Typ z posiedzenia Rady Miejskiej
Tytuł Protokół Nr IX/11 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 1 sierpnia 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer IX/11
Data wydania 2011-09-02
Protokół Nr IX/11 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 1 sierpnia 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Kazberuk Alina
5.      Kononczuk Roman
6.      Konończuk Włodzimierz
7.      Kupraszewicz Ewa
8.      Leszczuk Elżbieta
9.      Matwiejczyk Eugeniusz
10. Ostaszewski Bogusław
11. Owsiejczyk Włodzimierz
12. Symko Jarosław
13. Wowk Anna
 
Nieobecny był Radny: Charytoniuk Marek, Dąbrowski Piotr
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy, radny powiatowy – Jan Kaczan.
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad. 2 Zatwierdzenie porządku IX sesji Rady Miejskiej w Michałowie
 
O godz. 10:13 na salę narad przybył Radny Piotr Dąbrowski
 
W obliczu braku wniosków formalnych Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za”, przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie:
·         Zmian w budżecie na 2011 rok
·         w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2024
·         nabycia nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo
·         Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo
·         Zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
·         Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
·         Wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
·         Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. ,,Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007 – 2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” oraz regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Michałowo
·         Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
 
6/ Wolne wnioski
7/ Interpelacje i odpowiedzi
8/ Sprawy różne i zapytania radnych
9/ Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 15.06.2011r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Pan Burmistrz poinformował, że w konkursie „Podlaska Agroliga” organizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, w który wzięły udział najlepsze gospodarstwa typowane przez Powiatowe Zespoły Doradztwa naszą gminę reprezentowało gospodarstwo Jolanty i Jana Monachów z Kobylanki, którzy zdobyli tytuł wicemistrza Podlaskiej Agroligi. Pan Burmistrz wraz z Panem Przewodniczącym złożyli gratulacje i wręczyli okolicznościowy upominek obecnemu na sesji Panu Janowi Monach.
W obliczu braku uwag i wniosków do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
Pan Burmistrz wyjaśnił że m.in. dlatego zwiększono planu wydatków budżetowych, ponieważ pojawiła się możliwość pozyskania 50% środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (na zakup, adaptację i wyposażenie budynku przeznaczonego pod Regionalne Centrum Bezpieczeństwa i Informacji) pod warunkiem rozliczenia inwestycji do 31.12 br.
Radny Piotr Dąbrowski prosił o wyjaśnienie kwestii przeznaczenia środków na usunięcie śmieci z cmentarzy, poprawę nawierzchni dróg gminnych, wykoszenia parku w jałówce oraz spytał o wpływy podatków z EuropolGazu. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że EuropolGaz płaci podatek od nieruchomości i kwoty wpłat nie odbiegają od lat poprzednich.
Pan Burmistrz w temacie dróg wyjaśnił, że drobne naprawy należy zgłaszać do Kierownika ZGKiM bądź pracownika w Urzędzie, a jeśli Radni widzą potrzebę przeznaczania środków na remont dróg, prowadzących do pojedynczych gospodarstw to on ze swojej strony nie widzi problemu, jednak w pierwszej kolejności należy dbać o drogi gminne, co więcej-zauważyć można duży wkład gminy również w drogi powiatowe. W temacie usuwania śmieci na cmentarzach Pan Burmistrz poinformował, że ustalono limit wywozu kontenerów na każdym z cmentarzy, ponieważ w kontenerach znajdowały się śmieci z całych miejscowości a nie tylko z cmentarza. Pan Burmistrz dodał, że ustalono z proboszczami, iż w razie świąt np. 1 listopada – nie będzie problemu z wywiezieniem 1-2 dodatkowych kontenerów.
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że nie jest „za” wszystkimi zmianami w budżecie, tym bardziej, że gmina szybko się zadłuża.  
Pan Burmistrz stwierdził, że przyjmując budżet było wiadomym, iż jego realizacja będzie trudna, a budżet będzie dyscyplinował wydatki i zobowiązywał kierowników, dyrektorów i Burmistrza do wydawania środków w mniejszym zakresie. Pan Burmistrz dodał, że nie należy dalej pogłębiać deficytu, jednak zauważył, że do roku 2012 istnieje możliwość pozyskania środków z zewnątrz, natomiast lata do roku 2015 będą już ubogie w inwestycje. 
Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej stwierdził, że w kwestii kredytów należy trzymać rękę na pulsie, jednak nie ulega wątpliwości, że należy pokończyć rozpoczęte inwestycje w związku z czym komisja wnioskuje o przyjęcie proponowanych zmian w budżecie.   
W obliczu braku innych uwag i wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
 W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 11:25 na salę narad przybył radny Marek Charytoniuk
 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 – 2024
Pani Skarbnik wyjaśniła, że uchwała z grudnia 2010 r. w sprawie WPF obejmowała lata spłaty zadłużenia w latach 2011-2017 i aby zachować wskaźniki dyktowane ustawą o finansach publicznych a także równomiernie rozłożyć spłatę długu, należy wydłużyć czas spłaty zadłużenia do roku 2024; w zawiązku z powyższym należy zaktualizować uchwałę dot. WPF.
Pan Burmistrz dodał, że kwota spłaty długu zapewne będzie większa niż ujęta w WPF, ponieważ jeśli istnieją wolne środki, to można je przeznaczyć na dodatkową ratę spłaty długu.  
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 – 2024.
 W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr IX/79/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 – 2024 (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Przewodniczący o godz. 11:30 ogłosił przerwę po czym o godz. 12:00 wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że istnieje możliwość nabycia nieruchomości do której docelowo zostanie przeniesiona biblioteka i Posterunek Policji z obecnie zajmowanego budynku po byłej siedzibie Urzędu Gminy. Pani Kierownik poinformowała, że nieruchomość znajduje się przy ul. Białostockiej 30 (jest to część wydzielonej nieruchomości w której znajduje się fabryka, znajdującej się najbliżej drogi, tzw. część biurowa), jej wielkość to 4264m2 a wycena rzeczoznawcy wyniosła 1.069.000 zł.
Pan Burmistrz dodał, że omawiany budynek jest wewnątrz wyremontowany a umiejscowienie w nim m.in. Komisariatu Policji wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa w gminie. Pan Burmistrz stwierdził, że budynek na ul. Wąskiej musiałby być gruntownie wyremontowany i dostosowany do bieżących potrzeb i na ten cel poszłyby ogromne, o wiele większe środki finansowe.
Pan Burmistrz poinformował, że adaptacja całego budynku na potrzeby komisariatu zamknęłaby się kwotą do 100 tyś zł a Biblioteki do ok. 200 tyś zł. Dodał, że pojawiła się szansa pozyskania 50 % środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na tego rodzaju inwestycje- wniosek jest już przygotowany; pozyskane środki muszą zostać rozliczone do końca bieżącego roku, dlatego też do końca listopada należy całą operację łącznie z adaptacją zakończyć, tak aby w grudniu złożyć wniosek o opłatność, wówczas do końca grudnia Ministerstwo swoją część środków musi przekazać naszemu samorządowi.   
Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli Rada wyrazi akceptację to w naszym budżecie znajduje się 900 tyś zł środków własnych i 900 tyś zł byłoby do pozyskania z Ministerstwa w związku z tym jeśli samorząd dostanie środki to łącznie z remontem będzie to kwota ok. 1mln 400 tyś zł (czyli 700 tyś zł nasz samorząd i 700 tyś zł Ministerstwo) więc będą oszczędności – dlatego też nie oznacza to, te kwoty które zostały podane do budżetu zostaną wykorzystane w całości. Pan Burmistrz dodał, że gdyby jednak wniosek przepadł to akt notarialny byłby sporządzony w taki sposób, że 800 tyś zł w tym roku a resztę należności na adaptację pomieszczeń pod komisariat w roku 2012, w którym to również zostałby złożony wniosek o dofinansowanie bibliotek. 
Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że Komisja wnioskuje o nabycie omawianej nieruchomości.
Pan Burmistrz poinformował, że po spotkaniu się z właścicielem danej nieruchomości wynegocjowano kwotę nabycia w wysokości 1.049.000 zł.   
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo za kwotę 1.049.000 zł.
 W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo
Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że rokrocznie przedstawiany jest Radzie do akceptacji wykaz nieruchomości do sprzedaży i z chwilą wyceny danej nieruchomości, w przypadku, gdy cena przekracza 20 tyś zł. Rada podejmuje stosowną uchwałę o jej sprzedaży. Pani Rosińska omówiła poszczególne nieruchomości.
Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż Komisja jest „za” sprzedażą działek o nr 1139/1, 1141 i 1142 natomiast w przypadku nieruchomości o nr 198/4 Komisja nie jest „za” jej sprzedażą.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż działka 198/4 została podzielona, ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego z jednej stronie działki została „wyjęta” pod drogę wojewódzką i taki sam teren został wydzielony z drugiej strony. Pan Burmistrz stwierdził, że takie zapisy rzadko dokonuje się we wspomnianym planie i nie byłoby żadnego problemu gdyby nie to, że Pan, który jest właścicielem działki z której została zabrana część pod drogę wojewódzką, na mocy zapisu planu zagospodarowania ma pierwszeństwo w nabyciu działki 198/4, jednak zgłosili się ludzie, którzy chcą kupić tą działkę za 4x większą kwotę, dlatego też  Pan Burmistrz prosił Radę o podjęcie rozważnej decyzji w omawianym temacie.
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk stwierdziła, że wg. niej ten, kto chce kupić tą działkę powinien zrezygnować z prawa pierwokupu i przystąpić do przetargu aby było sprawiedliwie i ona nie zgodzi się na sytuację, aby bez przetargu sprzedać omawianą działkę.
Radny Jarosław Symko dodał, że w związku z zaistniałą sytuacją on jako Radny nie podpisze się pod czymś, jeśli ktoś jest chętny kupić tą działkę, ponieważ w pierwszej kolejności, w takiej sytuacji zjawi się tu prokurator.
Radny Piotr Dąbrowski zgłosił wniosek formalny, aby głosować oddzielnie za każdą działką ujętą w projekcie uchwały.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyrażeniem zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:
·198/4 o pow. 0,0219 ha - Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 10 „przeciw” i 2 głosach „wstrzymującym się” nie wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 198/4.
 W głosowaniu brało udział 15 radnych.
·1139/1 o pow. 0,9369 ha - Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za”, wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 1139/1.
 W głosowaniu brało udział 15 radnych.
·1141 o pow. 0,1054 ha - Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za”, wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 1141.
W głosowaniu brało udział 15 radnych
·1142 o pow. 0,3425 ha - Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za”, wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 1142.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W obliczu braku innych wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo.
 W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż zmiana przeznaczenia terenów określonych w studium nr 3, 4, 5 wynika z umożliwienia lokalizacji terenu, którym zainteresowana jest Suwalska Strefa Ekonomiczna i przeznaczenia go w przyszłości na podstrefę Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, dlatego też należy uszczegółowić zapisy przeznaczenia w/w terenów.
Pan Burmistrz dodał, że przystąpienie do zmiany studium nie jest jednoznaczne ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium nie zamyka drogi do ewentualnego przeznaczenia terenu pod lotnisko, jednak samorząd nie powinien „trwać w zawieszeniu” i czynić kroki pod ewentualnie inne zagospodarowanie omawianego terenu.  
 
O godz. 12:50 salę narad opuściła radna Ewa Kupraszewicz
 
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.
 W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr IX/82/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
Kierownik Elżbieta Rosińska poinformowała, że wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty leży w gestii Rady. Pani Rosińska omówiła poszczególne lokale ujęte w projekcie uchwały i zaproponowała udzielenie bonifikaty o wartości 60% jak miało to miejsce dotychczas.
 
O godz. 12:55 na salę narad powróciła Radna Ewa Kupraszewicz, salę narad opuściła Radna Elżbieta Gryc
 
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
 W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr IX/83/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący powołał komisję skrutacyjną w składzie:
- Radny Włodzimierz Konończuk – radny wyraził zgodę,
- Radny Jan Borowski – radny wyraził zgodę,
- Radna Dorota Budnik – radna wyraziła zgodę.
 
 W celu głosowania i przeliczenia głosów Pan Przewodniczący o godz. 13:15 zarządził 10 min przerwy, po przerwie wznowił obrady.
 
Po przerwie na salę narad nie powróciła Radna Elżbieta Gryc
Radny Włodzimierz Owsiejczyk poinformował, iż nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ sprawa dotyczyła jego małżonki.
Radny Włodzimierz Konończuk przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół z wynikami głosowania na ławników (w załączeniu do protokołu), na których wybrano Pana Leona Jarmocika i Halinę Owsiejczyk.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015.
 W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr IX/84/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015 (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. ,,Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007 – 2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” oraz regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Michałowo”
Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż w obowiązującym regulaminie, biorąc pod uwagę sugestie firmy produkującej skateparki odnośnie zapisów jakie warto posiadać w w/w regulaminie, postanowiono go rozszerzyć i dodano kilka punktów tj. pkt. 1, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 28, 29 i uszczegółowiono pkt. 19, 20.  
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. ,,Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007 – 2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” oraz regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Michałowo
 W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr IX/85/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. ,,Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007 – 2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” oraz regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Michałowo” (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały z zapisem uznania skargi za bezzasadną.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.
 W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 6 Wolne wnioski
Radny Powiatowy Jan Kaczan poinformował o odbytej Komisji Infrastruktury, która miała miejsce jakiś czas temu w Urzędzie Miejskim w Michałowie i stwierdził, że stanowiła ona duże znaczenie dla Powiatu. Radny poruszył temat zagospodarowania budynków przy ul. Gródeckiej, w których mieścił się Zespół Szkół i stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wypracowanego przez Powiat stanowiska w tej kwestii.
 
O godz. 13:45 salę narad opuściła Radna Alina Kazberuk   
 
Ad.7 Interpelacje i odpowiedzi – brak
 
Ad. 8 Sprawy różne
                        Radna Anna Wowk spytała, kiedy będzie robiona droga za stacją CPN, ponieważ u Pana Rusela po deszczach droga jest w bardzo złym stanie.
                        Radny Jarosław Symko poinformował, że na Komisji Finansowej już rozmawiano i jeszcze podejmie się temat naprawy łączników a Pan Burmistrz dodał, że co roku będzie wykonana naprawa jednego łącznika (tak aby ZGKiM zapewnić ciągłą pracę) a najpilniejszych łączników jest 3 szt. tj. łącznik na ul. Fabrycznej, ul. Spadowa i łącznik o którym była mowa za stacją CPN.
                         
Ad. 9 Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Pan Przewodniczący o godz. 14:05 zamknął obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
Protokołowała: U. Tarasewicz
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-02-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-13