych Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przyjęli porządek:
       2/ Zatwierdzenie porządku XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo
·         zmiany w budżecie na 2011 rok
·         określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
·         określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
·         określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
·         w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   na lata 2012-2015.
·         uchylającą uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
·         Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
·         Zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowo
·         wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
6/ Przedstawienie projektu budżetu na 2012 rok
7/ Wolne wnioski
8/ Interpelacje i odpowiedzi
9/ Sprawy różne i zapytania radnych
10/ Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej
 
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej z dnia 27.10.2011r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli protokół z XI Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
 
 
 
W obliczu braku uwag i wniosków do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
           
O godz. 10:35 Pan Burmistrz opuścił salę narad.
 
Ad. 5 Podjęcie uchwał
 
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo
Radny Jarosław Symko podziękował Radnym za wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad. Radny odczytał pismo podpisane przez 15 właścicieli firm działających na terenie Michałowa, którzy zwrócili się do radnych z prośbą o pomoc w obronie miejsc pracy, które mogą zostać utracone na skutek powstania sklepu „Biedronka” a co za tym idzie likwidacja danego punku sprzedaży uszczupli wpływy z tytułu podatku do budżetu gminy. Radny poinformował, iż dysponuje listą z ok. 300 podpisami, którzy nie popierają powstania w/w sklepu. Radny wyjaśnił, że Rada na poprzedniej sesji wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości, która to nieruchomość umożliwiłaby wybudowanie wspomnianego sklepu.
Radna Anna Wowk odczytała pismo mieszkańców, którzy proszą Radnych o dołożenie starań, aby sklep „Biedronka” powstał na teranie Michałowa, pod pismem znalazło się 71 podpisów popierających powstanie w/w sklepu.
Radny Włodzimierz Konończuk odczytał list, który otrzymał pocztą, list podpisany jako „Wyborcy”, którzy proszą o pomoc w powstaniu „Biedronki”. Radny dodał, że na poprzedniej sesji podjęto uchwałę o sprzedaży kawałka ziemi za bardzo wysoką cenę i jeżeli teraz Wy podejmiecie uchwałę, która uchyli poprzednią uchwałę zezwalającą Burmistrzowi na sprzedaż paru metrów gruntu, a tym samym podejmując dzisiejszą uchwałę uniemożliwi się realizację danego przedsięwzięcia, wówczas będzie to świadczyć, iż gmina chce się pozbyć pewnych dochodów i będzie można być posądzonym o stronniczość, wręcz partykularyzm.  
Radny Włodzimierz Owsiejczyk zwrócił uwagę Radnemu Włodzimierzowi Konończuk, że też jest Radnym i podejmuje razem z pozostałymi członkami rady decyzje, dlatego też nie powinien mówić „Wy” w kontekście Radnych, a „My”.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji nie padły żadne wnioski formalne do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo.
 W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Przewodniczący o godz. 11:23 ogłosił 15 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Pani Skarbnik przedstawiła poszczególne stawki podatku od nieruchomości podając stawkę obowiązującą w br., stawkę ustawową (Obwieszczenie Ministra Finansów z dn. 19.10.2011 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.) i stawkę zaproponowaną:
Rodzaj podatku
Stawka obowiązująca w roku 2011 [zł]
Stawka ustawowa [zł]
Stawka proponowana na rok 2012 [zł]
Na rok 2011
Na rok 2012
od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków [od 1 m² powierzchni]
0,73
0,80
0,84
0,77
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –4,33 zł od 1 ha powierzchni [od 1 ha powierzchni]
4,15
4,15
4,33
4,33
 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego [od 1 m² powierzchni]
0,33
0,41
0,43
0,35
od budynków lub ich części:
Mieszkalnych [od 1 m² powierzchni użytkowej]
0,54
0,67
0,70
0,57
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej [od 1 m² powierzchni użytkowej]
18,00
21,05
21,94
18,89
 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym [od 1 m² powierzchni użytkowej]
9,82
9,82
10,24
10,24
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń [od 1 m² powierzchni użytkowej]
4,27
4,27
4,45
4,45
 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego [od 1 m2 powierzchni użytkowej]
 
5,20
7,06
7,36
5,50
Pozostałe budynki, wybudowane na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo rekreacyjne [od 1 m2 powierzchni użytkowej]
6,50
7,06
7,36
6,80
 
od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 
Pani Skarbnik omawiając podatki poinformowała również o stawkach jakie wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącymi podstawę do naliczenia podatku rolnego i leśnego na 2012r:
Podatek rolny:
- Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów na 2012 rok to:
74,18 zł/1 q żyta z czego podatek od 1ha przeliczeniowego wynosi 185,45 zł  a od 1 ha fizycznego 370,90 zł.
Dla porównania średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów która obowiązuje w roku bieżącym tj. w 2011 roku to:
- 37,64 zł/1 q żyta z czego podatek od 1ha przeliczeniowego wynosi 94,10 zł a od 1 ha fizycznego 188,20 zł.
Podatek leśny:
-średnia cena skupu drewna za okres trzech kwartałów na 2012 rok to:
186,68 zł/1m3 co daje podatek w kwocie 41,07 zł/1 ha.
Dla porównania średnia cena skupu drewna za okres trzech kwartałów która obowiązuje w roku bieżącym tj. w 2011 roku to:
154,65 zł/1m3 co daje podatek w kwocie 34,02 zł/1 ha.
Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że Komisja jest „za” przyjęciem stawek przedstawionych przez Panią Skarbnik.
Radny Jan Borowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, że Komisja nie wnosi uwag do stawek przedstawionych przez Panią Skarbnik.
Pan Burmistrz poinformował, że każdy podatek był omawiany na komisjach i podane propozycje są wynikiem obrad komisji, nikt nie zgłaszał innych uwag. Co do podatku rolnego i leśnego tak jak i w tamtym roku nie ma stawianych uchwał, ponieważ nie proponuje się obniżki i przyjmuje się stawkę ustawową. Pan Burmistrz dodał, że podatki od nieruchomości zwiększyły się na takim samym poziomie jak zwiększyły się stawki ustawowe.
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że jest dwoma rękoma za proponowanymi stawkami podatku od nieruchomości, które tylko nieznacznie wzrosły, ale czy ktoś zadał sobie trud i policzył wzrost podatku rolnego. Radny zwrócił uwagę Panu Przewodniczącemu, że powinien był przedstawić projekt uchwały dot. podatku rolnego i leśnego.  
Pan Burmistrz stwierdził, że to na komisjach powinien być rozwiązany chociażby temat podatku rolnego i przykrym jest, iż komisja nie wniosła uwag w tym temacie a dopiero teraz o tym się dyskutuje. Pan Burmistrz zauważył, że nie padło jeszcze pytanie, co legło u podstaw przyjęcia stawek ustawowych w przypadku podatków rolnego i leśnego, ponadto Radny Włodzimierz Konończuk nie brało udziału w posiedzeniu komisji.
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że jak konstytuowała się Komisja Rolnictwa i jak on zaproponował swoje uczestnictwo w w/w komisji, po tym jak złożył ślubowanie to Pan Burmistrz stwierdził, że wystarczy już członków.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie można było zwiększyć składu Komisji, ponieważ przez niefrasobliwość jednego z radnych, kto inny wszedł do tej komisji, pomimo iż zarówno on sam jak i każdy z Radnych uważał, że miejsce w Komisji Rolnictwa należy pozostawić wakat właśnie Radnemu Włodzimierzowi Konończuk. Pan Burmistrz kontynuując zauważył, że nie tylko członkowie danych komisji mogą brać udział w posiedzeniu a każdy z radnych i jeśli temat jest istotny, to należy przyjść na posiedzenie komisji i przekonać radnych do jakiegoś stanowiska i merytorycznie je uzasadnić.
Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że podatki (rolny i leśny) są bardzo wysokie i uważa on, że wzrost tych podatków powinien być w granicach 20%. Dodał, że na komisji rolnictwa sądził, że powyższe podatki należy przyjąć na poziomie ustawowym, ponieważ nikt nie wyjaśnił, że Rada może je obniżyć.
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że Pan Burmistrz popełnił formalny błąd nie przedstawiając Radzie uchwały do przedłożenia, dlatego można ją zaskażyć do Wojewody. Należało przedstawić uchwałę nawet jeżeli stawki są zwiększone o 100%.
Pan Burmistrz w odpowiedzi stwierdził, że nie wiedział, że Radnemu Konończukowi chodzi o błąd formalny a nie o wysokość stawek a co do błędu formalnego to Pani Skarbnik się wypowie, ale jeżeli nie zmienia się stawek ustawowych to uchwała jest nie potrzebna, a najlepszym przkładem na to jest, iż nigdy u nas nie był uchwalany podatek leśny a na rok 2011 nie był uchwalany również podatek rolny. Pan Burmistrz stwierdził, iż propozycja przyjęcia stawki ustawowej w przypadku podatku rolnego i leśnego wynikała z przeświadczenia sprawiedliwości. Dodał, że najsprawiedliwszym podatkiem byłby podatek obrotowy, czyli jeśli przedsiębiorca ma większe obroty, więcej zarabia to i więcej odprowadza podatku i w przypadku podatku rolnego i uzależnienie go od ceny 1q żyta (którą ustala wolny rynek) to jest coś w rodzaju podatku obrotowego – więcej się zarabia to więcej się płaci podatku, mniej się zarabia to odprowadza się mniej. Pan Burmistrz poinformował, iż 70% podatników podatku rolnego są to osoby z poza terenu gminy Michałowo i obniżając podatki nie obniżamy je dla naszych mieszkańców. Dodał, że środki uzyskane m.in. z tytułu wpłat na podatek rolny powinny trafić do ludzi najbardziej potrzebujących, do naszych mieszkańców i to legło u podstaw wniosku o zachowanie stawek ustawowych.
Radna Anna Wowk zauważyła, że pozostaje 30 % naszych rolników, którzy będą liczyć jedynie na umorzenia podatków.
Pan Burmistrz podsumowując stwierdził, że ubolewa na tym, że Radny Włodzimierz Konończuk nie ma siły przekonywania innych Radnych co do postawionego przez siebie wniosku formalnego, a skuteczność Radnego przedkłada się na siłę jego woli przekonania ludzi do prezentowanego przez siebie stanowiska. Pan Burmistrz spytał Radnego Konończuka, czy próbował przekonać, któregoś Radnego w temacie podatku rolnego, ponieważ nie padła żadna propozycja ani argument aby podjąć inną decyzję w omawianym temacie.
Radny Włodzimierz Konończuk w odpowiedzi stwierdził, że Pan Burmistrz ma silną wolę przekonywania, której on nie posiada, natomiast ludzie powinni sami poczuwać się do sytuacji w rolnictwie i nie należy nikogo przekonywać. Radny stwierdził, że w jakim świetle będzie postawiona Rada skoro odprowadza się wysokie „janosikowe” do budżetu państwa a z drugiej strony robi się dochody z tytułu podatku rolnego.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że państwo ustala „janosikowe” nie od dochodu, które ustali gmina, a od stawek ustawowych i jeżeli gmina choćby wszystkie podatki ustaliłaby na poziomie zerowym, to i tak państwo naliczy gminie potencjalny dochód, który gmina powinna osiągnąć ,od którego to odprowadzi się „janosikowe”. W związku z powyższym nie należy ludzi wprowadzać w błąd.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały dotyczącym podatku od nieruchomości
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
W sprawie podatku rolnego i leśnego uchwał nie podejmowano.
 
Uchwała Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Pani Skarbnik poinformowała, iż projekt uchwały został opracowany na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 20.10.2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. Stawki podatków przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro z roku poprzedzającego dany rok podatkowy a w przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro walut krajowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Pani Skarbnik dodała, że wysokość stawek minimalnych określa się dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej bądź wyższej niż 12 ton oraz ciągników siodłowych. Pani Skarbnik poinformowała, iż zmiany w tej uchwale polegają na tym, iż w przypadku jeśli nie zachowana została stawka minimalna to została ona dostosowana do stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów.
Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że Komisja jest „za” przyjęciem stawek określonych w projekcie omawianej uchwały.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za”, przyjęli uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Pani Skarbnik poinformowała, iż w związku ze zmianą artykułu w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, należy dokonać korekty deklaracji podatkowych i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za przyjęli uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   na lata 2012-2015.
Pani Sekretarz Jolanta Narolewska odczytała uzasadnienie podjęcia powyższego projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za przyjęli uchwałę w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   na lata 2012-2015.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   na lata 2012-2015 (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
Pani Sekretarz Jolanta Narolewska wyjaśniła, iż zapisy wynikające z podjętej na poprzedniej sesji uchwały powinny się znaleźć nie w uchwale, a w umowie pomiędzy rodzicem a dziennym opiekunem, w związku z czym należy uchylić podjętą wcześniej uchwałę.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
 W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011 r. uchylającą uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Przewodniczący o godz. 12:40 ogłosił 15 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
 
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż zmiana uchwały polega na zmianie treści § 1 w uchwale Nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. który brzmiał:
„Ustala się stawkę jednostkową dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie w wysokości 2,02 zł do m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo przez Grupę I gospodarstwa domowe oraz gminne jednostki i zakłady budżetowe
a w obecnej uchwale przyjmuje się zapis w formie:
"§ 1 Ustala się stawkę jednostkową dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie w wysokości 2,02 zł do m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo przez gospodarstwa domowe, gminne jednostki i samorządowe zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury."
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.
 W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
           
Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowo
 
Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż zmiana uchwały polega na zmianie treści § 2 w uchwale Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. (i wykluczenie zawartych w nim Grup I i II, ponieważ określenie grup jest niezgodne z prawem), który brzmiał:
„Zatwierdza się stawki taryf i opłat za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Michałowo dla poszczególnych grup odbiorców:
1) Grupa I – gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady budżetowe Gminy Michałowo – 3,07 zł/m3 + podatek VAT.
2) Grupa II – pozostali odbiorcy - 4,94 zł/m3 + podatek VAT.
3) 3,00 zł + podatek VAT – opłata stała miesięczna dla Grupy I i Grupy II.”
a w obecnej uchwale przyjmuje się zapis w formie:
" § 2 Zatwierdza się stawki taryf i opłat za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Michałowo w wysokości:
1) 4,94 zł/m3 + podatek VAT - dla wszystkich dostawców.
2) 3,00 zł + podatek VAT – opłata stała miesięczna dla wszystkich dostawców ".
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowo.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
Kierownik Elżbieta Rosińska zapoznała Randych z wyceną poszczególnych lokali mieszkalnych ujętych w projekcie uchwały.
 
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 13:15 sale narad opuściła Radna Alina Kazberuk
 
Ad. 6 Przedstawienie projektu budżetu na 2012 rok
            Pani Skarbnik na podstawie projekcji multimedialnej zapoznała Radnych z projektem budżetu na 2012 r. (prezentacja w załączeniu do protokołu).
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, iż dyskusja nad projektem budżetu na 2012 rok na sesji jest zbyteczna, ponieważ należy ją przeprowadzić na komisjach.
            Pan Burmistrz zauważył, że przyszły budżet będzie bardzo trudnym budżetem, wiąże się to m.in. ze zmniejszeniem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, ponadto państwo obarcza samorząd dodatkowymi zadaniami, jeszcze do niedawna zadania, które finansował Urząd Wojewódzki w 100% jak słyszeliśmy Minister Rostowski powiedział, że samorządy muszą znaleźć 20% swoich środków, także są to kolejne pieniądze. Pan Burmistrz dodał, że podwyżki w sferze oświatowej kosztowały naszą gminę w tym roku ok. 300 tyś zł a wzrost subwencji mamy 27 tyś zł, także przybyło różnego rodzaju działań które wpływają na minus. Należy dodać, że na dzień dzisiejszy nasi mieszkańcy, których umieszczamy w DPS to jest wydatek rzędu 600 tyś zł za 20 osób. Pan Burmistrz stwierdził, że nie należy przechodzić obok kryzysu obojętnie i udawać, że kryzysu nie ma tylko należy stawić mu czoła i są dwie możliwości: pierwsza, nie budząca u nikogo żadnych wątpliwości to ograniczenie wydatków bieżących, które zostały zaplanowane na poziomie roku 2011, czyli bez wzrostów i zbytecznego zbytku, a drugie działanie to dbanie o to, aby środki wpływały do gminy tam gdzie tylko można. Pan Burmistrz stwierdził, iż wg niego wydatki bieżące są na poziomie z jednej strony zaspakajającej potrzeby, które stoją przed naszym samorządem, a z drugiej strony nie są przesadzone. Dodał, że rok 2012, jest kolejnym rokiem (ponieważ na rok 2011 mówione było, że należy dyscyplinować wydatki bieżące) dyscyplinowania budżetu; są czasy prosperity kiedy wszyscy się cieszymy i możemy gdzie niegdzie dać więcej, a są czasy kiedy trzeba wszystkim troszkę zacisnąć pasa i w tym budżecie ciężar jest rozłożony na wszystkich, jak to się tylko dało. Pan Burmistrz stwierdził, że oprócz wydatków bieżących tematem, który powinien interesować Radnych jest ilość środków przeznaczonych na inwestycje. W takich warunkach, w których poziomom własnych środków wynosi powyżej 3 mln zł, dodając środki zewnętrzne -  to już jest ponad 5 mln zł, a jeszcze Pani Skarbnik nie wprowadziła wszystkich pozycji o które jeszcze będziemy aplikować świadczy o tym, że podane ilości powinny satysfakcjonować. Pan Burmistrz kończąc dodał, że przedstawiony budżet to są tylko założenia, ponieważ w początkiem roku Ministerstwo może wszystko zmienić i samorząd może stanąć przed nowymi zadaniami.
 
            Radni nie zgłosili żadnych wniosków.
 
Ad.7 Wolne wnioski  
Radni poruszyli następujące kwestie:
Radny Piotr Dąbrowski – wyłapanie wałęsających się psów.
Radna Anna Wowk – ustawić oznakowanie mówiące o tym, gdzie znajduje się PKS; wiata przy przystanku PKS jest za mała, ilość osób oczekujących na autobus w niej się nie mieści; wyciąć drzewo, lipę na rogu ul. 3 maja i ul. Białostockiej mieszczącej się nieopodal sklepu Romana Tarasewicza.
Radna Elżbieta Leszczuk – naprawienie przepustu na drodze w Cisówce w kierunku Brzeziny.
 
Ad. 8 Interpelacje i odpowiedzi – brak
 
Ad. 9 Sprawy różne - brak
 
Ad. 10 Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Pan Przewodniczący o godz. 13:45 zamknął obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
Protokołowała: U. Tarasewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-13