Protokół Nr XI/11 z dnia 2011-11-25 - Protokół Nr XI/11 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 27 października 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Typ z posiedzenia Rady Miejskiej
Tytuł Protokół Nr XI/11 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 27 października 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XI/11
Data wydania 2011-11-25
Protokół Nr XI/11 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 27 października 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:15 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Charytoniuk Marek
5.      Dąbrowski Piotr
6.      Kazberuk Alina
7.      Kononczuk Roman
8.      Konończuk Włodzimierz
9.      Kupraszewicz Ewa
10. Leszczuk Elżbieta
11. Ostaszewski Bogusław
12. Owsiejczyk Włodzimierz
13. Symko Jarosław
14. Wowk Anna
     
Radny Eugeniusz Matwiejczyk zmarł dn. 19.10.2011r.
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.
W związku ze śmiercią radnego Eugeniusza Matwiejczyka Pan Przewodniczący uczcił pamięć radnego minutą ciszy.
 Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XI sesji Rady Miejskiej w Michałowie
 
Pan Przewodniczący poinformował, że wprowadza do porządku obrad w pkt. 5 „Podjęcie uchwał” projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie. Projekt ten znalazłby się przed projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie. 
W obliczu braku wniosków formalnych Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za”, przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         wygaśnięcia mandatu radnego Eugeniusza Matwiejczyka
·         zmian w budżecie na 2011 rok
·         zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012-2024
·         ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
·         zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowo
·         określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
·         uchylenia uchwały Nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
·         ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie prowadzonym przez Gminę Michałowo
·         wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo
·         wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
·         ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
·         ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę oraz u dziennego opiekuna
·         przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
·         określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
6/ Przedstawienie Informacji o oświadczeniach majątkowych
7/ Wolne wnioski
8/ Interpelacje i odpowiedzi
9/Sprawy różne i zapytania radnych
10/ Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z X Sesji Rady Miejskiej z dnia 2.09.2011r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli protokół z X Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk podziękowała Burmistrzowi za wytrwałość i zaangażowanie związane z powstaniem krytej pływalni jak też drogi Widły – Żednia – Michałowo – Juszkowy Gród - Jałówka. Do podziękowań przyłączył się Radny Marek Charytoniuk, który spytał, czy remont ul. Białostockiej również wchodzi w remont drogi Widły- Żednia- Michałowo- Juszkowy Gród-Jałówka – Pan Burmistrz poinformował, że droga ta została zgłoszona przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich na listę indykatywną i jeśli ona zostanie wpisana na tą listę i zostanie ogłoszony przetarg wówczas będzie można mówić o pełnym sukcesie.  
Radny Włodzimierz Owsiejczyk poinformował, że „Gazeta Michałowa” zajęła II miejsce (na 120 zgłoszonych gazet) w konkursie organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej na najlepszą gazetę.
Pan Przewodniczący poinformował, iż z Radną Ewą Kupraszewicz był u Konserwatora Zabytków w związku z pozyskaniem środków na remont Domu Ludowego w Sokolu, niestety konserwator nie widzi możliwości przekazania jakichkolwiek środków na ten cel. Kwota jaką konserwator dysponował w 2011 r. na dofinansowanie zabytków na terenie całego województwa to 260 tyś zł, a w przypadku Domu Ludowego w Sokolu wartość robót dodatkowych szacuje się na kwotę ok. 115 tyś zł.
            Radna Anna Wowk odczytała pismo od Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym, w którym poruszony został temat odpłatności za naukę pływania podczas zajęć WF; w piśmie padły oskarżenia że dzieci biedniejsze  pozbawione są udziału z zajęć WF z nauką pływania prowadzonych na basenie. W piśmie zadano następujące zapytania: Czy prawdą jest, że z basenu w godzinach lekcyjnych mogą korzystać jedynie uczniowie którzy wpłacili żądane kwoty? Jakie zajęcia mają ci, których na opłaty nie stać? Na jakie cele przeznaczona jest opłata, jak jest księgowana i na podstawie jakiego tytułu prawnego jest ona pobierana? Dlaczego rodzice nie otrzymują pokwitowań za wniesioną opłatę? Czy nauka pływania lub jakiekolwiek zajęcia na basenie zostały wprowadzone do programu nauczania?
            Pani Jolanta Dzieniszewska Dyrektor Przedszkola w Michałowie wyjaśniła, iż w przypadku Przedszkola zajęcia na basenie są zajęciami dodatkowymi i nie mają nic wspólnego z realizacją podstawy programowej. Opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nauczycielki otrzymują imienną fakturę na swoją osobę z której się rozliczają, dodała, że dzieci które nie uczęszczają na basen mają normalne zajęcia w Przedszkolu. 
            Pani Renata Ostapczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie poinformowała, iż na 325 uczniów na basen w październiku uczęszczało 311 uczniów (z 14 osób nieuczęszczających na basen 9 osób posiada zwolnienie lekarskie na okres dłuższy niż 30 dni, a wśród 5 pozostałych osób są to dzieci z rodzin powszechnie uważanych za rodziny zasobne, na pewno nie biedne). Klasy 0-III płacą za instruktora-którego sami musieliby zatrudnić-ponieważ nauczyciele nie mają uprawnień do nauki pływania, natomiast w klasach IV-VI uczniowie płacą 3 zł za wejście a nauczyciele WF prowadzą zajęcia sami, ponieważ posiadają stosowne uprawnienia; wychowawczynie zbierają określone kwoty i rozliczają się z basenem na koniec miesiąca. Pani Dyrektor poinformowała, że zgodnie z ustawą 2 godz. WF muszą odbywać się w formie klasowo-lekcyjnej, natomiast pozostałe 2 godz. mogą się odbywać w formie klasowo – lekcyjnej bądź w innej możliwej formie, dlatego też przyjęto zasadę, że 1 godz. WF dla osób chętnych będzie się odbywać na basenie, a te osoby, które nie chcą korzystać z basenu w tym samym czasie mają normalne zajęcia WF z klasą równoległą, ale takich osób praktycznie nie ma.
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że zainteresowani tym tematem powinni byli się udać do źródła tj. do szkół i otrzymali by stosowną odpowiedź a nie temat poruszać od razu na sesji, tym bardziej że wszystko jest w porządku i praktycznie 100% dzieci korzysta z basenu.
W obliczu braku uwag i wniosków do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 5 Podjęcie uchwał
 
Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Eugeniusza Matwiejczyka
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Eugeniusza Matwiejczyka.
 W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XI/89/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Eugeniusza Matwiejczyka (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu). Pani Skarbnik dodała, iż w przypadku kolejnej uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej należy dokonać jej aktualizacji, ponieważ jest to uchwała krocząca za dokonywanymi zmianami w budżecie.
Radny Jarosław Symko poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Finansowej zaakceptowano zmiany dokonane w budżecie na 2011 rok i wnioskuje za przyjęciem przedstawionych zmian oraz zmian dokonanych w projekcie kolejnej uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo. 
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok(w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012-2024
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012-2024.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012-2024 (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Przewodniczący o godz. 11:33 ogłosił 15 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady. 
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska omówiła projekt uchwały w której ustala się stawkę jednostkową dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie w wysokości 2,02 zł do m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo przez Grupę I gospodarstwa domowe oraz gminne jednostki i zakłady budżetowe.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” o 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie(w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowo
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska omówiła projekt uchwały w której proponuje się następujące stawki taryf i opłat za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Michałowo w wysokości:
1) 2,23 zł/m3 + podatek VAT – dla wszystkich odbiorców.
2) 2,00 zł + podatek VAT – opłata stała miesięczna od wodomierza lub podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych
oraz  opłat za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Michałowo dla poszczególnych grup odbiorców:
1) Grupa I – gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady budżetowe Gminy Michałowo – 3,07 zł/m3 + podatek VAT.
2) Grupa II – pozostali odbiorcy - 4,94 zł/m3 + podatek VAT.
3) 3,00 zł + podatek VAT – opłata stała miesięczna dla Grupy I i Grupy II.
 Poinformowała, iż stawki zaproponowane w projekcie uchwały wynikają z kalkulacji przedstawionej przez ZGKiM, który zwrócił się również z wnioskiem o wprowadzenie miesięcznej stawki abonamentowej.
Pan Burmistrz dodał, że opłata stała została zaproponowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i będzie ona przeznaczona na utrzymanie sieci.
Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że gmina powinna dotować wodę, z której każdy korzysta.
Radny Włodziemierz Konończuk stwierdził, że jest gmina, która ma daremną wodę, któraś z gmin na Śląsku.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” o 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowo.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska omówiła projekt uchwały (istota zawarta jest w treści uchwały). Pani Kierownik poinformowała, iż na podstawie analizy danych dostarczonych przez ZGKiM ustalono stawki, które proponowane są w projekcie uchwały. Dodała, iż zmianie w stosunku do stawek obecnie obowiązujących uległy następujące stawki:
·               za wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych 1 pojemnik KP 7 – stawka obecna to 350 zł netto, natomiast proponowana w projekcie uchwały jest stawka w wysokości 360 zł netto;
·               za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - stawka obecna to 30 zł netto, natomiast proponowana w projekcie uchwały jest stawka w wysokości 40 zł netto;
Pozostałe stawki pozostają bez zmian.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (w załączeniu do protokołu).
 
 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż uchwałą Nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010r. określono stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej dla ZGKiM do jednego wywozu pojemnika MGB 120-140 wynosiła 2,96 zł w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny. Pani Kierownik stwierdziła, iż w związku z podjętą przed chwilą uchwałą, w której nie ma zapisu dotyczącego możliwości zmniejszenia opłaty za wywóz kontenera w przypadku zbiórki selektywnej, uchwałę Nr IV/26/10  należy uchylić.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie(w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie prowadzonym przez Gminę Michałowo
Sekretarz Gminy Pani Jolanta Narolewska poinformowała, iż pismem z dn. 04.10.2011r. Podlaski Urząd Wojewódzki wskazał konieczność nowelizacji podjętej uchwały dot. opłat za świadczenia w przedszkolu, co wiąże się z wyodrębnieniem w uchwale stawki za godzinę pobytu dziecka ponad obowiązującą 5 godz., bezpłatną podstawę programową (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w załączeniu do protokołu).
Pan Burmistrz wyjaśnił, że rodzic posyłający dziecko do Przedszkola będzie miał dwie możliwości:
·               I – posłać dziecko na 5 godz. bezpłatnej podstawy programowej realizowanej w godz. 7:00-12:00 i jeśli z różnych względów dziecko będzie odbierane po godz. 12:00, wówczas za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową będzie pobierana opłata w wysokości 4 zł;
·               II – posłać dziecko na pobyt całodzienny (Przedszkole jest czynne do godz. 16:00) i uiścić opłatę, która w chwili obecnej wynosi 120 zł, natomiast w projekcie uchwały proponuje się stawkę 180 zł, która jest do ustalenia przez radnych.
Pani Jolanta Dzieniszewska Dyrektor Przedszkola w Michałowie stwierdziła, że zważywszy na fakt, iż ostatnia podwyżka miała miejsce w marcu br. a za chwilę podejmie się uchwałę w której zwiększy się opłatę za całodzienny pobyt dziecka w Przedszkolu, w związku z powyższym zwraca się z prośbą o wypośrodkowanie omawianej kwoty i ustalenie jej na poziomie 150 zł.
Radny Marek Charytoniuk zgłosił wniosek formalny aby opłatę za pobyt całodzienny ustalić na poziomie 150 zł.
Radna Anna Wowk zgłosiła wniosek formalny aby opłatę za pobyt całodzienny pozostawić na niezmienionym poziomie 120 zł.
Pan Burmistrz dodał, że cieszyłby go fakt gdyby rodzice w ogóle nie wnosili opłat, jednak podjęcie określonej decyzji wiąże się z danymi konsekwencjami i jeśli ustali się kwotę na poziomie 150 zł to u Pani Dyrektor zabrakuje w budżecie na następny rok 35.000 zł i z tą kwotą Pani Dyrektor stwierdziła że sobie poradzi, natomiast jeśli stawka pozostanie na poziomie 120 zł to w budżecie zbraknie ok. 67.000 zł i wówczas należy liczyć się z ograniczeniem etatów.
 Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Radnego Marka Charytoniuka aby stawkę opłaty stałej za całodzienny pobyt dziecka w Przedszkolu ustalić na poziomie 150 zł.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przyjęli zgłoszony wniosek.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie prowadzonym przez Gminę Michałowo.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XI/96/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie prowadzonym przez Gminę Michałowo (w załączeniu do protokołu).
           
Pani Dyrektor Jolanta Dzieniszewska podziękowała w imieniu swoim, rodziców i dzieci.
Pan Burmistrz dla orientacji dodał, że dotacja z budżetu gminy dla Przedszkola wynosi 720 tyś zł, natomiast wpłaty wnoszone przez rodziców (przy opłacie 120 zł) wynoszą 100 tyś zł.  
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, iż temat sprzedaży działki Nr 198/4 był już podejmowany na ostatniej sesji (nie wyrażono zgody na jej sprzedaż), jednak przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „WIDOK” został złożony wniosek o sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej Nr 198/4 za kwotę 42 tyś zł. Pani Kierownik dodała, że jest to kwota, którą wcześniej zaproponował inny nabywca w celu kupna powyższej działki. W związku z faktem, iż cena nieruchomości przekracza kwotę 20 tyś zł potrzebna jest zgoda Rady na jej sprzedaż.
            Pan Burmistrz dodał, że na ostatniej sesji Rada wykazała się rozwagą, ostrożnie podeszła do tematu i nie wyraziła zgody na sprzedaż omawianej działki Przedsiębiorstwu „WIDOK” za kwotę 10 tyś. zł mając ofertę kupna działki za kwotę 42 tyś zł. W chwili obecnej przedsiębiorca tj. „WIDOK”, któremu przysługuje prawo pierwokupu złożył wniosek o kupno działki za kwotę 42 tyś zł.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
O godz. 13:00 salę narad opuściła Radna Ewa Kupraszewicz
 
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, że w przypadku każdego lokalu mieszkalnego stosuje się bonifikatę od ceny sprzedaży w wysokości 60%. Pani Rosińska na podstawie projektu uchwały omówiła poszczególne lokale mieszkalne (szczegóły w treści uchwały-w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XI/98/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu (w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący o godz. 13:05 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady, w których nie uczestniczył już Burmistrz Michałowa oraz Radni: Ewa Kupraszewicz i Roman Kononczuk
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Sekretarz Gminy Pani Jolanta Narolewska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).        
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (w załączeniu do protokołu).
 
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę oraz u dziennego opiekuna
Sekretarz Gminy Pani Jolanta Narolewska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).        
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę oraz u dziennego opiekuna.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XI/100/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę oraz u dziennego opiekuna (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
O godz. 13:25 na salę narad przybyła Radna Ewa Kupraszewicz
 
Sekretarz Gminy Pani Jolanta Narolewska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).        
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę oraz u dziennego opiekuna (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
Sekretarz Gminy Pani Jolanta Narolewska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).        
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 6 Przedstawienie informacji o oświadczeniach majątkowych
            Sekretarz Gminy Pani Jolanta Narolewska odczytała informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Michałowo za rok 2010 (informacja w załączeniu do protokołu).
 
Ad.7 Wolne wnioski
                        Radny Piotr Dąbrowski poruszył następujące kwestie:
- brak oznaczeń obok remizy OSP w Jałówce do miejscowości Nowosady i Zaleszany,
- naprawienie spalonej ściany i budynku w remizie OSP w Jałówce,
- wymiany lamp w Jałówce,
- usunięcia drzew zagrażających zwaleniem (jadąc do Michałowa na wysokości wsi Bachury, przy moście bobry podgryzły topolę, oraz pochylona olszyna przy jego domu w Jałówce).
                        Radna Anna Wowk poruszyła temat bezumownego użytkowania gruntów jaki wynikł po wykonaniu zdjęć satelitarnych, na których okazało się, że niektórzy mieszkańcy-w tym jedna strona mieszkańców z ul. 3 Maja- „weszła” na grunty leżące w pasie drogowym. Radna poinformowała, iż mieszkańcom gmina zaproponowała wykupienie tych gruntów, są oni chętni aby je wykupić jednak za mniejszą kwotę niż proponuje Urząd. Radna w imieniu mieszkańców prosiła o wsparcie ze strony radnych, aby obniżyć kwoty wykupu.
                        Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że grunty stanowiące własność gminy zajęte przez osoby prywatne podlegają opłacie za bezumowne użytkowanie. Do poprzedniego roku osoby, których grunty wchodziły w teren państwowy uiszczały stosowne opłaty za bezumowne użytkowanie, ponadto w latach 90-tych mieszkańcy byli informowani, że zajmują nie swoje działki, jednak ta sprawa musi zostać prawnie uregulowana. Pani Kierownik poinformowała, że podziały działek były dokonane wiele lat temu, przed ich zabudową, więc trudno określić z jakich przyczyn powstał obecny problem, iż mieszkańcy użytkują działki gminne, na które gmina posiada księgi wieczyste. Dodała, iż w przypadku wniosku na sprzedaż nieruchomości, każda nieruchomość jest indywidualnie wyceniana przez rzeczoznawcę majątkowego i indywidualnie rozpatrywana.     
                        Radna Anna Wowk odczytała pismo mieszkańców ul. Spadowej, którzy zwracają się z prośbą o umieszczenie w budżecie gminy środków na wykonanie nawierzchni ul. Spadowej wraz z jej odwodnieniem.
                        Sołtys Wanda Romanowska zgłosiła problem jeżdżących z dużą szybkością ciężkich samochodów drogą Michałowo-Podozierany przewożących ładunki pow. 12 ton. Droga ulega zniszczeniu a wcześniej stał znak zakazujący korzystania z drogi pojazdom powyżej 12 ton, znak szybko został zabrany.    
 
Ad. 8 Interpelacje i odpowiedzi – brak
 
Ad. 9 Sprawy różne - brak
 
Ad. 10 Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Pan Przewodniczący zaprosił wszystkich obecnych na uroczystości związane z dniem 11 listopada 2011r. które odbędą się przy pomniku w parku. Następnie o godz. 14:00 zamknął obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
Protokołowała: U. Tarasewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-02-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-13