Typ z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie
Tytuł Protokół Nr X/11 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 2 września 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer X/11
Data wydania 2011-10-27
Protokół Nr X/11 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 2 września 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 11:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Charytoniuk Marek
5.      Dąbrowski Piotr
6.      Kazberuk Alina
7.      Kononczuk Roman
8.      Konończuk Włodzimierz
9.      Kupraszewicz Ewa
10. Matwiejczyk Eugeniusz
11. Ostaszewski Bogusław
12. Owsiejczyk Włodzimierz
13. Wowk Anna
     
Nieobecni byli Radni: Leszczuk Elżbieta, Symko Jarosław
 
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy, Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej Joanna Kurzawa
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad. 2 Zatwierdzenie porządku X sesji Rady Miejskiej w Michałowie
 
Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z odwołaniem przybycia Tadeusza Arłukowicza Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku, który miał przedstawić pkt. 7 porządku obrad tj. „Podstawowe założenia i koncepcje rozwoju obszaru metropolitarnego” wycofuje z porządku obrad powyższy punkt. 
W obliczu braku wniosków formalnych Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za”, przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         zaliczenia drogi powiatowej Nr 1445B droga 686 – stacja kolejowa Żednia i drogi powiatowej Nr 1633B Hoźna – Potoka do kategorii dróg gminnych
·         utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień   09 października 2011 roku
6/ Przedstawienie projektu „Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej korzeniami w naturze 2000”
7/  Wolne wnioski
8/ Interpelacje i odpowiedzi
9/ Sprawy różne i zapytania radnych
10/Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej z dnia 01.08.2011r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli protokół z IX Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
Radny Włodzimierz Konończuk spytał, czy gmina jest zainteresowana programem modernizacji targowiska, który jest dofinansowany w 70%.
Pan Burmistrz stwierdził, że zasadność modernizacji targowiska należy przedyskutować na komisjach Rady, ponieważ cała inwestycja związana jest z ogromnymi kosztami i 30 % ze strony naszego samorządu będą to również bardzo wielkie pieniądze.    
W obliczu braku uwag i wniosków do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 5 Podjęcie uchwał
 
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1445B droga 686 – stacja kolejowa Żednia i drogi powiatowej Nr 1633B Hoźna – Potoka do kategorii dróg gminnych
Pan Burmistrz wyjaśnił, że doszło do porozumienia ze Starostwem odnośnie przekazania naszemu samorządowi drogi powiatowej Nr 1445B droga 686 – stacja kolejowa Żednia i drogi powiatowej Nr 1633B Hoźna – Potoka; przejęcie przez samorząd tych dróg m.in. przyspieszy ich remont. Pan Burmistrz dodał, że w przypadku drogi Hieronimowo – Potoka, Starostwo zamiast 3 km chciało przekazać aż 12 km drogi do Ochrymowicz, także co do przejęcia tej drogi sprawa jest dyskusyjna.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1445B droga 686 – stacja kolejowa Żednia i drogi powiatowej Nr 1633B Hoźna – Potoka do kategorii dróg gminnych.
 W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1445B droga 686 – stacja kolejowa Żednia i drogi powiatowej Nr 1633B Hoźna – Potoka do kategorii dróg gminnych (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
            Sekretarz Gminy Pani Jolanta Narolewska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośne 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 2 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 6 Przedstawienie projektu „Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej korzeniami w naturze 2000”
            Pani Joanna Kurzawa dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie prezentacji multimedialnej omówiła założenia projektu pn.: „Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej korzeniami w naturze 2000”. Prezentacja zawierała takie tematy jak: Gmina Michałowo w granicach sieci Natura 2000, Podstawy funkcjonowania sieci w Polsce, Natura 2000 w granicach PKPK, Przykłady gospodarowania na obszarach naturowych, Natura 2000 i Projekt Life w Belgii (treść prezentacji w załączeniu do protokołu).
 
Ad.7 Wolne wnioski – brak
 
Ad. 8 Interpelacje i odpowiedzi – brak
 
Ad. 9 Sprawy różne
                        Radny Piotr Dąbrowski zgłosił: konieczność naprawy dróg Jałówka – Wiejki, Jałówka – Kol. Mostowlany, Gończary – Kituryki – Dublany, stwierdził że należałoby połączyć drogę Jałówka z Bobrownikami, poprawić szlak rowerowy prowadzący przez Jałówkę. Radny poruszył sprawę pożaru w remizie OSP w Jałówce, naprawy i sprzątnięcia terenu wokół remizy oraz naprawę kanału Jałowskiego.
                        Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska zwróciła się do sołtysów o ponowne skierowanie do mieszkańców informacji dot. utylizacji azbestu oraz o spłynięcie informacji dot. scalenia gruntów.   
                         
Ad. 10Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Pan Przewodniczący o godz. 12:40 zamknął obrady X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
Protokołowała: U. Tarasewicz
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-10-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-10-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-10-28