Protokół Nr VIII/11 z dnia 2011-08-01 - Protokół Nr VIII/11 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 15 czerwca 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Typ z sesji Rady Miejskiej
Tytuł Protokół Nr VIII/11 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 15 czerwca 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer VIII/11
Data wydania 2011-08-01
Protokół Nr VIII/11 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 15 czerwca 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Dąbrowski Piotr
5.      Kazberuk Alina
6.      Kononczuk Roman
7.      Konończuk Włodzimierz
8.      Kupraszewicz Ewa
9.      Leszczuk Elżbieta
10. Matwiejczyk Eugeniusz
11. Ostaszewski Bogusław
12. Owsiejczyk Włodzimierz
13. Symko Jarosław
14. Wowk Anna
 
Nieobecny był Radny: Charytoniuk Marek
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad jako punk 7 (przed punktem „Wolne wnioski”) – Apel do władz Białorusi o jak najszybsze wprowadzenie w życie ustawy o małym ruchu granicznym.
W obliczu braku innych wniosków formalnych Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad po zmianach, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”  przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/ Zapoznanie radnych z wnioskami i planami odnośnie pozyskania środków unijnych
6/   Podjęcie uchwał w sprawie
·        Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2010 rok
·        Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2010 rok
·        Zmian w budżecie na 2011 rok
·        zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2017
·        Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1444 B w m. Sokole poprzez zwiększenie grubości nawierzchni jezdni
·        Zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady
·        Ustalenia diet Przewodniczącym Komisji Stałych Rady Miejskiej w Michałowie
·        Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa
·        Powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników
·        Wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
·        Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Bondary
·        Wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Bagniuki
7/ Apel do władz Białorusi o jak najszybsze wprowadzenie w życie ustawy o małym ruchu granicznym.
8/ Wolne wnioski
 9/ Interpelacje i odpowiedzi
 10/ Sprawy różne i zapytania radnych 
 11/ Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej z dnia 12.05.2011r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli protokół z VII Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 10:44 na salę narad przybył Radny Marek Charytoniuk
 
Radny Piotr Dąbrowski poinformował, że dotarła do niego skarga mieszkańców Osiedla Bondary związana z tematem ogrzewania na bezczynność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Radny poprosił Pana Burmistrza o ustosunkowanie się do tej skargi.
Pan Przewodniczący stwierdził, że powyższa skarga zostanie przekazana na obrady Komisji Finansowej.
Pan Burmistrz stwierdził, że nie zwykł rozmawiać o czymś bez drugiej zainteresowanej strony, ponadto skarga nie dotyczy jego osoby a ZGKiM, w treści można zauważyć wiele nieprawdy, dlatego też w związku ze złożonym charakterem sprawy i faktem, iż wpłynęła ona 2 dni przed obradami rady, uwaga Pana Przewodniczącego jest zasadna aby skargę poddać pod obrady Komisji Finansowej.
W obliczu braku uwag i wniosków do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Pan Przewodniczący poinformował, że Pan Burmistrz otrzymał medal od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi dla Straży Granicznej oraz medal od Ministra Ochrony Środowiska za zasługi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Pan Przewodniczący serdecznie pogratulował Panu Burmistrzowi.
 
Ad. 5 Zapoznanie radnych z wnioskami i planami odnośnie pozyskania środków unijnych
 
            Aneta Putko pracownik Urzędu Miejskiego w Michałowie na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawiła inwestycje Gminy Michałowo, które są w trakcie realizacji, inwestycje które są już złożone, oraz które są planowane – wszystkie inwestycje wspierane są przez środki unijne (prezentacja w załączeniu do protokołu). 
Pani Putko dodała, że planując inwestycje gminne podstawowym założeniem było trwały, zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę i strukturę miejsc pracy oraz stabilne źródło dochodów dla mieszkańców gminy i budżetu gminy. 
            W obliczu braku pytań do przedstawionej prezentacji Pan Przewodniczący o godz. 11:30 ogłosił 10 min. przerwy po czym wznowił obrady.
 
Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie
           
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2010 rok
 
Pani Skarbnik na podstawie prezentacji multimedialnej omówiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2010 rok (prezentacja w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący odczytał pismo od Marszałka Województwa Podlaskiego skierowanego do Burmistrza Michałowa oraz Kierownik Elżbiety Rosińskiej z podziękowaniem za zaangażowanie w realizację projektu budowy Krytej pływalni w Michałowie (pismo w załączeniu do protokołu).
Radny Piotr Dąbrowski poruszył temat zamurowania mostu w Jałówce i wykopania przed nim rowu, spytał, czy nie należałoby usunąć topolę przy cmentarzu w Jałówce, która stanowi zagrożenie powaleniem na skutek podkopania ją przez maszyny wykonujące parking, te same maszyny nadmiernie usunęły również ziemię z cmentarza prawie odkrywając podbudowę ogrodzenia, poruszył temat umiejscowienia tzw. osadników na działkach w Nowosadach oraz temat zagospodarowania budynku bo byłej szkole w Szymkach. Radny zaproponował, aby zrobić wyjazdową sesję i obejrzeć inwestycje w terenie.
Radny Jarosław Symko podziękował wszystkim pracownikom Urzędu oraz Panu Burmistrzowi za wykonanie budżetu za 2010 rok oraz zajęcie 17 miejsca w Polsce w rankingu dot. wykonania inwestycji za 2010.
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że budżet za 2010 rok został zrealizowany bardzo dobrze.
W obliczu braku innych wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosami „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2010 rok.
 W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2010 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2010 rok
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Michałowo wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2010 rok (w załączeniu do protokołu) oraz uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Michałowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok (w załączeniu do protokołu).
Radny Włodzimierz Owsiejczyk przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Michałowa za 2010 rok (w załączeniu do protokołu) oraz wniosek do Rady Miejskiej w Michałowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Michałowa za rok 2010 (w załączeniu do protokołu). 
W obliczu braku innych wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosami „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2010 rok.
 W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2010 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Burmistrz w imieniu swoim, Pani Skarbnik oraz wszystkich pracowników, podziękował Radnym za udzielenie absolutorium i przyjęcie sprawozdania oraz realizację wspólnie z radnymi - poprzedniej i obecnej kadencji – budżetu za 2010 rok. Pan Burmistrz dodał, że rok 2010 był rokiem szczególnym, ponieważ zrealizowano znaczące inwestycje o których do tej pory można było marzyć- przez wiele lat marzyliśmy o tym, aby w końcu zrealizować drogę Topolany – Gródek, była to inwestycja szczególna, która latami nie była do zrealizowania, rozpoczęto inwestycję remontu drogi na Żednię, wybudowano ratusz, kończy się inwestycja budowy krytej pływalni. Pan Burmistrz stwierdził, że urząd oraz poszczególne jednostki posiadają odpowiedzialnych pracowników i kierowników, dlatego też w celu załatwienia różnych spraw należy zgłaszać się do nich, a zgłaszane tematy będą załatwiane na bieżąco.
 
O godz. 12:35 Pan Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy po czym wznowił obrady.
            Po przerwie na salę narad nie powróciła Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
 W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 13:05 salę narad opuścił Radny Eugeniusz Matwiejczyk
 
Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2017
Pani Skarbnik wyjaśniła, że powyższa uchwała jest tzw. uchwałą kroczącą tuż za uchwałą budżetową i w przypadku korekty załącznika dot. inwestycji wieloletnich w uchwale budżetowej, należy zweryfikować uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2017.
 W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2017 (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 13:10 na salę narad przybyli Radni: Maria Ancipiuk i Eugeniusz Matwiejczyk
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1444 B w m. Sokole poprzez zwiększenie grubości nawierzchni jezdni
Pani Skarbnik wyjaśniła, że powyższa uchwała daje  upoważnienie Burmistrzowi do podjęcia kroków zmierzających do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1444 B w m. Sokole poprzez zwiększenie grubości nawierzchni jezdni.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1444 B w m. Sokole poprzez zwiększenie grubości nawierzchni jezdni (w załączeniu do protokołu).
Radna Ewa Kupraszewicz podziękowała za podjęcie powyższej uchwały i przeznaczenie środków na remont drogi.
 
Projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady
Pan Przewodniczący poinformował, że z dniem 1 stycznia 2008 r. miała miejsce ostatnia podwyżka diet radnym, w związku z powyższym proponuje on ustalenie diety w wysokości 250 zł.
Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że dieta powinna pozostać na niezmienionym poziomie.  
Radny Jarosław Symko stwierdził, aby Radni nie podchodzili do powyższych kwot zbyt emocjonalnie ponieważ Radni, którzy są tu pierwszy raz powinni wiedzieć, że praca Radnego nie polega na spędzeniu tylko jednego dnia na sesji. Radny dodał, że np. w ubiegłym tygodniu kilkakrotnie, po kilka godzin wielu radnych popołudniami spędzało czas w Bondarach, co tydzień, wiele razy wyjeżdża się do Białegostoku – Radny stwierdził, że tak wygląda sprawa jeśli oczywiście ktoś chce pracować, ponieważ jeżeli ktoś nie chce pracować to może przyjść na sesję to i wtedy 20 zł będzie za dużo.  
W obliczu braku innych wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w spawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet Przewodniczącym Komisji Stałych Rady Miejskiej w Michałowie
Pan Przewodniczący zaproponował, aby Przewodniczącym Komisji Stałych Rady Miejskiej w Michałowie ustalić dietę w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 100 zł.
W obliczu braku innych wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia diet Przewodniczącym Komisji Stałych Rady Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w spawie ustalenia diet Przewodniczącym Komisji Stałych Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa
Pan Przewodniczący odczytał uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu do protokołu) i zaproponował podniesienie wynagrodzenia Burmistrzowi o 500 zł.
W obliczu braku innych wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w spawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Burmistrz podziękował Radnym za przyznaną podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego.
 
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników
Pan Przewodniczący poinformował, iż należy powołać zespół, który wypracuje opinię o kandydatach na ławników. Pan Przewodniczący zgłosił do zespołu wiceprzewodniczącą Marię Ancipiuk – wiceprzewodnicząca wyraziła zgodę.
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk zgłosiła do zespołu Radnego Jarosława Symko – radny Symko wyraził zgodę.
Radny Jarosław Symko zgłosił Radnego Marka Charytoniuka – radny Charytoniuk wyraził zgodę.
Radny Włodzimierz Owsiejczyk zgłosił Radną Alinę Kazberuk – radna Kazberuk wyraziła zgodę.
W obliczu braku innych wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w spawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
W obliczu braku uwag i wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pani Wiceprzewodnicząca odczytała jego treść. Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w spawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Bondary
Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła że wartość nieruchomości przekracza kwotę 20 tyś zł, w związku z czym Rada musi wyrazić zgodę na ich sprzedaż.
W obliczu braku uwag i wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Bondary.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w spawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Bondary (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Bagniuki
 
Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że wpłynął wniosek małżeństwa, którzy są wieczystym użytkownikiem przedmiotowej nieruchomości i na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje im prawo do kupna w trybie bezprzetargowym.
W obliczu braku uwag i wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Bagniuki.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w spawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Bagniuki (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 13:40 salę narad opuścili Radni: Marek Charytoniuk i Roman Kononczuk.
 
Ad. 7 Apel do władz Białorusi o jak najszybsze wprowadzenie w życie ustawy o małym ruchu granicznym.
            Pan Przewodniczący odczytał pismo Posła Roberta Tyszkiewicza dot. wezwania władz samorządowych do wystosowywania apelu do władz Białorusi o jak najszybsze wprowadzenie w życie ustawy o małym ruchu granicznym (pismo w załączeniu do protokołu). Pan Przewodniczący odczytał treść propozycji apelu wystosowanego przez Radę Miejską w Michałowie (treść apelu w załączeniu do protokołu). W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad przyjęciem treści odczytanego apelu.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli treść apelu.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 8 Wolne wnioski
            Pan Burmistrz poinformował o wynikach z egzaminu gimnazjalnego – średnie wyników egzaminu szkoły w części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej na tle województwa i kraju są podobne, część językowa naszej szkoły jest o 3 pkt. wyższa a średnia szkoły z całego egzaminu gimnazjalnego jest wyższa o 2 pkt. – Pan Burmistrz złożył gratulacje dla nauczycieli i uczniów.
Radny Piotr Dąbrowski poruszył następujące kwestie:
- zorganizowanie wyjazdu do byłej szkoły w Szymkach;
- czy gmina posiada lokal zastępczy w razie wypadków losowych np. pożaru – Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk poinformowała, że gmina taki lokal posiada;
- brak krzeseł i stołów w świetlicy w Jałówce, które co jakiś czas zabiera na swoje potrzeby GOK – Radny Jarosław Symko zauważył, że taki temat należy zgłosić do Dyrektor GOK-u;
- przeznaczenie pomieszczenia, w którym kiedyś przyjmował lekarz w Jałówce dla rady sołeckiej i sołtysa.
            Radna Elżbieta Leszczuk prosiła o poprawę nawierzchni drogi między Leonowiczami a asfaltem przy Szymkach.
            Radna Anna Wowk poruszyła następujące kwestie:
- podniesienie w najbliższym czasie diet sołtysom,
- spytała jak wygląda sprawa przyłączenia się do wodociągu na ul. Strzeleckiej, o której mowa była na poprzedniej sesji – Radny Jarosław Symko poinformował, że sprawa została poruszona na Komisji Finansowej i w chwili obecnej trwa etap uzgodnienia z projektantami sposobu załatwienia tego tematu.
- czy są czynione kroki w celu powstania Biedronki, ponieważ inwestor ma problem z nabyciem kawałka gruntu a to blokuje mu wykonanie inwestycji – Radny Jarosław Symko wyjaśnił, że władze gminy do tego nic nie mają ponieważ jest to prywatna inicjatywa każdego z właścicieli, gmina nie może nakazać dla jakiejś sieci aby się budować, natomiast teren o którym mówi Radna Wowk nie jest wykupiony przez Biedronkę. Kierownik Rosińska poinformowała, iż gmina posiada wycenę omawianej nieruchomości, jednak w miedzy czasie zmienił się właściciel, który wystąpił z wnioskiem o jej kupno. Pani Kierownik dodała, że stosowna uchwała zostanie przygotowana na najbliższą sesję.  
- kiedy ruszy przystanek na ul. Wąskiej – Pani Kierownik Rosińska poinformowała, że sprawa przeniesienia przystanku wymaga dokonania uzgodnień z szeregiem instytucji i termin przeniesienia przystanku zostanie podany do publicznej wiadomości.
- zaproponowała aby w kasie Urzędu wystawić koszyczek i aby radni po sesji, kto ile może wrzucili na pomoc Pani Irenie Suprun, której spłonął dom.
 
            Pani Kierownik Rosińska w sprawie budynku po byłej szkole w Szymkach poinformowała, iż po pierwszej wycenie nikt nie przystąpił do przetargu. Pani Kierownik Rosińska dodała, że zapewne na najbliższej Komisji Finansowej będzie postawiony temat obniżenia wartości nieruchomości do 50%.  
           
 Innych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad.9 Interpelacje i odpowiedzi – brak
 
Ad. 10 Sprawy różne - brak
                         
Ad. 11 Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Pan Przewodniczący o godz. 14:05 zamknął obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
Protokołowała: U. Tarasewicz
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-08-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-08-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-08-09